The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการใช้โปรแกรม-ACL

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 6050111096, 2021-04-02 04:59:42

คู่มือการใช้โปรแกรม-ACL

คู่มือการใช้โปรแกรม-ACL

Keywords: คู่มือการใช้โปรแกรม-ACL

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ ก

คำนำ

การพฒั นาทักษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในวิชาชีพตรวจสอบ
เล่มน้ีจดั ทาข้ึนเพ่อื ใชป้ ระกอบการเรียนรู้ใน รายวิชา 946 - 412 สัมมนาการบญั ชี (Seminar in Accounting) โดย
ใชเ้ ป็นส่ือการศึกษาการใชง้ านโปรแกรม ACL จดั ทาข้ึนเพื่อให้นกั ศึกษามหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง และผทู้ ี่มีความสนใจไดร้ ับความรู้ ความเขา้ ใจ เก่ียวกบั การฝึ กปฏิบตั ิงานการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บญั ชี ซ่ึงสามารถนาความรู้ท่ีไดไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับการจดั ทาการตรวจสอบบญั ชีต่อไป จึงเป็ นที่มา
ของการจดั ทาคู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม ACL เล่มน้ี ทางกลุ่มผูจ้ ดั ทาคาดหวงั เป็ นอย่างย่ิงว่าคู่มือ
ประกอบการใชง้ านโปรแกรม ACL เล่ม น้ีจะสามารถสร้างเสริมความรู้เพ่ือนาไปพฒั นาทกั ษะในการใชง้ าน
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบญั ชีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขาอาชีพของ นัก
ตรวจสอบบญั ชีไดด้ ว้ ยความเขา้ ใจที่ถูกตอ้ ง หากรายงานเล่มน้ีมีขอ้ ผดิ พลาดประการใด ทางคณะผจู้ ดั ทาขอนอ้ ม
รับไว้ ณ ที่น้ีดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทา

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ ข

สำรบญั หน้ำ

คำนำ ก

สำรบญั ข

บทนำ 1

ไอคอนเบอื้ งต้นของโปรแกรม ACL 3

กำรติดต้งั โปรแกรม ACL 7

กำรสร้ำง Project 13

กำรจัดกำรคอลมั น์ 22

- การยา้ ยคอลมั น์ (Move Columns) 22
- การเพ่มิ คอลมั น์ (Add Columns) 23
- การปรับปรุงคอลมั น์ (Modify Columns) 26
- การลบคอลมั น์ (Remove Selected Columns) 27
- การเรียงขอ้ มลู (Quick Sort) 28
- การกรองขอ้ มูล (Quick Filter) 31
20
คำส่ังทใ่ี ช้ประมวลผลในโปรแกรม ACL
33
- คาสั่ง Count 38
- คาสง่ั Total 41
- คาสั่ง Statistical / Statistics 44
- คาสัง่ Stratify 45
- คาสั่ง Classify 47
- คาสั่ง Age 49
- คาสัง่ Summarize 51
- คาส่งั Gap

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ ค

- คาสั่ง Duplicate 54
- คาสัง่ Extract 55
- คาส่ัง Export 58

อ้ำงองิ 65

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 1

บทนำ

กำรพฒั นำทกั ษะกำรใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนับสนุนกำรปฏบิ ัติงำนในวชิ ำชีพตรวจสอบ

โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการตรวจสอบ เป็ นเคร่ืองมือการตรวจสอบท่ีไดร้ ับความนิยมใชก้ นั มากใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากทาให้ผูส้ อบบญั ชีสามารถปฏิบตั ิงานสอบบญั ชีไดร้ วดเร็วข้ึน ไดผ้ ลการตรวจสอบที่ถูกตอ้ ง
สมบูรณ์มากยงิ่ ข้ึน และสามารถใชเ้ ป็นหลกั ฐานประกอบการตรวจสอบท่ีมีความน่าเชื่อถือ นอกจากน้ีเมื่อผสู้ อบ
บญั ชีใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยตรวจสอบเป็ นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั แลว้ ยงั
สามารถนาโปรแกรมตรวจสอบท่ีเป็ นมาตรฐานจากการพฒั นาโดยใชค้ าสั่งจากโปรแกรม ACL มาใชป้ ระโยชน์
ตอ่ งานตรวจสอบในคร้ังตอ่ ไปไดด้ ว้ ย โดยผสู้ อบบญั ชีสามารถนามาช่วยงานประเภทตา่ งๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี

1. การวเิ คราะห์ขอ้ มลู (Analysis Tool)

ใชเ้ ป็นเคร่ืองมือช่วยในการวเิ คราะห์รายการขอ้ มูล ตามตวั อยา่ งดงั ต่อไปน้ี

1.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือหาแนวโนม้ เบ้ืองตน้ ของรายการทางการเงิน ไดแ้ ก่ ยอดขาย
สุทธิ ลูกหน้ีการคา้ สินคา้ คงเหลือ กาไรต่อหุ้น เพ่ือนาผลที่ไดม้ าใชป้ ระกอบการวเิ คราะห์ และพิจารณา
วางแผนการตรวจสอบบญั ชี

1.2 การวเิ คราะห์หาแนวโน้มของรายไดแ้ ละค่าใชจ้ ่าย ไดแ้ ก่ ยอดขาย ตน้ ทุนขาย ค่าใชจ้ ่ายใน
การดาเนินงาน กาไรข้นั ตน้ และกาไรสุทธิ เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโนม้ ของรายได้ ค่าใช้จ่ายและกาไรท่ี
เกิดข้ึนในแตล่ ะประเภทของสินคา้

