The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by series.9mm, 2021-12-29 01:12:36

รายงานโครงการ IFTE ศธจ.เชียงราย

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Keywords: IFTE

45

46

47

48

49

50

51

52

ภำคผนวก ข
ประกำศ / คำสง่ั สำนกั งำนศึกษำธกิ ำร

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ภำคผนวก ค
เคร่ืองมือในกำรดำเนนิ งำน

ในการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศกึ ษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้กาหนดเคร่อื งมือในการ
นเิ ทศ ติดตาม และประเมนิ ผล เกบ็ รวบรวมขอ้ มูลดังนี้

1. แบบเกบ็ ขอ้ มลู สารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา
2. แบบนเิ ทศ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
3. แบบรายงานการพฒั นานวัตกรรม
4. แบบวเิ คราะห์องคป์ ระกอบการพฒั นานวัตกรรม
๕. กรอบเกณฑ์การคัดเลือกนวตั กรรม
มีรายละเอยี ดดังน้ี

62

ระดบั ภาคและระดบั จังหวดั

แบบเกบ็ ขอ้ มูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจยั ทำงกำรศกึ ษำ

สำนกั งำนศกึ ษำธกิ ำรจังหวดั .....................................................สำนกั งำนศกึ ษำธกิ ำรภำค

1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติขน้ั พนื้ ฐำน (O-NET) โรงเรียนท่ีจดั กำรศกึ ษำขนั้

พื้นฐำนในจงั หวดั / ภำค

จานวนโรงเรยี นทัง้ หมด................แหง่

1.1 คำ่ เฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติขั้นพนื้ ฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

สังกดั / ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ

กล่มุ สำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อื่นๆ....

รวม/

เฉล่ยี

1.2 คำ่ เฉลยี่ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้ พน้ื ฐำน (O-NET) ชัน้ มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 3

สังกดั / ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

กลุ่มสำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อื่นๆ ....

รวม/

เฉลยี่

63

1.3 คำ่ เฉลีย่ ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติขั้นพน้ื ฐำน (O-NET) ชน้ั มธั ยมศกึ ษำปีที่ 6

สังกัด/ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ สังคมศกึ ษำ
กลมุ่
สำระ 2560
สพป. 2561
สพม. 2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.
อ่นื ๆ
รวม/
เฉลี่ย

1.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6

ร้อยละของจำนวนนกั เรยี นท่ีมคี ะแนนเฉลี่ยผำ่ นเกณฑร์ ้อยละ 50 ข้ึนไป

สังกดั /กล่มุ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ

สำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อ่นื ๆ ......

รวม/เฉลีย่

64

1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำตขิ ้ันพน้ื ฐำน (O-NET) ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ่ี 3

ร้อยละของจำนวนนักเรยี นที่มีคะแนนเฉลี่ยผำ่ นเกณฑร์ อ้ ยละ 50 ข้นึ ไป

สังกัด/กลุ่ม ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ

สำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อื่นๆ .......

รวม/เฉล่ีย

1.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ้ันพื้นฐำน (O-NET) ชนั้ มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 6

รอ้ ยละของจำนวนนักเรียนที่มคี ะแนนเฉลีย่ ผำ่ นเกณฑ์ รอ้ ยละ 50 ข้นึ ไป

สงั กัด/ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ สังคมศึกษำ
กล่มุ
สำระ
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562

สพป.

สพม.
สช.
อปท.
พศ.

ตชด.

อน่ื ๆ
...

รวม/
เฉลย่ี

65

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขน้ั พืน้ ฐำน (O-NET) ในโรงเรยี นทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศกึ ษำ เพือ่ พฒั นำกำรศกึ ษำ ในจงั หวดั / ภำค

จานวนโรงเรยี นทงั้ หมด.....................แหง่

2.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ้ันพืน้ ฐำน (O-NET) ชัน้ ประถมศกึ ษำปที ่ี

6

สงั กัด/ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ

กลุ่มสำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อื่นๆ .....

รวม/เฉล่ีย

2.2 คำ่ เฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ชน้ั มัธยมศึกษำปี

ที่ 3

สงั กัด/ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

กลมุ่ สำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.

สพม.
สช.
อปท.
พศ.

ตชด.

อืน่ ๆ ....

รวม/เฉลี่ย

66

2.3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พน้ื ฐำน (O-NET) ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 6

สงั กัด ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ
/กลมุ่
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อน่ื ๆ
รวม/
เฉลย่ี
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562

2.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้นั พื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6

รอ้ ยละของจำนวนนกั เรยี นที่มคี ะแนนเฉล่ยี ผำ่ นเกณฑร์ อ้ ยละ 50 ขน้ึ ไป

สงั กดั / ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ

กลมุ่ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สำระ

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อน่ื ๆ .....

รวม/

เฉล่ยี

67

2.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ้ันพ้นื ฐำน (O-NET) ชั้นมธั ยมศกึ ษำปีที่ 3

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ยี ผ่ำนเกณฑ์ รอ้ ยละ 50 ข้นึ ไป

สังกดั / ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

กลมุ่ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สำระ

สพป.

สพม.

สช.

อปท.

พศ.

ตชด.

อื่นๆ ...

