The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อริสรา ชัดเจน, 2021-11-08 21:40:43

ID Plan 2564 ครูอ้อย

ID Plan 2564 ครูอ้อยแผนพฒั นาตนเองรายบคุ คล

(ID – PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
ปกี ารศกึ ษา 2564

นางนนั ทิพร ศรที น
ตำแหน่ง ครผู ูช้ ว่ ย

โรงเรียนบ้านแก้งยาง
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการคำนำ

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร มุ่งเนน้ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พฒั นาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based Approach )จะทำให้ผู้ปฏบิ ตั ิงานสามารถรจู้ ุดเดน่ จุดดอ้ ยของความสามารถ
ในการปฏบิ ัตงิ านของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหนว่ ยงาน และของ
ตนเองอย่างแท้จรงิ

ท้ังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID – PLAN :
INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) เพ่ือเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป และ เป็นการ
พัฒนาท่ีต่อเน่ืองจนทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน
อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบ ได้และ
พฒั นาสูค่ วามเป็นวิชาชีพต่อไป

นางนันทพิ ร ศรีทน

สารบัญ ๓

เร่อื ง หน้า
คำนำ 2
สารบัญ 3
สว่ นนำ 4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสว่ นบคุ คล 5
5
- ขอบขา่ ยงานที่รบั ผิดชอบ 6
- งานทีไ่ ด้รับมอบหมายนอกเหนอื จากงานที่รบั ผดิ ชอบ 6
- ประวตั ิการเขา้ รบั การพัฒนา 11
สว่ นท่ี 2 ความตอ้ งการในการพฒั นา 11
- การพัฒนางาน 12
- การพัฒนาตนเองสว่ นนำ

ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว โดยเร่ิมต้นจากการประเมินสมรรถนะ การจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะตามความต้องการของ หน่วยงาน
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครูและ บุคลากร
ทางการศกึ ษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มข้ึน และส่งผล ต่อผู้เรียนที่
รบั ผิดชอบ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. 2551) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
ข้นึ อยู่กับคุณภาพของคนหรือบคุ คล ในการปฏิบตั งิ าน ถา้ บคุ คลใดเปน็ บคุ คลที่มคี ุณภาพหรือ ทางการ(วิชาการ)จะ
เรียกว่า มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลในทุก ๆ ด้านท้ังด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุได้อย่างมี ประสิทธิภาพ) ที่สูง
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปัจจุบันในวงราชการก็ได้นำ สมรรถนะเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถของบุคคล ซ่ึงสมรรถนะโดยท่ัวไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะ ร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง
ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การ
พัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะท่ี
กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ ละตำแหน่ง เพ่ือให้บุคคลท่ีดำรงตำแหน่งน้ัน แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ย่ิงข้ึน ตัวอย่าง สมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาผู้เรยี น การบริหาร จัดการช้ันเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
ตัวอย่าง สมรรถนะหลัก ของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การ
สื่อสารและการจูงใจ การ พัฒนาศักยภาพบุคคล การมีวิสัยทัศน์ สำหรับการพัฒนาบุคคลในอดีตที่ผ่านมา เป็น
การพัฒนาแบบเหมารวมหรือยกเขง่ หมายความว่า เม่ือ เร่ืองใดที่หนว่ ยงานตอ้ งการพัฒนา ก็จะพฒั นาแบบปูพรม
คือพัฒนาทุกคนไม่รู้ว่ามีความรู้หรือไม่มี ต้องการหรือไม่ ต้องการ เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา แต่จะพัฒนาหมด
สิ่งที่เป็นปัญหาของการพัฒนารูปแบบนี้ก็คือความไม่ คุ้มค่า คือผู้เข้าร่วมพัฒนาจะสนใจเฉพาะบุคคลที่ต้องการ
อยากรู้ อยากทราบเทา่ นั้น สำหรับกลุ่มคนทเ่ี หลือเป็น กลุ่มบุคคลท่ีไม่ต้องการ ก็จะไม่ให้ความสำคญั ไม่สนใจ ทำ
ใหเ้ ป็นอุปสรรคในการพฒั นา ทางแก้ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ คือ การพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
( Individual Development Plan: ID PLAN)โดยจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะ ท่ีประกอบด้วย
การประเมิน ตนเอง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาร่วมประเมิน นำผลสรุปผล ว่าสมรรถนะใดท่ี
จำเป็นต้องพัฒนา และสมรรถนะใดท่ไี ม่จำเปน็ ต้องพัฒนา ต่อจากน้ันนำมาจดั อนั ดับสมรรถนะทีจ่ ำเป็นต้องพัฒนา
พร้อมให้เหตุผล ประกอบ ว่าการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจะส่งผลต่ออะไร ต่อใคร เช่น จะส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน หน่วยงาน ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น หลักการจัดอันดับความสำคัญ สมรรถนะท่ีจำเป็น
เร่งด่วนใน การพัฒนาของครู คือ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก สำหรับต่อตนเองควรเป็นอันดับสุดท้าย
จากนั้นนำไปสู่การเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยให้นำเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนาในแต่ละ สมรรถนะ
หลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา พร้อมกับกำหนด ช่วงระยะเวลาท่ีจะพัฒนา(เริ่มต้น และสิ้นสุด)
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีจะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา -2- ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา โดยใช้ID-PLAN จะ
เป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนอง ความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อ
สมรรถนะในการปฏบิ ัติหน้าท่ีที่มีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็น การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีมี
ความสมบูรณ์ มปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธิผล และเป็น ขา้ ราชการทด่ี ีตอ่ ไป (ยนื ยง ราชวงษ์, 2551)รูปถา่ ย

