The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zamaniah.hussin, 2019-11-27 00:58:28

RPT Asas Sains Komputer T2

RPT ASK T2 2020

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2

TAHUN 2020

MINGGU TAJUK / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PDPc / PAK21 CADANGAN PENILAIAN / PBD CATATAN
/ KANDUNGAN STANDARD PRESTASI BAND
I See, I Think, I Wonder : buat pemerhatian
TARIKH padanan nombor asas 8 dan asas 10. Bincang Mengenal pasti nombor
perbezaan kedua-duanya perlapanan.
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PERWAKILAN DATA

01 1.1 Sistem Nombor 1.1.1 Membezakan nombor perlapanan 1

02.01.20 Perlapanan dan nombor perpuluhan.
03.01.20

02 1.1 Sistem Nombor 1.1.2 Menukar nombor: Pattern Recognition : bincang persamaan dan Menukar nombor perpuluhan 2
06.01.20 Perlapanan (i) perpuluhan kepada nombor perbezaan asas 10 dan asas 8, asas 2 dan asas 8 kepada nombor perlapanan
10.01.20 perlapanan. dan sebaliknya. 3
(ii) perlapanan kepada nombor Generalisation : senaraikan langkah-langkah
03 1.1 Sistem Nombor perpuluhan pengiraan penukaran asas 10 kepada asas 8, 4 25 & 26 Jan
13.01.20 Perlapanan (iii) perlapanan kepada nombor asas 8 kepada asas 10, asas 2 kepada asas 8, 2020
17.01.20 perduaan asas 8 kepada asas 2 Cuti Hari
(iv) perduaan kepada nombor Pekerja
04 1.1 Sistem Nombor Perlapanan. Calculate : tunjuk pengiraan penukaran
20.01.20 Perlapanan nombor yang mengikut tertib cadangan
24.01.20 1.1.2 Menukar nombor: langkah pengiraan Menukar nombor perlapanan
(i) perpuluhan kepada nombor Pattern Recognition : bincang persamaan dan kepada nombor perduaan dan
perlapanan. perbezaan asas 10 dan asas 8, asas 2 dan asas 8 sebaliknya.
(ii) perlapanan kepada nombor
perpuluhan Generalisation : senaraikan langkah-langkah
(iii) perlapanan kepada nombor pengiraan penukaran asas 10 kepada asas 8,
perduaan asas 8 kepada asas 10, asas 2 kepada asas 8,
(iv) perduaan kepada nombor asas 8 kepada asas 2
Perlapanan.
Calculate : tunjuk pengiraan penukaran
1.1.3 Menukar pengekodan ASCII nombor yang mengikut tertib cadangan Menukar pengekodan ASCII
kepada langkah pengiraan kepada nombor perlapanan
nombor perlapanan berdasarkan Peta Bulatan iThink : mendapatkan maklumat melalui kaedah pengiraan.
aksara yang diberi. tentang ASCII

Pattern Recognition : mengenalpasti
persamaan dan perbezaan antara kod ASCII
dan nombor perlapanan

05 1.1 Sistem Nombor 1.1.4 Menghubungkaitkan nombor Pattern Recognition : buat padanan kod ASCII Membuat hubungkait sistem 5
27.01.20 Perlapanan perlapanan dengan pengekodan dan nombor perlapanan dengan meneliti ciri- nombor yang telah dipelajari 6
31.01.20 ASCII yang digunakan dalam ciri persamaan dan perbezaan dengan perwakilan ASCII 1
bahasa mesin. melalui contoh yang sesuai. 2
Folio Digital : sediakan folio digital yang Menyediakan folio digital
06 1.2 Sistem Nombor 1.2.1 Membezakan nombor menerangkan tentang nombor perlapanan dan lengkap mengenai sistem 2
03.02.20 Perenambelasan 1.2.2 perenambelasan dan nombor ASCII serta contoh berkaitan nombor yang berkaitan
07.02.20 perpuluhan. perwakilan ASCII dan 3
1.2 Sistem Nombor Pattern Recognition : senaraikan perbezaan perwakilan lain dalam sistem 4
07 Perenambelasan Menukar nombor dan persamaan bagi nombor asas 16 dan asas komputer secara sistematik.
10.02.20 (i) perpuluhan kepada nombor 10 dalam bentuk peta buih berganda ithink Mengenal pasti nombor
14.02.20 perenambelasan. Pattern Recognition : bincang persamaan dan perenambelasan.
(ii) perenambelasan kepada perbezaan asas 10 dan asas 16
nombor Menukar nombor perpuluhan
perpuluhan. Generalisation : senaraikan langkah-langkah kepada nombor
(iii) perenambelasan kepada pengiraan penukaran asas 10 kepada asas16, perenambelasan dan
nombor asas 16 kepada asas 10 sebaliknya.
perduaan.
(iv) perduaan kepada nombor Calculate : tunjuk pengiraan penukaran
Perenambelasan. nombor yang mengikut tertib cadangan
langkah pengiraan

