The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2021-04-20 02:30:58

สรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ก

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สงั กดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ก

คำนำ

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออก
เป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสีย
ทางดา้ นเศรษฐกจิ ของประเทศ เนอ่ื งจากโรคนม้ี ีแนวโน้มการระบาดในชว่ งฤดูฝนของทุกปีและพบว่าประชากรท่ีป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5– 14 ปีแต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน
ผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ
และเกิดประสทิ ธิภาพนน้ั จำเปน็ ต้องระดมความรว่ มมือจากทุกฝ่ายท่เี ก่ียวข้องในการกำจัดลกู น้ำยุงลายท่ีเป็นพาหะ
นำโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนกั ถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคน้ี จึงได้จดั ทำโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง
ขึน้

โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแลว้ ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานต่าง ตลอดจน
ปัญหาอปุ สรรค ในการดำเนินงาน เพอ่ื รวบรวมกระบวนการดำเนินงาน ผลที่ได้นำไปใช้ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิต และการตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม คือการนำไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง และสามารถแนะนำผู้อน่ื ได้ เพอ่ื ใหเ้ กิดทักษะการพฒั นาคุณภาพชีวติ ตอ่ ไป

นางสาวนิตยา นำ้ ฟา้
ครู กศน.ตำบล
มีนาคม 2564

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สงั กดั กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ข

สารบัญ

หัวเรอ่ื ง หน้า
คำนำ ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง ค
บทท่ี 1 บทนำ 1
1
- หลักการและเหตผุ ล 1
- วตั ถุประสงค์ 1
- เปา้ หมายการดำเนินงาน 2
- ผลลัพธ์ 2
- ตวั ชี้วดั ผลสำเรจ็ ของโครงการ 3
บทที่ 2 เอกสารการศึกษาและงานวจิ ยั ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 3
- กรอบการจดั กจิ กรรมการเรียนร้ตู ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง 3
- เอกสาร/งานท่เี กย่ี วข้อง 15
บทท่ี 3 วิธีดำเนนิ งาน 18
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 23
บทที่ 5 อภปิ รายผลและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
- แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพฒั นาทักษะชวี ติ
- โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลท่งุ ขวาง
- แบบประเมนิ ผูร้ ับบรกิ าร
- ภาพประกอบการจดั กิจกรรม
- หนงั สือเชิญวทิ ยากร
คณะผจู้ ดั ทำ

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ค

สารบญั ตาราง

ตารางท่ี รายละเอยี ด หนา้
1 ผู้เขา้ รว่ มโครงการท่ีตอบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามเพศ 18
2 ผู้เขา้ รว่ มโครงการท่ีตอบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามอายุ 18
3 ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามอาชพี 19
4 ผ้เู ขา้ รว่ มโครงการท่ีตอบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามระดบั การศึกษา 19
5 แสดงค่ารอ้ ยละเฉล่ยี ความสำเรจ็ ของตัวชีว้ ดั ผลผลิต ประชาชนทั่วไป 20
6 ค่าเฉล่ยี และส่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจฯ โครงการ ในภาพรวม 20
7 ค่าเฉลยี่ และสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจฯ โครงการ 21
ดา้ นการบริหารจัดการ
8 ค่าเฉลยี่ และสว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจฯ โครงการ 21
ด้านการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้/การอบรม
9 คา่ เฉลย่ี และสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจฯ โครงการ 22
ด้านประโยชนท์ ไี่ ด้รับ

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 1

บทที่ 1
บทนำ

หลกั การและเหตผุ ล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออก
เป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสีย
ทางดา้ นเศรษฐกจิ ของประเทศ เนื่องจากโรคนี้มแี นวโนม้ การระบาดในชว่ งฤดูฝนของทกุ ปแี ละพบว่าประชากรท่ีป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5– 14 ปีแต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลอื ดออกใน
ผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ
และเกดิ ประสิทธิภาพนน้ั จำเปน็ ตอ้ งระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายท่ีเป็นพาหะ
นำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการ
แพรร่ ะบาดของโรคน้ี

ปัญหาการแพรร่ ะบาดของโรคไข้เลือดออกทม่ี ีมาอยา่ งต่อเน่ือง ทำใหเ้ กิดการปรบั เปลีย่ นแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึง
สภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการ
แกไ้ ข ซ่ึงปญั หาของโรคไข้เลือดออกเปน็ เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน การดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้
ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน โรงเรียน
ศาสนสถาน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัด
ดำเนนิ การ

จากเหตุผลดังกล่าว กศน.ตำบลทุ่งขวาง สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
กศน.ตำบลทุ่งขวาง ขึ้น

วตั ถุประสงค์

1. เพื่อใหผ้ ู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรคู้ วามเข้าใจในการป้องกนั โรคไขเ้ ลือดออกอย่างถูกวิธี
2 เพ่ือใหผ้ ู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหลง่ เพาะพนั ธุ์ยงุ ลายอย่างต่อเนอื่ งสม่ำเสมอ
3 เพ่อื ใหผ้ เู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมนำความรทู้ ่ไี ดร้ ับไปปรับใชใ้ นชีวิตประจำวนั

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารป้องกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 2

เป้าหมาย

ดา้ นปริมาณ
ประชาชนตำบลทุ่งขวาง จำนวน 20 คน

ด้านคุณภาพ
- เพอ่ื ใหผ้ ูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความรคู้ วามเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลอื ดออกอย่างถกู วิธี
- เพื่อให้ผ้เู ข้ารว่ มกิจกรรมเกดิ พฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพนั ธ์ุยงุ ลายอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรทู้ ไ่ี ด้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรม มคี วามรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไขเ้ ลอื ดออกอยา่ งถูกวธิ ี การทำลายแหล่ง
เพาะพนั ธุ์ยุงลายอย่างต่อเน่ืองสมำ่ เสมอ และนำความรู้ทไ่ี ด้รบั มาปรบั ใชใ้ นชีวิตประจำวัน

ดัชนีชว้ี ดั ผลสำเร็จของโครงการ

ตวั ชว้ี ัดผลผลิต
ร้อยและ 80 ของผู้เขา้ รว่ มกิจกรรม นำความรทู้ ี่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชวี้ ดั ผลลัพธ์
รอ้ ยและ 80 ของผูเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรม มคี วามรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไขเ้ ลอื ดออกอย่างถูกวธิ ี

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 3

บทท่ี 2
เอกสารการศึกษาและงานวิจัยทเ่ี กยี่ วขอ้ ง

ในการจัดทำสรปุ ผลโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง
ครง้ั น้ี คณะผู้จัดทำโครงการได้ทำการค้นคว้าเนื้อหาเอกสารการศกึ ษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวขอ้ ง ดังน้ี

1. กรอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชวี ิต
2. เอกสาร/งานวจิ ยั ทเี่ กี่ยวขอ้ ง
นโยบายเร่งด่วนเพ่อื ร่วมขับเคล่ือนยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาประเทศ

ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์
3.5 สง่ เสรมิ การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกชว่ งวยั โดยสร้างความรคู้ วามเข้าใจการสนับสนนุ
กจิ กรรมสขุ ภาวะ และสร้างเครอื ข่ายภาคประชาชนในการป้องระวังป้องกนั และควบคุมโรคให้กบั ประชาชน ทุกช่วง
วยั โดยเฉพาะพ้นื ที่หา่ งไกล พื้นทช่ี ายแดนและชายแดนภาคใต้ โดยประสานงานรว่ มกับโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สขุ ภาพตำบลและเจ้าหน้าท่ี อสม. ในการให้ความรู้เก่ียวกบั การดูแลสุขภาวะอนามยั ให้กับประชาชน รวมทงั้ ผลิตชุด
ความรู้ เก่ียวกับ สขุ ภาวะสุขอนามัย เพื่อใหป้ ระกอบการเรียนร้ใู นหลักสตู รการศึกษา กศน.