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ขนาด
ID – PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 1 น้วิ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

สว่ นที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล

ชอ่ื นางนันทพิ ร ศรที น
อายุ 47 ปี ตำแหนง่ ครูผู้ชว่ ย วทิ ยฐานะ...-......
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอบุ ลราชธานี เขต 4
เรม่ิ รับราชการวันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ในตำแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย ณ โรงเรยี นบา้ นแกง้ ยาง
สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต 4
อายุราชการ 2 ปี 2 เดือน (นบั ถึงวนั ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65)
การศึกษาระดบั ปริญญา
ระดับปรญิ ญาตรี วฒุ ิ ครศุ าสตรบณั ฑติ วชิ าเอก ภาษาไทย
ภารกิจ/บทบาทหน้าท่ีในปกี ารศกึ ษาปจั จบุ นั

๑. ขอบข่ายงานที่รบั ผิดชอบ
๑.๑ เป็นครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 สอนทุกกลุม่ สาระกาเรยี นรู้
๑.2 ทำโครงการสอน แผนการจดั การเรียนรู้ และเตรียมอุปกรณก์ ารสอน
๑.3 เตรยี มการสอน ทง้ั ดา้ นสอ่ื – อปุ กรณ์ เทคโนโลยี กิจกรรม และแหล่งการเรียนรู้
๑.4 ผลิตส่ือการสอนเพือ่ พฒั นาการเรยี นการสอนให้ดขี ้ึน
๑.5 ดำเนนิ การสอน โดยเน้นกระบวนการสอนท่ีเน้นผูเ้ รยี นเป็นสำคัญ ใช้สอื่ – อุปกรณ์และแหล่งการ
เรียนรู้

รวมทง้ั กจิ กรรมทีท่ ันสมัย สัมพันธ์กบั เหตกุ ารณบ์ า้ นเมืองและสาระการเรยี นรู้
๑.6 จดั ป้ายนิเทศ มมุ การเรียนร้แู ละบรรยากาศการเรยี นรู้ทสี่ มั พันธ์กบั บทเรียนและเหตกุ ารณ์บ้านเมอื ง

ทเี่ ป็นปัจจบุ นั
1.7 ร่วมมือกับหัวหนา้ กลมุ่ สาระในการจดั กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร และกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้

ตามความสามารถ ความต้องการและความสนใจของนกั เรียน
1.8 จัดการประเมนิ ผลระหว่างภาค โดยเนน้ การประเมินผลท่หี ลากหลายและตามสภาพจรงิ
1.9 สร้างแบบประเมินปลายภาคเรยี นและปลายปีการศึกษา รวมท้งั ตรวจแบบประเมินและ จัดสง่ ผล

การประเมินใหท้ ันเวลาที่กำหนด
1.10 จดั ทำเอกสาร หลกั ฐานทางการศึกษาให้เรยี บร้อยและเปน็ ปัจจบุ นั
1.11 ปฏบิ ัตหิ น้าท่มี สี ่วนร่วมในการช่วยงานด้านตา่ งๆ ของโรงเรียน
1.12 พฒั นาตนเองอยา่ งสม่ำเสมอ โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดงู าน ค้นคว้าและวิจัยเพอ่ื พัฒนา

คณุ ภาพการศึกษา
1.13 ทำหน้าท่เี วรดูแลนักเรียน ตามจุดตา่ งๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทงั้ ในเวลาปกติและเวลาพิเศษ
1.14 ดแู ลความประพฤติของนักเรยี น ทัง้ ในด้านการเรยี น การรักษาระเบียบวินยั และคุณลักษณะอนั พึง

