The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fyresdal kommune, 2019-10-22 06:43:44

November

November

Kommuneinformasjon NB! Desember- og
for januar-utgåvene vil bli
Fyresdal kommune slått saman! Frist for
November 2019 innsending av bidrag:
søndag 17. november!

Innhald: Side: Kontaktinformasjon:
Diverse annonser 13–31 Fyresdal barnehage: 35 06 71 80
Flexiruter 10–12 Fyresdal helsehus: 35 06 73 00
Fyresdal taxi 34 Fyresdal kommune – sentralbord: 35 06 71 00
Nytt frå Fyresdal legekontor 2 Fyresdal pleie- og omsorgssenter: 35 06 71 67
Kommunal informasjon 3–9 Fyresdal tannklinikk: 35 06 70 20
Kyrkjedøra 32–33 Gimle skule: 35 06 71 76
Nytt frå Fyresdal folkebibliotek 6–7 www.fyresdal.kommune.no
[email protected]

I november skjer mellom anna dette: Side: 17. Messe i Moland kyrkje 32
01. Fredagsklubb på samfunnshuset
01. Quiz på Meieriet 5 18. Måndagskafé på Meinstad 5
03. Helgemesse i Moland kyrkje
04. Måndagskafé på Meinstad 18 19. Frisklivstrening på POS 5
05. Krosslimusikken kjem til POS
05. Frisklivstrening på POS 32 19. Topptur på Hegglandsnetten 13
05. Toppturkveld med Fyresdal Turlag
05. Barneidrettsskule: Symjing 5 19. Barneidrettsskule: Tur-bingo 26
06. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral
06. Onsdagsklubb på samfunnshuset 5 19. Hobbygruppe på Betel 33
06. Møte på Betel; Misjon Sarepta
08. Open dag på Gimle skule 5 20. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 19
08. Fredagsklubb på samfunnshuset
08. «Jol i bua» og langope i Folkestadbyen 13 20. Onsdagsklubb på samfunnshuset 5
09. Tårnagentsamling i Veum kyrkje
10. Tårnagentmesse i Veum kyrkje 26 20. Harry Potter-fest på klubben/biblioteket 7
11. Måndagskafé på Meinstad
12. Din mobile optiker kjem til POS 19 21. Årsmøte i Fyresdal skyttarlag 26
12. Frisklivstrening på POS
12. Topptur på Geitnetten 5 22. Fredagsklubb på samfunnshuset 5
12. Barneidrettsskule: Symjing
12. Samling i Fyril Friluftsgruppe 32 23. Jolemarknad på Mandt 17
13. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral
13. Onsdagsklubb på samfunnshuset 9 25. Måndagskafé på Meinstad 5
13. Strikkekafe på frivilligsentralen
13. Allsongkveld i prestegarden 5 26. Frisklivstrening på POS 5
14. Møte i Fyresdal pensjonistlag
15. Fredagsklubb på samfunnshuset 15 26. Vandring i Hamaren med Fyresdal Turlag 13
17. Sesongstart for innekøyring: RC-gruppa
33 26. Barneidrettsskule: Innebandy 26

32 26. Samling i Fyril Friluftsgruppe 33

5 27. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 19

5 27. Onsdagsklubb på samfunnshuset 5

5 27. Strikkekafe på frivilligsentralen 20

13 27. Kransekakebasar på samfunnshuset 29

26 28. Samling for 4-åringar på Betel 33

33 29. Fredagsklubb på samfunnshuset 5

19 29. Jolegateopning i Folkestadbyen 16

5 30. Lys Vaken – Moland kyrkje 33

20 I desember skjer mellom anna dette:

32 01. Messe i Moland kyrkje 32

22 01. Jolekonsert i Moland kyrkje: Tre Sopranos 8

5 05. Jolemiddag med pensjonistlaget 22

23 1 14. Jolemarknad i Folkestadbyen 16

Informasjon frå Fyresdal legekontor

Tlf. 35 06 73 00

Legekontoret er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30

 Ved ynskje om å snakke med lege; legen ringer tilbake ved anledning.
 Ekspedisjonsgebyr på kr 59,- vil bli belasta kvar pasient ved arbeid og utgifter ved

forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger e.l. per brev, fax
eller telefon.
 Alt av sjukemeldingar, ev. forlengingar, diverse tilvisingar, krev legetime – dette kan
ikkje avtalast på telefon.

Nytt denne månaden!

 Fastlege
Dersom du og din familie vil bruke vårt legekontor – sjekk fyrst om de har fastlege her.

 Betalingsterminal
Den er veldig enkel å bruke og den støttar betaling med kort og faktura. Merk at
dersom de vel å betale med faktura i staden for kort vil det kome på eit
ekspedisjonsgebyr på kr 59,-.

 Timebestilling etter kl. 10.00
 Frikort

Hvis du har mottatt frikort må du allikevel betale for medisin og materiell.
Materiell blir brukt ved EKG, 24 t. blodtrykksmåling, div. sendeprøver, sårskift og øyreskylling.
Dersom dette ikkje blir betalt på betalingsterminalen eller betalt kontant, vil ekspedisjonsgebyr
på kr 59,- komme i tillegg.

Medisinbestilling Akutt time

Sjekk alltid med apoteket om du har att medisin der på Du kan ringe legekontoret mellom
resept før du ringer legekontoret for å bestille nye. Viss kl. 08.30 og 09.00. Du får då
du vil ha medisinen sendt til Spar, Heggland Daglegvare
eller med post, må du seie ifrå om dette når du ringer snakke med ein lege som vurderer
din helsetilstand.
legekontoret og du slepp å ringe apoteket.
Vurderer legen det som akutt, vil
Hugs å hente medisinen du har bestilt! du få time så snart som råd.

