The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2021-10-10 01:54:18

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน

โครงการสง่ เสรมิ การเพมิ่ อตั ราการอ่าน
ของอำเภอบา้ นบงึ

ปงี บประมาณ 2564

ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอบ้านบึง
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอบ้านบึง
สำนกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบรุ ี



บทสรปุ ผู้บริหาร

โครงการส่งเสริมการเพิ่มอตั ราการอ่านของอำเภอบ้านบงึ จัดขึน้ เพอื่ ใหเ้ ดก็ เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ
เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการอ่านให้สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,066 คน โดยมีนางสาวสุชาดา
เน่ืองจำนงค์ เปน็ ผู้รบั ผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง ดำเนินการจัดโครงการระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านบึง และพื้นที่ในชุมชนอำเภอ
บ้านบึง โดยมีผเู้ ข้ารว่ มโครงการทงั้ ส้นิ จำนวน 2,066 คน ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการรอ้ ยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอา่ น เห็นความสำคญั ของการอา่ น มีนิสัยรักการอ่าน สามารถนำความรู้ไปใชใ้ นชีวิตประจำวันได้
และมีผผู้ า่ นการเข้ารว่ มกจิ กรรมทั้งส้นิ 2,066 คน

นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุม์ ะมว่ ง
ตุลาคม 2564



คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง ประจำปี
2564 โดยดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลการดำเนิน
กจิ กรรมตามโครงการจนแล้วเสรจ็ สมบูรณต์ ามเอกสารท่ีรายงานมานี้

หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอบ้านบงึ จงึ หวังว่าเอกสารเลม่ นที้ ่ีจะบ่งบอกถงึ วัตถุประสงค์ของโครงการ
และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป และ
ขอขอบคุณผูม้ ีสว่ นเกย่ี วขอ้ งและให้ความร่วมมอื ในการตอบแบบสอบถามทกุ ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอบา้ นบงึ
ตลุ าคม 2564



สารบัญ

บทสรุปผบู้ รหิ าร.....................................................................................................................................ก
คำนำ .....................................................................................................................................................ข
สารบญั ..................................................................................................................................................ค
บทนำ................................................................................................................................................................ 1
วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ ................................................................................................................................. 2
ขอบเขตของโครงการ........................................................................................................................................ 2
ประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะได้รับ................................................................................................................................ 2
วิธีดำเนนิ งาน..................................................................................................................................................... 2
ผลการดำเนินงาน.............................................................................................................................................. 2
ภาพโครงการสง่ เสริมการเพิม่ อัตราการอ่านของอำเภอบ้านบงึ ........................................................................ 6
คณะผู้จัดทำ ......................................................................................................................................... 12

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน
โครงการส่งเสริมการเพ่มิ อตั ราการอา่ นของอำเภอบ้านบงึ

บทนำ
สอดคลอ้ งกับยุทธศาสตร์และจดุ เนน้ การดำเนนิ งาน กศน.
นโยบายท่ี 4 ปรับรอ้ื และเปล่ียนแปลงระบบการจดั การศึกษาและการเรยี นรู้ โดยมุ่งเน้นให้ ครอบคลุม

ถงึ การจัดการศกึ ษาเพอ่ื คุณวฒุ ิ และการเรียนรตู้ ลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
จุดเนน้ การดำเนินงานขอ้ ที่ 1. การพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์
1.2 การเรยี นร้ตู ลอดชีวติ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ้รู บั บรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
ตวั บ่งชี้ที่ 1.1 ผรู้ ับบรกิ ารมีความรู้ หรอื ทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคลอ้ งกับวตั ถุประสงคข์ อง