รวม/

เฉล่ยี

2.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึ ษำปีท่ี 6

ร้อยละของจำนวนนักเรยี นที่มีคะแนนเฉลยี่ ผ่ำนเกณฑร์ ้อยละ 50 ข้นึ ไป

สังกดั ภำษำไทย คณติ ศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สงั คมศกึ ษำ
/กลมุ่
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อนื่ ๆ .
รวม/
เฉลี่ย
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562

68

3. นวตั กรรมทำงกำรศกึ ษำ ดำ้ นกำรจัดกำรเรยี นรู้ ดำ้ นกำรนิเทศกำรศกึ ษำ
ช่อื นวตั กรรม หน่วยงาน/ ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
ดำ้ นกำรบรหิ ำรจดั กำร
ช่ือนวตั กรรม หน่วยงาน/ โรงเรยี น โรงเรยี น

โรงเรยี น

4. กำรวจิ ัยทำงกำรศกึ ษำ ดำ้ นกำรจดั กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
ชื่องานวิจยั หน่วยงาน/ ชื่องานวิจยั หนว่ ยงาน/
ด้ำนกำรบรหิ ำรจัดกำร
ชื่องานวจิ ัย หน่วยงาน/ โรงเรียน โรงเรยี น

โรงเรยี น

69

แบบนเิ ทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)

นวตั กรรมกำรศกึ ษำ เพ่อื พัฒนำกำรศึกษำ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564

……………………………………………………

คำชี้แจง

แบบติดตามน้ีใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai

Education (IFTE) นวัตกรรมการศกึ ษา เพอื่ พฒั นาการศึกษา เพอ่ื ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน

โครงการของสถานศกึ ษา

*******************************

ตอนที่ 1 ขอ้ มลู ท่ัวไป

ชื่อสถำนศกึ ษำ.......................................................................... สงั กัด............................................

เปิดทาการสอนในระดบั ชน้ั ............................................. ถงึ ระดับชนั้ ............................................

จานวนนกั เรยี นท้ังหมด............. คน ชาย................คน หญงิ ................... คน

ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

จานวนครูทั้งหมด ................................ คน ชาย............... คน หญงิ ............. คน

จานวนบุคลากรทางการศึกษาท้งั หมด ...........คน ชาย............... คน หญงิ ............. คน

ตอนที่ 2 กำรตดิ ตำมผลที่เกิดกบั กำรดำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพอ่ื พัฒนำกำรศกึ ษำ ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564
1) สถานศกึ ษามีการประชุมช้ีแจงการดาเนนิ การโครงการ

 มี
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................... ................................

 ไมม่ ี เน่อื งจาก
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
2) สถานศึกษามีการสรา้ งการรับร้เู ก่ียวกบั การดาเนนิ งานโครงการฯ

 มี
............................................................................................................................. ......................................
......................................................................................................................... ........................

 ไม่มี เน่ืองจาก
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ...................

70

3) สถานศึกษามีนวตั กรรมการบรหิ ารจดั การ
 ชื่อนวตั กรรม

................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...............................

 ไมม่ ี เน่อื งจาก
........................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... .....................
4) สถานศึกษามีนวัตกรรมการจดั การเรียนรู้

 ชอื่ นวัตกรรม
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ....................................

 ไมม่ ี เนือ่ งจาก
.................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ..............................................
5) สถานศึกษามีนวตั กรรมดา้ นการนิเทศภายใน

 ชอื่ นวตั กรรม
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................

 ไมม่ ี เน่ืองจาก
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................ ................

บันทึกเพ่มิ เติม / จดุ เด่น / ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................

ลงชอ่ื .............................................
(...................................................)

ผู้นเิ ทศ

71

แบบรำยงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม

....................................

1. ชือ่ นวตั กรรม

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
2. ช่ือผสู้ ร้ำง
ชื่อ.............................................. นามสกุล…................................ตาแหนง่ .............................................

โรงเรยี น.....................................เขต/อาเภอ…….....................จังหวดั ….........................โทร..................

มอื ถือ................................................E-mail address................................................................

3. แนวทำงกำรคดิ คน้ นวัตกรรม

แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ จี ากแหล่งต่างๆ ท่ีเคยมีผูส้ รา้ งหรือ ทาไว้แลว้ แลว้ นามาปรับปรุงหรือ

พัฒนาใหม่

การสร้างนวตั กรรมใหม่
4. ประเภทของนวตั กรรม

การบรหิ ารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมนิ ผล

5. ควำมเป็นมำและควำมสำคญั ของปัญหำ

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................

6. วัตถปุ ระสงค์

............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................... ................................
7. กล่มุ เปำ้ หมำย
ประชำกร / กลุ่มตวั อยำ่ ง

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................

8. หลกั กำร แนวคิด ทฤษฎีทใี่ ช้

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ......................................
9. กำรออกแบบนวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................

72

10. วิธดี ำเนนิ กำร
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
11. ผลกำรสรำ้ งหรอื พัฒนำนวัตกรรม
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
12. กำรเผยแพร่นวตั กรรม
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................

ลงชือ่ .............................................
(...................................................)

ผู้รายงาน.
ตาแหนง่ ................................................................

73

แบบวเิ ครำะหอ์ งคป์ ระกอบกำรพฒั นำนวตั กรรมกำรบริหำรจดั กำร กำรจดั กำรเรยี นรู้
กำรนเิ ทศ ติดตำมและประเมินผล ตำมโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)

นวตั กรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศกึ ษำ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงำนศกึ ษำธกิ ำรจงั หวดั และสำนักงำนศกึ ษำธิกำรภำค

ขอ้ มูลทั่วไป
ชอ่ื สถานศึกษา.......................................................................... สงั กดั .......................................................
รายงานการวจิ ยั นวัตกรรม เรื่อง……………………………………………………………………………………………………

บทสรปุ ผู้บรหิ าร
คานา
สารบญั
สารบญั ตาราง
สารบญั ภาพ
สว่ นท่ี 1 บทนา

1.1 หลกั การ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.4 กิจกรรมดาเนินงาน
1.5 ระยะเวลาดาเนนิ การ
1.6 งบประมาณ
ส่วนที่ 2 แนวคดิ และงานวจิ ยั ท่ีเก่ียวข้อง
ส่วนท่ี 3 ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลการใชน้ วัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรยี นรู้ การนิเทศตดิ ตาม
และประเมินผล (ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร,คร,ู นกั เรยี น)
3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้นวตั กรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรยี นรู้ การ
นิเทศตดิ ตามและประเมินผล (ความพึงพอใจของผบู้ รหิ าร , ศกึ ษานเิ ทศก์, ครู , นกั เรยี น)
ภาคผนวก

คาส่งั
ภาพกิจกรรม
นวตั กรรมการบรหิ ารจดั การศึกษา การจัดการเรยี นรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตามโครงการ เครื่องมือ ฯลฯ

