The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zamaniah.hussin, 2019-11-27 01:12:30

RPT Asas Sains Komputer T3

RPT ASK T3 2020

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3

TAHUN 2020

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Minggu 1 1.1 Pembangunan 1.1.1 Menggunakan konsep pemikiran AKTIVITI BERKUMPULAN
(2/1/2020 - Atur Cara (Projek) komputasional dalam fasa Secara berkumpulan pelajar mengkaji pernyataan
3/1/2020) pembangunan atur cara bagi masalah dan membincangkan penggunaan teknik-teknik
membangunkan atur cara aritmetik: pemikiran komputasional dalam setiap fasa PAK-21:
Minggu 2 (i) Analisis masalah pembangunan atur cara. Kaedah
(6/1/2020 - (ii) Reka bentuk atur cara Setiap kumpulan akan membentangkan hasil di hadapan Pembentangan
10/1/2020) (iii) Pengekodan kelas. Hasil Sendiri
(iv) Pengujian dan penyahpepijatan
(v) Dokumentasi

Minggu 3 1.1.2 Membuat pelaporan penggunaan AKTIVITI BERPASANGAN PAK-21:
(13/1/2020 - teknik pemikiran komputasional bagi Pelajar membina pelaporan penggunaan teknik Kaedah Think-
17/1/2020) setiap fasa pembangunan atur cara. pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan Pair-Share
atur cara. #KBAT
Minggu 4 1.1.3 Menghasilkan satu projek mini secara
(20/1/2020 - berkumpulan berdasarkan situasi AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
24/1/2020) dalam penyelesaian masalah Pelajar menghasilkan satu pelaporan yang lengkap Kaedah Gallery
berdasarkan fasa pembangunan atur menggabungkan teknik-teknik pemikiran komputasional Walk
cara. dalam fasa pembangunan atur cara secara sistematik. #KBAT

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERWAKILAN DATA

CUTI TAHUN BARU CINA Tahun Baru Cina
25 & 26 Jan 2019
Minggu 5 2.1 Kriptografi 2.1.1 Menerangkan maksud dan AKTIVITI BERPASANGAN
(27/1/2020 - Dalam Keselamatan kepentingan kriptografi dalam Kumpulkan semua kepentingan kriptografi dan catatkan PAK-21:
31/1/2020) Data pengkomputeran. semua hasil perbincangan dalam bentuk peta pemikiran. Kaedah Peta i-
Think
Minggu 6 2.1.2 Menunjuk cara langkah demi langkah AKTIVITI BERKUMPULAN
(3/2/2020 - proses sifer (cipher) yang melibatkan: Guru memberikan satu mesej kepada setiap kumpulan. PAK-21:
7/2/2020) (i) penyulitan (encryption) Dengan menggunakan kaedah sifer, setiap kumpulan Kaedah Table
(ii) nyahsulit (decryption) bertukar-tukar mesej sulit dengan kumpulan lain. Talkers
perenambelasan. Setiap kumpulan perlu menyahsulit teks sifer kumpulan #KBAT

2.1.3 Menghasil dan menterjemah mesej lain dan mencatat langkah yang terlibat.
menggunakan kaedah sifer seperti
Minggu 7 berikut:
(10/2/2020 - (i) Reverse cipher
14/2/2020) (ii) Substitution cipher (Caesar
Cipher, Pigpen Cipher)
(iii) Transposition ciphers

Minggu 8 2.1.4 Membanding beza kaedah sifer yang AKTIVITI BERKUMPULAN
(17/2/2020 - telah dipelajari. Dalam kumpulan pelajar akan membincangkan
21/2/2020) kekuatan dan kelemahan kaedah sifer.
Seorang ahli dalam setiap kumpulan perlu menjawab PAK-21:
soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan. Kaedah Hot Seat

Minggu 9 2.1.5 Memilih kaedah sifer terbaik yang AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
(24/2/2020 - telah dipelajari berdasarkan situasi Lakukan aktiviti sumbang saran untuk mendapatkan Kaedah
28/2/2020) yang telah diberikan. kaedah sifer terbaik bagi seuatu masalah yang Brainstorming
diberikan.

