The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2020-04-27 00:08:16

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน

Keywords: E-Book

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน

ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสท่ี 2
ประจาปี 2563

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอบ้านบงึ

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านบงึคานา

รายงานผลการปฏิบัติงานตาแหน่งบรรณารักษ์ (อัตราจ้าง) ห้องสมุดประชาชนอาเภอบ้านบึง ประจาปี
งบประมาณ 2563 โดยได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการปฏิบัติงานด้าน
อื่นๆ ซึ่งผู้จดั ทามวี ตั ถปุ ระสงค์เพ่ือเป็นการเกบ็ รวบรวมผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี
31 มีนาคม 2563 ข้ึนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตาแหน่ง
บรรณารกั ษ์ (อตั ราจ้าง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ปฏิบัติงานจริงตามรายงานผลการปฏิบัติงานที่นาเสนอน้ี ด้วยความตั้งม่ัน
ในคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ทีจ่ ะทางานเพอื่ ใหเ้ กิดประโยชน์ต่อประชาชน และหวังว่ารายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์
ในการวางแผน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พร้อมกันนี้ผู้จัดทา
ยนิ ดีน้อมรบั คาติชม และข้อเสนอแนะสาหรบั ใช้ในการปรับปรุงแกไ้ ขเพอ่ื ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ ูงสุดต่อไป

ลงช่อื ……………………………………….
นายมงคลยศ สถาวร

ตาแหน่ง บรรณารกั ษ์ (อัตราจา้ ง)สารบัญ

เรอ่ื ง หนา้
คานา.................................................................................................................................................................. ก
สารบญั ............................................................................................................................................................... ข
ข้อมลู เบ้ืองต้น .................................................................................................................................................... ค
หลักเกณฑก์ ารประเมนิ

ตวั ชว้ี ัด/ ผลงาน

1.ด้านการปฏิบัติการ ......................................................................................................................... 1
2.ดานการวางแผน........................................................................................................................... 18
3. ดานการจดั กิจกรรมสงเสริม การอาน และการเรียนรตู ลอดชีวติ ................................................. 26
4. ดานการจดั สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมดุ ............................................................ 32
5 ดานการทางานรวมกับชมุ ชนและเครือขายการเรยี นรู.................................................................. 36
6. ปฏบิ ัตงิ านอน่ื ตามท่ไี ดร้ ับมอบหมาย............................................................................................................ 40

ภาคผนวก

คณะผจู้ ัดทา ..................................................................................................................................................... 42ขอ้ มูลเบ้ืองต้น

ข้อมูลส่วนตวั

- ช่ือ-นามสกุล : นายมงคลยศ สถาวร

- เพศ : ชาย
- อายุ : 45 ปี

- เชอ้ื ชาติ : ไทย
- สัญชาติ : ไทย
- ศาสนา : พุทธ

- ส่วนสูง : 168 เซนตเิ มตร
- นา้ หนกั : 67 กโิ ลกรมั
- ท่อี ยู่ปัจจุบนั : 99/1ก ม.1 ต.คลองกิว่ อ.บ้านบงึ จ.ชลบุรี
- E-mail : [email protected]

ประวัติการศกึ ษา
 สาเรจ็ การศกึ ษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
พ.ศ.2536 โรงเรียนชลราษฎรอารุง

 สาเรจ็ การศกึ ษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2540 มหาวิทยาลยั รามคาแหง
คณะมนุษยศาสตรส์ ่ือสารมวลชน

ความสามารถพเิ ศษ ระดับ
ดมี าก
ทกั ษะดา้ นโปรแกรม ดมี าก
Microsoft Excel ดีมาก
Microsoft Word
Microsoft Powerpoint

1

1.ดา้ นการปฏิบตั ิการ

2

1.1 มกี ารจัดหา คัดเลอื ก วเิ คราะห จาแนกหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อส่งิ พมิ พ สอ่ื โสต

ทศั น และสื่ออเิ ลก็ ทรอนิกส ทารายการบรรณานกุ รม ดรรชนี สาระสังเขป และบนั ทกึ ลงฐานขอมูล
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพอื่ เปนแหลงจัดเกบ็ และใหบรกิ าร

งานหอ้ งสมดุ แบ่งการบริหารงานออกเปน็ 5 งาน ได้แก่
ด้วยงานหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอบา้ นบึง มีหน้าทแ่ี ละภาระงานทีร่ ับผดิ ชอบหลายงานดว้ ยกนั ซึ่งสามารถ

แบ่งงานออกเป็น 1) งานบรหิ าร 2) งานบรกิ าร 3) งานด้านเทคนิคหอ้ งสมุดและวเิ คราะห์หมวดหม่หู นงั สอื
4) งานวารสารและหนังสอื พิมพ์ 5) งานคอมพวิ เตอรห์ อ้ งสมุด ดังรายละเอียดตอ่ ไปน้ี

ลาดับท่ี 1 ด้านการปฏบิ ตั ิการ รายละเอยี ดการปฏิบตั งิ าน เป้าหมาย ผลการ
(ครัง้ ) ดาเนนิ งาน
หน้าทีแ่ ละภาระงานที่รบั ผดิ ชอบ -วางแผนการจดั ทาโครงการและกจิ กรรมโดยใช้ 5
หลัก PDCA (เดอื นละ 1 ครงั้ ) 5 (คร้งั )
1.งานบรหิ าร -คัดเลอื กจดั ซื้อจัดหาทรัพยากร 5
1.1 การวางแผนปฏิบตั งิ านหอ้ งสมดุ สารสนเทศตรงตามความตอ้ งการของผู้ใช้ 1
1.2 คัดเลอื ก จดั ชอื้ จัดหาทรัพยากร -คัดเลอื กจดั ซ้อื วารสารและหนังสือพิมพ์ 5
สารสนเทศตรงตามความต้องการ ประจาเดือน พ.ย 62 - มี.ค 63
ของผู้ใช้ -ควบคุม กากับ จัดหา จดั ซื้อ หนังสอื , วารสาร 1
และหนงั สือพิมพ์ ( ดาเนนิ การ 2 ไตรมาส 1
1.3 ควบคมุ กากบั ดูแลงานจดั หา ครง้ั )
ทรพั ยากรสารนเิ ทศ

