The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลดำเนินงานปีงบประมาณ2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2021-01-26 21:42:35

สรุปผลดำเนินงานปีงบประมาณ2563

สรุปผลดำเนินงานปีงบประมาณ2563

เจา้ หน้าทบ่ี รรณารักษ์

คาขวญั
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอหนองใหญ่

หอ้ งสมดุ เป็ นฐานของปัญญา
นาพาความรสู้ ทู่ กุ เพศวยั

การบริหารงานห้องสมุดประชาชนอาเภอหนองใหญ่

●เขา้ ถงึ กลมุ่ เปา้ หมาย
●จดั กิจกรรมท่หี ลากหลาย
●พฒั นาแหลง่ เรยี นรูใ้ หม้ ีกิจกรรมท่หี ลากหลาย
●ผนกึ กาลงั ภาคีเครอื ข่าย
●บรกิ ารท่เี ป่ียมไปดว้ ยคณุ ภาพ

โครงการในปี งบประมาณ 2563

ไตรมาส 1- 2

ของหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอหนองใหญ่

• โครงการหอ้ งสมดุ เคลื่อนท่ี
• โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารรกั การอา่ นหอ้ งสมดุ
• โครงการวนั เด็กแหง่ ชาติ
• โครงการหอ้ งสมดุ เคลอื่ นที่สาหรบั ชาวตลาด
• โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารรกั การอา่ นหอ้ งสมดุ
• โครงการอาสาสมคั รสง่ เสริมการอ่าน
• โครงการสง่ เสริมการอา่ นกบั บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน

สอดคลอ้ งกบั นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์
3.6 เพ่ิมอตั ราการอา่ นของประชาชน โดยการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น

ในรูปแบบตา่ งๆ เชน่ อาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอา่ น หอ้ งสมดุ ประชาชน บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน
หอ้ งสมดุ เคล่อื นท่ี ผลกั ดนั ใหเ้ กิดหอ้ งสมดุ สกู่ ารเป็นหอ้ งสมดุ เสมือนจรงิ ตน้ แบบ เพ่ือพฒั นา
ใหป้ ระชาชนมีความสามารถในระดบั อา่ นคลอ่ ง เขา้ ใจความ คิดวิเคราะหพ์ ืน้ ฐาน และ
สามารถรบั รูข้ อ้ มลู ข่าวสารท่ถี กู ตอ้ งและทนั เหตกุ ารณ์ รวมทง้ั นาความรูท้ ่ไี ดร้ บั ไปใชป้ ฏิบตั ิ
จรงิ ในชวี ิตประจาวนั

ระยะเวลา : ตลุ าคม 2562 – มนี าคม 2563
เป้ าหมาย : 200 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม 220 คน
กิจกรรม : บริการหนงั สืออา่ นฟรี ระบายสภี าพวาด กิจกรรมประดิษฐต์ า่ งๆ

โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารรกั การอ่านหอ้ งสมดุ

สอดคลอ้ งกบั นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์
3.6 เพ่ิมอตั ราการอา่ นของประชาชน โดยการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น

ในรูปแบบตา่ งๆ เชน่ อาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอา่ น หอ้ งสมดุ ประชาชน บา้ นหนงั สือชมุ ชน
หอ้ งสมดุ เคล่อื นท่ี ผลกั ดนั ใหเ้ กิดหอ้ งสมดุ สกู่ ารเป็นหอ้ งสมดุ เสมือนจรงิ ตน้ แบบ เพ่ือพฒั นา
ใหป้ ระชาชนมีความสามารถในระดบั อา่ นคลอ่ ง เขา้ ใจความ คิดวิเคราะหพ์ ืน้ ฐาน และ
สามารถรบั รูข้ อ้ มลู ขา่ วสารท่ถี กู ตอ้ งและทนั เหตกุ ารณ์ รวมทง้ั นาความรูท้ ่ไี ดร้ บั ไปใชป้ ฏิบตั ิ
จรงิ ในชีวิตประจาวนั

โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารรกั การอ่านหอ้ งสมดุ

ระยะเวลา : - วนั ท่ี 24 ธนั วาคม 2562 ณ โรงเรียนอนบุ าลหนองใหญ่
- วันที่ 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 ณ โรงเรียนบา้ นหนองประดู่
- วันที่ 6 มนี าคม 2563 ณ โรงเรียนบา้ นหว้ ยมะระ

เป้ าหมาย : 3,450 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม : 3,568 คน
กจิ กรรม : การระบายสีรปู ภาพวนั คริสมาสต์ ตอบคาถามชงิ รางวัล เกมบิงโกคาราชาศพั ท์ ประดษิ ฐส์ อื่ การเรียนรู้

คาศพั ทภ์ าษาองั กฤษ ประชาสมั พนั ธเ์ รื่อง COVID-19 การทาทค่ี นั่ หนงั สอื เป็ นรปู ตา่ งๆ

โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารรกั การอ่านหอ้ งสมดุ

ระยะเวลา : - เดอื นตลุ าคม 2562 – เดือนมนี าคม 2563
เป้ าหมาย : 3,450 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม : 3,568 คน

โครงการวนั เด็กแห่งชาติ

สอดคลอ้ งกบั นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นความม่นั คง
1.5 สรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจในขนบธรรมเนยี ม ประเพณี วฒั นธรรมของ

ประเทศเพื่อนบา้ น ยอมรบั และเคารพในประเพณี วฒั นธรรมของกลมุ่ ชาตพิ นั ธ์ และชาวตา่ งชาติทมี่ ี
ความหลากหลาย ในลกั ษณะพหสุ งั คมทีอ่ ยรู่ ว่ มกนั

3. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์
3.4 เสรมิ สรา้ งความรว่ มมือกบั เครอื ขา่ ย ประสาน สง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ภาคี

เครอื ขา่ ย ทง้ั ภาครฐั เอกชน ประชาสงั คม และองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น รวมทง้ั สง่ เสรมิ และ
สนบั สนนุ การมีสว่ นรว่ มของชมุ ชน เพ่ือสรา้ งความเขา้ ใจ และใหเ้ กิดความรว่ มมือในการสง่ เสรมิ
สนบั สนนุ และจดั การศกึ ษาและการเรยี นรูใ้ หก้ บั ประชาชนอยา่ งมีคณุ ภาพ

3) ประสานความรว่ มมอื กบั ภาคีเครอื ขา่ ยเพ่ือการขยายและ
พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ใหเ้ ขา้ ถงึ กลมุ่ เปา้ หมายทกุ กลมุ่ อยา่ ง
กวา้ งขวางและมคี ณุ ภาพ อาทิ กลมุ่ ผสู้ งู อายุ กลมุ่ อสม.

โครงการวนั เด็กแห่งชาติ

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2563
พนื้ ท่ดี าเนนิ การ : โรงเรียนอนบุ าลหนองใหญ่
เป้ าหมาย : 100 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม : 100 คน
กิจกรรม : ตอบคาถามชงิ รางวัล พิมพภ์ าพจากกา้ นกลว้ ย ระบายสรี ปู ภาพ

โครงการหอ้ งสมดุ เคลอ่ื นท่ี

สาหรบั ชาวตลาด

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์
3.6 เพ่ิมอตั ราการอา่ นของประชาชน โดยการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น

ในรูปแบบตา่ งๆ เชน่ อาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอา่ น หอ้ งสมดุ ประชาชน บา้ นหนงั สือชมุ ชน
หอ้ งสมดุ เคล่อื นท่ี ผลกั ดนั ใหเ้ กิดหอ้ งสมดุ สกู่ ารเป็นหอ้ งสมดุ เสมือนจรงิ ตน้ แบบ เพ่ือพฒั นา
ใหป้ ระชาชนมีความสามารถในระดบั อา่ นคลอ่ ง เขา้ ใจความ คดิ วิเคราะหพ์ ืน้ ฐาน และ
สามารถรบั รูข้ อ้ มลู ขา่ วสารท่ถี กู ตอ้ งและทนั เหตกุ ารณ์ รวมทง้ั นาความรูท้ ่ไี ดร้ บั ไปใชป้ ฏิบตั ิ
จรงิ ในชีวิตประจาวนั

