The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan menggunakan bahan bantu mengajar dalm tunjang sains dan teknologi prasekolah

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurrsyafiqahh93, 2019-12-17 22:33:55

Panduan menggunakan bahan bantu mengajar dalm tunjang sains dan teknologi prasekolah

Panduan menggunakan bahan bantu mengajar dalm tunjang sains dan teknologi prasekolah

PANDUAN PENGGUNAAN
BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

PRASEKOLAH

SUPPIAH NACHIAPPAN
ZAHARAH BT OSMAN
HASHIMAH BT HUSSIEN
NORLY BT JAMIL
NURULHUDA BT MD HASSAN
MASTURA OTHMAN

Buku Panduan : Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Tunjang Sains
dan Teknologi Prasekolah

Penulis : Prof. Madya Dr. Suppiah Nachippan
Pn. Zaharah Binti Osman
Pn. Hashimah Binti Hussien
Pn. Norly Binti Jamil
Pn. Nurulhuda Binti Md Hassan

Cetakan Pertama

Tahun : 2017
Hak Cipta : Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
ISBN : 978-967-0638-79-9
Dicetak oleh : Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC)
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada bahan ini boleh disalin semula dalam mana-
mana cara tanpa kebenaran bertulis daripada Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak
Negara (NCDRC),Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Penerbit :

Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC)
Kampus Sultan Azlan Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35000 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan.

Tel : 015-4879 7136/ 7137/ 7129
Emel : [email protected]
Laman web : http://ncdrc.upsi.edu.my

PRAKATA

Buku Panduan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Tunjang Sains dan Teknologi
Prasekolah ini ditulis berdasarkan hasil kajian ke atas pengajaran Tunjang Sains dan
Teknologi di prasekolah sekitar tiga daerah di Perak. Buku ini dihasilkan dengan
objektif agar menjadi panduan dan rujukan guru-guru prasekolah, dan pihak-pihak
yang terlibat dengan pendidikan awal kanak-kanak dalam merancangan pengajaran
yang menggunakan bahan bantu mengajar, khususnya bagi pengajaran Tunjang Sains
dan Teknologi.

Buku ini merangkumi empat bab, iaitu yang menyentuh kepada pengenalan
Tunjang Sains dan Teknologi prasekolah, analisis penggunaan bahan bantu mengajar
di prasekolah, komponen awal sains dan komponen awal matematik Bab 1
membincangkan secara umum mengenai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
(KSPK), Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah, objektif pengahasilan buku, bahan
bantu mengajar dan tafsiran pengajaran yang kreatif, inovatif dan berinformasi.

Bab 2 pula membentangkan hasil kajian yang dijalankan ke atas 20 buah
prasekolah dengan memfokuskan penggunaan bahan bantu mengajar di dalam
pengajaran Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah. Hasil data pemerhatian
dianalisis dan dibincangkan secara mendalam di dalam bab ini.

Manakala, bab 3 merupakan cadangan bahan bantu mengajar dan aktiviti bagi
pengajaran komponen awal sains prasekolah. Topik-topik yang dipilih adalah
berdasarkan topik-topik pengajaran guru prasekolah semasa pemerhatian dijalankan.
Di dalam bab ini diberi penerangan secara ringkas dan disertakan sumber rujukan dari
internet bagi memudahkan guru untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai
bahan bantu mengajar dan aktiviti yang dicadangkan.

i

Bab 4 juga merupakan bab yang membentangkan cadangan-cadangan bahan
bantu mengajar bagi pengajaran komponen awal matematik prasekolah. Topik-topik
pengajaran dipilih adalah berdasarkan topik pengajaran guru semasa data pemerhatian
kajian dikumpulkan. Setiap cadangan disertakan dengan gambar dan penerangan
secara ringkas serta pautan laman sesawang sebagai rujukan guru bagi mendapatkan
maklumat tambahan.

Akhir kata, diharap buku ini dapat menjadi panduan dan membantu guru-guru
dalam menggunakan bahan bantu mengajar juga menjadi pencetus kepada idea-idea
baharu yang lebih inovatif selari dengan pendidikan abad ke-21 kini.
Suppiah Nachiappan
Zaharah Osman
Norly Jamil
Hashimah Hussien
Mastura Othman

ii

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

Prakata i

Isi Kandungan iii

BAB 1 Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah 1

Pengenalan 1

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2

Tunjang Sains dan Teknologi 2

Objektif Penghasilan Buku Panduan Bahan Bantu Mengajar 5

Bahan Bantu Mengajar 5

Kesimpulan 7

BAB 2 Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar di Prasekolah 8

Pengenalan 8

Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Tunjang Sains dan 9
Teknologi Prasekolah

Analisis Dapatan Kajian 18

Aktiviti yang Dijalankan di dalam Pengajaran Tunjang Sains dan 19
Teknologi Prasekolah

Kesimpulan 21

BAB 3 Komponen Awal Sains 22

Pengenalan 22

Bentuk-bentuk di persekitaran 23

Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan 23

Bahan Bantu Mengajar 24

Komputer 24

iii

Papan Geo (Geoboard) 27
Aktiviti Bermain 30
Tumbuh-tumbuhan 33
Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan 33
Bahan Bantu Mengajar 34
Tayangan Video: Pertumbuhan Anak Benih 33
Aktiviti Seni Kreatif 34
Aktiviti Menanam Benih Pokok 35
Kitar hidup haiwan 38
Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan 38
Bahan Bantu Mengajar 38
Penggunaan Haiwan/Serangga (Benda Hidup) 38
Aktiviti Seni Kreatif 39
Tenggelam dan Timbul 40
Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan 41
Bahan Bantu Mengajar 40
Aktiviti Eksperimen 40
Aktiviti Mereka Cipta dan Bereksperimentasi 43
Magnet 45
Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan 45
Bahan Bantu Mengajar 45
Penggunaan Ferrofluid 45
Permainan Mencari Objek Tersembunyi 48
Kesimpulan 49

iv

BAB 4 Komponen Awal Matematik 50
Pengenalan 50
Konsep Nombor 51
Aktiviti Seni Kreatif 51
Permainan Suai Padan 52
Operasi Nombor 54
Mereka Cipta Mesin Tambah 53
Lembaran Kerja yang Kreatif 55
Mereka Cipta Permainan Bowling 56
Konsep Waktu 56
Carta Jam 56
Permainan Jam 57
Carta Nama-Nama Hari 58
Kesimpulan 59
60
Biblografi

v

BAB 1 TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI
PRASEKOLAH

Pengenalan

Dalam bab ini membincangkan secara ringkas mengenai Tunjang Sains dan Teknologi
seperti yang terkandung di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan. Selain itu, turut dibincangkan mengenai bahan bantu mengajar dan
pengajaran yang kreatif, inovatif dan berinformasi.

1

BAB 1
Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman
pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun dalam
jangka masa satu tahun atau lebih sebelum memasuki ke Tahun Satu (tujuh tahun).
Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia telah melalui satu proses transformasi ke
atas kurikulum prasekolah, dikenali sebagai Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan (KSPK). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melakukan
perubahan secara holistik dengan mengambil kira aspek kandungan, pedagogi,
peruntukan, masa, kaedah, pentaksiran, bahan dan pengurusan di dalam KSPK
berdasarkan kurikulum prasekolah sedia ada (KPM 2010).

KSPK terbina berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard dan
berbentuk modular. Standard kandungan dan standard pembelajaran adalah
berpaksikan kepada pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang
Pembelajaran berikut (KPM, 2010), i) Komunikasi; ii) Kerohanian, Sikap dan Nilai;
iii) Kemanusiaan; iv) Sains dan Teknologi; v) Fizikal dan Estetika serta vi)
Keterampilan Diri.

Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

Tunjang sains dan teknologi merangkumi awal sains, awal matematik dan aktiviti
pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT (KPM, 2010).
Melalui awal sains, murid-murid prasekolah dapat meneroka alam sekitar
menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Kemahiran asas proses sains seperti
kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan
mengelas, dapat dipupuk dan dikembangkan semasa proses penerokaan yang
dilakukan. Selain itu, awal sains juga menyediakan peluang untuk murid prasekolah
untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok, yang mana melalui
aktiviti ini murid-murid dapat mempelajari konsep penghubung, lingkungan, awal
matematik serta meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus
(KPM, 2010). Manakala, awal matematik pula dapat membekalkan pengalaman awal

2

BAB 1
Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

matematik seperti konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai
wang, konsep waktu, dan bentuk ruang. Selain itu, melalui tunjang sains dan
teknologi ini, murid prasekolah juga diberi peluang menggunakan komputer bagi
melakukan tugasan tertentu (KPM, 2010).

Kementerian Pendidikan Malaysia (2010) telah menetapkan Standard
Pengajaran dan Pembelajaran; dan juga Standard Domain Kreativiti untuk
memastikan guru mengetahui dan memahami tanggungjawab mereka dalam
merancang proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas. Kedua-dua
standard ini menekankan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan
kanak-kanak, pembelajaran menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap
perkembangan kanak-kanak, juga untuk memupuk pemikiran kreatif dan inovatif dalam
kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Tunjang sains dan teknologi juga merupakan satu medium utama dalam
perkembangan kognisi kanak-kanak prasekolah. Ini kerana kemahiran kognisi itu
sendiri terdiri daripada kemahiran pengelasan, konsep ruang, konsep nombor, proses
sains dan penyelesaian masalah. Menurut Nani & Rohani (2003), kanak-kanak
menguasai kemahiran kognisi melalui interaksi sebenar dengan menggunakan
pelbagai bahan maujud atau konkrit daripada pelbagai jenis bahan yang mudah
didapati di sekeliling mereka seperti butang, guli, kotak, tutup botol, biji benih, batu
dan daun. Kanak-kanak memahami persekitarannya melalui pengalaman
pembelajaran sebenar dan manipulasi yang berulang-ulang.