2. สนบั สนุนเทคนิคการสอบบญั ชี (Audit Techniques)

ใชเ้ ป็นเครื่องมือช่วยสนบั สนุนเทคนิคการสอบบญั ชี ดงั ตอ่ ไปน้ี

2.1 การทดสอบเน้ือหาสาระของรายการ และยอดคงเหลือ (Substantive Test of Transaction)

ผสู้ อบบญั ชีสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยตรวจสอบ เพื่อการทดสอบเน้ือหาสาระในรายละเอียด
ของรายการทางบญั ชีและยอดคงเหลือ ท้งั ในลกั ษณะของขอ้ มูลเพียงบางส่วนหรือขอ้ มูลท้งั หมด ตามตวั อยา่ ง
ดงั ต่อไปน้ี

2.1.1 การทดสอบความถูกตอ้ งของขอ้ มูลในแฟ้ มขอ้ มูลท้งั หมด หรือบางส่วนท่ีสนใจ

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 2

2.1.2 การคดั เลือกขอ้ มูลตามหลกั เกณฑท์ ี่ผสู้ อบบญั ชีพิจารณาไวต้ ามความเหมาะสม

2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical Procedure) ผูส้ อบบัญชีสามารถใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปช่วยตรวจสอบ เพือ่ การวเิ คราะห์เปรียบเทียบรายการในงวดปัจจุบนั ที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ
กบั รายการในงวดบญั ชีก่อนหรือในระยะเวลาที่กาหนด ตามตวั อยา่ งดงั ตอ่ ไปน้ี

2.2.1 การวิเคราะห์หาอตั ราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน และ
อตั ราส่วนการหมุนเวยี นของสินคา้ เป็นตน้

2.2.2 การวเิ คราะห์หารายการสินคา้ ที่ลา้ สมยั หรือหมดอายทุ ี่ยงั คงคา้ งอยใู่ นคลงั สินคา้

2.3 การทดสอบระบบการควบคุมภายใน (Test of Controls) ผสู้ อบบญั ชีสามารถใชโ้ ปรแกรม
สาเร็จรูปช่วยในการทดสอบจุดควบคุมภายในตามตวั อยา่ งดงั ตอ่ ไปน้ี

2.3.1 การสอบทานความถูกตอ้ งเหมาะสมของมูลค่าของขอ้ มูลทางการเงิน เช่น การ
สอบทานความถูกตอ้ งในการอนุมตั ิรายการสินคา้ ตามวงเงิน สินเช่ือท่ีลูกคา้ แต่ละรายไดร้ ับใน
กระบวนการขายสินคา้

2.3.2 การสอบทานราคาขายหรือตน้ ทุนขายของสินคา้ ที่มีราคาสูงหรือต่ากวา่ เกณฑ์ที่
กาหนด

3. ช่วยจดั ทากระดาษทาการของผูส้ อบบญั ชี (Audit Working Paper) ถึงแมว้ ่าผูส้ อบบญั ชีจะนา
โปรแกรมสาเร็จรูปเขา้ มาช่วยในการตรวจสอบ แต่ผสู้ อบบญั ชียงั จาเป็ นตอ้ งจดั ทากระดาษทาการ เพ่ือให้เป็ น
หลกั ฐานสนบั สนุนงานสอบบญั ชีท่ีจดั ทาข้ึน ซ่ึงผสู้ อบบญั ชีสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยตรวจสอบเป็ น
เครื่องมือช่วยในการจดั ทากระดาษทาการของตนได้ โดยการสงั่ พิมพร์ ายงานผลการตรวจสอบจากโปรแกรม

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 3

1. ไอคอนเบอื้ งต้นของโปรแกรม ACL มดี ังนี้

Create a new projact = ไอคอนสร้าง Project
Open an Existing projact = ไอคอนใชส้ าหรับเปิ ด Pproject
Close the Open projact = ไอคอนใชส้ าหรับปิ ด Project
Save the Open projact = ไอคอนบนั ทึกขอ้ มลู Project
Print = ไอคอนคาสั่งปริ้น
Print preview = ไอคอนแสดงตวั อยา่ งก่อนพิมพ์
Refresh from Source File = ไอคอนใชส้ าหรับรีเฟรชจากไฟลต์ น้ ฉบบั

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 4

Edit Table Layout = ไอคอนแกไ้ ขเคา้ โครงตาราง
Edit Filters = ไอคอนแกไ้ ขฟิ ลเตอร์
Report = ไอคอนรายงานขอ้ มูล
View Note = ไอคอนแสดงหมายเหตุ

Add Columns = ไอคอนเพมิ่ คอลมั น์

Modify Column = ไอคอนปรับเปลี่ยนคอลมั น์

Remove Columns = ไอคอนนาคอลมั น์ออก
Change Font = ไอคอนเปล่ียนฟรอนต์

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 5

Verify Count = ไอคอนใชส้ าหรับตรวจสอบจานวน
Count = ไอคอนคาสัง่ Count
Total = ไอคอนคาส่งั Total
Statistics = ไอคอนคาสัง่ Statistics
Join = ไอคอนคาสง่ั Join
Relations = ไอคอนคาส่งั
Summarize = ไอคอนคาสัง่ Summarize
Stratify = ไอคอนคาสั่ง Stratify
Classify = ไอคอนคาสง่ั Classify

