The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by helle, 2018-12-13 06:37:48

FlexReStore_Beslutningstagere

Information til beslutningstagere
Hvem står bag? Hvem sikrer at:
Projektet FlexReStore har undersøgt, hvad der skal til for at få
detailhandlen med i den grønne omstilling. Konkret har vi under- Fremtidens
søgt potentialer og motivation for, at detail branchen som helhed
kan blive en aktiv spiller i fremtidens fleksible energisystem. Det inventar og
har vi gjort ved at gå i dialog med vigtige aktører i den danske
detailbranche, foretaget energigennemgang af deres butikker
samt analyseret potentialet for fleksibilitet. Samtidig har vi via udstyr er
spørgeskema undersøgt en bredere gruppe af butikker om deres
fleksibelt?
forbrug af fleksibel el.


Bag projektet står SDU, Insero, Green Tech Center og AURA Råd-
givning. Projektleder er Mikkel Baun Kjærgaard, professor ved
SDU Center for Energy Informatics. Projektet er støttet af EUDP.

Stil krav til inventar og udstyr – det betaler sig
Energien skal bruges– når der er nok af denVi kommer alle til at optimere energiforbruget. Også butikkerne til indsamling og analyse af data • Meget af det udstyr som forbru-
kan spare på forbruget, når der ikke er ret meget sol og vind, – det skal udnyttes. ger elektricitet i butikker er knyttet
til arbejdsprocesser. Derfor skaber
og strømmen dermed er dyr. Tilsvarende kan forbruget øges,
Al begyndelse er svær det let risici, hvis man begynder at
når strømmen er rigelig og billig. Det kan betyde besparelser på – og nogen skal gå forrest. Spørger operere udstyret fleksibelt. Digitali-
bundlinjen, når vi ser nogle år frem. vi detailhandlen, siger de, at de ikke sering af arbejdsprocesser og ud-
får tilbudt fleksible løsninger fra de- styr kan skabe muligheder for nye
res leverandører. Spørger vi leveran- løsninger, der øger fleksibiliteten.
dører af udstyr til detailhandlen, siger
Detailhandlen står for ca. 8 % af det Udbud og efterspørgsel
de, at der ikke er efterspørgsel efter • Der er brugt tid og penge på at
samlede energiforbrug i industrisekto- Fleksible el-priser er allerede en realitet
fleksi ble produkter. Vi foreslår derfor, indrette butikkerne for at optimere
ren. Det er kun lønomkostninger, der er og vil løbende blive udbredt til alle for-
at der etableres nogle udviklings- og salg. Butikkerne er skeptiske over
en større driftsomkostning for detail- brugere – herunder detailhandlen.
de mon strationsforsøg, der viser vejen for ændringer, som kan skabe risici
handlen end omkostningerne til energi.
for bå de detailhandlen og deres le- for mistet salg.
Det skønnes, at 5-10 % af energifor- Klar til fremtiden
verandører af udstyr.
bruget kan gøres fleksibelt. Detailhandlen og leverandører af ud- • Butikkerne har stort fokus på lø-
styr til branchen skal forberede sig på Når først produkterne er på ’hylderne’, ben de lønomkostninger. Derfor er
Detailhandlen og grøn strøm en fleksibel dagligdag. Udstyret i detail- og brugerne er glade for dem, er den tekniske stab meget begræn-
Det er vigtigt, at detailhandlen bliver handlen skal kunne indstilles i en ener- indtrængningen på markedet meget set eller ikke eksisterende i mindre
en del af fremtidens grønne samfund, gispare-funktion og en normal-tilstand nemmere. Vi har ikke set modvilje fra selvstændige butikker. Fleksibelt el-
hvor vi vil se en langt større integration og skal kunne fjernstyres. Samtidig er detailhandlen i forhold til at være en forbrug skal være nøgle færdige og
af grøn energi i elnettet. der behov for at udvikle nøglefærdig del af den grønne dagsorden. Det lette at implementere, ligesom be-
løsninger, der nemt kan implemente- skal bare være let for dem, og der slutningsprocessen for indkøb skal
Energiforbruget skal gøres fleksibelt, res og driftes i dagligdagen. skal tages hånd om de udfordringer, indtænkes.
dvs. butikkerne skal kunne bruge min- de peger på.
dre ventilation, slukke for køl m.v. i en Det giver også nye forretningsmulig- • Hvis løbende omprogrammering af
kortere periode. Her har teknologileve- heder i form af nye serviceplatforme Behov for udviklings- og bygningsstyringssystemer kræver
randørerne en stor opgave i at sørge og nøglefærdige løsninger inkl. over- demonstrationsforsøg ekstern hjælp, vil det ikke ske.
for, at det udstyr detailhandlen køber vågning og service. Priser på IoT-en- Der er udfordringer i detailhandlen,
kan agere fleksibelt. heder falder, der kommer nye platforme når vi taler om fleksibilitet:


Vidste du at
– prisen for el for nogle virksomheder er 1,80 kr./kWh i tidsrummet 17-19 og 0,90 kr./kWh En gennemsnitsbutik kan spare 6.750 kr. årligt, hvis der ventileres og køles med 50 %
udenfor dette tidsrum? mellem kl. 17-19, hvor strømmen er dyrest. Det svarer til en årlig besparelse på 4 %.


Click to View FlipBook Version