2

Vedtak i Kommunestyret – 12.09.2019

Høring NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land

Fyresdal kommune er negativ til utbygging av vindkraft i viktige område for villrein og vil ha området
Våmur-Roan ekskludert frå utbygging av vindkraft. Det er her i tillegg viktige landskaps-, natur- og
friluftsområde.
Det same gjeld området i Fyresdal kommune ved Steinsvatn då dette området ligg inne i Heiplanen
og er vurdert å ha vesentlege natur- og friluftsinteresser.

Kraftkompetanse kommunalt oppgåvefellesskap – samarbeidsavtale

1. Fyresdal kommune godkjenner samarbeidsavtale om skiping av «Kraftkompetanse KO» slik
den er lagt fram.
2. Fyresdal kommune godkjenner eigarstrategi for «Kraftkompetanse KO» slik den er lagt fram.
3. Fyresdal kommune tek forretningsplan for «Kraftkompetanse KO» til orientering.

Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat IKS – nye eigarar og endringar i
selskapsavtala

Fyresdal kommune stiller seg positiv til nye eigarar og endringar i ny selskapsavtale og vedtek
selskapsavtala for Vestfold, Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat slik ho ligg føre.

Vedtak i Hovudutval for plan og miljø – 15.10.2019

Påbygging/bruksendring av nålehytte, Tortveit 80/1

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå plan- og bygningslova § 11-
6 Rettsvirkning av kommuneplanen sin arealdel, til ombygging/utviding av det gamle nålehuset på
Tortveit, gbnr. 80/1.
Etter ei samla vurdering vil fordelane ved å dispensere vere klart større enn ulempene, i tillegg blir
omsynet bak føresegnene det dispenserast frå og føremålet bak loven ikkje sett vesentleg til sides.
Nålehuset skal nyttast til utleige i samband med turistbedrifta på garden Tortveit.
Det må søkjast byggjeløyve på ordinært vis.

Søknad om utbetring av eksisterande gamal traktorveg

1. Det vert gjeve dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen etter pbl. § 19-2 til bygging av
veg med avkjøring frå Solliåsvegen og fram til hytte på gbnr. 16/76, slik det er søkt om.
2. Det må sendast inn byggesøknad for vegen på ordinært vis.
3. Vegen må byggast på skånsamt vis og skråningar re-vegeterast.

3

Disponering av «Friluftsmidlar for Arendalsvassdraget» til prosjektering og
bygging av bru til Kjeøyni

Hamaren Aktivitetspark får innvilga eit tilskot på kr 150.000,- frå fondet "Friluftsmidlar for
Arendalsvassdraget". Tilskotet tildelast aktivitetsparken for å vege opp for dei meirkostnadane ein
har ved prosjektering og bygging av bru mellom Klokkarhamaren og Kjeøyni. Tilskotet hentast frå
fondet "Friluftsmidlar for Arendalsvassdraget", konto 251.0013. Kommunelova § 13 vert nytta som
grunnlag for vedtaket.

Søknad om bygging av veg til hytte gbnr. 16/45

1. Det vert gjeve dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen etter pbl. § 19-2 til bygging av
veg med avkjøring frå Flottavegen og fram til hytte på gbnr. 16/45, slik det er søkt om.
2. Det må sendast inn byggesøknad for vegen på ordinært vis.
3. Vegen må byggast på skånsamt vis og skråningar re-vegeterast.

Masseuttak på Gakkskil, gbnr. 16/1, presisering av driftstid

PM-utvalet stadfester at driftsplanen for masseuttak i Gakkskil på eigedomen Tovsli Østre er
gjeldande og at masseuttaket då skal vere avslutta , planert og sådd til innan 10 år frå oppstart, dvs.
innan 01.09.24.

Svar på søknad om konsesjon for erverv av Sundsli gbnr. 25/6

Hovudutval for plan og miljø avslår Frank Jakobsen sin søknad om konsesjon for erverv av Sundsli,
gbnr. 25/6. Dette grunngjevast med at ervervet ikkje ivaretek omsynet til busetjing i området og at
omsyn til heilskapleg ressursforvalting er best ivareteke om Sundsli består som ei driftseining.

Vedtaket er gjort med heimel i konsesjonslova § 1 og 9, delegasjon frå Landbruks- og
matdepartementet og delegasjon frå Fyresdal kommune.

Brukartid på samfunnshuset Bytte av
kontorlokale!
Frist for å søkje om brukartid på samfunnshuset for våren
2020 er 15. november 2019. Vi gjer merksam på at
NAV Fyresdal og
Dei som ynskjer å behalde eksisterande brukartid treng
ikkje søkje på nytt. Fyresdal kyrkjekontor
har bytta kontorlokale seg imellom.
Send din søknad til [email protected]

4

Kva skjer på Fyresdal pleie- og omsorgssenter Ynskjer du kontakt
i november? med ein av oss på dei
kommunale kontora?
Krosslimusikken Hugs at vi i ikkje alltid er
til stades på kontora pga.
Kjem til POS tysdag 5. november kl. 10.30. møte eller andre avtaler.
Vi held til i Storstoga. Litt inntil kaffen blir det også  Vel møtt! Kontakt oss gjerne på
førehand for å avtale tid.
Den mobile optiker
Sjå heimesida for
Kjem til POS tysdag 12. november. kontaktinformasjon.
Ta kontakt på tlf. 35 06 71 67 for timeavtale.
Med helsing Fyresdal pleie- og omsorgssenter

Frisklivstrening Opningstider NAV Fyresdal

Tysdagar kl. 13 på fysioterapiavdelinga i underetasjen på POS. Måndag: kl. 10–14
Lett styrke-, bevegelses- og balansetrening i 45 minutt; leia av Tysdag: kl. 10–14
Onsdag: Ope kun for avtaler
fysioterapeut. Torsdag: kl. 10–14
Ved spørsmål, ta kontakt med fysioterapiavdelinga på Fredag: kl. 10–14

tlf. 35 06 71 56 / 952 17 971. Nytt «din side» på
Treninga er open og gratis for alle – velkomen! www.nav.no

Helsing Lena & Bente eller ring 55 55 33 33.

