The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR63โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม(แก้ไข)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chattuporn6599, 2021-05-15 21:29:46

SAR63โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม(แก้ไข)

SAR63โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม(แก้ไข)

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรยี นหนองตาดพิทยาคม

สานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษาบุรีรัมย์
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ ารคานา

ตามพระราชบัญญัติการศกึ ษาแห่งชาติ พทุ ธศกั ราช ๒๕๔๒ และแกไ้ ขเพ่มิ เติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหห้ นว่ ยงานตน้ สงั กดั และสถานศกึ ษาจัดให้มรี ะบบการประกัน
คณุ ภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคณุ ภาพภายในเป็นสว่ นหน่งึ ของกระบวนการบริหาร
การศึกษาทต่ี ้องดาเนนิ การอยา่ งตอ่ เน่ือง โดยมกี ารจัดทารายงานประจาปีเสนอตอ่ หนว่ ยงานตน้ สังกดั
หนว่ ยงานทเี่ ก่ียวข้องและเปดิ เผยต่อสาธารณชน เพอื่ นาไปสูก่ ารพฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
รองรับการประกนั คุณภาพภายนอก

เอกสารรายงานการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาประจาปีของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สงั กัดสานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษาบรุ ีรมั ย์ เลม่ นี้ เป็นเอกสารทีง่ าน
ประกันคุณภาพภายใน ประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษาในปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ได้ดาเนินการรวบรวม สรปุ หัวข้อ
ท่สี าคัญ ทค่ี วรจัดให้มใี นเอกสารรายงานการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาประจาปีของสถานศกึ ษา เพ่อื
สถานศึกษาจะไดน้ าไปวางแผนการพัฒนาการศกึ ษา

ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยี นหนองตาดพิทยาคมทุกท่านทมี่ สี ่วนเกยี่ วข้องท่ไี ด้
ดาเนนิ การให้ข้อมูล ตอบแบบประเมนิ จนสาเรจ็ ลลุ ว่ งดว้ ยดี หากมีส่วนหนง่ึ สว่ นใดของเอกสารยงั บกพร่อง
งานจัดระบบประกันคณุ ภาพภายใน ขอน้อมรบั การชี้แนะเพื่อปรับปรงุ แก้ไขต่อไป

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษาบรุ รี ัมย์

สารบญั ข

เร่ือง หนา้
คานา ก
สารบัญ ข
บทสรปุ ผลการรายงานประเมินตนเองของผ้บู รหิ ารสถานศึกษา ๑
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึ ษา ๓
สว่ นท่ี ๒ ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ๓๕
๓๕
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๔๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ๔๒
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคัญ ๔๖
ส่วนท่ี ๓ การปฏิบตั ติ ิที่เป็นเลิศ ( Best Practices) ๕๖
ภาคผนวกบทสรปุ
ผลการรายงานประเมินตนเองของผ้บู ริหารสถานศึกษา
ผู้จัดทา นางนา้ คา้ ง โชยรัมย์ ตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียนหนองตาดพทิ ยาคม
ขอ้ มลู พนื้ ฐาน
ชอื่ สถานศกึ ษา โรงเรียนหนองตาดพทิ ยาคม สงั กัดสานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์
ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๓ หมู่ ๒๒ ตาบลหนองตาด อาเภอเมอื ง จังหวดั บรุ ีรมั ย์ รหสั ไปรษณยี ์ ๓๑๐๐๐

โทรศัพท์ - เวบ็ ไซต์ http//www.nongtad.ac.th เปดิ สอนระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๑ ถงึ ระดบั ชน้ั

มัธยมศึกษาปที ่ี ๖ จานวนนกั เรียนปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ จานวน ๑๓๖ คน จานวนครแู ละบุคลากรทางการ
ศกึ ษา ๑๙ คน

ผลการประเมนิ ตนเอง ของสถานศกึ ษาอยู่ใน
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดบั ดี

๒. หลักฐานสนับสนนุ

นักเรียนมคี วามสามารถในการอา่ นและการเขยี นได้เหมาะสมตามระดบั ชั้น ส่งผลให้ผลสมั ฤทธิ์
ทางการเรยี นอยู่ในระดับดี เฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน (O-net) เปรยี บเทยี บกบั
ปี ๒๕๖๒ ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในรายวชิ าภาษาไทย มคี ะแนนเฉล่ียสงู ขึ้น 1.35 รายวชิ าภาษาอังกฤษ
มคี ะแนนเฉลย่ี สูงขึ้น 2.68 และรายวชิ าวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสงู ขึน้ 1.79 คะแนนเฉล่ียรวมระดบั ชั้น
มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 สงู ขึ้น 1.30 คิดเปน็ รอ้ ยละ 3.94 ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี ๖ ในรายวิชาภาษาไทย มี
คะแนนเฉลย่ี สูงขึ้น 2.72 รายวชิ าภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียสงู ขนึ้ 0.72 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลย่ี สูงขึ้น 3.83 คะแนนเฉล่ยี รวมระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 สงู ขึ้น 1.58 คิดเป็นร้อยละ 5.82
รางวลั ความภาคภมู ใิ จ ด้านโรงเรยี น รางวัลโรงเรียนดีไม่มอี บายมุข ปกี ารศกึ ษา 2563 รางวลั สวยสวย
โรงเรียนงาม ปกี ารศกึ ษา 2563 รางวลั โครงงานคุณธรรม เรือ่ ง “สบื สานคุณความดี สวู่ ิถพี อเพยี ง” รางวัล
ชมเชยอนั ดบั 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรตั นตรยั ทานองสารภัญญะ ประเภททมี 5 คน
รางวลั วธิ ปี ฏบิ ัตทิ ่เี ปน็ เลิศด้านการจัดการเรียนการสอนดว้ ย Project Base และ Service Base Learning
ระดบั เหรยี ญเงนิ และ รางวลั การจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรน่า
2019 (COVID – 19) ระดับยอดเย่ยี ม ดา้ นผ้บู รหิ าร รางวัลครดู ีไม่มีอบายมุข ปีการศกึ ษา 2563 และ
รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน่ ระดบั เงนิ โครงการสถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดบั ประเทศ ด้านครู ไดร้ บั การคดั เลือกเปน็ ครูผสู้ อนทม่ี ผี ลการปฏิบัตงิ าน ประพฤตปิ ฏิบัตติ นตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖3 จากสมาคมผบู้ ริหาร
โรงเรยี นมัธยมศึกษาจังหวัดบุรรี ัมย์ จานวน 3 คน และรางวัลครูดไี มม่ อี บายมุข ปกี ารศึกษา 2563 จานวน
9 คน รางวัลโครงงานคณุ ธรรม เร่อื ง “สืบสานคุณความดี สู่วิถีพอเพยี ง” จานวน 2 คน ดา้ นนักเรยี น รางวัล
โครงงานคุณธรรม เรอ่ื ง “สบื สานคณุ ความดี สู่วถิ ีพอเพียง” จานวน 10 คน รางวลั ชมเชยอนั ดับ 2 การ
ประกวดสวดมนตห์ ม่สู รรเสรญิ พระรัตนตรัย ทานองสารภัญญะ จานวน 5 คน เข้าร่วมตอบปัญหาคุณธรรม
ออนไลน์ โครงการ ๑๐๘ ปญั หา รงั สรรคป์ ญั ญา ศรทั ธาคุณธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกบั กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ศูนยย์ วพฒั น์ มูลนิธิรฐั บรุ ุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสถานวี ทิ ยโุ ทรทศั นก์ องทัพบก จานวน๗ คน โรงเรยี นใชห้ ลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเปน็ ฐาน (SBM) และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การ

บริหารจัดการเปน็ ระบบ ครทู ุกคนมีการพัฒนาตนเองอยา่ งต่อเนื่องเพอ่ื พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุ ภาพตาม
มาตรฐานการศกึ ษา มีการจดั ทามาตรฐานการศกึ ษา วิสัยทศั น์ พันธกิจ เป้าหมายทีช่ ัดเจน มีการจัดทา
แผนพฒั นาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปที ่สี อดคล้องกับมาตรฐานการศกึ ษา มีการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเปน็
ระบบและตอ่ เนอ่ื ง มกี ารจัดทาคาสง่ั พรรณนางานมอบหมายหน้าทีแ่ ละขอบขา่ ยการปฏบิ ัติงานทช่ี ัดเจน มี
การนเิ ทศภายในสถานศึกษา กากบั ติดตาม ประเมิลผลอยา่ งเป็นระบบและมีความตอ่ เนื่อง จดั ทารายงานผล
การจดั การศกึ ษา มีการวดั และประเมินผลตามสภาพจริง ครูทุกคนจัดทาวจิ ยั ในชนั้ เรียน ภาคเรยี นละ ๑
เร่ือง ร้อยละ ๑๐๐ มกี ารสง่ เสรมิ พัฒนาครูทุกคนให้มีทกั ษะในการนาเทคนคิ วธิ ีสอนให้ตรงตามศกั ยภาพ
ผเู้ รยี น ใช้ส่อื เทคโนโลยใี นการจดั การเรียนการสอน มีการตดิ ตงั้ โทรทศั น์ประจาห้องเรียนเพื่อใชเ้ ป็นสอื่ ในการ
จดั การเรียนการสอนครบทกุ ชั้นเรียน มหี ้องปฏบิ ตั ิการคอมพิวเตอร์และระบบอนิ เตอรเ์ น็ตแบบไร้สายบริการ
ใหแ้ กค่ ณะครูและนักเรียนในการสบื ค้นข้อมูลและจัดการเรยี นการสอน และในสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID – 19) โรงเรยี นได้จดั การเรียนการสอนเพ่ือสนองนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน โดยการจดั การเรียนการสอนผา่ นอนิ เตอรเ์ นต็ (On-line) การจัดการเรยี น
การสอนผ่าน Application (On – demand) และการจัดการเรยี นการสอนแบบ On - hand นอกจากน้ี
สถานศกึ ษาไดด้ าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชวี ติ ของผูเ้ รียน เพือ่ ใหอ้ ยใู่ นสงั คมไดอ้ ย่างมคี วามสุข เนน้ การพฒั นา
ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ทีเ่ หมาะสมกับวัยของผเู้ รียน โดยการจัดกิจกรรมคา่ ยคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักเรียนทุกคน โครงการรณรงคป์ ้องกันปญั หาสารเสพติด โครงการอบรมนักเรยี นไม่ท้องก่อนวัยอนั ควร จัด
กิจกรรมพฒั นาผู้เรียนท่หี ลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมลูกเสอื – เนตรนารี กจิ กรรมนกั ศกึ ษาวิชาทหาร กจิ กรรม
สวดมนตป์ ระจาสปั ดาห์ทุกวันศกุ ร์ จดั กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลอื กเรยี นความความถนัดและ ความสนใจ ไดแ้ ก่
กจิ กรรมลดเวลาเรยี น เพ่มิ เวลารู้ กจิ กรรมชุมนมุ ซึง่ ผา่ นกระบวนการฝกึ ทักษะ เพ่ือใหผ้ ู้เรยี นมที ักษะในการ
ทางาน และสามารถทางานรว่ มกบั ผ้อู น่ื ได้ เน้นใหผ้ ู้เรียนมีวนิ ยั ซอื่ สตั ย์ รับผดิ ชอบ และมีจติ สาธารณะ มี
ระบบ การแนะแนวและระบบดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น นาภูมิปญั ญาทอ้ งถิ่นมารว่ มวางแผนการจัดการเรยี น
การสอน และมกี ารเรียนร้ใู นโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภมู ปิ ญั ญาในชมุ ชนรอบๆ สถานศึกษา

๓. แผนการจดั การพัฒนาคุณภาพเพ่อื ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สงู ขึน้

๓.๑ จดั ทาแผนการยกระดบั การยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการทดสอบระดบั ชาติขนั้ พน้ื ฐาน (O-NET)
๓.๒ สง่ เสริมให้ครผู ู้สอนใช้กระบวนการจดั การเรียนรใู้ หผ้ เู้ รียนใชท้ ักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ
๓.๓ โครงการแก้ปญั หาการอ่าน เขียน ภาษาไทย
๓.๔ พัฒนาสถานศกึ ษาให้เปน็ สงั คมแห่งการเรียนรู้ของชมุ ชน จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรยี นรูร้ ะหวา่ ง
ชุมชน สร้างเครือข่ายความรว่ มมอื กบั หน่วยงานภายในและภายนอก
๓.๕ สง่ เสริมให้ครูไดร้ ับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพในการปฏิบัตงิ านอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ
๓.๖ กิจกรรมสง่ เสริมการใชภ้ าษาส่อื สารในชีวติ ประจาวันส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพนื้ ฐาน
๑.๑ ขอ้ มูลพนื้ ฐานของสถานศกึ ษา

๑.๑.๑ ขอ้ มูลทว่ั ไป
ช่ือสถานศึกษา โรงเรยี นหนองตาดพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา

เขต ๓๒ ต้งั อยเู่ ลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒๒ ตาบลหนองตาด อาเภอเมอื ง จังหวดั บุรรี มั ย์ รหสั ไปรษณยี ์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๖๓๐๓๑๕ เว็บไซต์ http//www.nongtad.ac.th เปิดสอนระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ ๖

๑.๑.๒ ประวตั ิสถานศกึ ษา
ก่อต้งั ขน้ึ โดยการรเิ ริม่ ของสภาตาบลหนองตาด และนายประกจิ แมนประโคน ซ่ึง