2. เอกสาร/งานวิจยั ที่เกย่ี วขอ้ ง

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 4

เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเชอ้ื ไวรัสชนิดหนง่ึ และมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มกั พบในเด็กอายุ 5-10 ปี ปัจจบุ ัน
ยังไมม่ ีวคั ซนี ป้องกนั จำหนา่ ยโรคไข้เลือดออก เป็น
โรคตดิ ตอ่ โดยมสี าเหตุมาจากยงุ ลาย Aedes Aegypti
ตัวเมียกดั เมื่อยงุ กัดคนทีป่ ่วยเปน็ ไข้เลือดออก
โดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชอ้ื ไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus)
จะเพิ่มจำนวนในตัวยงุ ประมาณ 8-10 วัน เชอ้ื ไวรสั เดง
กีจ่ ะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมนำ้ ลายของยงุ พร้อมที่
จะตดิ ต่อไปยงั คนอนื่ แล้วนำเชอ้ื ไวรัสมาแพรใ่ ห้กับคน
อ่ืน ซง่ึ ส่วนมากมักจะเปน็ เด็ก โรคนม้ี กั จะระบาดในฤดู
ฝน แตป่ จั จบุ นั พบได้ตลอดทั้งปี

สาเหตุของโรคไข้เลอื ดออก ยุงลาย

ยุงเป็นแมลงขนาดเล็ก ทม่ี ักทำใหเ้ รารูส้ ึกรำคาญเวลาเห็นหรอื ไดย้ ินเสยี งมนั บนิ ไปมาใกลๆ้ ทัง้ นี้เพราะ เรารู้
ว่าถ้าถกู ยงุ กดั นอกจากจะรูส้ ึกคันแลว้ เราอาจเปน็ มาลาเรีย ไขเ้ ลือดออก ไขส้ มองอักเสบ หรือไขเ้ หลืองได้

โลกมยี งุ กว่า 3,000 ชนดิ ยุงส่วนมากไมน่ ำโรคใด ๆ สมู่ นษุ ย์ จะมีประมาณ 100 ชนิดเท่านน้ั ท่ีสามารถฆ่า
คนได้ นักชีววิทยาพบวา่ ยุงท่ีกัดคนเปน็ ยุงตวั เมีย
เท่านัน้ เพราะมันต้องการเลอื ดยาม จะวางไข่
เวลากดั มนั จะใช้จะงอยปากทแ่ี หลมเหมือนเขม็
ฉดี ยาเจาะเข้าไปในเสน้ เลอื ดใต้ผวิ หนงั แล้ว
ปลอ่ ยนำ้ ลายออกมาเพื่อไมใ่ ห้เลอื ดท่ีมนั กำลงั ดดู
แขง็ ตัว และถา้ ยุงตัวน้นั เปน็ พาหะนำโรค เชอื้ โรค
ท่แี ฝงอยใู่ นน้ำลายกจ็ ะเขา้ สรู่ ่างกายคน ส่วน
สารเคมีที่มีในน้ำลายจะทำให้คนทถ่ี ูกยุงกดั รู้สึก
คัน จนบางคนมีอาการแพ้ หรือรูส้ ึกหน้ามดื จน

หายใจไม่ออก เปน็ ต้น

นักชีววิทยาสนใจทจ่ี ะรวู้ า่ ยงุ หาอาหารอย่างไร เหตใุ ดบางคนจึงถูกยุงกดั บ่อย แตบ่ างคนยุงไม่ยุ่งด้วยเลย
เหตุใดยงุ ก้นปล่อง (Anopheles gambiae) จงึ ชอบกดั บริเวณเทา้ และข้อเทา้ ของคน แต่ยงุ Anopheles
atroparous กลับชอบกัดบริเวณใบหน้า และเราจะป้องกนั ไม่ให้ยงุ กัดไดอ้ ย่างไร เป็นต้น นักชวี วิทยายังพบอีกวา่ ใน

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 5
สายตายงุ คนแตล่ ะคนมโี อกาสในการถกู กัดไมเ่ ท่ากัน ท้งั นี้เพราะร่างกายเรามีอุณหภูมแิ ตกต่างกัน อกี ทัง้ เวลาหายใจ
ออกจะปล่อยกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซดอ์ อกมาในปรมิ าณไม่เท่ากนั และมกี ล่ินตัวท่แี ตกตา่ งกนั สำหรับวธิ ีป้องกันยงุ
กัด โดยทว่ั ไปอาจใชส้ ารเคมี N, N-diethyl-3-methyl-benzamide หรือครีม calamine และ caladril ทาตาม
ผิวหนงั เพอ่ื ไล่ยุง และพรอ้ มกันนัน้ เราก็ควรแตง่ ตัวให้มิดชิดเพ่ือปกปอ้ งผวิ หนังไมใ่ ห้ถูกยุงกดั

ยงุ ลาย (Aedes aegypti) เป็นยุงทรี่ ้ายกาจ และนา่ กลัวรองจากยงุ ก้นปล่อง มนั มชี ื่อ ยุงลาย เพราะลำตวั มี
ลายขาวสลับดำ ยุงลายอยูใ่ นอันดบั Diptera ทม่ี หี ลายวัฏจกั รชีวิต โดยในแต่ละวฏั จักร รปู รา่ งและวธิ หี าอาหารของ
มนั จะไมเ่ หมือนกัน กล่าวคือ ยุงลายจะเร่มิ ชวี ิตในสภาพไข่ เม่อื เวลา
ผา่ นไปประมาณ 24 ชัว่ โมง ไขท่ ล่ี อยทผี่ ิวนำ้ จะฟักเป็นลูกน้ำ และใช้
อวยั วะสำหรับหายใจที่อยู่ท่ปี ลายหางแตะผิวนำ้ ตลอดเวลา ลกู นำ้ ใช้ 95
เปอรเ์ ซ็นตข์ องเวลาในชว่ งนีห้ าอาหาร ซึง่ ได้แก่ ไรน้ำ บักเตรี และพชื
ขนาดเล็ก ทม่ี ีอุดมในน้ำทส่ี กปรก การกนิ อาหารอยา่ งต่อเน่ืองและ
ตลอดเวลา ทำให้ลกู น้ำเจริญเติบโตเรว็ จนมีขา ปกี และปากปรากฏ
จากนน้ั กเ็ ข้าสสู่ ภาพดักแด้ ซ่งึ ถา้ ไม่มีอะไรมารบกวน มนั ก็จะลอยติดใต้
ผวิ น้ำตลอดไป แต่เวลามีเงามืดมาทาบ

มันก็จะดำนำ้ ทนั ที ในช่วงเวลานมี้ ันจะไม่กนิ อาหารหรือขบั ถา่ ยเลย จนกระทง่ั กลายสภาพเปน็ ยุงลายอยา่ ง
สมบูรณ์ แมใ้ นระยะเร่ิมตน้ จะมนี ำ้ หวานจากดอกไมม้ าวางอย่ใู กล้ๆ มนั ก็ไม่สนใจ

แตอ่ กี 20-24 ชวั่ โมงตอ่ มา ยุงหนุ่มหรอื สาวจะเริ่มหวิ โดยตัวผจู้ ะโผบนิ หานำ้ หวานดอกไม้ และจะไมก่ ัดคน
แตช่ อบคลานไปบนผิวหนงั สว่ นยงุ ตัวเมยี ถ้าใหเ้ ลอื กระหวา่ งน้ำหวานกบั เลือด มนั จะเลอื กเลือด

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 6

ยงุ ลายทโี่ ตเตม็ มีสายตาแหลมคม และใชห้ นวดในการดมกลน่ิ คน ดงั นน้ั ถ้าหนวดของยงุ ลายตัวเมียถูกตดั แม้
จะหวิ สกั เพียงใด มันก็ไม่กดั คน ตามปกตมิ นั ชอบกดั คนในบ้านมากกวา่ นอกบา้ น ชอบแฝงตัวอยู่ตามผ้าสที บึ และยุง
ตวั เมยี ไม่กัดคนตอนกลางคืน และถ้ามมี อื ท่อี นุ่ กับเย็นให้ยงุ เลือกเกาะ มนั จะเลอื กมือท่ีอนุ่ แต่ถา้ มมี ือเย็นให้เลือก
เพยี งตวั เดยี ว มันก็เกาะมือเย็นอย่างไมย่ ินดนี กั ยุงลายชอบเกาะมือท่ีแห้งมากกวา่ มอื ที่เปียก ถา้ ให้ยงุ ลายบินหาเหยื่อ

ในภาชนะปิดทีม่ ปี ริมาตร 27,000 ลกู บาศกเ์ ซนตเิ มตร มัน
จะใชเ้ วลาตง้ั แต่ 5-30 วินาทีในการบนิ ถงึ เหย่ือ ในกรณี
แขนคน เมื่อบินเกาะผิวหนงั แล้ว มันจะเดินอีกสองสามกา้ ว
ก่อนจะใชจ้ ะงอยปากกดเอยี งทำมมุ 75 องศากับผิวหนงั ใช้
ขาทง้ั หกยันบนผวิ หนัง แล้วใช้เวลาอีกประมาณ 50 วินาที
ในการใช้ปากเจาะผ่านผิวหนงั 2.30 นาทใี นการดูดเลือด
และเพียง 5 วินาทีในการถอนจะงอยปากออก ดังนนั้ ในการ
ดม่ื เลอื ดครั้งหนง่ึ ยุงลายจะได้เลือดประมาณ 3 มิลลกิ รัม
และขณะด่ืมเลือดเช้ือโรคตา่ งๆ ท่ีมีในตัวยงุ ลายกจ็ ะเล็ด
ลอดเขา้ สรู่ ่างกายของคนท่ีถูกยุงลายน้นั กัดทนั ที และแมท้ ่อน้ำลายของยุงลายจะถูกตัด มันก็ยังสามารถดดู เลือดได้
แตถ่ า้ ขาทั้งหกถกู ตัด แมม้ ันจะยงั บินได้ แต่ก็ไม่สามารถกดั คนได้ เพราะมันตอ้ งการขาอยา่ งนอ้ ยสามขาในการทรงตวั
เวลากดั คน ส่วนเสน้ ประสาททเ่ี รียกวา่ ventral nerve cord ที่ทอ้ งยุงลาย กม็ หี น้าทค่ี วบคุมปรมิ าณการดื่มเลือด
เพราะถ้าเสน้ ประสาทนีถ้ ูกตัดยุงลายจะดื่มเลือดจนท้องแตกตาย หรือถา้ ไม่ตาย มันกจ็ ะสลบ และจะตายในอีก 24
ชั่วโมงตอ่ มา

