The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fyresdal kommune, 2022-04-20 07:56:29

Mai

Mai

Kommuneinformasjon Frist for innsending
Fyresdal kommune av bidrag til
Mai 2022 juni-utgåva:

Onsdag 18. mai!

Innhald: Side: I mai skjer mellom anna dette: Sjå meir info her:

Diverse annonser 26-44 01. Markering av 1. mai; på samfunnshuset og POS 32
Flexiruter 23-25 03. Ope hus på vevstoga på Gardar 43
Fyresdal Taxi 05. Årsmøte i Kleivgrend grendelag 32
Kyrkjedøra 47 06.-08. Båtførarbeviskurs i kantina på Gimle 37
Nytt frå kommunen 45-46 08. Konsert med Bandak Band i Moland kyrkje 19
Nytt frå legekontoret 2-22 08. Basar på Fardal grendehus 31
17. Feiring av nasjonaldagen; med folketog og folkefest 3
2 19. Din Mobile Optiker kjem til Fyresdal 34
24. Medlemsmøte i Fyresdal pensjonistlag 29
Kontaktinformasjon: 28. Loppemarknad i Kilegrend 32
29. Konsert på Betel; med bygdekoret og korpset 40
Fyresdal barnehage: 35 06 71 80
Fyresdal helsehus: 35 06 73 00 Gruppe-treningstilbod frå fysioterapeut: Sjå side 12.
Fyresdal kommune: 35 06 71 00 Tilbod på frivilligsentralen: Sjå side 13.
Fyresdal pleie- og omsorgssenter: Politiske møte: Sjå side 13.
35 06 71 67 Turar i regi av turlaget: Sjå side 28.
Fyresdal tannklinikk: 35 06 70 20
Gimle skule: 35 06 71 76 Prøver/treningar i regi av skyttarlaget: Sjå side 31.
[email protected] Treningar/turneringar i regi av dartklubben: Sjå side 40.
fyresdal.kommune.no Messer og andre tilbod i regi av kyrkja: Sjå side 45-46.
facebook.com/fyresdalkommune

«Kom mai, du skjønne
milde, gjør skogen
atter grønn,

og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre
skjønn.»

1

Informasjon frå Fyresdal legekontor

Ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30
Telefon 35 06 73 00

Akutt medisinsk nødtelefon 113

Litt praktisk informasjon Prøvetaking:

Telefon med lege: Ulike prøver som CRP, urinprøve o.l. må
avtalast med lege i forkant.
Ved ynskje om telefonkontakt treng legen
opplysningar om årsaken til førespurnaden. Koronavaksine:

Dette for å gjere ei best mogleg vurdering i Vi set fortsatt koronavaksine, men må ha
høve til hastegrad på tilbakemeldinga. beskjed i god tid. Då vi no må bestille inn
vaksiner.
Legen ringer nødvendigvis ikkje tilbake same
dag. Svartid:

Telefonkontakt blir belasta som konsultasjon. Svartid frå lege på e-resept og e-melding er
inntil 5 arbeidsdagar.

Apotek 1 Kviteseid: Nytt kring korona:

Garverivegen 10, 3850 Kviteseid. For oppdatert informasjon, fylg med på
Tlf. 35 06 88 80. kommunens nettside og samlenyheita for
E-post: [email protected] informasjon rundt korona-viruset.

Pasientreiser: 05515 Behov for sjølvtest?
Rustelefonen: 08588
Mental Helses hjelpetelefon: 116123 Ring Fyresdal legekontor.
Kirkens SOS: 22 40 00 40
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

2

17. MAI 2022

KL. 08.00 Flaggheising ved kommunehuset
KL. 12.00
KL. 13.00 Gudsteneste i Moland kyrkje

KL. 16.00 Folketoget
Moland kyrkje – POS – Samfunnshuset

Etter folketoget:
*leikar for små og store på skuleplassen
* matsal på samfunnshuset og kiosk
Meny: lapskaus og rjomegraut

Folkefest på samfunnshuset
Fyresdal Musikkorps spelar
Underhaldning av 6. klasse
Tale for dagen ved Eilev Erikstein
Bygdekoret syng
Ev. utdeling av kulturpris og idrettsstipend
Video for borna på diskoromet
Allsong

Inngangspengar:

Vaksne kr 100,
Born (t.o.m. 10. klasse) gratis

VELKOMEN!

3

Vedtak i Omstillingsstyret – 14.02.2022

Søknad om tilskot til bedriftsutvikling – Equitrans AS

Omstilling Fyresdal løyver inntil kr 150.000,- i tilskott til vidareutvikling av Equitrans AS org.nr.
921 197 063.

Vilkår:
1. Tiltaket vert gjennomført i høve til søknad
2. For sluttutbetaling skal det leverast kort sluttrapport og prosjektrekneskap med bilag

Søknad om tilskott til prosjekt "Etablering av datasenter" – Fyresdal Datapark AS

Omstilling Fyresdal løyver kr 300.000,- til Fyresdal Datapark AS org.nr. 927 425 076 for gjennomføring
av prosjektet «Etablering av datasenter fase 1 – pilot».

Tilskottet dekkast av ramma løyvd til formålet i sak 2021/564-1 «Vidareføring av arbeidet med
datasenter i Fyresdal».

Søknad om tilskott til prosjekt "Datasenter i Tre" – Fyresdal Datapark AS

Omstilling Fyresdal løyver kr 281.000,- til Fyresdal Datapark AS org.nr. 927 425 076 for gjennomføring
av prosjektet «Datasenter i tre».

Tilskottet dekkast av ramma løyvd til formålet i sak 2021/564-1 «Vidareføring av arbeidet med
datasenter i Fyresdal».

Vedtak i Hovudutvalet for plan og miljø – 09.03.2022

Fyresdalsvegen 2145 gbnr. 36/5 – flytebrygge og 4 båtplassar

Med heimel i plan- og bygningsloven § 19-2, bli det gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel,
til å bygge ein flytebrygge på inntil 12m2, frå gbnr. 36/5 slik som det er søkt om. Omsyna bak planen
bli ikkje sett vesentleg til sides og ein ser i tillegg at fordelane er større enn ulempene ved
dispensasjon.
Tiltakshavar skal fylgje gjeldande regelverk og krav frå kommunen om handlist, for å ivareteke helse,
miljø, tryggleik og tilgjenge.
Det er ein føresetnad at tiltaket ikkje fortrenger bruk av ålmennheita, og ikkje hindrar eventuell
framtidig utbygging av området, til bruk for ålmennheita.

Det må søkjast om byggjeløyve på ordinært vis.

4

Endring i tidlegare konsesjon – Bergsåi kraftverk

Fyresdal kommune gjev Foldsæ Bergsåi AS, org.nr. 824489882 konsesjon for leige av fallrettar på
fylgjande eigedomar; gbnr. 92/1 og 20, gbnr. 93/1, 5, 10, 13, 29 og 44 og gbnr. 94/1 i 60 år frå
kraftverket vert sett i produksjon.

Vedtaket er gjort med heimel i konsesjonslova § 3 av 28. nov. 2003, delegasjon frå Landbruk- og
matdepartementet til kommunane og delegasjon frå Fyresdal kommune.

Kommunale målsettingar for forvaltning av hjortevilt i Fyresdal

Fyresdal kommune sender dokumentet «Kommunale mål for hjorteviltforvaltninga i Fyresdal 2022–
2026» ut på høyring til aktuelle instansar. Innkomne høyringsuttaler vurderast, før nytt endeleg
vedtak gjerast av Hovudutval for plan og miljø. Målsettingane skal ligge til grunn for nye
bestandsplanar for hjorteviltforvaltninga i kommunen for den neste tre-årsperioden.

Klage på vedtak, ikkje gjeven dispensasjon frå kommuneplanen

I medhald av plan- og bygningslova § 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå pkt 1.4 i
føresegnene kommuneplanen sin arealdel, då omsynet til føresegna blir vesentleg sett til sides.
Samt at ulempene med dispensasjon er klart større enn fordelane.
Ein kan ikkje sjå at det er nye opplysningar som endrar saka.
Klaga bli ikkje teken til fylgje og Delegert vedtak nr. 9/22 er gjeldane.

Svar på søknad om frådeling – Lierne gbnr. 80/2

1. Hovudutval for plan og miljø gjev søkjar Arve Levang løyve til å omdisponere i underkant av 1
da fulldyrka areal på Liene gbnr. 80/2 med det formål at arealet vert delt frå og lagt til som
del av tomteareal til Liene II gbnr. 80/13. Grunngjeving er at dette arealet ligg heilt kloss oppi
tunet og ikkje har nokon tydnad som landbruksareal og vil bli tatt betre vare på som del av
tunet på Liene.

2. Under føresetnad av løyve til omdisponering i pkt 1. får søkjar dele omlag 3 da frå Liene gbnr.
80/2 som vist på vedlagt kart med det føremål å legge arealet til Liene II gbnr. 80/13. Dette
er ei god løysing med tanke på bevaring av bygningane på Liene og det skaper ikkje noko
driftsulemper for landbruket i området.

Vedtaket er gjort etter heimel i jordlova § 9 og 12, delegasjon frå Landbruks- og matdepartementet
til kommunane og delegasjon frå Fyresdal kommune.

