The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by R-Tech, 2019-12-12 06:36:50

September 2019

R-Tech book

Keywords: R-Tech

พฤศจกิ ายน 2562

R-Tech รว่ มสบื สานประเพณีลอยกระทง

รายการ หน้า
1
วิสัยทศั น์ ปรัชญา อตั ลกั ษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิ ทร์ 2

กิจกรรมเข้าค่ายลกู เสอื วสิ ามัญเพอื่ ส่งเสรมิ ทักษะการดารงชีพและการพัฒนา 3
ตนเอง ณ คา่ ยลกู เสือศรีสะอาง แคมป์
4
การลงนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมือทางวชิ าการ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลธญั บรุ ี ณ หอ้ งประชมุ สงค์ธนาพิทักษ์ สานักงานอธกิ ารบดี 5
6
กจิ กรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือรบั ทราบพฤตกิ รรมและผลการเรยี นของผ้เู รยี น 7
ณ ห้องประชุมวศิ ิษฐก์ จิ การ

กิจกรรมปลูกฝังคณุ ธรรม นาเยาวชน R-Tech ส่พู ทุ ธศาสนา บรรพชาสามเณร
ครัง้ ที่ 9 เพ่อื ถวายเป็นพระราชกุศล

วทิ ยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิ ทร์ รับการประเมินองคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคต
แหง่ ประเทศไทย หอ้ งประชุมวิศิษฐ์กจิ การ

สาระน่ารู้

1

2

3

4

5

6

7

10 เร่ืองน่ารู้ เมื่อถงึ วนั ลอยกระทง

วันลอยกระทง ตรงกับวันข้ึน 15 ค่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซ่ึงปีนี้ตรง

กับวนั จันทรท์ ่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เปน็ วนั ทผี่ ู้คนพร้อมใจกันทากระทงเพื่อนาไปลอยใน
แม่นา้ ที่อยู่ใกลบ้ ้าน โดยเราขอสรุปเร่ืองน่ารูเ้ กีย่ วกบั วนั ลอยกระทงเปน็ ขอ้ ๆ ดังน้ี

1. ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียท่ีประเทศไทยรับเข้ามา
ปฏิบตั ิ เทา่ ท่ปี รากฏกลา่ วไดว้ ่ามีมาต้ังสมยั สโุ ขทัยเป็นราชธานเี ดิมทเี ดยี วเหน็ จะเป็นพิธีของ
พราหมณก์ ระทาเพ่ือบชู าพระผ้เู ปน็ เจา้ ท้ังสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม
ต่อมาไดถ้ ือตามแนวทางพระพทุ ธศาสนา

2. ในรัชสมัยพ่อขุนรามคาแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์
กระทงขนึ้ ครัง้ แรก

3. จดั ข้ึนในประเทศ ไทย, ลาว, พมา่ , ทางเหนือมาเลเซยี , ศรีลังกา และกมั พชู า
4. เชือ่ วา่ เป็นการขอขมาพระแมค่ งคา ทมี่ นุษย์ไดใ้ ช้น้า ไดด้ ม่ื กนิ น้า รวมไปถึงการทิ้ง
ส่งิ ปฏกิ ลู ต่างๆ ลงในแม่นา้
5. เช่ือว่าเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอย
พระบาทไวห้ าดทรายแมน่ า้ นัมมทานที ในประเทศอนิ เดีย
6. เช่ือวา่ เปน็ การลอยความทกุ ข์ ความโศกรวมถึงโรคภยั ตา่ งๆ ใหล้ อยไปกบั แม่นา้

8

7. ชาวไทยในภาคเหนือเช่ือว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตานาน
เล่าวา่ พระอุปคตุ ทรงสามารถปราบพระยามารได้

8. ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทง จะมีพิธี อาบน้าเพ็ญ ในเวลาเที่ยงคืน ซึ่ง
เป็นช่วงที่พระจันทร์อยู่กึ่งกลางพอดี และเช่ือว่าถ้าผู้ใดได้อาบ จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