UJIAN 1

Minggu 10 (2/3/2020–6/3/2020)

Minggu 11 2.1.6 Menghasilkan kaedah sifer bagi AKTIVITI BERKUMPULAN #KBAT
(9/3/2020 - menyelesaikan masalah dalam Pelajar menghasilkan kaedah sifer baharu. Hasil
13/3/2020) kehidupan seharian. perbincangan akan dibentang di hadapan kelas.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(14/3/2020 – 22/3/2020)

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 ALGORITMA

Minggu 12 3.1 Pembangunan 3.1.1 Mengenal pasti ciri-ciri search (linear, AKTIVITI BERKUMPULAN
(23/3/2020 - Algoritma binary) dan sort (bubble, bucket). Pelajar mencatat ketinggian ahli dlm setiap kumpulan.
27/3/2020) Kemudian rekod ketinggian diisih menggunakan bubble
sort dan bucket sort. Pelajar akan membentangkan
perbezaan kedua-dua kaedahdi hadapan kelas.

Minggu 13 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta AKTIVITI BERPASANGAN
(30,31/3/2020 - alir yang menunjukkan: Permainan meneka nombor. Pelajar akan meneka
1,2,3/4/2020) (i) linear search nombor menggunakan kaedah binary search dan linear
(ii) binary search search. Pelajar

Minggu 14 3.1.3 Menulis pseudokod dan melukis carta AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
(6/4/2020 - alir yang menunjukkan: Dalam kumpulan pelajar melengkapkan pseodukod Kaedah Shout
10/4/2020) (i) bubble sort bubble sort yang tidak lengkap. Kemudian setiap Out & Gallery
(ii) bucket sort kumpulan akan bergerak ke kumpulan lain untuk Walk
Minggu 15 memberi komen, pandangan dan persoalan bagi hasil
(13/4/2020- 3.1.4 Mengesan dan membaiki ralat dalam kerja. PAK-21:
17/4/2020) pseudokod dan melukis carta alir bagi Kaedah Think-
penyelesaian masalah yang AKTIVITI BERPASANGAN Pair-Share
Minggu 16 melibatkan: Pelajar membaiki ralat dalam pseudokod. Kemudian
(20/4/2020- (i) search pelajar berbincang dan membaiki ralat yang telah PAK-21:
24/4/2020) (ii) sort dikenalpasti. Kaedah Peta
i-Think
3.1.5 Membandingkan algoritma search dan AKTIVITI BERKUMPULAN
sort melalui pengecaman corak. Pelajar mencari persamaan dan perbezaan antara dua
algoritma menggunakan kaedah pengecaman corak
dalam bentuk peta i-think.

Minggu 17 3.1.6 Menghasilkan algoritma melibatkan AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
(27/4/2020 - gabungan teknik search dan sort. Pelajar berbincang teknik sort dan search yang sesuai Kaedah Home
30/4/2020) untuk mengisih sekumpulan nombor. Group dan Colour
Group
Minggu 18 3.1.7 Menghasilkan algoritma melibatkan AKTIVITI BERKUMPULAN
(4/5/2020 - gabungan teknik search atau sort. Pelajar membina algoritma gabungan teknik search dan PAK-21:
8/5/2020) sort. Hasil kerja akan dipamer untuk dilhat dan dikomen Kaedah Gallery
oleh kumpulan lain. Walk
1 Mei Cuti Hari
Pekerja

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

(Minggu 19 & 20 : 12/5/2020 - 23/5/2020)
- Perbincangan Soalan PPT -

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(23/5/2020 – 7/6/2020)

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0 KOD ARAHAN

Minggu 21 4.1 Pangkalan Data 4.1.1 Menerangkan maksud dan AKTIVITI BERPASANGAN PAK-21:
(8/6/2020 - dan SQL penggunaan: Pelajar mengenal pasti dan melakar entiti dan atribut Kaedah think-pair-
12/6/2020) (i) Pangkalan Data berdasarkan jadual yang diberikan. Hasil kerja dibentang share
(ii) Structured Query Language (SQL) dihadapan kelas.

