The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ยาสมานแผลจากเปลือกต้นโกงกาง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อรรถชัย มีสุข, 2021-03-18 04:13:00

ยาสมานแผลจากเปลือกต้นโกงกาง

ยาสมานแผลจากเปลือกต้นโกงกาง

ชื่อโครงงาน
ยาสมานแผลจากเปลอื กตน้ โกงกาง

ช่ือผ้ทู าโครงงาน
1นางสาวรตั นากร ตงั้ ทรพั ยไ์ พบลู ย์ เลขท่ี 17 ชนั้ ม.6/7

2นางสาวกชั กร นวลสนทิ เลขท่ี 20 ชนั้ ม.6/7
3นางสาวณฐั ณิชา รอดแกว้ เลขท่ี 23 ชนั้ ม.6/7

โครงงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรยี นรู้
วิชา การปลกู ไม้สวนพฤกษศาสตร์ รหสั ง30273

กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเู กต็

ปี การศึกษา 2563กิตติ กรรมประกาศ

โครงงานน้ีสาเรจ็ ขนึ้ ไดด้ ว้ ยโครงงานสาเรจ็ ขนึ้ ไดด้ ว้ ยความร่วมมอื ของ
คนในกลมุ่ และความคดิ สรา้ งสรรคก์ นั รวมไปถึงยงั ไดค้ ณุ ครูผสู้ อนคอยชแ้ี นะและ
ใหค้ าปรึกษาจนทาใหโ้ ครงงานครงั้ นปี้ ระสบผลสาเร็จ

ทา้ ยสดุ นี้ผจู้ ดั ทาหวงั เป็นอยา่ งย่ิงว่า โครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่
การศกึ ษาเกย่ี วกบั ยาสมานแผลจากเปลอื กตน้ โกงกางของผสู้ นใจตอ่ ไป

คณะผู้จดั ทาชื่อเร่ืองโครงงาน : ยาสมานแผลจากเปลอื กตน้ โกงกาง

ผจู้ ดั ทาโครงงาน : 1.นางสาวรตั นากร ตงั้ ทรพั ย์ไพบลู ย์

2.นางสาวกชั กร นวลสนทิ

3.นางสาวณฐั ณชิ า รอดแกว้

ครทู ่ีปรึกษาโครงงาน : นายอรรถชยั มีสุข

ปี การศึกษา : 2563

บทคดั ย่อ

การจดั ทาโครงงานยาสมานแผลจากเปลอื กตน้ โกงกางในครงั้ นม้ี ี
วตั ถุประสงคเ์ พ่ือศึกษาสารสกดั ของเปลือกต้นและนามาสกดั พอเป็นยาในการ
สมานแผลและเพ่ือศึกษาปริมาณความหมายของสารในเปลือกต้นมาใช้เป็นยา โดย
ดาเนินการสืบหาคน้ ควา้ ขอ้ มูลท่เี กย่ี วขอ้ งมาจากอนิ เตอรเ์ น็ตและหนงั สือเพอ่ื มา
เป็นแนวทางในการศกึ ษาและนามาทดลองหลงั จากไดข้ อ้ มลู ทค่ี รบครนั แลว้ จงึ
เรมิ่ ดาเนินการโดยนาเปลอื กตน้ โกงกางสกดั กบั แอลกอฮอลแ์ ลว้ นาไปผสมกบั
พาราฟีน,วาสลนี และพาราฟีน+วาสลนี ผลการศกึ ษาและจดั ทาโครงงานพบวา่ มี
เนือ้ สมั ผสั ท่เี นยี นไมเ่ หนยี วเหนอะหนะเป็นผลลพั ธท์ ่ดี ที ่สี ุด และเม่อื ผสมกบั
พาราฟีนพบว่ามีเน้ือสมั ผสั ท่แี ขง็ ไม่สามารถใชง้ านไดจ้ งึ มผี ลลพั ธ์ทด่ี อ้ ยท่สี ดุ

ค หน้า

สารบญั ข

กติ ตกิ รรมประกาศ 1
บทคดั ยอ่
บทท่ี 1 บทนา 2
3
- ท่มี าและความสาคญั ของโครงงาน
- วตั ถุประสงค์ 4
- ขอบเขตการศกึ ษาคน้ คว้า 5
- ประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ บั 6
บทท่ี 2 แนวคดิ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 7
บทท่ี 3 วธิ ีดาเนินงาน 8
- วสั ดอุ ปุ กรณ์
- ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน
บทท่ี 4 ผลการดาเนินงาน
บทท่ี 5 สรุปและขอ้ เสนอแนะ
เอกสารอา้ งองิ
ภาคผนวก
ขอ้ มลู ผจู้ ดั ทา

