The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Model ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anukul sathuphan, 2019-11-01 00:54:00

Model ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน

Model ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน

ตอนที่ ๑ ข้อมลู ทว่ั ไป
๑.๑ ชอื่ ศนู ยก์ ารเรยี นร้ปู รัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงและเกษตรทฤษฎใี หม่ตาํ บลหนองสาหรา่ ย
อาํ เภอดอนเจดยี ์ จงั หวดั สุพรรณบุรี

๑.๒ สถานท่ตี งั้ หมทู่ ่ี 9 ตาํ บลหนองสาหร่าย อาํ เภอดอนเจดีย์ จงั หวดั สุพรรณบุรี
โทรศพั ท.์ .......035 - 591068.........โทรสาร 035 - 592119
e-mail - [email protected]

๑.๓ พธิ ีเปิดศนู ยเ์ รยี นรเู้ ศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หม่ตําบลหนองสาหร่าย
ในวันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ กศน.ตําบลหนองสาหร่าย อาํ เภอดอนเจดยี ์ จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี

๑.๔ หนว่ ยงานทเ่ี ขา้ ร่วมส่งเสรมิ และสนบั สนนุ
14.1 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหรา่ ย
14.2 วดั โคกหม้อสวุ รรณประทีป
14.3 โรงเรยี นวดั โคกหม้อ
14.4 เกษตรอาํ เภอดอนเจดยี ์

๑.๕ ครูที่ปฏิบตั ิงานใน กศน.ตําบล
นายนิวฒั น์ เกตแุ กว้ ครู กศน.ตําบล
วฒุ กิ ารศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดั การทวั่ ไป
โทรศพั ท์ 085-422-3663
E-mail : [email protected]

1.6 ภมู ิปญั ญาท้องถ่ิน ศนู ย์เรยี นรเู้ ศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมต่ ําบลหนองสาหร่าย
ประกอบดว้ ย

1. ช่ือ นายเฉลมิ โพธ์ิสวุ รรณ อายุ 75 ปี

ทอ่ี ยปู่ จั จบุ ัน บา้ นเลขท่ี 9 หมู่ 3 บา้ นหนองขุม ตําบลหนองสาหรา่ ย อาํ เภอดอนเจดยี ์
จงั หวดั สุพรรณบรุ ี รหัสไปรษณีย์ 72170

ความชํานาญ/หลกั สตู ร
- เป็นวิทยากรด้านเศรษฐกจิ พอเพียง การใช้เทคโนโลยชี วี ภาพ การถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

การทํานา
ลดตน้ ทนุ การปรบั ปรงุ บาํ รุงดินด้วยปยุ๋ พชื สด การพฒั นาการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิ พอเพยี ง
- ด้านการทาํ บญั ชกี องทุนหม่บู ้าน และบญั ชีกลมุ่ วสิ าหกจิ ชุมชน

ผลงาน/รางวลั เกยี รตยิ ศ
- พอ่ ดเี ด่น จงั หวัดสุพรรณบุรี ปี 2558
- กองทนุ หมบู่ า้ นดีเด่น
-. วิสาหกิจชุมชนดเี ดน่ ระดับเขต รองลาํ ดับ 1
2. ชือ่ นายบุญศรี มณวี งษ์ อายุ 60 ปี

ทอ่ี ยปู่ จั จบุ นั บา้ นเลขท่ี 446 หมู่ 10 บ้านหนองกะหนาก ตาํ บลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดยี ์
จงั หวัดสพุ รรณบรุ ี รหสั ไปรษณีย์ 72170
เบอร์โทรศพั ท์ 081-9818227
ความชาํ นาญ/หลกั สูตร
- เป็นวทิ ยากรดา้ นเศรษฐกิจพอเพยี ง การใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยกี ารเกษตร การ
บรหิ ารศัตรูพืช การทาํ นาลดต้นทุน การปรับปรุงบาํ รุงดินดว้ ยปยุ๋ พชื สด หมอดินอาสา การขยายสารชวี ภณั ฑ์
การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านการทําบัญชี กล่มุ สวัสดกิ ารชุมชน
ผลงาน/รางวลั เกยี รตยิ ศ