4.1.2 Menyenaraikan entiti dan atribut

Minggu 22 berdasarkan situasi dalam suatu AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
(15/6/2020 - masalah. Eksplorasi kekunci primer dan kekunci asing. Ketua Kaedah Three
19/6/2020) 4.1.3 Mengenal pasti dan menerangkan kumpulan membuat pembentangan manakala ahli lain Stray One Stay
kekunci primer dan kekunci bergerak ke kumpulan lain.
Minggu 23 asing.masalah. PAK-21:
(22/6/2020 - AKTIVITI BERKUMPULAN Kaedah Gallery
26/6/2020) 4.1.4 Mengenal pasti dan menjelaskan Pelajar menyediakan peta i-Think untuk Walk
kekardinalan (cardinality) antara entiti mengkategorikan jenis kekardinalan dan melukis ERD
Minggu 24 dalam hubungan: untuk setiap kategori. Seorang ahli dalam setiap PAK-21:
(29,30/6/2020- (i) one to one (1:1) kumpulan akan membentangkan hasil kerja manakala Kaedah think-pair-
1,2,3/7/2020) (ii) one to many (1:M) ahli yang lain akan bergerak ke kumpulan lain. share
AKTIVITI BERPASANGAN
Minggu 25 4.1.5 Membina pangkalan data yang terdiri Pelajar mengenalpasti keperluan dalam sebuah PAK-21:
(6/7/2020 - daripada: pangkalan data. Hasil kerja kemudian akan dilukis Kaedah
10/7/2020) (i) entiti (table) menggunakan peta i-Think. Secara berpasangan pelajar Pembentangan
(ii) atribut (field) akan berbincang dan membaiki hasil kerja masing- Hasil Sendiri
Minggu 26 (iii) hubungan masing.
(13/7/2020 - AKTIVITI BERKUMPULAN
17/7/2020) 4.1.6 Menghasilkan borang (form) dan Pelajar membina borang. Ahli dalam setiap kumpulan
memasukkan data dalam jadual akan mengenalpasti entiti atribut yang sesuai. Kemudian
Minggu 27 melalui borang bagi pangkalan data ahli akan membentangkan hasil kerja masing-masing.
(20/7/2020 - yang telah dibina.
24/7/2020)
4.1.7 Menggunakan arahan SQL yang AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
Minggu 28 Kaedah Gallery
(3/8/2020 - melibatkan: Setiap kumpulan diminta menulis pertanyaan SQL yang Walk
7/8/2020)
(i) SELECT… sesuai untuk mendapatkan paparan PERTANYAAN yang PAK-21:
Kaedah Bus Stop
(ii) SELECT…WHERE ditetapkan oleh guru. Seorang ahli dalam setiap
PAK-21:
(iii) SELECT…ORDER BY. kumpulan akan membentangkan hasil kerja manakala Kaedah Bus Stop

ahli yang lain akan bergerak ke kumpulan lain.

4.1.8 Menggunakan arahan SQL melibatkan AKTIVITI BERKUMPULAN

ungkapan Boolean Dalam kumpulan pelajar diminta menulis pernyataan

(i) Operator OR SQL menggunakan operator OR dan AND. Secara

(ii) Operator AND individu pelajar akan bergilir-gilir untuk melihat hasil

kerja kumpulan lain dan berkongsi maklumat yang

diperolehi dengan ahli kumpulan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

(25/7/2020 – 2/8/2020)