ยุงลายเปน็ พาหะนำโรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhage Fever-DHF) มาสู่คน การที่แพทย์เรยี กโรค
ชนิดน้วี ่า ไข้เลอื ดออก เพราะมนั เปน็ เชอ้ื โรคทที่ ำใหผ้ ูป้ ว่ ยมีไข้สูงและมเี ลือดออก คำวา่ dengue มาจากคำ Danga
ในภาษา West Indies และ Swahili ในแอฟรกิ าตะวนั ออก เพราะดินแดนแถบนั้นในสมยั คริสต์ศตวรรษท่ี 18 และ
19 ถูกโรคที่ชาวบ้านเรยี ก Danga คุกคามหนกั ดงั ในปี 2336 แพทย์อเมริกนั ชือ่ Benjamin Rush ได้รายงานว่า มี
การระบาดของโรคไขเ้ ลือดออกในเมืองฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงเปน็ เมืองหลวงของสหรฐั อเมริกาด้วย

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 7

ชนดิ ของเชอ้ื เดงกี่

เชอ้ื ไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) เปน็ Single-Stranded RNA ไวรัสทดี ้วยกนั 4 ชนิด (Serotype) DEN1,
DEN2, DEN3, DEN4 ซึง่ มี Antigen รว่ มกนั บางสว่ นทำให้เมื่อเกดิ การติดเชื้อชนดิ หนึง่ จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีก
ชนดิ หนงึ่ แต่ภมู ทิ เี่ กดิ จะอยู่ได้ 6-12 เดอื น ส่วนภูมิท่ีเกดิ กบั เช้อื ท่ีป่วยจะมีตลอดชีวิต เชน่ หากเปน็ ไขเ้ ลือดออกจาก
เชือ้ DEN1 ผู้ ป่วยจะมีภมู ิต่อเชื้อนี้ตลอดชวี ติ แตจ่ ะมภี ูมติ ่อเชอ้ื เดงกีช่ นดิ อ่ืนเพียง 6-12 เดือนเทา่ นั้น จากการศกึ ษา
พบว่า การตดิ เช้อื ซ้ำหรือการตดิ เชือ้ คร้งั ทีส่ องจะเปน็ สาเหตุของโรคเดงกีร่ นุ แรง ไดถ้ ึงรอ้ ยละ 80-90 ในปี 2543
พบวา่ การระบาดของเชอื้ เดงกี่เกดิ จากสายพันธท์ุ ่ีสอง DEN2 แตห่ ลังจากนน้ั พบลดลง แต่จะพบสายพันธุ์ DEN3
มากข้ึน แต่หลังจากปี 2543 เช้อื สายพนั ธท์ุ ่ีสอง DEN2 เรมิ่ กลบั มาพบมากขึ้นและมอี ัตราการตายสูง เนื่องจากเปน็
เชื้อท่หี ากเป็นแลว้ จะเกดิ อาการรุนแรง

1. ระยะไข้สูง อาการไข้เลือดออก แบ่งออกเปน็ 3 ระยะ 3. ระยะฟืน้
ไข้สงู ลอย 2-7 วนั 2. ระยะวกิ ฤติ (ระยะช็อคและเลือดออก) อาการทวั่ ไปดขี ้ึน
ไขล้ ด (ประมาณวันท่ี 3-6 ของโรค)
เบอ่ื อาหาร อาการทรุดลงเขา้ ส่ภู าวะช็อค ความดนั ดี
อาเจียน - กระสบั กระส่าย ชีพจรปกติ
ปวดหวั - ชีพจรเต้นเร็ว ปัสสาวะออกมากขน้ึ
ตบั ที่โตจะลดขนาดลง ภายใน 1-2
ปวดท้อง บรเิ วณล้นิ ป่ี อาเจยี นมาก สปั ดาห์
เรม่ิ รบั ประทานอาหารได้
ปวดกลา้ มเน้ือ วนั ที่ 2-3 เด็กมกั ซมึ ลง ปวดท้อง มักมีผ่ืนแดงที่ขา ปลายเทา้ ปลาย
หนา้ แดง ตัวแดง บางรายซึมมากขน้ึ มอื และมีอาการคัน

อาจมีผื่น หรือจดุ เลือด ออกตามผิวหนงั ปัสสาวะนอ้ ย
60-90% ตรวจพบตับโต อาจมีเลือดออกในกระเพาะ
ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน และได้รบั การ
Tourniguet test ใหผ้ ลบวก
รกั ษาทนั
และถูกต้อง ระยะนจ้ี ะกินเวลา
24-48 ชม. แล้วเข้าสู่ระยะท่ี 3

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 8

เม่ือไรจะสงสัยวา่ เปน็ ไขเ้ ลอื ดออก

ไข้สงู เฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบ่ืออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ
ร่วมกบั อาการคล่นื ไส้ อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมดว้ ย บางราย
อาจมจี ุดเลือดสีแดงขน้ึ ตามตวั แขนขา อาจมเี ลือดกำเดาออกหรอื เลือดออก
ตามไรฟัน และการถ้ายอจุ จาระดำ เน่ือง จากเลอื ดออกและอาจทำใหเ้ กิด
อาการช็อคได้ ในรายที่ช็อคจะสังเกตไดจ้ ากการที่ไข้ลด แต่ผปู้ ่วยซึมลง ตัว
เย็น หมดสติ และเสียชวี ิตได้

การปอ้ งกนั โรคไข้เลือดออก

• ป้องกนั ไมใ่ หย้ ุงกัด
• ปราบและทำลายแหลง่ เพาะพันธย์ุ งุ ซงึ่ ชอบวางไขใ่ นนำ้ สะอาดท่ีอยู่นงิ่ ๆ ตามภาชนะตา่ ง ๆ ที่มีน้ำขัง
• ผ้ปู ่วยที่เป็นไขเ้ ลือดออก ไมค่ วรใหถ้ กู ยงุ กดั ภายใน 5 วนั แรกของโรค เพราะผปู้ ว่ ยยงั มีไวรัสอยู่ในเลือดทำให้

แพร่เช้ือไปให้คนอนื่ ได้
• รายงานคนไข้ไปท่โี รงพยาบาลหรอื อนามัยจังหวัด เพื่อสง่ เจา้ หน้าทีไ่ ปทำการกำจดั ยงุ บริเวณนั้น กอ่ นทีจ่ ะมี

การระบาดเพม่ิ ขึน้

โรคไขเ้ ลอื ดออกสามารถพบได้ทกุ เพศทุกวยั แต่พบบ่อยในเดก็ วัยเรียนและวยั ทำงานตอนต้น ซ่ึงผู้ป่วยที่มี
ภาวะเส่ียงต่อการดำเนนิ โรคท่ีรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน ไดแ้ ก่

• เด็กทารกและผู้สูงอายุ
• หญิงตั้งครรภ์
• ผู้ท่ีมีแผลในกระเพาะอาหาร
• ผู้หญิงท่ีอยูร่ ะหวา่ งมีประจำเดือนหรือมีเลือดออกผิดปกติทางชอ่ งคลอด
• ผทู้ ี่มีโรคเมด็ เลอื ดแดงแตกงา่ ย หรือโรคท่ีเกิดจากฮีโมโกลบินผดิ ปกติ
• ผู้ปว่ ยโรคหวั ใจพกิ ารแต่กำเนิด
• ผปู้ ่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหติ สูง หอบหืด โรคหัวใจขาดเลอื ด ไตวาย ตับแข็ง
• ผู้ทร่ี ับประทานยากลุม่ คอรต์ ิโคสเตยี รอยด์ (corticosteroid) หรือยาในกลุ่มยาแก้อกั เสบทไ่ี ม่ใช่สเตียรอยด์

(Non-Steroidal Anti-Inflammatory หรอื NSAIDs)

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 9

การวินจิ ฉยั โรคไข้เลอื ดออก

เนอ่ื งจากอาการของโรคไข้เลือดออกในระยะแรกๆ คล้ายกับโรคติดเช้อื หลายโรค เชน่ ไขห้ วดั ใหญ่ และ
ไขจ้ ากสาเหตุอืน่ ดังนน้ั นอกเหนอื จากการสงั เกตอาการและซักประวัตคิ วามเปน็ อย่ขู องผู้ปว่ ยแล้ว แพทย์
วนิ จิ ฉัยโรคไขเ้ ลือดออกดว้ ยการตรวจเพ่มิ เตมิ และตรวจทางหอ้ งปฏิบัตกิ าร ดังนี้