Fredagsklubb: Måndagskafé på
Meinstad
Alle fredagar i
november Kaféen er open kvar måndag
kl. 09.00-14.00.
Onsdagsklubb:
Her møtes me for ein hyggeleg
Alle onsdagar i prat og gode vaflar.
november
Me går tur kl. 10.00-11.00.

Velkomen!
Helsing Randi og Gudny

5

NYTT PÅ FYRESDAL Djupvik, L: Jenta i kista
FOLKEBIBLIOTEK Do, A: Ninja-kid
Donaldson, J: Dina detektivhund
Om det du vil låne er utlånt når du kjem, Jennings, G: Den villeste cowboyen
kan vi reservere for deg. Vi låner også inn Kjølberg, K: Etter leggetid
frå andre bibliotek. Molaug, M: Verdens verste vitsebok
Peers, B: Marshmallows-maskinen
Skjønnlitteratur vaksne Peers, B: Skilpadde-kanonen
Backman, F: Folk med angst
Borg, A: Nyheter ved midnatt Faglitteratur barn og ungdom
Duras, M: Det materielle livet Blom, K: Lemen
Ertzeid, A: 15:12 Brochmann, N: Jenteboka
Ellison, R: Hadde jeg hatt vingene Skadberg, Å: Helt sant
Florian, F: Lillefingre Vegara, I: Rudolf Nureyev
Hanssen, E: En kort evighet
Holt, A: Furet, værbitt Engelsk barn og ungdom
Horth, H: Arkivarens testamente Avengers; The New Danger
Hovland, T: Om søvn og mørke Bently, P: A home in the snow
Khalifa, K: Ingen kniver på kjøkkenet i Ganeri, A: Odious Oceans
denne byen Morris, B: Slay
Kushner, R: Mars-salongen Spiderman; The Madness of Mysterio!
Lian, T: Knokkelsommer Spiderman; A New Beginning
Malm, A: Svermen The magical guide to the wizarding world
Mathieu, N: Og slik er det også med deres
barn Teikneserie
Moyes, J: Over horisonten Garcia, K: Teen Titans
Pezeshkzad, I: Kjære onkel Napoleon Lysgaard, O: Delvis fornøyd
Piertrantonio, D: Arminuta Sapegin, F: Et splittet folk
Prowse, A: Kunsten å forsvinne
Reza, Y: Lykkelige er de lykkelige DVD
Saadawi, A: Frankenstein i Bagdad Avengers; End game (11 år)
Sapienza, G: Gledens kunst Mary Queen of Scots (12 år)
Valla, K: Ut av det blå Prometheus (15 år)
White, C: Tre dager senere var hun borte Slottet i Provence (for alle)
Tall tales (6 år)
Faglitteratur vaksne Ulv i fåreklær 2 (for alle)
Bakke, H: Mer eventyrlig oppussing
Freud, S: Til innføring i narsissismen VEIT DU AT
Montgomery, H: Barneskole-årene biblioteket har meir enn
Monsen, L: Mitt liv 25 ulike blad/tidsskrift til
Ramm, A: Jeg skal passe på deg heimlån?
Simonsen, S: Over sperregrensen Velkomen til å bruke dei!
Svennevig, T: Norske
sjømannstatoveringer

Skjønnlitteratur barn og ungdom
Berge, A: Robot-Birk

6

BIBLIOTEKET ER OPE:

Tysdag kl. 10.00–16.00
Onsdag kl. 17.00–20.30
Torsdag kl. 12.00–16.00
Fredag kl. 10.00–16.00

Kjem du til stengt dør, kan du levere i
kassa rett ved inngangen.

Du kan reservere titlar, sjekke
bibliotekkatalogen og dine eigne lån via
internett. Søk opp Fyresdal folkebibliotek,
så finn du vidare.

Kontakt oss gjerne på e-post
[email protected]
eller tlf. 35 06 71 21.

VI FEIRAR
Harry
POTTER!

Onsdag 20. november blir det
Harry Potter-fest på klubben
og biblioteket kl. 17.00–19.00!

Kle deg gjerne ut som ugle, Harry
sjølv eller andre frå bøkene, ta med
tryllestaven og gjer deg klar til quiz
og konkurranse, premiar, gru, grøss
og moro!

7

JOLEKONSERT 01.12.2019 i MOLAND KYRKJE

Vi inviterer til ein varm og stemningsfull jolekonsert i vakre Moland kyrkje
1. desember kl. 19.00 med Tre Sopranos

Vi byr på lekker musisering, flotte vokalharmoniar og sterk formidlingskraft,
anten det gjeld tradisjonelle norske jolesongar eller amerikanske
«jolesvisker». Jolestemninga vil garantert senke seg over publikum, i form av
spanande arrangement av tradisjonsrikt materiale, og musikalske skatter du
kanskje enno ikkje har oppdaga.
Vi ynskjer varmt velkomen til Tre Sopranos sin jolekonsert!

Tre Sopranos: Prisar: kr 250,-
Hilde Norland Gundersen, song Vaksne Halv pris
Nina Gromstad, song Barn 7-16 år Gratis
Siri Fredrikke Lundvang, song Barn under 7 år
Espen Gjelstad Gundersen, keyboard

Arr: Fyresdal kulturkontor i samarbeid med kyrkjekontoret

8

RESULTAT VAL UNGDOMSRÅDET

Desse blei vald inn i ungdomsrådet for 2019/2020

Faste medlemer (alfabetisk på etternamn)

Rena Marie Gustavsson 10. trinn
Knut Austjore Heistad 9. trinn

Nora Aas Lund 3. vgs.

Tora Sølyst Skomedal 9. trinn
Thea Veum 1. vgs.

Varamedlemer:

1. Lina Johre Rustand 10. trinn

2. Sigrid Veum 9. trinn
3. Ask Dyrland Valseth 8. trinn

Gimle skule inviterer til
OPEN DAG

Fredag 8. november 2019
Klokka 10.00-13.00

Kva skjer?

