The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การพัฒนาฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้เทคนิค TGTโดยนายสุเมธ สร้อยฟ้า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumeth2, 2021-11-08 02:59:02

การพัฒนาฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้เทคนิค TGT-แปลงโดยนายสุเมธ สร้อยฟ้า

การพัฒนาฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้เทคนิค TGTโดยนายสุเมธ สร้อยฟ้า

ช่ือเร่ือง การพฒั นาชุดฝกึ ทกั ษะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขยี นค้าควบกล้า
โดยใช้เทคนคิ TGT กลุ่มสาระการเรยี นภาษาไทย ชั นประถมศกึ ษาปที ี่ 3 โรงเรียนวดั มาบมะขาม
ผวู้ ิจยั นางสเุ มธ สร้อยฟา้
สังกดั โรงเรยี นวัดมาบมะขาม สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2
ปีการศึกษา 2564

บทคดั ย่อ

การพฒั นาชดุ ฝกึ ทกั ษะสง่ เสริมความสามารถดา้ นการอ่านและการเขียนค าควบกล้าโดยใช้ เทคนคิ TGT กล่มุ
สาระการเรียนภาษาไทยชั นประถมศกึ ษาปที ่ี 3 โรงเรยี นวดั มะขาม มี วตั ถุประสงคเ์ พ่ือพฒั นาความสามารถด้านอ่าน
และการเขียนค าควบกล้า หาประสิทธภิ าพของ ชดุ ฝกึ ทักษะส่งเสรมิ ความสามารถดา้ นการอ่านและการเขยี นคำ ควบ
กลา้ ทมี่ ีประสิทธภิ าพตาม เกณฑท์ ่ีกำหนด 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลและศึกษาความพึงพอใจของนักเรยี นท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรม การเรยี นรู้แบบกลุม่ รว่ มมอื เทคนิค TGT ร่วมกับชุดฝกึ ทักษะส่งเสริมความสามารถด้านการอา่ นและการ เขียนคา
ควบกล้า กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยี นมาบมะขาม กลุ่ม ตัวอยา่ งคือ นกั เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยี นวดั มะขาม ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 จำนวน 26 คน ไดม้ าโดยวธิ เี ลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาทใี่ ชใ้ นการ ทดลอง วันละ 1 แผน แผนละ 60 นาที ทกุ วนั ทำการ รวม
ระยะเวลา 16 วนั ท าการ เคร่ืองมือทใี่ ช้ ในการทดลองคือ ชุดฝึกทักษะการอา่ นและเขียนค าควบกล้า ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 16 ชุด ใช้ คกู่ ับแผนการจัดการเรยี นรู้ทีใ่ ช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเรยี นรแู้ บบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค TGT
จำนวน 16 แผน ที่ผู้วจิ ยั สรา้ งขึ น แบบทดสอบวัดความสามารถดา้ นการอ่านและเขียนค าควบกลล้า ชั้น ประถมศกึ ษา
ปที ่ี 3 จ านวน 50 ข้อ เปน็ แบบทดสอบใหน้ ักเรียนอ่านคำท่กี ำหนดให้อา่ นถูกต้องได้คำ ละ 1 คะแนน รวม 50 คำ คิด
เปน็ คะแนนท้ังหมด 50 คะแนน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ นกั เรียนท่ีมตี ่อชดุ ฝึกทักษะการอ่านและเขยี นคำ
ควบกล้า จำนวน 10 ขอ้ ผลการวิจัยพบวา่

1. ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของนักเรยี นชั นประถมศกึ ษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมาบมะขาม หลงั การจดั กิจกรรมการ
เรยี นรแู้ บบกลมุ่ รว่ มมือเทคนิค TGT ร่วมกบั ชดุ ฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถ ด้านการอา่ นและการเขียนคำควบกล้าสูง
กวา่ ก่อนเรียน

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

2. ชุดฝึกทักษะส่งเสรมิ ความสามารถดา้ นการอา่ นและการเขียนคำควบกล้า กลมุ่ สาระการ เรียนรภู้ าษาไทย ชัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มปี ระสิทธภิ าพ 89.98/89.94 ซึง่ มปี ระสทิ ธิภาพสงู กวา่ เกณฑ์ 80/80

3. ดัชนปี ระสิทธผิ ลของการจัดการเรยี นรู้ เร่ือง การอ่านและการเขยี นคาควบกล้า กลุม่ สาระ การเรยี นรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยี นวัดมาบมะขาม ดว้ ยการเรียนรแู้ บบกล่มุ ร่วมมอื เทคนิค TGT ร่วมกบั ชุดฝึก
ทักษะส่งเสรมิ ความสามารถด้านการอา่ นและการเขยี นคาควบกล้า เทา่ กับ 0.6839 แสดงวา่ นักเรยี นมีความรเู้ พม่ิ ขึ้น
0.6839 หรอื คิดเป็นร้อยละ 68.39

4. นกั เรียนช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ปกี ารศึกษา 2564 มีความพงึ พอใจต่อการจดั กิจกรรมการ เรยี นรแู้ บบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนคิ TGT ร่วมกบั ชุดฝึกทกั ษะสง่ เสรมิ ความสามารถดา้ นการอ่านและการ เขียนคาควบกลลา้ กล่มุ สาระการ
เรียนร้ภู าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 3 โรงเรียนวัดมาบมะขาม อยใู่ นระดบั มากที่สดุ ค่าเฉล่ยี คิดเป็นร้อยละ 48.46
คาสาคญั การเรยี นรู้แบบกลมุ่ รว่ มมือ, เทคนคิ TGT, ชดุ ฝกึ ทกั ษะ, คาควบกล้า

