The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fyresdal kommune, 2019-04-29 03:16:23

Mai

Mai

Kommuneinformasjon
for
Fyresdal kommune
Mai 2019

Innhald: Side: Kontaktinformasjon:
Diverse annonser 19–35 Fyresdal barnehage: 35 06 71 80
Flexiruter 16–18 Fyresdal helsehus: 35 06 73 00
Fyresdal taxi 38 Fyresdal kommune – sentralbord: 35 06 71 00
Informasjon frå Fyresdal legekontor 2 Fyresdal pleie- og omsorgssenter: 35 06 71 67
Kommunal informasjon 3–15 Fyresdal tannklinikk: 35 06 70 20
Kyrkjedøra 36-37 Gimle skule: 35 06 71 76
Nytt frå Fyresdal folkebibliotek 13-14 Heimeside: www.fyresdal.kommune.no
E-post: [email protected]

I mai skjer mellom anna dette: Side: Forts. Side:

01. 1. mai-feiring; samfunnshuset og POS 4 14. Dugnad; Veum kyrkjegard og parken 37
15. Administrasjonsutvalet 12
01. Messe i Moland kyrkje 36 15. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 24
17. Messe i Moland kyrkje 36
01. Gå-/padletur ved Tjørull 19 17. 17. mai-feiring med folketog og folkefest 3
17. Tur; Lifjell frå Skåltjønn til Bergland 19
02. Kommunestyremøte 12 20. Måndagskafé på Meinstad 12
21. Møte i hovudutvalet for plan og miljø 12
03. Fredagsklubb på samfunnshuset 14 21. Seniortrim på fysioterapiavdelinga 12
21. Den mobile optiker kjem til POS 14
03. Årsmøte i Moland Vel 34 21. Topptur på Napen 19
22. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 24
03. Quiz på Meieriet, med live musikk etterpå 22 24. Fredagsklubb på samfunnshuset 14
25. Konfirmasjon i Moland kyrkje 36
06. Måndagskafé på Meinstad 12 27. Måndagskafé på Meinstad 12
28. Seniortrim på fysioterapiavdelinga 12
07. Seniortrim på fysioterapiavdelinga 12 28. Topptur på Bindalsfjell 19
28. Samling i Fyril Friluftsgruppe 36
07. Tur og dugnad, Hamaren Aktivitetspark 19/28 29. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 24
30. Vandretur frå Røyningdalen til Valevatn 19
07. Samling i Fyril Friluftsgruppe 36 31. Fredagsklubb på samfunnshuset 14

08. Formannskapsmøte 12

08. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 24

08. Dugnad; Moland nye og gamle kyrkjegard 37

09. Møte i hovudutvalet for oppvekst,

kultur og omsorg (OKO) 12

09. Møte i Fyresdal pensjonistlag 30

09. Dugnad; Kilegrend grendehus/Lønnegrav 37

10. Fredagsklubb på samfunnshuset 14

11. Motordag på flystripa 31

11. Loppemarknad i Hegglandsgrend 32

11. Karaoke på Meieriet 22

12. Samtalegudsteneste i Moland kyrkje 36

13. Måndagskafé på Meinstad 12

14. Møte i Råd for eldre og menneske med

nedsett funksjonsevne (REMNF) 12

14. Seniortrim på fysioterapiavdelinga 12

14. Topptur på Hardås om Grythegrend 19

1

Informasjon frå Fyresdal legekontor Hugs å hente
medisinen
Tlf. 35 06 73 00
du har bestilt
Legekontoret er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30

 Ved ynskje om å snakke med lege; legen ringer tilbake ved anledning.
 Ekspedisjonsgebyr på kr. 59,- vil bli belasta kvar pasient ved arbeid og utgifter ved

forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger e.l. per brev, fax
eller telefon.
 Alt av sjukemeldingar, ev. forlengingar, diverse henvisningar, til dømes til
fysioterapeut, krev legetime – dette kan ikkje avtalast på telefon.

Fastlege Akutt time

Vi minnar om at det kan vere hensiktsmessig for Du må ringe til legekontoret
pasientar som har fastlege i Fyresdal, men som oppheld mellom kl. 08.30 og 09.00.
Du får då snakke med lege
seg andre stadar i landet, å bytte til ein fastlege i
nærleiken av der ein bur. Dette er særleg viktig for som vurderer
studentar i samband med nye reglar rundt fråvær. din helsetilstand.

Pasientreisekontor: 915 05 515 Vurderer legen det som akutt,
RUStelefon: 08588 vil du få time same dag
frå kl. 12.00.
Alarmtelefon for barn og unge: 116111

Medisinbestilling
Sjekk alltid med apoteket om du har att medisin der på resept før du ringer legekontoret for
å bestille nye. Viss du vil ha medisinen sendt til Spar, Heggland eller med post, må du seie ifrå

om dette når du ringer legekontoret og du slepp å ringe apoteket.

Apotek 1 i Kviteseid
Apoteket i Kviteseid held stengt på laurdagar.
Det er altså ikkje mogleg å få tilsendt medisinar på laurdagar.
Apoteket har lengre ope på fredagar: kl. 09.00-17.00.

Apotek 1 Kviteseid: tlf. 35 06 88 80.

2

KL. 08 17. MAI 2019

Flaggheising ved samfunnshuset og Gimle skule

KL. 12 Gudsteneste i Moland kyrkje

KL. 13 Folketog frå Moland kyrkje – POS – samfunnshuset

Etter folketoget:
Leikar for store og små på skuleplassen
Matsal på samfunnshuset og i kioskar
Meny: Lapskaus og rjomegraut

Kl. 16 Folkefest på samfunnshuset
Underhaldning av 6. klasse
Tale for dagen
Ev. utdeling av kulturpris og idrettsstipend
Video for borna
Allsong

Inngang:

 Kr 100 for vaksne
 Gratis for born t.o.m. 10. klasse

Velkomen!

3

Fyresdal Arbeiderparti inviterer til 1. mai-feiring

Kl. 10.00: Velkomen til Fyresdal samfunnshus – Gratis frukost – Kulturelt innslag ved
kulturskulen – 1. mai-tale ved ordførar Erik Skjervagen – Sal av lynlodd
Kl. 13.00: Messe i Moland kyrkje
Kl. 14.30: Velkomen til Fyresdal pleie- og omsorgssenter
Musikk og song ved Krosslimusikken – Servering av kaffe og kaker

Omstilling i Fyresdal

Det er ein rettlinja samanheng mellom arbeidsplassar og busetnad. Fleire arbeidsplassar, fleire
innbyggjarar og færre arbeidsplassar, færre innbyggjarar. Så vil og sjølvsagt tilbodet vi har i
kommunen vere viktig, men arbeidsplassar er ein føresetnad.
Fyresdal kommune satsar no veldig aktivt på alle bedrifter i bygda som vil vidareutvikle seg. Vi har
mange ulike hjelpe- og stønadstiltak. Mange bedrifter nytter seg no av dei ulike tilboda.
Dette er ikkje nok til få ynskja auk i arbeidsplassar. Vi vil no søke å trekke til oss gründarar som kan
skape og utvikle nye arbeidsplassar i bygda. Derfor har vi hyra inn Faun for å sjå på kva for
moglegheiter vi har for å lukkast med dette. Dei skal då og sjå på kva som skal til for å trekke til oss
slike personar.
Om nokre månadar vil vi få ei vurdering av korleis vi kan gå fram og ei vurdering av potensiale.
Erik Skjervagen
Ordførar

Vedtak i Kommunestyret – 28.03.2019

Årsmelding 2018 – Råd for eldre og menneske med nedsett
funksjonsevne

Årsmelding 2018 for Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne i Fyresdal blir teken til
vitande.

Årsmelding 2018 – Kontrollutvalet i Fyresdal kommune

Kommunestyret tek Årsmelding 2018 for Fyresdal kontrollutval til vitande, og meiner den gir ei
tilfredsstillande oversikt over kontrollutvalet sin aktivitet i 2018.

4

Omstillingsprogram for Fyresdal kommune – årsmelding 2018

Kommunestyret tek årsmeldinga for omstillingsprogrammet i 2018 til vitande.

Omstillingsprogram – handlingsplan og årsrapport 2019

Kommunestyret godkjenner handlingsplan og budsjett 2019 med eit kommunalt bidrag på
kr 575.000.
Kommunestyret tek rekneskap og revisjonsberetning for 2018 til vitande.