Kl. 10.00: Blime'-dans med alle elevane ute.

Elles kan du oppleve:

Underhaldning, loppemarknad, bingo, salatbar, utstillingar, quiz, tacosuppe,
sal av mat og elevarbeid.

Inntekta går til studiestøtte for Nunh i Laos, i tillegg til anna solidaritetsarbeid!

Velkomen! Welcome!

9

10

11

12

November

Tysdag 5. november TOPPTURKVELD
Vi ynskjer alle turvenner velkommen til den tradisjonelle toppturkvelden i
veslesalen på samfunnshuset. På programmet står planlegging av neste års
turar, orientering om aktivitetar i året som gjekk og sjølvsagt bildespel frå
årets turar med servering av kaffi og kaker.
Tid: Kl. 18.00. Stad: Veslesalen Fyresdal samfunnshus.

Tysdag 12. november Topptur på Geitnetten 776 moh.*, 3 timar/3,5 km
Køyrer opp Libakkane og parkerar anten ved Kjeldmyra eller på toppen av
bilvegen. Fylgjer den umerka tydlege stigen på framsida opp til toppen.
Reknar med at vi lagar eit lite bål på heimturen. Bok å skrive i.
Område: Fyresdal sentrum. Terreng: Middels krevjande tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Kari Hildur Lie. Tlf. 957 67 975.

Tysdag 19. november Topptur på Hegglandsnetten 697 moh.*, 3 timar/4 km
Køyrer opp Geitstadbakkane og går opp bratt slæpe til toppen av bakkane.
Vi fyrar i i bålpanna i gapahuken på toppen. Flott utsyn mot heile sentrum.
Bok å skrive i.
Område: Hegglandsgrend. Terreng: Lett tur med stutt stigning mot toppen.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Arne Dag Lassemo. Tlf. 915 25 435.

Tysdag 26. november Vandring i Hamaren Aktivitetspark, 2 timar/3 km
Går ein rundtur frå sentrum. Fyrar i bålpanna på toppen dersom vêret er
greitt. Bok å skrive i.
Område: Fyresdal sentrum. Terreng: Lett tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.

Fast møteplass er på bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat,
hovudlykt/lommelykt og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Atterhald om

endringar i oppsette turar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild; Tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected]

13

NOVEMBER PÅ BISTRO TEISNER

BISTRO TEISNER VIL TILBY SINE GJESTER MULIGHETEN TIL EN KULINARISK OPPLEVELSE HER PÅ
TEISNER – VI SETTER OPP EN 3-RETTERS MENY, DEKKER FINE BORD OG VI HAR VIN SOM PASSER

TIL RETTENE. FØRSTE MULIGHET ER LØRDAG 16. NOVEMBER.
BORD BESTILLES PÅ TLF. 468 14 669.

FREDAGER HAR VI OG LEVENDE MUSIKK FRA KL. 22.00 HVOR DET ER MULIG Å FÅ SYNGE OG SPILLE
MED BANDET.

MIDDAG FÅR MAN HOS OSS TIRSDAG OG TORSDAG KL. 14.00-18.30
OG PÅ FREDAG OG LØRDAG KL. 14.00-18.30.
SØNDAGSBUFFEEN ER KLAR KL. 13.00-18.00.

LUNSJBUFFE ER KLAR HVER HVERDAG KL. 11.00-13.00.
DET ER TIDEN FOR Å TENKE PÅ JULEBORD.

HER PÅ BISTRO TEISNER HAR VI ALLE RETTIGHETER OG ØNSKER Å TILBY VÅRE GJESTER EN FLOTT
HELAFTEN MED JULEMAT. VI TAR IMOT BESTILLINGER PÅ TLF. 468 14 669 ELLER PÅ
[email protected]
VI TAR IMOT CATERING.
TA KONTAKT FOR EN UFORMELL PRAT.
VI ER Å TREFFE PÅ TELEFON 468 14 669.

14

No er det snart tid for jolehandel att!

Jolegåver, jolepynt og antrekk til jolas trivelege samankomstar skal gjerast
klart. Treng du pynt til huset eller joletreet, jolegåver eller kanskje nytt
antrekk til jolebordet? Ta ein tur innom, du finn litt av kvart her, og i dei
andre buine.

BUINE på BY’N har «JOL i BUA»

fredag 8. NOVEMBER med LANGOPE til kl. 19.00!
Då finn du mange fine jolesaker her; nissar, englar, jolekuler, jolesåpe, jolete

og anna pynt! Og sjølvsagt mange flotte jolegåver!
Velkomen innom til ein triveleg start på jolehandelen!

På Oleas Hus får du også tak i miljøvenlege ØKOLOGISKE vaskemiddel til
jolevasken, og til deg sjølv!
VELKOMEN!

Fylg med på Facebook og Instagram! Kanskje er der jolegåvetips!?!
Opningstider: kl. 10.00–16.30 (14.00). Tlf. 412 49 645.

15

Opningstider: Jolegateopning i Folkestadbyen

Måndag–fredag fredag 29. november!
kl. 10.00–16.30,
 Nissetoget med korpset gjeng frå SPAR kl. 17.00 –
laurdag ta på nisselua og bli med!!
kl. 10.00–14.00.  Opning av jolegata
 Litt underhaldning
Velkomen innom!
 Gang rundt joletreet – korpset spelar
 Sal av lappar og kaffe
 Barnehagen har stand

 Kanskje kjem jolenissen i år også!?!

VELKOMEN til små og store nissar!

FORDELSKORT for lokalkjøpte jolegåver!

Tida gjeng fort mot jol og gåvehandel, og me fortset med FORDELSKORTA i år også!
Handlar du jolegåver lokalt (over kr 200,- ) så spør etter fordelskort,
eller pass på kvitteringa og me fører det på seinare.

JOLEMARKNAD i Folkestadbyen!