- ประกาศนียบัตร : ผูท้ รงคุณวฒุ ิสรา้ งคณุ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนและจังหวัดสพุ รรณบรุ ี
- โล่รางวลั : ครอบครัวรม่ เยน็ จากกระทรวงพฒั นาสังคมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

ตอนที่ ๒ การดําเนนิ งาน/การจัดกจิ กรรมศนู ยก์ ารเรยี นรปู้ รชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

และเกษตรทฤษฎใี หมต่ าํ บลหนองสาหรา่ ย
2.1 กจิ กรรมห้องเรยี นเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ศนู ยก์ ารเรียนรปู้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎีใหม่ตาํ บลหนองสาหร่าย ไดด้ าํ เนนิ การจัด
กจิ กรรมหอ้ งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลกั การและแนวคดิ (Flow chart) ดงั นี้

หอ้ งเรยี นเศรษฐกจิ พอเพยี ง
กศน.ตาํ บลหนองสาหรา่ ย

ประชุมชแี้ จงรายละเอยี ดการดาํ เนินงาน ประชุมชแ้ี จงรายละเอยี ดการ
สถานศึกษาพอเพยี งจากผบู้ ริหาร ดาํ เนนิ งาน สถานศกึ ษาพอเพียงแก่
กศน.อําเภอ
นกั ศกึ ษา กศน.ตําบล
เขยี นโครงการเพอ่ื ขออนุมัติ
แตง่ ตัง้ คณะกรรมการห้องเรียน
ดาํ เนนิ งานหอ้ งเรียนเศรษฐกจิ เศรษฐกจิ พอเพียง
พอเพียง กศน.ตําบลหนองสาหร่าย
ประเมนิ โครงงานหอ้ งเรยี นเศรษฐกจิ
พอเพยี ง

เผยแพร/่ ประชาสมั พันธ์ สรปุ /รายงานผล
กระบวนการทาํ งาน/ขั้นตอนการดําเนนิ งาน

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน กศน.รวมท้ังให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธี
ดาํ เนนิ งานสถานศึกษาพอเพยี ง

- แต่งตั้งคณะทํางานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอเพื่อมอบหมายภารกิจให้บุคลากร กศน.
อาํ เภอ

- ประชุมชี้แจงนักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่ายเก่ียวกับการดําเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจ
พอเพยี ง

- สรรหาคณะกรรมการ การดําเนินงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่ม
งานด้านองค์ความรู้ กลุม่ งานด้านการผลติ กล่มุ งานดา้ นการตลาดและกลุ่มงานด้านการเงิน/บัญชี กลุ่มงานละ 5 คน
ประกอบด้วย

หวั หน้าหอ้ งเรยี นเศรษฐกิจพอเพียง นายประเทอื ง พลายละหาร

4.4.1.กลมุ่ งานด้านองคค์ วามรู้
1.1 นางสาวสนุ ษิ า กล้าหาญ
1.2 นางสาวมนฤดี ปนุ่ นุช
1.3 นางสาวกนิษฐา กอเจริญสขุ
1.4 นางสาวปารณี า จอบญุ
1.5 นางสาวอนสุ รา สังขร์ งุ่

4.4.2.กล่มุ งานดา้ นการผลติ
2.1 สมพร หอมไม่หาย
2.2 นางสาวสุธาทพิ ย์ มาผาสุก
2.3 นายทองอาบ โพธ์กิ ล่นิ
2.4 นายวีรพงศ์ ทิมทอง
2.5 นายทินกร ดลชัยภมู ิ

4.4.3.กลมุ่ งานด้านการตลาด
3.1 นางสาวนาํ้ ฝน สนี าํ้ เงนิ
3.2 นางสาววรรณา วงษ์สุวรรณ
3.3 นายตมั้ แก้วรุ่งเรอื ง
3.4 นายกฤษณพงษ์ วงษ์สวุ รรณ
3.5 นายพเิ ชษฐ์ วงษ์สวุ รรณ