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

การจดั การเรียนรู้ด้ว้ ยการเรยี นรวมมอื เทคนคิ TGT
แผนการจดั การเรียนรู้ กลมุ่ สาระการเรียนร้ภาษาไทย

ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 3
เร่ือง คําควบกล้าํ

นายสเุ มธ้้สรอ้ ยฟ้า
ตําแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครชู าํ นาญการ

โรงเรียนวดั มาบมะขาม
สาํ นักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค้์ ้เขต้2

สํานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร
โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

การจัดการเรยี นรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT แผนการจดั การเรียนรู
กลมุ สาระการเรียนรูภาษาไทย

ชวงช้ันที่ 1 ชนั้ ประถมศึกษาปท่ี 3
ประจาภาคเรียนท่ี 2 เรอื่ ง คาควบกลา้ เวลา 20 ชั่วโมง
แผนการเรยี นรูท่ี 1 เรื่อง คาควบกลา้ กร ทข่ี ึน้ ตน กระ ท่ีเปนคานาม เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
คาควบกล้าเปนลกั ษณะเฉพาะของภาษาไทย การศกึ ษาคาควบกลา้ จะทาใหสามารถอานออก เสียง และเขียนได

ถกู ตอง อีกท้งั สามารถนาไปใชไดอยางเหมาะสม ทาใหการสื่อสารมปี ระสิทธิภาพ
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชนั้

2.1 สาระการอาน
- สามารถอานออกเสยี งคาควบกล้าไดถูกตองคลองแคลวตามหลกั การอาน
- สามารถบอกความหมายของคาและขอความโดยใชพจนานกุ รมได

2.2 สาระการเขียน
- สามารถเขยี นคาควบกลา้ ไดถูกตองตามความหมายและนาไปใชไดเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติตนเปนผมู ีมารยาททด่ี ีในการเขยี น และมีนิสัยรกั การเขียน

2.3 สาระการฟง การดู และการพูด
- การปฏบิ ัตติ นเปนผูมมี ารยาทในการฟง การดู และการพูด

2.4 สาระหลักการใชภาษา
- มีความรูความเขาใจลักษณะเสยี ง และรปู ของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตท่ปี ระกอบ เปนคาและ
พยางคได
- สามารถอานและเขยี นคาไดถกู ตองตามหลักเกณฑของภาษา

2.5 สาระวรรณคดี และวรรณกรรม
- สามารถอ อยกรองได

2.6 การพัฒนากระบวนการคดิ

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

- มีพัฒนาการ การคิดคลอง
- มพี ัฒนาการ การคดิ แกปญหา โดยเปนผูมีความใฝรใู ฝเรยี นสนใจสง่ิ รอบดาน
3. จดุ ประสงคการเรียนรู
3.1 นักเรยี นสามารถอานออกเสยี งคาควบกล้า กร ที่ตน กระ..ท่เี ปนคานามไดถูกตองอยางนอย
25 คา จากท้ังหมด 30 คา

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

3.2 นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคาควบกลา้ โดยใชพจนานุกรมได
3.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาททีด่ ีในการเขียน และมีนสิ ัยรกั การเขยี น
3.4 นักเรยี นปฏบิ ตั ติ นในการเรยี นดวยความตั้งใจ มมี ารยาทในการฟง การดแู ละการพดู
3.5 นกั เรยี นสามารถอ อยกรองกาพย าน ตามจงั หวะทีค่ รกู าหนดให
4. สาระการเรยี นรู
4.1 การอานคาควบกลา้ กร

- ลกั ษณะการอานคาควบกลา้ ที่ตน กระ ทเี่ ปนคานาม
- ฝกอานออกเสียง กระ ตามแบบฝกอาน
4.2 การเขยี นคาควบกลา้
- การเขยี นคาควบกล้าไดถูกตองตามความหมาย
- การมมี ารยาทในการเขียน และมีนิสยั รักการเขียน
4.3 การฟง การดู และการพูด
- การปฏบิ ัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟง การดูและการพดู
4.4 การอ อยกรอง
- การอ อยกรองกาพย าน
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยี นรู วยเทคนคิ TGT
1. ทดสอบการอานและการเขียนจากแบบฝกทดสอบกอนเรียน
2. ครูเตรียมเอกสาร ใบงาน อปุ กรณการเลนเกมทใี่ ชในกิจกรรมการเรียนรูใหพรอม
ขั้นที่ 1 การแบ ก มนักเรียนคละความสามารถ
1. ครชู ี้แจงเกย่ี วกับกิจกรรมการเรียนรูแบบกลมุ รวมมือ โดยใชทมี แขงขัน (TGT) ใหนกั เรียน เขาใจและชแ้ี จงให
นกั เรียนทราบบทบาท หนาท่ขี องสมาชิกในกลุม แบงนักเรยี นเขากลุม กลมุ ละ 5 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง
ออน
2. สมาชิกในกลุมรวมกนั เลือกหวั หนากลมุ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะอยูในกลุมเดิมการใช ทกุ คนตองแลกเปล่ียน
การเรยี นรูหรือตวิ ความรูใหแกกนั
3. แต ะกลุมทางานใหเสรจ็ ตามกาหนดและรวมแขงขันเกมทางวชิ าการ

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

4. คะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนของสมาชกิ แต ะคนท่ีไปแขงขันกับกลุมอน่ื มารวมกันแลว หาคาเฉลี่ย กลมุ ท่ีได
คะแนนเฉลี่ยมากทสี่ ุดเปนกลุมชนะ