4.1.9 Menjana laporan berdasarkan hasil AKTIVITI BERKUMPULAN

pertanyaan (query). Dalam kumpulan pelajar diminta menulis pernyataan

SQL menggunakan operator OR dan AND. Secara

individu pelajar akan bergilir-gilir untuk melihat hasil

Minggu 29 4.2 Struktur Kod 4.2.1 Menerangkan fungsi struktur berikut kerja kumpulan lain dan berkongsi maklumat yang
(10/8/2020 - Arahan dalam atur cara: diperolehi dengan ahli kumpulan.
14/8/2020) (i) function
(ii) procedure AKTIVITI BERKUMPULAN
Minggu 30 Pelajar mengkaji kod aturcara dan mengenalpasti jenis PAK-21:
(17/8/2020 - 4.2.2 Memberi contoh penggunaan dan fungsi built-in-function, user-defined function. Hasil Kaedah think-pair-
21/8/2020) penyataan function: kerja akan dibentangkan di hadapan kelas. share
(i) dalaman (built-in) 20/8 Cuti Awal
(ii) dihasilkan sendiri (user-defined) Muharam
PAK-21: Kaedah
Minggu 31 4.2.3 Menulis pernyataan function dan AKTIVITI BERKUMPULAN Brainstorming
(24/8/2020 - procedure. Dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan pelajar Activity
28/8/2020) mengekod dan menguji pernyataan function yang
4.2.4 Menghasilkan atur cara yang dihasilkan dalam kumpulan. Pelajar akan berkongsi dan #KBAT
Minggu 32 melibatkan: berbincang bersama-sama. 31/8 Cuti Hari
(1/9/2020 - (i) function AKTIVITI BERKUMPULAN Merdeka
4/9/2020) (ii) procedure Pelajar dalam kumpulan berbincang
untuk menambah operasi matematik PAK-21: Kaedah
Minggu 33 4.2.5 Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod aturcara python yang think-pair-share
(7/9/2020 - pada atur cara yang dihasilkan. diberikan oleh guru.
11/9/2020) AKTIVITI BERPASANGAN PAK-21:
4.2.6 Menghasilkan atur cara yang Pelajar secara berpasangan berbincang untuk mengenal Kaedah Round
Minggu 34 melibatkan gabungan struktur kod pasti jenis ralat dan membaiki ralat yang dijumpai dalam Table
(14/9/2020 - arahan bagi menyelesaikan masalah aturcara. #KBAT
18/9/2020) dalam kehidupan seharian. AKTIVITI BERKUMPULAN 16/9 Cuti Hari
Berdasarkan pernyataan masalah, pelajar diminta untuk Malaysia
Minggu 35 menghasilkan aturcara yang melibatkan function dan
(21/9/2020 - procedure. Setiap kumpulan akan membentang hasil
25/9/2020) kerja masing-masing. Manakala kumpulan lain akan
Minggu 36 mencatat hasil kerja kumpulan lain untuk menambah
(28/9/2020 – baik kerja.
2/10/2020)
Minggu 37 KERJA PROJEK PT3
(5/10/2020 - (Persiapan Akhir & Pembentangan)
9/10/2020)
PROGRAM PECUTAN AKHIR PT3

PENILAIAN TINGKATAN 3 DIJANGKA BERMULA

Minggu 38 PENILAIAN TINGKATAN 3 DIJANGKA BERMULA 6/11/2020 – Hari
(12/10/2020 - Keputeraan Sultan
16/10/2020) PROGRAM PASCA PT3 Perak

Minggu 39 PROGRAM PASCA PT3
(19/10/2020 -
23/10/2020) PROGRAM PASCA PT3

Minggu 40 PROGRAM PASCA PT3
(26/10/2020 -
30/10/2020) PROGRAM PASCA PT3
CUTI AKHIR TAHUN
Minggu 41 (21/11/2020– 31/12/2020)
(2/11/2020 -
5/11/2020)
Minggu 42
(9/11/2020 -
13/11/2020)
Minggu 43
(16/11/2020 -
20/11/2020)


Click to View FlipBook Version