Dalam tunjang sains dan teknologi, KSPK turut menyatakan penggunaan
komputer bagi tujuan pengajaran ICT kepada murid prasekolah. Menurut Burnett
(2010), kanak-kanak masa kini membesar dalam textual landscape di mana mereka
mempunyai pelbagai cara berinteraksi dan bermain dengan aktif di dalam persekitaran
yang dicipta melalui teknologi digital seperti permainan komputer, telefon bimbit dan
dunia virtual. Maier dan Warren (2002) menjelaskan bahawa kajian-kajian
penggunaan ICT pada peringkat awal kanak-kanak menunjukkan pendedahan kepada
komputer multimedia boleh memberangsang dan mendorong kanak-kanak belajar
dengan lebih baik, cepat dan berkesan. Pendedahan awal kanak-kanak kepada ICT

3

BAB 1
Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

dan teknologi digital dapat membina pemikiran kritikal, meningkatkan kreativiti,
meneroka pelbagai bidang, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi,
di samping meningkatkan minat dan perhatian. Menurut Parker (2008), banyak
konsep asas dalam pembelajaran boleh disampaikan dengan berkesan melalui
program pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer multimedia.

Guru prasekolah perlu sedar bahawa kanak-kanak merupakan peneroka aktif
terhadap persekitaran mereka dan mereka belajar juga membina pengetahuan mereka
sendiri melalui penerokaan yang dilakukan (Essa, 2011). Melalui penerokaan, proses
inku$iri dan penemuan, kanak-kanak mendapat rangsangan dan galakan untuk
membentuk konsep dan membina pemikiran, mengelaskan maklumat, menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan, dan bukannya menghafal konsep sains dan
matematik (Bose, Tsamaase & Seetso, 2013). Mereka belajar sepanjang masa melalui
bermain dan interaksi dengan persekitaran sekeliling mereka, yang boleh membentuk
asas penting bagi semua proses pembelajaran matematik dan sains (Johansson &
Pramling Samuelsson, 2006).

Sejajar dengan itu, guru prasekolah perlu memahami bahawa pengajaran
berkait rapat dengan tanggungjawab guru sebagai penyampai ilmu dan keberkesanan
pengajaran banyak bergantung kepada sejauh mana guru berjaya mencapai objektif
pengajarannya dalam membantu kanak-kanak belajar apa yang diajarkan (Zamri,
Juliawati & Nik Mohd Rahimi, 2009). Justeru bagi memastikan hasil pembelajaran
dapat dicapai dan masa yang diperuntukkan digunakan dengan sebaiknya, guru perlu
bijak merancang, mengurus dan mengelola pengajaran. Transformasi kurikulum
pendidikan prasekolah melalui KSPK 2010 menyeru guru memfokus proses
pengajaran dan pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna kepada kanak-
kanak (Sharifah Nor & Aliza, 2011).

Oleh yang demikian, penyediaan Buku Panduan Penggunaan Bahan Bantu
Mengajar dalam Tunjang Sains dan Teknologi ini adalah sebagai satu kemudahan
buat guru prasekolah agar dapat membantu sedikit sebanyak dalam memberi idea
mengenai pendekatan pengajaran yang bersesuaian, cara penggunaan bahan bantu

4

BAB 1
Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

mengajar yang lebih kreatif dan pelbagai, serta memudahkan guru merancang
rancangan pengajaran harian mereka, khususnya dalam Tunjang Sains dan Teknologi.

Objektif Penghasilan Buku Panduan Bahan Bantu Mengajar

Buku panduan ini dihasilkan dengan beberapa objektif. Antaranya adalah seperti
berikut:

i. Sebagai panduan guru untuk mempelbagaikan kaedah penggunaan BBM
yang sedia ada dengan menumpukan kepada 3 aspek, iaitu kreatif, inovatif
dan berinformasi.

ii. Menjadi pencetus idea-idea baharu kepada penghasilan BBM untuk
digunakan dalam pengajaran di bilik darjah, khususnya bagi Tunjang Sains
dan Teknologi Prasekolah.

iii. Menambahbaik penggunaan BBM yang sedia ada ke tahap yang optimum,
khususnya dalam Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah.

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Pengajaran Awal Sains dan Matematik memerlukan pendekatan yang pelbagai untuk
memastikan murid prasekolah memahami serta dapat berkembang secara holistik.
Berikutan dengan itu, penggunaan Bahan Bantu Mengajar adalah satu kemestian di
peringkat prasekolah. Penggunaan bahan maujud atau konkrit amat dititik beratkan di
dalam pengajaran di peringkat prasekolah. Naim (2000) menyatakan, bahan bantu
mengajar ialah apa-apa sahaja bentuk benda, bahan, dan peralatan sama ada konkrit
atau abstrak yang dapat digunakan dan diekploitasikan oleh seseorang untuk
mencapai objektif pembelajaran. Proses PdP akan menjadi lebih berkesan jika guru
dapat menggunakan kreativiti, menggabungjalinkan penggunaan kerana belajar
merupakan fitrah manusia. PdP dapat dijalankan dalam suasana yang menyeronokkan
sekiranya murid meminati dan menyukai proses pengajaran dan pembelajaran yang
diikuti.

5

BAB 1
Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah

Menurut Norasiah, Nor Risah dan Rosnah (2013), alat dan bahan bantu
mengajar ini dapat membantu guru dalam pencapaian sesuatu objektif pembelajaran
dengan lebih berkesan. Pemilihan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan
aktiviti yang dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu
guru menyalurkan maklumat yang sepatutnya dengan lancar dan efektif.

Dalam pada itu, penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran Tunjang
Sains dan Teknologi perlulah mempunyai elemen kreatif, inovatif atau informasi.
Dengan itu, bahan bantu mengajar itu dapat digunakan secara optimum dan
pengajaran turut menjadi lebih bermakna. Berikut adalah definisi kepada pengajaran
yang kreatif, inovatif dan berinformasi.

i. Kreatif
 Kreatif dalam konteks pengajaran boleh ditafsirkan sebagai gabungan
pengetahuan sedia ada dalam beberapa cara baharu, atau memperkenalkan
proses baharu dalam memupuk pemikiran (kognisi), pendekatan yang
terbuka dan memberikan inspirasi dalam menggalakkan pelajar meneroka
dan berinovasi (Lou & Chen, 2012) dan penambahbaikan dalam
pengajaran (Sawyer, 2004).

ii. Inovasi
 Inovasi merupakan tindakan memperkenalkan sesuatu yang baharu atau
sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti, kaedah baharu, peranti,
pengukuran, penyelesaian, perkhidmatan produk, atau idea (Ideris, 2012).
Menurut Rogers (2003) inovasi merupakan idea, amalan atau objek yang
di anggap baharu oleh seseorang. Inovasi dalam pendidikan pula muncul
dalam bentuk penyelesaian baharu dicadangkan melalui dasar-dasar, atau
cara kreatif untuk memperbaharui pendidikan, budaya pendidikan baharu
atau idea baharu untuk mengatasi beberapa masalah dalam pendidikan.

iii. Informasi
 Informasi adalah satu bentuk pengetahuan, maklumat dan juga keterangan
mengenai sesuatu atau pun seseorang (Kamus Dewan, 2007). Dalam

6

BAB 1
Tunjang Sains dan Teknologi Prasekolah
konteks pengajaran informasi adalah merujuk kepada maklumat dan
pengetahuan yang terdapat pada Bahan Bantu Mengajar yang digunakan
oleh guru dan bagaimana guru menyampaikan maklumat tersebut kepada
murid. Menurut Suppiah (2015), hal ini penting kerana kanak-kanak
mengalami dan memahami makna serta mengingat semua informasi dan
ilmu pengetahuan yang dipelajari melalui proses kognisi sejak kecil lagi
melalui pembelajaran formal di sekolah dan secara tidak formal dalam
persekitaran mereka.

Kesimpulan

Pembelajaran Matematik dan Sains adalah penting dalam pendidikan
prasekolah. Hal ini kerana, ianya mempunyai kaitan jangka panjang dan
berterusan dengan kesediaan persekolahan dan pencapaian akademik. Kanak-
kanak prasekolah masa kini dilihat mampu dan bersemangat untuk belajar
konsep matematik dan sains. Sebagai contoh, kanak-kanak ingin tahu tentang
dunia dan bertanya dan bercakap mengenai bidang matematik dan sains
sebelum mereka memasuki alam persekolahan. Oleh itu, pengajaran Tunjang
Sains dan Teknologi Prasekolah memerlukan kepada bahan bantu mengajar
dalam memberikan informasi yang tepat dan menjadikan pengajaran lebih
berkesan dan menyeronokkan. Malahan, aspek kreatif, inovatif dan informasi
perlu diterapkan dalam pengajaran guru agar pengajaran dan pembelajaran
menjadi lebih bermakna.