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

ข้นั ที่ 2 การนาเสนอความรู

1. ครูเตรยี มความพรอมเพอื่ สรางสมาธนิ ักเรยี น โดยการใหนักเรียนน่ังสมาธิ 3 นาที หายใจเขา พทุ ธ หายใจออก

โธ เมือ่ ครบกาหนดเวลานกั เรียนลมื ตาชา ๆ พูดพรอมกนั วา “เอามือวางไวบนตัก ฉนั นารกั นารกั จรงิ ๆ ทาตัวเงียบ ๆ น่ิง

ๆ ทาตวั เงียบ ๆ นง่ิ ๆ นารัก จริง ๆ ป. 3 ”นักเรยี นทาทาทาง ประกอบโดยการเอามอื ตบเขาเปนจงั หวะ ครใู หนักเรียน

ปฏิบตั ิหลาย ๆ รอบ จนกวานกั เรียนจะมีความ พรอม

2. ครูติดแผนภมู ิเพลงคาควบกล้าบนกระดาน ครูอานเปนรอยแกวท่ีละบรรทดั และรองเพลงให นักเรียนฟง 1

รอบ นกั เรียนรองตามครู ครูและนกั เรยี นรวมกันรองเพลง สนทนาถงึ คาควบกล้าในเนื้อ เพลง

3. ครูแจงจดุ ประสงคการเรียนรูใหนักเรยี นทราบพรอมทัง้ ทบทวนความรูเ มเก่ียวกับ คาควบกลา้ เชน ลักษณะ

ของคาควบกลา้ วธิ ีอานออกเสยี งคาควบกลา้ ร ล ว

4. นักเรียนชวยกนั บอกคาควบกล้าท่ตี นเองรูจกั ครเู ขียนคาทีน่ กั เรียนยกตวั อยางบนกระดาน นักเรียนอานออก

เสียงคาที่อยูบนกระดาน

ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู วมกันและฝกทักษะ

1. ครูติดแผนภูมิแบบฝกอานออกเสียง กระ ...แบบฝกท่ี 1 แลวอธิบายวธิ ีการอานให นักเรยี นฟง และนกั เรียน

ลองฝกออกเสยี งตามครู โดยวิธีการแยกเสยี งเปน 2 พยางค และใหมเี สียง สระ อะ อยู วยในพยางคแรกของทกุ คา เชน

กระ ใหอานออกเสยี งเปน กะ - หระ หลาย ๆ คร้ัง และเรว็ ข้นึ กระตาย ใหอานออกเสียงเปน กะ - หระ -

ตา หลาย ๆ ครงั้ และเรว็ ขนึ้ กระแต ใหอานออกเสียงเปน กะ - หระ - แต หลาย ๆ ครัง้ และเร็วข้นึ กระบวย ใหอ

านออกเสยี งเปน กะ - หระ - บวย หลาย ๆ ครั้ง และเรว็ ขึ้น

2. ครูแจกแผนภมู ิคาควบกลา้ กร... ขน้ึ ตนกระ ...ท่เี ปนคานาม และครูใชไมชีค้ าบน กระดานใหนักเรยี นอานคา

เอง โดยครไู มตองพาอาน ครูสงั เกตการอานคาควบกลา้ ของนักเรยี นวาคา ใดท่ีนกั เรียนอานไมคอยไดและออกเสยี งยังไม

ถูกตอง

3. ครูอานคาควบกลา้ ในแผนภมู ทิ ลี่ ะคา คาละ 2 คร้ัง นกั เรยี นอานตามครูคาละสองคร้งั เชนกัน ครถู ามนักเรียน

เกยี่ วกบั ความหมายของคาควบกลา้ ทีละคา คาใดที่นกั เรยี นไมทราบครอู ธิบาย เพิ่มเติม

4. ครูแจกแบบฝกการอานแบบฝกท่ี 2 ท่เี ปนบทรอยกรองครทู องใหนักเรียนฟง 1 รอบ

และพานักเรียนทอง 1 รอบ

5. นักเรยี นอานบทรอยกรองพรอมกนั และปรบมือเปนจงั หวะเพ่ือใหเกิดความสนกุ สนาน

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

6. นักเรียนท่แี บงกลุมออกกลุมละ 5 คนจะไดเปน 6 กลุม โดยครคู ดั เลอื ก นักเรยี นที่อานได คลองเปน
หวั หนากลมุ แลวเลอื กนักเรยี นเขาเปนสมาชิกกลุม ซงึ่ จะประกอบไปดวยนักเรียนทมี่ ี ความสามารถในการอานแตกตางกัน
โดยครดู ูขอมลู จากการทดสอบการอานคาควบกลา้ แต ะกลุมได รับภาระงานคือ ฝกอานคาควบกลา้ ตามแผนภูมแิ ละ
แบบฝกท่ีครูแจกให ครอู ธบิ ายวิธีการฝกและ แนะนาวธิ ปี ฏิบตั ใิ หนักเรยี นทุกกลุมปฏิบตั ิกิจกรรมเหมือนกันดงั น้ี
วธิ ปี ฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม

1. นักเรยี นท่มี ีความสามารถในการอานสงู สอนนกั เรียนท่ีมีความสามารถในการอาน ปานกลาง และนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถในการอานนอย

2. นักเรยี นทม่ี ีความสามารถในการอานปานกลางสอนนกั เรียนท่ีมีความสามารถใน การอานนอย สวนนกั เรียนที่มี
ความสามารถในการอานสูงคอยตรวจดูวาอานถกู ตองหรอื ไม

3. นักเรียนทั้ง 5 คน ในกลมุ เดียวกัน ฝกอานแผนภมู ิคาควบกล้า กร... ข้นึ ตนกระ ...
ท่เี ปนคานาม และแบบฝกการอานออกเสียงคาควบกล้า กร แบบฝกที่ 2 พรอมกัน