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 6

Age = ไอคอนคาสัง่ Age
Cross-tabulate = ไอคอนคาส่ัง Cross-tabulate
Export = ไอคอนคาส่งั Export
Command Line = ไอคอนบรรทดั คาส่งั
Comment = ไอคอนแสดงคอมเมน้ ต์
Customize Toolbar = ไอคอนปรับแตง่ Toolbar
Help = ไอคอนขอความช่วยเหลือ

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 7

2. กำรตดิ ต้งั โปรแกรม ACL

เมื่อไดไ้ ฟลโ์ ปรแกรม ACL ใหท้ าการแตกไฟลไ์ ปยงั โฟลเดอร์ท่ีตวั เองตอ้ งการ ดงั รูปท่ี 2.1

รูปที่ 2.1 ทาการแตกไฟลข์ อ้ มูล
เร่ิมข้นั ตอนการ Set up โปรแกรม ACL ดงั รูปที่ 2.2 – 2.5

รูปที่ 2.2 ข้นั ตอน Set up

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 8

รูปที่ 2.3 ข้นั ตอน Set up
รูปท่ี 2.4 ข้นั ตอน Set up

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 9

รูปที่ 2.5 ข้นั ตอน Set up
จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Set up ใหท้ าการติดต้งั โปรแกรมให้ คลิก Next ดงั รูปที่ 2.6

รูปท่ี 2.6 หนา้ ตา่ ง Set up

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 10

ใหเ้ ลือก I accept the terms in the licecse agreement จากน้นั ใหค้ ลิก Next ดงั รูปที่ 2.7

รูปท่ี 2.7 เลือก I accept the terms in the licecse agreement
ใส่ User Name และ Organization จากน้นั ให้ คลิก Next ดงั รูปท่ี 2.8

รูปที่ 2.8 กาหนด User Name และ Organization
ใหเ้ ลือก Complete จากน้นั คลิก Next ดงั รูปท่ี 2.9

รูปที่ 2.9 เลือก Complete

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 11

กาหนด Save โฟลเดอร์โปรแกรม ไปยงั โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ จากน้นั คลิก Next ดงั รูปท่ี 2.10

รูปที่ 2.10 กาหนดโฟลเดอร์
ทาการ Install เพ่อื ติดต้งั โปรแกรม ACL ดงั รูปท่ี 2.11

รูปท่ี 2.11 Install โปรแกรม ACL
รอขอ้ มลู Run ติดต้งั โปรแกรม ACL ดงั รูปที่ 2.12

รูปท่ี 2.12 รอ Run ขอ้ มลู

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 12

ทาการคลิก Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดต้งั โปรแกรม ACL ดงั รูปท่ี 2.13

รูปท่ี 2.13 คลิก Finish เสร็จสิ้นการติดต้งั
จะปรากฏ Icon โปรแกรม ACL ในหนา้ Desktop ดงั รูปท่ี 2.14

รูปท่ี 2.14 ปรากฏ Icon โปรแกรม ACL

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 13

ทาการคลิกโปรแกรม ACL เพอื่ ทาการใชง้ านโปรแกรม ดงั รูปท่ี 2.15

รูปที่ 2.15 หนา้ ตาโปรแกรม ACL

3. กำรสร้ำง Project

เม่ือคลิกเขา้ สู่โปรแกรม ACL 9 จะปรากฏหนา้ ต่างของโปรแกรมเพ่ือใชใ้ นการตรวจสอบขอ้ มูล ดงั รูปที่ 3.1

รูปท่ี 3.1 หนา้ ต่างโปรแกรม ACL 9

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 14

ข้นั ตอนการนาเขา้ ขอ้ มูลตอ้ งทาการสร้าง Project ใหมข่ ้ึนมาโดยสามารถทาได้ 3 วธิ ีดงั ตอ่ ไปน้ี
- ใหค้ ลิกป่ ุมท่ี Create a new project

- คลิกท่ีแถบเครื่องมือ File / New / Project

- คลิก icon รูปแฟ้ มดา้ นบนซ้ายมือ Create a new project

เมื่อคลิกสร้าง Project แลว้ ใหท้ าการบนั ทึกแฟ้ มขอ้ มูลในโฟลเดอร์ท่ีตนเองตอ้ งการจะบนั ทึก จะปรากฏหนา้ ตา่ ง
ดงั รูปท่ี 3.2

รูปที่ 3.2 การสร้าง New Project

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 15

ข้นั ตอนต่อมาการนาไฟลข์ อ้ มลู เขา้ สู่ Project ใหค้ ลิกป่ ุม ถดั ไป/Next เพื่อดาเนินการต่อ ดงั รูปท่ี 3.3

รูปที่ 3.3 ข้นั ตอนตอ่ มาการนาไฟลข์ อ้ มูลเขา้ สู่ Project
ทาการ Select Data ใหเ้ ลือกนาขอ้ มูลจากใน Disk จากน้นั ใหค้ ลิก ถดั ไป/Next เพ่ือดาเนินการตอ่ ดงั รูป 3.4

รูปท่ี 3.4 การ Select Data

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 16

จากน้นั จะปรากฏโฟลเดอร์ข้ึนมาดงั รูปท่ี 3.5 เพอื่ เลือกไฟลข์ อ้ มลู ท่ีจะนาเขา้ จากน้นั ให้คลิก ถดั ไป/Next เพ่ือ
ดาเนินการต่อ

รูปท่ี 3.5 เลือกไฟลข์ อ้ มูลท่ีจะนาเขา้
จะปรากฏหนา้ ตา่ งดงั รูปท่ี 3.6 ใหเ้ ลือก PCs and all other types of computer (ASCII) แลว้ คลิกป่ ุม ถดั ไป/Next
เพือ่ ดาเนินการต่อ