1.4 ควบคุม กากบั ดูแลงานลงทะเบียน -ควบคุม กากบั จัดทาสมุดลงทะเบียนวารสาร 5 5
5 5
ทรัพยากรสารนเิ ทศทุกประเภท จุลสาร 5 5

-ควบคุม กากบั งานลงทะเบียนหนงั สือใน

ระบบ PLS (เดอื นละ 1 คร้งั )

1.5 ควบคมุ กากับ ดูแลงานลงทะเบยี น -ควบคุม กากับ ดแู ลงานลงทะเบียน

ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทรพั ยากรสารนเิ ทศทุกประเภท ดาเนนิ การ

และดาเนนิ การจดั ซอื้ ลงทะเบยี นทรัพยากรสารสนเทศ (เดอื นละ 1

ครง้ั )

1.6 ควบคุม กากบั ดแู ลงานวเิ คราะห์ -ควบคุม กากับดูแลงานวิเคราะห์เลขหมู่

เลขหมู่หนงั สอื ทรัพยากรสารนิเทศ หนังสือ และพิมพล์ งในระบบ PLS

ทุกประการ (เดือนละ 1ครงั้ )

3

หน้าท่ีและภาระงานทีร่ บั ผดิ ชอบ รายละเอียดการปฏบิ ตั งิ าน เปา้ หมาย ผลการ
(คร้งั ) ดาเนินงาน
ตอ่ ขอรบั บรจิ า 1.7 ติดตอ่ ขอรับบริจาคสงิ่ พมิ พ์ -ไมไ่ ด้ดาเนินการขอรบั บรจิ าคส่ิงพิมพ์ 1
6 (คร้งั )
ประเภท หนังสือ วารสาร งานวิจยั (เน่ืองจากปจั จุบนั มีสง่ิ พมิ พท์ ี่จัดสง่ ให้กับ 1
1
วิทยานพิ นธ์ หอ้ งสมุดมีเป็นจานวนมาก) แตไ่ ด้รับบรจิ าค 6
1
จากผูท้ ่มี าติดต่อขอบริจาคท่ีห้องสมุดฯ 1
1
1.8 จัดทาสถติ ิของงานบริการต่างๆ -จัดทาสถิติของงานบรกิ ารตา่ งๆ 1 1

ของห้องสมดุ ประจาปีการศึกษา ของหอ้ งสมุด ประจาปกี ารศกึ ษา (สถติ ิ 1 1
1
จานวนผ้ใู ชบ้ ริการ, จานวนสมาชกิ , จานวน
1
หนงั สือ, ผใู้ ช้บริการสงู สดุ , หนงั สอื ท่ไี ดร้ บั การ

ยมื สงู สดุ ) (ดาเนนิ การเดอื นละ 1 ครัง้ )

1.9 ควบคมุ ด-ไูแดลท้ กาากราตรดิ ตตราวมจทสอวงบถราามยชื่อผู้ -ทท่ี าการตรวจสอบรายช่อื ผู้ท่ียงั ค้างคนื

ทรพั ยากรสารนเิ ทศทกุ ประเภท ทรัพยากรสารนิเทศแลว้ ในระบบ PLS ปรากฏ

ทีเ่ กินกาหนด ว่าไม่มผี ู้ค้างคืนทรพั ยากรสารสนเทศ จึงไมไ่ ด้

ทาการติดตามทวงถาม (ตรวจสอบ 2 ไตรมาส

1 ครง้ั )

1.10 ประเมนิ การเข้าใช้บริการห้องสมดุ -จากผลการดาเนนิ งานห้องสมุดประชาชน

ในเร่ืองของปัญหาและอปุ สรรค อาเภอบา้ นบงึ จงั หวัดชลบรุ ี โดยการตอบ

เพ่ือนามาแก้ไขและปรบั ปรงุ เสนอ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

ตอ่ ผบู้ งั คับบัญชา ของห้องสมดุ ประชาชนอาเภอบา้ นบงึ

จงั หวดั ชลบุรี จานวน 102 คน

1.11 สรปุ ผลรายงาน ผลการปฏิบัตงิ าน -จัดทาสรปุ ผลรายงาน ผลการปฏบิ ัติงาน

หอ้ งสมดุ หอ้ งสมดุ ประจาปีงบประมาณ 2562

(ดาเนินการ 2 ไตรมาส 1 ครั้ง)

2.งานดา้ นเทคนิคหอ้ งสมุดและวิเคราะห์ -สารวจความต้องการของผใู้ ช้ โดยทาแบบ
หมวดหมู่หนงั สอื สารวจสอบถาม และสอบถามด้วยตนเอง และ
2.1 สารวจความต้องการของผู้ใช้
และได้ทาการจัดซ้ือตามความตอ้ งการของ
ประกอบการพจิ ารณาและ ประชาชนทมี่ าใช้บริการ
จัดซื้อและจัดหาทรพั ยากร (ดาเนินการ 2 ไตรมาส1 ครั้ง)