08 1.2 Sistem Nombor 1.2.2 Menukar nombor Pattern Recognition : bincang persamaan dan Menukar nombor perpuluhan
17.02.20 Perenambelasan (i) perpuluhan kepada nombor perbezaan asas 10 dan asas 16 kepada nombor
21.02.20 perenambelasan. perenambelasan dan
(ii) perenambelasan kepada Generalisation : senaraikan langkah-langkah sebaliknya.
nombor pengiraan penukaran asas 10 kepada asas16,
perpuluhan. asas 16 kepada asas 10
(iii) perenambelasan kepada
nombor Calculate : tunjuk pengiraan penukaran
perduaan. nombor yang mengikut tertib cadangan
(iv) perduaan kepada nombor langkah pengiraan
Perenambelasan.

09 1.2 Sistem Nombor 1.2.3 Menukar pengekodan ASCII Pattern Recognition : mengenalpasti Menukar nombor
24.02.20 Perenambelasan kepada persamaan dan perbezaan antara kod ASCII perenambelasan kepada
28.02.20 nombor perenambelasan dan nombor perenambelasan nombor perduaan dan
berdasarkan aksara yang diberi. sebaliknya.
Abstraction : kenalpasti perkara penting dalam
proses penukaran kod ASCII kepada asas 16 Menukar pengekodan ASCII

Generalisation : sediakan satu model langkah kepada nombor
penyelesaian untuk menukar kod ASCII kepada perenambelasan melalui
nombor asas 16 kaedah pengiraan.

10 UJIAN 1
02.03.20
06.03.20 1.2 Sistem Nombor 1.2.4 Menghubungkaitkan nombor Generalisation : bina model penyelesaian yang Membuat hubungkait sistem 5
Perenambelasan perenambelasan dengan menghubungkait nombor asas 16 dan ASCII nombor yang telah dipelajari 6
11 pengekodan ASCII yang dengan perwakilan ASCII
09.03.20 digunakan dalam bahasa mesin. Coding : mengekod sebaris ayat kepada melalui contoh yang sesuai. 1
13.03.20 pernomboran hexadecimal 2
Menghasilkan sebaris ayat 3
menggunakan sistem nombor 1
perenambelasan secara 2
sistematik. 3

14.03.20 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22.03.20

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 ALGORITMA

12 2.1 Pembangunan 2.1.1 Menulis pseudokod dan melukis Decomposition : kenalpasti masalah yang perlu Menyenaraikan jenis-jenis
23.03.20 Algoritma carta alir menggunakan diselesaiakan dan leraikan kepada skop struktur kawalan.
27.03.20 (i) struktur kawalan ulangan (for, masaalah yang lebih kecil
while-do) dalam penyelesaian Menjelaskan jenis struktur
masalah. Abstraction : kenalpasti perkara penting yang kawalan dengan
(ii) struktur kawalan pilihan membantu menyelesaikan masalah menggunakan contoh yang
bersarang dalam penyelesaian sesuai.
masalah. Algorithm : bina algoritma yang logik bagi
sesuatu penyelesaian masalah Menghasilkan pseudokod dan
13 2.1 Pembangunan 2.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir untuk
30.03.20 Algoritma carta alir menggunakan Presentation : bentangkan hasil kerja menyelesaikan masalah yang
03.04.20 (i) struktur kawalan ulangan (for, individu/kumpulan untuk dibincangkan melibatkan struktur kawalan.
while-do) dalam penyelesaian bersama dalam kelas
masalah. Decomposition : kenalpasti masalah yang perlu Menyenaraikan jenis-jenis
(ii) struktur kawalan pilihan diselesaiakan dan leraikan kepada skop struktur kawalan.
bersarang dalam penyelesaian masaalah yang lebih kecil
masalah. Menjelaskan jenis struktur
Abstraction : kenalpasti perkara penting yang kawalan dengan
membantu menyelesaikan masalah menggunakan contoh yang
sesuai.
Algorithm : bina algoritma yang logik bagi
sesuatu penyelesaian masalah Menghasilkan pseudokod dan
carta alir untuk
Presentation : bentangkan hasil kerja menyelesaikan masalah yang