Svar på søknad om frådeling – Lierne gbnr. 80/2 pbl

Med heimel i Plan- og bygningslova § 19-2 bli det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel
for frådeling av tomt på inntil 3daa frå eigedomen Liene, gbnr. 80/2, til gbnr. 80/13 slik det er søkt
om. Ein ser ikkje at kommuneplanen sin arealdel vert sett vesentleg til sides, i tillegg er fordelane ved
å dispensere større enn ulempene.

5

Saka må og handsamast etter jordlova sin § 12.

Vedtak i Kommunestyret – 10.03.2022

Rekruttering/tilsetting av midlertidig rådmann

Fyresdal kommune konstituerer Kjersti Bergland som mellombels rådmann inntil vi har tilsett
rådmann på permanent basis.
Konstituert rådmann får fullmakt til å organisere sin leiargruppe slik hun finn det naudsynt og løyve
til å bruke midlar til innleie av ekstra personale.

Avslutting av arbeidsforhold Une Marit Tangen – erstatning

Fyresdal kommune godkjenner avtala og opplysningane i brev frå advokat Frøstrup til advokatfirma
Økland & Co. DA av 10.03.2022.

Løyving om erstatning frå konto 1123.120.

Uttale i forbindelse med medieutspel

Fyresdal kommune gir ei uttale rundt ulike oppslag i pressa.

Fyresdal kommunestyre beklagar uheldige medieutspel om personalsaker i etterkant av
rådmannsaka.

Vedtak i Kommunestyret – 24.03.2022

Søknad om fritak frå politiske verv – Torleiv Hvistendahl (Ap)

Torleiv Hvistendahl (Ap) får varig fritak frå dei politiske verva sine i Fyresdal kommune.

Gunn Marit Aslestad (Ap) rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Varamedlemene rykker opp i den rekkefylgja dei er valde.
OKO-utvalet:

Ingunn Lauvrak, leiar
Arild Metveit
Rita Metveit
Gunn Mari Aslestad, 1. vara
Nils Kristian Moe, 2. vara
Klara Rydland, 3. vara
Formannskapet:
Ny vara – Ingunn Lauvrak
Hovudutvalet for plan og miljø:
Ny vara – Ingunn Lauvrak
REMNF:
Ny vara - Arild Metveit
SU/SMU:

6

Nils Vidar Pettersen
Nyval av Fyresdal kontrollutval

Nytt kontrollutval f.o.m. 25.03.2022:
Medlem:
Marini van Terheijden, leiar
Øyvind Kile, nestleiar
Olav Gisle Noraberg
Mona Verina Lofthus
Tarjei Aamlid
Varamedlem:
1. Lars Torstein Momrak
2. May Britt Festervoll
3. Lars Erik Gangsei

Framlegg til strategi og retningslinjer for Fyresdal kommune på Facebook

Strategi og retningslinjer for Fyresdal kommune på Facebook blir vedteken slik den ligg føre, med
fylgjande endringar:

 Endre overskrifta til:
Strategi og retningslinjer for Fyresdal kommune på sosiale media

 Stryke andre avsnitt under innleiing.
 Stryke punkt 5 under avsnitt 4:

Marknadsføring: vi «marknadsfører» som hovudregel ikkje, dvs. vi brukar ikkje pengar på
sponsing av innlegg.

Heimelsendringar 2022

Heimlane blir endra i tråd med vedlagt liste.
Det leggast fram ei oversikt over heimlar og stillingsnemning etter endringane.

Folkehelseplan for Fyresdal kommune 2022–2026

Folkehelseplan for Fyresdal kommune 2022–2026 sendast tilbake til administrasjonen for
omarbeiding.

Folkehelseteam – bør også vere ein politiker frå OKO-utvalet, ein frå ungdomsrådet og ein frå
REMNF.

Representant frå OKO-utvalet – Evy K. Aamlid.
Ungdomsrådet og REMNF vel sin representant sjølve.

Endring av vedtekter – SFO – vår 2022

Fyresdal kommune vedtek forslag til endringar i vedtekter for SFO slik dei ligg føre.

7

Tilstandsrapport skuleåret 2020– 2021
Fyresdal kommunestyre tek «Tilstandsrapporten for grunnskulen i Fyresdal 2020–2021» til vitande.
Søknad om redusert skjenkegebyr for 2021 – Skræi AS
Kommunestyret handsamar alle med skjenkeløyve i Fyresdal kommune likt og godkjenner betaling
etter omsett mengde utan minstegebyr for 2021 grunna nedstenging i samband med pandemi.
Årsmelding 2021 – Fyresdal ungdomsråd
Årsmelding 2021 for Fyresdal ungdomsråd blir teke til orientering.
Årsrapport 2021 – Omstilling Fyresdal
Årsrapport 2021 for omstilling Fyresdal vert teken til vitande.
Regnskap 2021 – Omstilling Fyresdal
Kommunestyret godkjenner regnskapet for Omstilling Fyresdal 2021.
Handlingsplan for Omstilling Fyresdal 2022
Handlingsplan 2022 – Omstilling i Fyresdal vert godkjent.
Budsjett 2022 – Omstilling Fyresdal
Budsjett for Omstilling Fyresdal 2022 vert godkjent.

Vedtak i Formannskapet – 06.04.2022

Søknad om tilskot til idrettsarrangement
Fyresdal kommune ser det som positivt at Fyresdal Motorsportklubb tar på seg å arrangere Dragrace
i Fyresdal, og på den måten set fokus på Fyresdal som ein arrangementsplass også for motorsport.
Fyresdal kommune gjev eit tilskot på kr 50.000,- til Fyresdal Motorsportklubb med løyving frå
formannskapet sin konto 1112.470.
Søknad om etablerartilskot Kenneth Olav Ufs
Fyresdal kommune løyver kr 40.000,- i etablerartilskot til Kenneth Olav Ufs for oppstart av
entreprenørverksemd.
Løyving kr 40.000 frå konto 1410.470, næringsfondet.

8

Søknad om tilskot frå næringsfondet – Aktiv Lek AS
Fyresdal kommune avslår søknaden om tilskot til vasstank for impregneringsanlegg hjå Aktiv Lek AS.
Grunngjeving: Søknaden fell utanfor retningslinjene for næringsfondet.

Vedtak i Valnemnda – 06.04.2022

Århusjordet burettslag 2022 – val av vararepresentant til styret

Varamedlem i Århusjordet burettslag:
Nils Kristian Moe.

Fyresdal utleigebygg AS – val 2022

Fyresdal kommunes representantar til styret i Fyresdal utleigebygg AS er:

Representantar Periode Personlege Periode
vararepresentantar
Liv Nærum 2022–2024 Kjersti Bergland 2022–2023
Karl Rune Hansen 2022– 2024 Erik Skjervagen 2022–2023

Vedtak i Hovudutvalet for plan og miljø – 06.04.2022

Endring av godkjend hyttetomt på disposisjonsplan for hyttefelt på Kvipt gbnr. 18/1

I medhald av Plan- og bygningslova § 19-2 blir det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin
arealdel for frådeling av ein hyttetomt på inntil 1daa, frå eigedomen Kvipt, gbnr. 18/1, slik det er søkt
om. Ein ser ikkje at kommuneplanen sin arealdel bli sett vesentleg til sides, i tillegg er fordelane ved å
dispensere større enn ulempene.

Byggeløyve må søkast om på ordinært vis.

Saka må og handsamast etter jordlova sin § 12.

Gebyr for saker etter Jordlova § 12 og Plan- og bygningslova § 26-1: 3400,-.

Finansiering av platting/sitteplass/amfi i enden av Prestegardsbrygga

Fyresdal kommune løyver kr 70.000,- til tilrettelegging av badeplass og sitteplassar ytst på
Prestegardsbrygga. Løyvinga hentast frå Friluftsfondet for Arendalsvassdraget, som etter denne
løyvinga og avsette midlar vil ha ein saldo på kr 68.000,-.

9

Lønstilskot til sommararbeid – 2022

Heileigde kommunale selskap treng ikkje ha tilhald i Fyresdal. Private eller offentlege verksemder,
eller private personar i Fyresdal som tek inn skuleungdom frå Fyresdal, som er mellom 16 og 19 år i
kalenderåret, får eit lønstilskot på:

1. 50 % av utbetalt timeløn, maks kr 50,- pr. time for arbeidstakerar mellom 16 og 19 år. Lønstilskotet
blir utbetalt mot dokumentasjon, siste frist for innsending av dokumentasjon er 15. september.
Det skal også dokumenterast at arbeidsgjevaravgift og eventuelt skattetrekk er innbetalt.

2. Verksemder søker kommunen før 20. mai, om å ta inn namngjevne personar. Det kan godkjennast
inntil 150 timar for kvar arbeidstakar for arbeid i perioden juni, juli og august. Rådmannen
godkjenner søknadane innanfor avsette midlar i budsjettet.

3. Det blir ikkje gjeve lønstilskot til ungdom i eigen familie dvs. born og barnebarn.
Dette gjeld ikkje for næringsdrivande som er registrerte i arbeidsgjevarregisteret.

4. Det blir ikkje gjeve tilskot til arbeid som får vesentlege kommunale tilskot etter andre reglar.

5. Arbeidsavtale skal fylgje med søknaden, og skal brukast som grunnlag for prioritering blant
søknadane.

6. Brot på arbeidsavtala kan føre til inndraging av innvilga tilskot.

7. Det blir ikkje gjeve lønstilskot til lag og organisasjonar.
8. Arbeidsgjevar må avklare med arbeidstakar om vedkomande skal arbeide for annan arbeidsgjevar i

tillegg. Der dette er aktuelt må arbeidsgjevarane bli samde om fordeling av 150 timar.