9. ชอ่ื เรยี กเทศกาลลอยกระทงแตกตา่ งกันไปตามภาค
- ภาพเหนือ เรียกว่า ย่ีเป็ง หมายถึงการทาบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตามแบบ
ล้านนา ตรงกับวนั เพญ็ เดือนสบิ สองในแบบไทย)
- ภาคอีสาน หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป
อย่างเช่น จังหวัดรอ้ ยเอด็ มีการแสดง แสงสีเสียง บริเวณเกาะบึงพลาญชัย(สถานที่จัดงาน)
ใหเ้ ปน็ เกาะสวรรค์ มีการประกวดกระทงประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน เป็นต้น
- ภาคกลาง อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร จะมีงานภูเขาทอง 7-10 วัน ก่อนงานลอย
กระทง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจดั งานประเพณลี อยกระทงกรุงเก่าข้ึนอย่างย่ิงใหญ่
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
- ภาคใต้ อย่างที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก็มีการจัดงานอย่างย่ิงใหญ่
นอกจากนัน้ ในจงั หวัดอน่ื ๆ ก็จะจัดงานวันลอยกระทงด้วยเชน่ กัน
10. นิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วต้ังจิตอธิษฐาน
ขอให้เคราะห์ร้ายหายไป จากน้นั นาไปลอยในสายนา้ หรือในทะเล

9

เรียนร"ู้ กฎ-กติกา-มารยาท" เตือนภัย"วนั ลอยกระทง“

1. การระวังอุบัติภัยทางน้า ควรลอยกระทงในสถานท่ีปลอดภัย ท่าน้าและโป๊ะเรือ
ต้องม่ันคงแข็งแรง ตลิ่งน้าไม่สูงชัน เพื่อปอ้ งกันการล่นื ไถลพลัดตกน้า ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่าง
ใกล้ชิด ไม่ควรให้เด็กนากระทงไปลอยน้าด้วยตนเอง มิให้เด็กลงไปในน้าเพื่อเก็บเงินใน
กระทง เพราะเด็กอาจถกู กระแสนา้ พดั จมนา้ หรอื เป็นตะครวิ จากการอยใู่ นนา้ เป็นเวลานาน
ทาใหจ้ มน้าเสยี ชวี ติ ได้

2. อุบัตภิ ัยจากพลุ ดอกไมไ้ ฟ ห้ามดดั แปลงพลุ ดอกไม้ไฟ ให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูง
เพราะจะเกดิ การระเบดิ ที่มีความรนุ แรง กอ่ ให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟใน
กระป๋องโลหะ ท่อพวี ีซี ขวดแก้ว หรือนาภาชนะอน่ื ๆ มาปิดครอบพลุ ดอกไม้ไฟที่จุดไฟติด
แลว้ เพราะจะส่งผลให้สะเกด็ ไฟ หรอื เศษภาชนะทแี่ ตกกระจาย กระเด็นใสไ่ ด้รบั บาดเจ็บ

3. อบุ ัตภิ ัยจากโคมลอย ควรเลือกใช้โคมลอยท่ี ทาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ
ชนิดบาง ไมไ้ ผ่ ข้ีผึ้ง เชอื ก เปน็ ต้นซ่ึงมีการเผาไหม้อยา่ งรวดเรว็ จะช่วยลดความเสี่ยงท่ีทาให้
เกิดเพลิงไหม้ ไม่ติดหรือประดับวัสดุตกแต่งที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย รวมถึงไม่ใช้น้ามันหรือ
แอลกอฮอล์บรรจุในภาชนะโลหะที่เป็นเช้ือเพลิง เพราะจะทาให้โคมลอยลอยในระดับสูง
เป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานได้ หลีกเล่ียงการปล่อยโคมลอยใกล้
แหล่งชุมชน เพราะหากโคมลอยตกใส่บ้านเรือน จะทาให้เกิดเพลิงไหม้และห้ามปล่อยโคม
ลอยบริเวณโดยรอบสนามบนิ หรือในชว่ งท่มี เี ครื่องบินข้ึน–ลง เพราะจะรบกวนทัศนวิสัยใน
การบนิ อีกด้วย

https://www.thairath.co.th/


Click to View FlipBook Version