The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเรียนการสอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-21 00:16:52

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

จดั ทาโดย

พายลี า สีเปาะ
สาขาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั หาดใหญ่

การเรียนการสอน 2564
1 เล่ม
พมิ พค์ ร้ังแรก พายลี า สีเปาะ
จานวนพมิ พ์ ณฏั ธิดา หนูทิพย์
ปก/รูปเล่ม/ภาพประกอบ ปณิตา นิลสกลุ
พสิ ูจนอ์ กั ษร พายลี า สีเปาะ
สาขาวชิ าภาษาไทย
จดั ทาโดย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะ
ศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั หาดใหญ่

การเรียนการสอน

การ เรียนหากไขวค่ วา้ ศึกษา

เรียน เร่งทวนวชิ า อ่านไว้

การ ทวนเร่งปัญญา จนเก่ง

สอน อ่านเรียนเขียนได้ อยา่ ทอ้ ใจเรา

พายลี า สีเปาะ , ณฏั ธิดา หนูทิพย์

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
การเรียนการสอน เป็นหนงั สือท่ีรวมบทกวที ี่ไดเ้ รียนมาจาก
รายวชิ า การอ่านและการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์
พชิ ญา สุวรรณโน ภาคการศึกษาที่ 2 พทุ ธศกั ราช 2564 เพอ่ื เป็น
รวบรวมบทกวที ่ีไดท้ าการแต่งมานรายวชิ าน้ี
เน้ือหาในแต่เล่มประกอบดว้ ยบทกวี 2 ภาค ไดแ้ ก่ ภาคต้น:
บนกวคี วามรู้สึก เป็นกวที ่ีรวมบท และในแต่ละบทกวกี จ็ ะมีการ
แต่งท่ีส่ิถึงความรู้สึกในเรื่องน้นั ๆ หรือเล่าถึงเหตุการณ์น้นั มี
จานวน 14 เรื่อง ภาคเตมิ : บทกววี รรณรูป เป็นบทกวที ี่สร้างสรรค์
เป็นวรรณรูป จานวน 1 เรื่อง
คณะผจู้ ดั ทาขอขอบคุณอาจารยท์ ี่ปรึกษา อาจารยพ์ ชิ ญา
สุวรรณโน และผมู้ ีส่วนเก่ียวขอ้ ง ดว้ ยความหวงั เป็นอยา่ งยงิ่ วา่ จะ
เอ้ือประโยชนต์ ่อวงการศึกษาและสงั คมแห่งการเรียนรู้สายสืบ
ทอดศิลปะการประพนั ธบ์ ทกวี

สารบญั 1
2
ภาคต้น: บทกวคี วามรู้สึก 3
ดอกดาวเรือน 4
เจา้ ดอกกระซิก 5
ชอบ....รัก 6
ความเกลียดความกลวั 7
เกบ็ ออม 8
พะโลอ้ ร่อย 9
ลอดช่องหวนคิดถึง 10
ชมพู่ 11
แม่ 12
เรือจา้ งครู 13
กบเลือกนาย 14
นี่ฉนั เอง
สุขอยทู่ ี่ใจ