Ungdomsarbeid sommaren 2022 – søknad om lønstilskot

Søkar (arbeidsgjevar): Adresse: Organisasjonsnummer:

Namn på sommarvikaren: Adresse: Fødselsdato:

Det blir søkt om inn til ………. timar (maks. 150 t. per ungdom)

…………………………………………………………………………………….............
Dato Arbeidsgjevar (for verksemda)

Det må ligge ved ei arbeidsavtale som gjeld arbeid, tid og løn, i underteikna stand.

Tilskotet er 50 % av utbetalt løn, maks. kr 50,- per time, for skuleungdom frå Fyresdal som er mellom
16 og 19 år. Vi må difor ha klart kva ungdomen får i timeløn. Det er høve til å dele på rolla som
arbeidsgjevar, innanfor ramma på 150 t. Dette må kome fram av søknaden. Lærlingar kjem ikkje inn
under ordninga.

Kommunestyret vedtok 06.04.2016 visse endringar i regelverket. Les godt igjennom dei nye reglane:

- Aldersgrensa er nå endra til 16-19 år (i løpet av kalenderåret).
- Timetalet er redusera til 150 timar.
- Sommararbeidet må vere innanfor månadene juni, juli og august.
- I budsjettet er det sett av totalt kr 250 000,- til lønstilskot. Denne summen må fordelast på alle

søkarane. Det kan difor bli mindre enn kr 50,- pr. time i tilskot ved mange søkarar.

10

Arbeidsavtale – 2022

Arbeidsgjevar:
Adresse:
Organisasjonsnummer:

Arbeidstakar:
Adresse:
Fødselsdato:

Arbeidsoppgåver: Kr
Arbeidstid: Sommararbeid
Løn pr. time:
Arbeidsperiode:
Grunnlag for arbeidsavtala:

Arbeidstilhøvet blir avslutta utan nærare varsel den: _________________

 Løn blir utbetalt etter timelister ein gong pr. veke/månad (stryk det som ikkje passar).
 Feil utbetala løn skal betalast attende etter avtale, ved trekk i løn eller på annan måte.
 Oppseiingsfristar fylgjer reglane i Arbeidsmiljølova og ev. tariffavtale.
 Ferie og feriepengar blir regulert av Ferielova.
 Tilsetting skjer elles på dei vilkåra og med dei pliktene som fylgjer av gjeldande lovverk,

reglement og avtaler mellom partane, sentralt og lokalt.

Stad/dato:____________________________

_____________________________________
Arbeidsgjevar

Denne avtala er laga i to eksemplar. Den eine til arbeidsgjevar, den andre til arbeidstakar.

For arbeidstakaren:
Eg tek imot tilbodet om stillinga på dei vilkåra som er nemnde ovanfor.

Eg kan ta til i stillinga: _____________ Stad/dato: ____________________________
Dato
_____________________________________
Arbeidstakar

Blir det søkt om lønstilskot frå Fyresdal kommune til sommararbeid for skuleungdom,
må kopi av denne arbeidsavtala leggast ved søknaden.

11

Treningsgrupper i regi av fysioterapeut

Tysdagsgruppa
Tysdagar kl. 13.15 på fysioterapiavdelinga: Styrke, stabilitet, balanse og kondisjon. 45 minutt trening
leia av fysioterapeut. Ope for alle. Dette er ein livleg gjeng med godt humør og vi har plass til fleire.
Fint med påmelding på sms til 952 17 971, men det går an å bare møte opp også. Kom og bli med!
Herretrim
Vi har fått ein del påmeldinger og startar dermed ei gruppe måndagar kl. 13.15 for menn: Styrke,
stabilitet, balanse og kondisjon. 45 minutt trening leia av fysioterapeut. Oppstart etter vinterferien.
Open for alle herrer med tid og anledning til å trene på dagtid. Håpar å trene ute i Hamaren til våren.
Det er plass til fleire. Påmelding til 952 17 971.
Barsel-/gravid-trening
Kvar tysdag kl. 12 på fysioterapiavdelinga. 45 minutt trening leia av fysioterapeut. Hyggeleg aktivitet
for mor & barn og for den gravide. Individuell tilpassing. Fokus på kjernemuskulatur og bekkenbunn,
men også styrke, stabilitet og balanse. Påmelding til 952 21 971. Individuell vurdering i forkant.
Bevegelsesgruppe med fokus på avspenning og sirkulasjon
Gruppetime med fokus på avspenning og psykomotoriske prinsipp leia av fysioterapeut.
Måndagar kl. 12 på Fysioterapiavdelinga.
Påmelding til 952 17 971 (helst på sms). Det er ein egenandel på denne gruppa.
Velkommen på trening!
Ta kontakt om det er noko du lurar på 
Helsing Karethe & Bente

__________________________________________________________________________________

Fyresdal kommune tar imot flyktningar

Krigen i Ukraina fører til at Europa opplever den største flyktningstraumen og humanitære
katastrofen sidan 2. verdskrig. Situasjonen har ført til at det venta talet på flyktningar og asylsøkarar
til Noreg i 2022 har auka frå 5 500 til 35 000. På grunn av denne situasjonen har Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoda alle kommunane i Noreg om å busette flyktningar.

Kommunestyret i Fyresdal har gjort vedtak om å busette inntil 25 flyktningar i løpet av 2022. Det er
framleis uklart når vi kan vente at flyktningane kjem, men Fyresdal kommune er i gang med
planlegging av mottak og organisering av tenestetilbod i samarbeid med Telemark Lys.

Det er allereie ei rekke personar som har meldt ifrå om at dei har ledig bustad til disposisjon. Dette
set vi stor pris på, og oppmodar samstundes andre som har husvære til utleige om til å melde ifrå til
kommunen om dette.

Det kjem også til å bli organisert innsamling av klede og anna utstyr i løpet av kort tid. Meir
informasjon om dette kjem.

12

Fyresdal Frivilligsentral

Måndag: Måndagskafe kl. 9-14.
Onsdag: Ope hus med kaffi og vaflar kl. 10-14.
Fredag: Dagtilbod for eldre heimebuande. Vi bestiller middag frå POS som vi et saman ca. kl. 11.15.
Påmelding til middag må skje innan kl. 09.00 same fredag, til telefon 948 73 640.
Vi har gratis utlån av syklar, hjelm, ski og skøyter.
Har du litt ledig tid som du har lyst til å bruke for og saman med andre?
På frivilligsentralen kan du blant anna hjelpe til med:

 Bevertning på onsdag eller fredag
 Vere med å arrangere enkle tilstellingar
 Vise bilete på storskjerm
 Ha kurs eller dele hobbyaktiviteten din med andre
 Vere med på turar

Det meste er mogleg, så ta kontakt med Sigrun på telefon 948 73 640 eller stikk innom sentralen for
ein uformell prat og sjå om noko passar for deg 

Politiske møte i mai

02. Administrasjonsutvalet (ADMU)
02. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

03. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
04. Ungdomsrådet
05. Kontrollutvalet

05. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)
11. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)
11. Formannskapet
19. Kommunestyret

Sakslister og møteprotokollar ligg på nettsida vår, www.fyresdal.kommune.no,
under «Postlister og saksdokument».

Fylg gjerne kommunestyremøta direkte på WebTV.

13

Telefonvenn –
hjelp til sosial nærleik med fysisk avstand

Sidan pandemien slo over oss i 2020 har mange gjort mykje for å motverke einsemd og skape
tryggleik. TelefonVenn.no – der du bur er eit av verktøya mange brukar for å skape «varme møte
mellom menneske» over telefon. Ein telefonvenn er ein som ringer jamleg for ein koseleg prat.
Dette har vi på frivilligsentralen lyst til å kunne få til for bygda vår.
Kunne du tenke deg å vere ein telefonvenn eller høyre meir om kva det inneber?
Ta kontakt med Sigrun på frivilligsentralen på telefon 948 73 640 eller stikk innom sentralen onsdag
eller fredag mellom kl. 10 og 14.
Dersom du kunne tenke deg å få ein telefonvenn, ta kontakt på telefon 948 73 640.

14

Sommaraktivitetar for barn og unge

Har du barn eller er ungdom mellom 9 og 18 år – les her!
I sommar i veke 25 til 34, vil det bli arrangert ulike aktivitetar ved bryggeparken, på
fjellet og rundt i bygda. Aktivitetane blir delt inn i aldersgrupper, sjå aktivitetane under.
Dei vil bli gjennomført på torsdagar, bortsett frå konserten, den blir fredag, for det
meste på dagtid, nærmare tidspunkt kjem vi tilbake til.