7

BAB 2 ANALISIS PENGGUNAAN BAHAN
BANTU MENGAJAR DI PRASEKOLAH

Pengenalan

Satu kajian awal telah dijalankan bagi melihat penggunaan Bahan Bantu Mengajar di
dalam Tunjang Sains dan Teknologi. Kajian ini melibatkan 20 buah prasekolah dari
3 daerah di sekitar Perak, iaitu Daerah Larut Matang Selama, Kuala Kangsar dan
Kinta Utara. Bab ini akan membentangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh
melalui pemerhatian ke atas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

8

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Tunjang Sains dan
Teknologi Prasekolah

Pra Fokus Pengajaran Cara Penggunaan BBM
sekolah
Operasi Nombor: Permainan bowling: Guru menggunakan permainan
A Menggunakan bahan bowling di awal pengajaran bagi memperkenalkan
harian untuk operasi menolak. Melalui aktiviti ini murid akan rasa
menerangkan operasi gembira selain mendapat idea awal mengenai operasi
tolak. tolak.

Menulis ayat Komputer riba: Penggunaan CD interaktif di laptop,
Matematik dengan kemudian dipancarkan melalui TV dan audio CD
gunakan simbol tolak yang digunakan adalah dalam Bahasa Inggeris.
(-) dan sama dengan Visual yang dipamerkan menunjukkan operasi
(=) penolakkan berdasarkan gambar objek.

Menyatakan ayat Lembaran kerja: Guru memberi lembaran kerja
Matematik operasi kepada murid dalam bentuk latihan operasi tolak.
tolak secara lisan

B Menyiasat alam Komputer riba:

hidupan:

Tayangan video:

Meneroka bahagian- - From A Seed to A Flower

bahagian tumbuhan - Part of A Flower

iaitu daun, bunga,

buah serta Penggunaan Slaid Power Point: Tayangan gambar-

pertumbuhan anak gambar bunga dan bahagian tumbuhan; dan di setiap

benih. gambar disertakan dengan audio (di dalam bahasa

Inggeris) nama bahagian tumbuhan/bunga tersebut.

Bunga raya pelbagai saiz dan warna (main): Guru
menjalankan aktiviti berkumpulan dengan
membahagikan murid mengikut ciri-ciri bunga raya
tersebut dari segi saiz dan warnanya.

Lembaran Kerja: Jenis lembaran kerja yang
disediakan ialah memadankan nama bahagian pokok
berdasarkan gambar.

9

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

C Menyiasat alam Papan tulis: Guru menunjukkan magnet, kemudian
bahan: menulis di papan putih ejaan ‘magnet’.

Menjalankan Magnet: Demonstrasi dilakukan oleh guru dan
penyiasatan kesan kemudian eksperimen dilakukan oleh murid untuk
magnet ke atas objek membuat pemerhatian ke atas kesan magnet bila di
dekatkan pada bahan yang magnetik ataupun tidak
magnetik.

Carta gambar: Guru menunjukkan carta gambar
mengenai bentuk-bentuk magnet seperti magnet bar,
magnet gelang, magnet butang, magnet ladam kuda,
magnet silinder, dan magnet U.

Lembaran kerja: Guru mengedarkan lembaran kerja
yang mempunyai gambar objek-objek yang boleh
melekat dan tidak melekat kepada magnet. Guru
meminta murid-murid menggunting gambar objek
yang boleh melekat kepada magnet dan
menampalnya di dalam buku di bahagian jawapan
yang disediakan.

D Menyiasat alam Komputer riba: Guru menggunakan komputer untuk
E hidupan: menunjukkan gambar ikan yang mana pada gambar
tersebut telah dilabelkan dengan nama bahagian
Mengenal pasti tubuh badan ikan.
bahagian tubuh badan
haiwan (ikan) Kad Imbasan (perkataan): Kad imbasan yang
digunakan oleh guru D adalah untuk menunjukkan
perkataan ‘mata’, ‘mulut’, ‘sisik’, ‘sirip’, ‘insang’
dan ‘ekor’ kepada murid.

Permainan Jigsaw Puzzle: Permainan dijalankan
dalam kumpulan dan setiap kumpulan diberi satu
sampul surat mengandungi gambar ikan (puzzle).

Kemahiran saintifik: Komputer riba: Guru menggunakan laptop bagi
tujuan menunjukkan gambar bentuk-bentuk yang
Murid dapat terdapat di dalam permainan-permainan seperti
mengenal pasti dan badminton, bola sepak dan bola jaring.
menamakan bentuk-

10

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

bentuk objek di Papan putih: Guru menggunakan papan putih untuk
persekitaran melukis jaring (net) yang digunakan dalam
permainan badminton bagi menjelaskan kepada
murid bahawa jaring tersebut berbentuk segi empat
tepat.

Bola: Guru membawa murid-murid ke luar kelas
untuk bermain ‘Throw and Catch ball’, murid

dibahagikan kepada dua kumpulan.

F Menyiasat alam Ikan di dalam balang: Guru F membuat

hidupan: demonstrasi pencampuran anti-klorin ke dalam

balang air dan menunjukkan ikan (hidup) kepada

Menulis dan murid. Murid diberi peluang untuk bereksperimentasi

menyebut bahagian menyentuh ikan yang masih hidup di dalam balang.

anggota badan ikan

serta fungsinya Papan pamer dan kad imbasan (gambar): Guru F

menggunakan BBM ini dalam menerangkan

mengenai anggota badan ikan serta fungsinya.

Contohnya mulut untuk memakan, sirip digunakan

untuk berenang, insang untuk bernafas, sisik sebagai

pelindung badan ikan seperti kulit manusia

melindungi badan manusia, mata untuk melihat dan

ekor untuk berenang dan bergerak.

G Menyiasat alam Variasi buah-buahan: Guru menjalankan aktiviti

hidupan: meneka buah di dalam beg. Aktiviti ini memerlukan

murid mengambil buah dari sebuah beg kemudian

Memerhati dan meneka nama buah tersebut. Aktiviti ini membuatkan

mengumpulkan buah- murid berasa gembira dan seronok semasa belajar.

buahan yang biasa

dijumpai mengikut Carta bergambar: Guru menggunakan carta bagi

ciri warna dan berbiji. tujuan memperkenalkan kepada murid jenis buah-

buah berbiji satu dan berbiji banyak. Guru

menerangkan satu persatu jenis buah mengikut

gambar yang terdapat di dalam carta.

Papan putih dan kad imbasan (gambar buah):
Bagi meneguhkan lagi pengisian pengajaran pada
hari itu, guru telah menjalankan aktiviti
mengumpulkan jenis-jenis buahan mengikut ciri
sama ada berbiji satu atau berbiji banyak. Murid

11

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

perlu melekatkan kad imbasan di papan putih
mengikut jenis buah tersebut.

Lembaran kerja: Guru mengedarkan lembaran kerja
yang memerlukan murid untuk menandakan dua jenis
buah-buahan sama ada berbiji satu atau berbiji
banyak.

H Menyiasat alam Magnet pelbagai bentuk (model): Guru

bahan: menggunakan model magnet yang pelbagai bentuk

sebagai memperkenalkan bahawa magnet terdiri

Murid dapat daripada bentuk-bentuk yang berbeza. Magnet juga

mengelaskan objek digunakan dalam aktiviti kumpulan untuk melakukan

yang tertarik pada penyiasatan dan pemerhatian ke atas objek sama ada

magnet dan tidak tertarik atau pun tidak apabila magnet diletakkan

tertarik pada magnet secara berdekatan dengan objek.

Bahan magnetik dan tidak magnetik: Bahan-bahan
ini digunakan di dalam eksperimen yang dijalankan
bagi melihat sama ada bahan-bahan melekat/
bertindak balas apabila magnet didekatkan. Contoh
bahan-bahan yang digunakan ialah sudu besi,
gunting, paku dan kertas.
Jadual pemerhatian: Murid diberikan jadual
pemerhatian dan diarahkan melakar gambar objek
yang tertarik kepada magnet dan tidak tertarik kepada
magnet pada ruang yang disediakan.

I Konsep nombor: Kad Imbasan (Kad Nombor) : Nombor 1 hingga

nombor 10.

Memahami operasi

tambah dalam Alat permainan: Guru menggunakan alat permainan

lingkungan 10. (kereta dan haiwan) untuk menjadi bahan bagi

melakukan operasi tambah.

Menyatakan hasil

tambah dua Lembaran Kerja: Guru mengedarkan lembaran

himpunan objek kerja operasi tambah kepada murid-murid sebagai

pengukuhan kepada pembelajaran pada hari itu.

12

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

J Menyiasat alam Lagu rama-rama: Guru memilih lagu ini sebagai set

hidupan: induksi dalam memperkenalkan topik pada hari itu.

Pemilihan lagu ini bersesuaian dengan tajuk

Murid boleh pengajaran kerana lirik lagu itu sendiri menceritakan

memerhati dan tentang kitar hidup rama-rama.

menceritakan kitaran

hidup haiwan biasa Komputer riba dan LCD: BBM ini digunakan oleh

dijumpai. guru untuk tayangan kitaran hidup rama-rama

sebagai pengenalan kepada topik pengajaran guru.

Carta kitaran hidup rama-rama: Guru
menerangkan semula kitaran hidup rama-rama
menggunakan carta kitaran hidup rama-rama.

Model rama-rama: Sebagai penutup bagi
pembelajaran hari itu, guru mengajarkan murid untuk
membuat origami rama-rama.

K Menyiasat alam Kad Imbasan (kitaran hidup katak): Guru
hidupan: menceritakan mengenai kitaran hidup katak.

Murid dapat Papan putih: Guru turut menggunakan papan putih
memerhati dan untuk menerangkan mengenai kitar hidup katak
menceritakan kitaran secara melukis gambar.
hidup haiwan yang
biasa dijumpai Kad gambar dan kad manila: BBM ini digunakan
untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Murid
dibahagikan kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan
diberikan kad manila dan beberapa keping gambar.
Murid diminta menampalkan kad gambar di atas
meja mengikut kitar hidup katak seperti yang telah
guru ajarkan di awal pengajaran.

