The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eryantiedy1977, 2021-05-07 00:27:29

RPT SAINS TAHUN 4

SAINS TAHUN 4

SAINS TAHUN 4 | 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN API API
MILE 1.4 Jln.Tuaran, Jln. Bukit Padang
Luyang, 88300 KOTA KINABALU.

Tel : 088-314191
Faks : 088-213196
[email protected]

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SAINS

TAHUN 4 (2021)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU: 1-5 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1 STANDARD PRESTASI
(20-22.01.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
2
(25-29.01.2021) 1 Mengingat kembali kemahiran proses sains.

3
(01-05.02.2021)

4
(08-09.02.2021)

5
(15-19.02.2021)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

1.1 Kemahiran Murid boleh:
Proses Sains
1.1.1 Memerhati dengan
menggunakan semua deria
yang terlibat dan alat jika perlu
untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

1.1.2 Mengelas dengan
membandingkan atau mengenal
pasti persamaan dan perbezaan
berdasarkan ciri sepunya.

1.1.3 Mengukur dan menggunakan Memerihalkan kemahiran proses sains.
nombor dengan menggunakan 2
alat dan unit piawai dengan
teknik yang betul.

1.1.4 Membuat inferens dengan
menyatakan kesimpulan awal
atau penerangan yang
munasabah bagi sesuatu
pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang
diperoleh.

CUTI PERISTIWA PROGRAM MERENTAS DESA SEKOLAH
05.02.2021

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

Murid boleh:

1.1.5 Meramal dengan membuat
jangkaan tentang sesuatu
peristiwa atau fenomena 3 Mengaplikasikan kemahiran proses sains.
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.

1.1.6 Berkomunikasi dengan
merekod maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai
dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

1.1.7 Menggunakan perhubungan

ruang dan masa dengan

menyusun kejadian sesuatu

fenomena atau peristiwa Menganalisis kemahiran proses sains untuk
mengikut kronologi menyelesaikan masalah atau melaksanakan sesuatu
berdasarkan masa. 4 tugasan.

1.1.8 Mentafsir data dengan

memilih idea yang relevan

tentang objek, peristiwa atau

pola yang terdapat pada data

untuk membuat penerangan.

CUTI TAHUN BARU CINA
10-13.02.2021

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
Murid boleh:
Menilai kemahiran proses sains untuk menyelesaikan
1.1.9 Mendefinisi secara operasi 5 masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan.
dengan memerihalkan satu
tafsiran tentang perkara yang Mereka bentuk eksperimen bagi menyelesaikan masalah
dilakukan dan diperhatikan secara sistematik serta bertanggungjawab ke atas diri,
bagi sesuatu situasi mengikut 6 rakan dan alam sekitar.
aspek yang ditentukan.

Mengawal pemboleh ubah
1.1.10 dengan menentukan

pemboleh ubah bergerak
balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi
ditentukan dalam sesuatu
penyiasatan.

Membuat hipotesis dengan
1.1.11 membuat pernyataan umum

yang boleh diuji tentang
hubungan antara pemboleh
ubah dalam sesuatu
penyiasatan.

Mengeksperimen dengan
1.1.12 menggunakan kemahiran

proses sains asas bagi
mengumpul dan mentafsir
data serta membuat rumusan
untuk membuktikan hipotesis
dan membuat laporan.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 6-7 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA

6 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(22-26.02.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
7
(01-05.03.2021) 2.1.1 Mengenal pasti organ yang 1 Melabel organ yang terlibat semasa proses
terlibat dalam proses pernafasan.
STANDARD pernafasan.
KANDUNGAN
2.1.2 Memerihalkan proses
2.1 Pernafasan pernafasan dari aspek laluan
Manusia udara dan pertukaran gas
yang berlaku di peparu
melalui pemerhatian 2 Menerangkan proses pernafasan dari aspek
menerusi pelbagai media. laluan udara.

2.1.3 Membezakan kandungan 3 Mengitlak pergerakan dada semasa proses
oksigen dan karbon dioksida pernafasan.
semasa menarik dan
menghembus nafas. Membezakan kandungan oksigen dan karbon
4 dioksida semasa proses pernafasan.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

Merumuskan kadar pernafasan bergantung
5 kepada jenis aktiviti.

