The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการการถักกระเป๋าถือด้วยเชือกร่ม
ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2565
ณ กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2022-07-09 03:00:37

รายงานผล

โครงการการถักกระเป๋าถือด้วยเชือกร่ม
ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2565
ณ กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Keywords: รายงานผล

1

รายงานผล

โครงการการถกั กระเป๋ าถือดว้ ยเชือกรม่ จานวน 35 ชว่ั โมง
ระหวา่ งวนั ที่ 21 – 30 มถิ นุ ายน 2565
ณ กศน.ตาบลหนองไผ่แกว้
อาเภอบา้ นบึง จงั หวดั ชลบรุ ี

จดั ทาโดย
กศน.อาเภอบา้ นบึง
สานกั งาน กศน.จงั หวดั ชลบรุ ี
สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ
เลม่ ที่ /2565คำนำ

เอกสารสรุปผลการดำเนนิ งาน โครงการการถกั กระเป๋าถอื ดว้ ยเชอื กร่ม จำนวน 35 ช่วั โมง เล่มนี้
จดั ทำขน้ึ เพือ่ เผยแพรป่ ระชาสมั พันธ์ การจัดกิจกรรมของศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
อำเภอบา้ นบึง

กิจกรรมดงั กล่าว ดำเนนิ การเสรจ็ สิน้ ไปด้วยดี ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินการตา่ งๆ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะไดส้ รุปไวแ้ ลว้ ต้องขอขอบคณุ ทางสำนกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
จงั หวัดชลบุรี ทใี่ ห้การสนบั สนนุ งบประมาณ ตลอดจนคำปรกึ ษาแนะนำในกิจกรรมดงั กลา่ ว รวมทงั้ บคุ ลากรของ
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอบา้ นบึงทุกท่าน

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอบ้านบึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
เลม่ นี้ จะเปน็ ประโยชนส์ ำหรบั ผู้ทีต่ อ้ งการศึกษาหาข้อมลู เพอ่ื ใช้เป็นแนวทาง ในการจัดโครงการฯ ในลักษณะน้ี
และหากมสี ง่ิ หนงึ่ สิ่งใดขาดตกบกพร่อง คณะผู้จัดทำพรอ้ มท่ีจะน้อมรับไวเ้ พื่อจะปรบั ปรุง ในโอกาสตอ่ ไป

กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว
มถิ นุ ายน 2565

สารบญั ข

คำนำ หนา้
สารบัญ ก

- หลกั การและเหตุผล 1
- วัตถปุ ระสงค์ 1
- เป้าหมาย 1
- วธิ ีการดำเนนิ การ 1
- งบประมาณ 2
- สรุปผลการดำเนนิ งานตามวตั ถุประสงค์ 2
- สรุปผลการดำเนนิ งานตามตวั ชี้วัด 2
- สรปุ ผลในภาพรวม 2
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รับการอบรม 3
3
- ตารางที่ 1 4
- สรปุ ผลการดำเนินงาน 4
- ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาพกจิ กรรม1

โครงการการถักกระเป๋าถอื ด้วยเชอื กรม่ จำนวน 35 ช่วั โมง

1. หลักการและเหตุผล
กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง

ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในชุมชน และตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงจัดทำโครงการการถักกระเป๋าถือด้วย
เชือกร่ม จำนวน 35 ช่วั โมง เพื่อส่งเสรมิ การเรยี นรู้ สรา้ งโอกาส สร้างอาชีพ และการมีรายได้ เพียงพอตอ่ การ
ดำรง ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หลักของคนไทย
12 ประการ

2.วตั ถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรมได้รับความรเู้ กยี่ วกบั การถักกระเปา๋ ถอื ดว้ ยเชอื กร่ม
2. เพอ่ื ให้ผ้เู ขา้ ร่วมกจิ กรรมสามารถนำความรู้ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการประกอบอาชีพหลักหรืออาชพี เสริม