• ตรวจความสมบรู ณข์ องเม็ดเลือด (CBC) เพ่ือหาความผิดปกตขิ องส่วนประกอบทงั้ หมดของเลอื ด ได้แก่ เมด็
เลอื ดแดง เม็ดเลือดขาว เกลด็ เลือด และความเขม้ ขน้ ของเลือด

• ตรวจภูมิคุม้ กันต่อไขเ้ ลือดออก (IgM) , ตรวจ NS1 Ag ต่อเชื้อโดยตรง ตรวจ PCR เพื่อหาเชอื้ ไวรัสเดงกี
หากพบว่าผู้ป่วยมีจุดเลอื ดออกเล็ก ๆ ตามลำตัว และจำนวนเกลด็ เลือดลดต่ำลง เปน็ ตวั บง่ ชีว้ ่า

ผปู้ ว่ ยตดิ เชอื้ ไวรัสเดงกี แต่ถ้าเกล็ดเลือดลดตำ่ มาก เม็ดเลือดขาวตำ่ เม็ดเลือดแดงเข้มข้นข้ึน ความดันโลหิตต่ำ
ร่วมกบั มีชีพจรเบาเร็ว เปน็ ตวั บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมโี อกาสเข้าสู่ระยะชอ็ กซง่ึ จำเปน็ ต้องเข้ารบั การรกั ษาตัวในห้องดูแล
ผ้ปู ว่ ยหนักทนั ที

นยิ ามของโรคไขเ้ ลอื ดออก

โดยองค์การอนามัยโลกน้นั ใชม้ าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975

โดยตอ้ งมีลักษณะครบท้ัง 4 ประการ

1. มไี ข้ มปี ัญหาทางกระเพาะปสั สาวะ ปวดศีรษะเร้ือรัง มึนงงอย่างมาก และเบ่อื อาหาร
2. มีแนวโนม้ จะมเี ลือดออก (ทูนิเกตเ์ ทสท์ให้ผลบวก มจี ำ้ ขึน้ เอง มีเลือดออกทางเย่ือบุ เหงือก แผลเจาะ ฯลฯ

อาเจยี นเปน็ เลอื ด หรือถ่ายเป็นเลอื ด)
3. เกล็ดเลอื ดต่ำ (น้อยกวา่ 100,000 ตัวตอ่ หน่ึงไมโครลิตร หรือประมาณน้อยกว่า 3 ตวั ตอ่ หน่ึงมุมมองกล้อง

กำลังขยายสงู )
4. ปรากฏหลักฐานของการเสียพลาสมาจากหลอดเลือด (ความเข้มข้นเมด็ เลอื ดแดงสงู กวา่ ท่ีประมาณไว้

มากกว่าร้อยละ 20 หรือลดลงเกนิ กวา่ ร้อยละ 20 ปรากฏมีของเหลวในเยื่อห้มุ ปอด มีของเหลวในชอ่ งทอ้ ง
หรือมโี ปรตีนตำ่ ในกระแสเลือด)
5. มีภาวะสมองอกั เสบ

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 10

กลุ่มอาการไข้เลือดออกระยะช็อค นิยามโดยลักษณะของ

ไข้เลอื ดออกขา้ งตน้ เพ่ิมอกี 3 ขอ้

• ชพี จรเบา เร็ว
• ผลต่างความดนั แคบ (นอ้ ยกวา่ 20 มิลลเิ มตรปรอท)
• ผิวหนงั เย็น ชื้น และดไู ม่สบายตัว

การตรวจทางน้ำเหลอื งและการใช้ PCR สามารถใช้ยืนยันการวนิ จิ ฉยั ได้

การรกั ษา

• ผปู้ ่วยทีไ่ ม่อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแรม่ าก ๆ วิธสี งั เกตวา่ ด่มื น้ำพอหรือไม่ ให้ดปู สั สาวะ ควรมสี ใี ส

• ควรพบแพทย์เป็นระยะ ๆ ตามนดั เพ่ือเฝ้าดูอาการท่ีอาจเป็นอันตรายอย่างใกลช้ ิด
• ถ้าอาเจียนมาก ซึม เพลยี มาก มอี าการของช็อคและมีอาการเลือดออก ควรรับการรกั ษาในโรงพยาบาลและ

ดูแลใกลช้ ิด เพื่อรกั ษาได้ทนั ท่วงที หรอื หากมีอาการแทรกซ้อนอ่นื เชน่ ตับอักเสบรนุ แรง ตับวาย สมอง
อกั เสบ ควรรับการรักษาในโรงพยาบาล
• ใหย้ าแก้ไข้พาราเซตามอล แต่ห้ามใช้แอสไพรนิ เพราะจะทำใหร้ ะคายกระเพาะ มีโอกาสมีเลอื ดออกทาง
กระเพาะง่าย และทำใหก้ ารทำงานหาเกลด็ เลอื ดผดิ ปกติ

การปอ้ งกนั และควบคมุ โรคไข้เลือดออก
วิธีปอ้ งกนั

1. พยายามไมใ่ ห้ยุงกัด
2. ปราบและทำลายแหล่งเพาะพันธย์ุ ุง ซ่ึงชอบวางไข่ในน้ำสะอาดท่ีอยนู่ ่ิงๆ ตามภาชนะตา่ งๆ ท่ีมีน้ำขงั
3. ผ้ปู ว่ ยท่เี ปน็ ไข้เลอื ดออกไม่ควรใหถ้ ูกยงุ กดั ภายใน 5 วันแรกของโรค เพราะผูป้ ว่ ยยังมีไวรัสอยู่ในเลือดทำให้

แพรเ่ ช้อื ไปใหค้ นอ่นื ได้

4. รายงานคนไขไ้ ปท่โี รงพยาบาลหรือสาธารณสขุ จังหวดั เพื่อสง่ เจา้ หนา้ ทีไ่ ปทำการกำจัดยุงบรเิ วณนั้นและ

ควบคมุ โรคก่อนทจ่ี ะมีการระบาดเพม่ิ

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สงั กดั กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 11

การพัฒนาวคั ซีนและยา

ยังไม่มวี คั ซีนสำหรบั ไวรสั เดงกี่ซ่งึ เปน็ สาเหตุของไข้เลอื ดออกจำหนา่ ยใน ตลาด เนอื่ งจากยังอยู่ในขั้นการ
ทดลองและพฒั นาอยู่ การเร่งพฒั นาวัคซนี อยา่ งจรงิ จังนัน้ เริ่มมาต้ังแต่ พ.ศ. 2546 สำหรับประเทศไทย ได้มีการ
ทดสอบวคั ซีนไวรัสไขเ้ ลือดออกในอาสาสมคั รจำนวน 3,000-5,000 คน หลงั จากประสบความสำเรจ็ ในการทดสอบ
ในสัตว์และอาสาสมัครกลุม่ เล็ก และขณะนวี้ คั ซีนทถ่ี ูกเลอื กไดเ้ ขา้ สู่การทดสอบระยะท่ี 1 และระยะที่ 2 แลว้ ปญั หา
สำคญั ของการพัฒนาวคั ซีนคือการที่ไวรสั มีจำนวนสายพนั ธ์ุถงึ 4 สายพันธุ์ ทำใหว้ คั ซนี ที่พัฒนาออกมาต้องยบั ย้งั

การป้องกันโรคล่วงหน้ากอ่ นเกิดโรค

1. ให้สขุ ศึกษาแกป่ ระชาชน เกยี่ วกับสาเหตุ และปจั จยั ที่ก่อให้เกดิ การป่วยเพื่อจะไดป้ ้องกันบตุ รหลานของตนมิให้
ป่วย อันประกอบดว้ ยช่องทาง ดังน้ี

- ทางสื่อมวลชน เช่น วทิ ยุ โทรทศั น์ หนังสอื พมิ พ์ เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว
- ทางโรงเรียน โดยให้ความรู้เรื่องโรคไขเ้ ลือดออกแกน่ ักเรียน หรือครูอาจารย์ที่สอนเพื่อถ่ายทอดความรใู้ ห้
นักเรยี นในลำดับต่อไป
- แจกเอกสารสุขศกึ ษา ตามสถานทซี่ ่งึ ประชาชนมักจะมาชมุ นมุ กันมากๆ
- ให้สุขศกึ ษาแก่ประชาชนทมี่ ารบั บรกิ าร และเวลาออกพื้นที่
- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในท้องท่ี ให้ช่วยเผยแพรค่ วามรู้เร่ืองโรคไขเ้ ลือดออก
- ขอความรว่ มมือจากผู้นำทอ้ งถิ่น หรือจากพระหรอื ผู้นำทางด้านศาสนาในทอ้ งถ่ิน
การใหส้ ขุ ศึกษาจะไดผ้ ลดี จะตอ้ งให้ข้อมูลความรู้ สมำ่ เสมอ จนประชาชนค้นุ เคย และสามารถนำไปปฏิบตั ิใน
ชวี ติ ประจำวัน จนเปน็ ปกติ
2. การกำจัดแหลง่ เพาะพนั ธ์ุยุงลาย ทง้ั ทางกายภาพ ชวี ภาพ และเคมี
2.1 ด้านกายภาพ เชน่ การกำจัดแหลง่ เพาะพนั ธ์ุยงุ เช่น กะลา กระป๋อง ขวดน้ำ ยางรถยนต์ ฯลฯ
2.2 ด้านชวี ภาพ เช่น การปล่อยปลากนิ ลกู น้ำ