Plan for forvaltningsrevisjon – ny vurdering etter vedtak
kommunestyret

Kommunestyret ber kontrollutvalet nytte dei resterande timane kommunen har til
forvaltningsrevisjon til å finansiere selskapskontrollen av Renovest IKS.

Søknad om å gå inn att i politiske verv

Nils Kristian Moe går tilbake til verva sine i Fyresdal kommune frå 1. april 2019.
Varamedlemer som i denne tida har rykt opp på lista går då tilbake til sine plassar.

PPR – rullering

Utkast til ny PPR vert godkjend og gjeldande frå 28. mars 2019, med fylgjande endringar:
Side 10 – Manglar eit ord + opplæringsplan/kompetansehevingsplan.
Side 16 – Prøvetid: inntil 2 samtaler blir erstatta med minimum 1 samtale.
Side 23 – Andre kulepunkt: må vere prioritert i opplæringsplanen/kompetansehevingsplanen.
Side 23 – Politisk forhandlingsutval har ansvar for kap. 3.4.1, øvrige forhandlingar i kap. 3 har
rådmannen ansvar for.
Side 25 – Tredje kulepunkt: vere likt 400 kr på alle gåver.

Høyring – ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Fyresdal kommune stør at departementet lagar felles rettleiar for dei tre råda i tillegg til ny forskrift
for medverkingsorgana.
Fyresdal kommune stør departementet sitt syn på at kommunar og fylkeskommunar bør ha eit
regelverk som sikrar at råda tek i mot aktuelle saker tidleg nok til å kunne påverke sakene.
Fyresdal kommune stør departementet i at organisasjonane for eldre, for personar med
funksjonsnedsetting og for unge har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som
representerer deira interesser.
Fyresdal kommune meiner at det bør innarbeidast i forskrift at kommunestyret eller anna politisk
utval skal vere representert i råd for eldre eller for personar med funksjonsnedsetting.

5

Fyresdal kommune stør departementet sitt syn på at kommunane sjølve fastset talet på meldemar i
råda.
Fyresdal kommune stør departementet i at råda sjølve vel leiar og nestleiar.
Fyresdal kommune stør departementet i at det framleis skal vere høve til å ha eit felles råd for eldre
og personer med nedsett funksjonsevne og at organisasjonane skal bli høyrde, før felles råd
opprettast.
Fyresdal kommune stør forslaget til SAFO om at kommunane beskriv råda sitt arbeid i si årsmelding
og ikkje stiller krav om at råda sjølve skal utarbeide si årsmelding.
Fyresdal kommune meiner at forskrift og rettleiarar for råda må utarbeidast på båe målføra.

Søknad om tilskot – Birtedalen sti- og løypelag

Fyresdal kommune gir eit tilskot til Birtedalen Sti- og løypelag som omsøkt på kr 30.000,- for kjøp av
konsulenttenester til planlegging og gjennomføring av hovudprosjektet «Birtedalen sumar og vinter».
Kostnadskalkyle med finansieringsplan skal utgreiast som del av dette arbeidet.
Det er ein føresetnad at det er gjort naudsynte avtaler med alle berørte grunneigarar før utbetaling
av tilskotet kan finne stad. Løyvinga blir å ta frå disposisjonsfond 2560015 «Åraksbøvegen» som går
ned frå kr 74.842,- til kr 44.842,-.

Sumarstengt i barnehagen

Barnehagen skal vere open heile året.

Konstituering av rådmann

Une Marit Aarbak Tangen blir konstituert rådmann frå 01.04.2019 og fram til ny rådmann tek til i
stillinga.

Revisjon av vilkår for Finndølavassdraget – høyring

Revisjonssaka gjeld vilkåra for følgjande konsesjon/konsesjonar:
- Kgl. Res. av 7.4.1961 – Tillatelse til å regulere Hovatn, Fistøylvatn og Rauvatn i

Finndølavassdraget.
- Kgl.res. av 14.8.1970 – Ytterligere regulering og overføring i Finndølavassdraget.
- Kgl. res av 22.3.1991 – Bygging av Haukrei kraftverk.

Fyresdal kommune avgir med dette si høyring vedrørande vilkårsrevisjon for Finndølavassdraget
samla for gitte konsesjonar og sender den over til NVE for vidare sakshandsaming.

Oppheving av vedtak i sak 7/19 – Oppretting av aksjeselskap

Kommunestyret opphevar vedtaket i sak 7/19 og fortset organiseringa av
omstillingskommuneprogrammet i tråd med prosjektplanen, vedteken i sak 20/17.

6

Lønstilskot til sommararbeid – 2019

Heileigde kommunale selskap treng ikkje ha tilhald i Fyresdal. Private eller offentlege verksemder,
eller private personar i Fyresdal som tek inn skuleungdom frå Fyresdal, som er mellom 16 og 19 år i
kalenderåret, får eit lønstilskot på:

1. 50 % av utbetalt timeløn, maks kr 50,- pr. time for arbeidstakerar mellom 16 og 19 år. Lønstilskotet
blir utbetalt mot dokumentasjon, siste frist for innsending av dokumentasjon er 15. september. Det
skal også dokumenterast at arbeidsgjevaravgift og eventuelt skattetrekk er innbetalt.

2. Verksemder søkjer kommunen før 20. mai, om å ta inn namngjevne personar. Det kan godkjennast
inntil 150 timar for kvar arbeidstakar for arbeid i perioden juni, juli og august. Rådmannen
godkjenner søknadane innanfor avsette midlar i budsjettet.

3. Det blir ikkje gjeve lønstilskot til ungdom i eigen familie dvs. born og borneborn. Dette gjeld ikkje
for næringsdrivande som er registrerte i arbeidsgjevarregisteret.

4. Det blir ikkje gjeve tilskot til arbeid som får vesentlege kommunale tilskot etter andre reglar.

5. Arbeidsavtale skal fylgje med søknaden, og skal brukast som grunnlag for prioritering blant
søknadane.

6. Brot på arbeidsavtala kan føre til inndraging av innvilga tilskot.

7. Det blir ikkje gjeve lønstilskot til lag og organisasjonar.

Ungdomsarbeid sommaren 2019 – søknad om lønstilskot

Søkjar (arbeidsgjevar): Adresse: Organisasjonsnummer:

Namn på sommarvikaren: Adresse: Fødselsdato:

Det blir søkt om inntil ………. timar (maks. 150 t. per ungdom)

…………………………………………………………………………………….............
Dato Arbeidsgjevar (for verksemda)

Det må ligge ved ei arbeidsavtale som gjeld arbeid, tid og løn, i underteikna stand.

Tilskotet er 50 % av utbetalt løn, maks. kroner 50,- per time, for skuleungdom frå Fyresdal som er
mellom 16 og 19 år. Vi må difor ha klart kva ungdomen får i timeløn. Det er høve til å dele på rolla
som arbeidsgjevar, innanfor ramma på 150 t. Dette må kome fram av søknaden. Lærlingar kjem ikkje
inn under ordninga.

Kommunestyret vedtok 06.04.2016 visse endringar i regelverket. Les godt igjennom dei nye reglane;
- Aldersgrensa er nå endra til 16-19 år (i løpet av kalenderåret).
- Timetalet er redusera til 150 timar.
- Sommararbeidet må vere innanfor månadene juni, juli og august.
- I budsjettet er det sett av totalt kr 250 000,- til lønstilskot. Denne summen må fordelast på
alle søkjarane. Det kan difor bli mindre enn kr. 50,- pr. time i tilskot ved mange søkjarar.

7

Arbeidsavtale – 2019

Arbeidsgjevar:
Adresse:
Organisasjonsnummer:

Arbeidstakar:
Adresse:
Fødselsdato:

Arbeidsoppgåver: kr
Arbeidstid: Sommararbeid
Løn pr. time:
Arbeidsperiode:
Grunnlag for arbeidsavtala:

Arbeidstilhøvet vert avslutta utan nærare varsel den: _________________

 Løn vert utbetala etter timelister ein gong pr. veke/månad (stryk det som ikkje passar).
 Feil utbetala løn skal betalast attende etter avtale, ved trekk i løn eller på annan måte.
 Oppseiingsfristar fylgjer reglane i Arbeidsmiljølova og ev. tariffavtale.
 Ferie og feriepengar blir regulert av Ferielova.
 Tilsetjing skjer elles på dei vilkåra og med dei pliktene som fylgjer av gjeldande lovverk,

reglement og avtaler mellom partane, sentralt og lokalt.