โครงการ หรอื กจิ กรรมการศึกษาตามอธั ยาศยั
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวบ่งชท้ี ี่ 2.3 สื่อ นวตั กรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการศกึ ษาตามอัธยาศัย
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ผู้รับบรกิ ารมคี วามพงึ พอใจต่อการจัดการศกึ ษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบรหิ ารจัดการของสถานศึกษา
ตัวบง่ ชี้ท่ี 3.8 การสง่ เสริม สนบั สนุนการสรา้ งสังคมแหง่ การเรยี นรู้
ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญ ที่ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนความเฉลียวฉลาดและสติปัญญา
และเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน เพื่อนำความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรยี นรู้ การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยเริ่มต้นการกระบวนการส่งเสริมการอ่านที่เป็นจุดแรกเริ่มในการกระตุ้น ช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความสนใจ
และเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากรู้
เรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและอยู่รอบๆตลอดการจดบันทึกนำไปสู่การสื่อสาร เกิดนวัตกรรมต่างๆ
ที่พงึ ประโยชน์ต่อมนุษยส์ ่กู ารดำรงชวี ิต

ตามนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ไดม้ อบหมายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการ
พัฒนาห้องสมุดเฉลิมราชกมุ ารี และ ห้องสมุดประชาชนในสังกดั ทั้งเรื่องของระบบการให้บริการ และสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
ต่างๆ เพือ่ เป็นการ สร้างนสิ ยั รักการอ่าน และเพิม่ อัตราการอ่าน กศน.อำเภอบ้านบงึ ไดด้ ำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรยี นรตู้ ลอดชวี ติ ใหก้ ับประชาชน และผดู้ อ้ ย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาไดร้ ับโอกาสทางการศึกษา

ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จึงได้จัดทำโครงการ
และกิจกรรมสง่ เสริม เพื่อดำเนนิ การจดั กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นโดยการดำเนนิ การ นำกจิ กรรมบรกิ ารและเขา้ ถงึ แก่
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการอ่านของประชากรในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับ

2

หน่วยงานและภาคีเครือขา่ ย ทั้งระดับอำเภอและตำบล เพื่อตระหนักหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ตามการจัด
กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ ง ๆ ท่ีหลากหลาย ที่เป็นจุดเร่ิมตน้ ในการบ่มเพาะความสำคัญ
ของการอา่ นและเปน็ การเพม่ิ อตั ราการอา่ นทดี่ ใี นอนาคต

วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ
1. เพอ่ื สง่ เสริมใหผ้ ูเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรมมีนิสยั รกั การอา่ น
2. เพอ่ื ให้ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
3. เพอ่ื เป็นการเพ่ิมอตั ราการอา่ นให้สงู ข้นึ

ขอบเขตของโครงการ
ดำเนินการจัดโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวน 2,000 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบา้ นบึง และพนื้ ท่ใี นชุมชนอำเภอบ้านบงึ

ประโยชนท์ ่คี าดว่าจะไดร้ บั
ประชาชนมนี ิสยั รักการอา่ น มีความรู้ และประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชวี ติ ประจำวันได้ และ

ส่งผลให้มอี ัตราการอ่านเพิม่ ขนึ้ ในอนาคต

วิธกี ารดำเนินงาน
1. ประชุมวางแผนและออกแบบการจดั โครงการ
2. เตรยี มการจดั โครงการ ท้ังในดา้ นสถานท่ี วสั ดุอปุ กรณ์ และสื่อในการให้ความรู้
3. ดำเนินการจดั โครงการ ลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
4. ประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปผลและประเมินผล

เปน็ คา่ รอ้ ยละ

ผลการดำเนินงาน
1. สภาพการดำเนนิ โครงการ
1.1. ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอบ้านบงึ มีสว่ นรว่ มในการเพมิ่ อตั ราการอา่ นของประชาชนในอำเภอ

บา้ นบึง ในระดบั พอใชข้ นึ้ ไป
1.2. ชมุ ชนมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน

2. ผลการดำเนนิ งานโครงการ
2.1 จำนวนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง จำนวน 2,066 คน

เมอ่ื เปรียบเทยี บกับเป้าหมายของโครงการ คดิ เป็นร้อยละ 100

3

2.2 ความพงึ พอใจผ้เู ข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 1 ขอ้ มูลทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน ร้อยละ
ชาย 914 44.24
หญิง 1,152 55.76
รวม 2,066 100

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 1,152 คน คิดเป็นร้อยละ 55.76
และเป็นเพศชาย จำนวน 914 คน คิดเปน็ ร้อยละ 44.24