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 12

2.3 ดา้ นเคมี เช่น การใสท่ รายทมี ีฟอส แต่การใสค่ วรใ้ชเ้ ม่ือจำเปน็ จริงๆ (หรือกรณใี ชม้ าตรการข้างต้น
ไม่ได้) ทรายจะสามารถฆา่ ลูกนำ้ ภายใน 2-3 ชั่วโมง ยกเวน้ ตวั โมง่ และคงฤทธ์ิไดน้ าน 3 เดือน

การควบคมุ เมื่อเกดิ โรคระบาด

1. ประกาศเตือนประชาชนในพืน้ ทนี่ ้ัน พร้อมให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รจู้ กั การป้องกันตนเองและ
ครอบครวั ไมใ่ หย้ ุงลายกัด ให้ความรวู้ ธิ ีปฏิบตั ิเมือ่ เดก็ ปว่ ยหรอื สงสยั ว่าปว่ ยเป็นโรคไขเ้ ลอื ดออก และวิธีการควบคมุ
แหล่งเพาะพันธ์ุยงุ ลายในบ้านและขอใหป้ ระชาชนให้ความร่วมมือกำจดั แหล่งเพาะพันธ์ยุ งุ ลายท่ีอาจมีหลงเหลืออยู่
ในชมุ ชนให้หมดไป การกำจัดลูกนำ้ ยงุ ลายในบา้ นผปู้ ว่ ย และบรเิ วณรอบบ้านผู้ป่วยควรดำเนินการในรัศมอี ย่างนอ้ ย
100 เมตร และประเมนิ ค่าดัชนลี กู น้ำยงุ ลายในพืน้ ท่เี กดิ โรคหลงั การควบคมุ ควรมีคา่ HI <= 10

2. ใช้มาตรการเร่งดว่ นสำหรับการควบคมุ การระบาด คือ การพน่ เคมกี ำจดั ยงุ ตวั เต็มวยั วิธกี ารนจี้ ะลด
จำนวนยงุ ลายท่มี เี ชื้อไข้เลือดออกในชุมชน หากพน่ เคมีตอ้ งครอบคลมุ พ้นื ที่
จะช่วยตัดวงจรการระบาดของโรคลงได้ ท้งั นท้ี ีมควบคุมโรคต้องมีความพร้อมในการควบคมุ พาหะอย่างมี
ประสทิ ธภิ าพเมื่อไดร้ บั แจง้ ว่ามีผ้ปู ่วย ภายใน 24 ชวั่ โมง

2.1 หากเกดิ มผี ปู้ ่วย ควรดำเนินการควบคมุ แหลง่ แพร่โรค (หมบู่ า้ น หรือ ชุมชน) โดยพน่ สารเคมี
ในบ้านผปู้ ว่ ย และพ้ืนทีร่ อบบ้านผปู้ ว่ ยในรัศมีอยา่ งนอ้ ย 100 เมตร ควรพน่ อย่างน้อย 2 ครั้งแตล่ ะคร้งั ห่างกนั 7 วนั

2.2 หากเกิดมีผู้ปว่ ยกระจายทั่วไปในชุมชนหรือหม่บู ้าน ควรพ่นทกุ หลงั คาเรือนในชุมชน และควร
พน่ เคมีให้มีบรเิ วณกน้ั กลาง ท่ีปลอดยงุ รอบชมุ ชนน้ันดว้ ย หากมหี มบู่ ้านอ่ืนอยูข่ า้ งเคียง ก็ควรพจิ ารณาพ่นเคมี
เพม่ิ เติมใหแ้ กห่ มู่บ้านที่อย่ใู กลเ้ คยี งนั้นดว้ ย

5 ป.ปราบยุงลาย ลดไข้เลอื ดออก

“ขอใหป้ ระชาชนปรับพฤตกิ รรมเพ่ือป้องกนั โรคไขเ้ ลือดออกดว้ ย 5 ป.ปราบยุงลาย ไดแ้ ก่ ปิด เปลย่ี น ปล่อย
ปรบั ปรงุ และปฏบิ ัตจิ นเปน็ นสิ ยั อาทิ ปดิ ฝาภาชนะกกั เก็บนำ้ ทกุ ชนิด เปล่ียนนำ้ ทุกๆ 7 วนั ปลอ่ ยปลากินลกู นำ้ ใน
ภาชนะกักเกบ็ น้ำ ปรบั ปรุงส่งิ แวดล้อมเพื่อไมใ่ ห้เปน็ ที่เพาะพันธ์ุของยุง และปฏบิ ัตติ นเองจนเป็นนิสัย หากประชาชน
สามารถทำตามมาตรการดงั กล่าว จะสามารถชว่ ยลดจำนวนผู้ปว่ ยโรคไข้เลอื ดออกลงได้

มาตรการควบคมุ โรคไข้เลือดออก 5 ดา้ น ดงั นี้

1. การเฝ้าระวังควบคุมโรคในทันทที ี่พบผู้ปว่ ยโรคไข้เลือดออก
2. ป้องกันไม่ใหเ้ กิดโรคซำ้ หรือเพ่ิมมากข้นึ ซ่ึงหัวใจสำคัญอย่ทู ่ีระดบั บุคคล ครอบครวั และชุมชน
3. การเข้าถงึ บริการต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อลดการปว่ ยตาย
4. การสอื่ สารความเส่ยี งต้องชดั เจนและทั่วถงึ เพื่อใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานใหค้ วามสำคญั และเกดิ ความร่วมมือ

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 13

5. การรว่ มมอื กับภาคสว่ นตา่ งๆ ท้งั ภาครฐั เอกชน องค์กรท้องถน่ิ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่นื ๆ ซง่ึ ทง้ั 5
มาตรการดงั กลา่ ว ต้องอาศยั เจา้ หนา้ ที่จากทุกภาคส่วนและประชาชนดำเนนิ การอยา่ งจริงจงั และต่อเน่อื ง เพ่ือลด
จำนวนการป่วยตายจากโรคไข้เลอื ดออกของประชาชนในพ้ืนที่

พบ ยุงลาย ด้ือสารเคม.ี .ไม่ตายแค่สลบ !!!!!
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ ด้
ทำการศึกษาและเฝา้ ระวงั ยุงลายด้อื ตอ่ สารเคมี
กำจดั แมลงในการควบคมุ ยงุ ลายตามภาคต่างของ
ประเทศไทย พบวา่ ยุงลายเกือบทุกพนื้ ที่ดื้อต่อ
สารเคมีกำจดั แมลงเพอร์เมทริน (permethrin) ชี้
สาเหตุอาจเกิดจากการใช้สารเคมดี งั กล่าว
ตดิ ต่อกันเปน็ เวลานาน ทำให้ยงุ ลายสร้างความ
ต้านทานข้ึนมา
นายแพทยจ์ ักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธบิ ดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปดิ เผยว่า
โรคไขเ้ ลอื ดออก เกดิ จากเชอื้ ไวรัสเดงกี่ ติดต่อโดยมียงุ ลายบ้านเปน็ พาหะสำคัญ ซ่ึงเป็นปญั หาสาธารณสุขที่
สำคัญ เนื่องจากไมม่ ยี ารักษาแต่จะรักษาตามอาการเท่านั้น สว่ นวัคซนี ท่ใี ชป้ อ้ งกนั โรคขณะนีย้ งั อยรู่ ะหวา่ งการ
พฒั นา วิธีปอ้ งกัน คือ การป้องกันไม่ให้ยงุ ลายกัดและการกำจดั ลกู นำ้ ยุงลายโดยการใช้สารเคมที ีมีฟอส การพน่
หมอกควันหรอื พ่นฝอยละเอยี ดดว้ ยสารเคมี permethrin , deltamethrin และ fenitrothion เพื่อกำจัดยงุ
ตวั เต็มวัยในพนื้ ท่ีทมี่ ีการระบาดของโรค แต่การใชส้ ารเคมตี ิดตอ่ กันเปน็ เวลานานจะทำให้ยงุ สรา้ งความ
ต้านทานขึ้นมา สง่ ผลใหเ้ กดิ ปัญหาการควบคุมและป้องกนั โรคไข้เลือดออกได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จงึ ได้
จดั ทำโครงการเฝ้าระวงั การด้ือตอ่ สารเคมกี ำจัดแมลงทใี่ ช้ในการควบคุมยุงลาย เพื่อศึกษาการด้ือตอ่ สารเคมีทีมี
ฟอสของลูกน้ำยงุ ลาย รวมทง้ั การดื้อต่อสารเคมที ีใ่ ช้พน่ กำจัดตัวเต็มวัยท่ีมีการใช้ในปัจจบุ ัน