CUTI PERISTIWA PROGRAM SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
26.02.2021

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 7-8 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA

7 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(01-05.03.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
8
(08-12.03.2021) 2.1.4 Memerihalkan pergerakan Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang
dada semasa menarik dan situasi yang memberi kesan baik dan kesan buruk
STANDARD menghembus nafas kepada pernafasan manusia dan cadangan penjagaan
KANDUNGAN dengan menjalankan 6 kesihatan peparu.
aktiviti.
2.1 Pernafasan
Manusia

2.1.5 Mengitlak bahawa kadar
pernafasan bergantung
kepada jenis aktiviti yang
dilakukan.

2.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang proses pernafasan
manusia melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 9 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA

9 STANDARD PRESTASI
(15-19.03.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN 1 Menyatakan maksud penyahtinjaan.
Menyenaraikan hasil perkumuhan dan
2.2 Perkumuhan dan Murid boleh:
Penyahtinjaan 2 penyahtinjaan.
2.2.1 Menyatakan maksud
perkumuhan dan 3 Memerihalkan perkumuhan dan penyahtinjaan.
penyahtinjaan.
Memadankan organ perkumuhan dengan hasilnya
2.2.2 Mengenal pasti organ dan 4 melalui pengurusan grafik.
hasil bagi perkumuhan.
Menaakul kepentingan manusia menjalani
2.2.3 Membuat inferens 5 perkumuhan dan penyahtinjaan.
kepentingan penyingkiran
hasil perkumuhan dan hasil
penyahtinjaan.

2.2.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang perkumuhan dan
penyahtinjaan manusia
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang
amalan baik untuk memastikan perkumuhan dan
6 penyahtinjaan tidak terganggu.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 10 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
10 STANDARD PEMBELAJARAN
(22-26.03.2021) (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
Murid boleh:
STANDARD 1 Menyatakan organ deria manusia.
KANDUNGAN 2.3.1 Menyatakan manusia
bergerak balas apabila organ Menyatakan manusia bergerak balas apabila menerima
2.3 Manusia deria menerima rangsangan. 2 rangsangan.
Bergerak
Balas 2.3.2 Menjelas dengan contoh
Terhadap gerak balas manusia
Rangsangan terhadap rangsangan dalam
kehidupan harian.

2.3.3 Membuat inferens tentang
kepentingan gerak balas
manusia terhadap
rangsangan.

2.3.4 Memerihalkan tabiat yang
mengganggu proses gerak
balas manusia terhadap
rangsangan.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

2.3.5 Menjelaskan pemerhatian Memadankan rangsangan dengan gerak balas dalam
tentang manusia bergerak 3 suatu situasi.
balas terhadap rangsangan
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

Memberi contoh cara manusia bergerak balas
terhadap rangsangan yang diterima.
4

Merumuskan kepentingan gerak balas manusia
5 terhadap rangsangan.

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang tabiat

6 yang perlu dihindari supaya kerosakan pada organ
deria dapat dielakkan serta mempersembahkannya.

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL
27.03.2021 - 04.04.2021

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 11 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 3.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
11 STANDARD PEMBELAJARAN
(05-09.04.2021) (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
Murid boleh:
STANDARD 1 Melabelkan organ pernafasan pada haiwan.
KANDUNGAN 3.1.1 Mengenal pasti organ
pernafasan haiwan. Menyenaraikan contoh haiwan vertebrata dan
3.1 Organ 2 invertebrata.
Pernafasan 3.1.2 Mengelaskan haiwan
Haiwan berdasarkan organ Memberi contoh ciri khusus setiap kelas haiwan
pernafasan. 3 vertebrata.

3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan
yang mempunyai lebih
daripada satu organ
pernafasan.

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang organ pernafasan
haiwan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 12 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 3.0 HAIWAN

12 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(12-16.04.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD 3.2.1 Menyatakan maksud
KANDUNGAN 4 Mengelas haiwan vertebrata mengikut ciri khusus.
haiwan vertebrata dan
3.2 Haiwan invertebrata. Merumuskan bahawa terdapat haiwan yang
Vertebrata 5 mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan.

3.2.2 Memberi contoh haiwan Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang organ
vertebrata dan pernafasan haiwan serta pengkelasan haiwan vertebrata
invertebrata. dan ciri khusus bagi setiap kelas serta
6 mempersembahkannya.
3.2.3 Mengelaskan haiwan
vertebrata berdasarkan ciri
khusus bagi mamalia,
reptilia, amfibia, burung
dan ikan.

3.2.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang haiwan vertebrata
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 13-14 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 4.0 TUMBUHAN

13 STANDARD PRESTASI
(19-23.04.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
14
(26-30.04.2021) Menyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas
1 terhadap rangsangan.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN 2 Memerihalkan proses fotosintesis.