ภาคเติม: บทกววี รรณรูป 15
น้าคร่ึงแกว้ 16
19
ประวตั ิผู้เขยี น

ภาคต้น:
บทกวคี วามรู้สึก

1

ดอกดาวเรือง

ดอกดาวเรืองสดใสเหลืองอร่าม แสนงดงามและเป็นยาบารุง

แกร้ ้อนในเวยี นหวั เหมือนผกั บุง้ นามาปรุงมาตม้ ดื่มน้ากนั

และยงั มีสรรพคุณต้งั มากมาย ยาระบายลดไขแ้ กป้ วดฟัน

ใหเ้ ขียนหมดกค็ งจะไม่ทนั แกน้ บั พนั แค่มีดอกดาวเรือง

พายลี า สีเปาะ

2

เจ้าดอกกระซิก

หนา้ ร้อนปี ก่อน เม่ือตอนเมษา

เคยสุขอุรา เราพารักกนั

เคยชมเจา้ ดอกกระซิก ฟังเพลงพ่ตี ๊ิกเธอฉนั

หวั เราะมีสุขทุกวนั สีสนั เมษาหนา้ ร้อน

แต่มาวนั น้ีรักเลือนหาย หวั ใจสลายแตกเป็นท่อน

รักเราห่างเหินเกินจะยอ้ น รักเธอขาดตอนทิ้งฉนั ไป

มิมีแลว้ ร่วมชมดอกกระซิก เธอมีกิ๊กทิ้งฉนั ตอ้ งร้องไห้

กาลเวลาเปล่ียนเธอพรากเธอไป เหมือนดอกไมท้ ่ีบานพลนั เห่ียวลง

โอใ้ จคนช่างเปล่ียนผนั กนั ง่ายดาย เขา้ ใจยากมากเหลือหลายไม่มนั่ คง

วาจาคนโปรยเสน่ห์ยากจะปลง ทาใจงงกบั วาจีที่หลอกคน

พายลี า สีเปาะ

3

ฉนั ชอบไปภูเขา ชอบ...รัก
ฉนั ชอบไปกางเตน็ ท์ กินปลาเผารับลมเยน็
ความสุขเที่ยวพากนั ไป
ฉนั รักความสงบ มิอยากพบความทุกขใ์ ด
ฉนั รักในการให้ แสนสุขใจเห็นรอยยมิ้

พายลี า สีเปาะ , ชลิตา สุวรรณะ

4

ความเกลยี ดความกลวั

ฉนั เกลียดคนหลายรัก ไม่อยากรู้จกั

หากรักมีแต่นง่ั เฉา

ฉนั กลวั การนงั่ เหงา ในทุกวนั เสาร์

ไม่มีเพ่ือนคอยเคียงขา้ ง

พายลี า สีเปาะ , ชลิตา สุวรรณะ

5

เกบ็ ออม
วนั น้ีอยบู่ า้ น

ช่วยแม่เฝ้าร้าน บา้ นฉนั กนั ดาร
ตอ้ งขยนั ออม จายอมทางาน
พิซซ่าไม่ทาน เพราะแพงเหลือเกิน

วนั หนา้ ตอ้ งมี
กินไดอ้ ยดู่ ี ชีวติ ดาเนิน
มิตอ้ งขดั สน แค่ตนเกบ็ เงิน
ทางานอยา่ เมิน รอวนั ขา้ งหนา้

พายลี า สีเปาะ , ชลิตา สุวรรณะ

6

พะโล้อร่อย
รสหวานเคม็ พะโล้ อร่อยจริงเลิศโก้
ไข่ตม้ สีสวย
หอมหวานอร่อยล้า จนตอ้ งมากินซ้า
อยากชวนเชิญชิม ยงิ่ นา

พายลี า สีเปาะ

7

ลอดช่องหวนคดิ ถงึ

ขนมสีเขียวนวล หวนคิดถึงยา่ น้า

ลอดช่องกะทิล้า กลิ่งฟ้งุ ใบเตย

เคยสุขสนั ตเ์ ฮฮา ความสุขมกั อยสู่ ้นั

ลองช่องหอมหวานน้นั ต่างรู้กนั ดี

พายลี า สีเปาะ

8

ชมพู่

หวานกรอบชมพนู่ ้ี หลายพนั ธ์ ยง่ิ นา

ปลูกง่ายนิยมกนั เด่นแท้

รสชาติเยย่ี มทุกวนั ชมพู่ พ่เี อย

ชมพกู่ รอบจริงแล้ เชิญลิ้มลองชิม

พายลี า สีเปาะ

9

แม่
พระคุณแม่แผก่ วา้ ง สร้างสุขทุกคืนวนั สรรสิ่งดีเพอ่ื ลูก
ปลูกฝังเป็นเดก็ ดี แม่น้ีมีพระคุณ แผใ่ บบญุ ปกเกลา้
หมน่ั เฝ้าคอยอบรบ ยงุ ดมไม่ใหต้ อม ใหจ้ อมขวญั เป็นสุข
ความทุกขไ์ ม่มีมา เป็นห่วง ทุกช่วงความกา้ วหนา้ ท่ีดี