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 14
เม่อื พบเจอยุง วธิ ีกำจดั ยุงส่วนใหญ่จะใชส้ ารเคมี หรือสเปรยก์ ำจัดแมลง นอกจากยงุ จะไมต่ ายแลว้
เมอื่ ยุงไดร้ บั สารเคมี ยุงจะสามารถพัฒนาตัวเองเพอ่ื ต่อตา้ น โดยเมื่อแมย่ ุงไดร้ บั สารเคมี ลูกยุงที่อยู่ในท้องจะรับ
เอาสารเคมีแล้วสร้างภูมคิ ุ้มกัน เม่ือลูกยงุ เกดิ มาและได้รับสารเคมชี นิดเดิม ยุงกไ็ มต่ าย ซึ่งปจั จบุ นั สารเคมีใน
ทอ้ งตลาด ไมส่ ามารถฆ่ายุงให้ตายได้ บรษิ ัทกไ็ ด้พัฒนาเพม่ิ ความเขม้ ขน้ ใหผ้ ลิตภัณฑ์เร่ือย ๆ ซึง่ ส่งผลต่อ
ผใู้ ชง้ าน ทำให้คนรับเอาสารเคมีและสะสมในร่างกายเกดิ เปน็ โรคภัยใหมๆ่ ขึ้นมา
หวั หน้าฝา่ ยศกึ ษาและกำจัดแมลงโดยใช้สารเคมี กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ กลา่ วว่า วธิ กี าร
กำจดั ยงุ ทจี่ ะไม่ทำให้ยุงสร้างภมู ิคมุ้ กันคือ การใชผ้ งซักฟอก โดยผสม ผงซกั ฟอก 1 ช้อนโตะ๊ ต่อน้ำ 2 ลติ ร หรอื
อาจใช้สบลู่ ะลายน้ำ หรอื นำ้ ยาลา้ งจาน ละลายนำ้ ก็ได้ เมื่อผสมแลว้ ใสใ่ นขวดนำ้ ทีม่ ีหวั เป็นเปรย์ฉีดพ่น นำไปใช้
ฉีดพน่ เพอื่ กำจัดยงุ ได้ เน่อื งจากไปยับยัง้ ระบบหายใจของยงุ และลูกยงุ ไม่สามารถพัฒนา สรา้ งภมู ิคุ้มกนั ได้

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 15

บทท่ี 3
วธิ ีดำเนนิ งาน

การดำเนนิ โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการ
ตามข้ันตอนตา่ ง ๆ ดังน้ี

1. ขัน้ เตรยี มการ

 การศึกษาเอกสารท่ีเกย่ี วข้องกับโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
กศน.ตำบลทุง่ ขวาง

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ศกึ ษาคน้ ควา้ เอกสารท่เี กยี่ วขอ้ งเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนนิ การ
โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง ดงั นี้

1. ศึกษาเอกสาร / คมู่ ือ ข้อมูลจากหนังสือ เกย่ี วกบั การดำเนนิ งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชิวติ
เพ่อื เปน็ แนวทางเกีย่ วกับการจัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง

2. ศกึ ษาขน้ั ตอนการดำเนินโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุง่
ขวาง เพอื่ เปน็ แนวทางในการจดั เตรียมงาน วสั ดุอปุ กรณ์ และบคุ ลากรให้เหมาะสม

 การสำรวจความตอ้ งการของประชาชนในพ้นื ท่ี (ตามนโยบายของรัฐบาล)
กลุม่ ภารกิจ การจัดการศึกษานอกระบบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล สำรวจความต้องการของ

กลุม่ เป้าหมายเพื่อทราบความต้องการที่แท้จรงิ ของประชาชนในตำบล และมีขอ้ มลู ในการจดั กิจกรรมที่ตรงกับความ
ตอ้ งการของชมุ ชน

 การประสานงานผู้นำชมุ ชน / ประชาชน /วิทยากร
1. ครู กศน.ตำบล ได้ประสานงานกับหวั หนา้ /ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลเพือ่ ร่วมกัน

ปรกึ ษาหารือในกลุ่มเก่ียวกบั การดำเนินการจัดโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
2. ครู กศน.ตำบล ไดป้ ระสานงานกบั หนว่ ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ งเพ่ือจัดหาวทิ ยากร

 การประชาสัมพนั ธโ์ ครงการฯ
ครู กศน.ตำบล ได้ดำเนนิ การประชาสัมพนั ธก์ ารจัดโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม

โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง เพ่ือใหป้ ระชาชนทราบขอ้ มลู การจดั กจิ กรรมดงั กล่าวผา่ นผู้นำชมุ ชน
 ประชมุ เตรยี มการ / วางแผน
1) ประชุมปรกึ ษาหารือผทู้ เี่ ก่ียวขอ้ ง
2) เขยี นโครงการ วางแผนมอบหมายงานให้ฝา่ ยตา่ ง ๆ เตรียมดำเนินการ
3) มอบหมายหน้าที่ แต่งตั้งคณะทำงาน
 การรบั สมัครผเู้ ขา้ ร่วมโครงการฯ
ครู กศน.ตำบล ไดร้ ับสมัครผเู้ ข้ารว่ มโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง โดยใหป้ ระชาชนท่วั ไปที่อาศยั อยใู่ นพืน้ ตำบลท่งุ ขวาง รวมทั้งส้ิน 20 คน

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สงั กดั กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 16

 การกำหนดสถานทแี่ ละระยะเวลาดำเนินการ
ครู กศน.ตำบล ได้กำหนดสถานทใ่ี นการจดั อบรมคือ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพ

ตำบลทงุ่ ขวาง อำเภอพนัสนคิ ม จงั หวัดชลบรุ ีในวนั พธุ ท่ี 10 มนี าคม 2564 จำนวน 1 วัน เวลา 13.00-16.00 น.

2. ข้ันดำเนนิ งาน

 กลุ่มเปา้ หมาย
กล่มุ เป้าหมายของโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง ประชาชนในตำบลทุ่งขวาง จำนวน 20 คน
 สถานทีด่ ำเนนิ งาน
หอ้ งประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนสั นคิ ม จงั หวัดชลบุรี

ในวนั พธุ ท่ี 10 มนี าคม 2564 จำนวน 1 วัน เวลา 13.00-16.00 น.
 การขออนมุ ัติแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรตู้ ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
กศน.ตำบลทุง่ ขวาง ไดด้ ำเนินการขออนุมัตแิ ผนการจัดกจิ กรรมการศึกษาเพอื่ พัฒนาทักษะชวี ติ

โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ต่อสำนกั งาน กศน.จังหวัดชลบรุ ี
เพ่ือให้ตน้ สังกัดอนมุ ตั ิแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

 การจดั ทำเคร่อื งมอื การวัดความพงึ พอใจของผูร้ ่วมกิจกรรม
เครอื่ งมอื ที่ใชใ้ นการติดตามประเมนิ ผลโครงการ ได้แก่ แบบประเมินความพงึ พอใจ

 ข้ันดำเนนิ การ / ปฏิบตั ิ
1. เสนอโครงการเพอ่ื ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากตน้ สังกัด
2. วางแผนการจดั กิจกรรมในโครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.

ตำบลทงุ่ ขวาง โดยกำหนดตารางกจิ กรรมท่ีกำหนดการ
3. มอบหมายงานใหแ้ ก่ผู้รับผิดชอบฝา่ ยตา่ ง ๆ
4. แต่งต้ังคณะกรมการดำเนินงาน
5. ประชาสมั พนั ธ์โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบล

ทงุ่ ขวาง
6. จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง

ตามตารางกิจกรรมท่กี ำหนดการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.