บทท่ี 1
บทนา
ที่มาและความสาคญั ของโครงงาน
เนือ่ งจากเลง็ เหน็ ประโยชนข์ องต้นโกงกางท้งั หมดท้งั ทางตรงและทางอ้อม
มีปัจจัยสาคัญคือพบไดง้ า่ ยในบริเวณโรงเรียนและสามารถนาความรู้ที่ได้มาไปตอ่
ไดห้ ลากหลาย
จากการศึกษาขอ้ มลู ตน้ โกงกางพบวา่ มคี วามสาคัญหลายอยา่ ง อาทิ เช่น
ราก ชว่ ยชะลอนา้ ในเกดิ ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ เปลือกตน้ เป็นรอ่ งตื้นมีศกั ยภาพใน
การนามาสมานแผล หา้ มเลือด ลาตน้ มคี วามแข็งแรงทนทานใบของตน้ โกงกาง
สามารถนามาบริโภคอาหารได้ เป็นต้น

วตั ถปุ ระสงค์
1.เพื่อศึกษาสารสกดั ของเปลือกตน้ และนามาสกดั พอเป็นยาในการสมาน

แผล
2.เพ่ือศึกษาปริมาณความหมายของสารในเปลือกตน้ มาใชเ้ ป็นยา

ขอบเขตของการศึกษาค้นควา้
1. ป่ าโกงกางบริเวณรอบๆโรงเรียน

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
1.รู้จกั การนาส่วนประกอบตา่ งๆของต้นโกงกางไปใช้ประโยชน์
2.รูจ้ กั ความหมายของสารในเปลือกตน้ มาใช้เป็นยา

บทท่ี 2
แนวคิดที่เกีย่ วขอ้ ง

ในการจดั ทาโครงงานยาสมานแผลจากเปลือกต้นโกงกาง
คณะผจู้ ดั ทาได้นาเสนอตามลาดบั ดงั นี้

เกยี รตศิ กั ดิ ์ เอย้ี นเลง้ (2562) ไดร้ ายงานวา่ เปลอื กตน้ โกงกางมีสารสกดั
บางชนิดท่สี ามารถชว่ ยสมานบาดแผลทเ่ี ปิดขนึ้ ได้ โดยนา้ เปลอื กตน้ โกงกางใบ
ใหญ่มาตาใหล้ ะเอยี ดเพ่อื ใหส้ ารในเปลอื กตน้ ออกมา แลว้ จึงนาไปโปะไว้บริเวณ
แผล

นกั ศกึ ษามหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สุราษฎรธ์ านี (2561) ) ไดร้ ายงานว่า ตน้
โกงกางใบใหญ่สี รรพคณุ มากมายทงั้ การนา เปลอื กตน้ ลาตน้ ใบและรากมาทา
ใหเ้ กดิ ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอรน์ เิ จอร์ ผา้ มดั ย้อม ถา่ น ยาสมานแผล เป็นตน้

ศนู ย์ศกึ ษาเรียนรรู้ ะบบนเิ วศป่าชายเลนศริ ินาถราชนิ ี (2560) ไดร้ ายงาน
วา่ เปลอื กตน้ โกงกางมสี ารมากมายท่เี กดิ จากรากดดู สารจากภายในดนิ เขา้ สลู้ า
ตน้ เป็นธาตเุ หลก็ ไนโตรเจน ธาตสุ งั กะสี เป็นตน้

Medthai (มปป) ไดร้ ายงานวา่ ตน้ โกงกางใบใหญม่ ีลกั ษณะเป็นแบบ
ตา่ งๆ โดยมีประโยชน์และสรรพคณุ มากมาย ชว่ ยแกอ้ าการคล่นื ใส้ อาเจียน
นามาตม้ ชว่ ยแกท้ อ้ งร่วงและเป็นยาสมานภายใน นามาตาโปะแผลเป็นยาสมาน
ภายนอก และประโยชนอ์ ่นื ๆอกี มากมาย

Science with KruNeang (2558) ไดร้ ายงานว่า การนาสารสกดั มาใช้
รว่ มกบั วาสลนี พาราฟิน เหมาะสาหรบั การทายานการทา มคี วามเหมาะสมใน
การใช้