Laurdag 14. desember
Treng laget eller organisasjonen din litt ekstra i kassa?
Sett i gang med å vere kreative no og delta på årets jolemarknad!
Vi håpar at mange vil delta med aktivitetar og/eller salg av ulike varer,
f.eks. jolebakst, handlaga ting, gløgg, joletre, syltetøy, mat m.m.

GRATIS stand!

Vi vil gjerne ha med DEG/DYKK!
Er det noko de lurar på, eller de vil melde dykk på –
ta kontakt med Judith på Merleyn, tlf. 916 41 202.

16

Merleyn Opningstider:

______________________________________ Måndag, torsdag og fredag:
kl. 09.00-15.00.
Yogasesongen er i gang 
Tysdag og onsdag er vi i Kviteseid
Åpningstider på galleriet: Når flagget er ute og er å treffe på telefon og e-

Lørdag 23. november: post. Ynskjer du eit møte med oss
Jolemarknad på Mandt i Fyresdal ein av desse dagane,
ring på førehand og avtal tid.
Ønsker du å delta på årets jolemarknad i
Folkestadbyen den 14. desember, meld deg på Margit Lund:
38 17 05 74 / 957 59 347 /
hos meg
[email protected]
Info: 916 41 202
www.merleyn.no Per Audun Hansen:
Facebook: Merleyn 38 17 04 56 / 970 87 462 /
Instagram: gallerimerleyn [email protected]

Judith Jørund Lauvdal:
___________________________________________ 38 17 05 58 /

For en litt mer personlig og [email protected]
annerledes gave
Kundesenter:
38 10 92 00
www.sor.no

Opningstider: Kl. 10.00–16.30 (11.00-16.00).

17

Vinteropningstider (september–april):

Måndag–tysdag: Stengt.
Onsdag–torsdag: kl. 13.00–18.00 (middag).
Fredag: kl. 11.00–21.00. Quiz kvar fyrste fredag i månaden – ope til kl. 02.00.

Laurdag: kl. 11.00–17.00.
Fyrste laurdag i månaden ope til kl. 24.00. Siste laurdag i månaden ope til kl. 02.00.

Sundag: kl. 14.00–18.00

November på Meieriet:

Vanleg quiz 1. november
Jammen 30. november blir avlyst grunna jolebord

Middag kvar onsdag og torsdag kl. 13.00–18.00

Me har lengre ope kvar fyrste og siste helg i månaden –
sjå opningstider på Meieriet eller fylg med på FB

Lurar du på noko eller treng ein plass og vere for møte, vennekveld ol.
Tak gjerne kontakt, me tek ikkje leige!

Opningstider:
Måndag–fredag kl. 10.00–16.30,

laurdag kl. 10.00–14.00.
Mobil: 920 85 898.

18

Fyresdal Frivilligsentral

Utlån av utstyr:
Utlån av syklar og hjelmar, både til liten og stor. Vi har og utlån av lavvo, liggeunderlag, nokre
soveposar, fiskeutstyr og tursekkar
Sluk, spinner eller markkrok/dupp må du kjøpe. Vi har det du treng for å prøve fiskelykka
I vintersesongen har vi og utlån av skøyter, ski og stavar.

Ta gjerne kontakt med oss i god tid om du kan. Vi låner svært gjerne ut Vi har og ein byttesentral
med brukt skiutstyr, kansje er det noko å finne her?

Kvar onsdag er møteplassen open. Den er open for alle som vil, utan nokon forpliktelsar:
 Opningstid: kl. 10.00–17.00.
 Formiddagstreff kl. 10.00–12.00.

Vi tjuvtrenar på Dart-spel kvar onsdag Vi kan og ta turar med Taxi-sykkel eller ein felles gåtur i
nærområdet frå kl. 12.00 om det er interesse for det. Ta gjerne med strikketøy/hekletøy om du vil.
Vil du bare prate litt, er det lov det og, det er derfor vi er her

Litt informasjon om frivillighet:
Frivilligsentralen skal vere ein inkluderande, trygg og sosial møteplass for alle som har lyst til å delta.
Det er viktig at fleire vil involvere seg. Vil du bidra, ønsker du hjelp eller har du tips? Vi høyrer gjerne
frå deg som brenn for noko og gjerne vil dele dette med oss. Det er vi sammen som formar
frivilligsentralen vår.
Å vere frivillig er eit flott bidrag til lokalmiljøet, og ein fin måte å lære nye ting på og få nye venner.
Frivillighet er ulønna oppgaver og det er viktig å trives med oppgåvene. Dei frivillige bestemmer
sjølve omfanget.
Kvifor vere frivillig? Svaret er nok for det meste eit ønske om å gjere noko for andre, gjere noko i sitt
lokalmiljø og eit ønske om å bli kjent med nye mennesker.
Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet, nokon
treng hjelp og nokon ønsker å hjelpe. Samarbeid med lokale lag og foreningar og andre frivillige er då
ein viktig del.

Ta kontakt på telefon eller kom gjerne innom for ein hyggeleg og uforpliktande prat.

Vi er tilgjengeleg på tlf. 905 95 439 alle vekedagar, frå kl. 08.00 til 15.00
Du kan og kontakte oss på Facebook eller på e-post; [email protected]

Sjå www.fyresdalfrivillig.no for meir informasjon.
Følg oss gjerne på Facebook!

Bli med å forme frivilligsentralen vår!
Aktivitetar vil styre opningstidene.

19

Strikkekafeen har starta opp att!

Vi har flytta bort på Frivilligsentralen, og ynskjer velkommen til ein triveleg og
sosial kveld :) Ta gjerne med naboen eller andre kjente :)
Enkel servering. VELKOMMEN!
Stad: Fyresdal Frivilligsentral

Dato og tid: onsdag 13. november og onsdag 27. november, kl 18.00– 21.00
Vi prøver fast kvar 14. dag.