ลดรายจา่ ย เพม่ิ รายได้ใหก้ บั ตนเองและครอบครวั

3. เปา้ หมาย
เชงิ ปรมิ าณ
ประชาชนทว่ั ไปในตำบลหนองไผแ่ ก้ว จำนวน 12 คน
เชิงคณุ ภาพ
ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมไดร้ ับความรู้เก่ียวกับการถกั กระเป๋าถอื ด้วยเชอื กรม่ และสามารถนำความรู้

ไปประยกุ ต์ใช้ในการประกอบอาชพี หลักหรืออาชีพเสริม ลดรายจา่ ย เพิม่ รายไดใ้ ห้กบั ตนเองและครอบครัว

4. ตวั ช้วี ัดความสำเร็จ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการถักกระเป๋าถือด้วยเชือกร่ม และสามารถนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
อยู่ในระดับดี อย่างนอ้ ยรอ้ ยละ 82.77

5. ขัน้ ตอนการดำเนนิ การถกั กระเป๋าถอื ดว้ ยเชือกร่ม

รายการ การดำเนนิ งาน

การวางแผน(Plan) 1. สำรวจความต้องการของกลุ่มเปา้ หมายตามยทุ ธศาสตร์และจุดเน้นการ

ดำเนนิ งานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

2. เขยี นโครงการเสนอเพือ่ ของบประมาณ

3. กำหนดแผนและปฏทิ นิ การดำเนินงาน

4. ประชมุ ผทู้ ีเ่ กย่ี วขอ้ งในการจดั โครงการตามตามยทุ ธศาสตร์และจุดเน้นการ

ดำเนินงานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย

2

รายการ การดำเนนิ งาน
การปฏบิ ัติ (Do) 5. ดำเนนิ งานตดิ ตอ่ ประสานงานสถานท่ี วทิ ยากร และผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ
การตรวจสอบ/ประเมนิ ผล(Check) 6. กำหนดการจดั โครงการฯ
1. ดำเนนิ การตามแผนการจดั กิจกรรมตามโครงการฯ
แนวทางการนำผลการประเมินไป 2. นำกลมุ่ เปา้ หมายเข้าร่วมกจิ กรรมการถักกระเป๋าถอื ดว้ ยเชอื กรม่ ระหว่าง
ปรับปรงุ (Act) วันท่ี 21-30 มถิ นุ ายน 2565 ณ กศน.ตำบลหนองไผแ่ ก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1. จากการสงั เกตพฤติกรรม การฝกึ ปฏบิ ัติของกลุ่มเป้าหมาย
2. จากการพูดคุย และสอบถามกลมุ่ เป้าหมาย
3. กลุ่มเปา้ หมายกรอกแบบสอบถามประเมนิ ความพงึ พอใจในการเขา้ ร่วม
โครงการฯ
1. จัดใหม้ รี ะบบติดตามหลงั จากการเข้าร่วมกิจกรรมทกุ คร้งั
2. นำคำแนะนำจากผ้เู ข้าร่วมโครงการไปทบทวนและกำหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

5. งบประมาณ

งบประมาณปี 2565 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัสงบประมาณ 20002350052005000023
ภายในวงเงิน 7,000 บาท (-เจด็ พันบาทถ้วน-)

6. สรุปผลการดำเนนิ งานตามวัตถปุ ระสงค์

ผลการดำเนินงานตามวัตถปุ ระสงค์ ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอบ้านบึง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการถักกระเป๋าถือด้วยเชือกร่ม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชพี หลักหรืออาชพี เสริม ลดรายจ่าย เพ่มิ รายได้ใหก้ ับตนเองและครอบครัว

7. สรุปผลการดำเนินงานตามตวั ชวี้ ัด

เชิงปริมาณ

ประชาชนตำบลหนองไผแ่ ก้ว จำนวน 12 คน มผี ้เู ข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 13 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 108.33

