The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ มิติสุขภาพ ตำบลหนองไผ่แก้ว
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2022-07-09 03:36:01

รายงานผล

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ มิติสุขภาพ ตำบลหนองไผ่แก้ว
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คำนำ

เอกสารสรุปผลการดำเนนิ งาน โครงการสง่ เสรมิ พฒั นาทกั ษะชีวิตผู้สูงอายุ มิติสุขภาพ ตำบล
หนองไผแ่ ก้ว เล่มนี้ จดั ทำขน้ึ เพ่อื เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอบ้านบึง

กจิ กรรมดังกลา่ ว ดำเนินการเสร็จสนิ้ ไปด้วยดี ซึง่ รายละเอียดผลการดำเนนิ การตา่ งๆ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะได้สรุปไว้แลว้ ตอ้ งขอขอบคณุ ทางสำนักงานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
จงั หวัดชลบรุ ี ทใ่ี ห้การสนับสนนุ งบประมาณ ตลอดจนคำปรึกษาแนะนำในกจิ กรรมดงั กลา่ ว รวมท้งั บุคลากรของ
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอบา้ นบงึ ทกุ ท่าน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอบา้ นบงึ หวังเป็นอย่างย่งิ ว่า เอกสาร
เลม่ นี้ จะเป็นประโยชนส์ ำหรบั ผทู้ ีต่ อ้ งการศึกษาหาข้อมลู เพ่ือใชเ้ ป็นแนวทาง ในการจดั โครงการฯ ในลักษณะน้ี
และหากมสี ง่ิ หน่งึ สง่ิ ใดขาดตกบกพรอ่ ง คณะผ้จู ัดทำพรอ้ มทจ่ี ะนอ้ มรบั ไวเ้ พ่ือจะปรับปรุง ในโอกาสต่อไป

กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว
มิถุนายน 2565

สารบญั ข

คำนำ หนา้
สารบัญ ก

- หลกั การและเหตุผล 1
- วัตถปุ ระสงค์ 1
- เป้าหมาย 1
- วธิ ีการดำเนนิ การ 1
- งบประมาณ 2
- สรุปผลการดำเนนิ งานตามวตั ถุประสงค์ 2
- สรุปผลการดำเนนิ งานตามตวั ชี้วัด 2
- สรปุ ผลในภาพรวม 2
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รับการอบรม 3
3
- ตารางที่ 1 4
- สรปุ ผลการดำเนินงาน 4
- ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาพกจิ กรรม

1

โครงการสง่ เสรมิ พัฒนาทักษะชีวิตผสู้ งู อายุ มิติสุขภาพ ตำบลหนองไผแ่ ก้ว

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการ
พฒั นาคนตลอดช่วงชวี ิต รว่ มกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์ และ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสรมิ สนบั สนนุ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุ ภาพชวี ิต เพือ่ คงภาวะตดิ สังคมให้แก่ผู้สูงอายกุ ลมุ่ ตดิ สังคมในชมุ ชน
ด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย และผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพ่ึงพิงในครอบครัว ในชุมชน และเพื่อการมีงานทำของประชากรวัยแรงงาน การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เปน็ อกี วธิ ีการหนึ่งท่ีจะช่วยคงภาวะติดสงั คมให้แกผ่ ู้สงู อายกุ ลุ่มนี้ รูปแบบของการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าว ไดแ้ ก่
การออกแบบกิจกรรมที่ใหค้ วามรู้ในเรื่องที่เกยี่ วข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทเี่ ปิดโอกาสใหผ้ ู้สูงอายุกลุม่ ติด
สงั คมไดอ้ อกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสมำ่ เสมอ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมกล่มุ นี้กเ็ พ่ือปอ้ งกนั ไมใ่ หผ้ ้สู ูงอายุกลุ่ม
ติดสังคมมีพัฒนาการไปเป็นผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้านและติดเตียง) ตราบเท่าที่ผู้สูงอายุยังสามารถคง
สมรรถนะทางกาย จิตและสมองไว้ได้ยืนยาวขึ้นหรือตลอดชีวิตย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมได้ อีกทงั้ ยงั ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยในการดูแลรกั ษาของภาครฐั ได้จำนวนมาก ปัจจยั สำคัญของการท่ีจะคง
ภาวะติดสังคมในผู้สูงอายุไว้ให้นานท่ีสุด ข้ึนอยู่กับการท่ีผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมและอย่าง
สมำ่ เสมอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว
ไดเ้ ล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุนจัดกจิ กรรมพัฒนาทกั ษะชีวติ ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในทุกมิติให้
ผู้สูงอายุมีโอกาส ในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
พฒั นาทักษะชีวิตผสู้ งู อายุ มิตสิ ุขภาพ ตำบลหนองไผ่แกว้ ขึ้น