Stad/dato:____________________________

_____________________________________
Arbeidsgjevar

Denne avtala er laga i to eksemplar. Den eine til arbeidsgjevar, den andre til arbeidstakar.

For arbeidstakaren:

Eg tek imot tilbodet om stillinga på dei vilkåra som er nemnde ovanfor.

Eg kan ta til i stillinga: _____________ Stad/dato: ____________________________
Dato
_____________________________________
Arbeidstakar

Blir det søkt om lønstilskot frå Fyresdal kommune til sommararbeid for skuleungdom, må kopi av
denne arbeidsavtala leggast ved søknaden.

8

KONTINGENTKASSE – INFORMASJONSBREV 2019

Fyresdal kommune har ei ny tilskotsordning kalla Kontingentkassa.
Ordninga er eit tiltak mot barnefattigdom.
Søknadar handsamast etter kvart som dei kjem inn (ingen søknadsfrist) og midlane delast ut
til kassa er tom. Ordninga administrerast av avdeling skule og kultur, kontaktperson er Hilde
Martini Momrak.
For kven: Barn og unge i alderen 6 år til dei er ferdige med vidaregåande skule, som
kjem frå familiar med låg inntekt.

Kva gjevast det stønad til: kontingentar, aktiviteter og utstyr til enkeltpersonar slik at
barn og unge i familiar med låg inntekt kan delta på organiserte fritidsaktivitetar.

Kor mykje: Inntil kroner 3.000,- i tilskot per person per år som ein eingongsstønad.
I særskilte tilfelle kan det gjevast ytterlegare stønad til t.d. deltaking i lag, turneringar, cupar
og leirar.

Kven kan søkje (på vegne av barnet): Det er bare laget/organisasjonen (idrettslaget,
korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av
behov for søknad. Ressurspersonar som arbeider i kommunen, til dømes helsesjukepleiar,
miljøterapeut, barnevernstenesta m.m. kan også søkje. Barnet eller familien kan ikkje
sjølv søkje.

Krav til søkjar:
Den som søkjer har ansvar for å fylgje opp at barnet/ungdomen deltar i aktiviteten det er søkt
stønad til. Det betyr at den som søkjer skal hjelpe barnet til å hugse på/kome seg til
aktiviteten i starten, ikkje at den vaksne må fylgje barnet på alle aktivitetane. Oppfylginga kan
og vere å sjekke at kontingenten er betalt eller liknande.

Det er den som søkjer som må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå
kontingentkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje.
(Kontingentkassa er ikkje meint å vere eit handslag til lag og organisasjonar som har trøbbel
med å inndrive kontingent). Det er barnet sitt eller familien sin situasjon som er avgjerande.

Krav til søknaden: Vedlagte søknadsskjema må nyttast. Ver nøye med å fylle ut heile
søknadsskjemaet, og hugs å leggje ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller liknande,
dersom det er mogleg.

Spørsmål om ordninga: Ta kontakt med Hilde Martini Momrak, 952 70 905.

Beste helsing
Fyresdal kommune
Avdeling skule og kultur
Hilde Martini Momrak

Vedlegg:
Søknadsskjema Kontingentkasse

9

SØKNAD OM TILSKOT FRÅ KONTINGENTKASSA

Gjeld søknad om tilskot til kontingent og/eller utstyr til barn og unge frå 6 år og ut
vidaregåande skule.
Det blir gjeve inntil kr 3.000,- i tilskot per person per år. Den som søkjer vurderer om
familien er i en slik situasjon at dei ikkje kan dekke dette sjølv. Søkjar fyller ut søknaden og
signerer.

Kven søkjer (instans) …………………………. Tlf:……………………

Kven fylgjer opp tiltaket: ………………………… Tlf: ………………………..

E-post:…………………………………………......

Barnets/ungdommens namn:……………………………… Alder:……………….

Adresse:……………………………………………………...

Namn føresette:……………………. Tlf:……………………….

Adresse (føresette):……………………………………………………….

Kva søkjast det til?.....................................................................

Kontingent/aktivitet: kr…………….. Innkjøp av utstyr: kr……………

Kvittering eller dokumentasjon skal helst leggjast ved.

Dersom fakturaen allereie er betalt av barnets føresette (og denne skal ha refusjon for betalt
faktura), må bankutskrift/kvittering som dokumenterer dette leggjast ved søknaden.

Namn på kontoinnehavar:………………………………………………………………………

Kontonummer:……………………….. Fødsels- og personnr:………………………

NB. For å få utbetalt tilskotet til ein privatperson, må vi ha fullt fødsels- og personnummer, 11
siffer.

Eg stadfestar å ha lest informasjonsbrevet som fylgjer søknadsskjemaet
Søkjars underskrift………………………………………….. Dato:………………………

NB: Føresette skal vere informert om søknaden.

Send søknaden til: [email protected] eller Fyresdal kommune,
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal.

Vi gjer merksam på at svarbrevet blir sendt direkte til organisasjonen via Altinn.

Spørsmål kan de rette til Hilde Martini Momrak på e-post
[email protected] eller mobil 952 70 905.

10

SMIL

Spesielle miljøtiltak i landbruket – søknadsfrist 15. mai.
Formål med tiltaket er å ivareta natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet og redusere risiko
for forureining frå jordbruket.
Det kan gjevast tilskot til ivaretaking av kulturminne og kulturmiljø, dette inkluderer mellom anna
verneverdige bygningar i jordbrukets kulturlandskap og rydding av gamle ferdselsårer. Det kan òg
gjevast tilskot til rydding og gjerding av gamalt attgrodd kulturlandskap. Eit krav i denne samanheng
er at det er bruk for det nyrydda arealet i landbruksnæringa.
Ein kan få tilskot til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt som leiar fram til gode og konkrete
kulturlandskaps- og forureiningstiltak knytt til eit større område/grend.
Nytt av året er at søknaden skal sendast elektronisk via Altinn. Søknadsskjema og rettleiing finn de på
Landbruksdirektoratets heimeside under fana Miljø og økologisk, elles er det hjelp å få på
landbrukskontoret.

TILSKOT TIL DRENERING AV JORDBRUKSAREAL

Ingen søknadsfrist – søknadane vert handsama etter som dei kjem inn.
NB! Prosjekt må ikkje vere starta på før søknad er innvilga.
Både eigar og leigetakar av arealet kan søke.
Nytt av året er at søknaden skal sendast elektronisk via Altinn. Søknadsskjema og rettleiing finn de på
Landbruksdirektoratets heimeside under fana Miljø og økologisk. Det kjem godt fram av
søknadsskjema kva som må fylgje søknaden. Ved behov for hjelp, vend dykk til landbrukskontoret.

11

Seniortrim Politiske møte mai 2019

Kvar tysdag kl. 13.00 på Kommunestyre: 2. mai
fysioterapiavdelinga Formannskap: 8. mai
Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg: 9. mai
i underetasjen på POS. September–mai, Råd for eldre og menneske med nedsett
med pause i påskeveka og i jola. Lett funksjonsevne: 14. mai
Administrasjonsutvalet: 15. mai
styrke, bevegelse og balansetrening i 45 Hovudutvalet for plan og miljø: 21. mai
min; leia av fysioterapeut.
Vel overstått "Svøm langt"!
Velkomen på trening!
Helsing Lena & Bente 71 deltakarar svømte til saman 584 200 meter i Fyresdal
Telefon: 35 06 71 56 / 952 17 971. symjehall i perioden 1. januar–31. mars. Fantastisk!

Post til kommunen Desse tre deltakarane er med vidare i trekkinga om tur til
utanom arbeidstid? Albania:

Det er mogleg å levere post til oss også - Stine Mostervik-Ålandsli
utanom arbeidstid. Vi har ei postkasse på - Mathilde Kiland Carlsen

baksida av næringshagen – mot - Kristine Berthelsen
reinseanlegget – som er låst og som blir
Eventuelle vinnarar her blir kontakta av Norges
sjekka/tømt kvar dag. Svømmeforbund.