Basarårer

Basarårene, som de fram til nå har fått låne via kommunen,
er det nå Fyresdal frivilligsentral som har ansvar for.
Ta kontakt med frivilligsentralen for å avtale lån!

Du treff frivilligsentralen på mobil 905 95 439 og e-post [email protected]
20

Syarbeid
Har kjøttdeig etc. på lager!
Jeg tar imot enkle syoppdrag og reparasjoner.
Bare send melding, Guro, Ann Kristin, Nina og Janne
så ringer jeg tilbake. Mobil 415 03 188 (Janne)
Conny – 992 77 512

Andreas vask og vedlikehald

Vask/reinhald av hytter og hus, maling, vedlikehald
av bygg, steinarbeid rundt hus og hage, bygging av

terrasser. Treng du hjelp? Ring eller send ei
melding!

Tlf. 950 04 925 og e-post
[email protected]

Treng du snekkar til å gjere jobben for deg kan Flishogger leies ut med mann
du kontakte Sven Erik Skomdal på mobil 479 05
Tar virke opptil 25 cm i diameter.
725 eller e-post [email protected] Ta kontakt for info
Har fagbrev og sentral godkjenning. Gjermund 908 03 383

21

Fyresdal pensjonistlag

Det blir medlemsmøte i veslesalen på samfunnshuset torsdag 14.11.2019 kl. 17.00 (merk tida). Vi får
besøk av «Fri flyt». Desse har vore her før og mange er svært nøgd med desse. Det blir ei god matøkt og
loddsal. Det blir påmelding til jolemiddag som blir 5. desember. Nye medlemmer er velkomne.

Styret i pensjonistlaget

Hei! Ynskjer du kortreist og lokalprodusera kjøt til årets jolemiddagar? Vi har gleda av å tilby deg både
jolekasse av svin, og/eller pinnekjøt, pinnebog og fenalår.
Innhaldet i jolekassa er som fylgjer (ca.):

 3 kg tynnribbe
 3 kg familieribbe
 1 kg jolepylser
 800 g medisterkaker
 3 kg kjøtdeig
Vekta vil variere noko, men den vil truleg vege rundt 12 kg.
Pinnekjøt og pinnebog blir pakka i 1,5 kg pakker, medan fenalår har ei vekt på rundt 2 kg. Kjøtet blir
slakta, delt, pakka og merka av den anerkjende slaktaren i Lillesand, Jens Eide. Han har for øvrig vunne
NM-gull for pinnebogen, og bronse for pinnekjøtet. Kjøtet er urøkt og salta etter sørlandske tradisjonar.
Ynskjer du det røkt kan vi ordne det også.
Ta kontakt for prisar!
Førsdølar får kjøtet sitt fritt levera på døra!
Ved bestilling kan du sende ein e-post til [email protected], sende melding eller ringe til bonden
sjølv på tlf. 958 93 744. Spørsmål? Ikkje nøl med å ta kontakt!
Beste helsing oss på Nyli gard

22

Fyresdal Motorsportsklubb

RC-gruppa inviterer til sesongstart for innekøyring på Veum
(gamle ungdomshuset).

Alle skal føle seg velkomne og ein kan kome med det ein har
av utstyr for å kunne køyre, søke om hjelp, råd og rettleiing.
Målet har heile tida vore å søke saman for å ha det moro, og

for å tilrettelegge morosame aktivitetar. Alle har vore
nybyrjarar ein gong og klubben ynskjer å ta vel imot alle som

har ønske om å bruke tid på denne spennande interessa.
For året har vi ny layout på banen.

Offisiell opningsdag: sundag 17. november kl. 12

Det blir også open kiosk.

Har dykk spørsmål, kontakt Olav på 917 74 308
eller på Facebook.

23

24

www.telemarklam.no Tømrar Erik Midtbø
Kim og Bjørg
Skifting av dører og vindauge, tilbygg, rehabilitering
og det meste innan ombyggjing og vedlikehald.
Gratis befaring.

Skåphengar til leige
Innvendige mål:

bredde 145 cm/ lengde 300 cm/ høgde 180 cm.
Nyttelast 1500 kg. Ta kontakt for pris.

Tlf. 971 92 386 / e-post: [email protected]

Sel norskprodusert bikkjefôr – Har du en dør med dårlig håndtak? Eller kunne du tenke
rimeleg og topp kvalitet! deg lik nøkkel til alle husets dører INKLUDERT garasjen?
Eller kanskje trenger du flere nøkler enn du allerede har?
Ulike typer, berekna til hund i normalt bruk,
aktiv, ekstremt aktiv og valpefôr. Jeg fikser alt innen lås og beslag, fra reparasjoner til
Rabatt ved kjøp av min. 5 sekker. utskiftninger – til svært gunstige priser.
Fritt tilkjørt i Fyresdal.
Janne L. Teksle Ring Vidar Sandvik på tlf. 402 44 210
415 03 188 / [email protected] for bestilling eller mer info.

Skrammel og skrot Tømrar
Lars Ola Solberg
Hauggrend grendelag
Eg tek på meg arbeid innan snekring, forskaling, muring
Vi tek imot alt av metall, gamle omnar, m.m. Andre type jobbar etter avtale.
komfyr, syklar, traktor, spiker, skruar, Utleige av utstyr og maskiner.
bilbatteri, radioar, elektronikk, lamper,
gamal reiskap – ja, alt som du vil kvitte deg For meir info eller spørsmål,
ta kontakt på telefon 404 35 443
med av store og små ting.
eller
Ring Dag Helge på 414 469 96, e-post [email protected]
så kjem vi og hentar.

Vi tek også imot dekk på felg
mot kr 30,- per stk.