4. นกั เรียนอานคาในแผนภมู แิ ละอานบทรอยกรองตามแบบฝกท่ี 2 ใหครูฟงท่ลี ะกลุม ครบู ันทึกผลคะแนนการ
อานของกลุม

5. ครกู าหนดเวลาฝกใหกลมุ ละ 20 นาที สามารถยดื หยุนเวลาไดตามความพรอมของนักเรยี น
6. นักเรียนแยกยายกนั ไปปฏิบัตกิ ิจกรรมกลุมรวมใจ โดยการฝกอานตามแบบฝกทีค่ ร
มอบให และทาแบบฝกการเขียนเปนกลุม ๆ ขณะที่นักเรียนปฏบิ ตั ิกจิ กรรมกลุมรวมใจนั้น ครูอธบิ ายให
นักเรยี นเขาใจและมองเห็นความสาคัญของความรวมแรงรวมใจกัน การมนี ้าใจเออื้ เฟอแกคนทดี่ อยกวา ภายในกลุม และ
วธิ ีการใหของครู คะแนนที่ไดนน้ั จะเปนคะแนนกลุมไมใชของคนใดคนหน่ึง
7. ครูสังเกตการปฏบิ ตั ิงานกลุมของนักเรยี น การแกปญหา การปฏิบตั ิตนในการ เรียนดวยความต้งั ใจ มมี ารยาท
ในการฟง การดู และการพดู แลวบนั ทึกผลตามแบบสังเกต อีกท้ังคอย ดูแลและช เห อก มทม่ี ีปญหา
8. เม่ือครบกาหนดเวลา ใหนักเรียนทดสอบอานตามแผนภูมิคาควบกลา้ กร...ขน้ึ ตน กระ ... ท่เี ปนคานาม และ
แบบฝกที่ 2 กบั ครูทลี ะกลุม แลวคนื แผนภูมกิ บั แบบฝกทกั ษะใหครู
ขนั้ ที่ 4 การแขงขันเกม
1. ครแู นะนาเกมการแขงขัน
2. จดั นักเรยี นที่เปนตัวแทนของกลุมเขาประจาโตะแขงขัน

- สีฟา กลมุ นกั เรียนเกง
- สีเขยี ว กลมุ นกั เรยี นปานกลาง
- สเี หลือง กลุมนักเรยี นออน

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

3. นกั เรียนเขาแขงขันเกมที่ครจู ดั เตรยี มไวท่โี ตะแขงขนั โดยใชเกมเดยี วกันทุกกลุม
4. การใหคะแนนจากการแขงขันเพ่ือจัดลาดบั เพ่ือนาไปเปรยี บเทียบหาคาคะแนนโบนสั

ข้ันที่ 5 ประกาศผลการแขงขนั และสรปุ
1. ครนู าคะแนนของสมาชกิ แต ะคนรวมกนั เปนคะแนนของกลุม เพอื่ หาคาเฉล่ยี

ทมี ทม่ี ีคะแนนสูงสุดเปนทมี ที่ชนะเลศิ
2. ครูยกยองชมเชยและใหรางวลั
3. นกั เรียนแต ะกลุมทดสอบอานกันจนครบแลว เพื่อเปนการฝกกระบวนการคิด

คลอง และสรปุ บทเรียน ครใู หนักเรยี นชวยกนั ตอคาควบกล้า กร...ข้นึ ตนกระ...ทเี่ ปนคานามในแผนภมู ิ
ใหไดมากทส่ี ุดโดยเนนการออกเสียงที่ถูกตอง

4. นักเรียนแต ะกลุมรวมกนั แสดงความคดิ เห็นและวิจารณการอานของกลุมเพ่ือน
และกลุมของตนเองวามขี อดแี ละขอท่คี วรแกไขอยางไรบาง

5. ครแู จงผลการใหคะแนนโดยแยกเปน 2 สวน คอื การทดสอบการอาน และผลการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยความสามัคคีของแต ะกลุม และมอบรางวลั ใหกลมุ ทีไ่ ดคะแนนมากทส่ี ุด เปนดาว 2
ดวงเพ่ือเกบ็ สะสมไวแลกรางวัลกับครูเม่ือสะสมครบ 10 ดวง และแนะนาวิธีการทางานกลุมใหเกิด
ผลสาเร็จ เพ่ือใหทกุ คนในกลุมตองรวมกนั คิด วางแผนและปรับปรุงการทางานของแต ะกลุมใหดีขน้ึ ใน
การฝกครง้ั ตอไป

6. ครูแจกแบบฝกทักษะการเขียนคาควบกล้า ชดุ ที่ 1 ใหนกั เรียนทาเปนกลมุ เพื่อเปน การ
สรางความสัมพันธอนั ดี และรวมมือรวมใจกันในการแกปญหา โดยนกั เรยี นสามารถใชพจนานุกรม ในการหา
ความหมายของคา ถานักเรียนทาไมเสร็จในช่วั โมงสามารถทาในเวลาวางได ครเู นนใหนักเรียน เขียนคาดวยตัว
บรรจงเปนระเบียบ สวยงาม และทางานดวยความสะอาดเรียบรอย

6. ส่อื อุปกรณการเร นการ อน
6.1 แผนภูมิเพลงคาควบกล้า กร
6.2 แผนภมู ิคาควบกลา้ กร ขึน้ ตน กระ ...ท่ีเปนคานาม
6.3 แบบฝกทักษะการอานคาควบกล้า ชดุ ที่ 1
6.4 แบบฝกทักษะการเขียนคาควบกล้า ชุดที่ 1