สรปุ ตน้ โกงกางใบใหญ่สามารถสรา้ งประโยชนแ์ ละสรรพคณุ ได้
หลากหลาย อาทเิ ชน่ ยาแกท้ อ้ งร่วง แกค้ ล่นื ไส้อาเจียน และเป็นยาสมานแผลได้

เน่อื งจากมีธาตเุ หลก็ และธาตสุ งั กะสีชว่ ยสมานแผล โดยตอ้ งนาเปลอื กมาตาแลว้
นาไปโกะแผลไว้เพอ่ื เป็นการสมานแผล

บทท่ี 3
วิ ธี การดาเนิ นงาน

ตอนท่ี 1 วสั ดอุ ปุ กรณ์ 5.ผ้าขาว
6.วาสลนี
1. เปลอื กตน้ โกงกาง 7.กระปกุ
2. บกี เกอร์ 500 มิลลลิ ติ ร
3. แอลกอฮอลล์ 70%
4. พาราฟิน

ตอนท่ี 2 วิธีดาเนินงาน

1. เตรยี มวสั ดอุ ุปกรณ์
2. นาเปลอื กตน้ โกงกางไปหนั ่ และตากแหง้ 200 กรมั
3. นาเปลอื กตน้ โกงกางท่ตี ากไว้ไปใสบ่ กี เกอร์แลว้ นาแอลกอฮอลล์ 1 ลติ ร

ใส่ลงไปในบกี เกอรแ์ ลว้ แชไ่ ว้ 1 คนื
4. นาผ้าขาวไปกรองเปลอื กตน้ โกงกางทแ่ี ชไ่ ว้ 1 คนื แลว้ นามาพกั ไว้
5. นาสารสกดั ท่กี รองแลว้ ไปใส่ในบกี เกอร์ท่เี ตรียมไว้แลว้ นาไปตงั้ ไฟออ่ นๆ
6. นาวาสลนี 500 กรมั พาราฟิน 500 กรมั และ วาสลนี +พาราฟินอย่างละ

250 กรมั ใสล่ งไปในบกี เกอร์ตามลาดบั
7. คนจนกว่าครีมทงั้ 3 ตวั จะละลายกลายเป็นของเหลว
8. หลงั จากนนั้ กน็ าครีมท่ไี ดไ้ ปใสใ่ กระปกุ ภาชนะท่ไี ดเ้ ตรยี มไวแ้ ลว้ รอพกั

จนแหง้

บทที่ 4
ผลการดาเนิ นงาน

จากการดาเนิ นงาน

ปรมิ าณสารสกัด / 1L สี กลิน่ เน้ือ
ไมม่ ีกล่นิ เนื้อสมั ผสั คอ่ นเหนียว
วาสลีน 500g. สีเขียวjuniper
ไมม่ ีกลิน่ เหนอะหนะผวิ
พาราฟิ น500g. สีเขียวolive
ไมม่ ีกลิ่น เน้ือสมั ผสั คอ่ นขา้ งแขง็
วาสลีน+พาราฟิ น สีเขียวpickle เกนิ ไป
250g +250g
เน้ือสมั ผสั เนียนนุม่ ไม่
เหนอะหนะ

จากการดาเนิ นงานพบว่า

วาสลนี 500g.เนือ้ สมั ผสั คอ่ นเหนียวเหนอะหนะ พาราฟิน500g. เน้อื
สมั ผสั คอ่ นขา้ งแขง็ เกนิ ไป วาสลนี +พาราฟิน250g +250g ผวิ มเี นือ้ สมั ผสั ทเ่ี นียน
ไม่เหนียวเหนอะหนะ

ภาพชิ้นงานท่ีสมบรู ณ์ (กรณีโครงงานมสี ่ิงประดิษฐ)์ / แผนภมู ิ กราฟ

บทที่ 5
สรปุ และขอ้ เสนอแนะ

สรปุ ผลการศึกษา
จากการทดลองสารสกดั เปลอื กตน้ โกงกางโดยวธิ ีการนาเปลอื กตน้

โกงกางสกดั กบั แอลกอฮอลแ์ ลว้ นาไปผสมกบั พาราฟีน,วาสลนี และพาราฟีน+วา
สลนี สารสกดั ท่ไี ดจ้ ากพาราฟีน+วาสลนี มีเนอื้ สมั ผสั ท่เี นยี นไม่เหนียวเหนอะหนะ
เป็นผลลพั ธท์ ด่ี ที ่สี ดุ และเม่อื ผสมกบั พาราฟีนพบวา่ มีเนอื้ สมั ผสั ทแ่ี ขง็ ไมส่ ามารถ
ใชง้ านไดจ้ ึงมผี ลลพั ธท์ ด่ี อ้ ยทส่ี ดุ