4Tumbuhan Bergerak Murid boleh:
.Balas Terhadap
1Rangsangan

4.1.1 Menyatakan tumbuhan
bergerak balas terhadap
rangsangan melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.

4.1.2 Menghubungkait bahagian
tumbuhan yang bergerak
balas dengan jenis
rangsangan.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

4.1.3 Membuat kesimpulan
bahagian tumbuhan yang
bergerak balas terhadap Menjelaskan dengan contoh gerak balas bahagian
rangsangan dengan 3 tumbuhan terhadap rangsangan.
menjalankan penyiasatan.

4.1.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang tumbuhan gerak
balas terhadap rangsangan
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

PENTAKSIRAN SUMATIF SEMESTER 1 TAHAP 2 SK API API KOTA KINABALU
03 - 07.05.2021
MINGGU 15

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 16 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 4.0 TUMBUHAN

16 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(10.05.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD
KANDUNGAN Murid boleh:

4.2 Fotosintesis 4.2.1 Menyatakan maksud
fotosintesis.
Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap
4 hidupan.

4.2.2 Menyenaraikan keperluan
tumbuhan semasa proses
fotosintesis.

4.2.3 Menyatakan hasil Menguji hipotesis bahawa tumbuhan bergerak balas
fotosintesis melalui 5 terhadap rangsangan.
pemerhatian menerusi
pelbagai media.

4.2.4 Menaakul kepentingan
fotosintesis terhadap
hidupan.

4.2.5 Menjelaskan pemerhatian Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang
tentang fotosintesis melalui kepentingan gerak balas tumbuhan dalam membantu
lakaran, TMK, penulisan 6 proses fotosintesis.
atau lisan secara kreatif.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
11-14.05.2021

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 17-18 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
17
(17-21.05.2021) (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

18 Menyatakan cahaya bergerak lurus, boleh dipantulkan
(24-28.05.2021) 1 dan dibiaskan.

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN Melakar gambar rajah sinar yang menunjukkan
KANDUNGAN 2 pantulan cahaya pada cermin.

5.1 Cahaya Murid boleh:
Bergerak Lurus
5.1.1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus dengan
menjalankan aktiviti.

5.1.2 Membanding dan
membezakan bayang-
bayang yang terhasil
apabila cahaya dihalang
oleh objek lutsinar,
lutcahaya dan legap dengan
menjalankan aktiviti.

5.1.3 Mengeksperimen untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.

5.1.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang cahaya bergerak
lurus melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN
(29.05.2021 – 13.06.2021)
CUTI HARI WESAK
(26.05.2021)
CUTI PESTA KAAMATAN
(31.05.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 19 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA

19 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(14-18.06.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD
KANDUNGAN 5.2.1 Menyatakan cahaya boleh Memberi contoh situasi dalam kehidupan harian yang
dipantulkan dengan menunjukkan cahaya bergerak lurus, boleh dipantulkan
5.2 Pantulan menjalankan aktiviti. 3 dan dibiaskan.
Cahaya
5.2.2 Memerihalkan kegunaan
pantulan cahaya dalam 4 Menaakul kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan
kehidupan harian. harian.

5.2.3 Melukis gambar rajah
sinar yang menunjukkan
pantulan cahaya pada
cermin.

5.2.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang pantulan cahaya
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
secara kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 20-21 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA

20 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(21-25.06.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
21
(28-30.06.2021) Murid boleh: .

STANDARD
KANDUNGAN

5.3 Pembiasan
Cahaya

5.3.1 Menyatakan cahaya boleh
dibiaskan melalui
pemerhatian menerusi Membuat kesimpulan tentang faktor yang
pelbagai media. 5 mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.

5.3.2 Menjelas melalui contoh
cahaya boleh dibiaskan
dengan menjalankan
aktiviti.

5.3.3 Memerihalkan Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang
pembentukan pelangi
dengan menjalankan inovasi alat yang mengaplikasikan sifat cahaya bagi
aktiviti. 6 menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.

5.3.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang pembiasan cahaya
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 22-24 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 6.0 BUNYI

22 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(05-09.07.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
23
(12-16.07.2021) 1 Menyenaraikan cara untuk menghasilkan bunyi.