individu/kumpulan untuk dibincangkan melibatkan struktur kawalan.
bersama dalam kelas

14 2.1 Pembangunan 2.1.1 Menulis pseudokod dan melukis Decomposition : kenalpasti masalah yang perlu Menyenaraikan jenis-jenis 1
06.04.20 Algoritma 2.1.1 carta alir menggunakan diselesaiakan dan leraikan kepada skop struktur kawalan. 2
10.04.20 2.1.2 (i) struktur kawalan ulangan (for, masaalah yang lebih kecil 3
while-do) dalam penyelesaian Menjelaskan jenis struktur 1
15 2.1 Pembangunan masalah. Abstraction : kenalpasti perkara penting yang kawalan dengan 2
13.04.20 Algoritma (ii) struktur kawalan pilihan membantu menyelesaikan masalah menggunakan contoh yang 3
17.04.20 bersarang dalam penyelesaian sesuai. 4
masalah. Algorithm : bina algoritma yang logik bagi 5
16 2.1 Pembangunan sesuatu penyelesaian masalah Menghasilkan pseudokod dan
20.04.20 Algoritma Menulis pseudokod dan melukis carta alir untuk 4
24.04.20 carta alir menggunakan Presentation : bentangkan hasil kerja menyelesaikan masalah yang
(i) struktur kawalan ulangan (for, individu/kumpulan untuk dibincangkan melibatkan struktur kawalan.
17 2.1 Pembangunan while-do) dalam penyelesaian bersama dalam kelas
27.04.20 Algoritma masalah. Decomposition : kenalpasti masalah yang perlu Menyenaraikan jenis-jenis
30.04.20 (ii) struktur kawalan pilihan diselesaiakan dan leraikan kepada skop struktur kawalan.
bersarang dalam penyelesaian masaalah yang lebih kecil
masalah. Menjelaskan jenis struktur
Abstraction : kenalpasti perkara penting yang kawalan dengan
Mengesan dan membaiki ralat membantu menyelesaikan masalah menggunakan contoh yang
daripada pseudokod dan carta sesuai.
alir dalam penyelesaian masalah. Algorithm : bina algoritma yang logik bagi
sesuatu penyelesaian masalah Menghasilkan pseudokod dan
carta alir untuk
Presentation : bentangkan hasil kerja menyelesaikan masalah yang
individu/kumpulan untuk dibincangkan melibatkan struktur kawalan.
bersama dalam kelas
Desk Checking : melaksanakan proses semakan Menunjukkan keupayaan
ralat dan logik algoritma menggunakan kaedah mengesan ralat dalam
desk checking serta buat catatan hasil dapatan pseudokod dan carta alir yang
semakan diberi.
Menunjukkan keupayaan
Group Cross Checking : semak ralat dan logik membaiki ralat dalam
algoritma milik kumpulan lain dan catat pseudokod dan carta alir yang
dapatan diberi.

2.1.2 Mengesan dan membaiki ralat Partner Cross Checking : semak ralat dan logik Menunjukkan keupayaan
daripada pseudokod dan carta algoritma milik kumpulan lain dan catat mengesan ralat dalam
alir dalam penyelesaian masalah. dapatan pseudokod dan carta alir yang
diberi.
Desk Checking : melaksanakan proses semakan
ralat dan logik algoritma menggunakan kaedah
desk checking serta buat catatan hasil dapatan
semakan

