The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือเล่มเล็ก เดือน กย 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by parichat7437, 2021-10-27 03:48:54

หนังสือเล่มเล็ก เดือน กย 64

หนังสือเล่มเล็ก เดือน กย 64

สำนักงำน กศน.จงั หวดั สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
อรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนโครงการพลังเครือข่ายสุขภาวะ
"ตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ สมุนไพรต้านภัยโควิด"ด้วยระบบออนไลน์ Zoom
โดยศนู ยว์ ทิ ยาศาสตร์เพ่ือการศกึ ษาสระแกว้ รว่ มกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะกำหนดจัดโครงการพลังเครือข่ายสุขภาวะ
"ตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ สมุนไพรต้านภัยโควิด" ในรูปแบบออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. และประชาชนท่ัวไป ในวันท่ี 16 กันยายน 2564
ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศกึ ษาสระแกว้

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
อรัญประเทศ มอบหมายให้ นายอุเทน ชูวา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย , นายพิเชษฐ์
อิสระชาติ ตำแหน่ง ครูตำบล , นายชนธร ดุจเฉลิม ตำแหน่ง ครู ศรช. และ นาย
วิษณุ ชาญกสิกรณ์ ตำแหน่ง ครู ศรช. ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรบในโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเรื่องการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์
สู่การเผยแพร่เพื่อการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรบริเวณชายแดน
สระแก้ว

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยนางสาวปณัฏฎา ลือเดช เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เข้าร่วมประชุม
การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย Line Meeting ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ
กศน. เปน็ ประธานเปดิ การประชมุ

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ มอบหมายให้นางลัดดา โนนไกร ครู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานรฐั วสิ าหกิจ ปลัดอำเภอ ณ หอ้ งประชุมทว่ี า่ การอำเภออรัญประเทศ

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
อรัญประเทศ มอบหมายให้นางลัดดา โนนไกร ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม
ประชมุ ประจำเดอื น กำนนั ผู้ใหญบ่ ้าน ณ หอประชุมอำเภออรญั ประเทศ

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ มอบหมายให้ นางลัดดา โนนไกร ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวนันทิชา
สิริอรุณเดชา ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-exam)

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมการการประกวด
โครงงานการประยุกต์ใช้สำหรับการโคกหนองนาโมเดล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุม นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด
สระแกว้ กล่าวรายงาน และได้รบั ความอนุเคราะห์คณะกรรมการตรวจเอกสารโครงงาน
จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บรเิ วณชายแดนสระแกว้

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับตัวแทนนักศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดโครงงานการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคก
หนอง นา โมเดลในสไตล์ กศน.จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
รปู แบบออนไลนด์ ว้ ย Google Meet โดยนกั ศึกษาเขา้ ประกวดโครงงานประจำห้องท่ี 2
ลำดบั 1

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับตัวแทนนักศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดโครงงานการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคก
หนอง นา โมเดลในสไตล์ กศน.จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
รปู แบบออนไลนด์ ้วย Google Meet โดยนักศึกษาเขา้ ประกวดโครงงานประจำห้องที่ 2
ลำดบั 5

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับตัวแทนนักศึกษา
ประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคก หนอง นา
โมเดลในสไตล์ กศน.จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ดว้ ย Google Meet โดยนกั ศกึ ษาเขา้ ประกวดโครงงานประจำหอ้ งท่ี 3 ลำดบั 9

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับตัวแทนประชาชน เข้า
ร่วมประกวดโครงงานการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคก หนอง นา โมเดลในสไตล์
กศน.จงั หวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรปู แบบออนไลน์ด้วย Google
Meet โดยนกั ศกึ ษาเข้าประกวดโครงงานประจำหอ้ งที่ 4 ลำดบั 10

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พรอ้ มดว้ ยคณะครูและบคุ ลากร เขา้ ร่วมพิธีงานเฉลมิ ฉลอง วนั ท่ีระลึกสากลแห่ง
การรู้หนังสือ ประจำปี 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ
จัดกจิ กรรมให้ความรูเ้ ก่ียวกับความเป็นมาและความสำคัญของวนั ท่รี ะลึกสากลแห่งการรู้
หนงั สอื สง่ เสริมการอ่านโดยระบบออนไลน์