รูปที่ 3.6 ใหเ้ ลือก PCs and all other types of computer (ASCII)

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 17

ใหเ้ ลือกชนิดไฟลท์ ี่ใชใ้ นการตรวจสอบคือ Delimited text file แลว้ คลิกป่ ุม ถดั ไป/Next เพ่ือดาเนินการต่อ

รูปท่ี 3.7 เลือกชนิดไฟลท์ ่ีใชใ้ นการตรวจสอบ
กาหนดคุณสมบตั ิตา่ ง ๆ ของขอ้ มลู เมื่อกาหนดคุณสมบตั ิของขอ้ มลู เสร็จสิ้นใหค้ ลิกป่ ุม ถดั ไป/Next เพอื่
ดาเนินการต่อ ดงั รูปที่ 3.8

รูปท่ี 3.8 กาหนดคุณสมบตั ิของขอ้ มลู

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 18

เม่ือกาหนดคุณสมบตั ิของขอ้ มลู เสร็จสิ้น จะปรากฏโฟลเดอร์เพื่อบนั ทึกขอ้ มูลลงในโฟลเดอร์ที่เราตอ้ งการจะ
บนั ทึกไว้ ดงั รูปท่ี 3.9

รูปที่ 3.9 บนั ทึกขอ้ มูลลงในโฟลเดอร์

กาหนดรูปแบบขอ้ มลู ใหก้ บั ทุกเขตขอ้ มลู (Field)

- Name ใชก้ าหนดชื่อของ Field
- Type ใชก้ าหนดรูปแบบของขอ้ มูล เช่น ตวั เลข ตวั อกั ษร วนั ท่ี เป็นตน้
- Decimal จุดตาแหน่งทศนิยม
เมื่อกาหนดเสร็จสิ้นใหค้ ลิกป่ ุม ถดั ไป/Next เพื่อดาเนินการต่อ ดงั รูปที่ 3.10

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 19

รูปที่ 3.10 กาหนดรูปแบบขอ้ มูลใหก้ บั ทุกเขตขอ้ มูล(Field)
จากน้นั โปรแกรมจะแสดงขอ้ มลู ต่าง ๆ ที่กาหนดไวท้ ้งั หมด ใหค้ ลิกป่ ุม เสร็จสิ้น/Finish เพือ่ ไปยงั ข้นั ตอน
สุดทา้ ย ดงั รูปท่ี 3.11

รูปท่ี 3.11 แสดงขอ้ มูลตา่ ง ๆ ท่ีกาหนดไวท้ ้งั หมด

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 20

โปรแกรมจะแสดงหนา้ จอให้บนั ทึกตารางขอ้ มูลในที่น่ีใหต้ ้งั ชื่อตามความเหมาะสมการใชง้ าน ดงั รูปที่ 3.12

รูปท่ี 3.12 บนั ทึกตารางขอ้ มูล
จากน้นั จะปรากฏตารางขอ้ มูลนาเขา้ ดงั รูปที่ 3.13 เพือ่ ตรวจสอบต่อไป

รูปท่ี 3.13 ตารางขอ้ มูลที่นาเขา้

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 21

หากตอ้ งการนาไฟลข์ อ้ มูลเขา้ มาเพ่มิ เติมใหค้ ลิกท่ี Data/External Data/Disk ดงั รูปท่ี 3.14 แลว้ ข้นั ตอนการทาจะ
กลบั ไปยงั ดงั รูปท่ี 3.5 อีกคร้ัง เพ่ือนาไฟลข์ อ้ มูลเขา้ มาในโปรแกรม ACL

รูปท่ี 3.14 นาไฟลข์ อ้ มูลเขา้ เพม่ิ เติม
หากทาการปิ ดโปรแกรม ACL แลว้ ตอ้ งการท่ีกลบั มาทา Project เก่า ใหไ้ ปท่ี Recent Project จากน้นั เลือก Project
ที่ไดท้ าการ Save ไวก้ ่อนหนา้ เพื่อทาการตรวจสอบต่อ ดงั รูปท่ี 3.15

รูปที่ 3.15 นาไฟลข์ อ้ มูลเขา้ เพ่ิมเติม

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 22

4. กำรจดั กำรคอลมั น์

กำรย้ำยคอลมั น์ (Move Columns)

ใหค้ ลิกเมาส์คา้ งไวท้ ี่หวั คอลมั นท์ ี่ตอ้ งการยา้ ยขอ้ มลู โดยจะปรากฏเป็นรูปมือ แลว้ เล่ือนเมาส์ไปยงั
ตาแหน่งที่เราตอ้ งการจะวางคอลมั น์ จากน้นั ปล่อยเมาส์ท่ีคลิกคา้ งไว้ เพยี งเท่าน้ีคอลมั น์ท่ีถูกเลือกจะยา้ ยไปวาง
อยทู่ ี่ตาแหน่งท่ีเราตอ้ งการ ดงั รูปที่ 4.1-4.2 การยา้ ยคอลมั น์

รูปที่ 4.1 การยา้ ยคอลมั น์

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 23

รูปท่ี 4.2 การยา้ ยคอลมั น์
กำรเพม่ิ คอลมั น์ (Add Columns) มี 2 ลกั ษณะดงั น้ี

1.การเพมิ่ คอลมั น์ทีมีขอ้ มลู เหมือนกบั คอลมั น์ที่มีอยู่ ทาไดโ้ ดยคลิกขวาท่ีตาแหน่งที่ตอ้ งการเพ่ิมคอลมั น์
แลว้ เลือกเมนู Add Columns แลว้ เลือก Field จากกรอบ Available Fields จะไปปรากฏที่กรอบ Selected Fields
หลงั จากน้นั คลิกป่ ุม OK ดงั รูป 4.3

