The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saowaluk.p, 2022-09-04 11:02:00

เล่มที่ 4 มาตราตัวสะกด แม่ กบ

มาตราตัวสะกด แม่ กบ

หนังสือภาพ ชุด "เรียนรู้ตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง"
สำ ห รั บ นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า

เล่มที่ ๔ คำกลอนสอนอ่าน แม่ กบ

ชื่อ............................................................ชั้น..............

นางสาวเสาวลักษณ์ ปรีดา

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
สำนักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

กระทรวงศึกษาะธิการ

คานา

หนังสือภาพ ชุด “เรียนรู้ตัวสะกด ด้วยบทร้อยกรอง”
สาหรบั นักเรียนทม่ี ีความบกพร่องทางสติปัญญา จัดทาข้ึนเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือ พัฒนาทักษะด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกด
การฝึกหัดกระทาซ้าบ่อย ๆ โดยเร่ิมต้นด้วยการฟังและอ่าน
บทร้อยกรองท่ีมีจังหวะจะโคน ซ้าๆ ส้ันๆ ง่ายๆ จดจาเสียง
มองเหน็ ภาพและคา ซ่งึ เป็นแนวทางในการวางรากฐานด้านภาษา
แ ล ะ ส า ม า ร ถ พ ั ฒ น า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ บ บ แ ผ น ข อ ง ก า ร ส ะ ก ด ค า
ส่งเสรมิ ทกั ษะดา้ นการอ่านคาในมาตราตัวสะกด เพลิดเพลินกับ
การอ่านบทร้อยกรอง เหน็ ความสมั พนั ธข์ องภาพและคา

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือภาพ ชุด “เรียนรู้ตัวสะกดด้วย
บทร้อยกรอง”เล่ม ๔ คากลอนสอนอ่าน แม่ กบ เล่มน้ี จะมี
ประโยชนใ์ หค้ รู นกั เรียนและผู้ทีส่ นใจสามารถนาไปพฒั นาทักษะ
ด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ให้มีประสทิ ธภิ าพต่อไป

ผจู้ ัดทา

สารบัญ หนา้

เร่อื ง ก

คาช้แี จง ๑
จดุ ประสงค์ ๒
เน้ือหา ๓
แบบทดสอบกอ่ นเรยี น ๔
คากลอนสอนอา่ น แม่ กบ ๙
แบบฝึกอา่ น ๑๐
กิจกรรมที่ ๑ ๑๑
กจิ กรรมที่ ๒ ๑๒
กิจกรรมที่ ๓ ๑๓
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างองิ

คาช้แี จง

หนังสือภาพ ชดุ “เรยี นรตู้ ัวสะกด ด้วยบทร้อยกรอง” จัดทาข้ึนเพ่ือ
ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
โดยปฏิบัตดิ ังนี้
•ครูแจง้ จดุ ประสงค์ใหน้ กั เรยี นทราบ
•ทาแบบทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคา ครูเป็นผู้บันทึก
คะแนนการอ่านของนักเรยี นในแบบบันทกึ คะแนน
•ครอู า่ นคาตามภาพให้นกั เรียนฟังภาพละ ๒ ครั้ง แลว้ ให้นกั เรียนอา่ นตาม
•ครูอ่านคากลอนสอนอ่าน แม่ กบ ให้นักเรียนฟัง ๒ รอบ แล้วให้นักเรียนอ่าน
ตามทลี ะวรรคจนจบ
•ใหน้ กั เรยี นอ่านคากลอนสอนอ่านพร้อมกัน ๒ รอบ
•น ั ก เ รี ย น ฝึ ก อ่ า น ค า ก ล อ น ส อ น อ่ า น แ ม่ ก บ แ ล ะ อ่ า น ค า ต า ม ภ า พ
จากหนังสือภาพชุด “เรียนรู้ตัวสะกด ด้วยบทร้อยกรอง” เล่ม ๔ คากลอนสอน
อ่าน แม่ กบ
•ทากจิ กรรมท่ี ๑ – ๓
•เม่ือทากิจกรรมครบแล้ว ทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคา
ตามแบบทดสอบการอ่านคาหลังเรียน โดยครูบันทึกผลการอ่านของนักเรียน
ในแบบบันทึกคะแนนมาตรา แม่ กบ

มาตราแม่ กบ คือ คาที่มี บ เป็นตัวสะกด เช่น กบ จับ ลูบ ฯลฯ และ
คาทมี่ เี สียงเหมอื น บ เป็นตัวสะกด คอื คาท่ีสะกดด้วย ป พ ฟ ภ เช่น
รูป ภาพ ยีราฟ ลาภ ฯลฯ