ขณะน้นั ดารงตาแหน่งผ้อู านวยการโรงเรยี นภทั รบพติ ร ไดร้ ว่ มกนั บรจิ าคเงินและชว่ ยกันสร้างอาคารเรียน
ชว่ั คราว 6 หอ้ งเรยี น จานวน 1 หลัง ห้องส้วม 4 ห้อง จานวน 1 หลัง เปดิ ทาการเรียนการสอน
เมื่อวนั ท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีครู – อาจารย์ 4 คน นักเรยี น 86 คน นักการภารโรง 1 คน
เป็นสาขาของโรงเรยี นภัทรบพติ ร กระทรวงศกึ ษาธิการประกาศตัง้ เปน็ โรงเรยี นหนองตาดพทิ ยาคม ณ วันท่ี
10 สงิ หาคม พ.ศ. 2540 มนี ายอานวย สโุ ข เปน็ ครใู หญ่ ดารงตาแหนง่ อาจารย์ใหญ่ ในปี พ.ศ.
2544 และดารงตาแหนง่ ผูอ้ านวยการ ในปี พ.ศ. 2545

๑.๑.๓ ขอ้ มูลผู้บรหิ ารสถานศึกษา
นางน้าค้าง โชยรมั ย์ ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรยี น เบอร์โทร ๐๙๐-๙๒๓-๓๓๓๑

๑.๑.๔ แนวทางการจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
ปรชั ญาทางาการศกึ ษา

สร้างปัญญา พัฒนาความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม
วสิ ยั ทัศน์

โรงเรยี นหนองตาดพทิ ยาคม มงุ่ จัดการศกึ ษาให้ผู้เรียนมคี ุณภาพ ตามเกณฑม์ าตรฐาน
การศกึ ษา โดยยึดหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

พนั ธกจิ
๑. จดั ใหเ้ ดก็ ในวยั เรยี นไดเ้ ข้าเรยี นอย่างทั่วถงึ และเสมอภาค
๒. จดั การเรียนรูใ้ ห้ผู้เรยี นมคี ุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐาน
๓. พฒั นาบุคลากรทางการศกึ ษาใหเ้ ต็มตามศักยภาพเพ่ือประสทิ ธิภาพและคุณภาพงาน
๔. บคุ ลากรทางการศกึ ษามีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรูไ้ ดอ้ ย่างมคี ุณภาพ
๕. ระดมทรพั ยากรทางการศกึ ษา

คา่ นิยม
รกั ทอ้ งถน่ิ กตัญญู นาวชิ าการ สรา้ งเยาวชนเป็นคนดีเอกลักษณ์
แหล่งเรียนร้เู คียงคู่ธรรมชาติ

อตั ลักษณ์
ย้ิมไหว้ ทักทายกนั ผูกพนั ธรรมชาติ

จุดเนน้ /นโยบายของสถานศกึ ษา
1. พฒั นากระบวนการเรียนรูท้ ้ัง 8 กลมุ่ สาระ แบบบรู ณาการตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ปลกู ฝังคุณธรรม จริยธรรม สานกึ ในความเปน็ ไทย และวถิ ีชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มงุ่ พฒั นาผ้เู รยี นให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และพฒั นาสูส่ ากล
๔. พัฒนาและใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื การจัดการเรยี นการสอนอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ
๕. พฒั นาครแู ละบุคลากรให้สามารถจดั การเรยี นการสอนได้อยา่ งมคี ณุ ภาพ
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ ีประสทิ ธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทกุ ภาคส่วน

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสงั คมของสถานศึกษา
โรงเรยี นหนองตาดพทิ ยาคมตัง้ อยตู่ าบลหนองตาด อาเภอเมอื ง จังหวัดบรุ ีรัมย์ ระยะทางห่าง

จากเมืองบรุ รี มั ยป์ ระมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีลักษณะเปน็ ชุมชนชานเมือง เปน็ โรงเรยี นทจี่ ัดการศกึ ษาเพ่อื รองรบั
ความตอ้ งการของนกั เรยี นระดับประถมศกึ ษาในเขตพน้ื ทบ่ี ริการ ตาบลหนองตาดจานวน ๗ โรง
และตาบลอิสาณ จานวน ๑ โรง

ประชากรส่วนใหญน่ บั ถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถน่ิ ที่ปฏิบัติสบื ตอ่ กันมา
ไดแ้ ก่ ประเพณีแห่เทยี นพรรษา ประเพณลี อยกระทง มแี หลง่ ทอ่ งเทีย่ วเชงิ นิเวศจานวน ๑ แหง่ มศี นู ยก์ าร
เรยี นร้เู ชิงเกษตร และมีแหล่งเรยี นรูภ้ มู ิปัญญาทอ้ งถน่ิ ไดแ้ ก่ การทาเคร่อื งจกั สาน การทาไม้กวาดจาก
ทางมะพร้าว การทอเสื่อกก

สภาพเศรษฐกิจของชุมชนผู้ปกครองส่วนใหญ่มวี ุฒิการศกึ ษาต่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คา้ ขาย และรับจา้ งทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจอยใู่ นระดับยากจนถึงปานกลาง
ผูป้ กครองบางคนประกอบอาชพี อยูต่ ่างจงั หวดั ทาให้บตุ รหลานต้องอยู่ในความดูแลของ ปู่ ย่า ตา ยาย หรอื
ญาติพนี่ ้อง นกั เรียนบางคนจึงไมไ่ ดร้ ับการดแู ลเอาใจใส่อย่างเตม็ ที่ ทาใหม้ ีผลกระทบตอ่ การเรยี น และไมม่ ี
โอกาสได้ศกึ ษาตอ่ ในระดับท่สี ูงขนึ้๑.๒ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา๑.๓ ข้อมลู บุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร

บคุ ลากร ผบู้ ริหาร ครผู ู้สอน พนกั งาน ครผู ู้ ครธู ุรการ นักการ
๑๒ ราชการ ทรงคุณค่า ๑ ภารโรง
ปีการศึกษา ๑
๒๕๖๓ ๓ ๑ ๑

๒) วฒุ ิการศึกษาสูงสุดของบคุ ลากร

วุฒิการศกึ ษาสงู สุดของบคุ ลากร (ร้อยละ)

๒๕ ๕

๗๐

ต่ากวา่ ปริญญาตรี ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท

๓ ) ประสบการณ์ในตาแหนง่ ของข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

เฉล่ยี ประสบการณ์ในตาแหน่ง (ป/ี รอ้ ยละ)

7, 22% 5, 16%

3, 10% 8, 26%

4, 13%
1, 3%3, 10%

ผอู้ านวยการ ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1
พนกั งานราชการ ครธู ุรการ นกั การ๔) จานวนบคุ ลากรแยกตามกลมุ่ สาระการเรียนรู้และภาระงานสอน

สาขาวิชา จานวน (คน) ภาระงานสอนเฉลย่ี ของครู ๑ คน
ในแตล่ ะสาขาวิชา (ชม./สปั ดาห)์

๑. บริหารการศกึ ษา ๑ -

๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๘

๓. วทิ ยาศาสตร์ทวั่ ไป ๑ ๑๙

๔. ภาษาไทย ๒ ๑๗

๕. ภาษาองั กฤษ ๓ ๑๘

๖. สงั คมศกึ ษา ๒ ๑๗

๗. คหกรรมศาสตร์ ๑ ๑๗

๘. คอมพวิ เตอร์ศึกษา ๑ ๑๘

๙. เคมี ๑ ๑๗

๑๐. ศลิ ปะ ๑ ๑๗

๑๑. ฟสิ กิ ส์ ๑ ๑๙

๑๒. พละศึกษา ๑ ๒๐

รวม ๑๗

๕ ) จานวนครทู ่ีได้รบั การอบรมพัฒนาปีการศึกษา 2563

รายการ จานวน (คน) รอ้ ยละ
89.47
ประชุม/อบรม/สัมมนา 17 100

โรงเรยี นจัดอบรม 19 0
10.53
ศกึ ษาดูงาน 0

วิทยากร 2เน่ืองจากในปกี ารศึกษา 2563 มีสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID –
19) ทางโรงเรียนจงึ งดกจิ กรรมการศกึ ษาดูงาน แตใ่ ห้ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาได้อบรมออนไลน์ตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล

๖ ) สาขาวิชาท่ขี าดแคลน
1. ดนตรี – นาฏศิลป์
2. เกษตรศาสตร์
3. งานช่าง

๑.๔ ขอ้ มลู นักเรยี น
๑) ขอ้ มูลนักเรียนปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

ระดบั ชนั้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

เพศ ชาย 21 16 17 11 4 9 78
หญงิ 8 17 11 11 6 5 58

รวม 29 33 28 22 10 14 136

แผนภมู สิ รปุ จานวนนกั เรยี นปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

๓๐ ๒๑ ๑๖๑๗ ๑๗ ๔๖ ๙๕
๒๐ ๘ ๑๑ ๑๑๑๑ ม.๖
๑๐


ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕

ชาย หญงิ๒) เปรียบเทยี บ ม.๑ – ม.๖ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ระดบั ชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๑ ๒๑ ๒๗ ๒๔ ๑๕ ๙ ๑๔ ๑๑๐

๒๕๖๒ ๓๕ ๒๐ ๒๘ ๑๗ ๑๕ ๘ ๑๒๓

๒๕๖๓ ๒๙ ๓๓ ๒๘ ๒๒ ๑๐ ๑๔ ๑๓๖

แผนภูมิเปรยี บเทยี บจานวนนกั เรียน ปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๔๐ ๓๕ ๓๓

๓๐ ๒๙ ๒๗ ๒๘๒๘ ๒๒
๒๑ ๒๐ ๒๔ ๑๕๑๗

๒๐ ๑๕ ๑๔ ๑๔

๑๐ ๙ ๑๐ ๘

๐ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
ม.๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๓) จานวนนักเรียนลกั ษณะพิเศษจาแนกตามคณุ ลักษณะ

ประเภทของนักเรียน จานวนนักเรยี น รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง 22
ความสามารถพเิ ศษด้านกีฬา 16 6 1
ความสามารถพิเศษด้านตนตรีไทย 1- 1
บกพร่องทางการเรยี นรู้ 1-

๑๐

๔) จานวนผสู้ าเรจ็ การศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

ชั้น จานวนนักเรียนทั้งหมด จานวนนกั เรยี นท่จี บ คดิ เปน็ รอ้ ยละ
มธั ยมศกึ ษาปีที 3 21 19 90.48
มธั ยมศกึ ษาปที ี 6 12 11 91.67
33 30 90.91
รวม

กราฟแสดงสดั ส่วนจานวนนักเรยี นท่สี าเรจ็ การศกึ ษา

9.09

90.91

นักเรยี นทจ่ี บ นักเรยี นไมจ่ บ

นักเรยี นที่ยังไม่จบการศกึ ษากาลงั เดนิ การขอสอบแกต้ วั และจะทาการอนุมัตจิ บในรอบสอง คอื ชว่ ง
เดือนพฤษภาคม

๕) ความสามารถในการอา่ น คิดวิเคราะห์ และเขียน
รอ้ ยละของจานวนนกั เรียนที่มีผลการประเมินดา้ นความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ ละเขยี น
ระดบั ช้นั ม.๑ - ม.๖ จาแนกตามระดับคณุ ภาพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563

ดีเยย่ี ม ดี ผา่ น ไมผ่ ่าน

60 54.17

50 44.44 40.91 42.86
31.82 35.71
40 33.33 323.226.26
30 30
30

20 161.193.35 16.6716.67 18.18 20 20
11.11 11.11 12.5 9.09
141.248.28
10

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

๑๑

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

ดเี ย่ียม ดี ผา่ น ไมผ่ า่ น

80
70 66.67

60 50

50 40.3774.04 40.91 21.43
31.82 14.1248.28
40 31.3245.37 30 30
20 20 ม.6
30 15.1682.75 20.83 12.5 18.18
20 11.11 11.11 0 9.09 ม.5
10
0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4

๖) คุณลักษณะอนั พงึ ประสงคข์ องผู้เรียน

ร้อยละของจานวนนักเรยี นท่ีมีผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน ระดับชน้ั ม.1 -
ม.6 จาแนกตามระดับคณุ ภาพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

60

50
50

40.74 38.71 37.5 36.36 40
40 35.71

30 25.92 29.03 25 27.27 30
20 22.22 20.83 21.27
20
16.163.13 16.67
14.28
11.11 9.09 10
10

0
0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเี ยี่ยม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน

๑๒

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

80 75

70

60 43.75 45.83 40 50
50 44.44 34.37 35.71
40 36.36

30 25.92 27.27.27 20 14.28
20 14.8111.11 18.7520.83 16.176.67 10 0
10
0 9.09
3.12

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น

๑๓

๑.๕ ขอ้ มลู หลักสตู รทจ่ี ัดการเรยี นการสอนของสถานศกึ ษา

โครงสร้างหลกั สตู รช้นั ปี

หลกั สูตรโรงเรยี นหนองตาดพิทยาคม ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑

กลมุ่ สาระการเรียนรู้/ เวลาเรยี น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ม. 4 – 6
ม. 1 ม. 2 ม. 3
 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 240 (6นก.)
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)
วิทยาศาสตร์และ 320 (6นก.)
120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 80 (2นก.)
เทคโนโลยี 120 (3นก.)
สงั คมศกึ ษา ศาสนา 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)
และวัฒนธรรม 120 (3นก.)
ประวัตศิ าสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.)
80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 1,640 (41นก.)
สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.)
ศลิ ปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 360
การอาชพี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.)
ภาษาต่างประเทศ 880 (22 880 (22 880 (22 ไมน่ ้อยกว่า 1,600 ชวั่ โมง