รูปที่ 4.3 การเพิ่มคอลมั นแ์ ละเลือก Field ท่ีตอ้ งการเพมิ่

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 24

2.การเพม่ิ คอลมั น์ท่ีมีขอ้ มูลซ่ึงมีการคานวณใหม่ โดยการเลือกเมนูคาสั่ง Add Columns จากน้นั คลิกที่
ป่ ุม Expression เพื่อกาหนดสูตรการคานวณใหก้ บั คอลมั น์ท่ีจะ แทรกเขา้ ไปใหม่ ดงั รูป 4.4

รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ จอเพ่มิ คอลมั น์

ระบุสูตรการคานวณในกรอบของ Expression โดยการกาหนดเง่ือนไขประกอบไป ดว้ ย 3 ส่วน
a. Field ที่สนใจ
b. คา่ ของการคานวณ
c. สูตรการคานวณท่ีกาหนด เม่ือกาหนดสูตรการคานวณเรียบร้อยแลว้ ใหค้ ลิกป่ ุม OK เช่น ตอ้ งการเพิ่ม

คอลมั น์ เพือ่ แสดงผลลพั ธ์ของ Quantity x Unit Cost ดงั รูป 4.5

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 25

c
b

a

รูปท่ี 4.5 กาหนดสูตรการคานวณใหค้ อลมั น์

หากกาหนดเง่ือนไขไม่ถูกตอ้ งสามารถกลับไปแก้ไขเงื่อนไขการคานวณใหม่ได้ โดยคลิกที่ป่ ุม
Expression เช่นเดิม เมื่อกาหนดเง่ือนไขเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏสูตร การคานวณที่ช่อง Selected Fields และจะ
ไดค้ อลมั นใ์ หม่ตามช่ือเง่ือนไขท่ีกาหนดไว้ เรียบร้อยแลว้ ใหค้ ลิกที่ป่ ุม OK ดงั รูป 4.6

รูปที่ 4.6 ยนื ยนั การกาหนดสูตรการคานวณ

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 26

จะไดค้ อลมั นใ์ หมท่ ี่มีชื่อคอลมั น์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และปรากฏขอ้ มูลตามเงื่อนไขท่ีกาหนด ดงั รูป 4.7

รูปที่ 4.7 แสดงผลลพั ธ์การเพิ่มคอลมั น์

กำรปรับปรุงคอลมั น์ (Modify Columns)

ให้คลิกเลือกคอลมั น์ท่ีตอ้ งการปรับปรุง จะปรากฏแทบสีดา แลว้ คลิกขวา จะปรากฏคาสั่ง ให้เลือก
คาสง่ั Modify Columns และจะปรากฏเมนู Modify Column ซ่ึงประกอบรายละเอียดดงั น้ี

 Alternate Column Title คือการเปลี่ยนช่ือหวั คอลมั น์ เช่น เปล่ียนจากช่ือ Quantity x
Unit_Cost เป็น ReCal

 Format คือ การกาหนดรูปแบบของขอ้ มูลวา่ ตอ้ งการใหแ้ สดงขอ้ มูลเป็นตวั เลข
รูปแบบใด เช่น เลือกรูปแบบ (9,999,999.99) เพ่ือตอ้ งการใหแ้ สดงขอ้ มลู มี
เครื่องหมาย comma มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง และหากขอ้ มูลมีค่าติดลบใหแ้ สดงคา่ อยู่
ในวงเลบ็ เมื่อกาหนดเรียบร้อยแลว้ ใหค้ ลิกป่ ุม OK ดงั รูป 4.8

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 27

รูปท่ี 4.8 กาหนดรูปแบบในคอลมั น์
ปรากฏผลลพั ธ์การจดั รูปแบบคอลมั นต์ ามท่ีกาหนดไวด้ งั รูป 4.9

รูปที่ 4.9 แสดงผลลพั ธ์การปรับปรุงคอลมั น์
กำรลบคอลมั น์ (Remove Selected Columns)

ใหค้ ลิกเมาส์ขวาท่ีหวั คอลมั น์ท่ีตอ้ งการจะลบ เช่น เลือกคอลมั น์ ReCal ท่ีสร้างไวเ้ ลือกคาสั่ง Remove
Selected Column และจะปรากฏหนา้ จอเพ่ือยนื ยนั ความตอ้ งการท่ีจะลบคอลมั น์ที่เลือกอีกคร้ัง ถา้ ตอ้ งการ ลบให้
คลิกเลือกป่ ุม Remove ดงั รูป 4.10

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 28

รูปท่ี 4.10 การลบคอลมั น์

กำรเรียงข้อมูล (Quick Sort) การเรียงขอ้ มลู แบ่งไดเ้ ป็ น 2 แบบ
1. การเรียงขอ้ มูลจากนอ้ ยไปมาก (Quick Sort Ascending)
2. การเรียงขอ้ มลู จากมากไปนอ้ ย (Quick Sort Descending)