เชิงคณุ ภาพ

เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพเสรมิ และส่งเสรมิ ให้ประชาชนที่ว่างงาน ไดม้ อี าชีพ หรอื มี
อาชพี เดิมอยแู่ ลว้ ต้องการต่อยอดอาชพี เดมิ สามารถมรี ายได้เพ่ิมขนึ้ ใหก้ บั ตนเองและครอบครวั อยู่ในระดบั ดี
อยา่ งน้อย รอ้ ยละ 82.77

3

8. สรปุ ผลในภาพรวม

8.1 ผลการประเมินขอ้ มูลพนื้ ฐานของผเู้ ข้ารว่ มโครงการ
1) จำนวนผ้เู ข้าร่วมโครงการ : มีผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ จำนวน 13 คน
2) อายุเฉล่ีย : 40 – 65 ปีขน้ึ ไป
3) อาชีพ : รับจา้ ง ค้าขาย และอื่นๆ (แม่บ้าน)

9. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจของผเู้ ข้ารบั การอบรม

การวิเคราะหข์ อ้ มูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการตามแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อ แลว้ นำไปแปลความหมายตามค่าระดับเกณฑ์

เกณฑก์ ารประเมนิ

ค่าสถิตริ ้อยละ น้อยกวา่ 50 ปรบั ปรุง

คา่ สถิติรอ้ ยละ 50 - 74 พอใช้

คา่ สถิตริ ้อยละ 75 - 84 ดี

ค่าสถิตริ ้อยละ 85 ขึ้นไป ดีมาก

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละเฉลีย่ ความสำเร็จของตัวช้วี ดั ผลลัพธ์ ดงั ปรากฏตาม ตารางท่ี 1 ดงั ต่อไปนี้

ที่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดบั คณุ ภาพ การบรรลุ
เฉล่ยี ปรับ พอใช้ ดี ดีมาก เปา้ หมาย
ปรงุ ค่าเฉลยี่ 
ตอนท่ี 1ความพึงพอใจดา้ นเนอ้ื หา 2.75

1 เนอ้ื หาตรงตามความตอ้ งการ 84.62  3.38
1.29
2 เนอ้ื หาเพยี งพอตอ่ ความตอ้ งการ 32.31  3.32

3 เน้อื หาปจั จุบันทันสมัย 83.08  3.63

4 เนือ้ หามีประโยชนต์ ่อการนำไปใชใ้ นการพัฒนา 90.77  3.38
คณุ ภาพชวี ติ  3.38
3.45
ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจด้านกระบวนการจดั กิจกรรม/การอบรม  3.38
 3.45
5 การเตรยี มความพร้อมกอ่ นอบรม 84.62

6 การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกบั วัตถปุ ระสงค์ 84.62

7 การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั เวลา 86.15

8 การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกับกลมุ่ เป้าหมาย 84.62

9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 86.15

4

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอ่ วิทยากร

10 วทิ ยากรมคี วามรู้ความสามารถในเร่อื งท่ีถ่ายทอด 90.77  3.63

11 วทิ ยากรมีเทคนคิ การถ่ายทอดใช้สือ่ เหมาะสม 87.69  3.51

12 วทิ ยากรเปิดโอกาสให้มสี ว่ นรว่ มและซกั ถาม 87.69  3.51

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก

13 สถานท่ี วัสดุ อปุ กรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวก 86.15  3.45

14 การสอ่ื สาร การสร้างบรรยากาศเพ่อื ใหเ้ กดิ การเรียนรู้ 86.15  3.45

15 การบริการ การช่วยเหลอื และการแกป้ ัญหา 86.15  3.45

เฉลย่ี รวม 82.77  3.69

จากตารางท่ี 1 พบว่าผลสำเร็จของตัวช้วี ัดกจิ กรรมดา้ นตัวชี้วดั ผลลัพธ์ มีระดบั คุณภาพ “ด”ี โดยค่าเฉล่ยี ร้อยละ

ของภาพรวมการดำเนินโครงการถอื ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบั “ดี” โดยมีคา่ เฉลยี่ ร้อยละเท่ากับ 82.77 ซึ่งมากกวา่

