The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pr.esanpt1, 2019-12-01 23:31:52

obec letter08

obec letter08

จดหมายข่าวสำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
โครงการหมบู่ ้านรกั ษาศลี 5
ประชารฐั รว่ มใจ

วนั ที่ 8 สิงหาคม 2562 สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษา
ประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โดยการนานายไพฑรู ย์
อรุณศรีประดษิ ฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้
นางเบญญพฒั น์ สอุ มรา นกั ประชาสมั พนั ธ์ ร่วมโครงการ หมู่บ้ำนรักษำศีล 5 ประชำรัฐร่วมใจ เน่ืองในวนั ธรรมสวนะ
ณ วดั เทพนมิ ิต อ.พทุ ธมณฑล นายสพุ จน์ ยศสงิ ห์คารองผ้วู า่ ราชการจงั หวดั นครปฐม เป็นประธานในพิธี โดยมี
หวั หน้าสว่ นราชการ ประชาชน นกั เรียน เข้าร่วมกิจกรรมดงั กลา่ ว ในโอกาสนี ้ทา่ น รอง ผวจ.นครปฐม ได้พบปะ
ประชาชน ในโอกาสนีฝ้ ากเร่ืองความสามคั คใี นหมคู่ ณะ การวางตนเป็นกลางในเรื่องการเมือง การป้ องกันการแพร่

ระบาดของไข้เลือดออก อบุ ตั เิ หตใุ นท้องถนน โดยไมเ่ คารพกฎจราจร ชยะ

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

ประชุมเตรียมควำมพร้ อมรับ
กำรประเมนิ ผอ.เขต เชียวชำญ

19 มถิ นุ ายน 2562 นายไพฑรู ย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.
นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชมุ คณะกรรมการดาเนินงาน
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมนิ ผอ.เขต เช่ียวชาญ
ณ ห้องประชมุ พระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายขา่ ว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

วนั ท่ี 21 สงิ หาคม 2562 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พธุ
เช้า ขา่ ว สพฐ.” ครัง้ ที่ 33/2562 ผา่ นระบบ Video Conference เพอ่ื รับทราบแนวนโยบายการ
บริหารจดั การศกึ ษา และนานโยบายส่กู ารปฏิบตั ิ เพ่อื เป็นการขบั เคล่ือนนโยบายการบริหารการศกึ ษา

ร่วมรับชมรายการ พธุ เช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชมุ ชนั้ 2 สพป.นฐ.เขต 1

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

28 สค.2562 ข้าราชการ สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต
1 ร่วมรับชมรายการ พธุ เช้า ข่าว สพฐ. ครัง้ ท่ี 34/2562 ณ ห้องประชมุ ชนั้ 2
สพป.นฐ.เขต 1

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศกึ ษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1

วนั แม่แห่งชาติ ข้าราชการสานกั งานเขตพนื ้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 ร่วมพธิ ีถวายสกั การะ
และลงนามถวายพระพร เน่ืองในวนั ถวายพระพรชยั มงคลแดส่ มเด็จพระนางเจ้าสริ ิกิติ์ พระบรมราชนิ ีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ว ยงั เป็นวนั แม่แห่งชาติ ท่ีหน่วยงานต่างๆ
ทงั้ รัฐและเอกชนมีกิจกรรมต่อเนื่องทกุ ปี (9 สงิ หาคม 2562)

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายขา่ ว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

ร่วมพิธีวนั แมแ่ ห่งชาติ 2562

12 สค.62 นายดสุ ติ หงั เสวก รักษาการ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมดว้ ยข้าราชการ ร่วมพิธี เนือ่ งในวนั ถวายพระพร
ชยั มงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

1 สงิ หาคม 2562 โรงเรียนวดั หนองโพธ์ิ รับการประเมินระบบ
ดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมสมั มนาบคุ ลากรตามโครงการพฒั นาเขตพ้ืนทสี่ ุจรติ
ระหวา่ งวนั ที่ 5-6 สงิ หาคม 2562 ณ เดอะรชิ ชฟี ลิ ด์ รีสอรท์ อ.สวนผงึ้ จ.ราชบรุ ี

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สำนักงำนเขตพืน้ ท่ีกำรศึกษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

7 ส.ค. 62 ข้าราชการ สพป.นฐ.เขต 1 นาโดย นายดสุ ิต หงั เสวก รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงาน
เขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พธุ เช้า ขา่ ว สพฐ. ครัง้ ที่ 31/2562

ณ ห้องประชมุ ชนั้ 2 สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมายข่าว

สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1

14 ส.ค 62 ผ้บู ริหารสถานศกึ ษา ครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา สพป.นฐ.เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พธุ เช้า
ขา่ ว สพฐ. ครัง้ ที่ 32/2562 ณ ห้องประชมุ พระพรมเวที โดยมี เลขา กพฐ.เป็นประธานในการประชมุ

งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต 1 โทร 034 306504 http://www.nptedu.go.th/area1/

จดหมำยข่ำว

สำนักงำนเขตพนื้ ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครปฐม เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดษิ ฐ์

ผอ.สพป.นฐ.เขต 1 ตรวจเย่ียมโรงเรียนวดั ลาด

หญ้าไทร เพ่ือตดิ ตามการจดั การเรียนการสอนตาม
นโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่
อนาคตเดก็ อนาคตชาติ ขับเคลื่อนคุณภาพ
โดยห้องเรียนคุณภาพ” ตดิ ตามในประเดน็
การวางแผนการบริหารงานวิชาการและหลกั สตู ร
สถานศกึ ษา การกาหนดโครงสร้างเวลาเรียน การ
มอบหมายงานให้ครู การจดั เตรียมการสอน แผน
จดั การเรียนรู้ของครู การบริหารจดั การของผ้บู ริหาร
ในการสง่ เสริมสนบั สนนุ ครู งานอาคารสถานท่ี
ที่เอือ้ ตอ่ การเรียนรู้ของผ้เู รียน โรงเรียนวดั ลาด
หญ้าไทร ได้ดาเนนิ การนากลยทุ ธ์ บนั ได 6 ขนั้ สู่
การปฏิบตั อิ ยา่ งเป็นรูปธรรม ครูมีการตื่นตวั ให้
ความสาคญั ในเร่ืองการเตรียมแผนการจดั การ
เรียนรู้อยา่ งดียิ่ง มีการทางานเป็นทีม ซ่ึงจะนา
มาถึงความสาเร็จในอนาคต และ ได้ให้กาลงั ใจ
ผ้บู ริหารและครูทกุ คน พร้อมให้คาแนะนาให้ใช้การ
ทางานเป็นทีมและ PLC มาแก้ไขการเรียนการสอน


Click to View FlipBook Version