จุดประสงค์การเรยี นรู้

๑. อ่านออกเสยี งคากลอนสอนอา่ น “แม่ กบ” ได้
๒. อา่ นคาที่ไมม่ ตี ัวสะกดในมาตรา แม่ กบ ได้

เน้ือหา

๑. การอ่านออกเสยี งคาสมั ผัสคากลอนสอนอ่าน “แม่ กบ”
๒. การอา่ นคาทไ่ี มม่ ตี ัวสะกดในมาตรา แม่ กบแบบทดสอบกอ่ นเรยี น

คาชี้แจง ใหน้ ักเรยี นอ่านคาตอ่ ไปนี้
อ่านถูก ให้ ๑ คะแนน อา่ นผดิ ให้ ๐ คะแนน

สิบบาท ธูป

หาบของ พบั เพยี บ
อาบน้ า จบั ปลา
นอนหลบั
กบ

ยรี าฟ แมลงสาบ

การวดั และประเมนิ ผล สรุป )
คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ผา่ น ( )
ผ่าน ๗ คะแนน ไมผ่ า่ น (บทรอ้ ยกรอง ตัวสะกด แม่ กบ

คาชีแ้ จง ให้นกั เรยี นอ่านคากลอนตอ่ ไปนี้

เก็บผ้านามาพบั มาชว่ ยนับซิคุณหนู
หยิบงา่ ยหายกร็ ู้ เปรียบเทยี บผมู้ วี นิ ัย
มีแบบคอยกากบั ใจ
แม้นรบี ก็เรียบร้อย เราจะไม่พบผิดเอย
ทาชอบรอบคอบไว้
(ผศ.ศริ วิ รรณ กาญจนสาลกั ษณ์)แบบฝึกอา่ น

สิ บบาท
ธูปแบบฝึกอา่ น

หาบของ

พับเพียบ ๕

แบบฝึกอา่ น

อาบน้ า

จบั ปลา ๖

แบบฝึกอา่ น

กบ

นอนหลับ ๗

แบบฝึกอา่ น

ยรี าฟ

แมลงสาบ ๘

กิจกรรมที่ ๑

อา่ นและคดั คาบทรอ้ ยกรองตวั มาตรา แม่ กบ

เกบ็ ผ้านามาพับ มาชว่ ยนบั ซคิ ณุ หนู
หยบิ งา่ ยหายกร็ ู้ เปรยี บเทียบผู้มวี นิ ยั
มีแบบคอยกากบั ใจ
แม้นรบี ก็เรียบร้อย เราจะไมพ่ บผดิ เอย
ทาชอบรอบคอบไว้

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................กิจกรรมท่ี ๒
ระบายสคี าทอี่ ยใู่ นลกู โปง่ ทเี่ ป็นคาในมาตรา แม่ กบ

พบั เพียบ ปลาทอง สิบบาท แมลงสาบ

ชา้ ง กบ ธปู อาบน้า

ยรี าฟ คุณแม่ ไข่ไก่ กุหลาบ

๑๐

กจิ กรรมที่ ๓
ให้นกั เรยี นโยงเสน้ คู่คาในมาตรา แม่ กบ ให้ตรงกับภาพ

อาบน้ า
กบ

นอนหลับ
สิบบาท
พบั เพยี บ

๑๑

แบบทดสอบหลงั เรยี น

คาชแี้ จง ให้นกั เรยี นอ่านคาต่อไปนี้
อา่ นถกู ให้ ๑ คะแนน อา่ นผิด ให้ ๐ คะแนน

สิบบาท ธูป

หาบของ พบั เพียบ
อาบน้ า จบั ปลา
นอนหลบั
กบ

ยรี าฟ แมลงสาบ

การวดั และประเมนิ ผล สรปุ )
คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ผา่ น ( )
ผ่าน ๗ คะแนน ไม่ผา่ น (

๑๒

เอกสารอา้ งองิ

กระทรวงศึกษาธิการ. รายวชิ าพ้นื ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่อื ชีวติ
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ เลม่ ๑ ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้นื ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิ พ์ สกสค.
ลาดพรา้ ว, ๒๕๕๔.

จรุ ีย์ วมิ าลา และ ศิรวิ รรณ กาญจนสาลักษณ์. ภาษาไทย เล่ม ๒
ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ กรงุ เทพฯ : สานกั พิมพ์บรรณกจิ ๑ จากัด,
๒๕๕๒.

จุไร พรมวาทย์. การสรา้ งหนงั สอื ภาพสาหรบั ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียง
ของนักเรยี นระดบั กอ่ นประถมศึกษา. การค้นควา้ แบบอิสระ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิ ยาลัย มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่.
๒๕๔๗.

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน.เทคนิควิธกี ารและส่อื
การเรียนรสู้ าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้ นการอ่าน.
กรงุ เทพฯ : ๒๕๔๙.

๑๓


Click to View FlipBook Version