L Menyiasat alam Balang air dan objek tenggelam/timbul: Dengan

bahan menggunakan BBM ini, guru menjalankan proses

kemahiran sains, iaitu pemerhatian dan eksperimen

Memerhati dan bersama murid dengan menunjukkan secara amali

mengumpulkan objek apakah objek yang timbul dan apakah objek yang

kepada yang tenggelam.

tenggelam dan

timbul. Guru turut menyediakan objek-objek untuk murid

membuat pemerhatian secara individu untuk melihat

13

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

Membuat ramalan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Antara
apa yang akan objek yang yang disediakan ialah bata, gunting,
berlaku berdasarkan straw, duit syiling, pensil, model epal, klip kertas dan
pengalaman lepas bola. Kemudian guru menyoal secara kelas sama ada
(timbul dan objek tersebut timbul atau tenggelam.
tenggelam).

M Operasi Nombor Boneka ayam dan nyanyian lagu ‘Anak Ayam’:

Murid boleh Dengan menggunakan boneka, guru menyanyikan
lagu ‘Anak Ayam’ bersama-sama murid. Guru

mengeluarkan objek menggunakan lagu sebagai pengenalan kepada

dari himpunan dan konsep awal operasi penolakan. Melalui lirik lagu
membilang baki ‘Anak Ayam’ konsep operasi tolak dapat

dengan betul. diperkenalkan kepada murid.

Komputer riba: Pengajaran dikembangkan dengan
penayangan video cerita ‘Anak Itik’ menggunakan
Komputer riba, yang mengisahkan perjalanan 5 ekor
anak itik yang menaiki bukit. Ibu itik memanggil
anak itik, satu persatu jatuh dan hilang. Akhirnya
hilang semua anak itik. Video ini menunjukkan
operasi penolakan, dari jumlah 5 ekor anak itik
sehingga menjadi nilai 0.

Pembilang: Guru menggunakan pembilang sebagai
BBM untuk murid mengira 1 hingga 5. Guru
seterusnya menggunakan kad nombor dan juga
pinggan kertas dan meminta mengira 1 hingga 5
menggunakan objek tadi.

Lembaran Kerja: Guru memberikan murid kertas
yang mempunyai gambar dan memberi arahan untuk
memotong gambar mengikut jumlah yang disebutkan
oleh guru. Contohnya, gambar rumah, terdapat 4
keping gambar, guru menyuruh memotong 2 keping
gambar rumah, hasilnya tinggal 2 keping gambar
rumah yang terdapat pada kertas tadi.

Permainan Tolak: Kemudian guru menjalankan
aktiviti bermain dengan menggunakan bola. Guru
meminta murid untuk mengambil soalan dari dalam
kotak. Berdasarkan soalan, murid perlu memasukkan
bola ke dalam bakul mengikut soalan yang diberi,

14

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

dan mengira bakinya. Contohnya, terdapat 5 biji bola,
murid perlu masukkan 3 biji bola ke dalam bakul,
dan baki yang tinggal adalah 2 biji bola.

N Menyiasat Alam Komputer riba: Guru menggunakan Komputer riba

Hidupan: bagi tayangan video semasa set induksi dan

Memerhati dan perkembangan pengajaran. Pada perkembangan
pengajaran guru menayangkan video ‘Mari berkebun’

merekodkan proses sebagai informasi kepada murid bagaimana cara

percambahan biji penanaman pokok.

benih dan

pertumbuhan anak Pokok cili merah: Guru menunjukkan pokok cili

benih dari segi yang ditanam di dalam pasu sambil menerangkan

ketinggian dan mengenai proses pertumbuhan tumbuhan. Guru turut

pertambahan daun menambahkan informasi dengan menunjukkan

dengan bimbingan. kepada murid biji benih pokok cili. Pengajaran guru

dilihat inovatif apabila guru membelah cili di

hadapan murid untuk menunjukkan biji cili kepada

murid. Di akhir pengajaran pula guru melakukan

aktiviti mengukur ketinggian pokok cili bersama

murid.

Peralatan menanam pokok dan biji benih: Guru
melakukan demonstrasi bagaimana untuk menanam
pokok cili di depan murid. Kemudian murid turut
menanam pokok cili secara berkumpulan.

Papan putih: Papan putih digunakan untuk
menerangkan kembali apa yang telah guru ajarkan
dari awal pengajaran. Guru melukis gambar
tumbuhan bagi menerangkan tentang pertumbuhan
pokok cili dan proses penanaman pokok cili.

Lembaran kerja: Lembaran kerja yang diberikan
adalah berkenaan proses penanam pokok cili. Murid
perlu memadan gambar mengikut urutan cara
penanaman pokok cili.

O Konsep Waktu Kalendar: Guru menggunakan kalendar untuk sesi

soal jawab bersama murid. Murid menjawab soalan

Menyebut nama- guru secara kelas dan individu dengan idea sendiri

nama hari dalam dan juga berpandukan kalendar yang ditunjukkan.

seminggu mengikut

15

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

urutan dalam bahasa Kotak ajaib (main): Guru membuat aktiviti mengeja
Malaysia dan Bahasa kuat nama hari daripada kad perkataan. Guru
Inggeris mengeluar satu kotak ajaib (beg tangan kecil) dan
meminta murid mengambil satu kad perkataan setiap
seorang dan mengeja dengan kuat dan betul. Seorang
murid mengeluarkan kad Tuesday dari kotak, dan
mengejanya. Kemudian murid seterusnya
mengeluarkan kad Monday dan semua murid
mengejanya. Selepas aktiviti mengeja nama hari,
guru melakukan soal jawab bersama murid. Guru
bertanyakan soalan ‘hari pertama sekolah hari apa?’,
kemudian hari kedua, ketiga dan seterusnya.

Alat-alat perkusi: Guru memberikan alat-alat

perkusi kepada murid dan mengajar diiringi muzik.
Murid-murid menyanyikan lagu ‘Hari-hari dalam
seminggu’ menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris.

Lembaran kerja: Guru memberi latihan, di mana
murid perlu melukis gambar tapak tangan kemudian
menuliskan nama hari pada gambar tersebut dalam
BM dan BI.

P Konsep Waktu Carta Jam: Guru menunjukkan contoh gambar jam

kepada murid-murid. Kanak-kanak diminta menyebut

Mengenal nombor nama angka-angka yang terdapat pada jam tersebut.

pada jam Guru kemudiannya mengajar kanak-kanak menyebut

nombor-nombor tersebut untuk menunjukkan waktu.

Mengenal simbol Contoh: Pukul 12 tengahari, pukul 1 petang.

pada jam Kemudian guru menggunakan jarum pada jam untuk

menerangkan mengenai minit dan jam untuk

Menyatakan waktu menunjukkan waktu.

dengan melukis

jarum jam

Aktiviti seni kreatif: Murid-murid kemudiannya

diajar untuk membuat jam menggunakan pinggan

kertas dan kertas berwarna. Melalui aktiviti ini secara

tidak langsung murid mengetahui susunan nombor

yang terdapat pada jam sebagai asas pengenalan jam.

16

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

Q Menyatakan cara Lawatan ke luar kelas: Guru mengarahkan murid

menghindari sumber, untuk berbaris di luar kelas. Kemudian guru

tempat, dan situasi menerangkan mengenai aktiviti yang akan dijalankan

yang membahayakan mereka di luar kelas. Guru memberi arahan kepada

seperti di tempat murid mengenai apa yang murid ambil dari

awam persekitaran untuk pembelajaran pada hari itu,

(Kesepaduan contohnya daun. Semasa guru membawa murid ke

Tunjang) luar kelas, guru berbual-bual dengan murid tentang

tumbuh-tumbuhan di persekitaran mereka. Guru

membezakan pokok yang hidup dan pokok yang mati

dengan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut.

Daun: Murid diarahkan mencari daun-daun yang
telah gugur untuk aktiviti di dalam kelas. Guru
melarang murid untuk memetik daun yang masih di
pokok (hidup) kerana untuk menjaga alam sekitar.
Murid kembali ke dalam kelas dan menampal daun-
daun yang telah dikumpulkan ke atas kertas yang
diberikan oleh guru.

Lembaran kerja: Sebagai penutup guru
mengarahkan murid untuk mewarnakan lembaran
kerja yang diedarkan.

R Fokus Nombor Peralatan di persekitaran: Guru meminta murid-

murid mengira alat tulis seperti buku, pensil yang

Membilang nombor terdapat di atas meja murid. Kemudian murid

10 hingga 20 dipanggil dan diminta menyebut nama barang yang

serta jumlah yang terdapat atas meja tersebut. Murid

Menulis 10 hingga 21 dibahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti

dengan betul seterusnya. Murid perlu mengira 1 hingga 10

mengikut nama barang yang disebutkan guru.

Menulis nombor Contohnya mengira kerusi dan mengira meja dalam

secara rawak kumpulan.

Lembaran kerja: Murid diberikan lembaran kerja

sebagai pengukuhan kepada pembelajaran pada hari

itu.

S Penggunaan ICT Komputer riba dan tetikus: Guru menggunakan

komputer riba bagi tayangan cerita ‘Kebun Sayur Pak

Menggunakan tetikus Johan’. Guru kemudiannya menggunakan komputer

untuk klik dan dwi riba menunjukkan soalan yang memerlukan murid

klik untuk memadan jawapan yang betul. Murid diarah

17

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

untuk klik dan dwi klik tetikus untuk menjawab
soalan dengan bimbingan guru.