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร มอบเค้กอวยพรวั นคล้ายวันเกิดให้
นางสาวนันทิชา สิริอรุณเดชา , นางสาววัชรินทร์ บุญเหลือ และนางชไมพร ถาวรทรัพย์
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30 กันยายน
2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูชนธร ดุจเฉลิม ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบล
หนองสังข์ และครูวิษณุ ชาญกสิกรณ์ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านใหม่หนองไทร
โดยใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมดุ ประชาชนอำเภออรญั ประเทศ

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30 กันยายน 2564) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนางสาวปณัฏฎา ลือเดช ตำแหน่ง บรรณารักษ์ โดยใช้มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม
ห้องสมดุ ประชาชนอำเภออรญั ประเทศประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2564-วันที่ 30 กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูสุวิมล
ชอบเงิน การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภอ
อรญั ประเทศประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูนิรมล ศรีเคน ครู กศน.ตำบลอรัญ
ประเทศ การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภอ
อรัญประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมนิ ผลการปฏิบัติงานของครูอัญชุรี คนม่ัน ครู กศน.ตำบลบ้านด่าน
การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมหอ้ งสมุดประชาชนอำเภออรัญประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กนั ยายน 2564) ประเมนิ ผลการปฏิบัติงานของครูวาสนา ชาญสำโรง ครู กศน.ตำบลบา้ น
ใหม่หนองไทร การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชมุ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
อรัญประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของครมู ัณฑณา สระทอง ครู กศน.ตำบลอรัญ
ประเทศ การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภอ
อรัญประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2564-วันที่ 30 กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูกรรณิกา มา
จังหรีด การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมนิ ผลการปฏิบัติงานของครูวัชรินทร์ บญุ เหลอื ครู กศน.ตำบลผา่ น
ศึก การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัญพัชร์ เมธีศิริศรีกุล ครู กศน.ตำบล
ทบั พรกิ การประเมนิ ฯทุกข้นั ตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคมุ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจารุณี สร้อยอินทร์ ครู กศน.ตำบล
คลองทบั จันทร์ การประเมินฯทุกขน้ั ตอนใช้มาตรการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชมุ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
อรัญประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2564-วันที่ 30 กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูนันทิชา
สิริอรุณเดชา ตำแหน่งครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยี น การประเมินฯทุกขัน้ ตอนใช้
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ณ หอ้ งประชมุ ห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญประเทศ

วันท่ี 15 กันยายน 2564 นางพรทพิ ย์ ทวงี าม ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครู กศน.ตำบล ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวนั ท่ี 1 เมษายน 2564-วันที่
30 กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูสุวรรณา กระจ่างมล ครู กศน.
ตำบลเมืองไผ่ การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุด
ประชาชนอำเภออรัญประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏบิ ตั งิ านของครูอารยี า พนั จันทกึ ครู กศน.ตำบลคลอง
น้ำใส การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูพรรณนภา นวนรักษา ครู กศน.ตำบล
ทา่ ข้าม การประเมินฯทุกขนั้ ตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กนั ยายน 2564) ประเมินผลการปฏบิ ัตงิ านของครูพิเชษฐ์ อสิ ระชาติ ครู กศน.ตำบลฟาก
ห้วย การประเมนิ ฯทุกข้นั ตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2564-วันที่ 30 กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจันทรา โชค
กลาง ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ณ3ห้องประชุมหอ้ งสมุดประชาชนอำเภออรญั ประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจิภาวรรณ ดุจเฉลิม ครู กศน.ตำบล
หนองสังข์ การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภอ
อรัญประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กนั ยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครชู ไมพร ถาวรทรพั ย์ ครู กศน.ตำบลหัน
ทราย การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-วันที่ 30
กันยายน 2564) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูกัญญาลกั ษณ์ สงั ขอ์ อ่ น ครู กศน.ตำบล
ป่าไร่ การประเมินฯทุกขั้นตอนใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญ
ประเทศ

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
อรัญประเทศ มอบหมายให้นางลดั ดา โนนไกร ตำแหนง่ ครูชำนาญการพเิ ศษ เข้าร่วม
ประชุมแนวทางการจัดสอบวัดผลสัมฤทธปิ์ ลายภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564 ณ ห้อง
ประชมุ ประชารว่ มใจ สำนักงาน กศน.จังหวดั สระแก้ว

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร เชิญชวนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายสุขภาวะ ตลาดนัดออนไลน์ สมุนไพรต้านภัยโควิด ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค
ผ่านระบบ Zoom ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และเยี่ยมชมผ่าน
Facebook live ณ ศูนย์วิทยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษาสระแกว้ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพอ่ื
การศกึ ษาสระแกว้ ดำเนินการการจดั กิจกรรมในครงั้ นี้