รวมเวลาเรยี น (พนื้ ฐาน) นก.) นก.) นก.) ไมน่ ้อยกวา่ 3,600 ชั่วโมง
120 120 120
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น
รายวิชา / กจิ กรรมท่ี ปีละไมน่ อ้ ยกวา่ 200 ชว่ั โมง
สถานศกึ ษาจัดเพิ่มเตมิ
ตามความพร้อมและ ไม่น้อยกว่า 1,200 ชัว่ โมง/ปี
จุดเนน้
รวมเวลาเรยี นทง้ั หมด

๑๔

โครงสร้างหลกั สูตรชนั้ ปี ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ ๑

ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1) ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. รหสั วชิ า รายวิชาพืน้ ฐาน นก. ชม.
60 ท21102 60
ท21101 ภาษาไทย 1.5 60 ค21102 ภาษไทย 1.5 60
40 ว22103 40
ค21101 คณติ ศาสตร์ 1.5 20 ว22104 คณิตศาสตร์ 1.5 20
60 ส21103 60
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.0 20 ส21104 วิทยาศาสตร์ 1.0 20
20 พ21102 20
ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 พ21104 วิทยาการคานวณ 0.5 20
40 ศ21102 40
ส21101 สงั คมศกึ ษา 1.5 40 ง21102 สังคมศกึ ษา 1.5 40

ส21102 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 60 อ21102 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 60
44 440
พ21101 สขุ ศกึ ษา 0.5 0 สขุ ศกึ ษา 0.5
ชม.
พ21103 พลศึกษา 0.5 20 พลศึกษา 0.5

ศ21101 ศลิ ปะ 1.0 20 ศลิ ปะ 1.0
40
ง21101 การงานอาชีพ (เกษตร,งาน 1.0 20 การงานอาชพี (ประดษิ ฐ์, งาน 1.0
10
ช่าง) 0 บา้ น)
ชม.
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 20 ภาษาองั กฤษ 1.5

รวม 11.0 20 รวม 11.0
10
รหสั วชิ า รายวิชาเพม่ิ เติม นก. 10 รหสั วชิ า รายวชิ าเพิม่ เตมิ นก. ชม.
0.5 0.5 20
ตา้ นทุจริต ต้านทุจิต
0.5
ส21201 หนา้ ทีพ่ ลเมือง 1.0 ส21202 หน้าทพ่ี ลเมือง 0.5 20
ว20221 คอมพวิ เตอร์ประยกุ ต์ 1 0.5 ว20222 โปรแกรมประมวลผลคา 1.0 40
ท20201 การอา่ น 2.5 ท20202 การเขียน 0.5 20
รวม 2.5 100
รวม

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน นก. กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น นก. ชม.
* กิจกรรมแนะแนว - * กจิ กรรมแนะแนว - 20
* กจิ กรรมนกั เรียน * กิจกรรมนกั เรยี น
- - 20
ลกู เสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด - 10
ชุมนมุ - ชุมนุม - 10

* กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและ * กจิ กรรมเพือ่ สังคมและ - 60
สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ 1,200

รวม - 60 รวม
รวมทง้ั หมดจานวนชวั่ โมง / ปี

๑๕

โครงสรา้ งหลักสตู รช้นั ปี ระดับชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.
60 60
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60
60 60
ค22101 คณติ ศาสตร์ 1.5 20 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5
60
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.0 20 ว22103 วทิ ยาศาสตร์ 1.5
20
ว22102 วทิ ยาการคานวณ 0.5 20
40
ส22101 สงั คมศึกษา 1.5 40 ส22103 สังคมศึกษา 1.5 60
60 ส22104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 20
ส22102 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 440 พ22102 สุขศกึ ษา 0.5 20
ชม. พ22104 พลศกึ ษา 0.5 20
พ22101 สุขศึกษา 0.5 ศ22102 ศลิ ปะ 1.0 40
20 ง22102 การงานอาชีพ 1.0 40
พ22103 พลศกึ ษา 0.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60
20 รวม 11.0 440
ศ22101 ศลิ ปะ 1.0 20 นก. ชม.
40
ง22101 การงานอาชพี 1.0

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5

รวม 11.0

รหัสวิชา รายวชิ าเพ่มิ เติม นก. รหสั วชิ า รายวชิ าเพ่ิมเตมิ

ส ต้านทุจรติ 0.5 ส ตา้ นทุจรติ 0.5 20

ส22201 หนา้ ทพ่ี ลเมือง 3 0.5 ส22202 หน้าทีพ่ ลเมือง 4 0.5 20
อ20201 ภาษาอังกฤษเพอื่ การสอื่ สาร1 0.5 อ20202 ภาษาอังกฤษเพ่อื การสอ่ื สาร2 0.5 20
ว20223 ตารางทาการ 1.0 ว20224 คอมพวิ เตอร์กราฟกิ 1.0 40

รวม 2.5 100 รวม 2.5 100
นก. ชม. นก. ชม.
กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน - 20 กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน - 20
* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
- 20 - 20
* กิจกรรมนกั เรยี น - 10 * กจิ กรรมนกั เรยี น - 10
ลกู เสอื / เนตรนารี /ยุวกาชาด - 10 ลกู เสอื / เนตรนารี / ยวุ กาชาด - 10

ชุมนมุ รวม - 60 ชุมนุม - 60
1,200
* กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและ * กิจกรรมเพอ่ื สังคมและ
สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์

รวม
รวมทัง้ หมดจานวนชว่ั โมง / ปี

๑๖

โครงสรา้ งหลักสตู รช้นั ปี ระดับช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรยี นท่ี 1) ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหสั วชิ า รายวิชาพืน้ ฐาน นก. ชม. รหสั วชิ า รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. ชม.
60 60
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60
60 60
ค23101 คณติ ศาสตร์ 1.5 60 ค23102 คณติ ศาสตร์ 1.5 60
20 20
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 20 ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20
20 20
ส23101 สงั คมศกึ ษา 1.5 40 ส23103 สังคมศกึ ษา 1.5 40
40 40
ส23102 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 60 ส23104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 60
440 440
พ23101 สุขศกึ ษา 0.5 ชม. พ23102 สุขศึกษา 0.5 ชม.

พ23103 พลศกึ ษา 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20

ศ23101 ศลิ ปะ 1.0 20 ศ23102 ศิลปะ 1.0 20
40 40
ง23101 การงานอาชพี 1.0 20 ง23102 การงานอาชีพ 1.0 20

อ23101 ภาษาองั กฤษ 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5

รวม 11.0 รวม 11.0

รหัสวชิ า รายวิชาเพ่ิมเตมิ นก. รหสั วิชา รายวชิ าเพม่ิ เตมิ นก.

ส ตา้ นทุจริต 0.5 ส ตา้ นทจุ ริต 0.5

ส23201 หนา้ ทพ่ี ลเมอื ง 5 0.5 ส23202 หน้าทีพ่ ลเมอื ง 6 0.5
ว20225 การต์ นู แอนิเมชัน 1.0 ว20202 คณติ ศาสตรเ์ พมิ่ เติม 1.0
ค20201 คณติ ศาสตร์เพ่ิมเตมิ 0.5 ท20203 การพูด 0.5

รวม 2.5 100 รวม 2.5 100
กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน นก. ชม. นก. ชม.
- 20 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน - 20
* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
* กิจกรรมนักเรยี น - 20 * กจิ กรรมนักเรียน - 20
ลูกเสอื / เนตรนารี / ยวุ กาชาด - 10 - 10
ชมุ นุม - 10 ลูกเสอื / เนตรนารี / ยวุ กาชาด - 10
* กิจกรรมเพอื่ สงั คมและ
สาธารณะประโยชน์ - 60 ชุมนมุ - 60
* กิจกรรมเพ่อื สงั คมและ 1,200
รวม สาธารณะประโยชน์

รวม
รวมท้ังหมดจานวนชั่วโมง / ปี

๑๗

โครงสรา้ งหลักสตู รชัน้ ปี ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๔

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหสั วชิ า รายวชิ าพ้นื ฐาน นก. ชม. รหัสวชิ า รายวิชาพืน้ ฐาน นก. ชม.
40 40
ท31101 ภาษาไทย 1.0 60 ท31102 ภาษาไทย 1.0 60
60 40
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.5 20 ค31102 คณติ ศาสตร์ 1.5 20
40 40
ว31101 วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 20 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 20
20 20
ส31102 ประวัติศาสตร์ 0.5 40 ส31103 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 40
40 40
ส31101 สังคมศกึ ษา 1.0 340 ส31104 สงั คมศึกษา 1.0 320
ชม. ชม.
พ31101 สุขศึกษา 0.5 20 พ31102 สขุ ศึกษา 0.5 20
20 20
ศ31101 ศิลปะ 0.5 40 ศ31102 ศิลปะ 0.5 40
60 40
ง31101 การงานอาชพี 1.0 40 ง31102 การงานอาชีพ 1.0 60
40 40
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40
40 40
รวม 8.5 รวม 8.0
20
รหัสวชิ า รายวิชาเพ่ิมเตมิ นก. รหัสวิชา รายวชิ าเพิ่มเตมิ นก. 300
ชม.
ส ต้านทจุ รติ 0.5 ส ต้านทุจริต 0.5 20
30
ส31221 หน้าทพ่ี ลเมอื ง 0.5 ส31222 หน้าทีพ่ ลเมือง 0.5 10

ส30261 ทอ้ งถน่ิ ของเรา 1.0 ค30201 คณติ ศาสตร์เพม่ิ เตมิ 1.0

ว30201 ฟิสิกส์ 1.5 ว30222 วิทยาศาสตรเ์ พื่อพัฒนาคุณภาพชวี ิต 1.0

ว30221 สารเคมีในชีวติ ประจาวัน 1.0 ว30241 ส่ิงมีชีวติ กับการดารงชวี ติ 1.0

ว30261 คอมพวิ เตอรป์ ระยกุ ต์ 1 1.0 ว30262 คอมพิวเตอรป์ ระยุกต์ 2 1.0

พ30201 วอลเลยบ์ อล 1 0.5 ง30202 อาหารคาว 1.0

อ30201 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ30202 ภาษาองั กฤษ 1.0

ในชีวติ ประจาวัน1 ในชวี ติ ประจาวนั 2

พ30202 ฟุตซอล 1 0.5

รวม 7.0 280 รวม 7.5
นก. ชม.
กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น - 20 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น นก.
- 30
* กจิ กรรมแนะแนว - 10 * กจิ กรรมแนะแนว -
* ชุมนุม / ชมรม
รวม - 60 * ชุมนมุ / ชมรม -
* กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ * กจิ กรรมเพ่อื สงั คมและ -

สาธารณะประโยชน์

รวม - 60
รวมทัง้ หมดจานวนชวั่ โมง / ปี 1,360

๑๘

โครงสร้างหลักสตู รชัน้ ปี ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๕

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 5 (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 5 (ภาคเรยี นที่ 2)

รหัสวิชา รายวิชาพนื้ ฐาน นก. ชม. รหัสวชิ า รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. ชม.
40 ท32102 40
ท32101 ภาษาไทย 1.0 60 ค32102 ภาษาไทย 1.0 60
40 ว32102 60
ค32101 คณติ ศาสตรพ์ ืน้ ฐาน 1.5 20 ส32104 คณติ ศาสตร์พ้นื ฐาน 1.5 20
ส32103 40
ว32101 วิทยาการคานวณ 1.0 40 พ32102 วทิ ยาศาสตร์กายภาพ 1.5 20
ศ32102 20
ส32102 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 20 อ32102 ประวัติศาสตร์ 0.5
20 40
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 สังคมศกึ ษา 1.0
40
พ32101 สขุ ศกึ ษา 0.5 สุขศึกษา 0.5
40
ศ32101 ศลิ ปะ 0.5 320 ศลิ ปะ 0.5
ชม.
ง32101 การงานอาชพี 1.0 20 ภาษาอังกฤษ 1.0
20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40
40
รวม 8.0 รวม 7.5 300
40 ชม.
รหัสวิชา รายวชิ าเพม่ิ เติม นก. รหสั วิชา รายวิชาเพม่ิ เตมิ นก. 20
40 20
ต้านทจุ ริต 0.5 40 ตา้ นทจุ รติ 0.5 40
40
ส32221 หนา้ ทพี่ ลเมอื ง 3 0.5 40 ส32222 หนา้ ที่พลเมือง 4 0.5

ง30267 เกษตรอินทรยี ์ 1.0 20 ส30241 เศรษฐกจิ พอเพียง 1.0
300
ว30223 วทิ ยาศาสตร์การอาหารและ 1.0 ว30202 ปริมาณและการเคลือ่ นท่ี 1.0
ชม.
โภชนาการ 20
30
ว30242 ลักษณะสาคัญของสงิ่ มีชีวติ 1.0 10 ว30224 นาโนเทคโนโลยี 1.5 60
ว30264 คอมพิวเตอรป์ ระยกุ ต์ 4
ว30263 คอมพวิ เตอรป์ ระยุกต์ 3 1.0 60 ง30204 อาหารไทยสคู่ รวั โลก 1.0 40
ค30203 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 1.0 40
ง30203 อาหารไทยและขนมไทย 1.0 พ30204 ฟุตซอล 2
1.0 40
ค30202 คณติ ศาสตรเ์ พิ่มเตมิ 1.0 0.5 20
8.0 320
พ30203 วอลเลย์บอล 2 0.5 นก. ชม.
- 20
รวม 7.5 รวม - 30
- 10
กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น นก. กิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น
* กจิ กรรมแนะแนว - 60
* กิจกรรมแนะแนว - 1,360
* ชมุ นุม / ชมรม
* ชมุ นมุ / ชมรม -
* กิจกรรมเพอ่ื สังคมและ
* กจิ กรรมเพือ่ สังคมและ - สาธารณะประโยชน์