74

(ตัวอย่ำง)
แบบวิเครำะหน์ วัตกรรม กำรบริหำรจดั กำรศกึ ษำ กำรจัดกำรเรยี นรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมนิ ผล

สำนักงำนศึกษำธิกำรจงั หวดั /สำนกั งำนศึกษำศกึ ษำธิกำรภำค

ท่ี องคป์ ระกอบ กำรบรหิ ำร กำรจัดกำร กำรนิเทศติดตำม หมำยเหตุ
รปู แบบ/แนวทำง จดั กำร เรียนรู้ และประเมนิ ผล

1 รายงานการวจิ ัย/รูปแบบ เรื่อง

2 หลกั การ/ความเปน็ มา

3 วัตถปุ ระสงค์

4 กิจกรรมดาเนนิ งาน

5 ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการ

บรหิ ารจดั การศึกษา การจดั การ

เรียนรู้ การนิเทศตดิ ตามและ

ประเมนิ ผล (ผลทีเ่ กิดต่อ

ผู้บรหิ าร,คร,ู นักเรยี น)

6 ความพงึ พอใจตอ่ การใชร้ ปู แบบ/

แนวทาง การบริหารจดั การศึกษา

การจัดการเรยี นรู้ การนิเทศ

ติดตามและประเมินผล

(ความพึงพอใจของผบู้ ริหาร ,

ศึกษานิเทศก์, ครู , นกั เรียน)

ความคดิ เห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................

75

แบบวิเครำะหน์ วตั กรรม กำรบริหำรจัดกำรศกึ ษำ กำรจดั กำรเรียนรู้ กำรนเิ ทศตดิ ตำมและประเมนิ ผล

องค์ประกอบ กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรนิเทศติดตำม หมำยเหตุ

ท่ี รปู แบบ/แนวทำง จดั กำร เรยี นรู้ และประเมินผล

1 รายงานการวิจัย/รปู แบบ เร่ือง

2 หลกั การ/ความเปน็ มา

3 วัตถปุ ระสงค์

4 กิจกรรมดาเนินงาน

5 ผลการใชร้ ูปแบบ/แนวทางการ

บริหารจดั การศกึ ษา การจดั การ

เรยี นรู้ การนิเทศตดิ ตามและ

ประเมนิ ผล (ผลท่เี กิดตอ่

ผู้บริหาร,คร,ู นักเรยี น)

6 ความพงึ พอใจต่อการใช้รปู แบบ/

แนวทาง การบริหารจัดการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ การนิเทศตดิ ตาม

และประเมินผล (ความพึงพอใจของ

ผู้บรหิ าร , ศึกษานเิ ทศก์, ครู ,

นักเรยี น)

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................

76

กรอบเกณฑ์กำรคัดเลอื กนวัตกรรม
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวตั กรรมกำรศกึ ษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ

ส่วนท่ี 1 กำรประเมินนวัตกรรมของสถำนศึกษำนำร่อง
ประกอบด้วย องค์ประกอบการประเมนิ จานวน 3 ดา้ น 17 ตวั ชีว้ ดั
องค์ประกอบท่ี 1 ดำ้ นควำมสำคัญของนวัตกรรม จานวน 3 ตวั ชีว้ ดั ดงั นี้
ตัวชว้ี ดั ที่ 1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา
ตวั ช้วี ัดท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปญั หาและหรอื การพฒั นา
ตัวชว้ี ดั ท่ี 3 ประโยชนแ์ ละความสาคญั
องคป์ ระกอบที่ 2 ดำ้ นกระบวนกำรพัฒนำนวตั กรรม จานวน 6 ตวั ชี้วดั ดังน้ี
ตวั ชว้ี ดั ท่ี 1 วตั ถุประสงค์และเปา้ หมายการพฒั นา
ตัวชี้วดั ที่ 2 หลกั การ ทฤษฎี แนวคดิ ในการพัฒนา
ตวั ชวี้ ดั ท่ี 3 การออกแบบและแนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วดั ท่ี 5 การนาไปใช้
ตัวชี้วัดท่ี 6 การประเมินและการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนนิ งำนตำมนวัตกรรม
3.1 ผลท่เี กดิ ขึน้ กบั สถานศึกษาและผ้บู ริหาร
ตวั ช้ีวัดท่ี 1 มีขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวชว้ี ดั ที่ 2 มกี ารดาเนนิ งาน/การบริหารจัดการของสถานศึกษา/การจดั การเรยี นร้/ู

การนิเทศติดตามและประเมินผล อย่างเป็นระบบ
ตวั ชี้วัดที่ 3 การมเี ครอื ขา่ ยพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดท่ี 4 การยอมรับที่มตี ่อสถานศึกษา

3.2 ผลที่เกดิ ข้นึ กับครูผูส้ อน
ตวั ชี้วดั ที่ 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตัวช้วี ดั ที่ 2 การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
ตวั ชว้ี ัดท่ี 3 การพัฒนาสอื่ การเรยี นรู้
ตวั ชี้วัดท่ี 4 การวัดและการประเมินผล

3.3 ผลทเี่ กิดขน้ึ กบั ผูเ้ รยี น
ตวั ชวี้ ดั ท่ี 1 ผู้เรียนมคี ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ พื้นฐาน (O-NET) แตล่ ะวิชา

ผา่ นเกณฑ์เพ่ิมขึ้น

77

ส่วนท่ี 2 กำรนำเสนอผลงำนนวตั กรรม
ดำ้ นกำรนำเสนอผลงำนและส่อื เอกสำรประกอบกำรนำเสนอ ประกอบดว้ ย 3 ตัวชว้ี ดั ดงั นี้
ตัวช้ีวดั ท่ี 1 ด้านความถกู ต้อง ชัดเจนและครอบคลุม
ตวั ชว้ี ดั ที่ 2 ดา้ นความเหมาะสมของการนาเสนอ
ตวั ชีว้ ดั ท่ี 3 ด้านการตอบประเดน็ /ขอ้ ซักถาม