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

7. การวัดผลและประเมินผล วิธีการวัดผล เครือ่ งมือ วัดแเลกะณปฑระกเามรนิผผาลน การ
จดุ ประสงคการเรยี นรู (ขอที่)

1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงคา การทดสอบ แบบทดสอบ อานไดถูกตองอยางนอย
ควบกลา้ กร ทต่ี น กระ...ทีเ่ ปน การอาน 24 คา หรอื รอยละ 80

คานามได กตอง การตรวจ ของจานวนคาทั้งหมด
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ผลงาน แบบฝก ก
การเขียนชดุ ที่ 1
ของคาควบกล้าโดยใช การตรวจ
ผลงาน แบบฝก ก ตอบไดถกู ตองอยางนอย
พจนานกุ รมได การเขยี นชุดท่ี 1 รอ 70 ของ
3. นกั เรยี นสามารถปฏบิ ตั ิตนเปนผู คะแนน เต็ม

มีมารยาททดี่ ใี นการเขียน และมี
นิสัยรกั การเขยี น

4. นักเรยี นปฏบิ ัติตนในการเรียน การสงั เกต แบบสงั เกต ไดคะแนนตงั้ แต
ด ามต ใจ มมาร า ในการ พฤติกรรม คะแนนข้นึ ไปหรือรอ
ฟง การดูและการพูด ขณะปฏิบัติ 80
กิจกรรมกลม

ร มใจ

8. ความเหน็ ผูบรหิ าร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................

ลงช่อื
(นายฉตั รชัย เกตุนวม)

ผอู านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดั มาบมะขาม

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

9. บนั ทกึ ผลหลังสอน
9.1 ผลการสอน

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
..................................................................................................................................... .......................
........................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ...............................
.......................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ...............................

9.2 ปญหาและอปุ สรรค
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
...................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................

9.3 ขอเ นอแน / แนวทางแกไข
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...............................

ลงชอ่ื ผ อน
( นายสเุ มธ สรอ้ ยฟา้ )

ตาแหนง ครู โรงเรียนวัดมาบมะขาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

แบบสงั เกตการปฏิบัติกจิ กรรมกลม
คาช้แี จง ครปู ระเมินพฤติกรรมของนกั เรยี นในการร มกจกรรมก ม และให แนน ในชองทต่ี รงกบั

พฤติกรรมของนกั เรยี น
เกณฑการประเมิน ผูผานการประเมินตองไดคะแนนรวมรอยละ 80 ขึน้ ไป (12 คะแนน ขนึ้ ไป)

กลมุ สรปุ ผล การ
ประเมิน
ความรับผิดชอบ
การมีมารยาทและ
ความต้ังใจในการ
ปฏิ ับ ิตกิจกรรม
กลุม
การวางแผน
การ ทางาน
การร ม านก
ม อยางมี
ความสุข
การปฏิบัติกิจกรรม
ทันกาหนดเวลา

รวม

3 3 33 3 15 ผาน ไมผาน
1
2
3
4
5
6

ผานเกณฑการประเมนิ แต ะกลุม ตองไดคะแนนต้ังแต 12 คะแนน ขึน้ ไป

3 หมายถงึ ระดบั ดี
2 หมายถงึ ปานกลาง
1 หมายถงึ ปรบั ปรุง

ลงช่ือ ..............................................ผูประเมนิ
(นายสเุ มธ สร้อยฟ้า)

ตาแหน รโร เร นมาบมะขาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอยี ดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการทางานกลุม
กลมุ สาระการเรียนรูภาษาไทย ชนั้ ประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนมาบมะขาม

ประเดน็ การประเมิน 3 เกณฑการใหคะแนน 1
1. ความรับผิดชอบตอ ทุกคนทาหนาทแ่ี ละมี 2 มผี ูทม่ี หี นาที่แตไม
ความรบั ชอบตอหนาท่ี รับผิดชอบ 2 คน
บทบาทและหนา ของตนเองและมีความ มีผูทม่ี ีหนาท่ี แตไม
ของตนเอง ตง้ั ใจในการปฏบิ ัติ รบั ผิดชอบ 1 คน ขาดขั้นตอน 2 ขั้นตอน
ขนึ้ ไปหรือไมชดั เจน
2. ขั้นตอนการทางาน กิจกรรม ขาดขัน้ ตอน 1 ขัน้ ตอน
1) มีการวางแผนงาน หรอื ไมช เจน กลมม วนร มแ ให
3. ความร มมอในการ 2) เตรียมวสั ดอุ ุปกรณ ความร มมอกนนอย
ทางานกลุม 3) ปฏิบตั ติ ามแผนด 2 ใน 3 ของกลุมมีสวน
ร มแ ใหความ
ความร มใจ ร มมอ
ทกุ คนมสี นรวม และ
ใหความรวมมือกัน

อยางเตม็ ที่

4. การรวมงานกลุม ทกุ คนร มกจกรรมก มุ รอ 70 ของกลม รอ 50 ของกลุม
อยางมคี วามสขุ อยางมคี วามสขุ รวมกจิ กรรมกลุมอยาง รวมกิจกรรมกลุมอยาง

5. การใชเวลา ปฏบิ ัติกจิ กรรมไดเ ร็จ มคี วามสขุ มีความสขุ
ตามกาหนดและมี เสรจ็ ไมทันตามกาหนด เสร็จไมทนั ตามกาหนด
คุณภาพ แต านม า และงานไมม า

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบประเมนิ การอานออกเสยี งแบบฝกท่ี 2

คาช้แี จง ครปู ระเมนิ พฤติกรรมการอานขอ นกเร นในกจกรรมก ม และให แนน ในชองท่ี
ตรง กับพฤตกิ รรมของนักเรียน

