The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fyresdal kommune, 2019-06-25 02:30:59

Juli og august

Juli og august

Kommuneinformasjon Frist for innsending av
for bidrag til
Fyresdal kommune
Juli og august 2019 september-utgåva:
15. august.

Innhald: Side: Kontaktinformasjon:

Diverse annonser 15–31 Fyresdal barnehage: 35 06 71 80
Flexiruter 12–14 Fyresdal helsehus: 35 06 73 00
Fyresdal taxi 35 Fyresdal kommune – sentralbord: 35 06 71 00
Nytt frå Fyresdal legekontor 2 Fyresdal pleie- og omsorgssenter: 35 06 71 67
Kommunal informasjon 3–11 Fyresdal tannklinikk: 35 06 70 20
Kyrkjedøra 33–34 Gimle skule: 35 06 71 76
Nytt frå Fyresdal folkebibliotek 8–9
www.fyresdal.kommune.no
[email protected]

I juli skjer mellom anna dette: Side: August forts. Side:

02. Tur til Igletjønnuten 15 17. Vikingfest på Meieriet 21
18. Messe i Moland kyrkje 33
07. Messe i Veum kyrkje 33 19. Skulestart 7
19. Måndagskafé på Meinstad 6
09. Tur til Øysteinsfjell 15 20. Tur på Bronberga og Jyddhomsfjell 16
21. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22
13.-14. Dragrace på flyplassen 32 23. Drive in på flystripa 6
24. Levande musikk på Meieriet (dagtid) 21
13. Dragrace-fest på Meieriet 21 24. Fiskekonkurranse og dans på brua i Osen
på Birtevatn 29
16. Vandretur til Dyrvatn 15 25. Messe i Moland kyrkje 33
26. Måndagskafé på Meinstad 6
21. Messe i Moland kyrkje 33 27. Tur til Tjønnefjell 16
28. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22
22. Måndagskafé på Meinstad 6 30. Basar på Betel 33

23. Tur til Kviptefjell 15

27. Olsokfeiring i Folkestadbyen –

med gatefrukost og gatevandring 20

28. Olsokmesse på Heggland gamle kyrkjegard 33

29. Måndagskafé på Meinstad 6

30. Vandretur i Saurvassheia 15

I august skjer mellom anna dette: Side:

03. Basar i Birtedalen 29
04. Messe i Veum kyrkje 33
05. Måndagskafé på Meinstad 6
06. Vandretur frå Tjovhola til Ufstjønn 16
12. Måndagskafé på Meinstad 6
13. Vandretur frå Nøs til Brokkestøyl 16
14. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22
16.-18. Skeidet 25

1

Informasjon frå Fyresdal legekontor

Tlf. 35 06 73 00

Legekontoret er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30

 Ved ynskje om å snakke med lege; legen ringer tilbake ved anledning.
 Ekspedisjonsgebyr på kr 59,- vil bli belasta kvar pasient ved arbeid og utgifter ved

forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger e.l. per brev, fax
eller telefon.
 Alt av sjukemeldingar, ev. forlengingar, diverse henvisningar, til dømes til
fysioterapeut, krev legetime – dette kan ikkje avtalast på telefon.

Nytt denne månaden!

Ferieavvikling
På grunn av ferieavvikling vil det bli litt ventetid for å få legetime i veke 26–33.

Fastlege
Dersom du og din familie vil bruke vårt legekontor – sjekk fyrst om de har fastlege her.

Timebestilling
Timebestilling etter kl. 10.00.

Ny betalingsterminal
I juni vil vi få ny sjølvbetent betalingsterminal på helsehuset.

Meir informasjon kjem når den er på plass.

Medisinbestilling Akutt time

Sjekk alltid med apoteket om du har att medisin der Du må ringe til legekontoret
på resept før du ringer legekontoret for å bestille nye. mellom kl. 08.30 og 09.00.
Du får då snakke med lege som
Viss du vil ha medisinen sendt til Spar, Heggland vurderer din helsetilstand.
Daglegvare eller med post, må du seie ifrå om dette Vurderer legen det som akutt,

når du ringer legekontoret og du slepp å ringe vil du få time same dag
apoteket. frå kl. 12.00.

Hugs å hente medisinen du har bestilt!

2

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
Fyresdal kommune

Sundag 8. og måndag 9. september

Har du stemmerett?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet om du oppfyller eitt av desse krava:

 Du er norsk statsborgar, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og er, eller har vore, registrert busett i
Noreg.

 Du er statsborgar i andre nordiske land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige), over 18 år
eller fyller 18 år i valåret og vore registrert busett i Noreg sidan seinast 30. juni 2019.

 Du er annan utanlandsk statsborgar, over 18 år eller fyller 18 år i valåret og har vore registrert busett
i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.
Alle med stemmerett vil stå i manntalet. Fyresdal kommune legg ut manntalet i løpet av juli månad.
Det ligg til gjennomsyn og kontroll ved kommuneadministrasjonen i næringshagen og ved
folkebiblioteket. Dette blir annonsert i lokalavisa VTb.

Valkort

Dersom du får valkort står du i manntalet. På valkortet står det i kva kommune du er manntalsført,
kva krets du høyrer til og kva opningstider kretsen har. Dersom du ikkje har fått valkort innan 10.
august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntalet. Hugs å ta vare på kortet
og ta det gjerne med deg når du skal røyste.

Tidlegstemme

Veljarar som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan vende seg til kommunen og avtale
tid for å stemme. Førespurnaden kan rettast til kva kommune som helst. Hugs å ta med gyldig
legitimasjon når du skal stemme.

Førehandststemming

Dersom du ønskjer det, kan du stemme på førehand frå 12. august. Du kan førehandsstemme i den
kommunen du sjølv ønskjer. Her finn du alle førehandsstemmelokala: www.valg.no/valglokaler.
Dersom du førehandsstemmer i ein annan kommune enn der du står oppført i manntalet, må du
gjere dette så tidleg at stemma di kan nå fram til den rette kommunen innan 10. september.
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å førehandsstemme – viss stemmemottakaren
ikkje kjenner deg, vil du elles ikkje få stemme. Dersom du har fått tilsendt valkort, bør du ta med det
óg, sjølv om det ikkje er noko krav for å få førehandsstemme.
Du kan førehandsstemme ved kommuneadministrasjonen i Fyresdal Næringshage kl. 08.00–15.00
alle kvardagar frå 12. august til og med 6. september.
Det blir mogleg å førehandstemme på Fyresdal pleie- og omsorgssenter (POS) 4. september
kl. 11.00–12.00.