ส่วนที่ 1 กำรประเมินรูปแบบ/แนวทำงกำรพฒั นำกำรจัดกำรเรียนรู้
องคป์ ระกอบการประเมนิ จานวน 3 ด้าน 19 ตวั ชวี้ ดั คะแนนรวม 100 คะแนน

องคป์ ระกอบที่ 1 ด้ำนควำมสำคัญของรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจดั กำรเรียนรู้

จานวน 3 ตวั ชว้ี ดั (20 คะแนน)

ท่ี ตวั ช้วี ัด รำยกำร เกณฑก์ ำรให้คะแนน

1. ความเปน็ มา 1) วเิ คราะหผ์ ลการทดสอบ O-NET ทง้ั ในภาพรวมและรายบคุ คล ปฏบิ ตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

และสภาพ เพ่ือกาหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนในการพฒั นาตามรูปแบบ/แนวทาง ปฏิบตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

ปัญหา 2) นาเสนอความเปน็ มาและความสาคัญของปัญหาทจ่ี ะแกไ้ ข/พัฒนา ปฏบิ ตั ไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

3) มีการวิเคราะหป์ ัญหาและจัดลาดับความสาคญั ของปัญหา ปฏบิ ัตไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

4) ศึกษา/วเิ คราะห์ ปัจจยั ภานใน ปจั จัยภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ ปฏบิ ตั ิได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

พัฒนาคณุ ภาพตามบทบาทของสถานศึกษา

5) เลอื กปัญหาที่มีความเปน้ ไปไดใ้ นการแกไ้ ข/พัฒนา

2. แนวทาง 1) บคุ ลากรและผู้เกย่ี วขอ้ งมสี ว่ นรว่ มในการกาหนดแนวทางการ ปฏิบตั ิได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

การแก้ไข แกไ้ ข/พฒั นา ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

ปัญหาและ 2) กาหนดเปา้ หมายการพัฒนาคณุ ภาพทชี่ ัดเจนและเหมาะสม ปฏิบตั ิได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

การพัฒนา สอดคลอ้ งกับสภาพปญั หา ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) มีการเสนอแนวคิด ทฤษฏี ที่จะนามาใชใ้ นการแก้ไข/พัฒนา ปฏิบัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

4) มีความเชื่อมโยงและความถกู ตอ้ งของแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

5) มีการกาหนดรูปแบบในการแกไ้ ข/พัฒนา

3. ประโยชน/์ 1) รูปแบบ/แนวทางการพัฒนามคี วามชัดเจนสาหรับสถานศึกษา ปฏิบตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ความสาคญั ในการดาเนินงานด้านข้อมลู สารสนเทศและงานวชิ าการ ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

2) สะท้อนใหเ้ ห็นถงึ การปรบั เปลย่ี น/พฒั นาแนวทางการบริหาร ปฏบิ ัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

จัดการ บุคลากร เพ่ือพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) บุคลากรสามารถนารูปแบบไปพฒั นาดา้ นการจดั การเรยี นรู้ได้ ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

4) กระบวนการในการบรหิ ารจดั การตามรูปแบบสอดคล้องกับ

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา

5) กระบวนการจดั การเรยี นรอู้ อกแบบไดต้ รงตามเปา้ หมายและ

วตั ถุประสงค์

78

องคป์ ระกอบที่ 2 ดำ้ นกระบวนกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยี นรู้

จานวน 6 ตวั ชีว้ ดั (40 คะแนน)

ที่ ตวั ชีว้ ัด รำยกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน

1. วตั ถุประสงค์ 1) วัตถุประสงคส์ อดคลอ้ งกับสภาพปัญหา และความต้องการ ปฏิบตั ิได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

และเปา้ หมาย ในการพัฒนา ปฏิบตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

การพัฒนา 2) วตั ถปุ ระสงค์ของการดาเนินงานมคี วามชดั เจนเป็นรูปธรรม ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

ทั้งเชิงปริมาณและคณุ ภาพ ปฏิบตั ไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) กาหนดวัตถปุ ระสงค์ที่มีความเป็นไปได้ ปฏบิ ัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

4) ระบเุ ป้าหมายเชิงปริมาณ และเชงิ คุณภาพอยา่ งชดั เจน สามารถวดั

และประเมินผลได้

5) วตั ถุประสงคแ์ ละเป้าหมายแสดงถงึ การเพ่ิมประสิทธภิ าพของ

การปฏิบตั ิงาน

2. หลกั การ 1) ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคดิ ทฤษฎที เี่ กย่ี วขอ้ ง ปฏิบตั ิได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ทฤษฎี 2) มกี ารสงั เคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎที จ่ี ะนามาใชใ้ นการแกไ้ ข ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

แนวคิดในการ ปัญหา ปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

พัฒนา 3) นาเสนอ ระบุ หลกั การ ทฤษฎี แนวคิดที่สอดคล้องกบั รูปแบบใน ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

การพัฒนาอยา่ งเปน็ ระบบ ปฏิบัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

4) สามารถอธิบายเนื้อหา/แนวทาง ในการพฒั นาได้ชัดเจน ครบถ้วน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปา้ หมาย

5) มีการระบุหลกั การ แนวคดิ ทฤษฎี ที่มีความเป็นไปได้ ในการพฒั นา

รปู แบบ/แนวทางใหส้ มั ฤทธผ์ิ ล

3. การออกแบบ 1) มีการนาผลการสังเคราะห์ หลกั การ แนวคดิ ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

แนวทางการ มาใชใ้ นการออกแบบแนวทางการพัฒนา ปฏิบัตไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

พฒั นา 2) มีการออกแบบนวัตกรรมทส่ี อดคล้องกบั ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

วตั ถปุ ระสงค์และเปา้ หมายในการพัฒนา ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) บุคลากรและผเู้ กย่ี วขอ้ งมีสว่ นรว่ มในการออกแบบ ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