Partner / Group Cross Checking : semak ralat Menunjukkan keupayaan 5
dan logik algoritma milik kumpulan lain dan membaiki ralat dalam
catat dapatan semakan pseudokod dan carta alir yang 6 1 Mei :
diberi. Cuti Hari
18 2.1 Pembangunan 2.1.3 Menyelesaikan masalah Presentation : bentang algoritma yang dibina Pekerja
04.05.20 Algoritma menggunakan psedokod dan dan dapatkan maklum balas dari rakan2 Menggabungkan pelbagai
08.05.20 carta alir dengan menggabungkan sekelas struktur kawalan untuk 6 11 Mei :
pelbagai struktur kawalan. 4 Computational Thinking : menjustifikasi data menyelesaikan masalah Cuti Nuzul
19 2.1 Pembangunan dan dengan menggunakan Al-Quran
12.05.20 Algoritma maklumat yang diberi menggunakan CT pseudokod dan carta alir
15.05.20 secara kreatif. 6
IPO SK & Algorithm : bina algoritma yang logik
Menggabungkan pelbagai 6
2.1.3 Menyelesaikan masalah Presentation : bentang algoritma dalam kelas struktur kawalan untuk
menggunakan pseudokod dan 4 Computational Thinking : menjustifikasi data menyelesaikan masalah 1
carta alir dengan menggabungkan dan dengan menggunakan
pelbagai struktur kawalan. maklumat yang diberi menggunakan CT pseudokod dan carta alir
secara kreatif.
IPO SK & Algorithm : bina algoritma yang logik

Presentation : bentang algoritma dalam kelas

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
18.05.20
22.05.20 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.20 2.1 Pembangunan 2.1.3 Menyelesaikan masalah 4 Computational Thinking : menjustifikasi data Menggabungkan pelbagai
07.06.20 Algoritma menggunakan pseudokod dan dan struktur kawalan untuk
carta alir dengan menggabungkan maklumat yang diberi menggunakan CT menyelesaikan masalah
21 pelbagai struktur kawalan. dengan menggunakan
08.06.20 IPO SK & Algorithm : bina algoritma yang logik pseudokod dan carta alir
12.06.20 secara kreatif.

22 2.1 Pembangunan 2.1.3 Menyelesaikan masalah Presentation : bentang algoritma dalam kelas Menggabungkan pelbagai
15.06.20 Algoritma menggunakan pseudokod dan 4 Computational Thinking : menjustifikasi data struktur kawalan untuk
19.06.20 carta alir dengan menggabungkan dan menyelesaikan masalah
pelbagai struktur kawalan. maklumat yang diberi menggunakan CT dengan menggunakan
pseudokod dan carta alir
IPO SK & Algorithm : bina algoritma yang logik secara kreatif.

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOD ARAHAN Presentation : bentang algoritma dalam kelas Mengenal pasti jenis data,
Pattern Recognition : mengenalpasti data yang
23 3.1 Persekitaran 3.1.1 Menggunakan jenis data (integer,