สาธารณะประโยชน์

รวม - รวม
รวมท้ังหมดจานวนช่วั โมง / ปี

๑๙

โครงสรา้ งหลักสตู รช้ันปี ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหัสวชิ า รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. ชม. รหัสวิชา รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. ชม.
40 40
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40
20 20
ส33101 สงั คมศกึ ษา 1.0 20 ส33102 สงั คมศกึ ษา 1.0 20
40 40
พ33101 สุขศึกษา 0.5 40 พ33102 สุขศกึ ษา 0.5
200
ศ33101 ศิลปะ 0.5 ชม. ศ33102 ศลิ ปะ 0.5
20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 60 อ33102 ภาษาองั กฤษ 1.0
60
ว33101 โลกและอวกาศ 1.0 40
40
รวม 5.0 60 รวม 4.0 160
40 นก. ชม.
รหัสวิชา รายวชิ าเพ่มิ เติม นก. รหัสวชิ า รายวิชาเพ่ิมเติม 0.5 20
20 1.5 60
ส ต้านทุจริต 0.5 ส ตา้ นทจุ ริต 1.5 60
1.5 60
ว30203 ไฟฟา้ และแมเ่ หล็ก 1.5 ว30204 กลศาสตร์

ว30243 พันธุกรรมของสิ่งมชี ีวิต 1.5 ว30244 การศกึ ษาเก่ยี วกับพชื

ว30265 เทคโนโลยกี ารออกแบบผลิตภณั ฑ์ 1.0 ค33205 คณติ ศาสตร์เพิม่ เติม

ง30205 อาหารไทย 4 ภาค 1.0

ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 1.5

อ30204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ 1.0

อาชพี

พ30205 เปตอง 0.5

รวม 8.5 340 กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน รวม 5.0 200
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น นก. ชม. * กิจกรรมแนะแนว นก. ชม.
* กจิ กรรมแนะแนว - 20 - 20
* ชมุ นุม / ชมรม - 30 * ชุมนมุ / ชมรม - 30
* กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและ - 10 - 10
สาธารณะประโยชน์ * กิจกรรมเพ่อื สงั คมและ
รวม - 60 สาธารณะประโยชน์

รวม - 60
รวมทัง้ หมดจานวนชั่วโมง / ปี 1,020

๒๐

๑.๖ ขอ้ มลู อาคารสถานท่ี ม/ี ไมม่ ี รายละเอยี ด
รายละเอียด มี อาคาร ๒๑๖ ล จานวน ๑ หลัง
มี หอ้ งเรียนจานวน ๑๓ หอ้ งเรียน (รวมหอ้ งปฏิบตั ิการ)
๑. อาคารเรยี น มี มีหอ้ งประชุม ๑ ห้อง โดยใช้หอ้ งเรยี นทว่ี ่าง
๒. หอ้ งเรียน มี หอ้ งสมุด ๑ หอ้ ง อย่ชู น้ั ลา่ งของอาคารเรยี น
๓. อาคารอเนกประสงค/์ หอ้ งประชุม มี ห้องพยาบาล ๑ หอ้ ง โดยใชห้ อ้ งเรียนทีว่ ่าง
๔. ห้องสมดุ มี หอ้ งคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง จานวน ๒๗ เครือ่ ง
๕. ห้องพยาบาล มี หอ้ งดนตรี ๑ หอ้ ง
๖. ห้องคอมพวิ เตอร์ มี สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามฟุตซอล ๑ สนาม สนาม
๗. หอ้ งดนตรี วอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๑ สนาม
๘. สนามกฬี า/สนามเด็กเลน่ มี สื่อการเรียนรู้ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างและออกแบบเพื่อให้
เหมาะสมกบั เนอ้ื หาและบริบทของแต่ละรายวิชา
๙. สอื่ การเรยี นรู้ มี โดมอเนกประสงค์จานวน ๑ หลงั
มี แปลงเกษตร บอ่ เลยี้ งปลา
๑๐. โดมอเนกประสงค์
๑๑. อื่น ๆ (ระบ)ุ

๑.๗ ขอ้ มลู การใชแ้ หลง่ เรียนร้ภู ายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑) จานวนนักเรยี นท่ีใช้แหลง่ เรยี นรใู้ นโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

200

27 27
27 24
150 27 24 21
27 27 24 21 11111113333333
27 24 21
100 27 21
27 27 24 21 9999999
27 24 21
50 27 21
0 27 27 24

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ห้องสมดุ แปลงเกษตร หอ้ งโสตทศั นศกึ ษา ห้องอาเซยี น

ห้องคอมพวิ เตอร์ หอ้ งวทิ ยาศาสตร์ หอ้ งศิลปะ

๒๑

๒) จานวนนักเรยี นท่ใี ชแ้ หลง่ เรียนรูน้ อกโรงเรยี น ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ม.๖ 13 13 13 13 13 13 27
ม.๕ 9 9 9 9 9 9 27
ม.๔ 21 21 21 21 21 21
ม.๓ 24 24 24 24 24 24
ม.๒ 27 27 27 27 27
ม.๑ 27 27 27 27 27

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
วนอทุ ยานเขากระโดง
แหล่งทาป๋ยุ หมกั สนามไอโมบาย ตรูธม

แหล่งทาไมก้ วาดทางมะพร้าว แหล่งเกษตรอินทรยี ์ หนองโสน

๑.๘ ขอ้ มูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้ันพืน้ ฐาน (O-NET) และผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน
๑) ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติข้นั พน้ื ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๓

วิชา คะแนนเฉลยี่ คะแนนเฉลยี่ คะแนนเฉล่ยี คะแนนเฉลยี่ หมายเหตุ
ของโรงเรียน ระดบั จังหวดั สังกดั สพฐ. ระดับประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 52.44 54.03 55.18 54.29
คณติ ศาสตร์ 32.86 32.65 34.14 34.38
วิทยาศาสตร์ 18.67 24.48 25.82 25.46
27.72 29.36 30.17 29.89

๒๒

วิทยาศาสตร์ 272.2379902.3..81697 คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
คณติ ศาสตร์ 18.67 22425.54..48862 คะแนนเฉลย่ี ระดบั สพฐ.
ภาษาองั กฤษ คะแนนเฉลย่ี ระดบั จังหวดั
332233..64845.6.1348 คะแนนเฉลย่ี ของโรงเรียน
ภาษาไทย
5255.44544.5.02.3198

0 10 20 30 40 50 60

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓
ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี ๖

วิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลย่ี หมายเหตุ
ของโรงเรยี น ระดบั จังหวัด สังกัด สพฐ. ระดบั ประเทศ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา 38.29 41.43 45.22 44.36
ภาษาองั กฤษ 32.58 34.66 36.32 35.93
คณติ ศาสตร์ 21.56 25.60 29.73 29.94
วทิ ยาศาสตร์ 15.36 22.17 26.33 26.04
27.83 30.64 33.04 32.68

๒๓

สงั คมศึกษา 27.8330.63334223..56.3088443.36566.9.3คค32ะะแแนนนนเเฉฉลลียย่่ี รระะดดบับั ปสรพะฐเท. ศ
วทิ ยาศาสตร์ 22.17 2266.0.343 คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
คณติ ศาสตร์ 15.36 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยี น
ภาษาอังกฤษ
21.56 25.6 2299..7934 38.2941.43444.53.622
ภาษาไทย

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

๓) เปรยี บเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ น้ั พ้นื ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปกี ารศึกษา/รายวชิ า ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์

ปกี ารศกึ ษา 2562 51.09 30.18 19.27 25.93
ปกี ารศึกษา 2563 52.44 32.86 18.67 27.72
เปรียบเทยี บ2562-2563 1.35 2.68 -0.60 1.79

แผนภูมเปรยี บเทียบเปรียบเทยี บผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET)
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์

60

50 51.09 52.44

40 32.86
30 2350..1938 27.72
20 19.27 18.67
10

0 ปกี ารศกึ ษา 2563
ปีการศึกษา 2562

๒๔

๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขน้ั พ้ืนฐาน (O-NET) ปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๖

ปกี ารศกึ ษา/รายวชิ า ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา2562 35.57 31.86 20.18 16.07 24.00
ปีการศึกษา2563 38.29 32.58 21.56 15.36 27.83
เปรียบเทียบ2562-2563 2.72 0.72 1.38 -0.71 3.83

แผนภูมเปรียบเทยี บเปรยี บเทยี บผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ภาษาไทย สังคมศกึ ษา ภาษาองั กฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

45

40 38.29
35 35.57 32.58
30 31.86 27.83
21.56
25 24 15.36
20 20.18
15 16.07

10

5

0
ปกี ารศกึ ษา2562 ปกี ารศกึ ษา2563

๒๕

ข้อมูลผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนระดบั สถานศกึ ษา

รอ้ ยละของนักเรยี นทม่ี เี กรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขนึ้ ไป
ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖3

วชิ า ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ภาษาไทย 40.74 25.81 20.83 13.64 40.00 28.57 28.26

คณติ ศาสตร์ 48.15 9.68 4.14 4.54 30.00 14.28 18.47

วทิ ยาศาสตร์ 48.15 41.93 45.83 45.45 40.00 35.71 42.85

สังคมศึกษา ฯ 51.85 45.16 50.00 81.82 90.00 92.86 68.62

สุขศึกษาและพลศกึ ษา 85.18 69.35 79.17 95.45 60.00 85.71 79.14

ศลิ ปะ 70.37 83.87 66.67 81.82 80.00 85.71 78.07

การงานอาชพี ฯ 55.55 83.87 83.33 86.36 60.00 64.28 72.23

ภาษาอังกฤษ 33.33 9.68 70.83 13.64 50.00 28.57 34.34

กราฟแสดงร้อยละของนกั เรียนที่มเี กรดเฉล่ียผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนของแต่ละรายวิชาในระดบั ๓ ขึน้ ไป
ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ ๑ – ๖ ภาคเรยี นที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖3

ภาษาองั กฤษ 34.34
การงานอาชพี
42.85 72.23
ศลิ ปะ 78.07
สุขศคึกษา 18.47 79.14
สงั คมศึกษา 28.26
วิทยาศาสตร์ 68.62
คณติ ศาสตร์ 20 40 60
ภาษาไทย 80 100

0

๒๖

รอ้ ยละของนกั เรยี นท่มี เี กรดเฉลีย่ ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นของแตล่ ะรายวิชาในระดบั ๓ ขนึ้ ไป
ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

วชิ า ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ีย

ภาษาไทย 18.52 34.37 33.33 13.64 50.00 35.71 30.93

คณติ ศาสตร์ 51.85 8.82 45.83 54.55 20.00 14.28 32.55

วิทยาศาสตร์ 14.81 15.62 29.17 18.18 20.00 42.86 23.44

สังคมศกึ ษา ฯ 44.44 34.37 54.17 45.45 60.00 50.00 48.07

สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 64.81 59.37 77.08 54.55 75.00 85.71 69.42

ศิลปะ 66.66 71.87 83.33 40.91 60.00 85.71 68.08

การงานอาชีพ ฯ 66.66 65.62 41.67 45.45 60.00 0.00 46.56

ภาษาอังกฤษ 25.92 31.25 33.33 18.18 30.00 12.50 25.20

กราฟแสดงรอ้ ยละของนกั เรียนทม่ี เี กรดเฉลีย่ ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนของแตล่ ะรายวชิ าในระดับ ๓ ขน้ึ ไป
ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

ภาษาอังกฤษ 25.2
การงานอาชีพ 46.56

ศลิ ปะ 23.44 48.07 68.08
สุขศคึกษา 32.55 60 69.42
สงั คมศกึ ษา 30.93
วิทยาศาสตร์ 80
คณติ ศาสตร์ 20 40
ภาษาไทย

0

๒๗

ร้อยละของนกั เรยี นท่ีมีเกรดเฉลย่ี ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนของแตล่ ะรายวิชาในระดับ ๓ ข้นึ ไป
ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑ – ๖ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

วชิ า ค่าเฉล่ยี คา่ เฉลีย่ ผลรวม
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2 คา่ เฉล่ีย
ภาษาไทย 43.73
คณิตศาสตร์ 28.26 30.93 25.51
วทิ ยาศาสตร์ 18.47 32.55 54.57
สงั คมศกึ ษา ฯ 42.85 23.44 58.35
สขุ ศึกษาและพลศึกษา 68.62 48.07 74.28
79.14 69.42 73.07
ศิลปะ 78.07 68.08 59.39
การงานอาชพี ฯ 72.23 46.56 29.77
ภาษาองั กฤษ 34.34 25.20

กราฟแสดงรอ้ ยละของนกั เรยี นที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นของแตล่ ะรายวิชาในระดับ ๓ ขน้ึ ไป
ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาษาองั กฤษ 29.77 73.07
การงานอาชพี 59.39 74.28

ศลิ ปะ 58.35 80
สขุ ศคกึ ษา 54.57
สังคมศกึ ษา 25.51
วทิ ยาศาสตร์ 43.73
คณิตศาสตร์ 20 40 60
ภาษาไทย