NAV Fyresdal Desse to deltakarane vann årskort i Fyresdal symjehall:
- Kaja Homme
NAV Fyresdal har ikkje lenger anledning
til å halde ope når ein tilsett er aleine på - Torgeir Rydland

kontoret. Dette på bakgrunn av Vinnarane av årskort blir kontakta av Fyresdal kommune.
tryggleiken ved kontoret.
Brukartid på samfunnshuset
Det har i tillegg blitt reduksjon i
bemanninga. Dette vil medføre at Vi minner om at fristen for å søkje om brukartid på
kontoret enkelte dagar må halde stengt. samfunnshuset for 2. halvår av 2019 er 15.05.2019.
Avtala timavtaler går som normalt.
Dei som har faste tider i dag og ynskjer å vidareføre desse
Måndagskafé på Meinstad treng ikkje sende inn søknad – desse blir då vidareført.

Kaféen er open kvar måndag Kjem det inn nye ynskje som blir samanfallande med nokre
kl. 09.00-14.00. av dei som ligg inne frå før, blir desse vurdert opp mot
prioriteringa i vedtektene.
Her møtes me for ein hyggeleg prat og
gode vaflar. Er det nokon som har faste tider i dag og ikkje ynskjer
desse vidareført, må vi få beskjed om dette.
Me går tur kl. 10.00-11.00.
Send søknaden din via
Velkomen! Helsing Randi og Gudny [email protected].

12

NYTT PÅ Faglitteratur vaksne
Arentz-Hansen, C: Kvinder med begavelse for
FOLKEBIBLIOTEKET lægevirksomhed
Bull, L: Neonskrift
Skjønnlitteratur vaksne Goodman, M: Catch 67
Arlidge, M: Den som ikke har gjemt seg nå Graver, H.P: Okkupasjonstidens høyesterett
Auensen, H: Jenta med den grønne skjorta Harsvik, W: Homo Solidaricus
Baugstø, L: Egne rom Haakaas, E: Advarsel, svenske tilstander i
Bengtsdotter, L: Francesca Norge
Bjerkli, M: Stella Polaris Kaugerud, H: Reformasjon uten folk
Bjøranger, T: Business Kneppe, L: I hodet på en tenåring
Bjørlykke, O: Blikket Kofter og gensere fra Rauma
Blatt, T: Tiden er ilden vi brenner i Mathisen, M: Nordlandsbåt og draug
Borge, P.E: Reisen til Al-Andalus Mejlænder, P: Pushwagner
Borge, Ø: Jeg er nummer 13 Mukherjee, S: Gener, en personlig historie
Brekke, T: Kobrahjerte Normann, C: Tidløs medisin
Burås, E: Mordet på Lemuel Gulliver Sibeko, G: Den store SLAM!boka
Bø, V: Jeg vet meg et land Skeie, T: Hvitekrist
Bøksle, C: Det er vakrest når det skumrer Trædal, E: Hvorfor ytre høyre vinner debatten
Börjlind, C: Koldbrann Øhra, T: Maktens historie
Djupvik, L: Hjartet er ingen logrande hund Åm, I: Hjelp, vi er i EU!
Eikill, E: Malmen og sverdet Aas, A: Smerteboken
Enger, T: Enkebyen
Espedal, T: Elsken Skjønnlitteratur barn og ungdom
Grebe, C: Dvalen Betanzo, E: Nordsjøen
Gulbrandsen, A.S: De fortapte Haugnes, G: Thoron: Jenta fra den grønne øya
Hancock, A.M: Mercedessnittet Helmsdal, R: Hun som rodde mot regnbuen
Hildebrand, E: Det perfekte paret Hodnefjeld, H: Lykke og ulykken
Hveberg, K: Lene din ensomhet langsomt mot Klinge, G: Veien til nattens ende
min Rhode, H.K: Pyramidemysteriet
Hæggernes, K: Gaute & Veronica Sele, E: Pladask
Kire, E: Mens elva sover Solberg, A: Den svartkledde jenta
Lie, D: Festningsverket Svingen, A: Alt jeg skylder deg er juling
Läcberg, C: Gullburet
Løkkeberg, V: Frokost på stupet Faglitteratur barn og ungdom
Morten M: Stefaren Ertzeid, M: Fjæra for småfolk
Nelson, M: I blått Frøysaa, S: Den store jenteloven
Reisop, O: Jeg tror fortsatt Proust tar feil om Hartberg, F: Dongery klikker
oss Michaelsen, V: Spør Vera
Raake, J.K: Isen Strømstad, P: 10 ville ekspedisjonar
Seljestad, L.O: Snøen stryk ut alle spor Sunne, L: Katarina den store
Skjelbred, M: Hadde jeg vinger
Slaatsveen, K: Kvinnen som ble saget i to Teikneseriar
Sæther, W: Lavlandet Pratt, H: Cortomalteze
Sundstøl, V: Hullet han krøp ut av Spiegelman, A: Breakdowns
Ti kniver i hjertet Telgemeier, R: Barnevaktklubben, storesøstre
13

Zerocalcare: Kobane calling Du kan kontakte biblioteket via e-post;
[email protected].
Lydbøker vaksne Du finn biblioteket på Facebook og på
Hjorth & Rosenfeldt: En høyere rettferdighet heimesida til kommunen.

DVD VAFLAR, VAFLAR...
A-X-L (9 år)
Gordon & Paddy, nøttemysteriet i skogen (for Onsdag 24. april var den siste dagen for
alle) klubben før sommaren.
Halvdan viking (6 år) Saft, kaffi og te får de framleis på biblioteket,
Kristoffer Robin og Ole Brumm (for alle) men vaflar og kaker dukkar fyrst opp med
klubben i september.

Det blir ny lesekonkurranse for
1.–7. klasse i sommar!

Nettstaden Sommarles.no Fredagsklubb:
opnar 1. juni. Fredagsklubb alle fredagar utanom 17. mai.

Alle detaljar kjem i neste utgåve av KVA SKJER PÅ POS I MAI MÅNAD?
kommuneinformasjonen, og vi vil dele ut
1. mai:
informasjon på skulen. Sjå program s. 4.

Velkomen til sommarles! 21. mai:
Den mobile optiker er på plass ca. kl. 11.00.
OPNINGSTID PÅ BIBLIOTEKET
Andakter i mai:
Tysdag kl. 10.00–15.30 2. mai, 16. mai, 23. mai, 30. mai.
Onsdag kl. 17.00–20.30 s Freddy spelar: 9. mai.
Torsdag kl. 12.00–15.30
Fredag kl. 10.00–15.30 POS Utsikten

Er biblioteket stengt når du kjem, kan du
levere i kassa ved døra til biblioteket.

14

15

16

17

18

Mai Tjørull gåtur og/eller padletur. 6 timar/7 km.
Vi parkerer like innanfor Tjørullkroa. Her er det fint både å padle og å gå langs
Onsdag 1. mai Tjørull austover vassdraget. Felles pause langs vatnet. Flott for alle turglade då
traseen er heilt flat utover.
Tysdag 7. mai Område: Tjønnefoss. Terreng: Lett.
Tysdag 14. mai Tid: Kl. 10.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Fredag 17. mai Dugnad Hamaren Aktivitetspark
Start frå bankplassen. Dette er i samarbeid med Fyresdal Bygdekvinnelag og er eit
Tysdag 21. mai lågterskeltilbod. Det blir mat av diverse slag og litt dugnad.
Tysdag 28. mai Tid: Kl. 17.00. Kontaktperson: Arne Dag Lassemo. Tlf. 915 25 435.
Topptur på Hardås ovom Grythegrend. 3 timar/3 km.
Torsdag 30. mai Vi køyrer inn i vegen mot Husstøyl og tek til ved Ljøkjebrua. Dette er ingen lang og
Kristi Himmelfartsdag strevsam tur, som etter ein times tid, endar ut på dette flotte fjellet.
Område: Hegglandsgrend. Terreng: Lett tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Ansgar Johre. Tlf. 482 66 950.
Lifjell frå Skåltjønn til Bergland. 6 timar/7 km.
Vi køyrer ein halvtime frå sentrum og parkerer før Skåltjønn. Fylgjer fin stig til
Djupetjønn før vi går opp på Lifjell. Vidare går vi langs dette flotte fjellet heilt fram til
ein gamal varde som ligg heilt ytterst på kanten mot Bergland. Fylgjer bratt stig ned
forbi ein gruvegang. Flott kulturlandskap i den varmekjære lia ned mot Bergland.
Kanskje tek vi turen om Åhammar før vi går ned til Kleivi.
Område: Kleivgrend. Terreng: Ein del bratte parti.
Tid: Kl. 10.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Napen, 889 moh.* 4 timar/6 km.
Køyrer inn til den gamle garden Nape Vestre og går mot toppen herifrå.
Bok å skrive i på toppen.
Område: Momraksgrend. Terreng: Jamn stigning heilt opp.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Bindalsfjell, 929 moh.* 4 timar/8 km.
Køyrer til Kilegrend og opp bomvegen til Bindalen. Vi fylgjer den merka stigen frå
toppen av bakkane og ned att inn til enden av vegen ved Nussli. Alternativ tur ned
via øvre Tjønnheitjønn. Bok å skrive i på toppen.
Område: Kilegrend. Terreng: Ein del stigning i starten av turen.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Vandretur frå Røyningdalen til Valevatn. 6 timar/12 km.
Ein fin vandretur opp langs gamle stigar til Valevassberga, ned forbi øvre Valevatn til
midtre Valevatn. Her ser vi så vidt att tuftene etter nokre støylar som
Frøysnestøylen. Felles mat på ein av serveringsplassane i bygda.
Område: Hauggrend. Terreng: Middels lett med stig mesteparten av vegen.
Tid: Kl. 10.00. Naturlos: Sigmund Nærum. Tlf. 906 17 033.