Aktivitetar som er planlagt er:
Veke 25, torsdag : Padletur og St.Hans-feiring ved Midtvatn/Fiskebustøylen (15-18 år)
Veke 26, onsdag : Fjelltur til Roan (alder 14-18 år)
Veke 27, onsdag : Sykkeltur til badestrand, der vi et lunsj saman og badar (9-18 år)
Veke 28, onsdag : Fjelltur til Søtdalsvarden (alder 9-13 år)
Veke 29, onsdag : Beachdag med vannscooter, båt med

tubekøyring, bading, grilling (alle)
Veke 30, onsdag : Sandvolleyballturnering (12-18 år),

invitert ungdom frå Nissedal.
Veke 30, onsdag : Sykkelrebus i og rundt sentrum (9-18 år)
Veke 31, onsdag : Mesternes Mester-dag, oppgåver tatt frå TV-programmet, ungane

skal jobbe saman i lag, som blir dela inn av oss (12-18 år)
Veke 34, fredag : Konsert ved brygga med Heux og Stina Tylling (alle som vil)

Aktivitetane er vêravhengige, blir det skikkeleg ruskevêr, så blir arrangementet avlyst
eller det kjem eit alternativ.
Arrangementa er gratis. Det vil bli servert lunsj kvar gong utanom fjellturen til Roan og
Søtdalsvarden, og sykkelturen til badestranda, då må ein ha med niste.

Vi treng påmeldning til dei ulike dagane, for å vite at vi er nok folk og at vi har nok mat.
Så send ein mail til [email protected] innan søndag 22. mai!
Vi håpar at mange har lyst til å vere med oss desse dagane og skape gode sommarminne.

15

Sommarjobb i samband med sommarktivitetar for barn og unge

Er du mellom 15 og 18 år, og vil du vere med å lage til ein minnerik sommar for barn og
unge i Fyresdal? Ja, då burde du søke på denne jobben!
I veke 25 til 32 skal vi ein dag i veka ha sommaraktivitet for barn og unge i alder 9-18
år. Det vil variere korleis vi kjem til å dele opp i aldersgrupper utifrå kva aktivitet det
er. Eksempel på aktivitetar er beach-dag, med vannscooter-køyring, båt-køyring med
tube, grilling og bading. Mesterens mester-dag, som vil vere ein dag med utgangspunkt i
oppgåver frå dette programmet, sandvolleyballturnering, fjelltur, sykkelrebus, padling,
sykkeltur til badestrand og utekonsert.
Jobben din vil vere å hjelpe til med førebuing/tilrigging, gjennomføring og rydding isbm. dei
ulike dagane.
Talet på timar per dag vil variere, men vil bli frå ca. 5 til 8 timar.
Dei fleste arrangementa vil bli gjennomførte på onsdag, torsdag eller fredag,
dagtid/ettermiddag, utanom grill- og konsertkveld og padletur, den blir på kvelden.
Vi vil skrive arbeidskontrakt og du vil få timesbetaling etter tariff.
Vi har tenkt at det må vere 3-5 ungdommar per dag, så de må skrive kva dagar du
tenker at du kan vere med på.

Om dette kunne vere noko for deg, så send ein søknad til
[email protected], eller lever den på legekontoret, innan søndag 22. mai!
I søknaden må det stå namn, tlf.nr., kor gamal du er, kva du likar å halde på med på
fritida, kva du er god på, kva du ser for deg at du kan hjelpe til med og kva dagar du kan
kome.
Har du spørsmål, ta kontakt med Nina Breivik på tlf. 976 65 505 eller mail
[email protected]

16

Hjelp til ulike oppgåver i samband med
sommaraktivitetar for barn og unge 2022

I samband med sommaraktivitetane for barn og unge treng vi litt hjelp til ulike
oppgåver som:

 Klargjering og tilstelling av måltid
 Turvenn
 Dommar på sandvolleyballturnering
 Sykkelfølge
 Vakt på konsert
 Vere ein trygg vaksen
Håper mange har lyst til å bidra og lage ein minnerik sommar for barn og unge i Fyresdal!
Om du kunne vere interessert i å bidra med noko, ta kontakt med Nina Breivik på tlf.
976 65 505 eller mail [email protected] innan søndag 22. mai!

TRENG LAGET DITT PENGAR??
HER ER MYKJE Å HENTE...

UTLEIGE OG DRIFT AV MOBIL SCENE FRÅ FYRESDAL KOMMUNE

Equitrans har drifta kommunen sin mobile scene med ei tre års kontrakt. Denne går ut no i vår, og vi
lyser ut etter nye drivar for tre nye år.

Drivar må ha eigna bil og personale til opp- og nedrigging ved utleige.

Det kan vere gode pengar å tene for eit lag viss ein ynskjer å ta på seg arbeidet med drift av denne scena.
Dersom du er interessert, ta kontakt med Hilde på kulturkontoret, tlf. 952 70 905 snarast og seinast
innan 10.04.2022.

Transportmål:
Totalvekt 2200 kg
Egenvekt 2200 kg
Lengde 9,5 m
Høyde 3,5 m
Bredde 2,45 m

17

INFORMASJON FRÅ KULTURSKULEN
Neste skuleår 2022/2023

For at vi skal kunne planlegge eit så godt tilbod som mogleg til så mange som mogleg neste
skuleår, er vi avhengige av tilbakemelding frå dykk som foreldre, i god tid før oppstart av
kulturskuleåret.

Dette gjeld spesielt der vi har gruppetilbod, det vil seie kunst og handverk
og dans.

DANS MÅNDAGAR 14.00-16.00
14.15-15.30 (4. og 5. trinn)
KUNST OG HANDVERK TYSDAGAR 16.00-17.15 (6. trinn og oppover)

TYSDAGAR

Kor mange og kva slags grupper er avhengig av tilbakemelding frå dykk.

Alle som har tilbod på desse gruppene i år, må gje tilbakemelding om dei

ynskjer å halde fram neste skuleår. Dette må gjerast i appen på

Speedadmin eller på heimesida til kommunen, inntak/opphøyr kulturskulen
– innan 01.06.2021.

Frist for opptak og oppseiing av individuell plass i kulturskulen er 1. juni.

Ein kan søke via heimesida til kommunen, under Kultur, idrett og fritid/Kulturskule og «Søk
plass i kulturskulen».
Dei som har individuell undervisningsplass har denne til den blir sagt opp skriftleg (via
heimesida). Alle barn frå 6 og oppover kan søke på individuell undervisning.

Eg oppmodar alle til å søke inn i kulturskulen så tidleg som mogleg, slik at vi kan få lagt gode
timeplanar, som femnar så mange unge som mogleg.

Helsing kulturskulen ved Hilde

18

KONSERT MED BANDAK BAND
I MOLAND KYRKJE 8. MAI KL. 19.00

BANDAK BAND er eit lokalt band frå Tokke som byr på musikalske opplevingar med særeigen
stil som er variert og varm. Repertoaret spenner frå salmar til rock, så her blir det noko for ein
kvar smak.
Bandet starta vinteren 2021 og dei har allereie hatt mange konsertar.
Konserten i Fyresdal blir den 20. i rekka.
Billettar :
Kr 200,- per person
Halv pris for barn 7-16 år
Sal av billettar ved inngangen (kontant, kort eller Vipps), eller førehandssal til VIPPS #537948
(Fyresdal kommune). Ved Vipps, hugs å merke med namn og konsert.

VARMT VELKOMEN!

Arr: Fyresdal sokneråd og kulturavdelinga

19

Vi ynskjer at fleire skal ta i bruk ordninga «Heim for ein 50-lapp» og utvidar tilbodet til å
gjelde fredag og laurdag (prøveordning). No kan du ringe direkte til Fyresdal Taxi og
bestille når det passar deg å reise heim! Så enkelt – så bra! Trygg tur heim!
Helsing Fyresdal Taxi og Fyresdal kommune.

20

KONTINGENTKASSE - INFORMASJONSBREV 2020

Fyresdal kommune innførte i 2019 denne ordninga. Etter evaluering er det bestemt å
vidareføre ordninga til å gjelde også i 2020. Ordninga er eit tiltak mot barnefattigdom.
Søknadar handsamast etter kvart som dei kjem inn (ingen søknadsfrist) og midlane delast ut
til kassa er tom. Ordninga administrerast av avdeling kultur, kontaktperson er Hilde Martini
Momrak.

For kven: Barn og unge i alderen 6 år til dei er ferdige med vidaregåande skule, som
kjem frå familiar med låg inntekt.

Kva gjevast det stønad til: kontingentar, aktivitetar og utstyr til enkeltpersonar slik at
barn og unge i familiar med låg inntekt kan delta på organiserte fritidsaktivitetar.

Kor mykje: Inntil kroner 3.000,- i tilskot pr. person pr. år som ein eingongsstønad.

I særskilte tilfelle kan det gjevast ytterlegare stønad til t.d. deltaking i lag turneringar, cupar
og leirar.

Kven kan søkje (på vegne av barnet): Det er bare laget/organisasjonen (idrettslaget,
korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av
behov for søknad. Ressurspersonar som arbeider i kommunen, eksempelvis
helsesjukepleiar, miljøterapeut, barnevernstenesta m.m. kan også søkje. Barnet eller
familien kan ikkje sjølv søkje.

Krav til søkjar:
Den som søkjer har ansvar for å fylgje opp at barnet/ungdomen deltar i aktiviteten det er søkt
stønad til. Det betyr at den som søkjer skal hjelpe barnet til å hugse på/kome seg til
aktiviteten i starten, ikkje at den vaksne må fylgje barnet på alle aktivitetane. Oppfylginga kan
og vere å sjekke at kontingenten er betalt eller liknande.

Det er den som søkjer som må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå
kontingentkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje.
(Kontingentkassa er ikkje meint å vere eit handslag til lag og organisasjonar som har trøbbel
med å inndrive kontingent). Det er barnet sitt eller familien sin situasjon som er avgjerande.