T Bentuk dan Ruang Buku kerja dan lembaran kerja: Murid-murid

membuat latihan di dalam buku kerja. Guru

Murid boleh kemudiannya menyemak latihan kanak-kanak.

meletakkan objek Selepas itu guru meminta murid menyimpan dan

mengikut arahan menyusun buku kerja yang telah digunakan.

Analisis Dapatan Kajian

Berdasarkan pemerhatian dan temu bual yang dijalankan, pengkaji mendapati terdapat
beberapa jenis bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru prasekolah dalam
pengajaran dan pembelajaran tunjang sains dan teknologi prasekolah. Pengkaji telah
mengkategorikan jenis BBM ini kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan
elektronik. BBM dari kategori elektronik ialah komputer, televisyen, pemancar LCD
dan juga CD interaktif. Manakala BBM dari kategori bukan elektronik ialah bahan
maujud, model objek, kad imbasan, carta gambar, papan pamer, papan putih,
lembaran kerja dan alat permainan.

Selari dengan arus kemodenan pada hari ini, penggunaan komputer sebagai
bahan bantu mengajar yang merupakan satu keperluan kepada guru-guru bagi
membantu pengajaran di dalam kelas. Namun begitu guru prasekolah dilihat masih
kurang mahir untuk mempelbagaikan penggunaan komputer ke tahap yang optimum.
Pengajaran guru banyak menumpukan kepada tayangan gambar sahaja. Hal ini
mungkin kerana guru-guru tidak didedahkan dengan penggunaan komputer sebagai
bahan bantu mengajar menjadikan guru tidak dapat menggunakan komputer ke tahap
yang optimum. Menurut Sancar-Tokmak (2013), sekiranya guru tidak diterapkan
dengan pengetahuan mengenai teknologi, adalah sukar bagi mereka mengintegrasikan
teknologi di dalam pengajaran mereka.

Manakala hasil kajian Kurt (2013) pula menunjukkan bahawa guru prasekolah
menggunakan komputer dan teknologi bukanlah untuk tujuan pendidikan tetapi
digunakan bagi tujuan seperti pentadbiran, merancang pengajaran, kerja rumah untuk

18

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

murid, dan menyimpan rekod pentaksiran murid. Selain itu, Sancar-Tokmak (2013)
menjelaskan bahawa hasil kajian juga menunjukkan guru prasekolah mempunyai
persepsi yang negatif dalam mengintegrasikan teknologi kerana dua faktor iaitu
kurang pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dan mempunyai persepsi
bahawa komputer dan teknologi tidak menyediakan bahan yang maujud atau yang
boleh dipegang kepada murid-murid.

Penggunaan bahan bantu mengajar bukan dari jenis bahan elektronik oleh guru
prasekolah banyak menumpukan kepada penggunaan gambar, sama ada dalam bentuk
kad imbasan, carta mahupun papan pamer. Ini menunjukkan bahawa guru masih
lemah dalam merancang pengajaran mereka, khususnya dalam tunjang sains dan
teknologi. Hal ini kerana penggunaan gambar diikuti dengan penerangan oleh guru
semata-mata dilihat kurang bersesuaian dengan pengajaran sains.

Pendidikan sains memerlukan kepada proses-proses sains seperti meneroka,
menyiasat, memerhati, mengelas, membuat eksperimen, membanding dan membeza
serta membuat ramalan (KPM, 2010). Oleh yang demikian penggunaan BBM perlulah
bersesuaian dan melibatkan kepada proses sains seperti yang disarankan oleh KPM,
iaitu di dalam dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Hasil
kajian Erden dan Sonmez (2011) menunjukkan bahawa guru prasekolah kurang
melakukan aktiviti sains di dalam bilik darjah kerana kurangnya pengetahuan sains
dan juga peralatan untuk digunakan dalam mengajar sains.

Aktiviti yang Dijalankan di dalam Pengajaran Tunjang Sains dan Teknologi
Prasekolah

Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, beberapa bentuk aktiviti yang dijalankan
oleh guru prasekolah telah dikenal pasti dalam pengajaran tunjang sains dan
teknologi, iaitu:

19

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

i. Aktiviti belajar melalui bermain
ii. Aktiviti eksperimen
iii. Aktiviti berkumpulan
iv. Aktiviti bersoal jawab dengan murid.

Bermain merupakan fitrah bagi kanak-kanak dan tidak dinafikan bahawa
bermain penting dalam konteks kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak berpeluang
melakukan aktiviti yang bermakna yang dapat memupuk perkembangan bahasa,
kognitif, sosial, emosi dan fizikal melalui bermain. Hasil kajian menunjukkan guru
prasekolah menggunakan pendekatan ini agar kanak-kanak fokus semasa
pembelajaran berlangsung seterusnya memupuk minat kanak-kanak terhadap
pendidikan sains. Menurut Sharifah dan Aliza (2011), bermain adalah cara terbaik
bagi kanak-kanak mempelajari konsep dan kemahiran yang kemudiannya akan
digunakan untuk mempelajari perkara-perkara baharu pada masa akan datang. Siry
(2014) menyatakan, kajian membuktikan bahawa kanak-kanak berinteraksi dengan
cara bermain semasa aktiviti sains dijalankan dan ini memotivasikan mereka untuk
melibatkan diri dalam pembelajaran sains.

Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan guru prasekolah menjalankan
aktiviti eksperimen di dalam mengajarkan murid mengenai kesan tindak balas magnet
terhadap objek. Aktiviti ini adalah bertepatan dengan konsep sains itu sendiri di mana
ia melibatkan pemerhatian, penerokaan dan penyiasatan. Hasil kajian Andersson dan
Gullberg (2014) menunjukkan bahawa melalui pendekatan eksperimen, kanak-kanak
merasakan mereka mempunyai kuasa ke atas pembelajaran mereka sendiri. Malahan,
hasil kajian juga menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak melibatkan diri di dalam
eksperimen, kemahiran lain luar daripada konteks pembelajaran sains juga
ditonjolkan.

Aktiviti bersoal jawab adalah satu perkasa asas dalam proses pembelajaran. Ini
kerana melalui bersoal jawab ilmu pengetahuan dapat ditambah, kekeliruan dapat
dirungkai dan kefahaman dapat diukur. Dalam konteks pembelajaran di peringkat
prasekolah, aktiviti ini penting baik dari pihak guru mahupun dari pihak murid. Hal

20

BAB 2
Analisis Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Prasekolah

ini kerana melalui aktiviti ini guru dapat mengetahui sejauh manakah pengetahuan
murid-murid dalam sesuatu perkara dan jawapan yang diberikan oleh murid juga
berkemungkinan luar dari jangkaan guru. Manakala kanak-kanak pula mempunyai
perasaan ingin tahu yang meluas mengenai sesuatu perkara dan inginkan jawapan
untuk setiap persoalan. Menurut Norsita dan Zainal (2014), kanak-kanak perlu diajar
untuk menggunakan kemahiran berfikir secara kreatif, dengan bertanyakan soalan-
soalan yang akan membantu mereka memahami bagaimana dan apa yang perlu
dipelajari di dunia yang pesat berubah ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian ini, guru-guru prasekolah dilihat mempunyai idea yang
tersendiri di dalam pengajaran tunjang sains dan teknologi khususnya dalam
menggunakan bahan bantu mengajar. Guru juga turut mengintegrasikan penggunaan
ICT di dalam pengajaran mereka bersesuaian dengan perkembangan dunia teknologi
pada hari ini. Usaha yang dijalankan oleh guru ini perlu diteruskan. Namun begitu,
guru perlu menambahkan pengetahuan dari aspek mempelbagaikan penggunaan
komputer secara optimum agar pengajaran guru tidak hanya menumpukan kepada
tayangan gambar semata-mata. Selain itu, guru dilihat kurang menggunakan bahan
maujud dalam pengajaran mereka. Penggunaan bahan maujud adalah penting di
peringkat prasekolah dan juga dalam mengajar konsep sains kepada kanak-kanak. Ini
kerana penggunaan bahan maujud secara tidak langsung akan melibatkan aktiviti yang
bersifat hands-on yang sering ditekankan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oleh
itu, pemilihan BBM dan jenis aktiviti yang dijalankan di dalam pengajaran tunjang
sains dan teknologi tidak boleh dipandang enteng kerana implikasinya ke atas
pembelajaran kanak-kanak dalam konteks memahami dunia sains di persekitaran
mereka.

21

BAB 3 KOMPONEN AWAL SAINS

Pengenalan

Di dalam bab ini terdapat beberapa jenis Bahan Bantu Mengajar bagi komponen
awal sains. Bahan bantu mengajar yang dicadangkan adalah berdasarkan topik
pengajaran daripada hasil kajian di bab 2. Kandungan pula disusun mengikut aras
kemahiran sains seperti yang terkandung di dalam Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan. Selain itu, setiap cadangan Bahan Bantu Mengajar juga
disertakan pautan laman sesawang sumber aktiviti sebagai rujukan.

22

BAB 3
Komponen Awal Sains

Bentuk-bentuk di persekitaran

Standard Pembelajaran:
ST 2.1.2: Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.
ST 2.1.6: Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran

Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan:

Warna dan bentuk merupakan dua elemen yang sangat mudah dikenal pasti melalui
persekitaran. Oleh sebab itu, program pendidikan awal kanak-kanak lazimnya akan
memberi penekanan kepada pengajaran yang menjurus kepada dua elemen ini. Hal ini
kerana sebelum kanak-kanak mengenal nombor dan huruf, melalui pemerhatian ke
atas persekitaran mereka telah terlebih dahulu mengenal pasti bentuk dan warna-
warna yang ada. Perkara ini mendorong kanak-kanak untuk mentafsirkan dunia di
sekitar mereka berdasarkan kedua elemen ini.