สารนิเทศเขา้ หอ้ งสมุด

2.2 จัดหาทรพั ยากรสารนเิ ทศประเภท -จดั หา จดั ซื้อ หนงั สือ, วารสารและ

หนังสอื ตารา เอกสาร หนงั สอื พิมพ,์ หนังสอื พระราชนพิ นธส์ มเดจ็

วิทยานิพนธ์ วารสาร พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

หนงั สอื พิมพ์ จลุ สาร และสอ่ื (ดาเนนิ การ 2 ไตรมาส 1 ครั้ง)

อิเล็กทรอนกิ ส์ต่างๆ

4

หนา้ ที่และภาระงานที่รบั ผิดชอบ รายละเอียดการปฏบิ ตั ิงาน เป้าหมาย ผลการ
(คร้งั ) ดาเนินงาน
2.3 สารวจแหล่งจาหนา่ ย พจิ ารณา -พจิ ารณาแหลง่ จาหนา่ ยที่น่าเชื่อถือ และทา 1
แหล่งที่น่าเช่อื ถอื และเปน็ ตัวแทน การจัดซ้ือหนงั สือ (คร้งั )
โดยตรงจากบรษิ ทั ท่ีผลิตส่ิงพิมพ์ -พิจารณาแหลง่ จาหนา่ ยทนี่ ่าเชอ่ื ถอื และทา 1 1
การจดั ซ้ือวารสาร และหนงั สือพมิ พ์
2.4 คดั เลือกและจดั ซอ้ื ทรพั ยากร (ดาเนินการ 2 ไตรมาส1 ครงั้ ) 1 1
สารนเิ ทศ ตามจานวนงบประมาณ ท่ีไดร้ ับ -คดั เลอื กและจัดซือ้ ทรัพยากรสารนิเทศ
ตามจานวนงบประมาณที่ไดร้ ับ (หนังสอื ได้รับ 1 1
2.5 ดาเนนิ การขออนุมตั ิซือ้ ทรัพยากร งบประมาณดาเนนิ การ 2 ไตรมาส เป็นเงิน 1
สารนิเทศตามรายการท่ีต้องการ 15,000.-บาท (ดาเนนิ การ ไตรมาส 1 คร้งั ), 5 1
วารสารและหนงั สือพิมพ์ งบประมาณ 5 1
2.6 ดาเนนิ การตรวจรับหนงั สือใหม่ ดาเนินงาน 2 ไตรมาส เป็นเงิน 15,000.-บาท 5
(ดาเนนิ การ 2 ไตรมาส 1 ครัง้ ) 5 5
2.7 ตรวจสอบความถูกตอ้ ง -ทาบนั ทกึ ขออนุมัติซ้ือทรัพยากรสารนิเทศตาม
ของทรัพยากรสารนเิ ทศ เพือ่ ดาเนินการ รายการทีต่ ้องการตอ่ ผอ. กศน.อาเภอบา้ นบงึ 5
ต่อไป (ขออนุมัติซื้อหนงั สอื , วารสาร/หนังสอื พมิ พ)์
(ดาเนินการ 2 ไตรมาส 1 คร้งั )
2.8 ลงทะเบยี นทรัพยากรสารนิเทศ -ดาเนินการตรวจรับหนังสือใหม่ (ดาเนินการ 2
ทุกประเภท ไตรมาส 1 คร้งั )
-ตรวจสอบความถูกตอ้ งของหนังสือ, วารสาร
2.9 ประทบั ตราห้องสมุดที่สันหนงั สือ และหนังสือพมิ พ์ เพ่ือดาเนินการตอ่ ไป
ท้งั 3 ด้านทหี่ นา้ ปกในของหนังสือ (ดาเนนิ การ 2 ไตรมาส 1 ครงั้ )
หนา้ ลับเฉพาะหน้าสุดท้ายของ -ดาเนินการลงทะเบียนหนงั สือใหม่ โดยใช้
หนงั สือ โปรแกรมระบบบรหิ ารงานห้องสมุด PLS v.5
(เดือนละ 1 ครง้ั )
2.10 ประทับตราวันที/่ เดือน/ปี -ประทบั ตราหอ้ งสมุดที่สันหนังสือ
ท่ีลงทะเบียน และลงทะเบยี น ท้งั 3 ดา้ นทีห่ น้าปกในของหนงั สอื
ตามลาดับ เลขของ หนา้ ลับเฉพาะหนา้ สุดท้ายของ
ทรัพยากรสารนเิ ทศ หนังสือ (เดอื นละ 1 ครงั้ )
-ประทับตราวันท่/ี เดอื น/ปี
ที่ลงทะเบียน และลงทะเบียน
ตามลาดบั เลขของ
ทรพั ยากรสารนเิ ทศ (เดือนละ 1ครัง้ )

5

หน้าที่และภาระงานทีร่ ับผิดชอบ รายละเอยี ดการปฏิบตั ิงาน เปา้ หมาย ผลการ
(ครงั้ ) ดาเนินงาน
2.11 วเิ คราะหห์ มวดหมู่ -วเิ คราะหห์ มวดหมู่หนังสือตามไตรมาส, 5
หนงั สอื พรอ้ มกาหนดหวั เรอื่ ง วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือพระราชนิพนธ์ (ครัง้ )
ของหนงั สือภาษาไทย และ (เดอื นละ 1ครง้ั ) 5 5
ภาษาตา่ งประเทศ ทรพั ยากร 5
สารนเิ ทศ ทุกประเภท -บนั ทึกเลขเรยี กหนังสือลงในตัวเลม่ 5 5
(เดอื นละ 1ครัง้ ) 5
2.12 บันทกึ เลขเรียกหนงั สือลงใน -ผนึกบัตรกาหนดสง่ ทีห่ นา้ สุดท้าย 5 5
ตวั เล่ม ของหนงั สอื (เดือนละ 1คร้ัง) 5
-พิมพส์ ัน ซองบตั ร เขียน 5
2.13 ผนึกบตั รกาหนดส่งท่หี นา้ สุดท้าย บตั รรายการหนงั สือ จานวน 83 เล่ม 5 5
ของหนังสือ (เดอื นละ 1ครงั้ ) 5
-คัดเลือกหนังสอื เก่าทช่ี ารุด เพ่ือเตรียมซ่อม 1,500 5
2.14 พิมพ์สัน ซองบตั ร เขยี น และเพอ่ื จาหนา่ ย (เดือนละ 1 คร้งั ) 100 5
บัตรรายการหนงั สือ -บารงุ ซอ่ มแซมหนงั สอื เกา่ ที่ 500 1,800
ชารดุ ให้อย่ใู นสภาพท่ีสามารถ 278
2.15 คดั เลือกหนงั สอื เกา่ ทช่ี ารดุ ใหบ้ ริการได้ (เดอื นละ 1 ครั้ง) - 540
-จัดส่งทรพั ยากรสารนิเทศทกุ 500
2.16 บารงุ ซ่อมแซมหนังสือเก่าท่ี ประเภทให้งานบรกิ าร -
ชารุดให้อยใู่ นสภาพทส่ี ามารถ - 900
ให้บริการได้
-บริการยืม – คนื หนังสอื
2.17 จดั ส่งทรัพยากรสารนิเทศทกุ (เฉลยี่ ยมื หนงั สือวันละ 10คนx30วันx6เดือน)
ประเภทให้งานบรกิ าร -บรกิ ารทาบตั รสมาชิกห้องสมุด
-บริการตอบคาถามและชว่ ยค้นคว้า
2.18 ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่อน่ื ๆ ตามท่ไี ดร้ บั (เฉลย่ี ตอบคาถามวันละ 3คนx30 วันx6เดอื น)
มอบหมาย -หอ้ งสมุดมบี รกิ ารให้จองหนังสือ (แตเ่ นื่องจาก
หนงั สอื มใี หบ้ รกิ ารเปน็ จานวนมาก ผู้ใชบ้ รกิ าร
3. งานบรกิ าร จึงไมค่ อ่ ยมีผู้ใชบ้ ริการหนงั สอื จอง
3.1 บรกิ ารยืม – คนื หนังสอื -บรกิ ารอนิ เตอรเ์ น็ตเพื่อการศกึ ษาคน้ คว้า
3.2 บริการทาบตั รสมาชกิ ห้องสมุด (เฉลี่ยวันละ 5 คนx30วนั x6เดือน) ผ้ใู ช้บรกิ าร
3.3 บริการตอบคาถามและช่วยคน้ คว้า Computer และ Wifi

3.4 บรกิ ารหนงั สอื จอง

3.5 บริการอินเตอรเ์ นต็ เพอ่ื การศกึ ษา
คน้ ควา้

6

หนา้ ทแ่ี ละภาระงานทีร่ ับผดิ ชอบ รายละเอยี ดการปฏบิ ัติงาน เป้าหมาย ผลการ
(ครั้ง) ดาเนินงาน
3.6 บริการแนะนาจัดแสดงหนงั สอื ใหม่
ประจาปกี ารศกึ ษา -บริการแนะนาจดั แสดงหนงั สอื ใหม่ ประจาปี 5 (ครั้ง)
การศึกษา(เดอื นละ 1 ครัง้ ) 1 5
3.7 ตดิ ตามทวงคืนหนังสือคา้ งสง่ ของ
อาจารย์ นกั ศึกษา ทพ่ี ้นจากการ -ตดิ ตามทวงคืนหนังสือค้างสง่ ของ อาจารย์ 1 1
เป็นสมาชกิ นักศึกษา ทพ่ี น้ จากการเป็นสมาชกิ
3.8 เก็บรวบรวมขอ้ มูลสถิตติ า่ งๆ (ดาเนนิ การตรวจสอบเดือนละ 1 ครัง้ ) 180 1
18
สรุปผลการดาเนินงานห้องสมุด เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตา่ งสรุปผลการ 180 180
ดาเนนิ งานหอ้ งสมดุ (ดาเนนิ การ 2 ไตรมาส
3.9 จดั เรียงสารสนเทศขึ้นชนั้ และ 1 ครงั้ ) 5 18
ตรวจเช็คการจดั เกบ็ หนงั สือเพือ่ ให้ 5
บรกิ าร -จัดเรียงสารสนเทศขึน้ ชัน้ และ ตรวจเช็คการ 5 180
จดั เกบ็ หนงั สอื เพอื่ ให้บรกิ าร (ดาเนนิ การวนั ละ 5
3.10 ปฏิบตั ิหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ไดร้ บั 1 คร้งั x30 วนั x 6 เดอื น) 0 5
มอบหมาย
-เคลือ่ นทไ่ี ปให้บริการบา้ นหนงั สือชมุ ชน, , 1 5
4.งานวารและหนงั สอื พมิ พ์ โครงการหอ้ งสมดุ เคล่ือนท่ี (เดอื นละ 3 ครงั้ ) 5
4.1 ตรวจรบั และประทบั ตรา 5
วารสาร และหนงั สือพิมพ์ - ตรวจรบั และประทับตรา วารสารและ 0
4.2 บนั ทกึ บทความในวารสารและ หนงั สือพิมพ์ (ดาเนินการวันละ 1 ครง้ั x30 วันx
หนังสือพิมพล์ งในฐานขอ้ มลู พร้อม 6 เดือน) 1
กาหนดหวั เรอ่ื ง
4.3 หาขา่ วในหนังสอื พิมพเ์ พอ่ื ทา -บนั ทึกบทความในวารสารและ หนังสือพมิ พ์
กฤตภาค ออกใหบ้ ริการคน้ ควา้ ลงในฐานขอ้ มูลพรอ้ มกาหนดหัวเรอ่ื ง
4.4 ลงทะเบียนกฤตภาค (เดือนละ 1 ครั้ง)
4.5 ซ่อมวารสารเกา่ ท่ีชารุดใหอ้ ยู่ใน
สภาพให้บรกิ ารได้ -หาข่าวในหนังสือพมิ พเ์ พื่อทา กฤตภาค
4.6 ปฏบิ ตั ิงานเย็บเล่มวารสาร ออกใหบ้ ริการค้นควา้ (เดอื นละ 1 เรอ่ื ง)
หนังสือพมิ พ์ประกอบการค้นควา้
4.7 รวบรวมสถิตงิ านวารสารและ -ลงทะเบยี นกฤตภาค (เดือนละ1 ครงั้ )
หนงั สอื พิมพ์ จดั ทาเปน็ รายงาน
ประจาไตรมาสที่ 1-2 -ซอ่ มวารสารเกา่ ท่ีชารดุ ให้อยู่ใน สภาพให้
บรกิ ารได้(เดอื นละ 1 คร้ัง)
(เดอื นพฤศจกิ ายน 2562 -มีนาคม 2563)
-ซ่อมวารสารเกา่ ท่ีชารุดใหอ้ ยู่ใน สภาพ
ใหบ้ ริการได้

-รวบรวมสถิตงิ านวารสาร และหนังสอื พิมพ์
จัดทาเปน็ รายงานประจาไตรมาสท่ี 1-2
(เดือนพฤศจิกายน 2562 -มีนาคม 2563)

4.8 ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่อื่นๆ ตามทไี่ ดร้ ับ -ปฏบิ ัตหิ น้าทอี่ นื่ ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย 5 5
มอบหมาย

7

หน้าทแ่ี ละภาระงานท่รี บั ผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน เปา้ หมาย ผลการ
(ครงั้ ) ดาเนนิ งาน
5.งานเทคโนโลยคี อมพวิ เตอร์ห้องสมดุ -เตรียมความพร้อมของเครอ่ื ง คอมพวิ เตอร์
5.1 เตรยี มความพร้อมของเคร่อื ง ในการใหบ้ ริการ(วนั ละ 1 คร้งั x30วนั x6เดือน) 180 (ครง้ั )
คอมพิวเตอรใ์ นการใหบ้ รกิ าร 180
5.2 ออกแบบและพฒั นาเว็บไซต์ของ -ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตข์ องหอ้ งสมดุ 1
หอ้ งสมุด (ดาเนินการ 2 ไตรมาส 1 ครง้ั ) 1
5.3 วางระบบและบริการเครอื ข่าย -วางระบบและบรกิ ารเครอื ขา่ ยอินเตอร์เนต็ 150
อินเตอร์เน็ตภายในหอ้ งสมุด ภายในหอ้ งสมุด(ตรวจสอบเครือข่าย และ 150
ใหบ้ รกิ ารวนั ละ 1 ครง้ั x30วนั x5เดอื น) 5
5.4 จัดทาฐานขอ้ มูลหนงั สือ และปอ้ น -จัดทาฐานข้อมูลหนงั สือ และป้อนขอ้ มูลเข้า 500 5
ข้อมูลเขา้ ในโปรแกรมห้องสมดุ ในโปรแกรมห้องสมดุ (เดอื นละ 1 ครั้ง) 520
-ใหบ้ รกิ ารสบื ค้นขอ้ มูลระบบหอ้ งสมุดอัตโนมตั ิ
5.5 ใหบ้ ริการสบื ค้นขอ้ มูลระบบ
ห้องสมุดอตั โนมัติ

8

ลาดบั ที่ 2 ดา้ นการปรับปรงุ ห้องสมดุ ทางกายภาพ

หน้าทีแ่ ละภาระงานที่รับผดิ ชอบ รายละเอยี ดการปฏบิ ัติงาน เป้าหมาย ผลการ
1.ปรับปรงุ ภายใน (คร้ัง) ดาเนนิ งาน
1) จัดปรับปรุงบริเวณสานักงาน
2.ปรับปรุงภายนอก 2) ปรับปรงุ แฟ้มเอกสาร เพ่อื ให้หางานง่าย 5 (ครั้ง)
3) หมุนเวยี นหนงั สือท่ีมุมแนะนาหนงั สือใหม่
4) จัดทามุมหนงั สือพระราชนพิ นธ์ 5
5) จัดเรยี งหนงั สือในชนั้ ใหม่
6) จดั มมุ ยมื – คนื ใหม่ 55

1) ทาความสะอาดบริเวณภายนอก
2) จากดั จานวนถงั ขยะ และจดุ วาง
3) ตดิ บอร์ดนทิ รรศการให้ความรู้
4) จดั เก็บหนังสอื รบั บริจาค
5 ) จัดสวนหยอ่ ม
6) ตดิ ปา้ ยเวลาเปดิ -ปิด

ลาดบั ท่ี 3 ด้านการเพิ่มสือ่ ในหอ้ งสมุด

หนา้ ทแี่ ละภาระงานที่รบั ผดิ ชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการ
1.สื่อออนไลน์ (ครงั้ ) ดาเนินงาน
1) นา QR Code มาใช้เพอ่ื ให้เขา้ ถึงสือ่
2.สอื่ สิง่ พิมพ์ ประชาสัมพันธ์ของหอ้ งสมดุ ไดเ้ ร็วขนึ้ 5 (ครั้ง)
2) ประชาสมั พันธ์รบั สมคั รสมาชิก
3)ประชาสัมพันธก์ จิ กรรมสง่ เสริมการอา่ น 5

1) จัดทาจดหมายข่าวประจาเดอื น 55
2) นทิ รรศการวนั สาคัญประจาเดอื น
3) หนังสอื พมิ พ์ฝาผนงั
4) จัดทาจุลสารประจาเดอื น

9

ลาดบั ท่ี 4 ดา้ นการจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ การเรียนรตู้ ลอดชวี ิต

หนา้ ทแ่ี ละภาระงานทร่ี บั ผิดชอบ รายละเอยี ดการปฏบิ ตั งิ าน เป้าหมาย ผลการ
1. นิทรรศการ (คร้งั ) ดาเนนิ งาน
1) จดั นิทรรศการวันสาคญั 5
2. กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน 2) หนงั สือพมิ พ์ฝาผนงั (ครั้ง)
3) นทิ รรศการ เทิดพระเกยี รติและสง่ เสรมิ 5 5
การอา่ น
1) กิจกรรมหอ้ งสมุดสง่ เสรมิ การอา่ นเคลอ่ื นที่ฯ 5
2) กิจกรรมห้องสมดุ เคลื่อนทสี่ าหรับชาวตลาด
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ า
ฯ สยามบรมราชกมุ ารี
3) กจิ กรรมสรา้ งเสริมการอ่านและการพฒั นาสู่
บา้ นหนงั สอื ชุมชน

ลาดบั ท่ี 5 ด้านการจดั กระบวนการเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต

หน้าท่แี ละภาระงานทร่ี ับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการ
(ครง้ั ) ดาเนินงาน
ดา้ นการจดั กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ กิจกรรมต่าง ๆ ทหี่ ้องสมดุ ฯจัดข้ึน ล้วนเป็น
กจิ กรรมที่ส่งเสริม และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ 5 (ครั้ง)
ตลอดชีวติ เชน่ กิจกรรมทางส่อื ออนไลน์
5
กจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ น การจัดนิทรรศการ
การใหค้ าแนะนาแกผ่ ู้ใช้บรกิ าร เป็นต้น

10

ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอบา้ นบงึ จดั มมุ แนะนาหนังสือใหม่ ทไ่ี ดร้ ับจัดสรรจากเงินงบประมาณ 15,000 บาท
จานวน 83 รายการ ให้บริการประชาชน และนกั ศกึ ษา กศน. เพอื่ เพิ่มอตั ราการอ่านในพ้ืนทอ่ี าเภอบ้านบึง

หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอบ้านบึง ไดน้ าโปรแกรม ID Card Print พรอ้ มกับเคร่ืองอ่านบตั รประจาตวั
ประชาชน ใหบ้ รกิ ารประชาชน และสมาชกิ ห้องสมุดฯ ในการรบั สมัครสมาชกิ ห้องสมุดฯ และบรกิ ารยมื -คนื หนงั สอื ละ
สื่อ เพ่อื ประชาสมั พนั ธล์ ดสาเนากระดาษเพอ่ื บริการประชาชนให้มีความสะดวกมากขน้ึ ในการรบั บริการจากห้องสมดุ ฯ

11

ใชโ้ ปรแกรมระบบบรกิ ารงานห้องสมุด PLS v.5 ในการจัดการระบบขอ้ มลู หนังสือ และสอ่ื ของหอ้ งสมดุ

บรกิ ารยมื -คนื และ บรกิ ารสืบคน้ ขอ้ มูลดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบบริการงานหอ้ งสมดุ PLS v.5

1.2 มคี วามรคู วามสามารถในการปฏบิ ตั งิ านดาน IT ภายในหองสมดุ

12

จัดกจิ กรรมอ่านหนังสอื ออนไลน์ ผ่าน QR CODE เพื่อเปน็ รณรงค์ ให้กบั ประชาชนตระหนกั ถงึ ความสาคญั
ของการอา่ น และเพิ่มอตั ราการอ่านในพ้นื ทีอ่ าเภอบา้ นบงึ

จดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านและฝึกทกั ษะการใช้งานคอมพิวเตอรเ์ บ้อื งตน้ Microsoft office 2007
Word และ excel ตามโครงการส่งเสรมิ การเพิ่มอตั ราการอา่ นของอาเภอบา้ นบงึ ประจาปี 2563 โดยมี
นักศึกษา กศน. ให้ความสนใจเขา้ ร่วมกจิ กรรม จานวน 15 คน

1.3 มีการจัดทาส่อื ประชาสมั พนั ธ การใชหองสมดุ และจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่อื เผยแพร 13
อมลู ขาวสาร และสงเสรมิ ใหผใู ชเกิดความสนใจในการเขาใชบรกิ าร


จัดทาจลุ สารประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ปที ่ี 12 ฉบบั ท่ี 10

จดั ทาจุลสารประจาเดอื นมกราคม พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

14

จดั ทาจลุ สารประจาเดือนกมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ปที ี่ 13 ฉบับที่ 2
จดั ทาจุลสารประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ปที ่ี 13 ฉบับท่ี 3

15

1.4 มกี ารใหคาแนะนา และบรกิ ารตอบคาถามเก่ยี วกับขอมลู และการใชทรัพยากรสารสนเทศ ในหอง
สมดุ เพื่อใหเกดิ ความสะดวกแกผูใชบริการ

บรรณารกั ษใ์ ห้คาแนะนาบรกิ ารของหอ้ งสมุด เพ่อื ให้ผูใ้ ช้บรกิ ารไดค้ น้ ควา้ หาความร้ภู ายในห้องสมุด
มกี ารจัดเตรยี มคอมพิวเตอรแ์ ละอปุ กรณต์ า่ ง ๆ เพอื่ ช่วยในการค้นคว้าหาหนังสอื และทรพั ยากรสารสนเทศต่าง
ๆ ในห้องสมุด

16

ใช้ Google Form ในการสรา้ งแบบสอบถามความพึงพอใจ , แบบสารวจการอ่าน , การจดั กจิ กรรมส่งเสริม
การอา่ น และสมคั รสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ ผ่านทางการสแกน QR Code เพ่อื เปน็ ฐานข้อมูลในการให้บรกิ ารของ
หอ้ งสมุด

1.5 มกี ารใหบริการยมื คนื ทรัพยากรสารสนเทศ

ใชโ้ ปรแกรมระบบบรกิ ารงานหอ้ งสมุด PLS v.5 ในการบริการสืบคน้ ขอ้ มูลและการยืม-คนื ทรพั ยากรสารสนเทศ

17

จัดซือ้ ส่ือสิง่ พมิ พ์ ส่ือบคุ คล สื่ออเิ ล็กทรอนิกส์ทท่ี นั สมัย เพ่อื บริการ สมาชิกหอ้ งสมุดฯ และผู้เขา้ ใชบ้ ริการ
หอ้ งสมุดฯ ได้แก่

18

2.ดานการวางแผน

19

2.1 มกี ารวางแผนการทางานรวมกับหนวยงาน เพอ่ื ใหการดาเนินงาน เปนไปตามเปาหมาย
และผลสมั ฤทธ์ิที่กาหนด

ประชุมวางแผนการจดั กิจกรรมวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจาปี 2563 ร่วมกบั ผูอ้ านวยการ และคณะครู
กศน. อาเภอบ้านบึง

คาสัง่ แต่งตงั้ คณะทางานกิจกรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติประจาปี 2563

20

2.2 มีการวางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบ เชน วางแผนการจดั กจิ กรรม สงเสรมิ การอาน
เปนรายป รายเดอื น รายสปั ดาห รายวนั

21

2.3 มกี ารจดั ทาฐานขอมูลความตองการของผูรับบรกิ ารในชุมชน

จดั ทาทาเนยี บแหลง่ การเรียนรู้ ภมู ิปญั ญาท้องถ่นิ โดยมภี าคีเครือขา่ ย มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน
หอ้ งสมดุ และไดร้ ับการสนับสนนุ งบประมาณจากชมุ ชนและภาคีเครอื ข่าย และได้รว่ มมือกับชมุ ชน และแหล่งเรียนรู้
อนื่ ๆ ในการรว่ มจดั กิจกรรม พรอ้ มกบั รบั ฟังความคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะ ของชมุ ชนในลักษณะ ต่าง ๆ

จัดทาทาเนยี บแหลง่ การเรยี นรู้ภูมิปัญญาทอ้ งถ่ิน

22

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ การใช้บรกิ ารห้องสมุดประชาชนอาเภอบา้ นบงึ

23

24

25

26

3. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน และการเรยี นรตู ลอดชีวิต

27

3.1 มีการจดั กจิ กรรมสงเสรมิ การอานและการเรียนรตู ลอดชีวิตภายในหองสมุด

28

3.2 มีการจดั กจิ กรรมสงเสรมิ การอานและการเรยี นรตู ลอดชวี ิตในเชิงรุกสูชมุ ชนในรูปแบบตางๆ อาทิ
จดั บริการหองสมดุ ประชาชนเคลื่อนทีส่ ูชุมชน สนับสนุนการดาเนนิ งานของบานหนังสอื อัจฉริยะ และ
แหลงการเรียนรอู น่ื ๆ

29

30

31

32

4. ดานการจดั สภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกหองสมุด

33

4.1 มีการจัดและดแู ลรกั ษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก หองสมดุ ใหมีบรรยากาศ
ในการสงเสริมการอาน และใหผรู บั บริการ มีความรสู กึ ผอนคลายเหมือนอยูบาน

ห้องสมุดประชาชนอาเภอบ้านบึงจัดภูมิทัศน์ภายนอกห้องสมดุ เพ่อื ดงึ ดูดความสนใจของผู้ใช้บรกิ าร โดยจดั
ภูมทิ ศั น์ภายในให้เอ้ือต่อการอา่ น และจัดแบ่งมุมบรกิ ารหนงั สอื ภายในหอ้ งสมดุ ใหม้ บี รรยากาศ ส่งเสริมการอ่านท่ี
เหมาะสม มีสงิ่ อานวยความสะดวกตา่ ง ๆ เชน่ มุมเดก็ และเยาวชน , มมุ หนังสือฝาผนังห้องสมุดประชาชนอาเภอบา้ นบงึ ,
ห้องน้าสะอาด ฯลฯจดั ตกแตง่ ด้วยสสี ันสวยงาม และมบี รรยากาศ ท่ีเหมาะสมกบั มมุ ในการให้บรกิ าร จัดตกแตง่ บอร์ด
ปา้ ยประชาสมั พันธท์ ี่สวยงาม และจัดแบ่งพน้ื ทใี่ ช้สอย ให้เหมาะสมเปน็ ปัจจุบนั มพี นื้ ท่ีในการให้บริการการจัดกจิ กรรม
และการปฏบิ ตั ิงานของบรรณารักษ์ ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอบ้านบึง มีการจดั ตกแตง่ พื้นที่ให้สะท้อนข้อมูลชุมชน
และอัตลกั ษณ์ชุมชน และสะทอ้ นเอกลกั ษณช์ มุ ชน มีมมุ บรกิ ารทห่ี ลากหลาย เช่น มมุ สื่ออิเลก็ ทรอนกิ ส์ ฯลฯ
มีการจดั ภูมิทัศน์ภายนอกห้องสมดุ ให้เอ้อื ต่อการอา่ น