มีวธิ ีการดงั น้ี
 เลือกหวั คอลมั นท์ ี่ตอ้ งการจดั เรียงขอ้ มลู จากน้นั คลิกขวาเพ่ือเลือกคาสั่ง โดยเลือกคาส่งั Quick Sort
Ascending (การเรียงขอ้ มูลจากนอ้ ยไปมาก) หรือคาส่ัง Quick Sort Descending (การเรียงขอ้ มลู จากมาก
ไปนอ้ ย) ตามตอ้ งการจะไดผ้ ลลพั ธ์ตามที่กาหนด ดงั รูป 4.11-4.14

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 29

รูปที่ 4.11 การใชค้ าส่งั Quick Sort Ascending (การเรียงขอ้ มลู จากนอ้ ยไปมาก)
รูปท่ี 4.12 ผลลพั ธ์ของการใชค้ าส่งั Quick Sort Ascending (การเรียงขอ้ มลู จากนอ้ ยไปมาก)

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 30

รูปท่ี 4.13 การใชค้ าส่ัง Quick Sort Descending (การเรียงขอ้ มูลจากมากไปนอ้ ย)

รูปที่ 4.14 ผลลพั ธ์ของการใชค้ าส่ัง Quick Sort Descending (การเรียงขอ้ มูลจากมากไปนอ้ ย)

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 31

 หากตอ้ งการยกเลิกคาสัง่ ที่เรียงขอ้ มูล ใหค้ ลิกขวาท่ีหวั คอลมั น์ แลว้ เลือก คาสงั่ Quick Sort Off จะ
ปรากฏขอ้ มูลกลบั เป็นเหมือนขอ้ มูลก่อนการจดั เรียง ดงั รูป 4.15

รูปท่ี 4.15 การใชค้ าส่ัง Quick Sort Off
กำรกรองข้อมูล (Quick Filter) กรองขอ้ มูลมีอยดู่ ว้ ยกนั 6 แบบ คือ

1. ค่าเท่ากบั ขอ้ มลู ที่ระบุ (Equal)
2. คา่ ไมเ่ ท่ากบั ขอ้ มูลท่ีระบุ (Not Equal)
3. คา่ มากกวา่ ขอ้ มลู ที่ระบุ (Greater Than)
4. ค่ามากกวา่ หรือเท่ากบั ขอ้ มูลท่ีระบุ (Greater Than or Equal To)
5. คา่ นอ้ ยกวา่ ขอ้ มูลท่ีระบุ(Less Than)
6. ค่านอ้ ยกวา่ หรือเทา่ กบั ขอ้ มูลท่ีระบุ(Less Than or Equal To)
มีวธิ ีการดงั น้ี
 คลิกเลือกขอ้ มูลท่ีตอ้ งการกรอง จากน้นั คลิกขวาเลือกคาส่ัง Quick Filter ตาม ดว้ ยคาสงั่ ที่ตอ้ งการกรอง
ซ่ึงมีดว้ ยกนั 6 แบบตามท่ีกล่าวขา้ งตน้ ดงั รูป 4.16

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 32

รูปท่ี 4.16 การใชค้ าส่ัง (Quick Filter)
 จะปรากฏแสดงผลลพั ธ์การกรองขอ้ มลู ตามเงื่อนไขที่กาหนด ซ่ึงสามารถดูเง่ือนไขท่ีกาหนด ไดท้ ่ี
ช่อง Filter ดา้ นบนของตารางน้นั จะเป็นสูตรคานวณเหมือนทาการกาหนดเง่ือนไข ใหก้ บั คอลมั นเ์ ช่นกนั ดงั รูป
4.17

รูปท่ี 4.17 การแสดงตาแหน่งท่ีใส่เงื่อนไขปรากฏ

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 33

หากตอ้ งการยกเลิกการกรองขอ้ มลู เพื่อดาเนินการคาสง่ั อ่ืนๆ ต่อไป ใหค้ ลิกท่ีป่ ุม คา่ ที่ช่อง Filter กจ็ ะ

หายไป และค่าในคอลมั น์ท่ีกรอง ขอ้ มูลกจ็ ะแสดงคา่ กลบั เป็นปกติตามเดิม ดงั รูป 4.18

รูปท่ี 4.18 การเลือกคาสงั่ ยกเลิกการกรองขอ้ มูล

5. คำสั่งทใี่ ช้ประมวลผลในโปรแกรม ACL

คำสั่ง Count

คาส่ังสาหรับการนบั จานวนรายการที่ปรากฏในตารางขอ้ มูลที่เปิ ดใชง้ านอยู่ เม่ือประมวลผลเสร็จจะ
ปรากฏผลลพั ธ์ของคาส่ัง Count ท่ี Project Navigator ในมุมมองแบบ Log โดยสามารถนบั จานวนรายการได้ 2
รูปแบบดงั ต่อไปน้ี
กรณีที่ 1 นบั จานวนรายการท้งั หมดของ AR
ทาการเลือกคาสั่ง Count ใหไ้ ปยงั ท่ีแถบเคร่ืองมือและคลิกเลือกเมนู Analyze / Count Records ดงั รูปท่ี 5.1

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพือ่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 34

รูปที่ 5.1 เลือกเมนู Analyze / Count Records
จะปรากฏหนา้ จอของคาส่งั Count ในกรณีนบั จานวนรายการท้งั หมดใหค้ ลิกป่ ุม OK เพอ่ื ทาการ
ประมวลผลของขอ้ มลู ดงั รูปที่ 5.2

รูปท่ี 5.2 หนา้ จอของคาสงั่ Count

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 35

เม่ือทาการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลพั ธ์จะไปปรากฏที่ Project Navigator มุมมองแบบ Log ใหค้ ลิกท่ี COUNT
เพอื่ ดูผลลพั ธ์ ดงั รูปท่ี 5.3