เกณฑการประเมนิ ผานการประเมินตองไดคะแนนรวมรอยละ 80 ข้นึ ไป

กลมุ ที่ การ ัจบหนังสือ ทาทา สรุปผล การ
ทางใน การอานถูกตอง ประเมิน
อาน กตองตาม ัอกขรวิธี
การเวน รร ตอน กตอง
ไมอานขาม /อานเพ่ิม /
ูต า
อานเสียง ัดงเหมาะสม
และ พรอมเพรียงกัน

รวม

3 333 3 1 ผาน ไมผาน
5

1

2

3

4

5

6

ผผู านเกณฑการประเมนิ แต ะกลุมตองไดคะแนนตั้งแต 12 คะแนน ขึ้นไป

3 หมายถึง ระดับดี ลงชอ่ื ...................................ผูประเมนิ
2 หมายถึง ปานกลาง (นายสุเมธ สร้อยฟา้ )
1 หมายถึง ปรบั ปรุง
ตาแหน ร โร เร นวัดมาบมะขาม

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการอานออกเสยี ง
กลมุ สาระการเรยี นรูภาษาไทย

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดมาบมะขาม

ประเดน็ การประเมนิ เกณฑการใหคะแนน

3 21

1. การจบั หนังสือ ลักษณะทาทางการอาน ลักษณะทาทางการวาง ลักษณะทาทางการวาง

และทาทางในการ การจับหนังสอื ถูกต ง และการจบั หนงั สือไม ตามอักขรวธิ ีออกเสยี ง

อาน ก อง 1. ยนื ตัวตรง ถกู ต ง 1 อยาง และการจับหนงั สือไม

2. ไมชีต้ ามตวั อักษร ถูกตอง 2 อยางขนึ้ ไป

3. จับหนังสอื หาง

จากตาประมาณ 1 ฟุต

2. อานถูกตองตาม อาน ก องตามอกั ขรวิธี อาน ก องตาม อานไมถกู ต ง าม

อกั ขรวิธี ออกเสยี ง ร ที่ควบกับ ก อกั ขรวธิ ีออกเสียง ร อักขรวิธีออกเสยี ง ร

ชัดเจน ชัดบาง ไมชัดบาง และคําควบกล้าํ ไม

ชดั เจนเลย

3. การเวนวรรคตอ อานเวนวรรคตอนได อานเวนวรรคตอนผิด อานเวนวรรคตอนผดิ

ถกู ต ง ถกู ต ง ง ตนจน บางเปนบางคร้งั ตลอดทั้งเรื่องตัง้ แต น

จบ จนจบเรอื่ ง

4. ไมอานขาม/อาน อานออกเสียงไดถูกตอง อานออกเสยี งไดถกู ตอง อานออกเสยี งไมถูกตอง

เพม่ิ /ตคู ํา ชดั เจนทกุ คาํ ทุก ชดั เจนเปนบางคํามีการ ไมชดั เจน อานขามคํา

ข ามทก ร อานตูคํา เพิม่ คาํ และตู อาน เพมิ่ คําและตูคาํ

คําเปนบางครัง้ มาก

5. อานเสียงดงั เหมาะ อานเสียงดังชัดเจน ได อานเสียงดงั บางเปน อานเสยี งเบาได นไม

และพรอ มเพรยี ง ยินทว่ั ถึงกันทั้งหอง บางครั้ง เสยี งไม ทว่ั ถงึ และไมพรอ ม

กนั เสยี งดงั สม่ําเสมอ และ สมา่ํ เสมอ แตพรอม เพรยี งกนั

พรอมเพรียงกนั เพรยี งกนั

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

บันทกึ คะแนนการอานคาควบกลา้ กอนเรยี น
ชุดท่ี 1 คาควบกล้า “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ทเี่ ปนคานาม

ท่ี ช่ือ - สกุล คา สรปุ การ
จานวน ประเมินผล
(คา)
ผาน ไมผาน
1.กระโจม
2. กระปุก
3. กระชุ
4. กระชัง
5. กระดังงา
6. กระจาด
7. กระทอน
8. กระบอก
9. กระจอก
10. กระโจน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อานถูกตอง 8–10 คาํ = ผาน

สรุปผลการประเมนิ นกั เรียนที่อานไมผานจานวน ………-……คน เลขท่ี....................-....................
คาทนี่ กั เรียนอานผิดเรียงลาดับจากมากไปหานอย

……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5……………………………..

(ลงชื่อ) ........................................ผูประเมิน
( นายสเุ มธ สร้อยฟ้า )

ตาแหนง ครู โรงเรยี นวดั มาบมะขาม

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

บนั ทกึ การทดสอบการอาน า บกลา้ ห เร น
ชดุ ที่ 1 คาควบกลา้ “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคานาม

ที่ ชื่อ - สกุล คา สรปุ การ
จานวน ประเมนิ ผล
(คา)
ผาน ไมผาน
1.กระโจม
2. กระปุก
3. กระชุ
4. กระชัง
5. กระดังงาระดั
6. กระจาด
7. กระทอน
8. กระบอก
9. กระจอก
10. กระโจม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

อานถูกตอง 8–10 คํา = ผาน

สรปุ ผลการประเมินนกั เรียนท่ีอานไมผานจานวน ………-……คน เลขที่....................-....................
คาที่นักเรยี นอานผิดเรยี งลาดับจากมากไปหานอย

……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5……………………………..