0

๒๘

๑.๙ รางวลั ทีส่ ถานศกึ ษาได้รบั

ดา้ น รางวัลทไี่ ด้รับ (ขอ้ มูลรางวลั และเกียรติบตั ร)
๑. ผบู้ รหิ าร
๑. ไดร้ ับรางวลั ครูดีไมม่ อี บายมขุ ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
๒. ดา้ นครู 2. รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดเี ดน่ ระดบั เงินโครงการสถานศึกษาสขี าว ปลอด
ยาเสพตดิ และอบายมขุ ระดับประเทศ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ จากกระทรวงศึกษาธกิ าร
๑. ได้รบั การคัดเลือกเปน็ ครผู ู้สอนท่ีมผี ลการปฏิบตั ิงาน ประพฤตปิ ฏบิ ตั ิตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดเี ด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสมาคม
ผูบ้ ริหารโรงเรยี นมัธยมศึกษาจงั หวัดบุรีรมั ย์ จานวน ๓ คน

๑.๑ นางนพวรรณ ปกั เคทัง
๑.๒ นางสาวไมป้ า่ ปักกาสีเน
๑.๓ นางสาววิภารตั น์ เวหน
๒. ไดร้ บั รางวัลครูดีไม่มอี บายมุข ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๙ คน
๒.๑ นางนพวรรณ ปักเคทัง
๒.๒ นางจริ าพร กล้าแข็ง
๒.๓ นางกชมน สุชริ มั ย์
๒.๔ นางกลุ นดิ า ศรวี ีระพันธ์
๒.๕ นางสาวดวงนภา คอนรมั ย์
๒.๖ นางสาวไมป้ ่า ปกั กาสเี น
๒.๗ นางสาววภิ ารตั น์ เวหน
๒.๘ นางสาวพิชญาภัค ฝากไธสง
๒.๙ นางสาวเบญจวรรณ เจียมสกลุ
๓. โครงงานคณุ ธรรม เรื่อง “สืบสานคณุ ความดี สวู่ ถิ คี วามพอเพยี ง” จากสานกั งาน
คณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน จานวน ๒ คน
๓.๑ นางสาวไมป้ า่ ปักกาสเี น
๓.๒ นางสาววภิ ารัตน์ เวหน

ด้าน ๒๙
๓. นักเรียน
รางวัลทไ่ี ด้รบั (ขอ้ มูลรางวัลและเกยี รติบัตร)
๑. โครงงานคุณธรรม เรือ่ ง “สืบสานคณุ ความดี สวู่ ิถคี วามพอเพียง” จากสานักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน จานวน ๑๐ คน

๑.๑ นางสาวจริ าภรณ์ สิมละคร
๑.๒ นางสาวอรสิ า บวรรัมย์
๑.๓ นางสาววภิ ารตั น์ ทบวงศรี
๑.๔ นางสาวสายพิน วิเวก
๑.๕ เด็กหญงิ เกตนภิ า ศรที องงาม
๑.๖ เด็กหญิงนิชนิภา นนั ทะพันธ์
๑.๗ เด็กหญิงเพญ็ นภา สสี ด
๑.๘ เด็กหญงิ กชกร วงละคร
๑.๙ เดก็ หญงิ อรสา คดุ รมั ย์
๑.๑๐ เด็กชายพชิ ยากร สงิ หม์ ีศรี
๒. รางวัลขมเชยอันดบั ๒ การประกวดสวดมนต์หม่สู รรเสริญพระรตั นตรัย ทานองสรภัญญะ
ประเภททมี ๕ คน ระดับจังหวดั
๒.๑ นางสาวจริ าภรณ์ สิมละคร
๒.๒ นางสาวสายพิน วเิ วก
๒.๓ นางสาววิภารตั น์ ทบวงศศ์ รี
๒.๔ นางสาวอลิษา บวรรัมย์
๒.๕ นางสาวจิตตราพร เิลอ่ื นลอยเลิศ
๓. เขา้ รว่ มตอบปญั หาคณุ ธรรมออนไลน์ โครงการ ๑๐๘ ปัญหา รังสรรคป์ ัญญา ศรัทธา
คณุ ธรรม โดยกรมการศาสนารว่ มกับกรมสง่ เสรมิ วัฒนธรรม ศูนยย์ วพัฒน์ มูลนิธริ ัฐบุรษุ พล
เอกเปรม ตณิ สูลานนท์ และสถานีวิทยุโทรทศั น์กองทัพบก
3.1 นางสาวเกตนน์ ิภา ศรที องงาม
3.2 เดก็ ชายพชิ ยากร สงิ หม์ ีศรี
3.3 นางสาวกชกร วงละคร
3.4 นางสาวนิชนิภา นันทะพนั ธ์
3.5 นางสาววารณุ ี พรมสุรนิ ทร์
3.6 นางสาวณัฐสุดา โบวเิ ชยี ร
3.7 นางสาวบวั ตอง ทองอนิ ทร์

ด้าน ๓๐
๔. โรงเรยี น
รางวัลทไ่ี ด้รบั (ขอ้ มูลรางวัลและเกียรตบิ ัตร)
๑. โรงเรียนดไี ม่มอี บายมขุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. รางวัล สวนสวย โรงเรยี นงาม ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓
๓. โครงงานคุณธรรม เร่ือง “สบื สานคณุ ความดี สู่วถิ ีความพอเพียง” จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
๔. รางวัลขมเชยอนั ดับ ๒ การประกวดสวดมนตห์ มสู่ รรเสรญิ พระรตั นตรยั ทานองสรภญั ญะ
ประเภททมี ๕ คน ระดบั จงั หวดั
๕. รางวัลวธิ ปี ฏบิ ัติทเ่ี ปน็ เลิศดา้ นการจดั การเรยี นการสอนดว้ ย Project Baseและ Service
Base Learning ระดบั เหรยี ญเงนิ จากสานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 32
๖. รางวัลการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา่
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระดบั ยอดเย่ียม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสานกั งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

๑.๑๐ การดาเนนิ งานของสถานศกึ ษาตามนโยบายจากหนว่ ยงานต้นสงั กัด หรือภาครัฐ มโี ครงการหรือ
กิจกรรมดงั น้ี

๑) การขบั เคลือ่ นนอ้ มนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ท่ี ๑๐ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยี งสสู่ ถานศกึ ษา

๒) การพฒั นาความสามารถด้านการอ่าน
๓) การยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
๔) การจัดการเรียนการสอนตามทกั ษะในศตวรรษท่ี ๒๑
๕) โรงเรียนวิถีพทุ ธ
๖) การแกป้ ัญหา การอ่านการเขียน ภาษาไทย
๗) โครงการ การแกป้ ญั หา “0” “ร” “มส” โดยยดึ หลักความแตกต่างระหวา่ งบุคคล
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ตามนโยบายสานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ No child Left
Behind ไม่มีเดก็ คนใดถูกทอดทิ้งไว้ขา้ งหลัง
๘) จัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา่ ๒๐๑๙ (COVID –
๑๙)

๑.๑๑ ผลการประเมนิ คุณภาพภายในปีท่ีผา่ นมา ๓๑
ผลการประเมนิ คุณภาพภายในสถานศกึ ษาเปน็ รายมาตรฐาน
มาตรฐานการศกึ ษา : ดี ระดบั คุณภาพ
ดี
มาตรฐานการศกึ ษา ดเี ลิศ
มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผเู้ รียน ดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั

ผลการประเมินของสถานศึกษา ในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษาอยู่ในระดับ ดี

จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศกึ ษาจัดการพัฒนาคณุ ภาพ
การศกึ ษาประสบผลสาเร็จตามท่ีต้งั เปา้ หมายไวใ้ นแตล่ ะมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา่ ไดร้ ะดบั ดี ท้งั นี้
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจดั การศกึ ษา อย่ใู นระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผู้เรยี นเป็นสาคญั อยใู่ น
ระดบั ดี ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผู้เรียนอยา่ งหลากหลายทีเ่ ปน็ ไปตามปัญหาและ
ความตอ้ งการพฒั นาตามสภาพของผเู้ รียน สอดคลอ้ งกบั จุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถน่ิ
จนมผี ลการพฒั นาคุณภาพของผเู้ รยี นอย่ใู นระดบั ดเี ยีย่ มพัฒนาการของค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติสงู ขึน้
ผเู้ รยี นมคี วามสามารถในการอา่ นและเขียน การสือ่ สารทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ
คิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สารได้ดี และมคี วามประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านยิ ม และคุณลกั ษณะตามท่ีสถานศกึ ษากาหนดปรากฏอยา่ งชัดเจน ดงั ท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐาน
ท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบรหิ ารจัดการของผู้บริหารสถานศกึ ษามีผลประเมนิ ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี
เลศิ สถานศกึ ษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกดิ จากการมีสว่ นร่วมใช้ผลการ
ประเมิน/การดาเนนิ งานทผี่ ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคลอ้ งกับเปา้ หมายการพฒั นา ตรวจสอบผล
การดาเนินงาน และการปรับปรงุ แกไ้ ขงานให้ดีขึ้นอย่างตอ่ เนื่อง ครูจดั กระบวนการเรยี นการสอนท่เี น้น
ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ มีผลประเมนิ อยใู่ นระดับ ดี วเิ คราะห์ ออกแบบและจดั การเรียนรู้ทีเ่ ป็นไปตามความ
ตอ้ งการของหลักสตู ร และบรบิ ทสถานศึกษา พฒั นากิจกรรมการเรยี นรู้ ใช้สือ่ การเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ
และชว่ ยเหลอื นักเรยี นเพ่ือพฒั นาและแกป้ ญั หารายบุคคล และการประเมนิ ผลจากสภาพจริงในทกุ ขัน้ ตอน
สถานศกึ ษาดาเนนิ งานตามระบบการประกนั คุณภาพภายในอย่างเป็นขน้ั ตอน จนเกิดคณุ ภาพ ประสิทธภิ าพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมนิ อยูใ่ นระดบั ดเี ย่ยี มโดยสถานศกึ ษาใหค้ วามสาคัญกับผูเ้ กี่ยวขอ้ งทกุ ฝ่ายเพื่อเกิด
ความรว่ มมอื ในการวางระบบและดาเนนิ งานประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยา่ งดี และผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้องมีความมน่ั ใจต่อระบบการบรหิ ารและการจัดการของสถานศึกษาในระดบั สูง

๓๒

สรุปผล แนวทางการพฒั นา และความตอ้ งการการช่วยเหลอื

ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ถอื เปน็ ขอ้ มูลสารสนเทศสาคัญทส่ี ถานศกึ ษาจะต้องนาไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพอ่ื สรปุ นาไปส่กู ารเชือ่ มโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกบั แผนพัฒนาการจัดการศกึ ษา

ของสถานศึกษา (๓-๕ ป)ี และนาไปใช้ในการวางแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา ดงั นน้ั จาก

ผลการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษา สามารถสรปุ ผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพฒั นาของแตล่ ะ

มาตรฐาน พรอ้ มทง้ั แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการชว่ ยเหลือได้ดงั นี้

สรปุ ผล

จุดเดน่ จุดควรพัฒนา

● ดา้ นคุณภาพผูเ้ รียน ● ด้านคุณภาพผเู้ รยี น

๑. ผเู้ รียนมคี วามสามารถใช้เทคโนโลยใี นดา้ นการเรยี นรู้ ๑. การพฒั นาความสามารถในการคดิ

การสื่อสาร การทางาน และการแก้ปญั หา วิเคราะห์ และคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ

๒. ผ้เู รยี นมคี วามซื่อสัตย์ สจุ ริตและมีจิตสาธารณะ ๒. การยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ

๓. มีระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียนทีเ่ ข้มแข็ง ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)

ครทู ี่ปรึกษาเย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % ๓. การพัฒนาความสามารถดา้ นการใช้

๔. ผเู้ รยี นมีสุขภาวะทางรา่ งกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ภาษาองั กฤษเพ่ือการสื่อสารในชวี ิตประจาวนั

● ดา้ นกระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผูบ้ รหิ าร ● ด้านกระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

สถานศึกษา ของผู้บรหิ ารสถานศึกษา

๑. บุคลากรทกุ ฝ่ายมีส่วนรว่ มในการกาหนดเปา้ หมาย ๑. การใหผ้ ู้ปกครองมีส่วนรว่ มแสดงความ

วสิ ยั ทศั น์ และพนั ธกิจของสถานศกึ ษา และรับผิดชอบตอ่ คดิ เหน็ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการจัดการศึกษา ๒. การบรหิ ารและการจัดการข้อมูล

๒. คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานมีส่วนร่วมในการ สารสนเทศอย่างเป็นระบบ

บรหิ ารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ๓. การกากับติดตาม ประเมินผลการบริหาร

๓. ผบู้ รหิ ารส่งเสริมให้บุคลากรเขา้ รบั การอบรมพัฒนา และการจดั การศกึ ษา

วชิ าชีพอย่างตอ่ เน่อื ง

๔. วางแผนและพัฒนาวชิ าการอยา่ งเปน็ ระบบ

ม่งุ เนน้ การพฒั นาให้ผเู้ รยี นมคี ุณภาพ ตามมาตรฐาน

หลักสูตรของสถานศกึ ษา ครูผูส้ อนสามารถ จดั การเรียนรู้

ไดอ้ ย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนเิ ทศ กากบั ติดตาม

ประเมนิ ผลการดาเนินงาน และจดั ทารายงานผล

การจดั การศกึ ษา และโรงเรยี นไดใ้ ชก้ ระบวนวิจยั ในการ

รวบรวมขอ้ มูลมาใชเ้ ป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคณุ ภาพ