Vanskar med å kome til vallokala

Viss du på grunn av sjukdom eller uførleik er hindra frå å møte på vallokalet eller
førehandsstemmelokalet, kan du søkje om å få stemme heime eller der du oppheld deg.
Søknadsfristen er 4. september.

Valstyret

3

Vedtak i Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) – 09.05.2019

Søknad om økonomisk stønad til Sommar Kick off

OKO går inn for å støtte arrangementet Sommar Kick off med inntil kr 20.000,- sidan dette er ein
«ny» type arrangement som ikkje har vore prøvd i Fyresdal.
Føresetnaden for tilskotet er at arrangementet blir arrangert slik som det er skissert.

Løyving frå konto 1.260.470.

Fordeling av kulturmidlar 2019

Vedtak i Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) – 09.05.2019.
På bakgrunn av innkomne søknadar, gjer OKO fylgjande fordeling av kulturmidlar for 2019:

Idrettslag Søkt 2019
2019 Born under 19 år
Fyresdal idrettslag 80 000 77 100
Fyresdal 25 000 20 200
motorsportklubb
Fyresdal 30 000 21 800
skiskyttarlag
Fyresdal skyttarlag 35 000 31 400
Hugljufur 40 000 19 500
Islandshestforening
Sum idrettslaga 210 000 170 000

Grendelaga Søkt 2019
2019 8 000
Hauggrend 15 000 5 000
grendelag 5 000
Heggland 5 000 5 000
grendelag 5 000
Kilegrend 8 000 5 000
grendelag 33 000
Kleivgrend 6 000
grendelag
Åsland grendelag 6 000
Veum grendehus 10 000
(skiskyttarlaget)
Sum grendelaga 50 000

4

Andre lag Søkt 2019
2019
Dalen fotoklubb 8 500 2 000
Fyresdal 5 000 2 000
bygdekvinnelag
Fyresdal 30 000 10 000
musikkorps
Fyresdal Røde Kors 4 000 5 000
Fyresdal sogelag 3 000 2 000
Roan 4H 11 000 9 000
Fyresdal familiekor 4 000 6 076
Fyresdal 1 000 1 000
pensjonistlag
Veum grendelag 2 000 2 000
Sum andre lag 68 500 39 076

Løyving frå konto 1263 470 kulturmidlar.

Idrettsstipend 2019

Idrettsstipend 2019 blir offentleggjort på folkefesten 17. mai.
Årets stipend blir delt i tre mellom Vilde Aamlid, Fyresdal skiskyttarlag og Fyresdal symjegruppe.

Kulturprisen 2019

Kulturprisen 2019 går til Olav Momrak-Haugan.

Vedtak i Kommunestyret – 23.05.2019

Idretts-/aktivitetshall i Fyresdal

Kommunestyret vedtek å gjennomføre prosjektet oppføring av idretts-/aktivitetshall i Fyresdal, i
samsvar med innhenta tilbod og kalkulera prosjektkostnad på kr 28,2 MNOK. Kommunestyret vedtek
å inngå kontrakt med tilbydar med det beste tilbodet, Skorve Entreprenør AS, for kr 21.503.733,- +
mva.
Finansierast med lån. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre prosjektet innanfor den økonomiske
ramma.

5

Velkomne tilbake til seniortrim i september!

Kvar tysdag kl. 13.00 på fysioterapiavdelinga i underetasjen på POS.
I perioden september–mai, med pause i påskeveka og i jola. Lett styrke, bevegelse og balansetrening

i 45 min; leia av fysioterapeut. Velkomen på trening!
Helsing Lena & Bente

Telefon: 35 06 71 56 / 952 17 971.

Frå 1. juli 2019 har NAV Fyresdal Drive in på flystripa 23. august!
desse opningstidene:
Innkjøring frå kl. 21.00. Kino kl. 22.00.
Måndag: kl. 10–14 Inngang kr 110,-.
Tysdag: kl. 10–14
Onsdag: Ope kun for avtaler Fredagsklubb
Torsdag: kl. 10–14
Fredag: kl. 10–14 Fredagsklubben startar opp fredag 30. august.
Vel møtt!
NAV Fyresdal held stengt i veke 29
pga. ferieavvikling.

Nytt «din side» på www.nav.no
eller ring 55 55 33 33.

Feriestengt måndagskafé

Vi har stengt i veke 27, 28 og 29.
Velkomne tilbake i veke 30!

Måndagskafé på Meinstad

Kaféen er open kvar måndag
kl. 09.00-14.00.

Her møtes me for ein hyggeleg prat og
gode vaflar.

Me går tur kl. 10.00-11.00.
Velkomen!

Helsing Randi og Gudny

6

Skulerute 2019/2020

Månad Merknadar Skuledagar
August
Planleggingsdagar onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august. 10
September Skulestart måndag 19. august.
Oktober
November 21
Desember
Januar Haustferie veke 41 (måndag 7. oktober–fredag 11. oktober). 18

Februar Felles planleggingsdag fredag 1. november. 20
Mars
April Siste skuledag før jol er fredag 20. desember. 15
Mai
Planleggingsdag fredag 3. januar. 20
Juni Fyrste skuledag etter nyttår er måndag 6. januar.

Sum Vinterferie veke 8 (måndag 17. februar–fredag 21. februar). 15

22

Påskeferie måndag 6. april–måndag 13. april. 16

Offentleg fridag fredag 1. mai. 19
Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. mai.

2. pinsedag måndag 1. juni. 14
Siste skuledag er fredag 19. juni.

190

Elevane skal ha 190 skuledagar.
Handsama i SU 27.03.2019.

Skulestart – skuleåret 2019/2020

Gimle skule startar opp måndag 19. august 2019.
Alle elevar møter til vanleg tid – kl. 08.20 – til felles samling på samfunnshuset.

Fyresdal kommune ynskjer alle velkomne til eit nytt skuleår!

7

NYTT PÅ FYRESDAL Malmborg, E: Lille leseskolen
Mehl, L: Noa har en hemmelighet
FOLKEBIBLIOTEK Molaug, M: Verdens verste leirskole
Norman, M: Dyrehagedetektivene
Skjønnlitteratur vaksne Sunne, L: Mareritt
Ambjørnesen, I: Ekko av en venn Widmark, M: Sølv-mysteriet
Berg, Ø: Roseromanen
Cussler, C: Operasjon Poseidon Faglitteratur barn og ungdom
Hellen, G: Portnerboligen Den ultimate guiden til Apex Legends
Henmo, S: På vei hjem Renslebråten, L: Monstre
Jensen, J.H: Oxen; Mørke menn
Jungstedt, M: Et mørke gjennom oss Teikneseriar
Jæger, J: Judasskuddet Zenobia
Kroneberg, B: Ikke bli borte
Nesbø, K: Kniv På engelsk for barn og ungdom
Palonen, C: Mascarasøvn Vegara, I: Muhammad Ali
Postvoll, I: Rullatorgeriljaen Vegara, I: Stephen Hawking
Riely, L: Sommerfuglrommet Vegara, I: Anne Frank
Schreiner, P: Beistet
Skåden, S: Fugl DVD
Sparks, N: Et valg for livet Aquaman (12 år)
Stene, B: Så dyrt et liv Pjusken (6 år)

Faglitteratur vaksne OPNINGSTID PÅ BIBLIOTEKET
Gornick: Heftige bånd
Graves, T: L (Feriestengt 13/7–12/8)
Hunsbedt, S: Høns i hagen
Hvitved, M: Barselstrikk Tysdag kl. 10.00–15.30
Johnsen, N: Erdogan, Tyrkias nye sultan Onsdag kl. 17.00–20.30
Lundberg, H: Landlig hygge; skap stilen selv Torsdag kl. 12.00–15.30
Olstad, F: Den store forsoningen, norsk historie Fredag kl. 10.00–15.30
1905–1945
Reyes, E: Brev frå min barndom Hugs at du kan levere i kassa ved bibliotekdøra
Schei, B: Yoga for glede og energi når som helst.
Stubhaug, A: Stein Rokka Du finn biblioteket på Facebook og på heimesida
til kommunen.
Skjønnlitteratur barn og ungdom
Hansson, E: Blyant-hjerte BIBLIOTEKET ER STENGT I
Heinsleith, J: Trollhjertet SOMMARFERIEN
Heinsleith, J: Vampyrkniven
Horst, J.L: Trollmannens bok Siste opningsdag før ferien er
Ingvaldsen, B: Nattskift i Nekropollis fredag 12. juli.
Jakhelln, C: Verdenshavet Fyrste opningsdag etter ferien er
Kjellin, S: Skittent spill tysdag 13. august.
Larsson, Å: Mara
Vi ynskjer alle ein riktig god sommar!

Venleg helsing
Bitti Hvistendahl og Liv B. Kiland

8

Frå 1. juni til 31. august
kan alle i 1.-7. klasse, også dei som byrjar i 1. klasse,

vere med på Sommarles 2019!
Nettstaden sommarles.no opna 1. juni.

Dei som har vore med tidlegare, kan nytte same brukarnamn.
Nye brukarar fyller ut registreringsskjemaet på nettsida. Gjerne med hjelp av vaksne.
Dei som ikkje finn lånenummeret sitt, får det på biblioteket.

For kvar bok du registrerer på sommarles.no, får du XP (poeng) og går etter kvart opp i nivå.
Då får du digitale trofé til profilen din på nettsida, og premiar som du hentar på biblioteket.

I sommarles kan du lese vanlege bøker, e-bøker, lydbøker, teikneseriar, eller du kan bli lese for av nokon
andre. Bibliotekbøker eller private bøker – all lesing tel og gir poeng.
Er det problem med å få lagt inn bøkene, hjelper vi deg på biblioteket.

Sommarles fungerer best på nettsida sommarles.no.
Der registrerer du bøker, får lesetips og løyser oppgåver. Her kan du også lese den spanande fantasy-
fortellinga "Det blodraude nordlyset».

Om du ikkje har tilgang på internett, kan du gjerne hente og levere lesekort på biblioteket.

VELKOMEN TIL SOMMARLES 2019
– hugs å låne masse før biblioteket sommarstenger

fredag 12. juli kl. 15.30!

9

KONTINGENTKASSE – INFORMASJONSBREV 2019

Fyresdal kommune har ei ny tilskotsordning kalla Kontingentkassa.
Ordninga er eit tiltak mot barnefattigdom.
Søknadar handsamast etter kvart som dei kjem inn (ingen søknadsfrist) og midlane delast ut
til kassa er tom. Ordninga administrerast av avdeling skule og kultur, kontaktperson er Hilde
Martini Momrak.
For kven: Barn og unge i alderen 6 år til dei er ferdige med vidaregåande skule, som kjem frå
familiar med låg inntekt.

Kva gjevast det stønad til: kontingentar, aktiviteter og utstyr til enkeltpersonar slik at barn og
unge i familiar med låg inntekt kan delta på organiserte fritidsaktivitetar.

Kor mykje: Inntil kroner 3.000,- i tilskot per person per år som ein eingongsstønad.
I særskilte tilfelle kan det gjevast ytterlegare stønad til t.d. deltaking i lag, turneringar, cupar og
leirar.

Kven kan søkje (på vegne av barnet): Det er bare laget/organisasjonen (idrettslaget, korpset,
koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for
søknad. Ressurspersonar som arbeider i kommunen, til dømes helsesjukepleiar, miljøterapeut,
barnevernstenesta m.m. kan også søkje. Barnet eller familien kan ikkje sjølv søkje.

Krav til søkjar:
Den som søkjer har ansvar for å fylgje opp at barnet/ungdomen deltar i aktiviteten det er søkt
stønad til. Det betyr at den som søkjer skal hjelpe barnet til å hugse på/kome seg til aktiviteten i
starten, ikkje at den vaksne må fylgje barnet på alle aktivitetane. Oppfylginga kan og vere å
sjekke at kontingenten er betalt eller liknande.

Det er den som søkjer som må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå
kontingentkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje.
(Kontingentkassa er ikkje meint å vere eit handslag til lag og organisasjonar som har trøbbel med
å inndrive kontingent). Det er barnet sitt eller familien sin situasjon som er avgjerande.

Krav til søknaden: Vedlagte søknadsskjema må nyttast. Ver nøye med å fylle ut heile
søknadsskjemaet, og hugs å leggje ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller liknande, dersom
det er mogleg.

Spørsmål om ordninga: Ta kontakt med Hilde Martini Momrak, 952 70 905.

Beste helsing
Fyresdal kommune
Avdeling skule og kultur
Hilde Martini Momrak

Vedlegg:
Søknadsskjema Kontingentkasse

10

SØKNAD OM TILSKOT FRÅ KONTINGENTKASSA

Gjeld søknad om tilskot til kontingent og/eller utstyr til barn og unge frå 6 år og ut vidaregåande
skule.
Det blir gjeve inntil kr 3.000,- i tilskot per person per år. Den som søkjer vurderer om familien er i
en slik situasjon at dei ikkje kan dekke dette sjølve. Søkjar fyller ut søknaden og signerer.

Kven søkjer (instans) …………………………. Tlf:……………………......

Kven fylgjer opp tiltaket: ………………………… Tlf: ………………………..

E-post:…………………………………………......

Barnets/ungdommens namn:……………………………… Alder:……………….

Adresse:……………………………………………………...

Namn føresette:……………………. Tlf:………………………...

Adresse (føresette):……………………………………………………….

Kva søkjast det til?.....................................................................

Kontingent/aktivitet: kr…………….. Innkjøp av utstyr: kr……………

Kvittering eller dokumentasjon skal helst leggjast ved.

Dersom fakturaen allereie er betalt av barnets føresette (og denne skal ha refusjon for betalt
faktura), må bankutskrift/kvittering som dokumenterer dette leggjast ved søknaden.

Namn på kontoinnehavar:………………………………………………………………………

Kontonummer:……………………….. Fødsels- og personnr:………………………

NB. For å få utbetalt tilskotet til ein privatperson, må vi ha fullt fødsels- og personnummer, 11
siffer.

Eg stadfestar å ha lest informasjonsbrevet som fylgjer søknadsskjemaet
Søkjars underskrift………………………………………….. Dato:………………………

NB: Føresette skal vere informert om søknaden.

Send søknaden til: [email protected] eller Fyresdal kommune,
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal.

Vi gjer merksam på at svarbrevet blir sendt direkte til organisasjonen via Altinn.

Spørsmål kan de rette til Hilde Martini Momrak på e-post [email protected] eller
mobil 952 70 905.

11

12

13

14

Juli

Tysdag 2. juli Igletjønnuten 949 moh* og inn til Flågjæva – 5 timar/8 km
Tysdag 9. juli Parkerer ved Basthommen og går den bratte flotte stigen opp på
Tysdag 16. juli Igletjønnuten, vidare austover høgdedraga til hytta på Flågjæva. Det er både
Tysdag 23. juli lett og fint å gå her. Det blir servera mat og kaffi på hytta. Fyresdal
Bygdekvinnelag er spesielt invitera. Tilbake går vi ein kort tur ned att sørover
Tysdag 30. juli der vi har sett att nokre bilar.
Område: Momraksheia. Terreng: Delvis bratt med lette parti.
Tid: Kl. 16.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Øysteinsfjell 1179 moh* m/sykkel frå Slystøyl – 5 timar/20 km
Vi køyrer om lag 25 km frå sentrum til enden av vegen i Fjellgardane.
Parkerer nedanfor Slystøyl og syklar herifrå 8-9 km i motbakk til toppen av
bakkane. Går bratt rett opp til toppen av Øysteinsfjell. Rask sykkeltur tilbake
til bilane.
Område: Fjellgardane. Terreng: Bratt.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.

Vandretur til Dyrvatn med containerar – 4 timar/6 km
Køyrer langs Napevatn og opp til Grytevatn til enden av vegen. Fylgjer stig
opp bakkane og bortover fine svaberg til Dyrvasshytta. Like ovanfor hytta ser
ein mange containerar etter flyslepp under 2. verdskrigen. Vi vil og sjå att
plassen der turlaget fant handgranatar for nokre år sidan.
Område: Austre Nape-heia. Terreng: Delvis bratt, men og lette parti.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Kviptefjell 903 moh* – 3 timar/6 km
Parkerar like før Kvipt Gjestegard og går ein fin rundtur herifrå. Bratt stigning
før ein er oppe på toppane. Fantastisk utsikt herifrå og lett å gå bortover til
varden med kasse med bok i. Bratt ned til botnen av Kvipteskar. Moglegheit
for eit bad i Blakstjønn før vi går ned til Kvipt. Etterpå samling på Kvipt
Gjestegard der vi får servera rjomegraut og spekemat. Gild avslutning på ein
fin tur.
Område: Birtedalen. Terreng: Jamn stigning til toppen, bratt ned til botnen
av Kvipteskar.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Sigmund Nærum. Tlf. 906 17 033.
Vandretur i Saurvassheia på Kilandsheia – 4 timar/5 km
Køyrer inn på Kilandsheia i Kilegrend. Parkerar mellom Saurvatn og Krokvatn
og går opp til dei Grunne Tjønnane. Her er det eit ope og flott terreng.
Kanskje går vi opp på Mjølkoppen?
Område: Kilandsheia. Terreng: Middels til lett.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Ketil O. Kiland. Tlf. 970 78 500.

Fast møteplass er på bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat og god
turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.

Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild, tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected]
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar.

Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

15

August Vandretur frå Tjovhola, Lometjønn til Ufstjønn – 4 timar/5 km
Parkerar i Tjovhola på Birtedalsvegen. Fylgjer stig til Lisle Lomtjønn, vidare
Tysdag 6. august utan stig langs Lomtjønn, fylgjer så stig mot Sundbekk. Tek av stigen og går
Tysdag 13. august utan stig til Ufstjønn. Stig frå Ufstjønn og langs Brutjønn.
Kan bli endring i turen ved for stor vassføring.
Tysdag 20. august Område: Birtedalen. Terreng: Kupert skogsterreng med lyng og myr.
Tysdag 27. august Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Grethe Lassemo. Tlf. 977 88 988.

Vandretur frå Nøs til Brokkestøyl, Krokstøyl, Røynebrokke – 4 timar/6 km
Køyrer inn Kleivgrendsvegen og parkerar ved Nøs. Fylgjer same stigen som
starten på Bispevegen 2-3 km før vi snur sørover i det verna terrenget. Her
finn vi fleire tufter etter utløer, støylar og mange kjempestore furu. Denne
turen er ei stor oppleving og lett å gå. Kanskje tek vi turen om turisthytta på
Hovtøy?
Område: Kleivgrend. Terreng: Delvis bratt i starten.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Inge Homme. Tlf. 917 40 330.
Bronberga og Jyddhomsfjell – 3 timar /6 km
Parkerar ved Ångås i Kilegrend. Går bratt opp desse flotte svaberga med flott
utsikt heile vegen oppover, vidare går vi heilt fram på Jyddhomsfjell 670
moh. Vi går tilbake litt lengre nord, også her på svaberg med krokete furu.
Tilbake til same plassen.
Område: Kilegrend: Terreng: Bratt opp svaberga.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Helge Kiland. Tlf. 916 32 615.
Topptur på Tjønnefjell 1065moh* – 4 timar/10 km
Køyrer opp vegen til Åslandsgrend til parkering ved enden av vegen. Fylgjer
både opp og ned den bratte stigen med ein fin rundtur ved
Tjønnekvævtjønna. Toppen er over 1000 m høg så vi er på snaufjellet.
Område: Åslandsheia. Terreng: Delvis bratt.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Sven Lie. Tlf. 472 67 200.