Krav til søknaden: Vedlagte søknadsskjema må nyttast. Ver nøye med å fylle ut heile
søknadsskjemaet, og hugs å leggje ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller liknande,
dersom det er mogleg.

Spørsmål om ordninga: Ta kontakt med Hilde Martini Momrak, 952 70 905.

Beste helsing
Fyresdal kommune
Avd. kultur
Hilde Martini Momrak

Vedlegg:
Søknadsskjema Kontingentkasse

21

SØKNAD OM TILSKOT FRÅ KONTINGENTKASSA

Gjeld søknad om tilskot til kontingent og/eller utstyr til barn og unge frå 6 år og ut vidaregåande skule.
Det gis inntil kr 3.000,- i tilskot per person per år. Den som søkjer vurderer om familien er i en slik situasjon at dei
ikkje kan dekke dette sjølv. Søker fyller ut søknaden og signerer.

Kven søkjer (instans) …………………………. Tlf:……………………

Kven fylgjer opp tiltaket: ………………………… Tlf: ………………………..

E-post:…………………………………………...... Alder:……………….
Barnets/ungdommens namn:……………………………… Tlf:……………………….
Adresse:……………………………………………………...
Namn føresette:…………………….

Adresse (føresette):……………………………………………………….

Kva søkjast det til?.....................................................................

Kontingent /aktivitet: kr…………….. Innkjøp av utstyr: kr……………

Kvittering eller dokumentasjon skal helst leggjast ved.

Dersom fakturaen allereie er betalt av barnets føresette (og denne skal ha refusjon for betalt
faktura), må bankutskrift/kvittering som dokumenterer dette leggjast ved søknaden.

Namn på kontoinnehavar:………………………………………………………………………

Kontonummer:……………………….. Fødsels- og personnr:………………………

NB. For å få utbetalt tilskotet til en privatperson, må vi ha fullt fødsels- og personnummer, 11
siffer.

Eg stadfestar å ha lest informasjonsbrevet som fylgjer søknadsskjemaet
Søkjars underskrift………………………………………….. Dato:………………………

NB: Føresette skal vere informert om søknaden.

Søknaden sendast til: [email protected], eller Fyresdal kommune,
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal.

Vi gjer merksam på at svarbrevet sendast direkte til organisasjonen via Altinn.

Spørsmål kan rettast til Hilde Martini Momrak, på [email protected] eller
952 70 905.

22

23

24

25

Opningstider:
Måndag, torsdag og fredag:
kl. 10.00–14.00. Tysdag og onsdag: Enkelte
av desse dagane er vi i Kviteseid – du når oss
på telefon og e-post. Er vi i Fyresdal er det
ope kl. 10.00–14.00 desse dagane og. Siste
onsdag kvar månad har vi stengt på grunn av

møte/opplæring.

Margit Lund:
38 17 05 74 / 957 59 347

[email protected]
Per Audun Hansen:
38 17 04 56 / 970 87 462
[email protected]

Kundesenter:
38 10 92 00
www.sor.no

NB. Banken har ikkje lengre
kontanthandtering (minibanken er stengt).
Du kan ta ut og setje inn pengar i butikk.

Dette kan du gjere på Spar og Joker.

Wenches terapi

Telefon 951 77 418

26

Telefon: 920 85 892

Fylg gjerne med på Facebook og Instagram! Ope måndag-fredag kl. 10-16.30,
laurdag kl. 10-14.
Vanlege opningstider: 10.00–16.30 (14.00)
Tlf.: 412 49 645 Litt for heile familien.

Velkomen innom!

27

Tysdagar 3. mai MAI 2022
Tysdag 10. mai
Tur til gamle plassar i Kleivgrend - 3 timar/3 km.
Tysdag 17. mai Går gamle stigar forbi tufter og inn i ei hòle oppi fjellet. Her gøymde dei m.a. radio under
krigen. Mykje kultur og historie.
Tysdag 24. mai Område: Kleivgrend. Terreng: Litt bakkar, lett tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Arild Gaaren. Tlf. 915 60 237.
Torsdag 26. mai Rundtur Tveiten, Napper, Skreosen - 4 timar/6 km.
Kristi Parkerer ved Tveiten og fylgjer vegen eit stykke oppover. Går bort myrdrag opp på Liarnuten
Himmelfartsdag 734 moh og Nappernuten 710 moh før vi snur og går tilbake og ned til Timrud. Vi har i
forkant sett ned ein bil her.
Tysdag 31. mai Område: Hauggrend. Terreng: Krevjande tur, delevis utan stig.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunnbjørg Bergland. Tlf. 907 31 637.
Topptur til Langefjell Panoramasti - 6 timar/8 km.
Møteplass også ved Prix i Treungen kl. 11.00 Vi set ned nokre bilar ved Naurak og går opp
den bratte merka stigen frå Gaurak. Det er 4-500 m stigning opp til dette langstrekte og
flotte fjellet. Dei som vil kan gå utpå kantane og sjå på den flotte utsikten. Fint å feire
nasjonaldagen her!
Område: Fjonevegen, Nissedal. Terreng: Lett terreng på toppen. Bratt opp og bratt ned att
til Naurak. Bratt, men ikkje farleg bratt.
Tid: Kl. 10.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Åbogsfjell 854 moh* - 4 timar/5,5 km.
Køyrer inn vegen mot Fiskebustøylen på den flotte Valebjørgsheia. Går opp den merka
stigen til toppen. Går gjerne bort på den nordre toppen for å sjå på den flotte utsikten mot
Våmur og nordover Fyresvatn.
Område: Terreng: Slak stigning mot toppen, middels lett tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Hægefjell 1021 moh - 6 timar/9 km.
Køyrer langs Napevatn til Fjone. Er ved den gamle skulen om lag kl. 10.45 Må betale
bompengar ved Borstad på den 9 km lange vegen inn til Landtaksdammen. Går fin veg i
foten av Hægefjell før vi fylgjer den fremre stigen opp mot toppen. Det er flott utsikt
oppover dette kjente og flotte klatrefjellet. Går ein litt annan veg ned att. Kanskje tek vi
turen ut til Fjonesundet kafé for ein felles matbit etterpå?
Område: Fjone/ Nissedal.
Tid: Kl. 10.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.

Topptur på Berrfjell 1061 moh* - 5 timar/10 km.
Topptur på dette flotte fjellet. Sjekkar om fjorårets klopping ser grei ut. Merka fin stig heile
vegen. Flott kveldstur.
Område: Veum/Hauggrend. Terreng: Bratt opp frå Hærstad og siste biten mot toppen.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Ragnhild Berge og Sven Lie. Tlf. 472 67 200.

Fast møteplass er ved Sporten Fyresdal (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak på passande klede, gode sko og ta med
mat og drikke. Alle som er med går turen på eige ansvar. Atterhald om endringar i oppsette turar. Turar merka

med * har bok på toppen. Fyresdal Turlag v/Gunhild; Tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected]

28

Ny endeleilighet ledig i
Tøddelia 9

Inneholder stue, kjøkken med
oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr,
bad, vaskerom, 2 soverom, veranda,
carport og utvendig bod. Ca. 87 kvm.
Inkludert i husleien er oppvarming,

kommunale avgifter, strøing og
brøyting.

Leilighet ledig i
Tøddekroken 10 (Ungbo)

Ca. 45 kvm. Ledig frå ca. 15.05.
Leiligheten er delvis møblert.
Inneholder kombinert stue/kjøkken,
soverom, entre, bad og felles

vaskerom.

Ta kontakt med
Inger Angell på 417 61 365 eller
Halvor Solberg på 415 77 406.

Fyresdal pensjonistlag Førsdal bygdekor

Fyresdal pensjonistlag har medlemsmøte tysdag 24. mai kl. 15 i Førsdal bygdekor øver kvar måndag
storsalen på samfunnshuset. kl. 19.00-20.30.
Tore Samuelsen vil vise bilete frå Fyresdal.
Elles blir det matservering og åresal (ta gjerne med en gevinst). Vi ynskjer oss fleire songarar! Du treng
Nye medlemmer ynskjast velkomne! ikkje å ha erfaring med å synge i kor.

Helsing styret Vi møtast på kantina på Gimle skule.

Vil du vite meir, kan du kontakte Saskia
på mobil 952 76 578.

29

Fotballskulen i Fyresdal 2022

Fotballskulen blir i år frå

fredag 17. juni (etter skuletid) til og med måndag 20. juni.

Du kan delta dersom du er ferdig med 1. klasse og opp til og med 10. klasse.

Hovudmålet med fotballskulen er sosialt samvær gjennom leik og moro med ball.

Interessa har vore stor tidlegare år, og me håpar den blir det i år òg. Det er bare å glede seg!

I fjor kom det veldig mange etterpåmeldingar. Fint om de kan melde dykk på innan fristen, som
er fredag 6. mai. Då unngår ein mykje ekstraarbeid 

Tidlegare år har vist at dugnads-ånden er enormt stor i Fyresdal. Foreldre og besteforeldre har
vore kjempepositive, og stilt opp på mykje dugnadsarbeid. Dette er me avhengige av i år òg,
difor er det viktig at de kryssar av på arbeidsoppgåver de vaksne kan stille opp på.

I år blir det grillkveld og fotballkamp på laurdag!