Fast møteplass er på bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat og god
turlyst. Alle som er med, går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.

Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild; Tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected].
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar

einskild tur!

19

Fyresdal Turlag vil halde fram med
Toppturkort - Ung

I år med nytt konsept – ein får poeng etter høgdemeter på
toppane ein besøker, til dømes gjev Roan 1191 poeng!

Dei med flest poeng er med i trekkinga av premiar som delast ut
på bygdedagen, så for den som er rask, er det mogleg å vere med

i trekkinga til årets bygdedag.
Kortet er gratis og ein får det på Sporten Fyresdal, Momrak

Verkstad og Fyresdal kommune.
Velkommen til topps!
Helsing Fyresdal Turlag

20

No bugnar det av flotte varer i bua;
Puter, bomullspledd, lykter m.m. til

verandaen, huset og hytta!
Teljosglas, voksdukar og ljos og serviettar til

ulike anledningar får du også her.

Treng du nytt antrekk til vår og sumar?
Her finn du litt av kvart, både til fest og
kvardag. Bukser, toppar, skjørt, kjolar, jakker
og sko. Her kan du handle fullt antrekk om du
treng det! Kanskje det kan friste med noko

nytt til 17. mai?

Opningstider: Kl. 10.00-16.30 (10.00-14.00)
Telefon: 920 85 892

Elles finn du også litt økologiske varer som
kokosprodukt (kokossukker, -snacks, -oljar),
dadlar, krydder/urter, te, kaffi, sjokolade,

brødblanding, div. vaskemiddel m.m.
Godt for deg, familien din og miljøet.


Fylg gjerne med på Facebook og Instagram!

Vanlege opningstider:
Kl. 10.00–16.30 (14.00).

21

Bygdedagsfest på Meieriet laurdag 1. juni!

I år får vi besøk av Rune Sanden med band frå Treungen.
Oppvarming blir «Førrutta boots», også lokale musikarar frå Vest-Telemark.

Billettar i sal på Meieriet frå 1. mai. 18-årsgrense – legitimasjonsplikt.

Sommeropningstider: Mai måned skal
brukes til å flytte
Måndag–onsdag: kl. 11.00–18.00 (onsdag kl. 21.00 frå juni) galleriet over gata til
Torsdag–fredag: kl. 11.00–21.00 (fredag ev. kl. 24.00)
Laurdag: kl. 11.00–24.00 (02.00) nr. 7.
Søndag: kl. 14.00–19.00
Jeg er tilgjengelig i
Som vanleg er vi veldig fleksible på stengetidene våre flytteperioden.

Middag kvar onsdag og torsdag – soft is – one shot – frappe – milk shake Ta gjerne kontakt eller
Det kjem litt nyheiter på matfronten, så fylg med stikk innom.

Arrangement i mai: Velkommen!
3. mai: Quiz med live musikk etterpå
Hilsen Judith
11. mai: Karaoke med Terje
Me er å treffe på tlf. 35 04 16 00, 416 82 431 eller 951 50 857. Helsing Meieriet Mob. 91641202
www.merleyn.no

FB: merleyn

22

Opningstider: Opningstider:

Måndag, torsdag og fredag: kl. 09.00-15.00. Kl. 10.00–16.30 (10.00–14.00)
Tysdag og onsdag er vi i Kviteseid og er å Velkommen innom!
treffe på telefon og e-post. Ynskjer du eit
møte med oss i Fyresdal ein av desse Opningstider:
dagane, ring på førehand og avtal tid. Kl. 10.00–16.30 (11.00-16.00).

Margit Lund: 38 17 05 74 / 957 59 347 /
[email protected]

Per Audun Hansen: 38 17 04 56 / 970 87 462
/ [email protected]
Jørund Lauvdal: 38 17 05 58 /
[email protected]

Kundesenter: 38 10 92 00 / www.sor.no

BYGDEDAGEN 2019

LAURDAG 1. JUNI KL. 10-16

VETERANKØYRETØYKORTESJE - Oppmøte på BEST kl. 10.30
SALSBODAR - MATGLEDE - AKTIVITETAR - UTSTILLARAR

LOPPEMARKNAD
ELVELOTTERI (premie kr 6000,-) "BALLSLEPP" kl. 14
UTSTILLING MED TEMA "HATT, STOKK OG BRILLER" I LOKALET TIL WENCHES TERAPI
RUNE SANDEN FRÅ TREUNGEN, SUPPORT AV "FØRRUTTA BOOTS"

PÅ MEIERIET KL. 21 (18 ÅR, LEG.PLIKT)

Håpar mange tek turen til Øyskogen denne dagen, om det er som utstillar eller publikum!

Velkomen!

23

Fyresdal Frivilligsentral

Kvar onsdag – opningstid kl. 10.00–17.00 – formiddagstreff kl. 10.00–kl. 12.00.

Vi tjuvtrenar på dart-spel kvar onsdag
Meir informasjon om aktivitet og opningstid vil stå Facebook-/heimesida vår.

Litt informasjon om frivillighet:
Å vere frivillig er eit flott bidrag til lokalmiljøet, og ein fin måte å lære nye ting på og få nye venner.
Frivillighet er ulønna oppgaver og det er viktig å trives med oppgåvene. Dei frivillige bestemmer
sjølve omfanget.
Kvifor vere frivillig? Svaret er nok for det meste eit ønske om å gjere noko for andre, gjere noko i sitt
lokalmiljø og eit ønske om å bli kjent med nye menneske. Frivilligsentralen skal vere ein
inkluderande, trygg og sosial møteplass for alle som har lyst til å delta i frivillig arbeid.

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet, nokon
treng hjelp og nokon ønsker å hjelpe. Samarbeid med lokale lag og foreningar og andre frivillige er då
ein viktig del. Det er viktig at fleire vil involvere seg. Vil du bidra, ønsker du hjelp eller har du tips?

Ta kontakt på telefon, eller kom gjerne innom for ein hyggeleg og uforpliktande prat. Vil du bare
skravle litt, er det lov det og Ta gjerne med strikketøy/hekletøy om du vil.

Utlån av ski, skisko, stavar og skøyter
Vi har sportsutstyr for utlån, både til liten og stor Skisko str. 28 til 49, skilengde 100 til 207 cm og
skøyter i str. 25 til 42. Kom gjerne innom i opningstida på onsdag, eller avtal tidspunkt på
tlf. 905 95 439 dei andre vekedagane i tidsrommet kl. 08.00–15.00.

Telefon: 905 95 439
E-post: [email protected]
www.fyresdalfrivillig.no
Følg oss på Facebook/heimesida vår!
Bli med å forme frivilligsentralen vår!
Aktivitetar vil styre opningstidene.

24

Salg av håndlaget, lokalt produsert UNGBO
naturkosmetikk.
Ledig leilighet i Ungbo fra 01.05.2019.
Produksjon av fersk geitost, og yoghurt av Møblert. Kombinert stue/kjøkken, 1 soverom, bad,
geitemelk.
gang, lufteveranda og felles vaskerom.
Kom gjerne innom oss i Gjerlivegen 30 på Øyane, Henv. Inger Angell.
for en handel eller en smaksprøve! Tlf. 417 61 365.
Velkommen!
For spørsmål eller bestilling: Sal av rimeleg ved

Tlf. 412 16 013 / [email protected]. 30 cm bjørkeved i 60-literssekk.