โครงการหอ้ งสมดุ เคลื่อนที่

สาหรบั ชาวตลาด

ระยะเวลา : เดอื นตลุ าคม 2562 - เดือนมนี าคม 2563
พนื้ ท่ีดาเนนิ การ : ตลาดนดั ตาบลหนองใหญ่ ตลาดนดั ตาบลเขาซก ตลาดนดั ตาบลคลองพลู

ตลาดนดั ตาบลหนองเสอื ชา้ ง ตลาดนดั ตาบลหา้ งสงู
เป้ าหมาย : 260 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม : 270 คน
กิจกรรม : การทาพวงกญุ แจจากใบยางพาราปการทาก๊บิ ตดิ ผมดว้ ยเชอื กไหมพรม

รบั /บริจาคหนงั สอื ระบายสรี ปู ภาพ

โครงการอาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอ่าน

สอดคลอ้ งกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์
3.6 เพ่ิมอตั ราการอา่ นของประชาชน โดยการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น

ในรูปแบบตา่ งๆ เชน่ อาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอา่ น หอ้ งสมดุ ประชาชน บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน
หอ้ งสมดุ เคล่อื นท่ี ผลกั ดนั ใหเ้ กิดหอ้ งสมดุ สกู่ ารเป็นหอ้ งสมดุ เสมือนจรงิ ตน้ แบบ เพ่ือพฒั นา
ใหป้ ระชาชนมีความสามารถในระดบั อา่ นคลอ่ ง เขา้ ใจความ คิดวิเคราะหพ์ ืน้ ฐาน และ
สามารถรบั รูข้ อ้ มลู ข่าวสารท่ถี กู ตอ้ งและทนั เหตกุ ารณ์ รวมทง้ั นาความรูท้ ่ไี ดร้ บั ไปใชป้ ฏิบตั ิ
จรงิ ในชีวิตประจาวนั

โครงการอาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอา่ น

ระยะเวลา : เดอื นตลุ าคม 2562 - เดือนมนี าคม 2563
พ้นื ทดี่ าเนนิ การ : ตาบลหนองใหญ่ ตาบลเขาซก ตาบลคลองพลู ตาบลหนองเสือชา้ ง

และตาบลหา้ งสงู
เป้ าหมาย : 560 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม : 560 คน
กจิ กรรม : รบั /บริจาคหนงั สือ ระบายสีรปู ภาพ

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน

สอดคล้องกบั นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์
3.6 เพ่ิมอตั ราการอา่ นของประชาชน โดยการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น

ในรูปแบบตา่ งๆ เชน่ อาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอา่ น หอ้ งสมดุ ประชาชน บา้ นหนงั สือชมุ ชน
หอ้ งสมดุ เคล่ือนท่ี ผลกั ดนั ใหเ้ กิดหอ้ งสมดุ สกู่ ารเป็นหอ้ งสมดุ เสมือนจรงิ ตน้ แบบ เพ่ือพฒั นา
ใหป้ ระชาชนมีความสามารถในระดบั อา่ นคลอ่ ง เขา้ ใจความ คดิ วิเคราะหพ์ ืน้ ฐาน และ
สามารถรบั รูข้ อ้ มลู ข่าวสารท่ถี กู ตอ้ งและทนั เหตกุ ารณ์ รวมทง้ั นาความรูท้ ่ไี ดร้ บั ไปใชป้ ฏิบตั ิ
จรงิ ในชวี ิตประจาวนั

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สือชมุ ชน

1. ช่ือบ้านหนังสือชุมชน บา้ นบึงสามง่าม
-ทตี่ ้ัง 22/2 หมู่ 3 ตาบลเขาซก อาเภอหนองใหญ่ จงั หวดั ชลบุรี
-ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน/เจ้าของบ้านหนังสือ
นางยอด ผาสีอายุ 57 ปี
- ครู กศน. ผู้รับผดิ ชอบ นางสาวสุภตั รา จินพละ

