The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by R-Tech, 2019-12-12 06:39:15

October 2019

R-Tech Book

Keywords: R-Tech

ตุลาคม 2562

ครู R-Tech ร่วมใจพฒั นาความรู้สคู่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ

รายการ หน้า
1
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวทิ ยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิ ทร์ 2

อบรมองคก์ ารนักวชิ าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยวทิ ยากรจาก 3
วทิ ยาลยั พาณิชยการเชตุพน
กิจกรรม “ราลึกวนั คล้ายวนั สวรรคตรชั กาลที่ ๙

กิจกรรม พิธีทาบญุ ครบรอบ 37 ปี วิทยาลยั เทคโนโลยีรตั นโกสินทร์ 4
5
กจิ กรรมอบรมใหค้ วามรูแ้ ก่ครูและบุคลากร “การเรยี นการสอนในศตวรรษท่ี21” 6
กจิ กรรมอบรมใหค้ วามรแู้ ก่ครแู ละบคุ ลากร “กระบวนการสอนแบบบรู ณาการ
และกระบวนการเปล่ยี นจากครูเป็นโคช้ ” 7
สาระน่ารู้

1

2

3

4

5

6

7

10 เรอื่ งทีค่ ุณไมเ่ คยรู้เกี่ยวกบั Google

10 เร่อื งจริงกูเกิ้ลไม่เคยเลา่ ท่ีคณุ ไม่เคยรู้

1. ใชแ้ พะตดั หญ้าหนา้ ออฟฟิศ
ที่ออฟฟิศ เขามีคนสวนท่ีคอยดูแลสนาม
หญ้าเป็นแพะ Google มีแพะ 200 ตัว
พร้อมดูแลตัดหญ้า ที่จะถูกปล่อยออกมา
ยืนเค้ียวหญ้าแทนการใช้เคร่ืองตัดหญ้า
เพ่ือเป็นการลดสภาวะโลกรอ้ น

2.Googleไม่ได้ใช่แค่รถยนต์สารวจ
เส้นทางเราอาจจะเคยเห็นรถยนต์ของ
Google ที่ติดต้ังดาวเทียมไว้บนหลังคา
เพ่ือศึกษาเส้นทางกันมาบ้างบนท้องถนน
แต่ในบางพ้ืนท่ีอย่างทะเลทรายเนี่ย พวก
เขาเลอื กใชอ้ ูฐในการปฏบิ ตั ิหน้าทแ่ี ทน

3. Google Earth ช่วยค้นพบ
ปราสาทโบราณ!หลังจากที่นักโบราณคดี
ชาวดัตช์ ไดท้ าการคน้ หาปราสาททหี่ ายไป
เปน็ เวลากวา่ 20 ปี และในท่ีสุด ก็เจอเข้า
จนได้ เม่อื ไดร้ ้จู ักกบั Google Earth

8

10 เรื่องท่ีคณุ ไมเ่ คยรูเ้ ก่ียวกบั Google

4.จราจรสาหัสแค่ไหน Android
คือ ค น บ อ ก เ รา ส า มา ร ถ รู้ เส้ น ท า ง
การจราจรทั่วโลกได้ผ่านทาง Google
Maps บนมือถือ แต่รู้หรือไม่ว่า มือถือ
Android ท่ีเราใช้กันนี่แหละ เป็นตัวช่วย
ในการคานวณ

5. บริษัท Yahoo เคยยื่นซื้อ
Google ในราคา 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ใครจะเช่ือว่าในปี 1997 บริษัท Yahoo
จะเคยเจรจากับ Google เพ่ือย่ืนข้อเสนอ
ในก า รเข้ าซ้ือ บ ริษั ท ซึ่งในปั จ จุ บั น
Google มมี ูลค่ามากถงึ 360-410 พนั ลา้ น

6.Google เป็นที่เช็คสะกดคา ของ
คนทั่ว โลกจ าก ผลวิจั ยพ บว่า 1/20
กิจกรรมบน Google.com จะมีผู้คนมา
เช็คและตรวจสอบตัวสะกดท่ีพวกเขา
ตอ้ งการรู้

7. Office ท่ีแรกของ Google อยู่
ในโรงจอดรถใครจะเชอื่ ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่
ด้านไอที ที่ปัจจุบันมี Office สวยงาม
หรูหราอลังการ และเป็นที่ที่มีผู้คนอยาก
ทางานดว้ ยมากทสี่ ดุ ในโลก จะมีจุดเริ่มต้น
เล็กๆ จากโรงจอดรถ

9

10 เรื่องท่คี ณุ ไม่เคยรเู้ กย่ี วกับ Google

8.Google เคยมีงูมาเย่ียมถึง
สานกั งานในนิวยอรค์ ปกติแลว้ ในวันที่
1 เมษายน จะเปน็ วันโกหก แต่ในวันที่
1 เมษา ปี 2007 นน้ั กลบั เปน็ เรอื่ งจรงิ
ที่ทาง Google ได้ส่งเมล์ไปหาพนักงาน
เพ่ือบอกพวกเขาเหล่าน้ันว่ามีงูหลามเข้า
มาในบรษิ ทั

9. Google ได้สิทธิบัตรกล้องติดใน
คอนแทคเลนส์ ลองคิดดูกันก่อนว่า
หากในอนาคตเราสามารถถ่ายรูปจาก
ดวงตาได้ แบบในภาพยนตร์สายลับ
เจมส์ บอนด์ 007 มันจะดแี คไ่ หน

10. รู้หรือไม่ Google Maps ช่วย
จับกิ๊กได้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนจริง เมื่อหญิงสาว
ชาวรัสเซีย จับโกหกแฟนของเธอได้ว่า
กาลังนอกใจ หลังจากที่เธอใช้ Google
Maps เห็นแฟนของเธออยู่กับหญิงสาว
คนอน่ื จากมุมสงู

https://undubzapp.com


Click to View FlipBook Version