(ลงชอื่ ) ..........................................ผูประเมิน
( นายสุเมธ สร้อยฟา้ )

ตาแหนง ครู โรงเรยี นวัดมาบมะขาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบการเขียนคาควบกล้ากอนเรียน
ชุดที่ 1 คาควบกลา้ “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคานาม

ท่ี ช่อื - สกลุ คา สรปุ การ
จานวน ประเมนิ ผล
(คา)
ผาน ไมผาน
1.กระติบ
2. กระเชอ
3. กระเชา
4. กระบวย
5. กระบี่
6. กระเบื้อง
7. กระดาษ
8. กระยาสารท
9. กระเพาะ
10. กระชอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เขยี นถูกตอง 7– 10คํา = ผาน

สรปุ ผลการประเมนิ นกั เรยี นท่ีอานไมผานจานวน ………-……คน เลขที่....................-....................
คาท่ีนักเรยี นอานผิดเรียงลาดบั จากมากไปหานอย

……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5……………………………..

(ลงช่ือ) .......................................ผูประเมิน
( นายสเุ มธ สร้อยฟ้า )

ตาแหนง ครู โรงเรียนวดั มาบมะขาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบบนั ทกึ คะแนนการทดสอบการเขยี นคาควบกล้า ก่อนเรียน
ชุดที่ 1 คาควบกลา้ “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ทเี่ ปนคานาม

ท่ี ชื่อ - สกุล คํา สรปุ การ
จํานวน ประเมินผล
(คาํ )
ผาน ไมผาน
1.กระติบ
2. กระเชอ
3. กระเชา
4. กระบวย
5. กระบ่ี
6. กระเบื้อง
7. กระดาษ
8. กระยาสารท
9. กระเพาะ
10. กระชอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เขียนถูกตอง 7– 10 คาํ = ผาน

สรปุ ผลการประเมินนักเรียนที่อานไมผานจานวน ……………คน เลขที่...................................................
คาที่นกั เรยี นเขยี นผิดเรยี งลาดบั จากมากไปหานอย

……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………

(ลงช่ือ) ......................................ผูประเมนิ
( นายสเุ มธ สรอ้ ยฟ้า )

ตาแหนง ครู โรงเรียนวัดมาบมะขาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

เพลง หนกู ระแต

คารอ ทานอง
นายสเุ มธ สร้อยฟา้ เพลงหนกู ลอย

หนูกระแตนน้ั ชอบกระเซาเห าแหย พบคุณ
แมก ก า ปรา ร ไมกระทบ กระเทือนผูใ
ไมกร น กร า วยเธอนนั้ เปนเ ก เปนเ ก
เปนเ ก
เปนเ ก เปนเดก็ ดี ไมกร างกระเดอื่ งกับใคร
กราบกรานผูใหญ ด เ อนนเปนเดก็ ดี

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

แบบทดสอบกอนเรยี น ( แผนการจัดการเรยี นรู ่ี 1) ชุดฝกทักษะการอานและเขียนคาควบ

กล้า วิชาภาษาไทย ช้นั ประถมศึกษาปท่ี 3 ชดุ ท่ี 1 คาควบกล้า “กร” ขน้ึ ตน วย “กระ” ที่

เปนคานาม

คาชี้แจง ………………………………………………………………..
แบบทดสอบกอนเรียน แบงออกเปน 2 ตอน ดงั นี้

ตอนที่ 1 การอานคา จานวน 10 คา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนท่ี 2 การเขยี นคา จานวน 10 คา คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ตอนที่ 1 ใหนกเร นอานออกเสยี งคาตอไปน ( 10 คะแนน )

1. กระโจม 2. กระปุก
3. กระชุ 4. กระชัง
5. กระดงั งา 6. กระจาด
7. กระทอน 8. กระบอก
9. กระจอก
กระโจม

ตอนท่ี 2 ใหนกเรยี นเขยี นตามคาบอกจากคาที่กาหนดใหตอไปนี้ (10 คะแนน )

1. กระตบิ 2. กระเชอ
3. กระเชา 4. กระบวย
5. กระบี่ 6. กระเบื้อง
7. กระดาษ 8. กระยาสารท

9. กระเพาะ 10. กระชอน

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบทดสอบ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3
ชดุ ฝกทกั ษะการอานและเขียนคาควบกลา้ วชิ าภาษาไทย

ชดุ ที่ 1 คาควบกล้า “กร” ข้ึนตน วย “กระ” ทเี่ ปนคานาม

เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คาชแี้ จง ใหนกเรยี นทาเครื่องหมาย / ในชอ ที่เปนคาควบกลา้ “ กร ”
ที่ขึน้ ตน วย “ กระ” ท่เี ปนคานามจากคาท่ีกาหนดใหตอไปน้ี

กระจองอแง กระติบ
กระสบั กระสา กระชาก
กระเชอ กระวนกระวาย
กระเชา กระดุก
กระบวย กระทุ
กระเบื้อง กระสัน
กระแอม กระบี่
กระแส กระดาษ
กระยาสารท กระหาย
กระเพาะ กระชอน

ขอให้ทกุ คนโชคดีครับ

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบฝกทักษะการอานคาควบกล้า

ชดุ ที่ 1

คาควบกลา้ “กร” ขึ้นตนดวย“กร”ท่เปนคานาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบฝก 1
วิธฝกออกเสยงคาควบกล้า “กร”