รูปท่ี 5.3 ผลลพั ธ์คาส่ัง Count กรณีนบั จานวนรายการท้งั หมด
กรณีที่ 2 นบั จานวนรายการแบบมีเงื่อนไข AR
ทาการเลือกคาสั่ง Count ใหไ้ ปยงั ท่ีแถบเครื่องมือและคลิกเลือกเมนู Analyze / Count Records ดงั รูปที่ 5.4

รูปท่ี 5.4 เลือกเมนู Analyze / Count Records

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 36

คลิกที่ป่ ุม If เพ่อื ทาการกาหนดเงื่อนไขของขอ้ มลู ที่จะประมวลผล ดงั รูปที่ 5.5

รูปท่ี 5.5 คลิกท่ีป่ ุม If เพอื่ ทาการกาหนดเง่ือนไขของขอ้ มูล

คา่ ของเงื่อนไข ถา้ มีลกั ษณะดงั น้ี

 ตวั เลข ตอ้ งทาการกรอกเฉพาะตวั เลขเทา่ น้นั ไม่ตอ้ งใส่เคร่ืองหมาย “,”
 ตวั อกั ษร ตอ้ งอยใู่ น Single cord เปิ ด 1 ขีด ตามดว้ ยขอ้ ความและปิ ดดว้ ย 1 ขีดเป็นอนั จบขอ้ ความ
 วนั ที่ เป็นเงื่อนไขไมส่ ามารถพมิ พข์ อ้ มูลไปได้ แตใ่ หเ้ ลือก Date เพอ่ื ทาการกาหนดวนั ท่ี

ในกรณีศึกษาตอ้ งการทราบขอ้ มูล Trans Amount ที่มีค่ามากกวา่ 1,000 บาท ใหใ้ ส่สูตร If Condition คือ
Trans_Amount >1000 เม่ือกาหนดเง่ือนไขเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหค้ ลิกป่ ุม OK ดงั รูปท่ี 5.6

รูปท่ี 5.6 ต้งั คา่ คา่ ของเงื่อนไขของขอ้ มลู

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 37

จะกลบั ที่หนา้ คาสั่ง Count เพ่ือทาการคลิก OK อีกคร้ังเพ่อื ยนื ยนั ขอ้ มลู ในการประมวลผล ดงั รูปท่ี 5.7

รูปที่ 5.7 กลบั มาที่หนา้ คาสง่ั Count เพ่อื ทาการคลิก OK

เม่ือทาการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลพั ธ์จะไปปรากฏท่ี Project Navigator มุมมองแบบ Log ใหค้ ลิกท่ี COUNT
IF Trans_Amount >1000 เพอื่ ดูผลลพั ธ์ รูปท่ี 5.8

รูปที่ 5.8 ผลลพั ธ์คาสั่ง Count กรณีนบั จานวนรายการแบบมีเงื่อนไข

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 38

คำส่ัง Total
คาสงั่ สาหรับการรวมจานวนของเขตขอ้ มลู (Field) ท่ีเป็นตวั เลข
- รวมจานวนเพยี ง 1 field
- รวมจานวนมากกวา่ 1 field
- ตามเงื่อนไขที่กาหนด
- รวมจานวนลูกหน้ีที่ถึง due วนั ท่ี.............
- จานวน ..... ราย จานวน ......... บาท

ทาการวเิ คราะห์ขอ้ มลู ดว้ ยคาสั่ง Total ใหเ้ ลือกตารางท่ีเก็บขอ้ มลู เจา้ หน้ีช่ือ AP_Trans เพื่อทาการวเิ คราะห์
ดงั รูปที่ 5.9

รูปท่ี 5.9 เลือกตารางท่ีเกบ็ ขอ้ มูลเจา้ หน้ีชื่อ AP_Trans

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 39

ทาการเลือกคาส่งั Total ใหไ้ ปยงั ท่ีแถบเครื่องมือและคลิกเลือกเมนู Analyze / Total Fields… ดงั รูปที่ 5.10

รูปท่ี 5.10 เลือกเมนู Analyze / Total Fields…
จะปรากฏหนา้ ตา่ งคาสั่ง Total ใหค้ ลิกป่ ุม Total Fields… เพ่ือกาหนด Field ท่ีตอ้ งการจะวเิ คราะห์ รูปที่ 5.11

รูปที่ 5.11 คลิกป่ ุม Total Fields… เพ่ือกาหนด Field
ใหเ้ ลือก Fields ทางดา้ นซา้ ยมือเพอ่ื นาวเิ คราะห์ เมื่อเลือกเสร็จแลว้ ใหค้ ลิกลูกศรตรงกลางช้ีไปทางขวามือ เพ่อื นา
ขอ้ มลู ไปวเิ คราะห์ จากน้นั ให้คลิกป่ ุม OK ดงั รูปที่ 5.12

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 40

รูปที่ 5.12 เลือก Fields เพ่อื นาขอ้ มลู ไปวเิ คราะห์
จะกลบั ท่ีหนา้ คาสัง่ Total เพื่อทาการคลิก OK อีกคร้ังเพ่อื ยนื ยนั ขอ้ มูลในการประมวลผล ดงั รูปท่ี 5.13

รูปท่ี 5.13 กลบั มาที่หนา้ คาสง่ั Count เพ่อื ทาการคลิก OK

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอ่ื สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 41

เมื่อทาการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลพั ธ์จะไปปรากฏที่ Project Navigator มุมมองแบบ Log ใหค้ ลิกท่ี TOTAL
FIELDS Quantity เพอื่ ดูผลลพั ธ์ ดงั รูปที่ 5.14

รูปที่ 5.14 ผลลพั ธ์คาส่งั Total
คำส่ัง Statistical / Statistics

คาส่ังสาหรับการหาค่าทางสถิติ ให้เลือกตารางที่เก็บขอ้ มูล AR เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาการเลือก
คาสงั่ Statistical ใหไ้ ปยงั ท่ีแถบเคร่ืองมือและคลิกเลือกเมนู Analyze / Statistical / Statistics.... ดงั รูปที่ 5.15

รูปท่ี 5.15 เลือกเมนู Analyze / Statistical / Statistics....