ตำบลทงุ่ ขวาง

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 17

3. การประเมินผล

 วิเคราะหข์ อ้ มูล

1. บันทกึ ผลการสังเกตจากผ้เู ข้าร่วมกจิ กรรม

2. วเิ คราะหผ์ ลจากการประเมินในแบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

3. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวบรวมสรุปผลการปฏบิ ตั ิงานของโครงการนำเสนอตอ่ ผู้บริหาร

นำปญั หา ขอ้ บกพร่องไปแกไ้ ขครง้ั ต่อไป

 ค่าสถิตทิ ีใ่ ช้

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการตามแบบสอบถามคดิ เปน็ รายข้อ โดยแปลความหมายค่าสถติ ิร้อยละออกมาได้ดังน้ี

ค่าสถิติรอ้ ยละ 90 ขึน้ ไป ดีมาก

คา่ สถติ ิร้อยละ 75 – 89.99 ดี

ค่าสถิตริ ้อยละ 60 – 74.99 พอใช้

ค่าสถิตริ ้อยละ 50 – 59.99 ปรบั ปรุง

คา่ สถิตริ อ้ ยละ 0 – 49.99 ปรับปรงุ เรง่ ดว่ น

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อซึ่งมีลักษณะเป็นค่าน้ำหนักคะแนน

และนำมาเปรยี บเทยี บ ไดร้ ะดับคุณภาพตามเกณฑก์ ารประเมิน ดังน้ี

เกณฑ์การประเมนิ (X)

คา่ นำ้ หนกั คะแนน 4.50 – 5.00 ระดบั คุณภาพ คอื ดมี าก

ค่าน้ำหนักคะแนน 3.75 – 4.49 ระดับคุณภาพ คอื ดี

คา่ นำ้ หนกั คะแนน 3.00 – 3.74 ระดบั คณุ ภาพ คือ พอใช้

คา่ น้ำหนักคะแนน 2.50 – 2.99 ระดบั คุณภาพ คอื ต้องปรบั ปรงุ

ค่านำ้ หนักคะแนน 0.00 – 2.49 ระดับคณุ ภาพ คือ ต้องปรับปรุงเรง่ ด่วน

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 18

บทท่ี 4
ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ขอ้ มลู

ตอนท่ี 1 รายงานผลการจัดกจิ กรรมโครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบล
ทุง่ ขวาง

การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง
สรุปรายงานผลการจัดกจิ กรรมไดด้ ังนี้

ในการจดั กจิ กรรมอบรมให้ความร้ตู ามโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.
ตำบลทุ่งขวาง เปน็ การอบรมให้ความรู้ โดยมี นายคงเดช คงสม นักวิชาการสาธารณะสุขปฏบิ ตั ิการ ใหค้ วามร้เู ร่ือง
การปอ้ งกนั ควบคุม โรคไข้เลือดออก

ตอนท่ี 2 รายงานผลความพึงพอใจของโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.
ตำบลทงุ่ ขวาง

การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์การปอ้ งกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง ซง่ึ สรุป
รายงานผลจากแบบสอบถามความคดิ เหน็ ข้อมลู ที่ได้สามารถวิเคราะหแ์ ละแสดงคา่ สถิติ ดงั นี้

ตารางท่ี 1 ผู้เข้ารว่ มโครงการทีต่ อบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามเพศ ร้อยละ
เพศ จำนวน 35.00
ชาย 7 65.00
หญิง 13 100.00
รวม 20

จากตารางที่ 1 พบว่าผตู้ อบแบบสอบถามท่ีเขา้ ร่วมกิจกรรมการเรยี นรู้ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง จำนวน 20 คน สว่ น
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และเพศชาย จำนวน 7 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 35.00

ตารางท่ี 2 ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการทต่ี อบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามอายุ

อายุ จำนวน รอ้ ยละ
-
15 – 25 ปี - -

26 - 39 ปี - 20.00
50.00
40 – 49 ปี 4 30.00
100.00
50 - 59 ปี 10

60 ปีข้ึนไป 6

รวม 20

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 19

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ ขา้ รว่ มกจิ กรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง จำนวน 20 คน สว่ น
ใหญม่ อี ายุระหว่าง 50-59 ปี จำนวน 10 คน คดิ เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคอื อายุ 60 ปขี ้นึ ไป จำนวน 6 คน คดิ
เป็นรอ้ ยละ 30.00 และสุดท้ายคอื อายุ 30-39 ปีและอายุ 40-49 ปี ชว่ งอายุละ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
ต่อช่วงอายุ

ตารางที่ 3 ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามอาชพี

ประกอบอาชีพ จำนวน รอ้ ยละ
45.00
รบั จ้าง 9 20.00
20.00
ค้าขาย 4
-
เกษตรกร 4 15.00
100.00
ลกู จา้ ง/ขา้ ราชการหนว่ ยงานภาครัฐหรอื เอกชน -

อ่ืน ๆ 3

รวม 20

จากตารางท่ี 3 พบว่าผตู้ อบแบบสอบถามท่เี ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรตู้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี ง โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง จำนวน 20 คน สว่ น
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ ง จำนวน 9 คน คดิ เป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคอื อาชพี คา้ ขายและเกษตรกร อาชพี ละ
จำนวน 4 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 20 ต่ออาชพี และอันดบั สุดท้ายคอื อาชีพอื่น ๆ จำนวน 34 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 15.00

ตารางที่ 4 ผเู้ ข้าร่วมโครงการทตี่ อบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดบั การศึกษา จำนวน ร้อยละ
-
ต่ำกว่า ป.4 - -

ป.4 - 25.00
35.00
ประถมศกึ ษา 5 40.00

มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 7 -
-
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 8 -
100.00
อนปุ ริญญา -

ปรญิ ญาตรี -

สงู กว่าปริญญาตรี -

รวม 20

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารป้องกัน ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 20

จากตารางที่ 4 พบว่าผ้ตู อบแบบสอบถามท่ีเข้ารว่ มกิจกรรมการเรียนร้ตู ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง จำนวน 20 คน สว่ น
ใหญม่ กี ารศกึ ษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 40.00 รองลงมาคือระดบั ระดับ
มัธยมศกึ ษาตอนต้น จำนวน 7 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 35.00 สุดทา้ ยคอื ระดบั ประถม จำนวน 5 คน คดิ เปน็ ร้อยละ
25.00

ตารางท่ี 5 แสดงคา่ ร้อยละเฉลยี่ ความสำเรจ็ ของตวั ชวี้ ดั ผลผลิต ประชาชนท่ัวไปเขา้ รว่ มโครงการจำนวน 20 คน

ผลสำเรจ็ ของโครงการ จำนวน ร้อยละ

เป้าหมายโครงการ 19 100.00

ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ 20 105.26

จากตารางที่ 5 พบว่าผลสำเรจ็ ของตวั ชวี้ ดั ผลผลิตกจิ กรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง มผี ู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20
คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 105.26 ซ่ึงบรรลุเปา้ หมายด้านตวั ช้วี ัด ผลผลิต

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมที่มคี วามพงึ พอใจต่อโครงการ
ฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลท่งุ ขวาง ในภาพรวม

รายการ คา่ เฉลย่ี สว่ นเบ่ยี งเบนมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจ
ดา้ นการบรหิ ารจัดการ () ()
ความพงึ พอใจดา้ นกระบวน 4.65 0.50 ดีมาก
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/การอบรม 4.67 0.50 ดีมาก
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รับ
รวมทุกด้าน 4.69 0.53 ดีมาก
4.67 0.51 ดมี าก

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผ้ตู อบแบบสอบถามท่มี ีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกัน
ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลท่งุ ขวาง ในภาพรวม จำนวน 19 คน อยู่ในระดับดีมาก (=4.67) เม่อื
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชนท์ ่ีไดร้ ับ อยู่ในระดบั มากทีส่ ดุ มีค่าเฉลย่ี (= 4.69) รองลงมาคือ ความ
พึงพอใจด้านกระบวนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้/การอบรม มีอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลย่ี (= 4.67) และ
สดุ ท้ายดา้ นการบรหิ ารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ย (= 4.65) ตามลำดับ โดยมสี ว่ นเบ่ยี งเบนมาตรฐาน
() อย่รู ะหวา่ ง 0.50 - 0.53 แสดงว่า ผ้เู ขา้ ร่วมกิจกรรมมีความพงึ พอใจสอดคล้องกัน

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 21

ตารางที่ 7 คา่ เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรมที่มีความพึงพอใจต่อ
โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง ด้านการบรหิ ารจดั การ

รายการ ค่าเฉลี่ย สว่ นเบีย่ งเบน ระดับ
มาตรฐาน () ความพงึ พอใจ
1. อาคารสถานที่ ()
2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 4.63 0.55 ดมี าก
3. กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนนิ โครงการ 4.69 0.47 ดี
4. เอกสารการอบรม 4.66 0.54 ดมี าก
5. วทิ ยากรผใู้ หก้ ารอบรม 4.51 0.51 ดมี าก
4.74 0.44 ดี
รวม 4.65 0.50 ดมี าก

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน
ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ดา้ นการบริหารจดั การ ในภาพรวมอยู่ในระดบั ดีมาก มีค่าเฉล่ยี (=
4.65) เม่อื พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วทิ ยากรผ้ใู ห้การอบรม มคี า่ เฉลีย่ (= 4.74) รองลงมา คอื สงิ่ อำนวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย (= 4.69) กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ค่าเฉลี่ย (= 4.66) อาคาร

สถานท่ี คา่ เฉลย่ี (= 4.63) และสดุ ท้าย เอกสารการอบรม มคี า่ เฉล่ีย (= 4.51) ตามลำดบั โดยมสี ว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.55 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมคี วามคิดเห็นไปในทิศทางเดยี วกัน
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลีย่ และสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผ้เู ขา้ ร่วมกจิ กรรมท่ีมคี วามพึงพอใจต่อโครงการ
ฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรยี นรู้/การอบรม