Setiap benda mempunyai bentuk dan perkara yang sangat dekat dengan
kehidupan manusia yang melibatkan bentuk-bentuk adalah reka cipta. Di sekeliling
kita setiap sesuatu alatan, perkakasan, mahupun bangunan direka cipta menggunakan
gabungan bentuk-bentuk asas. Guru boleh menggunakan bahan-bahan di persekitaran
dalam menerangkan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dalam menerangkan fungsi
dan aplikasi bentuk dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh; segi empat sama –
tingkap kereta, meja, segi empat tepat – papan putih, pintu kelas, segi tiga – kon
aiskrim, bulat – tayar kereta.

23

BAB 3
Komponen Awal Sains

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

a) Komputer
 Cara Penggunaan: Tayangan video
 Aras Pengetahuan/Pemahaman: Nama-nama bentuk dan ciri-ciri bentuk

Sumber Tambahan:

1.https://www.youtu

be.com/watch?v=1
tH5akLLWzY

Rajah 3.1: Video lagu mengenai jenis-jenis bentuk
(www.youtube.com/watch?v=18PdidUfhZc)

- Penggunaan tayangan video seperti Rajah 3.1 memberikan idea awal kepada
murid mengenai nama-nama bentuk-bentuk yang terdapat di sekeliling mereka
dan ciri-ciri yang terdapat pada bentuk. Pemilihan video yang mempunyai
audio (lagu) dan grafik yang berwarna-warni menjadikan murid mudah
tertarik dan memberikan tumpuan dalam pengajaran guru.

- Selain tayangan video berbentuk grafik animasi guru turut boleh
menggunakan video mengenai bagaimana bentuk-bentuk asas ini digunakan di
dalam kehidupan manusia. Hal ini akan memberikan informasi kepada murid
bahawa setiap objek di sekeliling mereka dihasilkan dari bentuk-bentuk asas
ini. Sebagai contoh seperti Rajah 3.2, guru boleh menggunakan video yang
menayangkan tentang reka bentuk seni bina bangunan moden pada hari ini
yang menggabungkan bentuk-bentuk asas.

- Setiap tayangan video perlulah disusuli dengan soalan-soalan yang berkaitan
tayangan tersebut dan juga topik pembelajaran. Guru disarankan bertanyakan
soalan yang mampu membuatkan murid untuk berfikir ke aras yang lebih

24

BAB 3
Komponen Awal Sains
tinggi. Cara penyoalan pula lebih tersusun mengikut aras kesukaran dan beri
peluang untuk murid memberikan jawapan mengikut idea mereka sendiri.

Rajah 3.2: Reka bentuk bangunan merupakan aplikasi bentuk-bentuk asas yang
mudah diperhatikan oleh murid (www.youtube.com/watch?v=W4eiOZDAo)

- Kemahiran sains: Melalui tayangan video ini murid memperoleh kemahiran
meneroka bentuk-bentuk yang terdapat dipersekitaran kelas dengan
menyatakan persamaan dan perbezaan yang ada pada bentuk-bentuk yang
dinyatakan. Malahan video yang menayangkan penggunaan bentuk dalam
hidup manusia pula memberikan ruang untuk murid berfikir secara kreatif.

 Cara Penggunaan: Manipulasi Perisian Komputer Microsoft Office
 Aras Pengetahuan/ Aplikasi: Mereka bentuk imej dengan menggabungkan

bentuk-bentuk.

Rajah 3.3: Penggunaan perisian komputer Power Point untuk mereka cipta imej
dengan menggabungkan bentuk-bentuk asas
25

BAB 3
Komponen Awal Sains

- Perisian komputer Microsoft Office mempunyai beberapa perisian yang sangat
lazim digunakan pada hari ini seperti Power Point dan Word. Oleh yang
demikian, dengan memanipulasikan perisian yang ada secara tidak langsung
guru mengoptimumkan penggunaan komputer.

- Sebagai contoh seperti Rajah 3.3, melalui penggunaan perisian Power Point,
guru boleh menggunakan pilihan arahan ‘Insert’ yang mempunyai pilihan
yang lain termasuklah ‘Shapes’. Guru perlu membuat demonstrasi terlebih
dahulu di hadapan murid bagaimana bentuk-bentuk asas ini dapat
digabungkan menghasilkan sesuatu imej. Gunakan warna-warna yang menarik
dan menggunakan pilihan 3D agar dapat menghasilkan imej seperti dalam
Rajah 3.3 di sebelah kanan.

- Kemahiran Sains: Melalui manipulasi perisian komputer ini murid berfikir
dengan kreatif untuk mengaplikasikan bentuk-bentuk asas menjadi sesuatu
hasil baharu. Dalam menghasilkan imej ataupun ciptaan itu pula kanak-kanak
bermain dengan imaginasi dan perasaan ingin mencuba menggunakan bentuk-
bentuk tertentu mengikut gambaran di minda mereka. Secara tidak langsung
guru menerapkan daya inovasi di dalam diri murid prasekolah.

 Cara Penggunaan: Permainan Komputer Sumber Tambahan:
 Aras Pemahaman/ Aplikasi : Menggunakan 1. http://www.abcya.c

pengetahuan sedia ada untuk menjawab soalan di om/shapes_geometr
dalam permainan komputer y_game.htm
2. http://www.topmark
s.co.uk/maths-
games/5-7-
years/shapes

Rajah 3.4: Permainan komputer yang menguji pengetahuan jenis-jenis bentuk
(http://pbskids.org/games/shapes/)

26

BAB 3
Komponen Awal Sains

- Dalam dunia teknologi pada hari ini aplikasi permainan dalam bentuk perisian
komputer mahu pun telefon pintar telah menjadi satu kebiasaan bagi generasi
muda termasuklah murid prasekolah. Oleh itu, penggunaan permainan
komputer ini secara tidak langsung akan membuatkan murid menjadi teruja
dan akan berasa seronok untuk belajar.

- Malahan melalui penggunaan permainan komputer ini selain mengaplikasikan
pengetahuan murid, pembelajaran turut menjadi lebih menarik dan
penggunaan komputer dapat dipelbagaikan. Permainan komputer ini boleh
dimuat turun dari internet atau bermain secara dalam talian.

- Kemahiran Sains: Permainan komputer seperti Rajah 3.4 menerapkan
kemahiran mengelas di mana murid dapat mengelaskan imej mengikut satu
kategori yang mudah berdasarkan bentuk dan warna bentuk tersebut. Terdapat
juga permainan komputer yang memerlukan kanak-kanak berfikir secara ke
aras yang tinggi kerana aras permainan tersebut menguji kanak-kanak untuk
cuba menyelesaikan sesuatu masalah.

b) Papan Geo (Geoboard)
 Cara Penggunaan: Membina bentuk-bentuk geometri
 Aras Aplikasi: Murid mengaplikasikan pengetahuan dengan membina bentuk-
bentuk geometri dengan menggunakan gegelung getah.

27

BAB 3
Komponen Awal Sains

Rajah3.5: Papan Geo boleh dihasilkan dengan sendiri dengan bahan yang mudah
diperoleh (www.littlebinsforlittlehands.com)

- Geoboard (seperti dalam Rajah 3.5) adalah satu manipulasi matematik yang
digunakan untuk meneroka konsep-konsep asas dalam geometri. Penggunaan
geoboard bersifat hands on dan murid turut dapat membina imej yang
menggabungkan penggunaan bentuk-bentuk. Malahan, papan ini boleh
dihasilkan sendiri oleh guru dengan mudah dan tidak memakan kos yang
tinggi.

- Bahan-bahan yang diperlukan untuk membina
geoboard:

Sumber Tambahan:

i. Papan (nipis) atau kad yang tampal pada 1. http://picklebums.c
om/geoboards

polistrin (aktiviti
menggunakan

ii. Paku tekan (Push pin) geoboard)

iii. Kertas bergaris atau kertas graf

iv. Gegelung getah (Rubber band)

v. Gam (Glue gun)

28

BAB 3
Komponen Awal Sains

- Cara menghasilkan geoboard adalah seperti berikut:

a. Papan atau kad tadi
ditampalkan kertas
bergaris. Tujuan
ditampalkan kertas
ini agar paku tekan
tadi dapat disusun
dengan jarak yang
sama.

b. Kemudian paku
tekan tadi ditekan
di atas permukaan
papan mengikut
jarak sedia ada
kertas tadi. Di
bahagian hujung
paku tekan pula
digamkan
menggunakan glue
gun agar bahagian
yang tajam dapat
ditutup.

c. Gegelung getah
bewarna warni
dijadikan sebagai
alat untuk membina
bentuk-bentuk
geometri. Murid
turut boleh mereka
cipta imej melalui
gabungan bentuk-
bentuk geometri
yang dihasilkan.

29

BAB 3
Komponen Awal Sains

 Penyediaan buku aktiviti menggunakan geoboard

- Guru perlu membimbing murid pada peringkat awal penggunaan geoboard
agar mereka dapat memahami bahawa penggunaan geoboard sebenarnya
adalah satu bentuk pembelajaran. Oleh itu, sebaiknya guru menyediakan buku
yang mempunyai aktiviti-aktiviti contoh menggunakan geoboard ini. Guru
boleh memuat turun contoh-contoh seperti Rajah 3.6 daripada internet.