Prisen for å vere med: kr 600,-. Syskenmoderasjon: kr 500,-.
Dette betalast helst med Vipps, ev. kontant, start-dagen på fotballskulen.

Desse oppgåvene treng me hjelp til:

Oppgåver: Namnet ditt. Skriv òg opp kva dagar du kan vere med.
Rigging torsdagskveld
Kioskvakt og lappesalg ved Gimle stadion
Rydding, vask og søppel
Ordne til lunsj på kantina på skulen
Grilling og andre oppgåver på
laurdagskveld
Nedrigging/rydding måndag (ca. kl. 14.30)
Vask av drakter (laurdag, søndag og
måndag)

Namn: __________________________________________________________________

vil vere med på fotballskulen. Eg går i ________________________________ klasse.

Underskrift av føresette: ________________________ Dato: _______________
Lever denne lappen til Ann Merete på skulen eller på mail innan fredag 6. mai.
Alle spørsmål ang. fotballskulen, skal rettast til ein av desse:

Ann Merete Røed (958 91 779) [email protected], Nils Kristian Moe (416 71
827), Tone A. Heistad (951 06 346), Elin Kile (900 13 635) og Nina Breivik (976 65 505).

30

Jaktprøver/trening 2022

Hallo storviltjegerar! I år må ein take skyteprøve og trene som vanleg.
Fyrste kvelden er onsdag 1. juni. Det blir trening på onsdag fram til 21.
september. Samt ein laurdag.
Medlemskontingenten (kr 150,-) betalar de i luka fyrste kvelden de er på
skytebanen. Hugs jegeravgiftskortet, slik at du får dokumentert
treningsskot (for dei som skal take prøva). I år er det også mogleg med å
dokumentere trening/prøve i «Min Jegerapp» på telefonen. Våpenkort
skal også med 
Bra at de hugsar å ta ut sluttstykke når de skal på banen, og når de forlèt banen 
Ammunisjon kan du få kjøpt i luka. Alle prisar på oppslag utanfor luka.
Vi har VIPPS.

01. juni Onsdag 18.00–19.30 Trening
08. juni Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
15. juni Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
22. juni Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
29. juni Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
06. juli Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
13. juli Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
16. juli Laurdag 09.00–10.30 Trening/prøve
20. juli Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
27. juli Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
03. aug. Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
10. aug. Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
17. aug. Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
24. aug. Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
31. aug. Onsdag 18.00–19.30 Trening/prøve
07. sep. Onsdag 17.00–18.00 Trening/prøve
14. sep. Onsdag 17.00–18.00 Trening/prøve
21. sep. Onsdag 17.00–18.00 Trening/prøve

Basar 8. mai kl. 17.00 på Fardal grendehus

Mange fine gevinstar – eige barnebord – sal av mat, kaffi og kake.
Arr. Vestkanten Grendelag

31

Loppemarknad i Kilegrend Fyresdal Arbeidarparti
inviterer til 1. mai-feiring
Det blir loppemarknad på grendehuset i Kilegrend laurdag
28. mai kl. 11.00–15.00. Kl. 10.00:
Velkommen til Fyresdal samfunnshus
Inntektene frå loppemarknaden går til Kilegrend grendelag.
Det blir sal av mat. Gratis frukost
Kulturelt innslag ved kulturskulen
Vil du bidra med lopper, tek vi gjerne i mot. 1. mai-tale ved Sven Tore Løkslid
Kontakt ev. Kristine Bergsland, mob. 952 82 426.
Sal av lynlodd
Velkommen til ein triveleg dag hjå oss i Kilegrend.
Kanskje du gjer eit kupp eller to... Kl. 13.00:
Messe i Moland kyrkje
Helsing Kilegrend grendelag
Kl. 14.30:
Årsmøte i Kleivgrend grendelag Velkommen til Fyresdal pleie- og
omsorgssenter Musikk og song ved
Det blir årsmøte i Kleivgrend grendelag på grendehuset
torsdag 5. mai kl. 19.00. Krosslimusikken
Servering av kaffi og kaker
Vi ynskjer oss fleire medlemer, så det hadde vore hyggeleg om du
kom. Vanlege årsmøtesaker. Servering.

Saker til årsmøtet må rettast til leiar snarast mogleg.
Kleivgrend grendelag v/leiar Sigurd Mjaaland,
telefon 916 76 020.

32

Bondal Motor er ei bedrift som er kjent over heile landet. Vi KØLBØTN STEINBRUDD
utfører service på snøskuter, ATV/UTV, grasklypparar,
Sal av knuste masser:
Automower klypperobot, hytteprodukt osv. I nettbutikken kan 0-11 mm
du velje å hente varene i butikken eller få dei tilsendt. Vi er 0-32 mm
12-22 singel
også Sunwind Hyttesenter. Nokre av leverandørane er: Polaris, 0-120 mm
Husqvarna, Klim, Sunwind, Kama fritid, HSX, Honda, Espegard, Sams sprengstein

Wee gruppen, Tilhengergruppen, Verktøyhuset. Transport av masser ordnar vi også.
Ring Jørn Helge Krossli på 950 37 547.
www.bondal.no
Krossli singel og sand AS

Bjørkeved 2022 Til kvardag og fest!

Eg har starta vedproduksjonen nå, og kan tilby bjørkeved i Kjøttdeig, grytekjøt (prøvd Smylegryta?),
storsekk, småsekk og hengarlass (ca. 9 m3). lår og fårikål
Rabatt på 10 % ved bestilling og utkøyring før 15.06.2022.
Tak kontakt på Facebook-sida,
Mvh Gunnar K. Veum Smylefår, eller telefon, for meir info og
975 84 924
pris

Guro 957 47 786
Janne 415 03 188

Hesteeventyr Faste åpningstider på Teisner Mathus:
Mandag og tirsdag stengt.
Vi tilbyr toppturer og langturer med hest. Onsdag: kl. 16-19.
Tortveit 35, 3870 Fyresdal. Facebook/916 Torsdag kl. 15-19.
Fredag kl. 16-24.
65 549/[email protected] Lørdag kl. 18-24.
Søndag kl. 15-19.
Vi tilbyr guida rideturer, toppturer, jakt og fiske. Overnatting i
stabbur, stallsuite, hytter og himmelseng. Oppstilling for bobil.

Velkommen!
Sjå også www.hesteeventyr.no

33
x

telemarklam.no
Kim og Bjørg

Treng du snekkar til å
gjere jobben for deg kan

du kontakte Sven Erik
Skomdal på mobil 479 05

725 eller e-post
[email protected]

Har fagbrev.

Din Mobile Optiker Flishogger leies ut – med mann Tømrar Erik Midtbø

Timebestilling gjerast direkte Tar virke opptil 25 cm i diameter. Skifting av dører og
med optikaren: Ta kontakt for info vindauge, tilbygg,
400 92 285. Optikaren har Gjermund 908 03 383 rehabilitering og det
tilhald i veslesalen på meste innan ombygging
samfunnshuset.
og vedlikehald.
Datoar for våren 2022: Gratis befaring.
 Torsdag 19. mai
 Tysdag 7. og 28. juni Tlf. 971 92 386
E-post

[email protected]

34

BYGDEDAGEN I FØRSDAL

Etter ei lita koronapause er bygdedagen tilbake og fyller 40 år i 2022!

Bygdedagen arrangerast som vanleg fyste helga i juni, og i år blir det laurdag 4.
juni. Då håpar me Øyskogen og Folkestadbyen fyllast med unge og gamle, bodar
og utstillingar, bilar, aktivitetar, sol og varme. På kvelden blir det bygdefest på
Teisner!

PÅMELDING:

NAMN

ADRESSE

TELEFON/E-POST

SET KRYSS JA NEI
Vil ha aktivitet for barn/unge/vaksne GRATIS

Ikkje inntektsgivande utstillar, lag, GRATIS
organisasjonar og skuleklasser
Inntektsgivande utstillar/næringsdrivande 200,- for stol+bord
400,- for større plass (jubileumspris!)
Må ha straum til utstilling/stand

Kva stillar du ut eller kva for aktivitet vil du
ha? Kjem du med bil, partytelt osv.

Påmelding innan 15. mai. Ein kan fylle ut og levere denne lappen på Fyresdal
Manufaktur & Leiker, eller sende e-post til [email protected],
eller ta kontakt med Klara på tlf. 478 64 743.

35

BLI MED I KORPSET!

Har du spela i korps tidlegare og ynskjer å begynne igjen? Eller er du vaksen og berre generelt
interessert i å vere med å spele?
Fyresdal Musikkorps har øvingar på tysdagar klokka 18.00 i musikkromet på Gimle skule med
dirigent Trygve Jarle Nedrebø.
Du er hjarteleg velkommen innom ei øving om du vil å sjå kva me gjer!
Om du ynskjer, kan du låne med deg eit instrument heim for å prøve det ut og øve litt på eigenhand
før du blir med på øvingar!
Korps er for alle og me ynskjer at DU skal vere med!

NB. Vi har bytt øvingsdag frå torsdagar til tysdagar!