2.วตั ถปุ ระสงค์
1. เพ่ือผ้อู บรมมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
2. เพอ่ื ผู้อบรมจะได้รบั การพฒั นาและมีคุณภาพชีวติ ท่ีดอี ยใู่ นสังคมไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข

3. เปา้ หมาย
เชงิ ปรมิ าณ
ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน
เชงิ คณุ ภาพ
ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพรอ้ มด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและได้รบั การพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ทดี่ ี

อยใู่ นสังคมไดอ้ ย่างมีความสขุ

/4. ตวั ชี้วดั …

2

4. ตวั ช้ีวัดความสำเรจ็
ผ้เู ขา้ รับการอบรมมีความพรอ้ มด้านสุขภาพกายและสุขภาพจติ ท่ีดีและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี

อยใู่ นสงั คมได้อยา่ งมคี วามสุข อยู่ในระดบั ดี อยา่ งน้อยร้อยละ 80

5. ขนั้ ตอนการดำเนินการโครงการส่งเสริมพฒั นาทกั ษะชวี ติ ผู้สูงอายุ มติ สิ ุขภาพ ตำบลหนองไผ่แก้ว

รายการ การดำเนินงาน

การวางแผน(Plan) 1. สำรวจความตอ้ งการของกลุ่มเปา้ หมายตามยทุ ธศาสตร์และจุดเน้นการ

ดำเนนิ งานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

2. เขียนโครงการเสนอเพื่อของบประมาณ

3. กำหนดแผนและปฏทิ ินการดำเนนิ งาน

4. ประชุมผทู้ ีเ่ ก่ียวขอ้ งในการจดั โครงการตามตามยทุ ธศาสตรแ์ ละจุดเนน้ การ

ดำเนนิ งานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย

5. ดำเนนิ งานตดิ ต่อประสานงานสถานที่ วทิ ยากร และผู้เข้ารว่ มโครงการฯ

6. กำหนดการจัดโครงการฯ

การปฏบิ ัติ (Do) 1. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

2. นำกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่ มกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒั นาทักษะชีวิต

ผ้สู ูงอายุ มิติสุขภาพ ตำบลหนองไผแ่ ก้ว วนั ที่ 20 มิถุนายน 2565

ณ โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตำบลบา้ นปา่ ยุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอ

บา้ นบงึ จังหวดั ชลบุรี

การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 1. จากการสังเกตพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย

2. จากการพดู คุย และสอบถามกล่มุ เปา้ หมาย

3. กลมุ่ เปา้ หมายกรอกแบบสอบถามประเมนิ ความพึงพอใจในการเขา้ รว่ ม

โครงการฯ

แนวทางการนำผลการประเมนิ ไป 1. จดั ให้มีระบบติดตามหลงั จากการเข้าร่วมกจิ กรรมทกุ คร้ัง

ปรับปรงุ (Act) 2. นำคำแนะนำจากผ้เู ข้าร่วมโครงการไปทบทวนและกำหนดแนวทางในการ

จัดกจิ กรรมในครง้ั ตอ่ ไป

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณปี 2565 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัด
และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงสมรรถนะการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ งวดท่ี 2
จำนวน 1,400 บาท (-หน่ึงพันส่รี อ้ ยบาทถว้ น-)

/6. สรุปผล…

3

6. สรปุ ผลการดำเนินงานตามวตั ถปุ ระสงค์

ผลการดำเนินงานตามวัตถปุ ระสงค์ ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง
ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสขุ

7. สรุปผลการดำเนินงานตามตวั ชีว้ ัด

เชิงปริมาณ
ผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่แก้ว จำนวน 20 คน มีผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 150
เชงิ คุณภาพ
ผเู้ ขา้ รับการอบรมมีความพรอ้ มด้านสขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ทีด่ ีและไดร้ ับการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ทีด่ ี
อยู่ในสังคมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ

8. สรปุ ผลในภาพรวม

8.1 ผลการประเมินขอ้ มลู พ้นื ฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : มผี เู้ ข้ารว่ มโครงการ จำนวน 30 คน
2) อายุเฉลี่ย : 55 – 75 ปีขน้ึ ไป
3) อาชีพ : รบั จา้ ง ค้าขาย และอน่ื ๆ (แมบ่ ้าน)

4

5
รายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการสง่ เสรมิ พัฒนาทักษะชีวิตผูส้ ูงอายุ มิตสิ ุขภาพ ตำบลหนองไผ่แก้ว
วนั ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตำบลบ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แกว้ อำเภอบา้ นบึง จงั หวัดชลบุรี
วทิ ยากรคอื นางสาวกณั หส์ ิภทั ร เหลอื งนภสั
ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

…………………………………………
(นางสาวกัณห์สิภัทร เหลอื งนภัส)

ผรู้ ายงาน

6


Click to View FlipBook Version