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สือชมุ ชน

2.ชื่อบ้านหนังสือชุมชนบา้ นคลองตะเคียน

-ท่ีต้ังหมู่ท่ี 3 ตาบลคลองพลู อาเภอ หนองใหญ่
จังหวดั ชลบุรี

-ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน/เจ้าของบ้านหนังสือ
นางสาวชนิกา พทุ ธวงศ์ อายุ 56 ปี
-ครู กศน. ผู้รับผิดชอบ นางโสภิต เลศิ ธุวานนท์

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน

3. ชื่อบ้านหนังสือชุมชน บา้ นป่ าแดง

- ท่ีต้ัง 72/8 หมู่ 1 ตาบลหา้ งสูง อาเภอหนองใหญ่
จงั หวดั ชลบุรี

- ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน/เจ้าของบ้านหนังสือ
นายสารอง พาพทุ ธา อายุ 54 ปี
-ครู กศน. ผู้รับผดิ ชอบ นางสาวสิริพรรณ ทองเอีย่ ม

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สอื ชมุ ชน

4. ชื่อบ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเสือช้าง
- ที่ต้งั หมู่ที่ 4 ตาบล หนองเสือชา้ ง อาเภอ หนองใหญ่
จงั หวดั ชลบุรี
-ผ้ดู ูแลบ้านหนังสือชุมชน/เจ้าของบ้านหนังสือ
นางธนิษฐอ์ ร ตรีธนวฒั น์ อายุ 48 ปี
-ครู กศน. ผู้รับผดิ ชอบ นางสาวอดสิ า ธนสุขสมบัติ

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สือชมุ ชน

5. ชื่อบ้านหนังสือชุมชน
-ชุมชน ต้งั อยู่ เลขท่ี 572 หมู่ 1 ตาบลหนองใหญ่
อาเภอหนองใหญ่ จงั หวดั ชลบุรี
-ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน/เจ้าของบ้านหนังสือ
นางวรดา สกลุ ชชั วาล อายุ 51 ปี
-ครู กศน. ผู้รับผดิ ชอบ นางสาวปัทมาพร สุรวิทย์

โครงการสง่ เสรมิ การอ่านกบั

บา้ นหนงั สือชมุ ชน

ระยะเวลา : เดือนตลุ าคม 2562 - เดอื นมนี าคม 2563
พนื้ ทดี่ าเนนิ การ : ตาบลหนองใหญ่ ตาบลเขาซก ตาบลคลองพลู ตาบลหนองเสือชา้ ง

และตาบลหา้ งสงู
เป้ าหมาย : 1,875 คน
ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม : 1,875 คน
กิจกรรม : รับ/บริจาคหนงั สอื ระบายสีรปู ภาพ

สรปุ จานวนสมาชิกและผรู้ บั บรกิ ารหอ้ งสมดุ ฯ

50 ลา ประจาเดือน ชาย หญงิ จานวน

45 ดบั (คน)

40 1 ตลุ าคม 2562 18 20 38

35

30 2 พฤศจิกายน 2562 16 18 34

25 3 ธันวาคม 2562 22 24 46

20 4 มกราคม 2563 14 33 47
15

10 5 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 18 22 40

5 6 มีนาคม 2563 13 28 41

0

รวม 101 145 246

ลา ประจาเดือน จานวน (คน)

620 ดับ

610 1 ตลุ าคม 2562 594

600 2 พฤศจิกายน 2562 612

590 3 ธันวาคม 2562 585

4 มกราคม 2563 598

580 5 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 601

570 6 มีนาคม 2563 578

560 รวม 3,568

การพฒั นาหอ้ งสมดุ ฯ

• จดั นิทรรศการตามวาระและโอกาส

การพฒั นาหอ้ งสมดุ ฯ

• การดาเนินการปรบั ปรงุ และจดั บรรยากาศของภายในหอ้ งสมดุ ฯ

กจิ กรรมอ่ืนๆ

• เขา้ รว่ มกจิ กรรมกบั หนว่ ยทอ้ งถิ่น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
UBKSASEM SHARING 2
Next Book
HP QuickTest Professional 11.00 Product Availability Matrix