สถานศกึ ษา

๓๓

จุดเด่น จดุ ควรพฒั นา

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ สาคัญ ●ดา้ นกระบวนการเรยี นการสอนที่เน้น
๑. ครเู ขา้ รบั การอบรม ประชมุ สมั มนา อย่างตอ่ เนื่อง ผู้เรียนเปน็ สาคัญ
๒. การสร้างบรรยายการเชงิ บวกในชน้ั เรยี น ๑. การพัฒนาทกั ษะการผลิตส่ือการเรียนการ
๓. ครผู ้สู อนมที ักษะการใช้ส่อื เทคโนโลยีในการจดั การเรียน สอน
การสอน ๒. การพัฒนาความสามารถในการทาวิจยั ใน
ชนั้ เรยี น

สรุปแนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ีเ่ นน้ การพัฒนาผเู้ รยี นเปน็ รายบุคคลให้ชดั เจนข้นึ
๒. การสง่ เสรมิ ให้ครเู ห็นความสาคญั ของการจดั การเรยี นรโู้ ดยเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคญั การจัดทาการ

วจิ ัยในชน้ั เรียนเพอื่ พัฒนาผเู้ รียนใหส้ ามารถเรียนรู้ไดเ้ ตม็ ศกั ยภาพ
๓. การพัฒนาบคุ ลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลย่ี นเรยี นรใู้ นงานทไี่ ดร้ บั มอบหมาย ตดิ ตาม

ผลการนาไปใช้และผลท่เี กดิ กบั ผู้เรียนอย่างตอ่ เนอื่ ง
๔. การพฒั นาสถานศึกษาให้เปน็ สังคมแห่งการเรยี นรขู้ องชุมชน

ความต้องการและการชว่ ยเหลือ
๑. การพฒั นาครูผ้สู อนในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ท่ีสอดคลอ้ งกบั การพัฒนาผเู้ รยี นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างขอ้ สอบที่สอดคล้องกบั มาตรฐานการเรยี นรูต้ ามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ
PISA
๓. การจดั สรรครผู ู้สอนใหต้ รงตามวิชาเอกทโี่ รงเรยี นมีความตอ้ งการและจาเปน็

๑.๑๑ การดาเนนิ งานของสถานศึกษาตามนโยบายจากหน่วยงานตน้ สงั กัด หรอื ภาครฐั มีกจิ กรรมดังน้ี
๑) ตามระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียนท้งั ๕ ขน้ั ตอน โดยเฉพาะในกระบวนการรจู้ กั นกั เรียนเปน็

รายบุคคล มีการออกเยี่ยมบา้ นนักเรียน ๑๐๐ เปอร์เซน็ ต์ การคัดกรองนักเรียนและมีการสง่ เสรมิ และพฒั นา
แกไ้ ขปญั หาและสง่ ต่ออย่างเหมาะสม ผลการประเมนิ โครงการ คอื ได้รบั ประกาศเกยี รติคุณรางวัลดเี ดน่
โรงเรียนขนาดเล็ก

๒) การดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
โดยในปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ รางวัล โรงเรยี นดไี ม่มีอบายมขุ จากคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้

พืน้ ฐาน
๓) การดาเนินโครงการ โรงเรยี นวถิ พี ทุ ธ
โดยโรงเรียนไดส้ มัครเขา้ ร่วมโครงการกบั สพฐ. และมกี ารดาเนนิ กิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนวถิ ี

พุทธทีส่ าคญั ดังน้ี

๓๔

- การจดั โครงการ ค่ายพุทธบตุ รใหก้ ับนักเรยี นทกุ คน เพ่อื ให้นักเรียนเป็นผู้มคี ณุ ธรรม
จริยธรรมและรู้จกั ปฏบิ ัตติ นในฐานะท่เี ป็นชาวพทุ ธ

- การสอบนกั ธรรมสนามหลวงที่ได้ ส่งนกั เรยี นเข้าเรียนและเข้าสอบทั้งในระดับ ธรรมศึกษา
ช้ัน ตรี โท เอก

- รางวลั โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทาดีเริ่มไดท้ ่ใี จเรา” เนอ่ื งในวนั สวรนคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้ เจา้ อยู่ พระปยิ ะมหาราช ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน

๓) การดาเนินโครงการเพ่อื ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี น
- การพัฒนาความสามารถดา้ นการอา่ น
- การยกระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น
- การจดั การเรยี นการสอนตามทกั ษะในศตวรรษท่ี ๒๑
- การแก้ปญั หา การอ่านการเขยี น ภาษาไทย
- โครงการ การแกป้ ัญหา “0” “ร” “มส” โดยยึดหลกั ความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคล

โรงเรยี นหนองตาดพิทยาคม ตามนโยบายสานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาบรุ ีรัมย์ No child Left
Behind ไมม่ ีเด็กคนใดถกู ทอดทง้ิ ไวข้ า้ งหลัง

- จดั การศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID – ๑๙)

๓๕

สว่ นท่ี ๒
ผลการประเมนิ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน

มาตรฐานการศึกษา : ดี ระดบั คุณภาพ
มาตรฐานการศกึ ษา ดี
ดีเลศิ
มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผเู้ รยี น ดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้นผ้เู รียนเป็นสาคัญ

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผ้เู รยี น

๑. ระดบั คุณภาพ : ดี

๒. วิธกี ารพัฒนา/กระบวนการ ขอ้ มูล หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ์ ท่สี นบั สนุนผลการประเมนิ ตนเอง

๒.๑ วธิ ีการพฒั นา/กระบวนการ
สถานศกึ ษาใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนดา้ นการอา่ นโดยการคัดกรองนักเรียนท่ีมีปญั หาการ

อา่ นจัดกจิ กรรมการสอนซอ่ มเสริมสาหรับนักเรียนทีอ่ า่ น – เขียนไมค่ ล่อง โดยใช้แบบฝกึ อ่านเสรมิ ทักษะในการ

แก้ปัญหา ออกแบบการจัดการเรยี นรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชว้ี ดั ของหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษา

ข้นั พื้นฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยสง่ เสรมิ ให้ผูเ้ รียนใช้ทักษะการคิดคานวณ

การคิดวเิ คราะห์และคิดอย่างมวี ิจารณญาณ สามารถอภปิ รายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกป้ ญั หาไดต้ าม
สถานการณ์ ครผู สู้ อนเข้ารบั การอบรมพฒั นาการใชส้ อ่ื เทคโนโลยแี ละสามารถใช้สอ่ื เทคโนโลยีในการจัดการ

เรยี นการสอนทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเทอรเ์ น็ตและอุปกรณ์

คอมพิวเตอรท์ ีเ่ พียงพอต่อจานวนผ้เู รยี น ผเู้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชน้ิ งาน และสร้างนวตั กรรม

ท่ีสรา้ งสรรค์ มีโทรทัศน์ประจาห้องเรยี นครบทกุ ชั้นเรียนเพือ่ สะดวกตอ่ การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกจิ กรรม

การเรียนรู้
๒.๒ ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ์ ท่สี นบั สนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลกั สูตรและสามารถเขา้ ศึกษาตอ่ ใน

ระดบั ท่ีสูงขน้ึ ตามความถนัดและความสนใจ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้นั พ้ืนฐาน (O-NET)

เปรียบเทยี บกับปี ๒๕๖๒ ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ ๓ ในรายวชิ าภาษาไทย มีคะแนนเฉลย่ี สงู ขึ้น 1.35 รายวชิ า
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียสูงขึน้ 2.68 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ มคี ะแนนเฉล่ยี สงู ข้ึน 1.79 คะแนน
เฉล่ียรวมระดับช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 3 สงู ข้นึ 1.30 คิดเป็นร้อยละ 3.94 ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๖ ใน
รายวชิ าภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 2.72 รายวชิ าภาษาองั กฤษ มคี ะแนนเฉล่ียสูงขนึ้ 0.72 และ
รายวชิ าวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสงู ข้นึ 3.83 คะแนนเฉลย่ี รวมระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 สงู ข้ึน 1.58
คิดเปน็ ร้อยละ 5.82 สถานศกึ ษาจัดทาโครงสร้างหลกั สูตรให้สอดคลอ้ งกับความถนดั ความสนใจและ

๓๖

เหมาะสมกับผู้เรยี น จัดรายวชิ าเพิม่ เติม กจิ กรรมชุมนุมและกจิ กรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลารู้ ตามความถนดั
ของผเู้ รยี น เพ่ือเตรียมความพรอ้ มในการศกึ ษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยเปดิ สอนรายวชิ า เกษตร อาหาร
คอมพิวเตอร์ และ พลศึกษา ผเู้ รยี นมคี วามรทู้ กั ษะพ้นื ฐานด้านการทาปุย๋ ชวี ภาพ การปลูกพชื ผกั สวนครวั การ
ทาอาหารคาวหวาน การใช้สือ่ เทคโนโลยี ทาให้ผเู้ รยี นมีทกั ษะและมเี จตคตทิ ่ีดีต่องานอาชีพ

ผ้เู รียนมคี ณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ตามทส่ี ถานศึกษากาหนด โรงเรียนไดร้ บั รางวลั โรงเรยี นดไี มม่ ี
อบายมขุ รางวลั สวนสวย โรงเรียนงาม และเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม เร่อื ง “สบื สานคุณความดี สู่วิถคี วาม
พอเพยี ง” จากสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน มีการจัดทาโครงการและกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการจดั กจิ กรรมค่ายพทุ ธบุตรและกจิ กรรมสวดมนต์ทุกวนั ศกุ ร์ จัดกิจกรรม
ส่งเสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผเู้ รียนมคี วามซ่ือสตั ย์ สุจริต ผู้เรยี นรักความเปน็ ไทย
โดยการเขา้ ร่วมกิจกรรมประเพณีวนั สาคญั ทางพระพทุ ธศาสนา ประเพณลี อยกระทงและกิจกรรมอืน่ ๆ
รว่ มกบั ชมุ ชน จัดกิจกรรมสรา้ งอาชพี โดยเชญิ วทิ ยากรท้องถ่นิ มาให้ความรู้เรื่อง การทาไม้กวาดจาก
ทางมะพร้าว เพ่ือให้ผู้เรยี นมคี วามภูมใิ จในทอ้ งถน่ิ มีทักษะในการทางาน และสามารถทางานร่วมกบั ผอู้ ่นื ได้
อยา่ งมีความสุข จดั กจิ กรรมสง่ เสริมให้ผูเ้ รยี นมีจิตสาธารณะ โดยการดแู ล ทาความสะอาดห้องเรยี นและพ้ืนที่
บริเวณโรงเรียนทุกเช้าก่อนทากิจกรรมหน้าเสาธง เปิดสอนรายวชิ าพลศกึ ษาทุกระดับชนั้ เพื่อให้ผเู้ รียนมี
สุขภาวะทางร่างกายทสี่ มบรู ณ์ แขง็ แรงและส่งเสริมใหผ้ เู้ รยี นเขา้ รว่ มแข่งขันกฬี าประเภทเปตอง ฟุตซอล และ
กฬี าตา่ ง ๆ ตามความถนดั มีผลการดาเนนิ งานจากการประเมนิ ในดา้ นตา่ ง ๆ ดงั น้ี

2.2.1 สมรรถนะของผเู้ รียน
๑) ความสามารถในการสอื่ สาร
รอ้ ยละของจานวนนักเรียนทีม่ ีผลการประเมนิ ดา้ นความสามารถในการสอ่ื สาร ระดบั ชนั้ ม.1 - ม.6
จาแนกตามระดับคุณภาพ

60 57.14
28.57
50 45.83 45.54 50
41.67 31.82 30
40 37.04
34.347.37

30 25.2952.92

20 16.13 16.67 14.28
10 11.11 12.5 9.09 10

4.54
0 00
0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ดเี ยีย่ ม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น

๓๗

๒) ความสามารถในการคดิ
รอ้ ยละของจานวนนักเรียนท่มี ีผลการประเมินดา้ นความสามารถในการคดิ ระดบั ชน้ั ม.1 - ม.6
จาแนกตามระดับคุณภาพ

50 44.44 46.87 45.45
45
40
40
33.33 35.71
35 29.63 31.25 29.17 27.27 30 28.57
30

25 14.81 20.83 18.18 20 21.43
20 11.11 16.13 16.67
15 14.28
10 9.09 10
5.25
5

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน

๓) ความสามารถในการแกป้ ญั หา
ร้อยละของจานวนนกั เรยี นท่มี ผี ลการประเมนิ ด้านความสามารถในการคดิ ระดับชน้ั ม.1 - ม.6
จาแนกตามระดับคุณภาพ

70

60 59.09

50 40.62 37.5 50
40 37.04 40

30 29.63 25 30
20
10 22.22 21.2817.87 20.83 18.18 20 21.43
16.13 16.67 13.64 14.1248.28

11.11 9.09 10

0 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ม.1 ดเี ย่ียม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น

๓๘

๔. ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ิต
รอ้ ยละของจานวนนกั เรียนทมี่ ผี ลการประเมินดา้ นความสามารถในการคิด ระดบั ชน้ั ม.1 - ม.6
จาแนกตามระดับคุณภาพ

70

60 59.09 58.33

50 48.15 46.87 50 50

40

30 22.1282.52 21.87 16.1667.1667.67 18.18 20 20 21.43
20 11.11 15.1662.13 13.64 16.67 14.28
10 9.09
10