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม มอบหมายให้นางลัดดา
โนนไกร ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายณัฎฐชัย
นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ
หอ้ งประชมุ ประชาร่วมใจ สำนกั งาน กศน.จงั หวัดสระแกว้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ เข้ารบั เกยี รติบตั รดเี ด่น รางวลั “สถานศกึ ษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ปี
ที่ 1 โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัด
สระแกว้ อำเภอเมือง จังหวดั สระแกว้

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมชม การถ่ายทอดสด (Live) การเสวนา
ทางวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 และ #พิธีประกาศ
เกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"• DOE
Thailand Media Award 2021 •

ในการนี้ กศน.อำเภออรัญประเทศ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับทีมจตุร
เทพ กศน.อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในการส่งประกวดคลิปฯ โครงการส่ือ
สร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผลการ
ประกวดได้รับรางวัลประเภททีม กลุ่มการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน เพชรนอกระบบ ซึ่งจะได้รับรางวัล โล่
เกยี รตยิ ศของรัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)เกียรติบัตร
และเงินรางวลั จำนวน 10,000 บาทโดยมสี มาชิกในทมี จตุรเทพ NFE อรญั ประเทศ
1 นายอุเทน ชวู า ครูผชู้ ว่ ย
2.นายพิเชษฐ์ อิสระชาติ ครกู ศน.ตำบล
3.นายชนธร ดุจเฉลมิ ครู ศรช.
4.นายวิษณุ ชาญกสิกรณ์ ครู ศรช.
กศน.อำเภออรญั ประเทศ จงั หวัดสระแก้ว

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ มอบหมายให้ นางสาวเพลินพิศ คำนึง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
ตรวจข้อสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564 โดยมี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เปน็ ประธานฯ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

วันที่ 25 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ มอบหมายให้ นางสาวเพลินพิศ คำนึง ครู และนางพรรณนภา นวนรักษา ครู
กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข สำนักงานศึกษาธกิ ารจงั หวดั สระแกว้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ครู
ศิริรัตน์ บุญมา พนักงานพิมพ์ ส.3 และครูมัณฑณา สระทอง ครู กศน.ตำบล โดยมี
นายวรรณวิจกั ษณ์ กศุ ล ผ้อู ำนวยการ สำนักงาน กศน.จงั หวัดสระแก้ว เป็นประธานในพธิ ี
นางสาววรรณรชั ต์ สุปัญญา รองผูอ้ ำนวยการ สำนักงาน กศน.จงั หวดั สระแก้ว และคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี "สายใยรัก...ที่ไม่เกษียณ" ณ อรัญประเทศ
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะคณะกรรมการ ร.ต.อ.ชูชาติ วโรดมอุดมกุล ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และนางสาวเพลินพิศ คำนึง ครู ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายอุเทน ชูวา ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชน
อำเภออรัญประเทศ (การประเมนิ ดำเนนิ การตามมาตรการป้องกันและควบคมุ โรคโควดิ 19)

วันนี้ 29 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ พร้อมคณะครู และ ร.ต.อ.ชูชาติ วโรดมอุดมกุล ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน ก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศเทศมนตรี ตำบลบ้าน
ใหม่หนองไทร เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานท่ีดำเนนิ การสอบปลายภาค ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ขอใช้อาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นสถานที่พบกลุ่มแห่งใหม่ของ
กศน.ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ได้รบั ความอนุเคราะห์ด้วยดี จงึ ขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ทวีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออรัญ
ประเทศ รว่ มแสดงความยินดีงานมทุ ิตาจติ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายมาโนช ชลารักษ์
ผอู้ ำนวยการศนู ยฝ์ ึกและพฒั นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ณ ศนู ย์ฝกึ และ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบรเิ วณชายแดนสระแก้ว

แนะนำหนงั สอื น่าอา่ น

สาระนา่ รู้

คมู่ อื การแยกกักตัวที่บ้าน
(Home Isolation)

การบริหารจดั การอาคาร
และสง่ิ อำนวยความสะดวก
เพอ่ื ความปลอดภัยจากการติดเชอ้ื

COVID-19

คมู่ อื การกกั ตัวสำหรับผู้สัมผัสใกลช้ ดิ ผู้
ตดิ เชือ้ โควดิ -19 ฉบับประชาชน


Click to View FlipBook Version