นวตั กรรมการพฒั นาทชี่ ัดเจน

4) มกี ารสร้างนวตั กรรมการพฒั นา โดยกาหนดขนั้ ตอนและกิจกรรม

ท่ีชัดเจน

5) มีการตรวจสอบความเป็นไปไดข้ องนวัตกรรมการพฒั นาก่อนนาไปใช้

4. การมีส่วนรว่ ม 1) ผูบ้ รหิ ารมีสว่ นรว่ มในการพฒั นานวัตกรรม ปฏบิ ัตไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ในการพัฒนา 2) ครูมีสว่ นร่วมในการพฒั นานวตั กรรม ปฏบิ ัตไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

3) นกั เรยี นมสี ่วนร่วมในการพฒั นานวตั กรรม ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

4) คณะกรรมการสถานศกึ ษาส่วนรว่ มในการพฒั นานวตั กรรม ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

5) ชุมชนและหน่วยงานอื่นมสี ว่ นรว่ มในการพัฒนานวตั กรรม ปฏบิ ตั ิได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

79

ที่ ตัวชี้วดั รำยกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน
5. การนาไปใช้ 1) มกี ารจัดทาเอกสารคมู่ ือ แนวทางการดาเนินงานตามนวัตกรรม ปฏบิ ตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ทช่ี ัดเจน ปฏิบัตไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
6. การประเมนิ 2) มกี ารชีแ้ จง ทาความเข้าใจกบั ผเู้ ก่ียวขอ้ งทน่ี านวตั กรรม ไปใช้ ปฏบิ ตั ิได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
และการ 3) มกี ารสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณ ในการนานวตั กรรมไปใช้ ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปรบั ปรงุ 4) มกี ารนิเทศ ติดตาม ใหค้ วามชว่ ยเหลือระหว่างการนานวตั กรรมไปใช้ ปฏบิ ตั ไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
5) มีการจดั การแลกเปล่ียนเรยี นรเู้ พอ่ื สร้างชุมชนแหง่ การเรยี นรู้
ทางวชิ าชพี (PLC) ในโรงเรยี น ปฏบิ ัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
1) มเี คร่อื งมอื ประเมินท่มี ีคณุ ภาพและเทยี่ งตรง ปฏิบัตไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
2) มีการประเมินท่ีมีสว่ นร่วมจากทกุ ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ ง ปฏิบตั ิได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
3) มีการประเมินความพึงพอใจตอ่ นวตั กรรมการพฒั นาศกึ ษา ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
4) มีการสรปุ ผลการประเมินนวตั กรรมการพฒั นาศึกษา ปฏบิ ัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
5) นาผลการประเมนิ ไปปรบั ปรงุ พฒั นา

องค์ประกอบท่ี 3 ด้ำนผลที่เกิดข้ึนจำกกำรดำเนินงำนตำมรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร

เรียนรู้

จานวน 12 ตวั ชวี้ ดั (40 คะแนน)

ท่ี ตวั ช้ีวดั รำยกำร เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

1. ผลทเี่ กิดขึ้นกบั สถำนศึกษำ

1. ขอ้ มูล 1) มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาในระดับ ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

สารสนเทศ สถานศกึ ษาและระดบั ห้องเรยี น ปฏบิ ตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

ของ 2) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานได้ครบถ้วนครอบคลุมการ ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

สถานศกึ ษา ใช้งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

และเป็นปัจจบุ ัน ปฏบิ ตั ไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

3) จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อ

การใช้งานมีการพัฒนาอยา่ งต่อเนอื่ งและมีการปรบั ปรุงอยู่เสมอ

4) นาขอ้ มูลและสารสนเทศไปใช้ในการบรหิ ารและจัดการงาน

ของสถานศึกษา และพฒั นาการจดั การเรยี นการสอนไดเ้ กดิ ประโยชน์

คุ้มค่า

5) เผยแพรข่ ้อมูลสารสนเทศ และกจิ กรรมในสถานศกึ ษาโดยใช้วิธกี ารที่

หลากหลายและน่าสนใจมผี ลงานปรากฏชดั

2. การ 1) มแี ผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมทสี่ อดคลอ้ งกบั นวัตกรรมการพฒั นา ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ดาเนินงาน/ 2) กาหนดผู้รบั ผิดชอบการดาเนนิ งาการออกแบบและจดั การเรียนรู้ ปฏิบัตไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

การบรหิ าร ครอบคลมุ รายวิชาท่ตี อ้ งการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ปฏิบัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

จดั การของ 3) กาหนดหว้ งเวลาการดาเนนิ งาน การจดั การเรยี นรูเ้ สรมิ การนิเทศ ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

สถานศึกษา ตดิ ตามและประเมินผล ตามปฏิทนิ การพัฒนานวัตกรรม ปฏบิ ตั ไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

80

ที่ ตวั ช้วี ดั รำยกำร เกณฑ์กำรให้คะแนน

4) สถานศึกษามีการดาเนนิ การตามแผนงานและมีระบบการนเิ ทศ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง

5) ผู้บริหารจดั การศกึ ษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศกึ ษาทม่ี ุง่ เน้นพฒั นา

คุณภาพนักเรียนอย่างครบถว้ น

3. การมสี ว่ น 1) บคุ ลากรในสถานศึกษามคี วามรู้ ความเข้าใจ และมสี ว่ นรว่ ม ปฏิบัตไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ร่วมกบั ในการวางแผน ดาเนินการตรวจสอบและพฒั นาอย่างต่อเน่อื ง ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

สถานศึกษา 2) ผู้ปกครอง ชมุ ชน และผูเ้ ก่ยี วขอ้ ง มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ปฏบิ ัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

สว่ นร่วมในการวางแผน ดาเนนิ การตรวจสอบและพฒั นาอยา่ งต่อเนอื่ ง ปฏิบัตไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) ผ้บู ริหาร/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเครือขา่ ยชมุ ชนการเรยี นรู้ ปฏบิ ัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ทางวิชาชพี (PLC) ให้มคี วามเขม้ แขง็