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 42

จะปรากฏหนา้ ต่างคาสั่งข้ึนมา ใหท้ าการกาหนด Field ที่ตอ้ งการหาคา่ ทางสถิตท่ี Statistics On ดงั รูปท่ี 5.16

รูปท่ี 5.16 การกาหนด Field ที่ตอ้ งการหาค่าทางสถิตท่ี Statistics On

ใหเ้ ลือก Fields ทางดา้ นซา้ ยมือเพื่อนาวเิ คราะห์ เมื่อเลือกเสร็จแลว้ ใหค้ ลิกลูกศรตรงกลางช้ีไปทางขวา
มือ เพือ่ นาขอ้ มลู ไปวเิ คราะห์ จากน้นั ใหค้ ลิกป่ ุม OK ดงั รูปท่ี 5.17

รูปท่ี 5.17 เลือก Fields เพือ่ นาขอ้ มูลไปวเิ คราะห์

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพื่อสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวชิ าชีพตรวจสอบ 43

จะกลบั ท่ีหนา้ คาสงั่ Statistical เพ่ือทาการคลิก OK อีกคร้ังเพื่อยนื ยนั ขอ้ มลู ในการประมวลผล ดงั รูปที่ 5.18

รูปที่ 5.18 กลบั มาที่หนา้ คาสงั่ คาสัง่ Statistical เพื่อทาการคลิก OK
เมื่อทาการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลพั ธ์จะไปปรากฏท่ี Project Navigator มุมมองแบบ Log ใหค้ ลิกท่ี
STATISTICS ON Trans_Amount TO SCREEN NUMBER 5 เพอื่ ดูผลลพั ธ์ ดงั รูปท่ี 5.19

รูปท่ี 5.19 ผลลพั ธ์คาสงั่ Statistical

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่อื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านในวิชาชีพตรวจสอบ 44

คำสั่ง Stratify

คาสงั่ สาหรับการจดั ช้นั ขอ้ มลู ท่ีเป็นตวั เลข ก่อนใชค้ าสงั่ Stratify จะตอ้ งหาคา่ Minimum / Maximum
ของขอ้ มูล ข้นั ตอนคาสัง่ Stratify เลือกเมนู Analyze / Stratify.... ดงั รูปที่ 5.20

รูปที่ 5.20 เลือกเมนู Analyze / Stratify....

เลือก Field ท่ีตอ้ งการใชเ้ ป็นเกณฑใ์ นการจดั ช้นั ค่า Minimum / Maximum ไดจ้ ากการผลลพั ธ์ของการ
ใชค้ าส่ัง Statistics ตอ่ มา Intervals หมายถึง จานวนช้นั ที่ตอ้ งการแบง่ ขอ้ มลู ซ่ึงจะกาหนดคา่ มาใหเ้ ป็น 10
สามารถแกไ้ ขไดต้ ามตอ้ งการ เม่ือทาการเลือก Field ท่ีตอ้ งการใชเ้ ป็นเกณฑใ์ นการจดั ช้นั เสร็จแลว้ ใหท้ าการ
คลิก OK เพื่อประมวลผล ดงั รูปที่ 5.21

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพอื่ สนบั สนนุ การปฏิบตั งิ านในวชิ าชีพตรวจสอบ 45

รูปที่ 5.21 เลือก Field เพ่ือนาขอ้ มลู ไปวเิ คราะห์
เม่ือทาการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลพั ธ์จะไปปรากฏที่ Project Navigator มุมมองแบบ Log ใหค้ ลิกท่ี
STRATIFY ON Trans_Amount SUBTOTAL Trans_Amount INTERVALS 10 TO SCREEN เพื่อดูผลลพั ธ์ ดงั
รูปท่ี 5.22

รูปท่ี 5.22 ผลลพั ธ์คาส่ัง Stratify
คำส่ัง Classify

คาส่ัง Classify เป็นคาสง่ั สาหรับการจดั กลุ่มขอ้ มูลที่เป็นตวั อกั ษร เลือกตารางที่เก็บขอ้ มูลช่ือ AR เพ่ือทา
การประมวลผล ทาการเลือกคาสงั่ Classify ใหไ้ ปยงั ท่ีแถบเครื่องมือและคลิกเลือกเมนู Analyze / Classify… รูป
ท่ี 5.23

การพฒั นาทกั ษะการใช้โปรแกรม ACL เพ่ือสนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบ 46

รูปท่ี 5.23 เลือกเมนู Analyze / Classify…
จะปรากฏหนา้ ต่างคาสั่ง Classify ให้กาหนดค่า Classify On… หรือป่ ุมลดั เพ่ือเลือก Tran_Type จากน้นั ใหค้ ลิก
ป่ ุม OK เพอ่ื ยนื ยนั ดงั รูปที่ 5.24

รูปที่ 5.24 กาหนดคา่ Classify On…


Click to View FlipBook Version