Rajah 3.6: Contoh penggunaan geoboard dalam mengaplikasikan pembelajaran
mengenai bentuk-bentuk

c) Aktiviti Bermain
 Nama permainan: Cari bentuk tersembunyi
 Aras Aplikasi: Murid perlu mencari objek di sekeliling kelas mengikut bentuk-
bentuk yang ditetapkan guru.

30

BAB 3
Komponen Awal Sains

Rajah 3.7: Permainan cari objek tersembunyi menguji pengetahuan sedia ada murid
mengenai bentuk-bentuk dipersekitaran mereka
(http://handsonaswegrow.com/shape-activities-for-toddlers/)

- Tatacara bermain mencari objek tersembunyi:

i. Guru perlu menyediakan ruang untuk bermain di dalam kelas. Guru boleh
menyediakan ruang seperti Rajah 3.7 atau menyediakan bekas untuk
meletakkan barang-barang yang kumpulkan oleh murid.

ii. Aktiviti boleh dijalankan dalam kumpulan. Permainan perlu dihadkan
dalam tempoh waktu tertentu agar murid lebih teruja dan bersaing sesama
sendiri.

iii. Seperti Rajah 3.7 guru perlu melabelkan setiap jenis bentuk agar murid
dapat mengelaskan objek berdasarkan bentuk-bentuk tersebut.

- Kemahiran Sains: Permainan ini memerlukan murid untuk mengecam bentuk-
bentuk yang perlu dicari terlebih dahulu. Secara langsung melalui permainan
ini diterapkan kemahiran mengelas kepada murid di mana murid perlu
mengenal pasti bentuk-bentuk yang terdapat pada objek, kemudiannya
mengelaskan berdasarkan ciri-ciri bentuk tersebut. Malahan, melalui aktiviti
ini guru dapat mengetahui pemahaman murid tentang pengajaran mengenai
bentuk-bentuk asas ini.

31

BAB 3
Komponen Awal Sains

 Nama Permainan : Jumping Shape Maze

Rajah 3.8: Permainan Shape Maze (www.creativefamilyfun.net/2012/07/go-outside-driveway-
shape-maze.html)

- Permainan ini boleh dilakukan sama ada di luar kelas ataupun di dalam kelas,
di mana turut membantu perkembangan motor kasar murid. Hal ini kerana
permainan ini memerlukan murid untuk melompat berdasarkan bentuk yang
diperoleh.

- Untuk aktiviti di luar kelas seperti Rajah 3.8, guru perlu menyediakan shape
maze yang dilakar di permukaan lantai menggunakan kapur tulis. Salah satu
cara untuk menentukan bentuk bagi murid memulakan permainan adalah
dengan menyediakan dadu seperti Rajah 3.8. Guru juga boleh menggunakan
cara lain seperti membahagikan murid kepada beberapa kumpulan mengikut
jenis bentuk dan lain-lain cara yang dirasakan sesuai.

- Murid perlu melontarkan dadu untuk mendapatkan bentuk bagi memulakan
permainan. Selepas memperoleh bentuk tersebut murid perlu melompat
mengikut lakaran bentuk yang sama. Guru perlu mengatur murid digaris
permulaan, kemudian murid dilepaskan pada waktu yang sama dan murid
yang berjaya melompat mengikut bentuk yang diperoleh di awal permainan
hingga ke garisan penamat akan memenangi permainan ini.

- Kemahiran Sains: Melalui permainan ini murid dapat menggunakan
pengetahuan sedia ada dan perlu mengecam bentuk-bentuk dengan cepat agar
dapat sampai ke garisan penamat dengan segera. Malahan, melalui permainan

32

BAB 3
Komponen Awal Sains

ini guru mendapat gambaran awal sejauh manakah tahap penguasaan murid
dalam mengenal dan mengecam bentuk-bentuk asas ini.

Tumbuh-tumbuhan

Standard Pembelajaran:
ST 3.3.9: Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan
pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertumbuhan daun dengan
bimbingan

Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan:

Tumbuh-tumbuhan merupakan merupakan elemen dalam sistem ekologi di dunia.
Kepentingan tumbuh-tumbuhan perlu disedari oleh manusia sejak dari awal usia lagi.
Tumbuh-tumbuhan bukan sekadar menjadi sumber makanan manusia, bahkan turut
membebaskan oksigen sebagai keperluan benda hidup di dunia ini. Keunikan tumbuh-
tumbuhan dari segi ciri-ciri seperti warna, bentuk fizikal serta manfaat dan
keistimewaan yang tersendiri perlu diketahui oleh murid agar dapat menanam sifat
cintakan alam sekitar sejak dari kecil lagi. Oleh itu, pengajaran guru dalam topik ini
perlulah melibatkan kemahiran meneroka dan pemerhatian agar murid merasa teruja
dengan keunikan alam semula jadi.

Bagi peringkat prasekolah pengajaran mengenai tumbuh-tumbuhan adalah
untuk murid mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan juga adalah benda hidup seperti
manusia. Sekiranya manusia mempunyai panca indera, tumbuhan pula mempunyai
bahagian-bahagian seperti batang, daun, akar dan setiap darinya mempunyai fungsi
yang tersendiri. Pendekatan eksperimen yang melibatkan penerokaan, menaakul dan
penyiasatan dapat menjadikan pengajaran guru lebih menarik dan bermakna kepada
murid prasekolah.

33

BAB 3
Komponen Awal Sains

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

a) Tayangan video: Pertumbuhan anak benih Sumber
tambahan:
 Aras pengetahuan: Murid dapat pengetahuan asas 1. www.youtube.com
mengenai pertumbuhan anak benih. /watch?v=I8_Wsv
zDY8

Rajah 3.9: Proses pertumbuhan pokok bunga (www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8)

- Tayangan video seperti Rajah 3.9 memberikan pengetahuan asas bagaimana
proses pertumbuhan pokok daripada benih. Melalui video tersebut murid akan
memperoleh pengetahuan baharu seperti anak benih memerlukan air dan
cahaya matahari untuk hidup.

b) Aktiviti seni kreatif

 Menghasilkan imej pokok dan proses pertumbuhan pokok
 Aras aplikasi: Mengaplikasikan pengetahuan yang diterapkan melalui

tayangan video.

34

BAB 3
Komponen Awal Sains

Rajah 3.10: Proses pertumbuhan pokok diterjemahkan dalam bentuk hasil seni kreatif
(http://kcrewkidsrock.blogspot.my)

- Melalui aktiviti seni kreatif yang dijalankan secara hands on, murid akan dapat
mengingati bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Malahan,
elemen-elemen yang terdapat semasa proses pertumbuhan pokok turut dapat
diterapkan melalui aktiviti ini.

c) Aktiviti menanam benih pokok
 Aras aplikasi/sintesis: Murid akan menanam dan menjaga tanaman mereka
seterusnya membuat penerokaan dan pemerhatian.

Rajah 3.11: Tanaman pokok dari jenis kekacang (www.littlebinsforlittlehands.com/seed-jar-
science-experiment-kids)
35

BAB 3
Komponen Awal Sains
- Pemilihan jenis pokok dan juga medium untuk menanam pokok:
Guru disarankan menggunakan pokok dari jenis benih yang mudah diperoleh
dan proses pertumbuhan juga tidak memakan masa yang lama. Selain itu, guru
boleh menggunakan air dan juga tanah sebagai medium untuk tanaman agar
murid mengetahui bahawa terdapat tanaman yang boleh hidup di dalam air.
- Antara yang mudah dilakukan oleh guru adalah dengan menanam pokok dari
benih kekacang kerana proses pertumbuhan pokok tidak mengambil masa
yang lama. Melalui aktiviti ini murid dapat membuat pemerhatian ke atas
tanaman mereka.
- Penanaman pokok juga perlulah di dalam bekas yang lutsinar agar murid dapat
melihat dengan jelas perubahan yang berlaku ke atas benih yang ditanam.
Aktiviti menanam benih pokok ini memerlukan buku rekod pemerhatian agar
murid dapat merekodkan apa yang berlaku kepada tanaman mereka sepanjang
tempoh projek ini dijalankan.

 Menghasilkan buku jurnal pemerhatian
 Aras pemahaman: Murid akan lebih memahami mengenai pertumbuhan biji

benih dengan merekodkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam tempoh
pemerhatian dijalankan.

Rajah 3.12: Buku jurnal pemerhatian untuk merekod proses dan perkembangan pokok
(www.kindergartensuperkids.com/2012_04_01_archive.html)

36

BAB 3
Komponen Awal Sains
- Pemerhatian akan menjadi tidak bermakna sekiranya tidak direkodkan apa
yang diperhatikan. Oleh itu, guru perlu menyediakan buku pemerhatian ini
agar mereka dapat merekodkan apa yang terjadi kepada pokok yang ditanam.
- Melalui penggunaan buku jurnal pemerhatian ini murid dapat mencatatkan
perubahan yang berlaku terhadap tanaman mereka. Cacatan yang dilakukan
pula adalah mengikut tahap murid di mana sekiranya murid masih belum
mampu untuk menulis, maka murid perlu melukiskan apa yang mereka
perhatikan.