25

Program for barneidrettsskulen 2019/2020

Dato Klokka Aktivitet Stad Ansvarleg
05.11.19 17.30 Symjing Badebassenget Symjegruppa
12.11.19 17.30 Symjing Badebassenget Symjegruppa
19.11.19 17.30 Tur BINGO med lommelykt Stykkjevika BIS-kontakt
26.11.19 17.30 Innebandy Samfunnshuset Innebandy gruppa
03.12.19 17.30 Innebandy Samfunnshuset Innebandy gruppa
10.12.19 17.30 Adventstur, toppen av Hamaren Grusbane bak Gimle BIS-kontakt
Joleferie
07.01.20 17.30 Klatring Samfunnshuset Andreas
Skyting med laser våpen Fyresdal SL
14.01.20 17.30 Barnegym/motorisk trening Gymsal Bente
21.01.20 17.30 Klatring Samfunnshuset Andreas
Skyting med laser våpen Fyresdal SL
28.01.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
04.02.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
11.02.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
Vinterferie
25.02.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
03.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
10.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
17.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
24.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
31.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
Påskeferie
14.04.20 17.30 Barnegym/motorisk trening Gymsal Bente
21.04.20 17.30 Sykkel Fyresdal NH BIS-kontakt
28.04.20 17.30 Avslutning BIS og skikarusell Utekj. Hamaren BIS-kontakt

___________________________________________________________________________________________

Årsmøte i Fyresdal skyttarlag

Stad: Skyttarhuset
Tid: Torsdag 21. november kl. 19.00

Frist for innmelding av saker til handsaming er 15. november 2019.
Saker kan sendast til:
Fyresdal skyttarlag v/ John Kjell Lien, Kleivgrendsvegen 1187, 3870 Fyresdal.

Elles vanlege årsmøtesaker.
Enkel servering.

Vel møtt

Mvh Fyresdal skyttarlag

26

Bondal Motor er ei bedrift som er kjent over heile landet. Vi Jorunns vask
utfører service på snøskuter, ATV/UTV, grasklypparar,
Eg tek på meg husvask og storreint.
Automower klypperobot, hytteprodukt osv. I nettbutikken Ta kontakt på telefon 981 32 727.
kan du velje å hente varene i butikken eller få dei tilsendt. I
Jorunn Lund
vinter har vi også blitt Sunwind Hyttesenter. Nokre av
leverandørane er: Polaris, Husqvarna, Klim, Sunwind, Kama Opningstider:
Kvardagar kl. 09.00–18.00.
fritid, HSX, Honda, Espegard, Wee gruppen,
Tilhengergruppen, Verktøyhuset. Sundagar: 12.00–18.00.

www.bondal.no Følg oss gjerne!

Telefon: 35 04 11 70

Fossum Kurs- og Feriesenter & Fossumsanden Camping

Overnatting - Camping – Hytter – Apartment - Sauna – Båter – Grillhytta

Hauggrend, Fyresdalsvegen 541 Eg yter framleis service på
Jonsered motorsager.
tel. 35042514 mobil: 91782399
[email protected] Har delar på lager og skaffer
www.fossum-ferie.com nye varer du treng.

27 Halvard K. Grythe.

Telefon 905 38 086.
E-post

[email protected]

28

Fyresdal Hundeluftegard Hesteeventyr

Trenger hunden din å løpe fritt eller vil du trene på innkalling? Vi Vi tilbyr toppturer og langturer
har 22 mål innhengning til frislipp av hund. Åpent kl. 07.00–21.00. med hest.

Vipps 915 34 556 – merk med navn og rase. Tortveit 35, 3870 Fyresdal.
Fyresdalsvegen 1798, 3870 Fyresdal. Velkommen! Facebook / 916 65 549 /

[email protected]

Vi tilbyr guida rideturer,
toppturer, jakt og fiske.
Overnatting i stabbur, stallsuite,
hytter og himmelseng. Oppstilling

for bobil.

Velkommen!

29

30

Avtraumatisering – Befrir deg fra lidelsene etter vonde opplevelser!

Etter å ha arbeidet med Tankefeltterapi, TFT, som metode på full tid siden 2002, har jeg ennå ikke opplevd
at traumer, dvs. minner om vonde opplevelser, er vanskelige å befri mennesker fra. Det er fordi minnet i
seg selv ikke er problemet, men det at programmet som ble aktivert under hendelsen ikke har sluttet å
kjøre selv om selve hendelsen for lengst er over: For deg som sliter med tanker og følelser, er det som om
hendelsen på mange måter fortsatt pågår. TFT er oppdagelsen av hvordan man deaktiverer programmer
som optimalt sett ikke lenger skulle være aktive! Det er det samme som skjer dersom du er heldig og det
vonde en dag har gått over «av seg selv»!

Da vi også vet at traumer er det viktigste man kan gjøre noe med, da de gjennom sin negative
«programmering» er årsak til en mengde (alle?) lidelser og forstyrrelser som reduserer livskvaliteten til så
alt for mange, er det på høy tid at alle får greie på at avtraumatisering ikke bare er mulig, men at hjelpen
er like nær som du skulle håpet!

Det å være traumatisert er ikke i seg selv en sykdom (selv om du i høyeste grad kan føle deg syk), men blir
problemene store nok kvalifiserer du til en diagnose. Husk at Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) ikke er en
sykdom, men at man helt klart kan pådra seg ulike sykdommer dersom man over tid opplever en psykisk
belastning som kroppen vår ikke lenger orker å bære. Befri deg derfor så hurtig som mulig fra følelsene
knyttet til vonde opplevelser!

Det er på høy tid og med stolhet vi innfører et nytt begrep som alle forstår:
Avtraumatisering gjennom Mental Optimalisering er den mest effektive og skånsomme måten vi kjenner i
dag: Ingen åpne sår – Stopp traumene og sett deg selv fri!

Stein Lund Halvorsen
Mental Optimaliserer
Spesialist i tankefeltterapi

Telefon: 456 64 004
E-post: [email protected]
www.optimalytelse.no

31

Gudstenester i november 2019: 24/11, 24. s. i treeiningstida: Inga messe.