22.06.20 Kod boolean, double, char dan string) dimasukkan semasa mendaftar akaun emel pemalar atau operator. 2
26.06.20 Arahan dalam kod segmen. yang baru dan mengkelaskan data2 yang sama 3
cirinya Menjelaskan jenis data,
24 3.1 Persekitaran 3.1.2 Membezakan antara pemboleh pemalar d operator. 3
29.06.20 Kod ubah dan pemalar dalam kod Pattern Recognition : membezakan pemboleh 4
03.07.20 Arahan segmen. ubah dan pemalar berdasarkan contoh diberi
5
25 3.1 Persekitaran 3.1.3 Menghasilkan kod segmen Repl.it The Code : taip kod yang diberikan yang Menulis kod segmen yang 6
06.07.20 Kod 3.1.3 menggunakan: ada fungsi input dan output serta run kod melibatkan penggunaan 5
10.07.20 Arahan 3.1.4 (i) fungsi input dan output. tersebut pelbagai jenis data, pemboleh 6
3.1.5 (ii) operator perbandingan. ubah, pemalar dan operator. 1
26 3.1 Persekitaran (iii) operator logik. Repl.it The Code : taip kod yang diberikan yang 2
13.07.20 Kod 3.1.5 ada fungsi input dan output dan operator Menulis kod segmen yang
17.07.20 Arahan Menghasilkan kod segmen perbandingan serta run kod tersebut melibatkan penggunaan
3.2.1 menggunakan: Repl.it The Code : taip kod yang diberikan yang pelbagai jenis data, pemboleh
27 3.1 Persekitaran (i) fungsi input dan output. ada fungsi input dan output dan operator ubah, pemalar dan operator.
20.07.20 Kod (ii) operator perbandingan. perbandingan dan operator logik serta run kod
24.07.20 Arahan (iii) operator logik. tersebut Menunjukkan keupayaan
Mengesan dan membaiki ralat mengesan ralat dalam kod
25.07.20 3.1 Persekitaran pada kod segmen yang dihasilkan Check List : mengesan ralat berdasarkan segmen.
02.08.20 Kod dalam penyelesaian masalah. maklumat ralat yang ditunjukkan dan
Arahan mencadangkan kod pembetulan Menunjukkan keupayaan
28 Menyelesaikan masalah yang membaiki ralat dalam kod
03.08.20 melibatkan gabungan jenis data, CUTI PERTENGAHAN TAHUN segmen.
07.08.20 pemboleh ubah, pemalar dan Menggabungkan jenis data,
operator dalam kod segmen. Check List : mengesan ralat berdasarkan pemboleh ubah, pemalar dan
29 3.1 Persekitaran maklumat ralat yang ditunjukkan dan operator dalam kod segmen
10.08.20 Kod Menyelesaikan masalah yang mencadangkan kod pembetulan untuk menyelesaikan masalah
14.08.20 Arahan melibatkan gabungan jenis data, secara sistematik dan kreatif.
pemboleh ubah, pemalar dan Check List : mengesan ralat berdasarkan Menunjukkan keupayaan
30 3.2 Struktur Kod operator dalam kod segmen. maklumat ralat yang ditunjukkan dan membaiki ralat dalam kod
17.08.20 Arahan mencadangkan kod pembetulan segmen.
21.08.20 Menghasilkan atur cara yang Menggabungkan jenis data,
melibatkan: Decomposition : menentukan masalah yang pemboleh ubah, pemalar dan
(i) struktur kawalan jujukan perlu diselesaikan dan meleraikan masalah operator dalam kod segmen
dalam kepada skop yang lebih kecil untuk menyelesaikan masalah
penyelesaian masalah. secara sistematik dan kreatif.
IPO-SK : buat analisis input, proses, output dan Mengenal pasti struktur
kawalan dalam atur cara.
Memberi dua contoh struktur
kawalan dalam menyelesaikan
masalah.

(ii) struktur kawalan pilihan struktur kawalan terhadap masalah / situasi Membina atur cara yang 3
dalam Abstraction : tentukan perkara penting melibatkan struktur kawalan
penyelesaian masalah. penyelesaian masalah untuk menyelesaikan 1
(iii) struktur kawalan pilihan Generalisation : bina algoritma lengkap yang masalah. 2
bersarang logik 3
dalam penyelesaian masalah.
(iv) struktur kawalan ulangan Coding Scratch / Python : bina program 1
dalam penyelesaian masalah dan uji 2
penyelesaian masalah. Plan, Coding, Test & Improvise : bin aturcara 3
untuk menyelesaikan masalah berdasarkan
31 3.2 Struktur Kod 3.2.1 Menghasilkan atur cara yang rubrik Mengenal pasti struktur
24.08.20 Arahan melibatkan: Decomposition : menentukan masalah yang kawalan dalam atur cara.
28.08.20 (i) struktur kawalan jujukan perlu diselesaikan dan meleraikan masalah
dalam kepada skop yang lebih kecil Memberi dua contoh struktur
32 3.2 Struktur Kod penyelesaian masalah. kawalan dalam menyelesaikan
01.09.20 Arahan (ii) struktur kawalan pilihan IPO-SK : buat analisis input, proses, output dan masalah.
04.09.20 dalam struktur kawalan terhadap masalah / situasi Membina atur cara yang
penyelesaian masalah. melibatkan struktur kawalan
(iii) struktur kawalan pilihan Abstraction : tentukan perkara penting untuk menyelesaikan
bersarang penyelesaian masalah masalah.
dalam penyelesaian masalah.
(iv) struktur kawalan ulangan Generalisation : bina algoritma lengkap yang
dalam logik
penyelesaian masalah.
Coding Scratch / Python : bina program
penyelesaian masalah dan uji