4.4.4. กลุ่มงานด้านการเงนิ และการบญั ชี
4.1 นางสาวนา้ํ ออ้ ย ดอกลาํ เจียก
4.2 นางสาวกมลวรรณ วังกรานต์
4.3 นางสาววาริน ปมุ่ แกว้
4.4 นางสาวเกศรา ทิพวนั
4.5 นายพรพพิ ัฒน์ บวั ผัน

เพื่อดําเนินงานตามโครงสร้าง และจัดกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย พัฒนาองค์ความรู้จากการอบรม
นกั ศึกษาทกุ คนในหอ้ งเรียนเศรษฐกจิ พอเพยี ง/แผนกวชิ าเศรษฐกิจพอเพียง

4.5 อบรมแกนนาํ หอ้ งเรยี นเศรษฐกิจพอเพยี ง
4.5.1 หลกั การ แนวคิด หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

4.5.2 การขับเคล่ือนสถานศกึ ษาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
4.5.3 การดําเนินงานหอ้ งเรียนเศรษฐกิจพอเพยี ง
4.5.4 แนวทางการประเมินสถานศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพยี ง
4.5.5 แบง่ กลมุ่ วางแผนการดําเนินงาน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอพียง
4.5.6 มอบหมายภารกจิ
4.5 วางแผนในการจัดทําห้องเรยี นเศรษฐกจิ พอเพยี ง
4.6 ปฏิบัติตามแผนงานการโครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย บัญชี
ครัวเรอื น จดั ทาํ บัญชรี ะดมทุนออมทรพั ย์ พร้อมดําเนนิ การลงมอื ปฏบิ ตั ิงานกลมุ่ งานการผลติ ตามแผนทีว่ างไว้
4.6 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
ผอ.กศน.อาํ เภอกับครู กศน.ตาํ บลหนองสาหร่าย หวั หนา้ หอ้ งเรยี นและรองหวั หน้าหอ้ งเรยี นเศรษฐกิจพอเพยี ง
4.7 ประกวดโครงงานการทํามาหากนิ ห้องเรียนเศรษฐกจิ พอเพยี ง
4.8 มกี ารกาํ กบั ติดตาม ประเมนิ ผลทุกขั้นตอน
5. ผลการดาํ เนินงาน
1. นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดาํ รขิ องในหลวงรัชการท่ี ๙ รวมท้ังปลูกฝังจติ สาํ นกึ ในการดาํ รงชวี ติ ท่ีตัง้ อย่บู นพืน้ ฐานของทางสายกลาง
๒. นกั ศึกษาสามารถนาํ ความรูไ้ ปใช้ประกอบอาชีพหารายไดใ้ หก้ บั ตนเอง
๓. นําผลผลติ ทไ่ี ดไ้ ปจาํ หนา่ ยในท้องถ่ินเพอื่ หารายได้เสริมให้กับนกั ศกึ ษา สามารถลดคา่ ใช้จา่ ยของครอบครัว
ได้

ประชุมชแ้ี จงการดําเนินงานหอ้ งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแกบ่ คุ ลากร กศน.อําเภอดอนเจดีย์

ประชมุ ชแ้ี จงการดําเนินงานหอ้ งเรยี นเศรษฐกจิ พอเพยี งแกน่ ักศกึ ษา กศน.อําเภอดอนเจดยี ์

บนั ทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมือ (MOU) ระหวา่ ง ผบู้ รหิ าร ครู และนักศกึ ษา

กจิ กรรมประกวดโครงงานหอ้ งเรยี นเศรษฐกจิ พอเพยี ง

กศน.ตาํ บลหนองสาหรา่ ยรบั รางวลั ชนะเลศิ อนั ดับ 1 การประกวดโครงงานหอ้ งเรยี นเศรษฐกจิ พอเพยี ง

การจัดกจิ กรรมการศกึ ษาต่อเนอ่ื ง งบประมาณ 2560
โครงการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หมป่ ระจําตาํ บล