Følg oss gjerne på Facebook:
Anima-Mundi

Andreas vask og vedlikehald Kontakt:
Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling,
Vask/reinhald av hytter og hus, maling, v/ Henning – tlf. 37 07 67 86 / 489 93 471.
vedlikehald av bygg, steinarbeid rundt hus og
hage, bygging av terrasser. Treng du hjelp? Ring Har du lopper til overs?

eller send ei melding! Årets 7. klasse skal ha loppemarknad på bygdedagen.
Tlf. 950 04 925 og e-post Har du lopper til overs som vi kan få?
[email protected].
Ta kontakt med Trine Skålid på tlf. 458 72 752 eller
Camilla Mostervik på tlf. 924 40 319 for vidare avtale.

På førehand takk!

Treng du snekkar til å gjere jobben for deg kan
du kontakte Sven Erik Skomdal på mobil 479 05

725 eller e-post [email protected].
Har fagbrev og sentral godkjenning.

25

 Fotballskulen i Fyresdal 2019 

Fotballskulen blir i år
frå fredag 21. juni (etter skuletid) til og med måndag 24. juni.

Du kan delta dersom du er ferdig med 1. klasse og opp til og med 10. klasse.
Hovudmålet med fotballskulen er sosialt samvær gjennom leik og moro med ball.

Interessa har vore stor tidlegare år, og vi håpar den blir det i år òg. Det er bare å glede seg!
I fjor kom det veldig mange etterpåmeldingar. Fint om de kan melde dykk på innan fristen, som

er torsdag 9. mai. Då unngår ein mykje ekstraarbeid 

Tidlegare år har vist at dugnads-ånden er enormt stor i Fyresdal. Foreldre og besteforeldre har
vore kjempepositive, og stilt opp på mykje dugnadsarbeid. Dette er vi avhengige av i år òg, difor

er det viktig at de kryssar av på arbeidsoppgåver de vaksne kan stille opp på.

I år blir det grillkveld og fotballkamp på laurdag!

Prisen for å vere med: kr 600,-. Syskenmoderasjon: kr 500,-.
Dette betalast kontant start-dagen på fotballskulen.

Desse oppgåvene treng vi hjelp til:

Oppgåver: Namnet ditt. Skriv òg opp kva dagar du kan vere med.
Rigging torsdagskveld
Kioskvakt og lappesalg ved Gimle stadion
Rydding, vask og søppel
Ordne til lunsj på kantina på skulen
Grilling og andre oppgåver på
laurdagskveld
Nedrigging/rydding måndag

Eg/vi ___________________________________________________________________
vil vere med på fotballskulen. Eg/vi går i ________________________________ klasse.

Vi jobbar for å få tak i keepertrenar. Dersom vi får til det, vert dette eit tilbod for 5. klasse og
oppover. Er du/de interesserte, set namn her:_____________________________________

Underskrift av føresette: ________________________ Dato: _______________

Levèr denne lappen til Nils Kristian på skulen eller på e-post innan torsdag 9. mai.
Alle spørsmål ang. fotballskulen skal rettast til ein av desse:

Nils Kristian Moe (416 71 827) [email protected],
Tone Skræi (992 69 569), Evy Aamlid (411 00 975),
Elin Kile (900 13 635), Tone A. Heistad (951 063 46).

26

Jaktprøver/trening 2019

Hallo storviltjegerar. Nå startar vi opp att med trening/prøver.
Fyrste kvelden er onsdag 29. mai. Det blir trening på onsdagar fram til 18. september.
I tillegg har vi sett opp eit par laurdagar.

Medlemskontingenten (kr 150,-) betalar de i luka fyrste kvelden de er på skytebanen.
Hugs jegeravgiftskortet, slik at du får dokumentert treningsskot. Våpenkort skal også med 

Bra at de hugsar å ta ut sluttstykke når de skal på banen, og når de forlet banen 

Ammunisjon kan du få kjøpt i luka. Alle prisar på oppslag utafor luka. MERK: Nye tider for påmelding.

29. mai Onsdag 1800–1930 Trening
05. juni Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
12. juni Onsdag Ikkje skyting
19. juni Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
26. juni Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
03. juli Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
10. juli Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
17. juli Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
20. juli Laurdag 0900–1100 Trening/prøve
24. juli Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
31. juli Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
07. aug Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
14. aug. Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
21. aug. Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
24. aug. Laurdag 0900–1100 Trening/prøve
28. aug. Onsdag 1800–1930 Trening/prøve
04. sept. Onsdag 1700–1800 Trening/prøve
11. sept. Onsdag 1700–1800 Trening/prøve
18. sept. Onsdag 1700–1800 Trening/prøve

Informasjon frå skyttarlaget

Fyresdal skyttarlag skal bygge ein 15 m innandørs skytebane for kaliber .22. Dette vil bli som eit eige
bygg inntil skyttarhuset på Hagedalshavet skytebane. Det er tenkt å bygge med plass til 10
elektroniske skiver. Fyresdal kommune har prioritera dette på sin plan for idrett og kulturbygg for
2019. Fyresdal kommune har vedteke å gje 1,5 MNOK i tilskot til dette. Det vil også bli søkt om
spelemidlar på 1,0 MNOK. Total budsjett er på 3,3 MNOK. Resterande 0,8 MNOK blir eigeandelen til
skyttarlaget. Eigenandelen til skyttarlaget blir å rekne som eigeninnsats i form av dugnadsarbeid, der
ein kan gjere det.

Vi tenker å kome i gang med arbeidet i løpet av mai/ juni 2019. Vi treng folk til dugnadsarbeid så bare
heng med. Det vil kome meir informasjon om dette seinare, og vi håpar mange vil vere med.

------------------
Helga 14-16. juni vil det bli halden eit stort skytestemne på skytebanen til skyttarlaget ved
Hagedalshavet. Det er sørlandstemne, LDKS bane. Det er venta opp til 300 skyttarar denne helga.
Nokre av Norges beste skytterar vil vere med på dette stemnet. Vi inviterer folk til å kome på banen
og sjå på god skyting. Det vil vere live-visning på skjerm, der ein kan fylgje med skot for skot frå alle
skyttarane. Det er Vest- Telemark skyttarsamlag som står som offisiell arrangør.

27

Tømrar Erik Midtbø

Skifting av dører og vindauge, tilbygg, rehabilitering
og det meste innan ombyggjing og vedlikehald.
Gratis befaring.

Skåphengar til leige
Innvendige mål:

bredde 145 cm/ lengde 300 cm/ høgde 180 cm.
Nyttelast 1500 kg. Ta kontakt for pris.

Tlf. 971 92 386 / e-post: [email protected].

www.telemarklam.no
Kim og Bjørg

Sel norskprodusert bikkjefôr – «Hatt og stokk og briller»
rimeleg og topp kvalitet!
Bygdekvinnelaget har hatt utstilling kvar sommar sidan
Ulike typer, berekna til hund i normalt bruk, 1984 – i år er temaet «Hatt og stokk og brilller».
aktiv, ekstremt aktiv og valpefôr.
Rabatt ved kjøp av min. 5 sekker. I år er vi så heldige at vi får låne lokale hjå Wenche’s
Fritt tilkjørt i Fyresdal. terapi midt på by’n.
Janne L. Teksle
415 03 188 / [email protected] Vi er avhengige av å få låne ting til utstillinga. Vi vil syne
fram gamalt og nytt, både dame- og herrebriller, hattar og
Skrammel og skrot
stokkar.
Hauggrend grendelag
Vi tek imot alt av metall, gamle omnar, Vi åpnar utstillinga på bygdedagen og håpar at vi kan ha
komfyr, syklar, traktor, spiker, skruar, den open kvar laurdag utover sommaren, kanskje heilt
bilbatteri, radioar, elektronikk, lamper,
gamal reiskap – ja, alt som du vil kvitte deg fram til Skeidet midt i august.

med av store og små ting. Har du noko vi kan stille ut så kontakt ein av oss i
Ring Dag Helge på 414 469 96, «utstillingskomiteen»:

så kjem vi og hentar. Kari Schrøder Lassemo tlf. 986 88 240
Vi tek også imot dekk på felg Berit Bjaadal tlf. 959 14 225

mot kr 30,- per stk. Gunn Kiland Haakenstad tlf. 482 52 264

Tur og dugnad i Hamaren tysdag 7. mai

Vi møtes på bankplassen kl. 17.00.
Vi satsar på ein gild kveld i Hamaren saman med turlaget

og Moland Vel.
Dugnad og mat.