3.2.1 Menghasilkan atur cara yang Plan, Coding, Test & Improvise : bin aturcara Mengenal pasti struktur
melibatkan: untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kawalan dalam atur cara.
(i) struktur kawalan jujukan rubrik
dalam Decomposition : menentukan masalah yang Memberi dua contoh struktur
penyelesaian masalah. perlu diselesaikan dan meleraikan masalah kawalan dalam menyelesaikan
(ii) struktur kawalan pilihan kepada skop yang lebih kecil masalah.
dalam
penyelesaian masalah. IPO-SK : buat analisis input, proses, output dan Membina atur cara yang
(iii) struktur kawalan pilihan struktur kawalan terhadap masalah / situasi melibatkan struktur kawalan
bersarang untuk menyelesaikan
dalam penyelesaian masalah. Abstraction : tentukan perkara penting masalah.
(iv) struktur kawalan ulangan penyelesaian masalah
dalam
penyelesaian masalah. Generalisation : bina algoritma lengkap yang
logik

Coding Scratch / Python : bina program
penyelesaian masalah dan uji

Plan, Coding, Test & Improvise : bin aturcara
untuk menyelesaikan masalah berdasarkan
rubric

33 3.2 Struktur Kod 3.2.2 Menguji atur cara dan membaiki Pattern Recognition : murid diberikan checklist Menunjukkan keupayaan 4
07.09.20 Arahan ralat pada kod arahan yang peraturan menulis coding yang betul dan cari mengesan ralat dalam atur 5
11.09.20 dihasilkan. ralat dalam atur cara yang dibangunkan cara 6
berdasarkan checklist tersebut .
34 3.2 Struktur Kod 6
14.09.20 Arahan Menunjukkan keupayaan
18.09.20 membaiki ralat dalam atur 6
cara
35 3.2 Struktur Kod
21.09.20 Arahan 3.2.3 Menghasilkan atur cara yang Decomposition : menentukan masalah yang Mencipta atur cara melibatkan
25.09.20 melibatkan gabungan pelbagai perlu diselesaikan dan meleraikan masalah gabungan pelbagai struktur
struktur kawalan kepada skop yang lebih kecil kawalan untuk menyelesaikan
36 3.2 Struktur Kod masalah secara sistematik
28.09.20 Arahan IPO-SK : buat analisis input, proses, output dan dan kreatif.
02.10.20 struktur kawalan terhadap masalah / situasi

Generalisation : bina algoritma lengkap yang
logik

Coding Scratch / Python : bina program
penyelesaian masalah dan uji

3.2.3 Menghasilkan atur cara yang Decomposition : menentukan masalah yang Mencipta atur cara melibatkan
melibatkan gabungan pelbagai perlu diselesaikan dan meleraikan masalah gabungan pelbagai struktur
struktur kawalan kepada skop yang lebih kecil kawalan untuk menyelesaikan
masalah secara sistematik
IPO-SK : buat analisis input, proses, output dan dan kreatif.
struktur kawalan terhadap masalah / situasi

Generalisation : bina algoritma lengkap yang
logik

Coding Scratch / Python : bina program
penyelesaian masalah dan uji

3.2.3 Menghasilkan atur cara yang Decomposition : menentukan masalah yang Mencipta atur cara melibatkan
melibatkan gabungan pelbagai perlu diselesaikan dan meleraikan masalah gabungan pelbagai struktur
struktur kawalan kepada skop yang lebih kecil kawalan untuk menyelesaikan
masalah secara sistematik
IPO-SK : buat analisis input, proses, output dan dan kreatif.
struktur kawalan terhadap masalah / situasi

37 Generalisation : bina algoritma lengkap yang
05.10.20 logik
09.10.20 Coding Scratch / Python : bina program
penyelesaian masalah dan uji
38 Pembentangan : membentangkan hasil kerja
12.10.20
16.10.20 ULANGKAJI & PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

39 ULANGKAJI & PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
19.10.20
23.10.20 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
26.10.20
30.10.20 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

41 PROGRAM PASCA PAT 2020
02.11.20
05.11.20 PROGRAM PASCA PAT 2020
CUTI AKHIR TAHUN 2020
42
09.11.20
13.11.20

43
16.11.20
20.11.20

21.11.20
31.12.20


Click to View FlipBook Version