 Aktiviti eksperimen terhadap tanaman

Rajah 3.13: Hasil eksperimen ke atas pokok untuk melihat keperluan cahaya dan air
dalam pertumbuhan pokok (www.rmpsjunior.wordpress.com/jcv)

- Melalui aktiviti eksperimen kemahiran proses sains seperti membuat
pemerhatian, meneroka, menaakul dan membandingkan hasil eksperimen
dapat diterapkan kepada murid. Berdasarkan Rajah 3.13 pelbagai eksperimen
boleh dijalankan untuk melihat kesannya ke atas pokok.

- Antara eksperimen yang boleh dijalankan oleh murid ialah :-

i. Keperluan air kepada tumbuhan: Arahkan murid membandingkan apa
yang terjadi kepada pokok apabila tidak mendapat sumber air dan
hanya bergantung kepada cahaya matahari semata-mata.

ii. Keperluan cahaya kepada tumbuhan: Murid dapat memerhatikan kesan
ke atas pokok yang tidak mendapat cahaya berbanding pokok yang
mendapat cahaya yang cukup.
37

BAB 3
Komponen Awal Sains

iii. Kesan menggunakan air selain air paip: Murid perlu menyiram pokok
menggunakan air selain dari air paip seperti air gula, air garam dan
sebagainya. Selain itu, bagi tanaman yang ditanam menggunakan
medium air, guru boleh menggunakan air yang berwarna untuk murid
melihat kesannya ke atas pokok.

iv. Kesan serangga perosak kepada tumbuhan: Tumbuhan juga menerima
ancaman dari serangga perosak, oleh itu melalui eksperimen ini murid
dapat mengenal pasti apakah serangga yang merosakkan tanam-
tanaman.

Kitar hidup haiwan

Standard Pembelajaran:
ST 3.4.8: Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai

Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan:

Pengetahuan mengenai kitaran hidup haiwan ini dapat menjadi murid berfikir secara
mendalam bahawa setiap benda hidup mempunyai kitaran hidup tersendiri.
Sebagaimana manusia yang bermula kehidupannya sejak bayi hingga kepada orang
tua, begitu juga dengan haiwan yang hidup di persekitaran manusia. Antara
kepentingan pengetahuan kitaran hidup haiwan ini adalah manusia mampu mengawal
pembiakan haiwan perosak agar tidak mendatangkan keburukan ke atas manusia.

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

a) Penggunaan Haiwan/Serangga (Benda Hidup)
 Aras pengetahuan/pemahaman: Murid dapat melakukan penerokaan dan
pemerhatian secara langsung ke atas haiwan dan serangga.

38

BAB 3
Komponen Awal Sains

Rajah 3.14: Ant Farm yang boleh dihasilkan sendiri oleh murid
(https://www.youtube.com/watch?v=KtebvcdP5jQ)

- Dalam mengajarkan tentang perihal kitaran hidup haiwan, disarankan guru
menggunakan haiwan sebenar (hidup) dan mudah didapati. Rajah 3.14
menunjukkan ant farm yang boleh dihasilkan oleh murid dengan bimbingan
guru. Melalui penggunaan ant farm ini murid dapat melihat sendiri bagaimana
kehidupan semut dalam habitat mereka.

- Selain itu, penggunaan katak (hidup) juga adalah sesuai kerana katak mudah
diperoleh dan proses kitaran hidup katak juga mampu menjadikan murid teruja
dalam pembelajaran. Hal ini kerana kitar hidup katak mempunyai tahap-tahap
tertentu dan keadaan ini dapat dilihat dengan jelas berbanding penggunaan
semut yang sukar untuk melihat telur semut kerana hanya ratu semut yang
mengeluarkan telur.

- Perkara yang perlu diutamakan oleh guru dalam topik ini adalah murid dapat
memahami bahawa haiwan turut mempunyai kitaran hidup tersendiri
sebagaimana manusia.

39

BAB 3
Komponen Awal Sains

b) Aktiviti seni kreatif

Rajah 3.15: Aktiviti seni kreatif berdasarkan kitar hidup haiwan (http://www.pre-
kpages.com/insect-science-ant-life-cycle-craft/)

- Seperti Rajah 3.15 guru boleh menggunakan bahan-bahan terbuang untuk
membuat aktiviti seni kreatif berdasarkan kitaran hidup haiwan yang
diajarkan. Bagi kitaran hidup semut seperti Rajah 3.15, guru memerlukan
beberapa bahan seperti berikut:

i. Bekas telur
ii. Benang bulu kambing (dua warna berbeza)
iii. Polistrin

- Hanya dengan menggunakan bahan-bahan ini guru dapat menjalankan
aktiviti hands on untuk dilakukan oleh murid. Melalui aktiviti ini murid akan
lebih memahami kitaran hidup haiwan tersebut secara mengikut aturannya.

Tenggelam dan Timbul

Standard Pembelajaran:
ST 4.1.1 : Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul

Fungsi dan Aplikasi dalam Kehidupan:

40

BAB 3
Komponen Awal Sains
Melalui pengetahuan objek yang mampu tenggelam dan timbul manusia mencipta
kenderaan yang boleh digunakan di permukaan air dan di dalam air. Selain itu,
pengetahuan ini turut menghasilkan ciptaan pelampung untuk manusia terapung di
permukaan air. Hal ini menjelaskan apakah sebenarnya yang mampu membuatkan
sesuatu terapung dan juga tenggelam di dalam air. Selain daripada jisim sesuatu objek
atau bahan itu, udara juga mempunyai peranan dalam fenomena tenggelam dan
timbul ini.

a) Aktiviti ekperimen

 Membuat pemerhatian ke atas objek yang dimasukkan ke dalam bekas berair
 Aras pengetahuan/ pemahaman: Murid dapat mengenal pasti apakah ciri-

ciri objek yang tenggelam dan objek yang timbul.

Rajah 3.16: Eksperimen tenggelam timbul menggunakan bahan-bahan di sekililing
kelas (http://www.creativetots.com/blog/sink-or-float/)

- Bagi topik tenggelam dan timbul, perkara yang paling utama guru prasekolah
perlu ketahui ialah faktor sesuatu objek itu mampu tenggelam dan timbul.
Kesilapan umum yang sering dilakukan oleh guru dengan mengaitkan timbul
dan tenggelam dengan berat objek tersebut.

- Hakikatnya, sesuatu objek itu mampu tenggelam dan timbul kerana
ketumpatan objek tersebut. Walaupun sukar untuk menerangkan konsep
ketumpatan kepada murid-murid prasekolah, tetapi jika murid tidak diberikan

41

BAB 3
Komponen Awal Sains
informasi yang tepat, maka ianya mendatang kesan kepada pemahaman
mereka mengenai tenggelam dan timbul sehingga mereka dewasa kelak.
- Bagi pengenalan kepada topik ini guru boleh menjalankan aktiviti eksperimen
seperti Rajah 3.16. Guru perlu menggunakan bekas yang lutsinar semasa
aktiviti eksperimen agar murid dapat melihat apakah objek yang tenggelam
dan yang timbul. Pemerhatian sebaiknya-baiknya direkodkan di dalam
lembaran pemerhatian. Melalui eksperimen yang melibatkan bahan-bahan
yang berada di persekitaran murid secara tidak langsung, murid mendapat
pengetahuan asas mengenai topik ini.

 Penggunaan buah-buahan sebagai bahan eksperimen

Rajah 3.17: Eksperimen tenggelam dan timbul menggunakan buah sebagai bahan eksperimen
(http://www.amomentinourworld.com/2014/04/floating-lemons-sinking-limes.html)

- Penggunaan buah-buahan sebagai bahan eksperimen akan menunjukkan hasil
yang mungkin di luar jangkaan murid. Malahan guru boleh mempelbagaikan
eksperimen dengan membandingkan dari satu jenis buah dengan buah yang
lain. Jadual 3.1 menyenaraikan jenis buah dan hasil eksperimen sama ada
tenggelam ataupun timbul.

42

BAB 3
Komponen Awal Sains

Jadual 3.1 Hasil eksperimen tenggelam dan timbul menggunakan buah-buahan

Jenis buah/ Hasil Sumber Rujukan
Jenis eksperimen eksperimen
Lemon (Berkulit) Timbul www.stevespanglerscience.com/lab/experi
ments/floating-lemons-and-sinking-limes/

Lemon (Tidak Timbul www.stevespanglerscience.com/lab/experi
berkulit) ments/floating-lemons-and-sinking-limes/

Oren (Berkulit) Timbul www.youtube.com/watch?v=SY2mqJ_Q
M-I

Oren (Tidak berkulit) Tenggelam www.youtube.com/watch?v=SY2mqJ_Q
M-I

Limau (Berkulit) Tenggelam www.stevespanglerscience.com/lab/experi
ments/floating-lemons-and-sinking-limes/

Limau (Tidak Tenggelam www.stevespanglerscience.com/lab/experi
berkulit) ments/floating-lemons-and-sinking-limes/

Pisang (Berkulit) Timbul www.youtube.com/watch?v=aiz9CEPuX
Ms

Pisang (Tidak Timbul www.youtube.com/watch?v=aiz9CEPuX
berkulit) Timbul Ms

Kelapa www.youtube.com/watch?v=aiz9CEPuX
Ms

- Berdasarkan Jadual 3.1 jelas menunjukkan bahawa istilah berat dan ringan
tidak sesuai diguna pakai sebagai faktor sesuatu bahan itu tenggelam mahupun
timbul.

b) Aktiviti Mereka Cipta dan Bereksperimentasi

 Mereka cipta kapal menggunakan bahan terbuang

- Bagi mengukur tahap kefahaman murid tentang apa yang telah diajarkan oleh
guru, aktiviti projek boleh dijalankan. Guru perlu menyediakan pelbagai objek
43


Click to View FlipBook Version