The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-18 03:28:02

Viila-3 Boq

Viila-3 Boq

BILL OF QUANTITIES

(THESE ARE THE BILL OF QUANTITIES REFERRED TO IN
THE FOREGOING ARTICLES OF AGREEMENT)

(LUMP SUM CONTRACT)

VILLA-3627(&+ $6,$ &203$1< /,0,7('
+4 0RR .ZDQJ 5RDG
7 :LFKLW $ 0XDQJ
3KXNHW 7KDLODQG

3KRQH ♦ )D[
(PDLO LQIR#VRWHFK DVLD FRP
:HE VRWHFK DVLD FRP

WƌŽũĞĐƚ͗ dŚĞ /ƐŽůĂ ϮϰͲ:hE ϮϬϮϭ

ŽŶƚƌĂĐƚŽƌ͗ ^ŽƚĞĐŚ ƐŝĂ ŽŵƉĂŶLJ >ŝŵŝƚĞĚ

ZĞŐĂƌĚƐ͗ džĐůƵƐŝŽŶƐ sŝůůĂƐ ;/ƚĞŵƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ KY ĨŽƌ sŝůůĂƐͿ

WĂŐĞƐ͗ ϯ

ŽǀĞƌ ƵŶĚĞƌ ƉŽŽů ďŽƚƚŽŵ ĨůŽŽƌ ƐůĂď EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ͕ ŝĨ ĂŶLJ

;sŝůůĂ ϯ ĂŶĚ sŝůůĂ ϱ ŝŶĐůƵĚĞĚͿ

^ƚĂŝƌͬůĂŶĚŝŶŐ ƌĂŝůŝŶŐ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ͕ ŝĨ ĂŶLJ

;^ƚĂŝƌ ĚŽǁŶ ƚŽ WŽŽů ŚŽƵƐĞͿ

<ŝƚĐŚĞŶ ďƵŝůƚͲŝŶ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

<ŝƚĐŚĞŶ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

>ĂƵŶĚƌLJ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

ƵŝůƚͲŝŶ ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ ŝĨ ĂŶLJ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

>ŽŽƐĞ ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ ŝĨ ĂŶLJ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

&ůŽǁĞƌ ďŽdž͕ ŝĨ ĂŶLJ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

tĂƚĞƌ ĨĞĂƚƵƌĞ͕ ŝĨ ĂŶLJ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

>ĂŶĚƐĐĂƉĞ ;ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶͬůŝŐŚƚ ƐLJƐƚĞŵͿ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

,ĂƌĚƐĐĂƉĞ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

^ƵŶŬĞŶ ƐĞĂƚ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĨƵƌŶŝƚƵƌĞͬůŝŐŚƚƐ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

^ƉĞĐŝĂů ĞĨĨĞĐƚƐ ƉůĂƐƚĞƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĞdžƚĞƌŝŽƌ ǁĂůůƐͬĐĞŝůŝŶŐƐͬ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

ĐŽƵŶƚĞƌƐͬƚĞƌƌĂĐĞͬƐǁŝŵŵŝŶŐ ƉŽŽů

^ĂƵŶĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬƐLJƐƚĞŵ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

ĂƐŬĞƚďĂůů ĐŽƵƌƚ ĨŝŶŝƐŚŝŶŐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŚŽŽƉ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

^ƵŶƐŚĂĚĞ ƐĂŝůƐ Žƌ ĞƋƵĂů ;ŵĂŶƵĂů Žƌ ĞůĞĐƚƌŝĐͿ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

ůŝŶĚƐ ŽƌͬĂŶĚ ĐƵƌƚĂŝŶƐ ;ŵĂŶƵĂů Žƌ ĞůĞĐƚƌŝĐͿ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŝŶƚĞƌŝŽƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĞŶƚƌĂŶĐĞ ƐLJƐƚĞŵ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

&ŝƌĞ ĂůĂƌŵ ƐLJƐƚĞŵ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

/ŶƚƌƵĚĞƌ ĂůĂƌŵ ƐLJƐƚĞŵ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

ds ƐLJƐƚĞŵ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

tŝ&ŝ ƐLJƐƚĞŵ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ

WŽŽů ǁĂƚĞƌ ;ĨŝƌƐƚ ĨŝůůŝŶŐ ŽĨ ĞǀĞƌLJ ƉŽŽůͿ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿ>ĂŵƉ ĨŝdžƚƵƌĞ ĞŝůŝŶŐ /ŶĐůƵĚĞĚͬWƌŝŵĞ ĐŽƐƚ ŝŶ KY ;W Ϳ

>ĂŵƉ ĨŝdžƚƵƌĞ tĂůů /ŶĐůƵĚĞĚͬWƌŝŵĞ ĐŽƐƚ ŝŶ KY ;W Ϳ

>ĂŵƉ ĨŝdžƚƵƌĞ &ůŽŽƌ /ŶĐůƵĚĞĚͬWƌŝŵĞ ĐŽƐƚ ŝŶ KY ;W Ϳ

>ĂŵƉ ĨŝdžƚƵƌĞ ŵĞƌŐĞŶĐLJ ǁĂůů ůŝŐŚƚ EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ;ďLJ ŽǁŶĞƌͬĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐͿEŽƚĞƐ KY ǀŝůůĂsŝůůĂ ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚĞƌ ƐLJƐƚĞŵ͕ ŝĨ ŶĞĞĚĞĚ

EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ KY͕ ƉĞŶĚŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ƐĂŵƉůĞ ƚĞƐƚ ĨƌŽŵ ĚĞĞƉ ǁĞůůsŝůůĂ ŐĂƌďĂŐĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂƌĞĂ͕ ŝĨ ŶĞĞĚĞĚ

EŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ KY3 D J H _


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kepentingan Kegiatan Kokurikulum
Next Book
สารคดีท่องเที่ยว