Bli med!

28

Bondal Motor er ei bedrift som er kjent Opningstid: Jorunns vask
over heile landet. Vi utfører service på Måndag til fredag
kl. 08:30-16:30. Eg tek på meg
snøskuter, ATV/UTV, grasklypparar, Laurdag og søndag husvask og storreint.
Automower klypperobot, hytteprodukt
osv. I nettbutikken kan du velje å hente stengt. Ta kontakt på
varene i butikken eller få dei tilsendt. I telefon 981 32 727.
Sjekk ut meir på
vinter har vi også blitt Sunwind www.bondal.no. Jorunn Lund
Hyttesenter. Nokre av leverandørane er:
Polaris, Husqvarna, Klim, Sunwind, Kama Arild Bondal: Opningstider:
Dagleg leiar og har sal av Kvardagar kl. 09.00–18.00.
fritid, HSX, Honda, Espegard, Wee maskiner og delelager.
gruppen, Tilhengergruppen, Sundagar: 12.00–18.00.
Verktøyhuset. Tlf.: 917 74 300.
E-post: [email protected]. Følg oss gjerne!
Telefon: 35 04 11 70
Karl Olav Hansen:
Verkstadmeister/seljar
og klargjerar av ATV og

scooter.
Tlf.: 917 74 302.

E-post:
[email protected].

Olav Bjørnerud:
Butikkarbeidar/seljar.

Tlf.: 917 74 301.
E-post:

[email protected].

Fossum Kurs- og Feriesenter & Fossumsanden Camping

Overnatting - Camping – Hytter – Apartment - Sauna – Båter – Grillhytta

Hauggrend, Fyresdalsvegen 541 Eg yter framleis service på
Jonsered motorsager.
tel. 35042514 mobil: 91782399
[email protected] Har delar på lager og skaffer
www.fossum-ferie.com nye varer du treng.

29 Halvard K. Grythe.

Telefon 905 38 086.
E-post

[email protected].

Bygdedagen Fyresdal pensjonistlag
1. juni
Fyresdal pensjonistlag inviterer til møte 9. mai 2019 kl. 15.00 på
Fyresdal musikkorps har samfunnshuset. Vi får besøk av Olav Jacob Tveit som vil vise ljosbilete og
også i år stand på så får vi 2 musikalske gjester frå Åmdals verk. Dei heiter Byggstøyl og
bygdedagen. Bastiansen til etternamn. Det blir servering av mat. Åresal blir det og. Tak
gjerne med ein gevinst. Nye og gamle medlemmer er velkomne. Dette blir
Vi selger lapper, brus og det siste møtet før vi tek sumarferie.
kaffe.
Vi skal prøve å få til ein tur i Hamaren når det blir varmare i veret. Likedan
Lynlodd med flotte skal vi i ha ein dagstur til Mjonøy og Vinjestoga i Vinje i sumar, samt ein
gevinster. tur til Grimdalen. Dette kjem det nærare informasjon om via Facebook,
kommuneinformasjonen og telefonmeldingar.
Kl. 12 blir det konsert!
Med helsing styret

Tømrar Lars Ola Solberg

Eg tek på meg arbeid innan
snekring, forskaling, muring m.m.
Andre type jobbar etter avtale.

Utleige av utstyr og maskiner.

For meir info eller spørsmål, ta
kontakt på telefon

404 35 443 eller e-post
[email protected].

Set av 15.-16. juni 2019!

Då er det årets Sparsprint!
I år som før, kan alle vere med i trekkinga av ein knallfin TV ved

å gå på beina opp bakkane.
Sjekk ut Facebook-sida vår for meir informasjon.

Helsing Fyresdal Skiskyttarlag

30

MOTORDAG

«Tak vare på kvarandre – vi har ingen fleire å miste»
ynskjer velkomen til motordag på Flystripa.

Dette er eit samarbeid med Fyresdal Motorsportklubb,
Fyresdal Røde Kors, Fyresdal Brannvesen,

Førstehjelpkompetanse, Ambulansen i Fyresdal og
Politiet.

Meir detaljert program kjem, så fylg med på Facebook og
kommunen si heimeside.

DU KAN MELLOM ANNA FLYSTRIPA
VERE MED PÅ:
LAURDAG 11. MAI
 «Avrustning» for 10.00-14.00
motorsyklistar
Gratis inngang og deltaking
 Demonstrasjon av Kiosksal
trafikkulykke og frigjering

 Øvelsar med
promillebriller

 Kurs i hjelmavtaking

 «Veltepetter»

31

Fyresdal Hundeluftegård Hesteeventyr

Åpen i uka kl. 07.00–21.00. Guidet ridetur i villmark i Fyresdal.
Toppturer og langturer.
Kan tidvis være stengt pga. nedbeiting – dette blir
det da opplyst om på FB og i privat melding til faste For erfarne og uerfarne ryttere.
Bestill egen tur eller bli med på et av
gjester.
Hunder skal til enhver tid være under oppsyn av arrangementene.

eier som selv har ansvar for egen og hundens Tilbyr også overnatting. Er på FB.
sikkerhet under oppholdet i luftegården. Adresse: Tortveit 35. For mer info, ta kontakt:

Ta alltid hensyn til andre som oppholder seg i [email protected] / 916 65 549.
luftegården.

Det er hundeposer tilgjengelig. Ta gjerne med deg
en på turen og plukk opp noe hundelort, så blir det

trivelig å gå der.

Fast månedspris eller per slipp.

For mer info, ta kontakt i innboks på FB eller e- Hesteeventyr
post, [email protected].
Overnatting i sigøynervogn

Loppemarked Plass til 2 personer i hver vogn.
Heggland grendelag Muligheter også for å bestille hest for guidet

Vi skal ha loppemarked lørdag 11. mai ridetur.
fra kl. 11 til kl. 15. Ta kontakt:
[email protected] / 916 65 549.
Det blir også salg av vafler, kake, kake og saft. Tortveit 35, 3870 Fyresdal. Vi er på FB.

Hvis det er andre som ønsker å selge lopper eller
andre varer kan de ta kontakt med Ansgar på tlf.

482 66 350 eller Jørg på tlf. 907 94 724.

Minner samtidig om at grendehuset kan leies.

32

17. MAI PÅ BISTRO TEISNER

MIDDAGSBUFFE M/DESSERTBORD
Flere varmretter – pølser til barna.
Salater, kaker og desserter har vi også…
Vi lager også deilige milkshakes og vi har kuleis i kjeks og beger.
17. mai har vi åpent kl. 12.00–17.00.
Buffeen er gratis for barn under 8 år.
Det kan bli stor pågang, så vi anbefaler å bestille bord.

Lunsjbuffe er klar hver hverdag kl. 11.00–13.00.

Vi tar imot catering.
Ta kontakt for en uformell prat.
Vi er å treffe på telefon 468 14 669 eller på e-post [email protected].

33

Årsmøte i Moland Vel

Vil du være med i Moland Vel?
Vi ønsker flere medlemmer.

Det blir årsmøte før quiz på Meieriet,
fredag 3. mai kl. 18.00.

Har du saker til styret, kontakt
formann Kjell Arne Lauvrak på

[email protected] eller
950 35 296 innen påske.

Quizen starter kl. 20.00 (påmelding til
Terje på tlf. 911 30 226).

Litt informasjon om Moland Vel:

Moland Vel er et lag som har diverse
aktiviteter, blant annet quiz en gang i
måneden. Vi arrangerer dugnader, for
trivsel i nærområdet. Vi gir tilskudd til

benker/bålpanner i sentrumsnære
turområde. Vi har også ansvaret for

juletreet på Høgenut, som er
hovedutgifta vår.

Støtt oss gjerne gjennom
grasrotandelen.

Hilsen styret i Moland Vel

Medlemskontingent 2019:
Familie kr. 150,-
Enkeltmedlem kr. 50,-

Betales til:
Moland Vel
v/ Ingun Momrak-Haugan
Øvre Haugane 145
3870 Fyresdal
Kontonummer 2694.20.23544

34

Ønsker å kjøpe store høyballer til å fore geiter og hester med. Vennligst kontakt meg for størrelse og pris.
Ønsker å kjøpe/leie traktor/gravemaskin til graving av grøfter og flytting av stein.
Vennligst kontakt meg for å tilstand og pris.
Takk! Hilsen Paul – e-post: [email protected]

Dugnad i Øyskogen

Fyresdal Bygdemuseum ynskjer
velkomen til dugnad i Øyskogen

8. mai kl. 18.00.

Tankefeltterapi – TFT

Utgangspunktet ditt: Traumer, vonde minner, sorg, redsel, stress, uro, utbrenthet, fødselsdepresjon,
vinterdepresjon, fobier, sosial angst, panikkangst, røykeslutt, rus, vektproblemer, mellommenneskelige
konflikter m.m. Kort sagt alt som bestemmes eller påvirkes av følelsene våre.
Metodikk: Oppdaget og utviklet av den amerikanske psykologen Roger Callahan. Stimulering av kroppens
energisystem med lett fingerbanking en form for akupressur, sammen med aktivt bruk av tanken;
oppdagelsen av hva som mangler når noe ikke går over av seg selv.
Resultat: Mer ro, mer glede, angsten forsvinner, frykten er borte, minnene belaster deg ikke lenger, sorgen
blir mild, konflikter kan løses, avhengigheten mister sin makt, selvbildet styrkes og tryggheten dominerer.
Hvordan: Et personlig tilpasset opplegg hvor vi samarbeider for best mulig resultat; du lærer også teknikker
som kan brukes til selvhjelp og vi er tilgjengelige for deg alle dager i uken utover avtalte tidspunkt.
Befri deg fra følelser du ikke trenger uten å bli følelsesløs – Du fortjener det!
Anette Forsdal Halvorsen og
Stein Lund Halvorsen
Spesialister i tankefeltterapi
Tlf. 45664004
E-post: [email protected]
www.optimalytelse.no

35

Gudstenester i mai 2019:

Onsdag 1. MAI: 19/5, 5. s. i påsketida: Inga messe.
Moland kyrkje, kl. 13.00, v/Øyvind Mæland.
Offer til Kristne Arbeidere. Laurdag 25. mai: Konfirmasjon.
Moland kyrkje kl. 12.00, v/Ø. Mæland.
5/5, 3. s. i påsketida: Inga messe. Offer til kyrkjelydsarbeidet.

12/5, 4. s. i påsketida: Samtalegudsteneste. 26/5, 6. s. i påsketida: Inga messe.
Moland kyrkje kl. 18.00, v/Ø. Mæland.
Offer til Kambodsja. Konfirmantfest på Betel. Torsdag 30/5, Kristi himmelfartsdag:
Inga messe.
Fredag 17. MAI – grunnlovsdagen :
Moland kyrkje kl. 12.00, v/Ø. Mæland. 2/6, sundag før pinse: Vårmesse.
Fyresdal Familiekor, Førsdal Bygdekor Moland kyrkje kl. 18.00, v/Ø. Mæland.
og Fyresdal Musikkorps deltek.
Offer til Redd Barna.

Frå kyrkjeboka:

Døypte: Moland kyrkje: Herman Anker Bergve

Tusen takk til alle som tok vel imot konfirmantane våre, og gav pengar til fasteaksjonen!
Totalt vart det samla inn om lag kr 26 000,- til Kirkens Nødhjelp. I summen ligg to kyrkjeoffer og

sjølve dør til dør-aksjonen.

Konfirmantar i Fyresdal, våren 2019
Ida Sofie Bjørnerud, Inga Xiao Breiland, Rena Marie Gustavson, Kaja Homme,
Knut Homme, Jostein Kile, Marie Kile, Mathias Berge Lund, Tobias Aamlid-Lund,
Erlend Momrak, Oline Noraberg Pettersen, Hedda Roer, Lina Johre Rustand, Elias Skautvedt,
Mathilde Austjord Slyngstad, Dominik Henrik Suwala, Stine Veum Aas og Vilde Veum Aas.
Konfirmasjonsdagen er i Moland kyrkje laurdag 25. mai kl. 12.00.

Konfirmantundervisning: Moland kyrkje, tysdag 7. mai, 18.00–20.00,
prøve kapper og øve til samtalemessa og konfirmasjonsdagen.

Fyril Friluftsgruppe
Samling hjå Andreas Valebjørg tysdag 7. og tysdag 28. mai, kl. 18.00–19.30.
Sjå www.fyresdal.kommune.no for meir informasjon.

FYRESDAL FAMILIEKOR
Øving onsdag 15/5, kl. 17.00–17.45 for bhg.ungar og kl. 17.30–18.30 for skuleungar.
Fredag 17. mai: Syngje i Moland kyrkje.
Øving onsdag 29/5, kl. 17.00–17.45 for bhg.ungar og kl. 17.30–18.30 for skuleungar.

36

Gravplassane i Fyresdal – Moland nye og Moland gamle kyrkjegard onsdag
dugnader 8. mai, kl. 18.00.
Kaffi og lappar ved kyrkjegardsmuren.
Tak med rive!
Veum kyrkjegard og i parken tysdag 14. mai,
kl. 18.00.
Dette er i samarbeid med Veum grendelag.
Kaffi og lappar i Kyrkjestoga.

Kilegrend Grendelag har dugnad ved grendehuset og på Lønnegrav torsdag 9. mai, kl. 18.00.

Årlege påminningar

Rydding:
Gravlykter og andre lause dekorgjenstandar skal i restavfallet.
Blomar og grasavfall skal leggjast i kompostdunkane/bingane.
Dersom de sjølve ynskjer å rydde vekk visna kransar og blomar på ei ny grav, så må de gje
melding om dette til kyrkjekontoret. Høyrer vi ikkje noko, vert alt rydda vekk av
kyrkjetenaren etter 2-3 veker.

Gravminne: Gravminnet er familien/festaren sitt eige og ansvar.
Det er fint om de som har ansvar for dei ulike gravstadane undersøkjer korleis det
står til i høve til gravsteinen, og om han treng å rettast på, ev. lyftast høgare.
Tak kontakt dersom det er noko de lurar på, eller gjerne vil ha hjelp til.

Nye gravminne skal godkjennast av gravplassadministrasjonen.

Gravfond (betalt gravstell):
- Det er høve til å inngå avtaler med Fyresdal sokneråd om oppretting av gravfond

(betalt gravstell), tidlegare kalla gravlegat.
- I avtala ligg utplanting på førsommaren, luking og vatning gjennom sesongen.
- Fyresdal sokneråd har avtale med Åse Breiland om stell av graver. Dersom du ynskjer å

nytte deg av tilbodet kan du ta kontakt med kyrkjekontoret eller direkte med Åse på
tlf. 924 85 954.

Ved dødsfall:
Pårørande/byrå tek kontakt med prest eller kyrkjeverje. Kyrkjekontoret gjev orientering og
assistanse i den grad det er ynskjeleg (einskilde ynskjer å bruke gravferdsbyrå).

Det meste av det som har med gravferd og gravplassen å gjere, vert regulert av
Gravferdslova med forskrifter og lokale vedtekter.

Vedtektene heng som oppslag ved dei ulike gravplassane.

Du kan lese om kyrkjene og gravplassane under kyrkja på www.fyresdal.kommune.no.

Gravminneregistrering – Dis Norge: De kan gå inn på denne adressa for å sjå bilete av gravminne
og namn på gravlagde: www.disnorge.no/gravminner/index.php.

Kyrkjeskyss: Treng du skyss til gudstenester eller andre kyrkjelege samlingar, tak kontakt
med kyrkjekontoret.

Kyrkjekontoret: 35 06 71 33 / 951 59 494 – e-post: [email protected]
Prest: 35 06 71 45 / 948 86 826 - Kantor: 958 60 923 - Kyrkjetenar: 970 69 887 - Prostidiakon E. Erikstein 911 13 580

37

Fyresdal Taxi

Tlf. 953 03 500

Rekvisisjon til pasientreiser
Dersom du ikkje kan nytte rutegåande transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til
reisa frå din behandlar eller frå ditt lokale pasientreisekontor; tlf. 915 05 515.
 Er det helsemessige årsakar til at du ikkje kan nytte rutegåande transport til og frå

behandling, kan du få rekvisisjon til annan transport av din behandlar.
 Manglar det tilbod om rutegåande transport på den aktuelle strekninga, kan ditt lokale

pasientreisekontor gje deg rekvisisjon til annan type transport.
Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje/turvogn og reise med helseekspress eller
helsebuss.

Venleg helsing
drosjeeigarane i Fyresdal

38


Click to View FlipBook Version