Fast møteplass er på bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat og god
turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.

Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild, tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected]
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar.

Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

16

Hei kjære turgåar!

Har du ennå ikkje prøva SjekkUT?
Vi har over 20 turmål i Fyresdal og nå har du anledning til å vinne gåvekort på jolemarknaden i
desember.
Vi premierer i perioden 1. juli t.o.m. 1. desember 2019:

 Dei med flest innsjekk.
 Dei med flest ulike turmål.
 Beste nykommar frå 1. juli.

Søk etter "DNT SjekkUT" i Appstore og Google Play og last den ned. Appen er gratis.
Du treng ikkje vere medlem i DNT for å laste ned og bruke appen.
Med appen kan du:
 Sjekke inn digitalt på turposten med mobiltelefon.
 Sjå turpostar nær deg (alltid fyrst i appen).
 Ta bilete i appen og dele på sosiale media.
 Signere digital gjestebok knytt til kvar turpost.
 Sjå kart som viser turpostane i nærområdet.
På Fyresdal Turlag sine turpostar er du med i trekning av gevinstar om du sjekkar ut digitalt.

17

No er her mykje fint i bua, både klede, smykke og
interiør!  Det er klede til kvardag og fest, smykke og
interiør til hus og hytte! Her får du også ØKOLOGISKE

varer, med tanke på miljøet, og deg

Opningstider: HUGS:
*Laurdag 27. juli er det markering av OLSOK med
Kl. 10.00–16.30 (11.00-16.00).
SPAR-gatefrukost i Folkestadgata kl. 10–12!
*OPNINGSTIDER på SKEIDET: 17. aug. kl. 10.00–16.00,

sundag 18. aug. kl. 12.00–15.00.
*Laurdagar i juli har vi ope ein time lenger:

kl. 10.00–15.00!
VELKOMEN INNOM!

Og; Takk for at de handlar lokalt!
Opningstider: kl. 10.00–16.30 (–14). Fylg også med på

Oleashus|Facebook og Instagram.

18

Velkommen til Merleyn

For en litt mer personlig
og annerledes gave

Åpningstider i juli og Ferieavvikling 2019

august: På grunn av ferieavvikling er banken stengt
i veke 29 og 30.
Tirsdag t.o.m. fredag, kl. 10.00–16.00,
lørdag kl. 10.00–14.00 Kontakt ev. Sparebanken Sør på 38 10 92 00.
Velkommen!
Opningstider:
Stengt: 4. og 5. juli.
Fra 19. august, Måndag, torsdag og fredag: kl. 09.00-15.00.
Tysdag og onsdag er vi i Kviteseid og er å treffe på
åpent når flagget er ute. telefon og e-post. Ynskjer du eit møte med oss i
Fyresdal ein av desse dagane, ring på førehand og
God sommer 
Judith avtal tid.

Info: 916 41 202 Margit Lund: 38 17 05 74 / 957 59 347 /
www.merleyn.no [email protected]
Facebook: Merleyn
Instagram: gallerimerleyn Per Audun Hansen: 38 17 04 56 / 970 87 462 /
[email protected]

Jørund Lauvdal: 38 17 05 58 / [email protected]
Kundesenter: 38 10 92 00 / www.sor.no

19

Fyresdal I juli utvidar vi opningstidene
på laurdagane – ope til kl. 20!

Opningstidene i juli vert då:
 07-20 på kvardagar
 08-20 på laurdagar
 Søndag stengt!

Gatefrukost!

Spar Fyresdal ber inn til gratis gatefrukost i Folkestadbyen laurdag 27. juli kl. 10–12. Vi håpar på fint
ver og mykje folk! Litt musikkunderhaldning vert det og. Du kjem vel?

OLSOKFEIRING i
FOLKESTADBYEN

Laurdag 27. juli kl. 10.00–12.00
SPAR gatefrukost

Underhaldning ved ARNSTEIN!
Gatevandring med guide kl. 12.30
Buine er opne til kl. 15.00, Spar til kl. 20.00

20

Opningstider: Opningstider:

Måndag–fredag kl. 10–16.30 Måndag–tysdag kl. 11.00–18.00
(laurdag –14). Onsdag–torsdag kl. 11.00–21.00
Laurdagar i juli: Fredag kl. 11.00–24.00 (02.00)
kl. 10–15. Laurdag kl. 11.00–24.00 (02.00)

Egne opningstider under Skeidet; Søndag kl. 13.00–19.00
17. og 18. august.
Dette skjer i juli og august:
Held på med oppussing i bua. 13. juli: Dragrace-fest m/Indian summer
Har stengt av leikeavdelinga og
17. august: Vikingfest
flytta alle varene ned. 24. august: Levande musikk på dagtid (Troll Rally)
Beklagar litt rot og kaos
Som vanleg er vi fleksible på stengetidene
Velkomen innom Vi er på jobb for at du skal trivest, treng du noko eller lurar du på
og
noko, kom gjerne innom – eller ring oss
god sommar!
God sommar til alle gamle og nye kundar!

Indian summer

21

Fyresdal Frivilligsentral

Utlån av syklar og hjelmar
Vi har syklar og hjelmar for utlån, både til liten og stor I juli månad og fyrste veka i august månad
er sentralen stengt, men vi er tilgjengelege på tlf. 905 95 439 alle vekedagar, frå kl. 08.00 til 15.00
Vanlege opningstider att frå onsdag 7. august.

Kvar onsdag
Opningstid: kl. 10.00–17.00.
Formiddagstreff kl. 10.00–12.00.

Vi tjuvtrenar på dart-spel kvar onsdag Vi kan og ta turar med taxi-sykkel eller ein felles gåtur i
nærområdet frå kl. 12.00 om det er interesse for det Meir informasjon om aktivitet/opningstid
vil stå på Facebooksida vår/heimesida vår.

Litt informasjon om frivillighet:
Å vere frivillig er eit flott bidrag til lokalmiljøet, og ein fin måte å lære nye ting på og få nye venner.
Frivillighet er ulønna oppgaver og det er viktig å trives med oppgåvene. Dei frivillige bestemmer
sjølve omfanget.
Kvifor vere frivillig? Svaret er nok for det meste eit ønske om å gjere noko for andre, gjere noko i sitt
lokalmiljø og eit ønske om å bli kjent med nye menneske. Frivilligsentralen skal vere ein
inkluderande, trygg og sosial møteplass for alle som har lyst til å delta i frivillig arbeid.