36

Båtførarbeviskurs i Sjå deg attyvi 2022
Fyresdal ⚓ ⚓
Nye redaktørar for «Sjå deg attyvi»
Det blir båtførarbeviskurs helga 6.-8. er Hans Haakenstad og Gunhild
mai i Fyresdal (i kantina på Gimle Momrak.
skule) Kurset er fyrst og fremst for
busette i Fyresdal. Me er avhengige av innlegg frå alle
dykk som har lyst til å skrive noko
Dette er eit intensivt 3 dagars kurs, og om nær eller fjern fortid. Bilete er
deltakarane må deltake på alle 3 også viktig. Me kan gjerne hjelpe til
dagane for å få kurset godkjent. med å scanne bilete og ev. lese
korrektur.
Ungdom frå fylte 14 år kan bli med på
kurset, dei må også ta eksamen Sogelaget sel fortsatt dei 3 tykke bøkane
(søndag), men får ikkje båtførarbeviset «Fyresdal Gard og Ættesoge» til rimeleg pris.
sitt før dei har fylt 16 år
E-postadresser og telefonnummer til oss:
Kursavgift er kr 2000 pr. deltakar, Hans Haakenstad: [email protected], mobil nr. 480 78 026.
denne dekkjer vi for ungdom som er Gunhild Momrak: [email protected], mobil nr. 957 91 511.
mellom 14 og 24 år (busett i Fyresdal), i
denne prisen då er m.a. lån av Fyresdal bygdekvinnelag skal ha sommarutstilling i
skrivesaker, pc, kart og kompass. år og, og temaet er «Kakeboksar og kokebøker»!

Alle deltakarane må sjølve betale Har du kakeboksar eller kokebøker vi kan låne til utstillinga, så set
kursbok (ca. kr 400,-) og vi pris på det. Om du har ei historie du kan knyte til gjenstanden,
eksamensavgifta (ca. kr 800,-). så vil vi gjerne ha den og.

Fredag 6.5. kl. 17.00-21.00. Vi skal halde til i lokala til Wenche’s terapi midt i sentrum.
Laurdag 7.5. kl. 09.00-16.00. Utstillinga opnar på bygdedagen 4. juni. Etter det vil vi prøve å ha
Sundag 8.5. kl. 09.00-16.00. den open kvar laurdag i skuleferien.

Det kan vere inntil 20 deltakarar på Har du noko vi kan låne, så ta kontakt med ei av oss i «komiteen»:
kurset.
Gunn Kiland Haakenstad 482 52 264
Bindande påmelding på SMS til Reidun Gerd Strånd 909 66 860
Nygård tlf. 997 60 012, innan 1. mai. Kari S. Lassemo 986 88 240
Det blir "fyrstemann til mølla", men
ungdom får fyrsteprioritet

Alle påmelde får melding etter
påmeldingsfristen er ute, om dei har
fått plass på kurset eller ikkje.

Mvh arbeidsgruppa i "Tak vare på
kvarandre - vi har ingen fleire å miste" i
Fyresdal.

37

Holder du deg tilbake? Leiger ut til bedrift og privat.
Saboterer du for deg selv? Ingen krav til førerbevis.
Har du prestasjonsangst, tanker og følelser som forteller deg
at du ikke er god nok? Transport kan ordnast om ynskjeleg.
Har du opplevd dette så mange ganger at du nå har fått angst Langtidsleie kan diskuterast.
for angsten? Tlf. 467 66 069.
Lammer angsten deg og hindrer deg å gjøre det du egentlig Mvh Bjørn Olav Nedrebø
vil?

Er det nå din tur til å følge din lengsel, sette deg mål og ta
lederrollen i eget liv?

Det første skrittet er å ta kontakt, de neste skrittene tar vi
sammen – jeg heier på deg!
PS! Klart du kan!

Stein Lund Halvorsen
Mental Optimaliserer
Spesialist i tankefeltterapi
Tlf. 456 64 004
E-post: [email protected]
www.optimalytelse.no

Vi produserer fortsatt de gode fiskeproduktene våre. Bestill Lift-utleige
varm-/kaldrøkt ørret eller røye, fiskekaker eller ørretmousse
enten på e-post [email protected], sms eller ring 18 m – bensin/straum.
977 60 238. Vi avtaler tid og sted for utlevering. Dag Helge Strånd, tlf. 41 44 69 96.
Vi har også varer i vårt selvbetjente utsalg i Fardal, som alltid
er åpent. Her kan også bestilte varer hentes/utleveres. Leigast ikkje ut til måling med
Betaling med vipps eller til konto, i utsalget og ved mottak av sprøyte.
varer.
Ingebjørg svarer og kan gi deg tips om våre produkter hvis du
trenger det. Følg med på og lik vår Facebook-side.
Det gleder oss at dere velger våre lokalproduserte produkter
og handler lokalt.
Hilsen Ingebjørg og Jonny

Solrike leiligheter i sentrum til salgs eller leie

Ta kontakt med Halvor Solberg på 415 77 406 eller
Johan Cappelen på 905 36 633.

38

Slipar det meste som er sløvt:

-Kokkeknivar , bruksknivar
-Keramikknivar
-Sakser øksar stemjern m.m.
-Polering av eggen på finkniven
-Høvelstål (inntil 30 cm)
-Hardtmetall sagblad (håndsirkel, gjerdesag o.l.)
Dag Birger Lie
Birtedalsvegen 533
Tlf. 992 00 038

Tømrar Lars Ola Solberg

Eg tek på meg arbeid innan snekring, forskaling, muring, rydding av skog og plantefelt,
beitepussing/småkratt, knusing av alle typar beiteområde, viltåkrar, husmannsplassar, små jorde og

liknande. Nyttar brei liten traktor med solid knusar bak.
Andre type jobbar etter avtale. Utleige av utstyr og maskiner.
For meir info eller spørsmål, ta kontakt på telefon 404 35 443 eller e-post [email protected]

39

KONSERT med Førsdal bygdekor og Fyresdal Musikkorps!

Sundag 29. mai, kl. 18.00 på Betel.

Gratis inngang
Sal av kaffi og kaker

Inntektene går til felles-vippsen (2170) for dei som er ramma av krisa i Ukraina.

Bullseye Dartklubb
Postadresse: Gamleveg 134
Besøksadresse: Landstadvegen 37

3870 Fyresdal
[email protected]

Org. 926 746 731
Konto: 2801.56.65132

Bullseye Dartklubb er eit registrert idrettslag. Vi har flytta til Gardar (Landstadvegen 37). Der har vi pr. i dag 4
banar å spele på, og vi har forskjellige spelekveldar. Nå får vi større plass og satsar meir mot barn og ungdom i
bygda. Vi kjem også nærmare målgruppa. Her kan alle frå 12 år (f. 2010 og seinare) og oppover melde seg inn
og bli med å spele. Vi vil fokusere på å skape ein arena som alle kan trivast i. Medlemskap for born opp til 18 år
er gratis. PS. Vi har nye treningsdagar!
Vi har egne treningsdagar:

 Måndagar er det blanda dame og herre frå kl. 18. Her kan også born/ungdom komme.
 Onsdagar er det born/ungdom frå kl. 18 til 19. Felles for alle frå kl. 19 og utover.
 Fredagar er det turneringspill. Alle kan komme!
 Ved interesse kan vi ha eiga turnering for barn/ungdom.
 Med atterhald om endringar i forhold til oppmøte.
 Det blir også moglegheit for å lære teknikk og få tips om å finne dartpil som kan passe for den enkelte

medlem. Klubben har 8 sett piler som KUN medlemar kan låne/prøve til dei eventuelt får sine eigne.

PS. Live Darts Norge, som bla. Livestreamer NM, har invitert seg sjølv opp for å livestreame kampar og
promotere klubben i løpet av våren!
Vi håpar du/dykk vil bli med i klubben. Det er ikkje alle barn og ungdom som er med på fotball eller ski. Derfor
er dette eit bra alternativ for deg som ikkje nødvendigvis er rask/sprek, eller andre orsakar for at du ikkje driv
med fysisk aktivitetar.
I dart får du meir trening på fokus, og det er god matte trening 
Mvh Bullseye Dartklubb

40

Fagerdalen Fjellhytte

HAUGGREND, FYRESDAL
Overnatting i fjellheimen på hytte i Fagerdalen
Gammel sæter med utedo, ingen telefondekning, ingen vei (må gå i minst 1 time). Plass til 6.
Har også plass i påsken, skiløyper fra Hallbjønnsekken helt inn.

Fantastisk natur, fred og ro. Fiskemuligheter, flott turterreng.
For informasjon eller reservasjon, kontakt oss via Messenger facebook.com/skredegard, e-post

[email protected] eller telefon +47 941 00 500.

VIA FERRATA TELEMARK

SKREFJELL, HAUGGREND, FYRESDAL
AKTIVITETER OG SPENNING FOR HELE FAMILIEN!
Via Ferrata Telemark har klatreturer for alle fra 7 år og oppover. Mer spenning? Prøv verdens lengste
rappelleringsrute ned Skrefjell, 400 meter total lengde inkluderer opplæring og utstyr.
Nytt i år er Glamping på terrasse midt i fjellsiden i telt med frokost!
Ta med kjæreste, venner, familie på tur til sommerens store opplevelse.

Spenning, samhold, natur og minner for livet!

Via Ferrata Telemark

viaferrata-telemark.com
Listet i 121 Fantastiske opplevelser i Norge, mm.
For informasjon eller reservasjon, kontakt oss via messenger facebook.com/viaferratatelemark

eller på telefon +47 941 00 500.
41

INFO FRÅ MOMRAK VERKSTAD AS

Sommardekka har kome til lager.
Kom til oss for å få gode prisar.