3/11, Helgemesse: Moland kyrkje kl. 17.00, 1/12, 1. s. i advent: Moland kyrkje kl. 11.00,
v/ Tore Samuelsen. Kyrkjekaffi i prestegarden. v/ T. Samuelsen.
10/11, 22. s. i treeiningstida: Tårnagentmesse Utdeling av 4-årsboka.
Veum kyrkje kl. 11.00, v/ T. Samuelsen. Fyresdal Familekor og
Dåp. Tårnagentane deltek. Offer. LysVaken-deltakarar blir med.
Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga.
17/11, 23. s. i treeiningstida: Moland kyrkje Offer.
kl. 11.00, v/ T. Samuelsen. Offer. Nattverd.
Kyrkjekaffi i kyrkja.

Frå kyrkjeboka:

Døde: Leif Gunnar Sølyst og Maren Ruth (Molle) Holt Aamlid

Helgemesse 3. november i Moland kyrkje

Helgemessa er ein stad for å minnast, men òg ei samling der vi saman
kan lyfte blikket og sjå mot framtida.
Til denne gudstenesta har vi sendt ut ein særskilt invitasjon til alle som sidan førre
Helgemesse har mista ein av sine kjære. Men alle er sjølvsagt hjarteleg velkomne til
kyrkje. Etter gudstenesta er alle òg hjarteleg velkomne til kyrkjekaffi i prestegarden.

Møte på Betel onsdag 6. november

Misjon Sarepta har møte på Betel onsdag 6. november kl. 19.00.
Mathias Eftevand talar og syng.

Allsongkveld i prestegarden

Det blir allsong i prestegarden onsdag 13. november kl. 19.00. Vi syng songar av m.a.
Alf Prøysen, Evert Taube og Erik Bye. Kaffi og kake. Alle er velkomne!

SPRÅKPLUKK: Kyrie eleison

I middelalderen var gudstjenestespråket i Europa ikke på morsmålet, men på latin.
Det var med reformasjonen på 1500-tallet at man begynte med liturgier på eget språk.
Rart å tenke på at folk ikke kunne forstå hva som ble sagt i kirkene i hundrevis av år. Innimellom
hadde man også noen greske uttrykk, hentet direkte fra nytestamentet. Et slikt uttrykk som vi fortsatt
bruker i våre gudstjenester er «Kyrie eleison». Det er hentet fra en fortelling der Jesus går inn i Jeriko,
og møter en blind mann som gjentatte ganger roper høyt: Herre, hjelp meg, Herre, tilgi meg, herre, ha
omsorg for meg. På gresk ble dette: Kyrie eleison. Egentlig kunne vi jo oversette til norsk. Gresk er jo
for de fleste nettopp gresk!
Og det kan by på misforståelser.

32

En mor spurte en gang barna sine som hadde vært i kirken, hva de hadde opplevd. Jo, svarte de, han

presten prata om kyrne til Eliassen. I Norge hender det at vi tiltaler menn med herr; Herr Jensen, Herr

Lund. I Hellas i dag gjør de det på samme måte; når man henvender seg til en mann sier de altså:

Kyrie, og så navnet til personen. Tore

Tårnagentsamling for alle i 3. klasse.

Veum kyrkje laurdag 9. november kl. 12.00–14.30.
Messe i Veum kyrkje sundag 10. november kl. 11.00.
Det blir sendt ut eigne invitasjonar.

Samling for 4-åringane på Betel torsdag 28. november kl. 16.30–18.00

Det blir sendt ut eigne invitasjonar til 4-åringane.

6. klasse blir inviterte til overnatting i Moland
kyrkje frå 30. november til 1. desember.
Det blir sendt ut eigne invitasjonar.

Fyril Friluftsgruppe
Samling hjå Andreas på Bergland tysdag 12. november og
tysdag 26. november, kl. 18.00–19.30.

FYRESDALFAMILIEKOR
Felles øving onsdag 13/11 og 27/11 i kantina på Gimle, kl. 17.00–18.00.

NYTT – HOBBYGRUPPE PÅ BETEL
19. november kl. 17.30–19.00
Dette er for alle som går i 3. klasse og oppover.

Vi samlast ein gong i månaden for å kose oss med ulike hobbyaktivitetar.
Vi startar med å ete litt mat, så kosar vi oss med ulike hobbyaktivitetar.
Til slutt får vi høyre ei forteljing frå Bibelen før vi syng litt saman.
Håpar du har lyst å vere med!
Har du spørsmål eller har du lyst å seie at du vil vere med, send gjerne ei melding til
Sigrun (970 25 012) eller Berthe (995 42 766)  Håpar vi ser deg på Betel!

Sigrun og Berthe

Fylg oss gjerne på Instagram og Facebook

Kyrkjeskyss: Treng du skyss til gudstenester eller andre kyrkjelege samlingar, tak kontakt med

kyrkjekontoret, tlf. 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494.

Kyrkjekontoret: 35 06 71 33 / 951 59 494 – e-post: [email protected]
Sokneprest: 35 06 71 45 / 480 90 970 Kantor: 958 60 923 – Kyrkjetenar: 970 69 887 – Prostidiakon E. Erikstein: 911 13 580

33

Fyresdal Taxi

Tlf. 953 03 500

Rekvisisjon til pasientreiser
Dersom du ikkje kan nytte rutegåande transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til
reisa frå din behandlar eller frå ditt lokale pasientreisekontor; tlf. 915 05 515.
 Er det helsemessige årsakar til at du ikkje kan nytte rutegåande transport til og frå

behandling, kan du få rekvisisjon til annan transport av din behandlar.
 Manglar det tilbod om rutegåande transport på den aktuelle strekninga, kan ditt lokale

pasientreisekontor gje deg rekvisisjon til annan type transport.
Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje/turvogn og reise med helseekspress eller
helsebuss.

Venleg helsing
drosjeeigarane i Fyresdal

34


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เล่มรายการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ฉบับสม 22-10-62
Next Book
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR SMK MUKAH 2019 EDISI KE-17