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet, nokon
treng hjelp og nokon ønsker å hjelpe. Samarbeid med lokale lag og foreiningar og andre frivillige er
då ein viktig del.
Det er viktig at fleire vil involvere seg. Vil du bidra, ønsker du hjelp eller har du tips?

Ta kontakt på telefon, eller kom gjerne innom for ein hyggeleg og uforpliktande prat. Vil du bare
prate litt, er det lov det og Ta gjerne med strikketøy eller hekletøy om du vil.

Telefon: 905 95 439
E-post: [email protected]
Heimeside: www.fyresdalfrivillig.no
Følg oss på Facebook og via heimesida vår!

Bli med å forme frivilligsentralen vår!
Aktivitetar vil styre opningstidene.

22

Salg av håndlaget, lokalt produsert Litauenhjelpen
naturkosmetikk og såper.
Da vi ser at tiden dessverre ikke strekker til, må vi
Kom gjerne innom oss i Gjerlivegen 30 på Øyane. dessverre avslutte innsamlingen til Litauenhjelpen.
Velkommen!
Vi vil med dette takke alle som har bidratt med klær,
For spørsmål eller bestilling: sko og utlån av tilhengere. Mange takk!
Tlf. 412 16 013 / [email protected]
Vennlig hilsen Jan Arild og Camilla
Følg oss gjerne på Facebook:
Anima-Mundi

Andreas vask og vedlikehald

Vask/reinhald av hytter og hus, maling, vedlikehald
av bygg, steinarbeid rundt hus og hage, bygging av

terrasser. Treng du hjelp? Ring eller send ei
melding!

Tlf. 950 04 925 og e-post
[email protected]

Treng du snekkar til å gjere jobben for deg kan Flishogger leies ut med mann
du kontakte Sven Erik Skomdal på mobil 479 05
Tar virke opptil 25 cm i diameter.
725 eller e-post [email protected] Ta kontakt for info
Har fagbrev og sentral godkjenning. Gjermund 908 03 383

23

Tek imot bestilling av både sau, ungsau og lam, heile, halve eller stykningsdelar

Lammelår – Pinnekjøt – Kjøtdeig – Strimla kjøt (perfekt til Smylegryta ) – Fårikålkjøt
Bog, skanker, sadler etc. Bestill nå, levert på døra ila. hausten
Er det andre ønsker i kassa, ordnar me det

Sjekk Facebook eller ta kontakt med ei av Smylejentene for prisar, info og oppskrifter


Mvh Guro, Ann Kristin, Nina og Janne – Mobil 415 03 188 (Janne)

24

SKEIDET 2019 – Øyskogen i Fyresdal

Fredag 16.–sundag 18. august
GRATIS INNGANG – kjøp støttelodd!

Program (med atterhald om endringar)

FREDAG 16/8

Vil du vere med på ridetur til Skeidet? Ta kontakt med Hugljufur,

tlf. 410 21 563

18.00 Innriding til Skeidsteinen (Molandsmoen)

Opningsarrangement med ordførar Erik Skjervagen

19.00 Føredrag av Ingulv Burvald (mottakar av Rikard Berge-prisen 2018):

«Middelalderens Klondyke i Telemark – Moisesberg og Fyresdal i

bergverkshistoria»

Stad: Betel, inngang kr 150,-, enkel servering

LAURDAG 17/8

12.00 Parade og inntog frå samfunnshuset til Øyskogen

12.30–17.00 Mellomaldermarknad i Øyskogen

Heilsteikt lam (om veret tillèt det) og mykje anna spanande mat!

Musikk ved Daniel Høstberger m/vener

13.00–16.00 Femkamp for aldrar 8-12, 13-16, 16+, trekamp for dei minste

15.00 Barneteater – framføring etter vekas teaterverkstad

16.00 Turnering med Ridderselskapet MENTOLATUM

17.00 Premiering femkamp, deretter hesteoppvising med Hugljufur

Samling og musikk ved bålet

19.00 Føredrag av Åsta Østmoe Kostveit: «Figurar på gamle treskjelåver –

med vekt på Fyresdal», arr. Sogelaget

Stad: Betel, inngang kr 100,-, enkel servering

21.00 Vikingfest for vaksne på Meieriet

SUNDAG 18/8

10.30 Vikingritt (distanseritt) startar i Øyskogen

10.30–15.00 Mellomaldermarknad og matsal i Øyskogen

12.30 Musikk og mellomalderviser med LEGENDE (Mari og Harald Foss)

Stad: Øyskogen, gratis inngang

Ca. 15.00 Premiering vikingritt, loddtrekking støttelodd og avslutting

For spørsmål, send e-post til [email protected] eller ring 911 36 604.

25

www.telemarklam.no Tømrar Erik Midtbø
Kim og Bjørg
Skifting av dører og vindauge, tilbygg, rehabilitering
og det meste innan ombyggjing og vedlikehald.
Gratis befaring.

Skåphengar til leige
Innvendige mål:

bredde 145 cm/ lengde 300 cm/ høgde 180 cm.
Nyttelast 1500 kg. Ta kontakt for pris.

Tlf. 971 92 386 / e-post: [email protected]

Sel norskprodusert bikkjefôr – Har du en dør med dårlig håndtak? Eller kunne du tenke
rimeleg og topp kvalitet! deg lik nøkkel til alle husets dører INKLUDERT garasjen?
Eller kanskje trenger du flere nøkler enn du allerede har?
Ulike typer, berekna til hund i normalt bruk,
aktiv, ekstremt aktiv og valpefôr. Jeg fikser alt innen lås og beslag, fra reparasjoner til
Rabatt ved kjøp av min. 5 sekker. utskiftninger – til svært gunstige priser.
Fritt tilkjørt i Fyresdal. Ledig tid i sommer!
Janne L. Teksle
415 03 188 / [email protected] Ring Vidar Sandvik på tlf. 402 44 210
for bestilling eller mer info.
Skrammel og skrot
Tømrar
Hauggrend grendelag Lars Ola Solberg
Vi tek imot alt av metall, gamle omnar,
komfyr, syklar, traktor, spiker, skruar, Eg tek på meg arbeid innan snekring, forskaling, muring
bilbatteri, radioar, elektronikk, lamper, m.m. Andre type jobbar etter avtale.
gamal reiskap – ja, alt som du vil kvitte deg Utleige av utstyr og maskiner.

med av store og små ting. For meir info eller spørsmål,
Ring Dag Helge på 414 469 96, ta kontakt på telefon 404 35 443

så kjem vi og hentar. eller
Vi tek også imot dekk på felg e-post [email protected]

mot kr 30,- per stk.