คาสั่ง ใหนักเรยนอานออกเสยงแตละขอโดยเร่มิ อานจากซายไปขวา

ขอ อานเรยง อน อน อานเสยง
พยางค เรว็ ข้ึน รัวเร็ว ควบกล้า

1 กะ - หระ กะ - หระ กะ-หระ กระ
2 กะ - ห ะ - กะ - หระ - ยาง กะ-หระ-ยาง
3 กะ - ห ะ - หมอม กะ - หระ - หมอม กะ-หระ-หมอ่ ม กระยาง
4 กะ - หระ จอก – กะ - หระ จอก - กะ-หระ-จอก กระหมอ่ ม
5 หระ - กะ - สา กะ - หระ -สา กะ-หระ-สา กระจอก กระสา
6 กะ - หระ - บอก กะ -หระ-บอก - กะ-หระ-บอก กระบอก
7 กะ - หระ - ดาน -กะ หระ - ดาน กะ-หระ-ดาน กระดาน

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบฝกที่ี 2 การอานออกเสียี งคีําควบกล้ํา “กร”

ให านออกเสียงคําควบกลํ้าจากบทร้อยกรองต่อไปน้ี

ดอกไม้ในกระเช้า ซือ้ กระเป๋ าใส่หนังสือ
กระชังนั้นนะหรือ เราขังปลาทเี่ ลีย้ งไว้
กระตบิ และกระบุง แม่ ช่วยสานให้
กระทงสวยถูกใจ กระบอกใหญ่แ ะกระบ่ี
กระตกิ ใบน้ันสวย กระบวยใช่ตกั นา้ ดี

กระจาด กระโจมนี้ กระชอนมีปากวงกลม
กระเบือ้ งและกระบอก นกกระจอกงามสวยสม
กระรอกคนนิยม ปลูกดอกไม้ในกระถาง
กระถินกระดังงา นกกระสานกกระยาง
กระโปรงผ้าเนือ้ บาง “กระ” น านา ท้

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชุดฝ ร ยน วบกล้า

ชดุ ท่ี ๑

คาควบกลา้ “กร” ข้ึนตนดวย “กร” ที่เปนคานาม

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบฝ 1

ให้นักเรยี นเขียนคาควบกลา้ ขน้ึ ตน “กระ” ทเี่ ปนคานาม ซง่ึ มี
ความหมายตรงกับข ว ม น

นกกระจอก นกกระยาง กระหม ม
กระดาน นกกระสา กระบอก

1. …………… ช่ือนกตัวเล็กลายอาศัยอยูตามชายคาบานเรอื น
2. …………… กลางศีรษะสวนบนสุด
3.…………… ไมไผที่ตัดเปนทอน
4…………… นกชนิดหนงึ่ สีขาวขายาวหากนิ ปลาตามน้าต้นื
5.…………… นกกนิ ปลาชนิดหน่งึ คลายนกยางแตโตกวา
6.…………… ไมเปนแผนๆ ท้ังบางและหนาใชทาฝาและพนื้

โรงเรียนวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แบบฝกที่ 2

ให ยน ว ล้า “กระ” ทีม่ คี วามหมายตรงกับข ว ม น

ตอนท่ี 1

กระชอน กระชงั กระบ่ี กระโจม
กระตกิ กระเชอ กระดาษ
1…………………………
ภาชนะท่ีสานดวยไมไผ ชกรองอาหาร
2………………………….
เปนส่งิ ก สรางกางไวกาบังแดดลม
3…………………………
เปนแผน ๆ ใชสาหรบั เขยี น

4………………………… ภาชนะทท่ี าจากไมไผมีไว ร

5…………………………. ภาชนะใสน้าไวใชสาหรับการเดินทาง
ภาชนะท่ีสานดวยไมไผใสของคลายกระบุง
6………………………… วัตถุมีคมคือมีดดาบ
7………………………….

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

ตอนท่ี 2

กระบงุ กระเป กระเบอ้ื ง กระติบ
กระจาด กระบวย กระรอก กระเช

…………………………… ภาชนะทที่ าจากไมไผใสของหาบเรขาย
2…………………...……… เครื่องใชรูปคลายถุงสาหรบั ใสส่ิงของตาง ๆ
3.……………………… เคร่ืองมุงหลงั คาหรือปพู ้นื
4.……………………… ภาชนะสานดวยไมไผ ใชใสขาวเหนียวนง่ึ
5.………….. …………… ภาชนะสานรูปรางเต้ีย ๆ ปากกวาง กนสอบ
6.……………….. ……… ภาชนะสาหรับตักนา้
ภาชนะสานมหี ูหิ้ว
7..………......……………… สตั วส่เี ทาชนดิ หน่ึงมีฟนแทะ
8..………………………

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

แบบฝ 3

ใหนกั เรยี นเขยี นคาควบกลา้ ข้ึนตน “กระ” ท่เี ปนคานาม
ซ่ึงมคี วามหมายตรงกบั ข ว ม น

กระถิน กระดงั งา กระป กระท ม กระด กระถาง

กระท ม กระทอ้ น กระดูก กระยาสารท กระทง

1 ......................เปนดอกไม เมื่อลนไฟกลิ่นยิง่ หอม
2 ......................เปนตนไมยนื ตน ออกผลออกฝก กลนิ่ เหม็น
3 ......................เปนภาชนะใชปลกู ตนไม ไวประดบั บาน
4 ......................เปนผลไมเนอ้ื นมุ ปุย รสเปรยี้ วอมหวานเม่ือจะรบั ประทานตองทบุ
5 ......................เปนขนมทาจากขาวตอก ถ่วั งา
6 ......................เปนภาชนะสานจากไมไผ ใชสาหรับฝดขาว
7........................เรอื นเล็ก ๆ
8 ......................สวนอวยั วะทม่ี ลี กั ษณะแข็ง
9 ......................ภาชนะท่มี ีรูปทรงกระบอก

10 ..................ภาชนะเย็บดวยใบตองหรือใบไมสาหรบั ใสของ

โรงเรยี นวดั มาบมะขาม สานักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


Click to View FlipBook Version