เปา้ หมายทกี่ ำหนดไว้ในกจิ กรรมตัวชว้ี ดั ด้านผู้เข้ารว่ มกจิ กรรม มคี วามพึงพอใจในกจิ กรรมอย่างน้อยรอ้ ยละ 80

และเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชพี เสริมและส่งเสริมให้ประชาชนท่วี า่ งงาน ไดม้ อี าชพี หรอื มอี าชีพ

เดิมอยู่แล้วตอ้ งการตอ่ ยอดอาชีพเดิม สามารถมีรายไดเ้ พม่ิ ขึ้นใหก้ ับตนเองและครอบครัว อยูใ่ นระดับดมี าก

อยา่ งน้อยร้อยละ 82.77 ในส่วนของผลการดำเนินโครงการ “บรรลุเปา้ หมาย” โดยมคี า่ เฉล่ยี การบรรลเุ ป้าหมาย

เท่ากบั 3.69 ซงึ่ มากกวา่ ค่าเฉล่ยี การบรรลเุ ป้าหมายขัน้ ตำ่ ทก่ี ำหนดคือ 2.75

10. สรปุ ผลการดำเนินงาน

สรุปไดว้ า่ ประชาชนท่วั ไปในตำบลหนองไผ่แก้ว เขา้ รว่ มโครงการการถักกระเป๋าถอื ด้วยเชอื กรม่ ทีจ่ ัด

ข้ึนระหวา่ งวนั ท่ี 21-30 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการสอนอาชีพการถักกระเปา๋ ถือด้วยเชือกรม่ ณ กศน.ตำบล

หนองไผแ่ ก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบรุ ี งบประมาณดำเนนิ การโดย กศน.อำเภอบ้านบึง มีผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม จำนวน

13 คน (รอ้ ยละ 108.33 ของเปา้ หมาย) ผูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรม จะเหน็ ได้ว่าพงึ พอใจต่อหลกั สูตรนี้เป็นอย่างดี ในดา้ น

การประกอบอาชพี สามารถนำความรู้ไปใช้เวลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ และเนอ้ื หามปี ระโยชนต์ อ่ การนำไปใช้ใน

การพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ผู้เขา้ ร่วมกิจกรรมการถักกระเป๋าถือดว้ ยเชอื กร่ม ผเู้ ขา้ รว่ มมรี ะดบั ความคิดเห็น / ความ

พงึ พอใจ ตอ่ โครงการ อยใู่ นระดบั “ด”ี และบรรลุความสำเรจ็ ตามเปา้ หมายตามตวั ช้ีวัดผลลพั ธท์ ตี่ ัง้ ไว้ ค่าเฉลี่ย

รอ้ ยละภาพรวมของกิจกรรม 82.77 และคา่ การบรรลุเป้าหมายค่าเฉล่ีย 3.69

11.ขอ้ เสนอแนะ

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน โดยให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ พบว่ามีผูแ้ สดงความคดิ เหน็ ดังนี้

- ขอบคณุ ความรแู้ ละส่งิ ดๆี ท่ีมอบให้
- อยากใหจ้ ัดโครงการรปู แบบน้ี อีก เพือ่ ตอ่ ยอด พัฒนาฝีมือขัน้ ตอ่ ไปอกี คะ่ ขอบคุณมากค่ะ
- อยากเรยี นรู้เพิ่มเติม
- เปดิ อบรมอีกชอบ
- อยากใหม้ กี ารเรียนตอ่ เน่อื ง

5

ภาพกิจกรรม

6

รายงานผลการจดั กิจกรรม
วชิ าการถกั กระเป๋าถอื ดว้ ยเชอื กร่ม จำนวน 35 ชัว่ โมง

ระหว่างวนั ที่ 21 – 30 มถิ ุนายน 2565
ณ กศน.ตำบลหนองไผแ่ ก้ว อำเภอบา้ นบงึ จังหวัดชลบุรี

วิทยากรคือนางร่งุ ฟ้า ภาษติ โรจนกจิ
ผู้เข้าร่วมกจิ กรรมจำนวน 13 คน

7

8


Click to View FlipBook Version