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ จำนวน รอ้ ยละ
นอ้ ยกว่า 15 ปี 239 11.57
449 21.73
15-29 ปี 476 23.04
30-39 ปี 412 19.94
40-49 ปี 318 15.39
50-59 ปี 172 8.33
60 ปขี ึน้ ไป 2,066 100

รวม

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด จำนวน 476 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.04 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 15-29 ปี จำนวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 21.73 อายุระหว่าง
40-49 ปี จำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94 อายุระหว่าง 50-59 ปี จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 15.39
อายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 11.57 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ
8.33 ตามลำดบั

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ประถมศึกษา 443 21.44
มัธยมศกึ ษาตอนตน้ 597 28.90
มัธยมศึกษาตอนปลาย 636 30.78
ปริญญาตรี 378 18.30
สงู กวา่ ปริญญาตรี 12 0.58
2,066 100
รวม

4

จากตารางที่ 3 ผ้ตู อบแบบสอบถามสว่ นใหญจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย มากท่ีสดุ จำนวน
636 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 30.78 รองลงมาจบการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนตน้ จำนวน 597 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 28.90
ระดับประถมศกึ ษา จำนวน 443 คน คิดเปน็ ร้อยละ 21.44 ระดับปรญิ ญาตรี จำนวน 378 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ
18.30 และสูงกวา่ ปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.58 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ผลการวเิ คราะหข์ ้อมลู ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการเพิม่ อตั รา

การอา่ นของอำเภอบา้ นบึง

เกณฑ์การพจิ ารณาระดับคณุ ภาพคะแนนรอ้ ยละ

คะแนนรอ้ ยละ 45.00 - 54.00 ระดับคณุ ภาพ ปรับปรงุ

คะแนนร้อยละ 55.00 - 64.00 ระดับคุณภาพ น้อย

คะแนนร้อยละ 65.00 - 74.00 ระดบั คุณภาพ ปานกลาง

คะแนนร้อยละ 75.00 - 84.00 ระดับคุณภาพ ดี

คะแนนรอ้ ยละ 85.00 - 100 ระดับคุณภาพ ดมี าก

ตารางที่ 4 ค่ารอ้ ยละระดับความพงึ พอใจต่อโครงการสง่ เสริมการเพมิ่ อัตราการอา่ นของอำเภอบ้านบงึ

ลำดับที่ รายการประเมนิ รอ้ ยละ ระดับความพึงพอใจ

1 เน้ือหากิจกรรมมีความเหมาะสม 91.44 ดีมาก

2 ท่านได้รบั ความสนุกสนานและมีความสุขในการรว่ มกจิ กรรม 91.48 ดีมาก

3 ระยะเวลาในการจดั กิจกรรมมีความเหมาะสม 88.86 ดมี าก

4 สถานทใี่ นการจัดกิจกรรมมคี วามเหมาะสม 91.00 ดมี าก

5 ความร้ทู ่ไี ด้รบั สามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ในชีวติ ประจำวันได้ 91.73 ดมี าก

คา่ เฉล่ยี 90.90 ดีมาก

จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้เขา้ ร่วมโครงการสง่ เสรมิ การเพม่ิ อตั ราการอา่ นของอำเภอบ้านบึง ในภาพรวมมคี วาม
พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับการประเมินความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิม่ อัตราการอ่านของอำเภอบ้านบึง จากมากไปหานอ้ ย พบว่าความรู้ท่ีไดร้ ับ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.73 ท่านได้รับความสนุกสนาน
และมคี วามสุขในการรว่ มกิจกรรม อยูใ่ นระดับดมี าก คิดเป็นร้อยละ 91.48 เนอ้ื หากิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.44 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
91.00 และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมคี วามเหมาะสม อยู่ในระดบั ดมี าก คดิ เปน็ รอ้ ยละ 88.86 ตามลำดบั

5

การประเมินความพึงพอใจของโครงการได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติรอ้ ยละในการประมวลผลตัวช้ีวัด
นำมาวิเคราะหโ์ ดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑแ์ ละนำข้อมูล
ในรปู ตารางประกอบความเรยี ง ดงั แสดงในตารางที่ 5