อภิปรายผลการศึกษา
จากการทดลองพบวา่ การนาสารสกดั จากเปลอื กตน้ โกงกางนามาผสม

กบั วาสลนี +พาราฟีนดที ่สี ดุ สอดคลอ้ งกบั ขอ้ มลู ของเกยี รตศิ กั ดิ ์เอ่ยี นเลง่
เผยแพร่วา่ เปลอื กตน้ โกงกางมีสารสกดั ท่สี ามารถชว่ ยสมานแผลทเ่ี กดิ ขน้ึ โดยนา
เปลอื กตน้ โกงกางมาสกดั โดยการตาและนามาโปะแผล และขอ้ มลู ของ Science
with KruNueng เผยแพรว่ ่าการนาวาสลนี +พาราฟีนในปรมิ าณทเ่ี ทา่ กนั สามารถ
นามาเป็นยาสาหรบั ใชท้ าไดแ้ ละไดผ้ ลจรงิ ตามขอ้ มลู ท่รี ะบไุ ว้

ขอ้ เสนอแนะ
1.ในการทดลองพบวา่ ควรใส่สารเพม่ิ กลนิ่ หอมลงไปในตวั ยา
2.ควรหาวธิ ีนาสารสกดั ออกมาใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพสงู สุด
3.ควรหาบรรจภุ ณั ฑท์ ม่ี คี วามปลอดภยั มากขน้ึ

เอกสารอ้างอิง

https://phuketaquarium.org/knowleadge/rhizophora-mucronata/?fbclid
คน้ หาเมื่อ : 13 มกราคม 2564

https://mangrove-forest-nature.blogspot.com/2018/08/blog-post.html?m
คน้ หาเม่ือ : 13 มกราคม 2564

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/284?fb
clid
คน้ หาเมื่อ : 13 มกราคม 2564

https://medthai.com?fbclid=IwAR0eCYs5c6Ok6uHudPZ3bDIKKNALsnWs
VffAqDM8VtGpUQsuYsTnOjTrTo0
คน้ หาเมื่อ : 13 มกราคม 2564

https://knone2.blogspot.com/2015/01/blogpost.html?fbclid=IwAR16RlVu6
KMTrNL
คน้ หาเมื่อ : 13 มกราคม 2564

ภาคผนวก
ภาพท่1ี ศกึ ษาตน้ ไม้
ภาพท่2ี ทดลองทายาสมานแผล

ภาพท่ี 3 ภาพอุปกรณ์การทดลอง

ขอ้ มลู ผ้จู ดั ทา

ชื่อ นางสาวรตั นากร นามสกลุ ตงั้ ทรพั ยไ์ พบลู ย์
อายุ 18 ปี
ที่อยู่ 56/4 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกวั ่ ท่งุ จ.พงั งา
82140
เบอรโ์ ทรศพั ท์ 0863963119
Email : [email protected]

ช่ือ นางสาวกชั กร นามสกลุ นวลสนิท
อายุ 18 ปี
ที่อยู่ 101/243 ม.5 ต.รษั ฎา อ.เมือง จ.ภเู กต็ 83000
เบอรโ์ ทรศพั ท์ 0617479452
Email : [email protected]

ช่ือ นางสาวณฐั ณิชา นามสกลุ รอดแก้ว
อายุ 18 ปี
ที่อยู่ 18/36 ม.8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภเู กต็ 83130
เบอรโ์ ทรศพั ท์ 0610809691
Email : [email protected]

ประมวณรปู

เกบ็ เปลอื กโกงกาง นาเปลอื กโกงกางไป ตากใหแ้ หง้

นาเปลอื กโกงกางทแ่ี หง้ แลว้ หลงั จากแชไ่ ว1้ คนื แลว้
ไปแชแ่ อลกอฮอลเพอ่ื สกดั สาร นามากรองกบั ผ้าขาว

นาวาสลนี 250g.และพาราฟิน250g รอจนกระทงั ่ ละลายเขา้ ดว้ ยกนั
มาละลายรวมกนั

นาสารสกดั ท่กี รองแลว้ เทใส่วาสลนี + เม่อื ผสมเขา้ กนั นามาเทไว้ใน
พาราฟินท่ลี ะลายเตรยี มไว้เพอ่ื ผสมกนั บรรจุภณั ฑท์ ่เี ตรียมไวแ้ ละรอใหแ้ หง้

ผลการทดลอง


Click to View FlipBook Version