24 2 Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran.
(26-30.07.2021)
3 Mengitlak bunyi bergerak ke
STANDARD semua arah.
KANDUNGAN Menjelaskan melalui contoh fenomena yang

6.1 Bunyi 4 menunjukkan bunyi boleh dipantulkan

6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan Menyelesaikan masalah bagi mengurangkan pencemaran
oleh getaran dengan 5 bunyi dalam kehidupan harian.
menjalankan aktiviti.
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang kesan
6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak 6 bunyi dalam kehidupan harian serta
ke semua arah.
mempersembahkannya.
6.1.3 Memberi contoh fenomena
dalam kehidupan harian yang
menunjukkan bunyi boleh
dipantulkan.

6.1.4 Memerihalkan bunyi yang
berfaedah dan bunyi yang
memudaratkan dalam
kehidupan harian.

6.1.5 Menjana idea untuk
menyelesaikan masalah bagi
mengurangkan pencemaran
bunyi.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL
(17.07.2021 – 25.07.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 25-26 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 7.0 TENAGA

25 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(02-06.08.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
26
(09-13.08.2021) Menyenaraikan sumber tenaga dan bentuk tenaga.
1
STANDARD
KANDUNGAN Memerihalkan sumber tenaga yang boleh dibaharui dan
2 sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui.
7.1 Sumber dan
Bentuk Tenaga

7.1.1 Menyatakan maksud
tenaga.

7.1.2 Memerihalkan pelbagai
sumber tenaga melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.

7.1.3 Menjelaskan dengan
contoh pelbagai bentuk
tenaga.

7.1.4 Menjelaskan melalui
contoh perubahan bentuk

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

tenaga dalam kehidupan
seharian.

7.1.5 Mengitlak tenaga tidak
boleh dicipta dan tidak
boleh dimusnahkan tetapi 3 Menjelas dengan contoh perubahan bentuk tenaga.
boleh berubah bentuk.

7.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang sumber tenaga
dan bentuk tenaga
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
secara kreatif.

CUTI MAAL HIJRAH
(10.08.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 27-28 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 7.0 TENAGA

27 STANDARD PRESTASI
(16-20.08.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
28
(23.08.2021) Menaakul kepentingan langkah penjimatan
4 penggunaan tenaga untuk kelestarian sumber tenaga.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN Menjalankan aktiviti untuk membuktikan perubahan
5 bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupan seharian.
7.2 Sumber Tenaga Murid boleh:
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang
Boleh Dibaharui inovasi dalam penggunaan sumber tenaga pada masa
6 depan.
dan Sumber 7.2.1 Menjelaskan dengan contoh

Tenaga Tidak sumber tenaga boleh

Boleh Dibaharui dibaharui dan tenaga tidak

boleh dibaharui melalui

pemerhatian menerusi

pelbagai media.

7.2.2 Menjana idea kepentingan
penggunaan sumber tenaga
secara berhemah.

7.2.3 Menjelaskan pemerhatian
tentang sumber tenaga
boleh dibaharui dan sumber
tenaga tidak boleh dibaharui
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 29 TEMA : SAINS BAHAN TAJUK : 8.0 BAHAN
STANDARD PRESTASI
29 STANDARD
(30.08-03.09.2021) PEMBELAJARAN (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

STANDARD Murid boleh: 1 Memadankan bahan dengan sumber asas.
KANDUNGAN
Mencirikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber
8.1 Sumber Asas 2 asas.
Bahan
Mengelaskan objek berdasarkan bahan atau sumber asas.
8.1.1 Menjelaskan melalui 3
contoh sumber asas
bagi bahan yang
digunakan untuk
membuat objek.

8.1.2 Mengelaskan objek
berdasarkan sumber
asasnya.

8.1.3 Menjelaskan
pemerhatian tentang
sumber asas bahan
melalui lakaran,
TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.

CUTI HARI KEBANGSAAN DIKEMASKINI : 20.01.2021
(31.08.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 30 TEMA : SAINS BAHAN TAJUK : 8.0 BAHAN

30 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(06-10.09.2021)
Murid boleh: (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD
KANDUNGAN .
Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan
8.2 Sifat Bahan 4 penyiasatan.

8.2.1 Memerihalkan sifat bahan
dengan menjalankan
aktiviti.

8.2.2 Mereka cipta objek dengan
mengaplikasikan
pengetahuan tentang sifat 5 Membuat inferens tentang penggunaan bahan setiap
bahan. bahagian pada suatu objek.

8.2.3 Menaakul pemilihan jenis
bahan yang digunakan
dalam mereka cipta objek.

8.2.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang sifat bahan melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.

Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan
6 pengetahuan tentang sifat bahan dan

mempersembahkan secara kreatif dan inovatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL
(11.09.2021 – 19.09.2021)
CUTI HARI MALAYSIA
(16.09.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 31 TEMA : BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD PEMBELAJARAN
31 STANDARD PRESTASI
(20-24.09.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD
KANDUNGAN

9.1 Graviti Bumi Murid boleh:

9.1.1 Memerihalkan daya Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa
tarikan graviti bumi 1 yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari.
berdasarkan
pemerhatian dengan
menjalankan aktiviti.

9.1.2 Mengitlak bahawa semua

objek di Bumi boleh

berada pada

kedudukannya dengan 2 Menjelaskan tentang daya graviti bumi.
menjalankan aktiviti.

9.1.3 Menjelaskan
pemerhatian tentang
tarikan graviti bumi
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
secara kreatif.

3 Memerihalkan kesan putaran Bumi.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 32-33 TEMA : BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
32
(27-30.09.2021) (CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

33 4 Menaakul kepentingan daya graviti bumi.
(04-08.10.2021)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

9.2 Putaran dan Murid boleh:
Peredaran Bumi

9.2.1 Menyatakan Bumi berputar
pada paksinya dan pada
masa yang sama beredar
mengikut orbitnya
mengelilingi Matahari.

9.2.2 Memerihalkan putaran dan Merumus tentang putaran dan peredaran Bumi
peredaran Bumi dari aspek menggunakan lakaran grafik.

arah dan tempoh. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang kesan
lain yang disebabkan oleh putaran dan peredaran Bumi.
9.2.3 Memerihalkan kesan 5
putaran Bumi pada 6
paksinya dengan
menjalankan aktiviti
.

9.2.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang putaran dan
peredaran Bumi melalui
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 34 TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI TAJUK : 10.0 MESIN

34 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(11-15.10.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD
KANDUNGAN

10.1 Tuas Murid boleh:

10.1.1 Mengenal pasti beban, 1 Memberi contoh bagi setiap jenis mesin ringkas.
fulkrum dan daya pada
tuas dengan menjalankan
aktiviti.

10.1.2 Mengitlak hubung kait jarak

beban dari fulkrum dengan

daya yang diperlukan. Memerihalkan mesin ringkas yang terdapat dalam

10.1.3 Menjelaskan pemerhatian 2 satu mesin kompleks.

tentang tuas melalui

lakaran, TMK, penulisan

atau lisan secara kreatif.

Mengitlak hubungkait jarak beban dari fulkrum dengan
daya yang diperlukan.
3

CUTI MAULIDUR RASUL DIKEMASKINI : 20.01.2021
(19.10.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

MINGGU : 35 TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI TAJUK : 10.0 MESIN

35 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(18-22.10.2021)
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
STANDARD
KANDUNGAN

10.2 Mesin Murid boleh: Menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang
Ringkas dan 4 melibatkan penggunaan mesin.
Mesin 10.2.1 Menjelas dengan contoh
Kompleks jenis dan kegunaan
mesin ringkas dengan
menjalankan aktiviti.

10.2.2 Menyelesaikan masalah Berkomunikasi untuk menunjukkan kepentingan penciptaan
dengan menggunakan 5 mesin yang lestari.
dua atau lebih mesin
ringkas.

10.2.3 Merumuskan maksud
mesin kompleks.

10.2.4 Menjelaskan Mereka bentuk satu model mesin kompleks dan
pemerhatian tentang
mesin ringkas dan mesin mempersembahkan secara kreatif dan inovatif.
kompleks melalui 6
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KSSR TAHUN 4_DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_JU MARIA CAN JOB @ JOSEPH

M 36 PENTAKSIRAN SUMATIF SEMESTER 2 TAHAP 2
M 37 (25 - 29.10.2021)

M 38-39 CUTI PERISTIWA PROGRAM PERKHEMAHAN KOKURIKULUM
M 40 (01.11.2021)

M 41-42 CUTI DEEPAVALI
(03 - 05.11.2021)

-AKTIVITI PASCA PENTAKSIRAN-

- ZIARAH CAKNA
- PROGRAM 3K
- PROGRAM KARNIVAL HEM
- PROGRAM LAWATAN
- PENGEMBALIAN BUKU TEKS TAHAP 1 DAN TAHAP 2 2021

-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-

- MAJLIS APRESIASI DAN KECEMERLANGAN MURID

-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-

- SESI PENDAFTARAN TAHUN 1 SESI 2022
- PENYERAHAN BUKU TEKS TAHAP 1 DAN 2 SESI 2022

CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021


Click to View FlipBook Version