เกณฑ์การประเมนิ คะแนนค่าเฉล่ยี ̅
คะแนนค่าเฉลยี่ 1.00 - 1.50 ระดับ น้อยท่สี ดุ
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 ระดบั นอ้ ย
คะแนนค่าเฉล่ยี 2.51 - 3.50 ระดบั ปานกลาง
คะแนนคา่ เฉลย่ี 3.51 - 4.50 ระดบั ดี
คะแนนค่าเฉลย่ี 4.51 - 5.00 ระดับ ดมี าก

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการเพิ่มอัตรา
การอา่ นของอำเภอบา้ นบงึ

รายการประเมนิ ̅ N = 2,066
4.57 S.D. ระดับความพงึ พอใจ
1. เน้อื หากิจกรรมมคี วามเหมาะสม 4.57 0.59 ดมี าก
2. ทา่ นไดร้ ับความสนุกสนานและมคี วามสขุ ในการรว่ มกจิ กรรม 4.44 0.66 ดมี าก
3. ระยะเวลาในการจดั กจิ กรรม 4.55 0.56 ดี
4. สถานท่ีในการจัดกจิ กรรมมคี วามเหมาะสม 4.59 0.54 ดีมาก
5. ความรู้ทีไ่ ดร้ บั สามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตประจำวนั 4.55 0.50 ดมี าก
0.57 ดมี าก
รวม

จากตารางที่ 5 พบว่าผ้เู ข้าร่วมโครงการส่งเสรมิ การเพม่ิ อัตราการอา่ นของอำเภอบา้ นบงึ ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบั ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดบั การประเมินความพึงพอใจ จากการ
เขา้ ร่วมโครงการสง่ เสรมิ การเพ่ิมอัตราการอ่านของอำเภอบ้านบงึ จากมากไปหานอ้ ย พบวา่ ความรู้ที่ได้รับสามารถ
นำไปประยุกตใ์ ช้ในชีวติ ประจำวนั อยใู่ นระดบั ดมี าก คา่ เฉล่ยี 4.59 เน้อื หากิจกรรมมีความเหมาะสมและท่านได้รับ
ความสนุกสนานและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.57 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.55 และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี
ค่าเฉล่ยี 4.44 ตามลำดบั

6

ภาพโครงการส่งเสรมิ การเพม่ิ อัตราการอา่ นของอำเภอบ้านบงึ

ระหวา่ งเดอื นพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอบ้านบึง
และพืน้ ทช่ี มุ ชนในอำเภอบ้านบงึ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ การอา่ นภายในห้องสมดุ
จัดนทิ รรศการใหค้ วามรู้ วนั สำคญั ตา่ งๆ

กิจกรรมประชาสมั พนั ธ์หอ้ งสมุด
กิจกรรมสง่ เสริมการอา่ นออนไลนผ์ ่าน QR Code

กจิ กรรมเฉลิมพระเกียรตสิ มเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

9

กิจกรรมรับบริจาคหนังสอื

กจิ กรรมห้องสมดุ เคล่ือนทส่ี ำหรบั ชาวตลาด

10

กจิ กรรมบ้านหนงั สอื ชุมชน

บา้ นหนงั สือชุมชนตำบลบา้ นบงึ

บ้านหนงั สอื ชมุ ชนตำบลหนองชาก

บ้านหนังสอื ชุมชนตำบลคลองกวิ่

11

บ้านหนงั สือชมุ ชนตำบลหนองซ้ำซาก
บ้านหนังสอื ชุมชนตำบลมาบไผ่

คณะผู้จดั ทำ 12

ที่ปรกึ ษา/อำนวยการ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอบา้ นบงึ
นางสาวพวงสวุ รรณ์ พนั ธุ์มะมว่ ง ครชู ำนาญการพิเศษ
นางจันทนี กิ่งไทรงาม ครูผ้ชู ว่ ย
นางสาวอศิ ราภรณ์ สิรธิ นศักดิ์ บรรณารักษ์

ผู้จัดทำ
นางสาวสุชาดา เนื่องจำนงค์


Click to View FlipBook Version