4) สถานศึกษามกี ารขบั เคลอื่ นกจิ กรรมชุมชนการเรยี นรทู้ างวิชาชีพ

(PLC) โดยมผี เู้ ชี่ยวชาญใหค้ วามรคู้ าแนะนาอยา่ งสมา่ เสมอ

5) ผ้บู รหิ าร/สถานศึกษามกี ารแลกเปลีย่ นเรยี นรู้และสะทอ้ นผล

การพฒั นาโรงเรียน ให้ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสียไดร้ ับทราบ

4. การยอมรบั ท่ี 1) ผ้บู ริหารยอมรับและสนับสนนุ การพฒั นานวัตกรรม ปฏิบัตไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

มีต่อ 2) ครยู อมรับและใหค้ วามร่วมมือในการดาเนินการพฒั นาตาม ปฏบิ ตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

สถานศกึ ษา นวตั กรรม ปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

3) นักเรียนมีสว่ นรว่ มในกิจกรรมตามนวตั กรรมอย่างต่อเนอ่ื ง ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

4) ชมุ ชนใหก้ ารสนับสนนุ และมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาตามนวตั กรรม ปฏิบตั ไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

5) ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 70

2. ผลทเี่ กิดขึ้นกบั ครูผู้สอน

1. การออกแบบ 1) มีการนาผลวเิ คราะห์ผลการทดสอบ O-NET มาตรฐานตวั ชว้ี ดั ปฏบิ ัตไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

การจัดการ แต่ละรายวชิ าตามหลกั สตู รสถานศกึ ษาขั้นพนื้ ฐานแนวทาง ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

เรียนรู้ การทดสอบ O-NET พรอ้ มทงั้ ขอ้ มลู นักเรยี นเปน็ รายบุคคล ปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

เพือ่ ออกแบบการจัดการเรยี นรู้ ปฏบิ ตั ไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

2) กาหนดเปา้ เหมายการจดั การเรยี นรดู้ ้านองค์ความรู้ทักษะ ปฏิบัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

กระบวนการตามมาตรฐาน ตัวชี้วดั และยดึ รายละเอยี ดจาก Test

Blueprint ของการทดสอบO-NET กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้

3) มกี ารออกแบบการจดั การเรยี นร้ทู ีส่ อดคล้องกบั มาตรฐานและ

ตัวชว้ี ดั ตามเปา้ หมายทตี่ ้องการพฒั นา

4) ใชห้ ลกั การ เทคนิคการสอนตา่ งๆ ใหเ้ หมาะสมกบั วัตถปุ ระสงค์

เปา้ หมายของการพัฒนานวตั กรรม

5) มแี ผนการจดั การเรยี นร้ทู ม่ี อี งคป์ ระกอบ ครบถว้ นสมบรู ณ์และผา่ น

การตรวจสอบแผนการจดั การเรยี นรกู้ ่อนการนาไปใช้

81

ท่ี ตัวช้วี ดั รำยกำร เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

2. การจดั 1) จัดกิจกรรมการเรยี นรูhตามแผนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ปฏบิ ตั ิได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

กจิ กรรมการ 2) นกั เรียนมีส่วนร่วมในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ปฏิบัตไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

เรียนรู้ 3) ใชส้ ื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบการจดั กิจกรรม ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

การเรียนรู้ ปฏบิ ตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

4) มกี ารนิเทศเพ่ือการพฒั นาคุณภาพการจดั การเรียนรู้ ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

5) มีการปรบั ปรงุ และพฒั นากิจกรรมการเรยี นรู้อย่างต่อเนือ่ ง

3. การพฒั นาส่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสะดวก ปฏิบตั ิได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

การเรยี นรู้ ต่อการใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิบตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

2) นักเรียนมสี ่วนรว่ มในการออกแบบ เลอื กใช้ ผลติ และพฒั นาคุณภาพ ปฏิบตั ิได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

ของสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมาย ปฏบิ ัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

และกจิ กรรมการเรียนรู้

4) มกี ารประเมินส่อื โดยการมสี ว่ นรว่ มของผ้เู รียน

5) นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพ

4. การวดั และ 1) เลือกเคร่ืองมือ/วิธีการวัดประเมินผลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ประเมนิ ผล ของนวัตกรรม ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

2) ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด ปฏบิ ัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

และประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและถกู ตอ้ งตามหลักวชิ าการ ปฏบิ ัตไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

3) กาหนดเกณฑ์การประเมินได้อยา่ งชัดเจน ปฏิบัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

4) ใช้ผลของการวัดและประเมินผลเพ่ือออกแบบวางแผน

และดาเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ท้ังด้านการบริหารและ

การจดั การเรยี นรู้อยา่ งเป็นระบบต่อเน่ือง

5) วิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศที่ไดจ้ าก การวัดและประเมินผล นาเสนอ

ตอ่ นกั เรยี นและผปู้ กครองเพือ่ รบั ทราบพฒั นาการ

3. ผลทเ่ี กดิ กบั ผูเ้ รียน

1. ผู้เรียนมี 1) มีผลการทดสอบ O-NET ทัง้ ในภาพรวมและรายบคุ คล ปฏบิ ตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

คะแนน ผล 2) มีจานวนนักเรียนที่มีผลการ ทดสอบ O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ขึ้น ปฏบิ ตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

การทดสอบ ไป ปฏบิ ตั ิได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

ทางการศึกษา 3) มีการวเิ คราะหข์ อ้ มูล O-NET มาใชใ้ นการพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบตั ไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ระดบั ชาตขิ ัน้ 4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฏิบัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
พืน้ ฐาน(O- ทีม่ กี ารสอบ O-NET
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรม
NET) แตล่ ะ ของจงั หวดั
วิชาผา่ นเกณฑ์

เพ่ิมขึน้

82

วธิ ีกำรประเมนิ

คณะกรรมการฯ ลงพืน้ ทป่ี ระเมนิ สถานศึกษาเพื่อพิจารณาหลกั ฐาน/ผลงานและสัมภาษณ์ผ้เู ก่ียวข้อง