ท่ี กจิ กรรม ว/ด/ป พื้นทด่ี ําเนินการ ผลการดําเนินการ
28 ก.พ. 60 (คน)
1 อบรมใหค้ วามรูก้ ารทาํ จุลนิ ทรยี ์ ศูนย์เรยี นรู้เศรษฐกิจ
กอ้ นดินระเบิด พอเพียง ม.10 15
ต.หนองสาหรา่ ย

2 การปลูกมะนาวดว้ ยวัสดุไร้ดิน 12 ก.ค.60 กศน.ตําบลหนองสาหรา่ ย 15

โครงการจดั การศกึ ษาเพือ่ พฒั นาสังคมและชมุ ชน

ที่ กจิ กรรม ว/ด/ป พื้นทด่ี าํ เนินการ ผลการดําเนินการ
(คน)
1 หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 22 ม.ค. 60 ศูนยเ์ รยี นรู้เศรษฐกจิ
ดว้ ยศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนา พอเพยี งบ้านหนองกะ 30
ที่ยง่ั ยืน หนาก ม. 10
ต.หนองสาหรา่ ย

2 การปลูกพืชดว้ ยระบบน้าํ หยด 5 ม.ี ค.60 กศน.ตาํ บลหนองสาหรา่ ย 15

การจดั กจิ กรรมการศกึ ษาต่อเนอ่ื ง งบประมาณ 2561
โครงการเรยี นรูห้ ลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หม่ประจาํ ตําบล

ท่ี กจิ กรรม ว/ด/ป พ้ืนทดี่ าํ เนนิ การ ผลการดาํ เนินการ
13 ธ.ค.2561
1 อบรมเกษตรธรรมชาติสูก่ าร (คน)
พ่ึงพาตนเอง
กศน.ตาํ บลหนองสาหร่าย 15

ภาพกิจกรรมการเรยี นรู้หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หมป่ ระจาํ ตาํ บล

ภาพกิจกรรมการเรยี นรู้หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หมป่ ระจาํ ตาํ บล

ภาคผนวก

คาํ นาํ

ตามที่รัฐบาลได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนว
ทางการบริหารประเทศ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างม่ันคงและย่ังยืน
นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลในทุก
ตําบล จํานวน 7,424 แห่ง เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เร่ืองหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้ กศน.ตําบล ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นศูนย์
การเรียนรู้ของประชาชน พร้อมทั้งจัดสรรครู กศน.ตําบล เพื่อทําหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน
อยู่แล้ว โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มากขึ้น ศูนย์นี้จะมีบทบาทในการให้ความรู้
กับประชาชน ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เช่น
การจัดปลูกพืชชนิดใด ต้องใช้เหตุผลคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงกับการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูก
ของรฐั บาล โดยใช้หลักของความพอประมาณเพื่อได้ผลผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการหาเลี้ยงชีพ ควรเสริมสร้าง
ภมู ิคมุ้ กันในการปลูกพืชอยา่ งผสมผสาน หรอื การเลย้ี งสัตว์ควบคกู่ ันไปในพ้ืนท่เี พิ่มเตมิ เพื่อใหม้ รี ายได้ทดแทนกัน

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลหนองสาหร่าย ได้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆเพื่อให้แหล่งเรียนรู้แห่งน้ีมีความสมบูรณ์แบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน และผู้ที่สนใจ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดาํ เนนิ ชวี ิตได้อย่างย่งั ยนื

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์

สารบัญ

คาํ นาํ ขอ้ มลู ทว่ั ไป หนา้
สารบญั การดาํ เนินงาน/การจัดกิจกรรม
1
ตอนท่ี 1 3
ตอนท่ี 2 13
ภาคผนวก

Model การดาํ เนนิ งาน/การจดั กจิ กรรม
ของศนู ยเ์ รียนรปู้ รชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

และเกษตรทฤษฏใี หม่ประจําตาํ บล

ศนู ยเ รียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใี หมประจาํ ตาํ บลหนองสาหรา ย

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอดอนเจดีย์
สาํ นกั งาน กศน.จังหวดั สพุ รรณบรุ ี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform & Kepimpinan Pengawas Sekolah SMKBKT
Next Book
HARI KELUARGA MRSM TGB 2019