0 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ม.1 ดีเย่ยี ม ดี ผา่ น ไมผ่ า่ น

๕.) ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
รอ้ ยละของจานวนนกั เรียนทีม่ ีผลการประเมินด้านความสามารถในการคิด ระดับช้ัน ม.1 - ม.6
จาแนกตามระดบั คุณภาพ

100 90.91 90 85.71
90 83.33
80 74.07 78.12

70

60

50

40

30 16.13 16.67
6.25 00
20 7.41 11.11 9.09 10 14.28
10 00 00 00 00

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ดเี ยี่ยม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น

๓๙

2.2.๒ ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน

จานวน จานวน/รอ้ ยละของผ้เู รยี นตามระดับคุณภาพ(กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน)
นกั เรยี น
ระดับชัน้ ทั้งหมด ผ่าน ไมผ่ า่ น

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑ 27 จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๒ 32
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 24 25 92.59 2 7.41
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๔ 22
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 10 26 81.25 6 18.75
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๖ 14
21 87.50 3 12.50
รวม 129
เฉล่ียรอ้ ยละ 100.00 20 90.90 2 9.09

9 90.00 1 2.50

12 85.71 2 14.28

113 87.99 16 10.75

87.60 12.40

กราฟแสดงผลการประเมนิ กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (รอ้ ยละ)

100 92.59 87.5 90.9 90 85.71
90
81.25 14.28
80 2.5
ม.5 ม.6
70

60

50

40

30 18.75 9.09
20 7.41 12.5
10

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4

ผ่าน ไม่ผา่ น

๔๐

๓. จุดเด่น จดุ ที่ควรพฒั นา จุดควรพัฒนา
จดุ เด่น ๑. การพฒั นาความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ และ
คิดอย่างมวี ิจารณญาณ
๑. ผ้เู รยี นมคี วามสามารถใช้เทคโนโลยีในด้านการ ๒. การยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
เรยี นรู้ การสื่อสาร การทางาน และการแกป้ ญั หา ระดับชาติขั้นพน้ื ฐาน (O-NET)
๒. ผเู้ รียนมีความซอื่ สัตย์ สุจริตและมจี ติ สาธารณะ ๓. การพัฒนาความสามารถด้านการใชภ้ าษาองั กฤษ
๓. มีระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี นทเี่ ข้มแข็ง เพื่อการสือ่ สารในชวี ิตประจาวัน
ครทู ป่ี รึกษาเยย่ี มบ้านนกั เรยี นครบ ๑๐๐ %
๔. ผเู้ รียนมีสขุ ภาวะทางร่างกายทีส่ มบรู ณ์ แข็งแรง

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพอื่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหส้ ูงข้ึน
๑. จดั ทาแผนการยกระดบั การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบระดบั ชาติขนั้ พ้ืนฐาน (O-NET)
๒. ส่งเสรมิ ใหค้ รูผูส้ อนใช้กระบวนการจัดการเรยี นร้ใู หผ้ เู้ รยี นใช้ทักษะการคิดวเิ คราะห์อยา่ งมี
วิจารณญาณ
๓. จดั คา่ ยเรียนรู้การใชภ้ าษาองั กฤษเพือ่ การส่อื สารในชีวิตประจาวนั

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
๑. ระดับคณุ ภาพ : ดเี ลิศ
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่สี นบั สนุนผลการประเมินตนเอง

๒.๑ วธิ กี ารพฒั นา/กระบวนการ (แสดงใหเ้ หน็ ถึงความนา่ เชือ่ ถือ เปน็ ระบบ มปี ระสิทธิภาพ)
โรงเรียนมกี ารบริหารงานอย่างมสี วนรวม และมีการกาหนดวสิ ัยทัศน เปาประสงคและ

พนั ธกิจชัดเจน สอดคลองกบั บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน โดยท่ีผูบรหิ ารมีวสิ ยั ทศั น มีภาวะผูนา มี
ความสามารถทางวชิ าการ และมีความคิดริเรมิ่ ในการบรหิ ารจดั การสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน โดยใช
กระบวนการบริหารแบบมสี วนรวม นาขอมลู และผลการประเมนิ มาใช้ในกระบวนการวจิ ยั อกี ทง้ั ยังนอมนา
หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และนาเทคโนโลยมี าใชในการปรับปรงุ และพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
ทง้ั ดานวชิ าการและการบรหิ ารจดั การสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทัง้ ๔ ดาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งาน
บรหิ ารงบประมาณ งานบรหิ ารบคุ คล งานบรหิ ารทวั่ ไป ใหบรรลเุ ปาหมายตามทกี่ าหนดไวในแผน สงเสริมและ
พฒั นาศกั ยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอานาจ ใหคาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส การ
จดั การศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมกี ารประเมินความพึงพอใจของผูมสี วนเก่ยี วของ ไดแก ผูปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน

๔๑

๒.๒ ขอ้ มูล หลกั ฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ์ ทส่ี นบั สนนุ การประเมนิ ตนเอง
๑) สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพนั ธกจิ สอดคลอ้ งกบั สภาพปัญหา

ความต้องการพฒั นาของสถานศกึ ษา ความตอ้ งการของชุมชน ทอ้ งถิน่ และสอดคลอ้ งกับแนวทางการปฏริ ูป
ตามแผนการศกึ ษาชาติ

๒) แผนพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี สอดคลอ้ งกบั การพัฒนา
ผู้เรยี นทกุ กลุ่มเป้าหมาย มกี ารพัฒนาครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาให้มีทกั ษะ ความรู้ความเช่ยี วชาญ ตาม
มาตรฐานตาแหนง่ และมกี จิ กรรม จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทกี่ ระตนุ้ ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้

๓) สถานศกึ ษามกี ารปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ให้
สอดคล้องกบั สภาพปญั หา ความตอ้ งการพฒั นา และนโยบายการปฏิรปู การศึกษาโดยผ้มู ีส่วนไดเ้ สยี มีส่วนรว่ ม
ในการพัฒนาและรว่ มรับผดิ ชอบ

๔) สถานศกึ ษามีการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม และประเมินผลการบรหิ ารและการจดั
การศกึ ษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและตอ่ เนอื่ ง เปิดโอกาสให้ผ้เู กย่ี วข้องมีสว่ นรว่ มในการจัดการศกึ ษา

๕) สถานศึกษามีรปู แบบการบรหิ ารและการจัดการเชงิ ระบบ โดยทุกฝ่ายมีสว่ นรว่ ม ยดึ
หลักธรรมาภบิ าล และแนวคิดหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

๖) สถานศึกษามีการระดมทรพั ยากรเพอื่ การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา ส่งผลใหส้ ถานศกึ ษา
มีสอื่ และแหลง่ เรยี นร้ทู ม่ี คี ุณภาพ และไดรบั รางวลั สวนสวย โรงเรียนงาม

๓. จดุ เดน่ จุดที่ควรพัฒนา

จดุ เด่น จดุ ท่ีควรพฒั นา
๑. บคุ ลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนด ๑. การใหผ้ ู้ปกครองมีสว่ นรว่ มแสดงความคิดเห็นใน
เปา้ หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ของสถานศกึ ษา การจัดการศึกษาของสถานศกึ ษา
และรบั ผดิ ชอบต่อผลการจัดการศึกษา ๒. การบริหารและการจดั การขอ้ มูลสารสนเทศ
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีสว่ นร่วม อยา่ งเปน็ ระบบ
ในการบรหิ ารจัดการการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ๓. การกากบั ติดตาม ประเมนิ ผลการบรหิ ารและ
๓. ผบู้ รหิ ารสง่ เสริมใหบ้ ุคลากรเข้ารับการอบรม การจัดการศึกษา
พฒั นาวชิ าชีพอย่างตอ่ เน่อื ง
๔. วางแผนและพัฒนาวชิ าการอย่างเป็นระบบ

๔๒

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดบั คุณภาพมาตรฐานใหส้ งู ข้ึน

ผู้บรหิ ารควรให้ความสาคญั ของระบบการมีสว่ นรว่ มของบคุ ลากรในองคก์ รเปน็ สาคัญ เพอ่ื ให้เกดิ ความ
คล่องตัวและมปี ระสิทธิภาพและเกดิ ประสิทธผิ ลในระบบการบริหารจัดการในทางท่ีพงึ ประสงค์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รยี นเปน็ สาคญั
๑. ระดบั คณุ ภาพ : ดี
๒. วิธกี ารพฒั นา/กระบวนการ ขอ้ มูล หลกั ฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ์ ท่สี นบั สนนุ ผลการประเมินตนเอง

๒.๑ วิธกี ารพัฒนา/กระบวนการ
สถานศึกษาพฒั นาหลักสูตรตามศกั ยภาพของผูเ้ รียน และบริบทของชุมชน โดยใหส้ อดคลอ้ ง

กบั หลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ.๒๕๖๐) สง่ เสริม
สนับสนนุ ให้ครูผู้สอนทุกคนเขา้ รบั การอบรมพฒั นากระบวนการจดั การเรียนการสอน การพฒั นาการใช้สือ่ ใน
การจดั กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ครูผสู้ อนจดั ทาแผนการจัดการเรยี นรูท้ เ่ี นน้ ผ้เู รียนเปน็ สาคญั
ใหผ้ เู้ รยี นมสี ่วนรว่ มในการกาหนดกจิ กรรมท่ีหลากหลาย ตามแนวคิดและนโยบายของสานกั งานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึ ษาบุรีรมั ย์ “No child left behind” ไม่มเี ดก็ คนใดถกู ทอดทง้ิ ไวข้ า้ งหลัง ผูเ้ รียนสามารถ
ลงมือปฏิบัตจิ ริง และสร้างองคค์ วามรู้ไดด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รยี นมีปฏสิ มั พันธเ์ ชิงบวก รักและมคี วามสุขในการเรยี นรู้
สรา้ งบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรยี นโดยการจดั ห้องเรียนใหน้ า่ ดู น่าอยู่ นา่ เรียน มีปา้ ยสารสนเทศ ป้าย
นิทรรศการความรู้ ครูใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการเรยี นรู้ จดั หาแหลง่ เรียนร้ทู เี่ อื้อตอ่
การเรยี นรู้และเพยี งพอแก่ผูเ้ รียน สง่ เสริมใหผ้ ูเ้ รียนได้ศกึ ษาหาความรจู้ ากแหลง่ เรยี นรนู้ อกสถานศึกษา และ
จากภูมปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ มกี ารกาหนดเกณฑก์ ารวดั และประเมินผลร่วมกัน ตรวจสอบและประเมินความรขู้ อง
ผ้เู รยี นโดยยึดความแตกตา่ งระหว่างบคุ คลอย่างเป็นระบบและมปี ระสทิ ธภิ าพ ทง้ั กอ่ นเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน

๒.๒ ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ์ ที่สนบั สนนุ การประเมินตนเอง
โรงเรยี นดาเนนิ โครงการ/กิจกรรมอยา่ งหลากหลาย เพ่อื พฒั นาให้ครูการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่ นน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั ดังน้ี
๑) โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
๒) กิจกรรมชุมนมุ
๓) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๔) ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน

๓. จุดเดน่ จดุ ท่ีควรพัฒนา ๔๓
จุดเด่น
จดุ ควรพัฒนา
๑. ครูเขา้ รบั การอบรม ประชุม สัมมนา อย่าง ๑. การพฒั นาทักษะการผลิตสือ่ การเรยี นการสอน
ตอ่ เนื่อง ๒. การพัฒนาความสามารถในการทาวิจยั ในชั้น
๒. การสร้างบรรยายการเชงิ บวกในชัน้ เรยี น เรียน
๓. ครผู สู้ อนมที ักษะการใช้สือ่ เทคโนโลยีในการ
จดั การเรียนการสอน

แผนการจัดการพัฒนาคณุ ภาพเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานใหส้ งู ข้นึ
๑. จัดอบรมพัฒนาครูเรื่องการผลติ สอื่ การเรียนการสอน
๒. จดั ทาแผนพัฒนาความสามารถการทาวิจยั ในชัน้ เรียน

สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา
๑. ระดับคณุ ภาพ : ดี
๒. วิธกี ารพฒั นา/กระบวนการ ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ์ ทีส่ นบั สนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ
สถานศึกษาใชก้ ระบวนการพัฒนาผเู้ รียนดา้ นการอา่ นโดยการคัดกรองนกั เรียนที่มปี ัญหาการ

อ่านจดั กจิ กรรมการสอนซอ่ มเสรมิ สาหรบั นกั เรียนทอ่ี า่ น – เขียนไม่คล่อง โดยใชแ้ บบฝึกอ่านเสริมทักษะในการ
แกป้ ญั หา ออกแบบการจดั การเรยี นรู้ใหส้ อดคล้องกบั มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยสง่ เสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคดิ คานวณ
การคิดวเิ คราะห์และคิดอย่างมวี ิจารณญาณ สามารถอภปิ รายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และแกป้ ญั หาไดต้ าม
สถานการณ์ ครูผูส้ อนเข้ารบั การอบรมพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสามารถใชส้ อ่ื เทคโนโลยีในการจดั การ
เรยี นการสอนทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ มหี อ้ งปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์ มรี ะบบอนิ เทอรเ์ น็ตและอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ทเี่ พยี งพอต่อจานวนผู้เรยี น ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชนิ้ งาน และสรา้ งนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ มโี ทรทศั นป์ ระจาห้องเรียนครบทกุ ช้ันเรยี นเพอ่ื สะดวกตอ่ การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