1) พจิ ารณาจากหลักฐานและผลงานท่ีปรากฏ เชน่ แผนปฏิบตั ิการประจาปี/แผนพฒั นา

สถานศึกษา, รายงานผลการทดสอบ O-NET ของ สทศ., แผนการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ O-NET, แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/เอกสารทเ่ี ก่ียวขอ้ งต่างๆ, รายงานผลการดาเนินโครงการ/กจิ กรรม/การปฏิบตั ิงาน,

คาส่ัง/ประกาศ, รายงานผลความสาเร็จ/ความพึงพอใจของโครงการ/กจิ กรรม, ส่ือ/นวตั กรรมการเรยี นรู้,

ทะเบียนส่อื /เทคโนโลย/ี รายงานการใชส้ ่อื เทคโนโลยี,บนั ทึกการปฏิบัตงิ าน/บันทึกการ ประชมุ /การนา

ผลการรายงานไปใช้/เอกสารการประชุม, บันทึกการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้, ผลงาน/ชิ้นงานจากการศึกษา

คน้ ควา้ /นวตั กรรมของผู้เรียน, นิทรรศการ/เอกสารวารสารประชาสัมพนั ธ์,เกียรตบิ ตั ร โลร่ างวัล ผลงาน

จากการศึกษาคน้ คว้าของนักเรียน ฯลฯ

2) สัมภาษณ์ ผ้บู รหิ าร ครู นกั เรยี น ผ้ปู กครอง และผเู้ กย่ี วขอ้ ง

ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอผลงำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรขู้ องสถำนศึกษำ องค์ประกอบการประเมิน

จานวน 2 ด้าน 7 ตัวชว้ี ดั

คะแนนรวม 100 คะแนน (คดิ เปน็ สัดส่วนรอ้ ยละ 20 ของคะแนนรวม)

องคป์ ระกอบที่ 1 ด้ำนนิทรรศกำร จานวน 4 ตวั ชีว้ ดั (50 คะแนน)

ท่ี ตัวชี้วัด รำยกำร เกณฑก์ ำรให้คะแนน

1. เนอื้ หาการ 1) เนอื้ หามีความสอดคล้องกับเรื่องท่ีนาเสนอ ปฏบิ ตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

นาเสนอ 2) เนื้อหามคี วามครบถว้ น ครอบคลุม ปฏบิ ตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

3) มีการอา้ งอิงแหล่งขอ้ มูลไดอ้ ยา่ งชัดเจน ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

4) มคี วามน่าเช่อื ถอื ปฏบิ ัตไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

5) มีประโยชนต์ อ่ ผเู้ ข้าชมนทิ รรศการ ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

2. รู ป แ บ บ ก า ร 1) มคี วามรเิ ร่มิ สรา้ งสรรค์ ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

นาเสนอ 2) บอร์ดนิทรรศการ การตกแต่ง สื่อประกอบรูปแบบการ ปฏบิ ตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

นาเสนอมีความตอ่ เนอ่ื งสอดคล้อง ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

3) ชนิ้ งาน/ผลงาน/เอกสาร มีจดุ เด่น ส่ือสารเข้าใจงา่ ย ปฏิบตั ไิ ด้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

4) ผลงานมคี วามนา่ เชอื่ ถอื และเป็นแบบอยา่ งการปฏบิ ัตไิ ด้ ปฏิบตั ไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

5) จัดแสดงนิทรรศการมชี วี ิต

3. การใช้พื้นท่ี 1) การใช้พ้นื ท่ไี ด้อย่างคุ้มคา่ ปฏิบตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

นาเสนอได้ 2) ใชพ้ ้นื ท่ีตรงตามทีก่ าหนด ปฏบิ ตั ไิ ด้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

อยา่ งเหมาะสม 3) ใชพ้ ื้นท่อี ย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

4) ความเหมาะสมของวสั ดกุ บั ขนาดพ้ืนที่ ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

5) การใช้พนื้ ท/ี่ แบ่งสดั ส่วนได้อยา่ งเหมาะสม ปฏบิ ตั ิได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

4. การมีสว่ นร่วม 1) สร้างแรงจูงใจใหผ้ ูเ้ ขา้ ชมนิทรรศการเขา้ มามสี ว่ นรว่ มกบั ปฏบิ ตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ของผ้เู ข้าชม นทิ รรศการ ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

นิทรรศการ 2) มกี จิ กรรมใหผ้ ชู้ มนิทรรศการมีส่วนร่วม ปฏิบตั ไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

83

3) มีส่ือ เอกสารเผยแพรใ่ หผ้ ชู้ มนิทรรศการมสี ่วนร่วม ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

4) มีการตอบประเด็นข้อซกั ถามใหแ้ กผ่ เู้ ขา้ ชมนิทรรศการ ปฏิบตั ิได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

5) เปิดโอกาสให้ผูเ้ ขา้ ชมนิทรรศการแสดงความคดิ เห็น/ความ

พึงพอใจตอ่ นทิ รรศการ

องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรนำเสนอบนเวที จานวน 3 ตัวชว้ี ดั (50 คะแนน)

ท่ี ตัวชี้วดั รำยกำร เกณฑก์ ำรใหค้ ะแนน

1. ดา้ นความถูก 1) การนาเสนอตรงประเด็น ปฏบิ ตั ไิ ด้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ตอ้ ง ชดั เจน 2) เนอื้ หามีความครอบคลุม ครบถ้วน ปฏบิ ัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

และครอบคลมุ 3) นาเสนอเนอื้ หาตามลาดบั /ขั้นตอน ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

4) เนอ้ื หามคี วามชัดเจนเข้าใจงา่ ย ปฏบิ ัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

5) นาเสนอเนอ้ื หาครบถว้ น ครอบคลุม ปฏิบตั ิได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

2. ดา้ นความ 1) นาเสนอเนื้อหาภายในเวลาท่กี าหนด ปฏบิ ัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