รายการ คา่ เฉลย่ี สว่ นเบีย่ งเบน ระดับ
() มาตรฐาน () ความพงึ พอใจ
6. การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน 4.60
ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง 0.55 ดีมาก
7. การใหค้ วามร้เู ร่ือง โรคไข้เลอื ดออก 4.57
8. การตอบข้อซักถามของวทิ ยากร 4.83 0.56 ดีมาก
9. การแลกเปลย่ี นเรียนรู้ของผ้เู ขา้ รบั การอบรม 4.80 0.38 ดีมาก
10. การสรุปองค์ความรรู้ ่วมกัน 4.66 0.41 ดีมาก
11. การวัดผล ประเมินผล การฝกึ อบรม 4.54 0.54 ดีมาก
4.67 0.51 ดีมาก
รวม 0.50 ดมี าก

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 22

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึ พอใจต่อโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน
ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุง่ ขวาง ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การอบรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดมี าก มีค่าเฉล่ีย (= 4.79) เมื่อพจิ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตอบข้อซักถามของวิทยากร มีคา่ เฉล่ยี
(= 4.83) รองลงมาคอื การแลกเปล่ยี นเรียนรู้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม มีคา่ เฉล่ยี (= 4.80) การสรุปองคค์ วามรู้
รว่ มกนั มีค่าเฉล่ีย (= 4.66) การจัดกจิ กรรมโครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.
ตำบลท่งุ ขวาง มคี า่ เฉลีย่ (= 4.60) การให้ความรู้เร่ือง “โคก หนอง นา โมเดล” มีคา่ เฉล่ีย (= 4.57) และ
สดุ ทา้ ยการวดั ผล ประเมินผล การฝึกอบรม มีคา่ เฉลีย่ (= 4.54) ตามลำดบั โดยมสี ่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐาน ()
อย่รู ะหว่าง 0.38 - 0.56 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิ เหน็ สอดคล้องกนั

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและสว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมท่มี ีความพึงพอใจตอ่ โครงการ
ฝกึ อบรมรณรงค์การปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง ดา้ นประโยชน์ที่ไดร้ ับ

รายการ ค่าเฉลยี่ ส่วนเบีย่ งเบน ระดับความ
() มาตรฐาน () พึงพอใจ
12. การเรยี นรู้และฝึกตนเองเก่ยี วกับ โรคไข้เลือดออก 4.63
13. การนำความรู้ท่ีไดร้ บั มาปรับใช้ในชวี ิตประจำวนั 0.60 ดีมาก
4.74
รวม 4.69 0.44 ดมี าก
0.53 ดมี าก

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกัน
ควบคุม โรคไข้เลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (=
4.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ย (= 4.74)
และการเรียนรู้และฝกึ ตนเองเกีย่ วกบั โรคไขเ้ ลือดออก มคี ่าเฉล่ยี (= 4.63) โดยมสี ว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐาน ()
อยรู่ ะหว่าง 0.44 - 0.60 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิ เหน็ ไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปในภาพรวมของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 93.40 มคี ่าน้ำหนกั คะแนน 4.67 ถือว่าผู้รบั บรกิ าร
มคี วามพงึ พอใจทางด้านตา่ ง ๆ อยใู่ นระดับดีมาก โดยเรียงลำดับดังนี้

 อันดับแรก ดา้ นประโยชน์ทีไ่ ดร้ บั คิดเป็นร้อยละ 93.80 มีค่านำ้ หนักคะแนน 4.69 อยู่ในระดบั
คุณภาพดีมาก

 อันดับสอง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การอบรม คดิ เปน็ รอ้ ยละ 93.40 มีคา่ นำ้ หนกั คะแนน
4.67 อยู่ในระดับคุณภาพดี

 อนั ดับสาม ด้านการบริหารจัดการ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 93.00 มคี า่ นำ้ หนักคะแนน 4.65 อยใู่ นระดับ
คุณภาพดี

กศน.ตำบลทุง่ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 23

บทที่ 5
อภปิ รายและข้อเสนอแนะ

ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง
ได้ผลสรุปดงั นี้

วตั ถปุ ระสงค์

1. เพือ่ ให้ผู้เข้ารว่ มกิจกรรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการปอ้ งกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี
2 เพอื่ ให้ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยงุ ลายอย่างต่อเนอื่ งสม่ำเสมอ
3 เพอื่ ใหผ้ ู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมนำความรูท้ ่ีไดร้ บั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เปา้ หมาย (Outputs)

เปา้ หมายเชิงปริมาณ
ประชาชนตำบลทุง่ ขวาง จำนวน 20 คน

เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
- ผู้เข้ารว่ มกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ ใจในการป้องกนั โรคไข้เลอื ดออกอย่างถูกวธิ ี
- ผู้เข้าร่วมกจิ กรรมเกดิ พฤติกรรมในการทำลายแหลง่ เพาะพันธุย์ ุงลายอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ
- ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมนำความรู้ท่ไี ด้รบั ไปปรับใช้ในชวี ติ ประจำวัน

เครื่องมอื ทใี่ ช้ในการเกบ็ รวบรวมข้อมูล
เครื่องมอื ท่ีใชใ้ นการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ในครั้งน้ี คือ แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

การเก็บรวบรวมข้อมลู
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลท่ีรับผดิ ชอบกจิ กรรมแจกแบบสอบถามความ

พงึ พอใจให้กับผรู้ ว่ มกิจกรรม โดยใหผ้ ูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมประเมนิ ผลการจดั กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรม
รณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง

สรุปผลการดำเนนิ งาน
กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง ได้ดำเนินการจดั กจิ กรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคุม โรคไขเ้ ลือดออก

กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง โดยดำเนนิ การเสรจ็ ส้ินลงแลว้ และสรุปรายงานผลการดำเนนิ งานได้ดังน้ี
1. ผรู้ ว่ มกจิ กรรมจำนวน 20 คน รู้จักการป้องกนั โรคไขเ้ ลือดออกอย่างถูกวิธี สามารถกำจดั แหลง่ เพลาะ

พนั ธุ์ยงุ ได้
2. ผูร้ ่วมกิจกรรมรอ้ ยละ 93.80 นำความรู้ทไี่ ด้รบั มาปรบั ใช้ในชีวติ ประจำวัน

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกนั ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 24
3. จากการดำเนนิ กิจกรรมตามโครงการดงั กล่าว สรปุ โดยภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสว่ นใหญม่ ีความ
พงึ พอใจต่อโครงการ อยู่ในระดบั “ดีมาก ” และบรรลุความสำเรจ็ ตามเป้าหมายตัวชวี้ ัดผลลัพธ์ที่ตงั้ ไว้ โดยมี
ค่าเฉลย่ี รอ้ ยละภาพรวมของกิจกรรม 93.40 และค่าการบรรลุเป้าหมายค่าเฉล่ีย 4.67
ข้อเสนอแนะ
- อยากใหม้ ีการจดั กิจกรรมเพ่ือเพิ่มทกั ษะดา้ นต่าง ๆ ในการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ อยา่ งต่อเนอ่ื ง

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สงั กดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 25

ภาคผนวก

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 26

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 27

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 28

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจดั กิจกรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารป้องกนั ควบคุม โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 29

รายงานผลการดำเนนิ งาน

โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกนั ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง

ประจำปงี บประมาณ 2564

ผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ กศน.ตำบลทงุ่ ขวาง สังกัด กศน.อำเภอพนัสนคิ ม

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สงั กัด กศน.อำเภอพนัสนิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 30

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝึกอบรมรณรงคก์ ารป้องกัน ควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 31

คณะผ้จู ัดทำ

ที่ปรึกษา หมื่นสา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม
การงานดี ครู
1. นางณัชธกัญ ทำทอง ครผู ูช้ ว่ ย
2. นางสาวมทุ ิกา ศรีบุณยะแกว้ ครูผู้ช่วย
3. นางพิรฬุ ห์พร คลงั สินธ์ ครู อาสาสมัคร กศน.
4. นางสาวณภษร
3. นางสาวเฟ่อื งฟา้ ครู กศน.ตำบลทุ่งขวาง

คณะทำงาน นำ้ ฟา้ ครู กศน.ตำบลท่งุ ขวาง

นางสาวนติ ยา

บรรณาธกิ าร นำ้ ฟ้า

นางสาวนิตยา

กศน.ตำบลทุ่งขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นิคม

สรปุ ผลการจัดกจิ กรรม โครงการฝกึ อบรมรณรงคก์ ารปอ้ งกัน ควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก กศน.ตำบลทุ่งขวาง 32

กศน.ตำบลท่งุ ขวาง สังกดั กศน.อำเภอพนสั นคิ ม


Click to View FlipBook Version