ประสงค์1.15 ควบคมุ ช้ันเรียนให้เปน็ ไปด้วยความเรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดจนป้องกนั แก้ไขปัญหาของนักเรยี น
1.16 ตดิ ตามนักเรยี นเพอื่ แก้ไขในกรณีทีน่ กั เรยี นมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนและมีปญั หาในการเรียน
การทำการบ้าน
1.17 ติดตอ่ กับผู้ปกครอง และรายงานความประพฤติ สขุ ภาพและอ่ืนๆ ใหผ้ ูป้ กครองทราบเปน็ ประจำ
1.18 ให้ความร่วมมือกบั ทุกฝ่ายในกจิ การทีจ่ ะก่อใหเ้ กดิ ประโยชนต์ ่อนักเรียนและโรงเรยี น
1.19 ประชาสมั พนั ธ์ ให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจเกย่ี วกับการเรียนในแผนการเรียนต่างๆ ของ
นักเรยี น
1.20 เข้ารว่ มประชุมครู เพ่ือปรกึ ษาหารือ วางแผน แก้ไขปัญหาทเี่ กิดข้ึนในการจัดการเรยี นการสอน
และจัดทำโครงการตา่ งๆ เพ่ือพัฒนาการเรยี นการสอน
1.21 ปฏิบัตหิ น้าทอี่ ่นื ๆ ตามทโ่ี รงเรียนมอบหมาย
1.22 การปฏิบัติการสอน ๒๗ ชัว่ โมง/สปั ดาห์
๒. งานท่ไี ด้รบั มอบหมายนอกเหนือจากงานท่รี ับผดิ ชอบ
2.1 หัวหนา้ งานบริหารงานบุคคล
2.2 หัวหน้างานพสั ดุและเจ้าหนา้ ทพี่ ัสดุ
2.3 งานจติ อาสาและสาธารณอื่นๆ ตามโอกาสท่เี หมาะสม

ประวตั กิ ารเขา้ รับการพัฒนา (ในรอบ ๓ ปี)

ลำดบั ที่ รายการ เกยี รติบตั ร

๑ โครงการเครอื ข่ายครดู ีของแผน่ ดิน

๒ การอบรมเชิงปฏบิ ัติการหลักสูตรการจัดการเรยี นรู้
วิทยาการคำนวณสำหรบั ครปู ระถมศึกษา C4Tลำดบั ที่ รายการ เกียรติบตั ร

3 รว่ มกิจกรรม Plc และ Lesson Study สังเกตการ

สอนและสะทอ้ นผล

4 รว่ มจดั นทิ ัศการทางวิชาการแสดงแนวทางปฏบิ ตั ิ
ท่เี ปน็ เลิศท่ีประสบความสำเร็จ ในวันรักบการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหนา้ ท่ี รอง ผอ.
สพป. ในระยะเวลา 1 ปี

5 เขา้ รว่ มการประชมุ เสวนาและรบั ฟงั ความ
คิดเห็น เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย สกู่ าร
เปลย่ี นแปลงในอนาคต

6 Successfully completed the online
course “Test present simple tense (2) ”ลำดบั ท่ี รายการ เกยี รตบิ ตั ร

7 โครงการพฒั นาทกั ษะการรบั มือกับปญั หาการ

กลน่ั แกลง้ กนั ทางออนไลน์

8 การพัฒนาตนเองดว้ ยการเรยี นด้านวิทยาการ
คำนวณ

9 การอบรมเชงิ ปฏิบัติการข้าราชการครแู ละ
บคุ ลากรทางการศึกษา การใช้โปรแกรม
Zoom Cloud Meetings

๑0 ร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาทว่ั ไทย รว่ มใจ
สร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน)์ลำดบั ท่ี รายการ เกยี รตบิ ตั ร

๑1 เขา้ รว่ มเปน็ สมาชกิ ของสมาพันธ์องคก์ รวชิ าชพี

ครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภทบุคคล

๑2 มผี ลการประเมินผ่านเกณฑ์ กิจกรรมหอ้ งเรยี น
คณุ ภาพ ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาดว้ ยนวัตกรรมการบรหิ ารเขต
ก้าวหน้า สรา้ งคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยนื

๑3 ผา่ นการศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้
เรือ่ ง “การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญ
ฉลาดสำหรบั ประชาชน” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๑4 ผา่ นการอบรมตามกจิ กรรมการพฒั นา ICT เพื่อ
จัดการเรียนการสอนดว้ ยเทคโนโลยชี ่วยสอน

๑๐

ลำดบั ท่ี รายการ เกยี รติบตั ร

๑5 ได้รับรางวัลเหรยี ญทองกจิ กรรมการพฒั นา ICT

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยชี ว่ ยสอน

16 ผ่านการทดสอบด้วยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์
กจิ กรรมท่ี 2 “คำไวพจนใ์ นนิราศเขาลกุ ช้าง
จากหนงั สอื ประชุมนิราศเมอื งเพชร”

17 ผา่ นการทดสอบวดั ความรู้ออนไลน์ เร่ือง
วันอาเซยี น

18 ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณ
ปลูกฝังวถิ ีคิดแยกแยะผลประโยชนส์ ่วนตวั และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564
(สำนักงานป.ป.ช.ภาค3) ครง้ั ที่ 2 ออนไลน์

๑๑

สว่ นท่ี ๒ ความตอ้ งการในการพฒั นา ทกั ษะดิจิทัลสำหรับครูผ้สู อน
๒.๑ การพฒั นางาน

๒.๑.๑ ประเดน็ การพัฒนา
- เครือ่ งมือ/เทคโนโลยดี ิจิทัลช่วยสอน

๒.๑.๒ เหตผุ ลและความจำเปน็
แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการ

ขับเคล่ือนประเทศไทย “สู่เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีพลวัตร บนฐานของสังคมท่ีรู้คิด รู้เท่าทันและกำลังคนท่ีสามารถ
ปรับตัวและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” โดยมียทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคนสู่ยุคดจิ ิทัล
เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัลและเพิ่มความตระหนักและทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้นผ่านการส่งเสริมการสร้าง
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐถือเป็นฟันเฟืองหลัก
ของ การพัฒนาประเทศ ท่ีต้องปรับเปล่ียนการทำงานปัจจุบันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทำให้มีอิทธิพลต่อการ
ดำรงชีวิตและการทำงานไดม้ ปี ระสทิ ธภิ าพเพ่ือใหเ้ ป็นรฐั บาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

๒.๑.๓ วตั ถุประสงค์ในการพัฒนา
1) รเู้ ท่าทนั การเปลย่ี นแปลงโลกดิจทิ ัลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย
2) สามารถใช้เคร่ืองมือดจิ ิทลั ในการจัดการเรียนการสอนอย่างประสทิ ธภิ าพ
3) สามารถสง่ เสรมิ การใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ิทลั ในการจดั การเรยี นการสอน

๒.๑.๔ เป้าหมายในการพัฒนา
- เครอื่ งมือ/เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ในการจัดการเรียนการสอน

๒.๑.๕ กระบวนการพฒั นา
1) ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2) เข้ารบั การอบรม/สมั มนา/ประชุม ในรปู แบบต่างๆตามสถานการณ์ทเี่ หมาะสม

๒.๑.๖ วธิ ีการตรวจสอบและประเมนิ ผล
1) การได้รับวุฒบิ ัตรการอบรม/เกียรตบิ ตั รการอบรม
2) การรายงานการอบรม/สัมมนา/ประชุม
3) การนิเทศติดตามการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนการสอน

๒.๑.๗ ผลทคี่ าดวา่ จะได้รบั
1) รู้เท่าทนั การเปล่ยี นแปลงโลกดิจทิ ลั ในการจัดการเรยี นรไู้ ด้อยา่ งปลอดภัย
2) ใชเ้ คร่อื งมือเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการจัดการเรยี นการสอนอย่างมีประสทิ ธิภาพ
3) ส่งเสริมการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เพ่อื การจดั การเรียนร้ใู นสถานศึกษา

๒.๒ การพัฒนาตนเอง
๒.๒.๑ สมรรถนะ/ความสามารถ
- สมรรถนะหลกั ดา้ นการพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP) ในเรอื่ งผู้นำทักษะด้านดจิ ิทัล
๒.๒.๒ เหตุผลและความจำเปน็
- เม่ือโลกก้าวเข้าสยู่ ุคดิจทิ ัล ครูผู้สอนก็ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล บูรณาการ

การจัดการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถ มีการอบรม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธภิ าพ

๑๒

๒.๒.๓ วธิ ีการและรปู แบบการพัฒนา
1) ศึกษาคน้ ควา้ ด้วยตนเอง
2) เขา้ รบั การอบรม/สัมมนา/ประชมุ ในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ท่เี หมาะสม

๒.๒.๔ ระยะเวลาการพัฒนา
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๒.๒.๕ ประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รบั
- ครูผู้สอนมที ักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นำความร/ู้ เครือ่ งมือดจิ ิทัลมาบูรณาการในการจัดการเรยี น

การสอน เพ่ือให้เกิดประสทิ ธิภาพกับนักเรยี นสงู สดุ

(นางนันทิพร ศรีทน)
ตำแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย
1 พฤศจิกายน 2564


Click to View FlipBook Version