26

Bondal Motor er ei bedrift som er kjent over Opningstid: Jorunns vask
heile landet. Vi utfører service på snøskuter,
Måndag til fredag Eg tek på meg
ATV/UTV, grasklypparar, Automower kl. 08:30-16:30. husvask og storreint.
klypperobot, hytteprodukt osv. I Laurdag og søndag stengt.
Ta kontakt på
nettbutikken kan du velje å hente varene i Sjekk ut meir på telefon 981 32 727.
butikken eller få dei tilsendt. I vinter har vi www.bondal.no.
også blitt Sunwind Hyttesenter. Nokre av Jorunn Lund
leverandørane er: Polaris, Husqvarna, Klim, Arild Bondal:
Dagleg leiar og har sal av Opningstider:
Sunwind, Kama fritid, HSX, Honda, maskiner og delelager. Kvardagar kl. 09.00–18.00.
Espegard, Wee gruppen, Tilhengergruppen,
Tlf.: 917 74 300. Sundagar: 12.00–18.00.
Verktøyhuset. E-post: [email protected]
Følg oss gjerne!
Karl Olav Hansen:
Verkstadmeister/seljar og Telefon: 35 04 11 70

klargjerar av ATV og
scooter.

Tlf.: 917 74 302.
E-post:

[email protected]
Olav Bjørnerud:

Butikkarbeidar/seljar. Tlf.:
917 74 301.
E-post:

[email protected]

Fossum Kurs- og Feriesenter & Fossumsanden Camping

Overnatting - Camping – Hytter – Apartment - Sauna – Båter – Grillhytta

Hauggrend, Fyresdalsvegen 541 Eg yter framleis service på
Jonsered motorsager.
tel. 35042514 mobil: 91782399
[email protected] Har delar på lager og skaffer
www.fossum-ferie.com nye varer du treng.

27 Halvard K. Grythe.

Telefon 905 38 086.
E-post

[email protected]

28

Syarbeid Juli og august på Bistro Teisner

Jeg tar imot enkle syoppdrag og reparasjoner. Lunsj hver hverdag kl. 11.00–13.00
Bare send melding så ringer jeg tilbake.
Conny – 992 77 512 Teisner har middagsbuffe hele juli (vi starter 24. juni)
og til medio august.
Basar på gamlebutikken i Birtedalen
laurdag 3. august kl. 17.00 Mandag til lørdag er det buffe kl. 14.00–20.30.
Søndager er det buffe kl. 13.00–18.00.
Hovudgevinst er kniv laga av Helge Tovslid.
Eiga bok og gevinstar for barna. Vi lager milkshake (oreo-, sjokolade-, jordbær-,
karamell- og vaniljesmak).
I år har vi hoppeslott som barna kan leike i.
Vi tek i mot gevinstar med takk. Oneshot italiensk softis, småis og kuleis fra Diplomis.
Aase Tovslid tlf. 977 60 201 og Bar med alle rettigheter – åpent hver dag.
Grethe Lassemo tlf. 977 88 988. Mandag–torsdag til kl. 21.30,

Fiskekonkurranse og dans på brua i Osen på fredag–lørdag til kl. 24.00, søndag til kl. 18.00.
Birtevatn laurdag 24. august. 20-års aldersgrense fra kl. 21.00.

Fiskinga startar med oppmøte på brua for Vi tar imot catering.
påmelding kl. 12.00. Ta kontakt for en uformell prat.

Dansen, med levande musikk, blir på kvelden. Vi er å treffe på telefon 468 14 669.
Arr: Birtedalen sti- og løypelag. Eller aller helst, kom innom i våre koselige lokaler.
Følg oss gjerne på Facebook. Vi må ta forbehold om stengt de dager med lukkede

selskap.
Med vennlig hilsen oss på Bistro Teisner.

Tusen takk!

Tusen takk til alle som gav oss lopper – og tusen takk
til alle som handla av oss på bygdedagen!
Helsing årets 7. klasse

29

Fyresdal Hundeluftegard Hesteeventyr

Trenger hunden din å løpe fritt eller vil du trene på Vi tilbyr toppturer og langturer med hest.
innkalling? Vi har 22 mål innhengning til frislipp av Tortveit 35, 3870 Fyresdal.

hund. Facebook / 916 65 549 / [email protected]
Åpent kl. 07.00–21.00. Vi tilbyr guida rideturer, toppturer, jakt og fiske.
Vipps 915 34 556 – merk med navn og rase. Overnatting i sigøynervogn, stabbur, stallsuite,
Fyresdalsvegen 1798, 3870 Fyresdal
hytter og himmelseng. Oppstilling for bobil.

Velkommen! Velkommen!

INFORMASJON FRÅ MOMRAK VERKSTAD AS

Ferieavvikling i juli gjer at me til tider kan ha noko lengre ventetid. Men her er folk kvar dag.
Tid for å sjekke AC

Nå står sommaren for tur og då er det vel greitt å få sjekka AC på bilen din. Dersom det er nokre år sidan
dette er gjort, er det lurt å fylle på. Me har utstyr til både den gamle R134a og den nye R1234 gassen.
Bilar som er til sals hjå oss:
2018 VW Amarok 3,0 td, dobbelt cabin,10 000 km. Mest heilt ny, m/lokk og innlegg plan.
2014 Ford Transit Connect, 1,6 diesel, 50 000 km. Fin kassebil, 3 seter og 5 dører.
Stikk gjerne innom oss for meir informasjon om bilane, og ev. prøvekøyring.
Helsing alle oss på Momrak Verkstad AS

30

Avtraumatisering:

Befrir deg fra lidelsene etter vonde opplevelser!

Etter å ha arbeidet med Tankefeltterapi-TFT som metode på full tid siden 2002, har jeg ennå ikke opplevd at
traumer, dvs. minner om vonde opplevelser er vanskelige å befri mennesker fra. Det er fordi minnet i seg selv
ikke er problemet, men det at programmet som ble aktivert under hendelsen ikke har sluttet å kjøre selv om
selve hendelsen for lengst er over: For deg som sliter med tanker og følelser, er det som om hendelsen på
mange måter fortsatt pågår. TFT er oppdagelsen av hvordan man deaktiverer programmer som optimalt sett
ikke lenger skulle være aktive! Det er det samme som skjer dersom du er heldig og det vonde en dag har gått
over «av seg selv»!