Bilar til sals 

HYUNDAI IONIQ El-bil:
2019 28 kw, elektrisk, 41 000 km.
Utstyr:
Nye sommar- og v-hjul på alufelg, aut.gir,
navigasjon, varmepumpe, klima, handsfri
til mobil, xenonljos, regnsensor m.m.
PASSAT AWD:
2,0 TD, st.v. DSG, 38 000 km.
Utstyr:
S+v-hjul, hengarfeste, klima, navi,
ryggekamera mm.
Seljast for ein kunde.

42

Vevstoge på Gardar Nærbutikken Heggland

Hei! Nå har Hildur og Annlaug sett opp nokre vevar med ryerenning. Det er Vanlege opningstider:
berre å kome og veve! Vi håpar fleire vil, eller har lyst til å veve eigne ryer, Måndag-laurdag kl. 09.00–
eller berre kome innom for å skravle eller gjere anna handarbeid.
Vi kan sette opp renning etter ynskje. Kom innom og sjå. 18.00.
Vi har sett opp 3. mai frå kl. 13.00 til ope hus. Dette blir moro! Velkomne! Sundag: 12.00–18.00

Hildur – 957 67 975 Følg oss gjerne!
Annlaug – 902 34 742
Telefon: 906 80 125
Skrammel og skrot - Hauggrend grendelag

Vi tek imot alt av metall, gamle omnar, komfyr, syklar, traktor, spiker,
skruar, bilbatteri, radioar, elektronikk, lamper, gamal reiskap – ja, alt som du

vil kvitte deg med av store og små ting.
Ring Dag Helge på 414 469 96,så kjem vi og hentar.

Vi tek også imot dekk på felg mot kr 30,- per stk.

Har du en dør med dårlig håndtak? Eller
kunne du tenke deg lik nøkkel til alle husets

dører INKLUDERT garasjen? Eller kanskje
trenger du flere nøkler enn du allerede har?

Jeg fikser alt innen lås og beslag, fra
reparasjoner til utskiftninger – til svært

gunstige priser.

Ring Vidar Sandvik på tlf. 402 44 210
for bestilling eller mer info.

Eg yter framleis service på Jonsered
motorsager. Har delar på lager og skaffer

nye varer du treng.

Halvard K. Grythe.
Telefon 905 38 086. E-post

[email protected]

43

44

Messer i mai 2022: 22/5, 6. s. i påsketida: Moland kyrkje kl. 18.00.
Samtalegudsteneste. Offer til KRIK.
Sundag 1. MAI: Fest på Betel etter messa.
Moland kyrkje kl. 13.00, v/T. Samuelsen.
Offer til Norsk Folkehjelp. Torsdag 26/5, Kristi himmelfartsdag:
Inga messe.
8/5, 4. s. i påsketida: Veum kyrkje kl. 11.00.
Familiemesse, v/T.S. Tårnagentane deltek. 29/5, sundag før pinse:
Offer til kyrkjelydsarbeidet. Moland kyrkje kl. 11.00, v/T.S.
Dåp. Offer til Nepal.
15/5: 5. s. i påsketida: Inga messe.

Tysdag 17. MAI – grunnlovsdagen
Moland kyrkje kl. 12.00, v/T.S.
Offer til Redd Barna.

Frå kyrkjeboka og gravprotokollen:

Døypte: Moland kyrkje: Alma Bringsvær Libjå

Døde: Trygve Sigmund Vik

Kom mai, du skjønne milde

Det er noe med mai. Det ligger så mye i denne vårmåneden av feiring, håp og forventninger om en god

sommer. Vi feirer frihet både 8. og 17. mai, i tillegg er det 1. mai med sitt solidaritetsbudskap og Kristi

himmelfartsdag hører også med. I prestegarden er det tid for å sette ut gressklipper-robotene, Peter og

Johannes, som er gode å ha på sommeren. Det er mange flaggdager denne måneden. Offentlige

flaggstenger er pliktige til å bli brukt alle flaggdager, mens det er opp til hver enkelt når man vil flagge

på private flaggstenger. Kirkene i Fyresdal har ikke dette, men prestegarden har det. Mange har sikkert

observert at vi flagger i prestegarden på gravferder. Det er tradisjon. Men vær oppmerksom på at

prestegarden er definert som privat bolig, og at flaggstanga også blir å regne som privat. Derfor vil det

ikke alltid bli flagga her, spesielt ikke når presten er bortreist. Det norske flagget ble innført noen år

etter at grunnloven var laget i 1814, og fargene var inspirert av det franske flagget som symboliserte

frihet, likhet og brorskap. Siden alle de andre nordiske land brukte kors, valgte man å gjøre det i Norge

også. Ha en god mai! Tore S.

Fasteaksjonen 2022 – dør til dør-aksjon i Fyresdal

Tusen takk til alle som tok vel imot konfirmantane våre, og gav pengar til
fasteaksjonen! Totalt vart det samla inn oml. kr 30 000,- til Kirkens Nødhjelp.
I summen ligg òg innkome på Vipps og eitt kyrkjeoffer.

Konfirmasjon 2022
Av di det lokale konfirmantarbeidet er kopla til Ønsket og Elsket, konfirmantarbeidet i
Øvre Telemark, så har Fyresdal sokneråd vedteke at konfirmasjonen blir lagt til hausten
som ei permanent ordning. Konfirmasjonen blir laurdag 27. august, kl. 12.00.

45

«Saman som kyrkje i heile verda»
Fyresdal kyrkjelyd har meldt seg på aksjonen
«Saman som kyrkje i heile verda» - aksjon 2022.

Aksjonen oppstod i 2020 som ein
solidaritetsaksjon i samband med Covid-19.

Aksjonen har vakse fram frå eit initiativ i Agder
og Telemark bispedøme, og er i dag
landsomfattande. Ut frå situasjonen verda
framleis er i, og på bakgrunn av ulike evalueringar, har Agder og Telemark bispedømeråd
vedteke å vidareføre «Saman som kyrkje i heile verda» som ein årleg aksjon.
Alle kyrkjelydar er oppmoda til å ta del i aksjonen, og kanskje ha eit større fokus på eige
misjonsprosjekt. Aksjonen skal vare frå Kristi Himmelfartsdag og fram til Sankthans.
I 2022 vil det vere frå 26. mai–24. juni.

Kyrkjelyden i Fyresdal deltek i aksjonen ved å setje eit større fokus på
misjonsprosjektet Mental Helse i Nepal, der hovudfokuset er «Ein betre
skulekvardag» og «Foreldrerettleiing».

Tårnagentsamling for alle i 4. klasse.
Veum kyrkje laurdag 7. mai. Det blir sendt ut eigne invitasjonar.

Hobbygruppe på Betel - frå 3. klasse og oppover
Samling tysdag 10. mai, kl. 17.30–19.00.
Vi kosar oss med hobbyaktivitetar, bibelforteljing, song, og noko å bite i.

Laurdagskafé på Betel 21. mai kl. 18.00–22.00.
Frå 5. klasse og oppover.

Fylg med på ev. endringar på trusopplæringa si side på FB: Størst av alt - trusopplæring i Fyresdal
Sokn.

Misjon Sarepta har møte på Betel onsdag 4. mai kl. 19.00. Hans Bergane talar og syng.

Konsert med Bandak Band sundag 8. mai kl. 19.00. Sjå side 19.

Konsert med Førsdal Bygdekor og Fyresdal Musikkorps på Betel sundag 29. mai kl. 19.00.
Sjå side 40.

Gravplassane i Fyresdal - dugnader Moland Nye og Moland Gamle kyrkjegard

onsdag 4. mai kl. 18.00.
Kaffi og lappar ved kyrkjegardsmuren på Moland Nye.

Tak med rive! Veum kyrkjegard og i parken onsdag 11. mai kl. 18.00.
Dette er i samarbeid med Veum grendelag.
Kaffi og lappar ved kyrkjegardsmuren.

Kilegrend grendelag har dugnad ved grendehuset og på Lønnegrav onsdag 11. mai.

Kyrkjeskyss: Treng de skyss til gudsteneste eller andre kyrkjelege samlingar?
Kontakt kyrkjekontoret innan dagen føre samlinga.

Kyrkjekontoret: 35 06 71 33 / 951 59 494 – e-post: [email protected]

Sokneprest: 35 06 71 45 / 480 90 970 – Kantor: 958 60 923 – K4y6rkjetenar: 970 69 887 – Prostidiakon E. Erikstein: 911 13 580

Fyresdal Taxi

Tlf. 953 03 500

Rekvisisjon til pasientreiser
Dersom du ikkje kan nytte rutegåande transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til
reisa frå din behandlar eller frå ditt lokale pasientreisekontor; tlf. 915 05 515.
 Er det helsemessige årsakar til at du ikkje kan nytte rutegåande transport til og frå

behandling, kan du få rekvisisjon til annan transport av din behandlar.
 Manglar det tilbod om rutegåande transport på den aktuelle strekninga, kan ditt lokale

pasientreisekontor gje deg rekvisisjon til annan type transport.
Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje/turvogn og reise med helseekspress eller
helsebuss.

Venleg helsing
drosjeeigarane i Fyresdal

47


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Get iPhone, Samsung & Pre-Owned Smartphones At Telus Fort Saskatchewan, AL
Next Book
Jom Baca 10 minit