จดั มมุ สวนหยอ่ มบรเิ วณภายนอกหอ้ งสมุด

34

4.2 มีการจดั บรรยากาศภายในหองสมดุ โดยใหมมี มุ สงเสริมการอานที่มีชวี ติ สอดคลองกบั ความตอง
การของกลมุ เปาหมายผรู ับบรกิ าร และชมุ ชน รวมทั้งใหมีความทนั สมัยและเปนปจจุบนั

มมุ หนงั สอื ความรู้เรอื่ งภยั พบิ ัติ มมุ หนงั สอื ความรเู้ รื่องการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

มุม Digital literacy

35

มุมแนะนาหนงั สอื ใหม่

36

5 ดานการทางานรวมกบั ชุมชน
และเครอื ขายการเรยี นรู

37

5.1 มีการประสานการทางานดา้ นการจดั การศึกษาตามอธั ยาศัย ร่วมกับชุมชน

38

5.2 มีการจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ นในชมุ ชนโดยเช่ือมโยงกบั เครอื ข่ายการเรยี นรู้

39

5.3 มกี ารแสวงหาเครอื ข่ายร่วมจัดกจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน การเรยี นรู้ และการพฒั นาการ
ดาเนนิ งานภายในห้องสมุด

40

6. ปฏิบัติงานอน่ื
ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

41

6. งานอนื่ ท่ีได้รบั มอบหมาย

ค่าเป้าหมายตาม ผลการดาเนนิ งาน

ลาดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน แผน

ท่ี (เชิงปรมิ าณ)

1 เขา้ ร่วมโครงการประชุมประจาเดือน -รับรูข้ ่าวสารจากทาง จานวน......5...คร้งั จานวน....5....คร้งั

สานกั งาน กศน.จังหวัดชลบรุ ี สานักงาน กศน. และ

1) ประชุมประจาเดอื น พฤศจิกายน 62 ตอบสนองนโยบายทไ่ี ด้รบั

2) ประชุมประจาเดือน ธันวาคม 62 มอบหมาย

3) ประชมุ ประจาเดอื น มกราคม 63

4) ประชมุ ประจาเดือน กมุ ภาพันธ์ 63

5) ประชมุ ประจาเดือน มีนาคม 63

2 ประชุมประจาเดือน กศน.อาเภอ -รับรขู้ ่าวสารจากทางจงั หวดั จานวน......5....คร้ัง จานวน.....5....ครง้ั

บา้ นบึง และตอบสนองนโยบายท่ี

1) ประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน 62 ได้รบั มอบหมาย

2) ประชมุ ประจาเดือน ธนั วาคม 62

3) ประชุมประจาเดอื น มกราคม 63

4) ประชุมประจาเดอื น กุมภาพนั ธ์ 63

5) ประชุมประจาเดอื น มีนาคม 63

3 เข้ารว่ มโครงการอบรมพัฒนาบคุ ค-ลไกดรท้ ราบถงึ จดั กระบวนการ จานวน......1....ครั้ง จานวน.....1....ครัง้

กศน.อาเภอบ้านบึง ดา้ นทกั ษะกาเรยี นรู้ เพื่อนาไปปรับใชใ้ น

จัดกระบวนการเรยี นรู้ และพัฒนกาิจกรรมของห้องสมดุ ให้มี

ประสทิ ธิภาพการปฏบิ ัตงิ าน ประสทิ ธภิ าพมากขน้ึ ในการ

ให้บริการ

4 พานกั ศึกษาเขา้ รว่ มกจิ กรรมกีฬ-านานักศึกษาฝึกซ้อม จานวน......1....คร้งั จานวน.....1....คร้งั

แข่งเปตอง ณ สนามกฬี า และนานกั ศกึ ษาเขา้ แขง่ ขัน

จงั หวัดฉะเชงิ เทรา

5 ให้บรกิ ารสถานท่ีจดั ประชุมการสอบ -จดั เตรียมสถานท่ี ในการ จานวน......1....คร้ัง จานวน.....1....คร้ัง
N-NET ประชุมการสอบ N-NET

42

คณะผู้จัดทา

ท่ปี รึกษา พนั ธุ์มะม่วง ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอบ้านบงึ จงั หวัดชลบรุ ี
นางสาวพวงสวุ รรณ์ กง่ิ ไทรงาม ครูชานาญการพิเศษ
หาญโยธา ครผู ู้ช่วย
นางจนั ทนี

นางสมปรารถนา

ผู้จดั ทา
นายมงคลยศ สถาวร บรรณารกั ษ์ (จา้ งเหมาบริการ) หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอบ้านบึง

ห้องสมุดประชาชนอาเภอบ้านบงึ

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบา้ นบงึ


Click to View FlipBook Version