Da vi også vet at traumer er det viktigste man kan gjøre noe med, da de gjennom sin negative «programmering»
er årsak til en mengde (alle?) lidelser og forstyrrelser som reduserer livskvaliteten til så alt for mange, er det på
høy tid at alle får greie på at avtraumatisering ikke bare er mulig, men at hjelpen er like nær som du skulle
håpet!

Det å være traumatisert er ikke i seg selv en sykdom (selv om du i høyeste grad kan føle deg syk), men blir
problemene store nok kvalifiserer du til en diagnose. Husk at Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) ikke er en
sykdom, men at man helt klart kan pådra seg ulike sykdommer dersom man over tid opplever en psykisk
belastning som kroppen vår ikke lenger orker å bære. Befri deg derfor så hurtig som mulig fra følelsene knyttet
til vonde opplevelser!

Det er på høy tid og med stolhet vi innfører et nytt begrep som alle forstår:

Avtraumatisering gjennom Mental Optimalisering er den mest effektive og skånsomme måten vi kjenner i dag:

Ingen åpne sår – stopp traumene og sett deg selv fri!

Stein Lund Halvorsen
Mental Optimaliserer
Spesialist i tankefeltterapi

Tlf. 456 64 004
E-post: [email protected]
www.optimalytelse.no

31

32

Messer i juli og august 2019:

7/7, 4. s. i treeiningstida: Veum kyrkje kl. 19.00, v/Knut Bjørn Skyttemyr.
14/7, 5. s. i treeiningstida: Inga messe.
21/7, 6. s. i treeiningstida, Aposteldagen:
Moland kyrkje kl. 18.00, v/Hallvard Nordbø Jørgensen.
28/7, Olsok Olavsdagen:
Olsokmesse på Heggland gamle kyrkjegard kl. 12.00.
Tak med noko å sitje på. Heggland grendelag serverer kaffi og
kaker ved kyrkjegardsmuren.
NB! Dersom det er meldt regn vert messa flytt til Moland
kyrkje.
4/8, 8. s. i treeiningstida: Veum kyrkje kl. 18.00, v/Hallvard Nordbø Jørgensen.
11/8, 9. s. i treeiningstida: Inga messe.
18/8, 10. s. i treeiningstida: Moland kyrkje kl. 18.00, v/Hallvard Nordbø Jørgensen.
25/8, 11. s. i treeiningstida: Moland kyrkje kl. 11.00, v/Hallvard Nordbø Jørgensen.
Vi tek atterhald om endringar i høve til klokkesletta. I juli og august har vi prestevikarar som
òg skal ha messer i andre kyrkjer i prostiet. Fylg med i VTb og på oppslag.

Frå kyrkjeboka:

Døde: Arne Øystein Austjord

Ny sokneprest i Fyresdal

Tore Audun Samuelsen er tilsett som ny sokneprest i Fyresdal.
Han byrjar i stillinga i byrjinga av september, men vil likevel
vere med konfirmantane på leir på Gjennestad 5.–10. august.
Det vert innsetjingsgudsteneste i Moland kyrkje
sundag 8. september.

Velkomen til basar på Betel fredag 30. august kl. 18.00!

Sjå oppslag seinare!

33

Kyrkjevalet Kyrkjevalet vil vere samstundes med kommune- og
8.–9. sep. 2019 fylkestingsvalet.
Ved kyrkjevalet skal det veljast leke medlemer til Agder og
Telemark bispedømeråd og medlemer til Fyresdal sokneråd.

Til bispedømerådsvalet vil det vere tre lister:
Lista til nominasjonskomiteen, Bønnelista og Open folkekirke si liste.
Du kan lese meir om kyrkjevalet på www.kirkevalget.no.

Slik ser lista til Fyresdal sokneråd ut:
1. Inger Olaug Angell, f. 1959
2. Thor Storerud, f. 1945
3. Solveig Abelone Midtgarden, f. 1963,
4. Gunnar Birger Grunnvik, f. 1952
5. Berthe Tysvær Hegglid, f. 1985
6. Marcus Erwin Friedrich Dahler, f. 1965
7. Annlaug Bergland, f. 1961
8. Gunlaug Bergstøl Kiland, f. 1953
9. Sigrun Rørdal Rekvik, f. 1983
10. Tone Susanne Kvasjord, f. 1998
11. Kari Anne Noraberg, f. 1971

Om soknerådet:
Til Fyresdal sokneråd skal det veljast 6 faste medlemer og 5 varamedlemer.

Førehandsrøysting: På kyrkjekontoret tysdag til fredag, kl. 10.00–15.00 i perioden

10. august til 6. september.

Vallokal og opningstider:
Sundag 8. september i Moland kyrkje etter messa, og kl. 14.00–18.00 på Fyresdal
Folkebibliotek. Måndag 9. september, kl. 09.00–19.00, på Fyresdal Folkebibliotek.

Røysterett: Du må vere medlem av Den norske kyrkja og fylle 15 år i løpet av valåret.

Valkort: Alle med røysterett vil få tilsendt valkort.

Den blomstertid nå kommer De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad,
med lyst og glede stor, de grønne urtesenger og trær som skyter blad,
den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror. hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot
Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, det lys som alltid skinner
de blide stråler varmer, og alt på ny blir født. fra Gud, vår skaper god.

Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd! T: I. Kolmodin O: M.B. Landstad
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære
med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være som før så mang en gang.

Kyrkjeskyss: Treng du skyss til gudstenester eller andre kyrkjelege samlingar, tak kontakt
med kyrkjekontoret, tlf. 35 06 71 33 eller mobil 951 59 494.

Kyrkjekontoret: 35 06 71 33 / 951 59 494 – e-post: [email protected]
Kantor: 958 60 923 - Kyrkjetenar: 970 69 887 - Prostidiakon E. Erikstein 911 13 580

34

Fyresdal Taxi

Tlf. 953 03 500

Rekvisisjon til pasientreiser
Dersom du ikkje kan nytte rutegåande transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til
reisa frå din behandlar eller frå ditt lokale pasientreisekontor; tlf. 915 05 515.
 Er det helsemessige årsakar til at du ikkje kan nytte rutegåande transport til og frå

behandling, kan du få rekvisisjon til annan transport av din behandlar.
 Manglar det tilbod om rutegåande transport på den aktuelle strekninga, kan ditt lokale

pasientreisekontor gje deg rekvisisjon til annan type transport.
Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje/turvogn og reise med helseekspress eller
helsebuss.

Venleg helsing
drosjeeigarane i Fyresdal

35


Click to View FlipBook Version
Previous Book
June 2019 Newsletter
Next Book
تقرير 2018-2019