พายลี า สีเปาะ , ณฏั ธิดา หนูทิพย์

10

เรือจ้างครู

พระคุณครูมากลน้ มากพน้ ขอบฟ้ากวา้ ง เป็นเรือจา้ งใจดี

มากมีในปัญญา ผนู้ าพาชีวติ สอนศิษยใ์ หศ้ ึกษา

สรรหาความน่ารู้ คอยอยชู่ ่วยส่งเสริม เพอื่ ใหศ้ ิษยด์ ี

พายลี า สีเปาะ , ณฏั ธิดา หนูทิพย์

11

กบเลือกนาย
ในหนองน้าแห่งหน่ึง ซ่ึงมีฝงู กบมาก อยากมีนายปกครอง
ลองขอเทวดา เพอ่ื เลือกหาเจา้ นาย พอหลายวนั ต่อมา เทวดาส่ง
ท่อนไม้ ไวใ้ นหนองน้าน้นั คร้ันกบเบื่อนายแลว้ ไม่แคลว้ พน้
เทวดา ขอพานายมาใหม่ ปลาไหลใหม่ลงมา นายใหม่อยใู่ นรู ไม่
ดูพวกฝงู กบ จึงไปพบเทวดา อยากหาใหม่อีกหน จนมีนกกระสา
ไล่ฆ่ากินพวกกบ พบวา่ ไม่เหลืออีก กบหลีกพ่ึงเทวดา เพื่อหานาย
ใหม่ให้ พวกกบไดแ้ ต่เสียใจ ตอ้ งอยใู่ นหายนะ นิทานจะสอนเรา
เอาไม่รู้พอน้นั คร้ันผลร้ายตามมา จะพาเราต่ืนรู้ จะไม่กลายเป็นผู้
ไม่รู้จกั พอ

(นิทานอิสป: พายลี า สีเปาะ , ณฏั ธิดา หนูทิพย)์

12

น่ีฉันเอง
ช่ือฉนั ยลี า ไดม้ าตอนเดก็
ฉนั เป็นนอ้ งเลก็ พีพ่ ต่ี ามใจ
มีนาเดือนเกิด กาเนิดฉนั ไง
น่ารักสดใส รักเสียงดนตรี
ชาเขียวของโปรด หนา้ โหดใจดี
เคยโดนแม่ตี เม่ือตอนเยาวว์ ยั
ยามวา่ งดูหนงั พร้อมฟังเพลงไป
ร้องเพลงจบั ไมค์ เสียงดีไม่เพ้ียน

พายลี า สีเปาะ

13

สุขอยู่ท่ีใจ

ความสุขอยทู่ ่ีไหน ณ แห่งใดมิเห็นหนา้

ยงิ่ ใหญร่ วยลน้ ฟ้า กใ็ ช่วา่ จะสุขใจ

รวยจนไม่สาคญั จะสุขสนั ตก์ ท็ าได้

เพียงแคเ่ ราพอใจ มิตอ้ งไปประดุจใคร

พายลี า สีเปาะ

14

ภาคเติม:
บทกววี รรณรูป

15

นา้ ครึ่งแก้ว

16

จงทาตวั เป็นน้าที่คร่ึงแกว้
พร้อมเรียนรู้
ทุกส่ิงท่ีเขา้ มา
อยา่ ไดเ้ ป็น
น้าที่ลน้ แกว้
ที่ไม่ยอมรับส่ิงใหม่

(น้าคร่ึงแกว้ : พายลี า สีเปาะ)

17

18

ประวตั ิผู้เขียน
ช่ือ: นางสาวพายลี า สีเปาะ ชื่อเลน่ : ยลี า
วนั เกิด: 27 มีนาคม 2545 อาย:ุ 20 ปี กรุ๊ปเลือด: AB
เช้ือชาติ: ไทย สญั ชาติ: ไทย ศาสนา: อิสลาม
ภูมิลาเนา: 122 ม.5 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
กาลงั ศึกษา: ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์

สาขาวชิ าภาษาไทย มหาวทิ ยาลยั หาดใหญ่
จุดแขง็ : มีความรับผดิ ชอบ , ตรงตอ่ เวลา , รักความสงบ
จุดอ่อน: โลกส่วนตวั สูง
เจตคติ: วนั น้ีลม้ พรุ่งน้ียงั ลม้ ไดอ้ ีก แต่ตอ้ งไม่เจบ็ เท่าเดิม

19

คน
คา่ ของคนคืออะไร
ไหนบอกซิ
ตอ้ งเป็นหญิงเป็นชายเท่าน้นั หรือ
ถึงเป็ นคน
ใครกาหนดวา่ สอนเพศน้ีท่ีเป็นคน
ใจเป็ นหญิงร่างชาย
ใจเป็ นชายร่างหญิง
กเ็ ป็นคนไม่ใช่หรือ
ความเท่าเทียมทางเพศอยทู่ ี่ไหน

พายลี า สีเปาะ

เพศที่สามกม็ ีจิตใจ
โปรดเห็นใจ

20

เพศท่ีสามกค็ ือคน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยที่ 1
Next Book
AC_Current46