เหมาะสมของ 2) ใช้ภาษาถูกตอ้ งตามหลกั ไวยากรณ์ ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

การนาเสนอ 3) สอื่ ในการนาเสนอมีความเหมาะสม ทันสมยั ปฏบิ ัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

4) ขนาดและรูปแบบตัวอักษรชัดเจน อ่านงา่ ย ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

5) สอ่ื /ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ งกบั เนอ้ื หาและนา่ สนใจ ปฏบิ ัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ท่ี ตัวช้วี ัด รำยกำร เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

3. ด้านการตอบ 1) ตอบข้อซกั ถามไดต้ รงประเด็นคาถาม ปฏบิ ัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน

ประเด็น/ข้อ 2) สามารถเชือ่ มโยงกระบวนการทางานได้อยา่ งชัดเจน ปฏิบตั ิได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน

ซกั ถาม 3) แสดงใหเ้ หน็ ถึงความรแู้ ละความเขา้ ใจในเรื่องทท่ี า ปฏบิ ัตไิ ด้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน

4) มีความมน่ั ใจในการตอบคาถาม ปฏิบตั ิได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน

5) แสดงไหวพรบิ ในการแก้ไขปัญหาไดอ้ ย่างทันทว่ งที ปฏบิ ัตไิ ด้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

วิธีกำรประเมินและแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการฯ ประเมินการนาเสนอผลการดาเนินงานและ
การจัดแสดงนิทรรศการ ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวดั ในพื้นท่รี ะดับภาค

1. พจิ ารณาจากการนาเสนอผลการดาเนนิ งาน และการตอบประเด็นขอ้ ซักถาม
2. พจิ ารณาจากส่อื ทน่ี าเสนอ

กำรวัดและประเมินผล
เมื่อคณะกรรมการฯ แตล่ ะคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมนิ ของตนและรวมคะแนนแต่

ละส่วนไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการ
ประเมนิ ในแบบสรปุ ผล (ภาคผนวก ข) โดยมีขน้ั ตอนการจดั ทา ดงั น้ี

84

1. หาผลรวมคะแนนแต่ละส่วนของคณะกรรมการ

2. ตรวจสอบผลรวมคะแนนแตล่ ะสว่ นของกรรมการแต่ละคน

3. หาคะแนนเฉลี่ยแตล่ ะส่วนของกรรมการท้งั ชุด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

4. นาค่าเฉลย่ี แต่ละส่วน (ผลจากขอ้ 3) คูณค่านา้ หนักร้อยละแต่ละสว่ น

5. รวมผลคะแนนทไี่ ดต้ ามขอ้ 4 คิดเป็นคะแนนรวม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

6. นาผลคะแนนรวมมาเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเพ่ือหาระดับคุณภาพของการ

ดาเนินงาน

7. นาผลการประเมินของสถานศึกษาแตล่ ะแห่งมาพจิ ารณาจดั ลาดับคะแนนจากสูงไปต่าเพอื่

คดั เลอื กเปน็ สถานศึกษานารอ่ ง ทีม่ ีรปู แบบ/แนวทางการพัฒนาการจดั การเรียนรรู้ ะดบั ภาค ตาม

โครงการ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศกึ ษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา

ตามแบบสรปุ

8. เสนอผลการคดั เลือก ใหศ้ ึกษาธกิ ารภาค พจิ ารณาลงนามในประกาศผลการคดั เลือก

เกณฑ์กำรประเมนิ ระดบั คุณภำพ

คะแนน 80.00 ข้ึนไป หมายถึง ดเี ย่ยี ม

คะแนน 70.00 – 70.99 หมายถงึ ดีมาก

คะแนน 60.00 – 69.99 หมายถึง ดี ข้อ 6

คะแนน 50.00 – 59.99 หมายถึง พอใช้

คะแนน นอ้ ยกวา่ 50.00 หมายถงึ ปรบั ปรุง

จากตาราง พบว่า สถานศึกษา ก มีคะแนนผลการประเมิน เท่ากับ 88.56 มีผลงานดาเนินงานอยู่ใน
ระดับดเี ยยี่ ม

85

คณะทำงำน

ท่ีปรึกษำโครงกำร ศึกษาธิการจงั หวดั เชยี งราย
1. นายวญิ ญู สันตภิ าพวิวัฒนา รองศึกษาธิการจังหวัดเชยี งราย
2. นายอภิวัฒน์ กันศรเี วียง

คณะทำงำน ผูอ้ านวยการกล่มุ นิเทศ ตดิ ตามและประเมินผล
๑. นายวีรตั น์ สานมุ ิตร ศึกษานเิ ทศกช์ านาญการพเิ ศษ
๒. นางดวงคดิ จรเอก้ า ศกึ ษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๓. นายสะอาด คาตนั ศึกษานเิ ทศกช์ านาญการพิเศษ
๔. นายอนรุ ักษ์ พรมเลข ศกึ ษานเิ ทศก์ชานาญการ
๕. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสริ โิ ชติ นกั วิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
๕. นายไกรพงษ์ จนิ ดาคา

กล่มุ งำนทร่ี ับผดิ ชอบโครงกำร
กลมุ่ งานพฒั นามาตฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล สานกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั เชียงราย

ผเู้ ขยี นรำยงำนโครงกำร
นายอนุรักษ์ พรมเลข
ศกึ ษานเิ ทศกช์ านาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวดั เชยี งราย

บรรณำธิกำรกิจ
นางดวงคิด จรเอ้กา
ศกึ ษานเิ ทศกช์ านาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวดั เชียงราย

๕๗/๓๓ หมู่ ๒๒ ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง Website โทรศัพท์/โทรสาร
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ http://cri.moe.go.th ๐๕๓-๗๑๙๔๘๑, ๐๕๓-๗๑๙๔๘๔


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Exhibition on The Royal Capital Circumambulation via the Royal Barge Procession
Next Book
Azar Jazestani - Introducing Principal Planner