โรงเรียนมกี ารบริหารงานอย่างมีสวนรวม และมีการกาหนดวสิ ยั ทัศน เปาประสงคและ
พนั ธกจิ ชดั เจน สอดคลองกบั บรบิ ทของสถานศกึ ษาและทองถนิ่ โดยท่ีผูบรหิ ารมีวสิ ัยทศั น มีภาวะผูนา มี
ความสามารถทางวชิ าการ และมคี วามคดิ รเิ ร่มิ ในการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาและพฒั นาผูเรียน โดยใช
กระบวนการบรหิ ารแบบมสี วนรวม นาขอมลู และผลการประเมินมาใช้ในกระบวนการวจิ ัย อีกท้งั ยังนอมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีมาใชในการปรบั ปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังดาน
วชิ าการและการบริหารจัดการสถานศกึ ษาครอบคลุมภารกิจทัง้ ๔ ดาน ไดแก งานบรหิ ารวิชาการ งานบรหิ าร
งบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบรหิ ารทัว่ ไป ใหบรรลเุ ปาหมายตามที่กาหนดไวในแผน สงเสริมและพฒั นา

๔๔

ศกั ยภาพบุคลากรใหพรอมรบั การกระจายอานาจ ใหคาแนะนา คาปรกึ ษาทางวิชาการ เอาใจใส การจัดการ
ศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูมสี วนเก่ยี วของ ไดแก ผูปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน

ส่งเสริม สนับสนุนใหค้ รูผสู้ อนทกุ คนเข้ารบั การอบรมพฒั นากระบวนการจดั การเรียนการ
สอน การพัฒนาการใชส้ อ่ื ในการจดั กระบวนการเรียนการสอนอยา่ งต่อเนอ่ื ง ครผู สู้ อนจดั ทาแผนการจัดการ
เรยี นรู้ท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสาคญั ให้ผู้เรียนมสี ่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมทหี่ ลากหลาย ตามแนวคดิ และ
นโยบายของสานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษาบุรีรมั ย์ “No child left behind” ไมม่ ีเดก็ คนใดถูก
ทอดทิ้งไว้ขา้ งหลัง ผเู้ รยี นสามารถลงมอื ปฏิบตั ิจริง และสร้างองคค์ วามรไู้ ด้ดว้ ยตนเอง ผเู้ รียนมปี ฏิสัมพันธเ์ ชิง
บวก รกั และมีความสขุ ในการเรยี นรู้ มีการกาหนดเกณฑก์ ารวดั และประเมินผลรว่ มกนั ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ของผู้เรียนโดยยดึ ความแตกต่างระหวา่ งบุคคลอย่างเป็นระบบและมปี ระสิทธภิ าพ ท้ังก่อนเรียน
ระหว่างเรยี น และหลงั เรียน

๒.๒ ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทส่ี นับสนนุ ผลการประเมินตนเอง
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ สง่ ผลใหส้ ถานศึกษาจัดการพฒั นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามทตี่ ั้งเป้าหมายไว้ในแตล่ ะมาตรฐาน จากผลการประเมนิ สรุปวา่ ไดร้ ะดบั ดี ทั้งน้ี
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศกึ ษา อย่ใู นระดบั ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั
การศึกษา อยใู่ นระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี นน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั อยู่
ในระดับดี ท้ังนี้ สถานศกึ ษามีการจัดกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี นอยา่ งหลากหลายตามศกั ยภาพของผู้เรียน
และบรบิ ทของชุมชน สอดคลอ้ งกับบริบทของสถานศึกษา วิสัยทัศน เปาประสงคและพันธกจิ สง่ ผลใหก้ าร
พัฒนาคณุ ภาพของผู้เรยี นอย่ใู นระดบั ดี ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของนกั เรียนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กาหนด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มข้นึ ช้นั
มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๓ ในรายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลีย่ สูงขึ้น 1.35 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขนึ้ 2.68 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลยี่ สูงข้นึ 1.79 คะแนนเฉลีย่ รวมระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี
3 สูงขนึ้ 1.30 คิดเปน็ รอ้ ยละ 3.94 ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๖ ในรายวชิ าภาษาไทย มีคะแนนเฉลยี่
สงู ขึ้น 2.72 รายวิชาภาษาองั กฤษ มคี ะแนนเฉลีย่ สงู ขึ้น 0.72 และรายวชิ าวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น 3.83 คะแนนเฉล่ียรวมระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6 สงู ขน้ึ 1.58 คิดเปน็ รอ้ ยละ 5.82 ผลการอา่ น
คดิ วิเคราะหแ์ ละเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เปน็ ไปตามท่สี ถานศกึ ษากาหนด จดั ทาโครงสร้างหลักสตู ร
ใหส้ อดคล้องกับความถนดั ความสนใจและเหมาะสมกับผเู้ รียน จัดรายวชิ าเพิม่ เติม กิจกรรมชุมนมุ และ
กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพมิ่ เวลารู้ ตามความถนดั ของผเู้ รยี น เพ่อื เตรียมความพรอ้ มในการศกึ ษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ

๔๕

๓. จุดเดน่ จดุ ท่ีควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพอื่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สงู ขึน้

จดุ เดน่ จุดทคี่ วรพัฒนา

๑. ผเู้ รียนมคี วามสามารถใชเ้ ทคโนโลยใี นดา้ นการ ๑. การพฒั นาความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ และ

เรียนรู้ การสอ่ื สาร การทางาน และการแกป้ ญั หา คดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ

๒. ผู้เรยี นมคี วามซื่อสัตย์ สุจริตและมจี ติ สาธารณะ ๒. การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการทดสอบระดบั ชาติ

๓. มรี ะบบดูแลช่วยเหลอื นักเรยี นทเี่ ขม้ แข็ง ขนั้ พ้ืนฐาน (O-NET)

ครทู ีป่ รึกษาเย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % ๓. การพฒั นาความสามารถดา้ นการใชภ้ าษาอังกฤษ

๔. ผเู้ รียนมีสขุ ภาวะทางร่างกายท่ีสมบรู ณ์ แขง็ แรง เพ่อื การสื่อสารในชวี ติ ประจาวนั

๕. บคุ ลากรทุกฝา่ ยมีส่วนรว่ มในการกาหนด ๔. การใหผ้ ูป้ กครองมสี ่วนรว่ มแสดงความคดิ เหน็ ใน

เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพนั ธกจิ ของสถานศกึ ษา การจดั การศกึ ษาของสถานศึกษา

และรบั ผิดชอบตอ่ ผลการจดั การศกึ ษา ๕. การบรหิ ารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง

๖. คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พน้ื ฐานมีสว่ น เปน็ ระบบ

ร่วมในการบรหิ ารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ๖. การกากับติดตาม ประเมนิ ผลการบรหิ ารและการ

๗. ผบู้ รหิ ารส่งเสรมิ ให้บุคลากรเข้ารบั การอบรม จดั การศกึ ษา

พฒั นาวชิ าชพี อย่างตอ่ เน่ือง ๗. การพัฒนาทักษะการผลติ สือ่ การเรียนการสอน

๘. วางแผนและพัฒนาวชิ าการอยา่ งเป็นระบบ ๘. การพฒั นาความสามารถในการทาวิจัยในชนั้ เรียน

๙. ครูเขา้ รับการอบรม ประชมุ สมั มนา อยา่ ง

ตอ่ เนอ่ื ง

๑๐. การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในช้ันเรยี น

๑๑. ครผู ูส้ อนมีทักษะการใช้สือ่ เทคโนโลยใี นการ

จัดการเรียนการสอน

แผนการพัฒนาคุณภาพเพอื่ ยกระดับคณุ ภาพมาตรฐานใหส้ งู ขน้ึ
๑. จดั ทาแผนการยกระดับการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการทดสอบระดบั ชาติขนั้ พ้นื ฐาน (O-NET)
๒. สง่ เสริมให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ รียนใช้ทักษะการคดิ วเิ คราะห์อย่างมี

วจิ ารณญาณ
๓. จดั คา่ ยเรียนรกู้ ารใช้ภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสารในชวี ติ ประจาวนั
๔. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญของระบบการมสี ่วนร่วมของบคุ ลากรในองคก์ รเป็นสาคัญ เพื่อใหเ้ กิด

ความคลอ่ งตวั และมปี ระสทิ ธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระบบการบริหารจดั การในทางทพี่ ึงประสงค์
๕. จัดอบรมพฒั นาครูเรอ่ื งการผลติ สอื่ การเรยี นการสอน
๖. จดั ทาแผนพัฒนาความสามารถการทาวิจยั ในชนั้ เรียน

๔๖

สว่ นที่ ๓
ผลงานท่ปี ระสบความสาเรจ็ (Best Practice)

ชอื่ ผลงาน “แนวปฏบิ ตั ทิ ่ีดี” : การแก้ปญั หา “0” “ร” “มส” โดยยดึ หลกั ความแตกตา่ งระหว่างบคุ คล
โรงเรยี นหนองตาดพทิ ยาคม

บทคัดย่อ
ตามนโยบาย No child Left Behind “ไมม่ ีเดก็ คนใดถกู ทอดทงิ้ ไวข้ ้างหลงั ” ของสานกั งานเขตพื้นที่

การศึกษามธั ยมศกึ ษาบรุ รี มั ย์ จุดเนน้ หนึง่ คือตอ้ งการใหเ้ ด็กทมี่ ีผลการเรยี นต่า หรอื ไม่ผา่ นในรายวชิ าตา่ ง ๆ
ได้รับการดูแลชว่ ยเหลอื การแกป้ ัญหา “0” “ร” “มส” ของโรงเรยี นหนองตาดพิทยาคมจงึ เกดิ ขึ้น ด้วยมี
วตั ถปุ ระสงค์ ๑) เพอ่ื ศกึ ษาปัญหาและสาเหตุทที่ าใหน้ ักเรยี นมีผลการเรียนเปน็ “0” “ร” “มส” ๒) เพ่ือให้
นกั เรยี นและผปู้ กครองรบั ทราบปญั หาการเรยี นของนกั เรยี น ๓) เพื่อใหน้ กั เรยี นทุกระดับชั้น ไดร้ บั การสอบแก้
ตัวครบทกุ คน และเป้าหมายเพือ่ ใหน้ กั เรยี นไดร้ ับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคน แนวการปฏบิ ตั ิโดยรวม
คือการสอนซอ่ มเสริมก่อนสอบ การมอบหมายงานเชิงปฏบิ ตั ทิ ีห่ ลากหลาย สอดคลอ้ งกบั ศักยภาพความถนัด
ของผู้เรียน มกี ารใหน้ กั เรยี นสอบและปฏิบตั ิซา้ ๆ กอ่ นการประเมนิ จรงิ ผลท่ีไดค้ ือ ผเู้ รียนมผี ลการประเมนิ “0”
“ร” “มส” ลดลงจนเปน็ ศนู ย์ และจบหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ รอ้ ยละ
๑๐๐

๑. ความสาคญั ของ “แนวปฏบิ ัติท่ีดี” การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา ตามนโยบายNo child Left Behind
“ไม่มเี ดก็ คนใดถกู ทอดทิ้งไว้ขา้ งหลงั ”

การแกป้ ัญหา “0” “ร” “มส” โดยยดึ หลกั ความแตกต่างระหว่างบุคคลโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ได้รบั นโยบายจากสานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาบุรีรมั ย์ เก่ยี วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโนบาย No child Left Behind “ไม่มีเดก็ คนใดถกู ทอดท้งิ ไวข้ ้างหลงั ” ซ่ึงทางโรงเรยี นไดน้ านโยบายดังกลา่ ว
มาปรบั ใช้ กบั การแก้ปญั หา “0” “ร” “มส” โดยยึดหลกั ความแตกตา่ งระหว่างบุคคล สืบเน่ืองจากปญั หาส่วน
ใหญ่ท่เี กิดขนึ้ กับนักเรยี นจะมปี ัญหาในการเรียนเป็นจานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากหลายสาเหตุ อาทิ สภาพ
ปญั หาครอบครัว ความยากจน ครอบครวั หยา่ ร้าง นกั เรยี นอาศยั อย่กู บั ผ้อู นื่ ที่ไม่ใชบ่ ดิ ามารดาทาให้นักเรียน
ขาดความอบอุน่ และมคี วามบกพรอ่ งทางการเรียน ส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจ จึงทาให้เกดิ ปญั หาดา้ นการเรียน ที่
มีผลการเรยี น “0” “ร” “มส” ส่งผลให้นกั เรียนไม่จบหลักสูตร

โรงเรียนหนองตาดพทิ ยาคม โดยผู้บรหิ ารได้กาหนด ให้ครดู เู เลและปฏบิ ตั อิ ย่างเคร่งครดั ในการดูแล
ชว่ ยเหลอื นกั เรยี น เพื่อใหน้ กั เรยี นทกุ คนไดร้ บั การดเู เลช่วยเหลอื ในทุกๆ ดา้ น โดยเฉพาะด้านการเรียน ซ่งึ
นกั เรยี นทจ่ี ะจบการศกึ ษาในปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ จะต้องจบการศึกษาพร้อมกันทกุ คน โดยฝา่ ยบรหิ ารวชิ าการ
ได้ทาการเเกป้ ญั หา “0” “ร” “มส” โดยยึดหลักความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคล ทาใหน้ ักเรียนมีผลการเรยี น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PEL. 19 KERAJAAN UMAIYAH
Next Book
SAR63โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม