The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Stichting PKN, 2019-02-18 03:50:03

Index 1-10

Index 1-10

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE REGISTERS

Dit register heeft betrekking op de eerste tien jaargangen van
het drie maandelijkse tijdschrift van de Pijpelogische Kring
Nederland.
De rubrieken van het register z i jn:
a, gepubliceerde artikelen
b. hiel- en zijmerken , die verder onderverdeeld worden in ciJ -

fermer ken en letter- en figuurmerken
c. opschr iften op pijpen en stelen
d. persoons- , plaats- en zakenregister
Hoofdzakelijk zi j n de meest relevante zaken . en onderwerpen die
met de pijpennijverheid te maken hebben in de registers opge-
nomen . Soms heeft groepering onder een meer algemene term'
plaatsgevonden, bijvoorbeeld allerhande technische aspe·cten
die te maken hebben met de produktie van een pijp zijn opge-
nomen onder pijpenvervaardiging . Bij het specifieke t r efwoord
staat dan een verwijzing naar de verzamelterm. Bij samenge-
stelde woorden moet ook op onderde l en van dat woord gezocht
worden , b.v. reclamepijp is terug te vinden onder pijp,reclame .
Als i n het register achter het trefwoord (gekroond) s t aat komt
het merk zowel met als zonder kr oon voor.
Aangezien tussentijds het formaat en de wijze van paginering
zijn veranderd worden de e_erste drie jaargangen (t/m nr. 12)
aangegeven met het deelnummer , gevolgd door de bladzijde waar-
op het t r efwoord voorkomt, b.v. nr5 : 9.
Vanaf de vi erde jaargang loopt de paginering per jaar door. I n
de verwijzing wordt de jaargan g en bladzijde als volgt weerge-
geven, b . v . 6e:63 .
Een liggend s treepje tussen twee p agina ' s betekent dat het
trefwoord op de opeenvolgende bladzijden voorkomt of er be-
trekking op heeft .

De eerste pagina van dit register kan dienen als schutb lad als
de nr's 13 t/m 40, na ve rwijdering van de omslagen , samen met
het register worden ingebonden. Het geheel wordt daardoor een
praktisch, goed hanteerbaar en waardevol naslagwerk .

De registers zijn samengesteld door L . van Duuren en J. van
der Meulen . Vanwege h e t ti enjarig bestaan wordt het register
gratis ter beschikking gesteld aan de abonnee 's .

OVERZICHT VAN DE VERSCHENEN ARTIKELEN

A. (Aalderink,H.J.), Vreeland ligt aan de Vecht en in Groningen ... 4e:3-4
Bakker ,P . , Achttiende eeuwse pijpen met vismotief als zijmerk Se:80- 86
Berg,L.van den, De aap en tabak nr.2:8

De historie van een Oranjepijp in 1795 nr.6:12
De tabakswinkels in de zeventiende eeuw nr.8:3
Het compagnieswapen V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie) nr.12:3
Een lastig volkje, die Goudse pijpmakers 4e : 40-41
Pijpambachtelijke koppen Se:74-75
Sedan l september 1870 7e:11
Sigarenzakjes met rebussen en zoekplaatjes Se:63-65
Boelzma,J., De I.A. hielmerken, mogelijk gezet door Jan Atvoort Se:62-63
Enkele vondsten uit Edam Se:87-88
Merken en bandstempels van Jan Jacobsz. van der Aerden 6e:14
De hielmerken van Rogier Wilkins 6e:70-71
Brinkerink,J.P., Het is niet allemaal Gouds wat er blinkt! 6e:15-22
Opkomst en ondergang van een Oranjetelg 7e:64-68
Brongers ,G.A., Protectionistische maatregelen ten gunste van de Goudse
pijpemakers in 1791 nr.2:7
Carmiggelt,A., Pijpenvondsten bij de stadsmuur te Zwolle nr.5:4-5
Een pijpenmaker als auteur? Se:26
De pijpenverzamelaar van Klaas: een anekdote 7e:21-23
Sprokkelhout uit vier IJsselsteden 7e:54-59
Over pijpen, potten en ringen; een pijpelogische vondst te Zwolle
Se:2-11
Duco,D., Achttiende eeuwse zijmerken met initialen nr.5:6-15
Pijpen uit den vreemde 7e:97-98
Dulfer,A., Hoe vindt men kleipijpen met een metaaldetector? nr.12:15-17
Duuren,L.van, Voorlopige inventarisatie van pijpmakersnamen en andere
opschriften op kleipijpstelen 7e:74-95
Arbeidsomstandigheden in de pijpenfabrieken te Gouda lOe:5-10
Elferink,J., Het gebruik van tabak in pre-Columbiaans Mexico 9e:38-43
Engelen,J. , Een grafvondst nr.3:2-5
Kleipijpen opgegraven in Sittard, 1979 nr .12:4-11
Een onverwachte ontmoeting in Lausanne Se:4
Het pijpmakersgeslacht Holzenspies te Stevensweert Se:10-14
Een pijpenfabriek te Weert 6e :3-13
Een pijpenfabriek te Weert (II) 6e:26- 31
De zeventiende eeuwse pijpen uit Nijmegen 6e:87- 91
De fietebus 7e:70-72
Peter Dorn, een 19e eeuwse pijpenmaker lOe:20-23
Engelen, J . en F.Kompier, Bedevaartpijpen 1 lOe:26-38
Bedevaartpijpen 2 lOe:39-44
Bedevaartpijpen 3 lOe:51-55
Bedevaartspijpen van en uit het Rijnland 4 lOe:74-88
Es veld,A.van, Een wonderlijke Enge lse pijpmaker nr . 7:4 - 5
Faas,K., De orde van het Gulden Vlies o p pijpekoppen Se:7 6-77
Krijn Dirkse; v ormmaker 9e : 50- 51
Nassouwe e n de Zeeuwen lOe:89- 91
Goderis,J., Harpmuzie k van David in Roeselare naar David in Zonnebeke
( België) 9e:62-64
Haan ,J. de , Een rookverbod t e Haarlem en zi Jn gevolgen in 1690 nr.3:5-6
Haan,R.de, Vondsten van het Waterlooplein Se:64-68
Een vondst die stof doet opwaaien 6e:74- 75

2

Haan,R.de, Amsterdamse pijpvondst en uit de eerste helft van àe 17de eeuw
gevonden te 's- Graveland 9e :26-31
Een "klein" koningspijpje lOe:45-46

Haan,R. en W. Krook , Thomas Laurens z (1581-1625) tobacco pipemaker te
Amste rdam Se:91-100

Hout,P.von, 17e eeuwse pijpenpotten uit Utrecht Se:27- 33
Bijzo ndere opzetstukken uit Gouda Se:60- 62
Een "stape ltrompet" uit Alphen aan den Ri jn 9e:8 -1 2

Hurk,J.L.F.van den en E . Nijhof , De Bossche pij penindustrie en haar produk-
ten 6e : 60-67

Huvenee rs,H., Over wandelstokken en tabaksgenot nr.5:2-3
Enige rustieke houten snuif- en tabaksdozen nr.6:4-5
Over f o sforlucifers en pyrogènes nr. 7:10-13
De roker sstoel nr .10:12-14

Jong,A . C.de, De Jong's pijpen- en aardewe rkfabriek nr.6: 8-12
Kompier,F.F., Pijpenfabricage in Noorwegen nr . 7:6

Het pijpmakersgeslacht van der Want (I) nr.9:2-11
Het pijpmakersgeslacht van der Want (II) nr.10:2-6
S.O.S. nr.10:15-16
Pijpenfabricage in Venlo~ 4e:75-90
Pi jpenfabricage in Venlo II 4e:9 0-95
Pij pen fabricage in Ve nlo III 4e:9 5-99
Een Venlose pijp 7e :4-5
Kompier ,F.F. en E.Nijhof, Dateringsmethode Friederich HBO nr . 11: 7- 13
Kr ook ,W., Opgedoken pijpen uit "'t Vliegend Hart" 9e:2-7
Kügler,M., 18e eeuwse Westerwald k l eipijpe n gevonden in Grenzhausen
Se: 14-24
Ligthart,A . , De p ijp in de v roeg-1 7de eeuwse schilderkunst 9e: 74 - 84
Maat,G.J.R., Slijtkanalen in het gebit door het roken van stenen pijpen
4e : 5- 7
Matte laer,J .J., Kleipijpen gebruikt bij tabaksrookklisteer (II) 7e:69
Meijlink,P ., Vondsten onder water 9e : 96- 97
Meulen,H. van der en P.Bakker, Achttiende eeuwse pijpen met als zijmerk de
l etters Men N 6e:34-38
Meulen,J.van der, Me rkenregistratie nr . 1: 8-9
Methode om pijpekoppen met versiering af te beelden nr. 3 :7-8
Het Goudse pijpmakersgeslacht Verzij l 4e:52-70
De pijpmakerijen in de Franse tijd Se :5- 9
Sir Walter Ralegh en El izabeth-pijpen? Se : 20-23
De imke rpij p 6e:22
De geschiedenis achter een pijpekop 6e:58- 59
De pijpenmakerij ?e :15-17
Pijpenmakers en hu n merken in d e eerste helft van de 19de eeuw
Se: 34- 47
Leidse pijpen uit de t weede helft van d e 1 7de eeuw Be : 50-5 9
Huismerken gezet door pijpenmakers 9e :44-45
De arbeidsverhoudingen aan het einde van de 19de eeuw 9e : 65-68
Recente vondste n uit Alphen aan den Rijn 9e:90-95
Pijp rokers in reliëf lOe: 59-71
Meulen, J . van der en P.Bakker, De val van de citadel van Antwerpen 7e:8- 10
Meu len,J. van der en L.Ha cquebord, Pijpvondsten op Amst erdamei land ( Spits-
bergen) nr.12:12-14
Meulen,J.van der en E.v.d.Mo st, Pijpenvondst te Alphen aan den Ri jn
Se :40- 45

3

Heulen,J.van der, H.Steenbergen en F.Hayenburg, Een interessante 19e
eeuwse pijpenstort in Gouda ?e : 26-38

Heulen,J.van der en L.den Toom, Het pijpmakersgilde te Schoonhoven
6e:39-45
Pijpmakers en pijpmakersknechts in Schoonhoven 6e:92-100

Heulen,J.van der en H.Tupan, Pijpe uyt branders nr . 7:7-9
Nijhof,E., Westerwaldpijpen uit de achttiende eeuw 4e:8-23

Een achttiende eeuwse pijpmaker HDG 7e:6-7
Twee originele pijpnamen uit de achttiende eeuw ?e:18-20
Puister,E., Een curieuze vondst in Middelburg nr.12:11
Oranjepijp, Elizabeth I-pijp of ... ? 4e:50-51
Ritmeester,P., Pijpenvondst in het Observantenklooster te Amersfoort
Se:50-55
Fabrieksafval uit 18de eeuws Gorcum 9e:69-71
De koningspijp 9e:88-89
Roosingh,J.W. en F.Tyrnstra, Symbolen van de vrijmetselarij op pijpen
Se:89-94
Smiesing,P.K., Utrechtse pijpenmakers nr.1:2-7
De bhielpijp (chillum) nr.3:9
Pijpaarden krulstaafjes nr.6:6-7
Pijpekoppen uit een late vuilnisbelt nr.9:12-16
Achttiende eeuwse Duitse pijpestelen uit Utrechtse bodem nr.11:4-6
18e eeuwse Duitse pijpestelen uit Utrechtse bodem (naschrift)

nr.12:17-18
De Utrechtse pijpenindustrie in de Lauwerecht 4e:27-39
Een rechtszaak rond het merk DW 4e:42
De Vrede van Aken Se:2-3
Pijpen uit Hamburg Se:38-39
Vervolg "Pijpen uit Hamburg" Se:55
Een kunstzinnig gedecoreerde pijpesteel 6e:32-33
De pijpekop van Jut 6e:68-69
Vrouwe Fortuna of het fortuin ?e:50-53
De Hollandse kleipijp als hulpmiddel in de optische industrie en
fotografie Se:66-67
Het dateren van Goudse piJpen aan de hand van de merken 9e:35-37
Pijpenmakers en de bijbel 9e:59-61
Een bezoek aan een Goudse pijpenfabriek in 1710 lOe:3-4
Een dubbel merk uit Gouda lOe:46-47
De verwarring rond het pijpmakersmerk "de koffiepot" lOe:94-98
Soest,H.van, Hoe in de l7e eeuw Engelse pijpmakersleerlingen zich moesten
gedragen.•. lOe:99-100
Steendijk,T., Archiefdocumenten over een 17e eeuwse Hoornse pijpmaker en
het tabaksverbruik in West-Friesland in die tijd Se:56-61
Tabaksbelastingen en pijpmakers in de 17e eeuw te Hoorn Se:76-79
Vier eeuwen Nederland - Japan 7e:2-3
Tengnagel,P.J.G. , The Bragge collection of claypipes nr.6:2-3
Anthony Irving's House of Pipes, Bramber, Sussex 6e:46
Tupan,H., De bruidegomspijp nr.2:2-6
Wouter Jans, een Amersfoortse pijpmaker nr.7:9
De Groninger tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw nr.8:4-15
Een presentatiepijp van de firma Gambier Se:15-17
Een uitzonderlijke grote ovoide pijp uit Gouda Se:96-97
Enkele 19e eeuwse porseleinen pijpekoppen uit Drenthe 6e:50-57
Enige notities omtrent de tabakspijpennijverheid in Drenthe 6e:77-BO

4

Tupan,H., Een fluitje van een pi.jpesteel 8e:1 nr.5:5
Tabakscuriosa uit de patriottentijd lOe:11-15

Tupan,H . e n H.van der Heulen, Het Leidse tabakspijpmakersgilde
Tymstra,F., Stempel "Pypefabriekeur" nr.1:10

Gedichtpijpen nr.1:10
Over 'Haus Seefahrt' en 'Felix Heritus' nr.3:10
Pijpen met kijkglaasjes nr.4:2-10
Pijpen met de afbeelding Mercurius/Neptunus nr.10:7-11

Misbaksels uit een pijpenstort te Gorinchem nr.11:14-16
De pijpenstad St.Omer 4e:43-47
Eric Ayto Se:18-19
Over de lengte van 17e en 18e eeuwse kleipijpen Se:27-37
Falkland pijp Se:63
Amateurtabak en amateurssigaretten Se:69-71
Pijpenfabriek "De Kroon" 6e:81-86
Kleipijpen gebruikt bij de tabaksrookklisteer 7e:12-14
Wiener kaffeehaus pijpen 7e:39-47
Steelreparaties aan 17e eeuwse pijpen 7e:60-62
De watersnood van 1916 op pijpen afgebeeld Be:68-72
Bordollo- pijpen uit Grünstadt 9e:13-23
De pijpenmarkt te Amsterdam 9e:32-34
Luchtige pijpenpraat 9e:85-87
Luchtige pijpenpraat (II) lOe:2
Wervik, centrum van de Vlaamse tabaksteelt lOe:16-19
Oude advertenties lOe:72
Het testament van de Hoornse pijpenmaker Hije Jansz. lOe:92-93
Tymstra,F. en J.van der Heulen, Pijpen met een vissebek nr . 4 : 11-14
Veen,M., Vervoer en reparatie van pijpenmakersgereedschap 9e:46-47
Dirk Barunet (Bernet), meester-pijpenmaker te Gorinchem tijdens de
tweede helft van de achttiende eeuw 9e:52-58
Vroomans,M., Uit de Goudsche Courant, 1886 7e:59
Warmenhoven,J.T.H., De pijpenbrug Se:90
Zetten,J.van, Oude emaille rookreclame lOe:56- 58
Zwaaneveld,E . A., Nijverheid Se:78-89

s

REGISTERS 52,gekroond nrl0:8 ?e:28,32, 80 Se:39,41
53,(gekroond ) nr9:2,5 nrll :7 Se:39,41
HIEL- EN ZIJMERKEN 54,gekroond nr9:8,9 Se :39,41
55,{gekroond) nr6:12 6e:21 Se:39,41
Cijfermerken 56, (gekroond) nr8 :3 nrl0:2,3 4e:42 6e:21
2, (gekroond) nr4:14 nrS :1 6e:21 7e :79
Se:39, 43
Be:38,40 58,gekroond Se:39,41
4,gekroond Be :38
5, gekroond Be :38 59,(gekroond) nrl0:8 Se:41 7e:68,84
6,(gekroond) 6e:17 ,21,62 8e:38,43 Se:39 ,41
?,gekroond 9e:4
8/0 (Ayto) Se : 18 60,gekr oond 7e:84
9,(gekroond) nrll:8 Se: 41,44 6e :21 7e:79 61,gekroond 4e:40 Se:41
62,gekroond 4e:57
8e:38 64,(gekroond) 6e :21 Se :39,4 1
12 ,(gekroond) nrl0:9 4e:ll,23 Se:38,40 65,gekroond nr4 :12, 13 nrl0:8 Se:3,51
13, (gekroond) Se:38,40 9e:36
14 4e:46 Se :38 Se : 39,41
15,gekroond Se:38 66,(gekroond) 6e:16,21,61 Se:39 ,41,43
16, (gekroond) nr9 : 9 4e:46 Se:35,41 67,gekroond nrl0:8,9 Se : 39 ,41 9e :4
68,(gekroond) 5e:21 Se:39 ,4 1
6e:44,61 Be:16,36-40 69,{gekroond) 6e:21,62 ae: 39, 41
17, (gekroond) 4e:46 6e :21 7e:34 72 , (gekroond) 4e:46 Se:39,41
73, (gekroond) 5e:2 5e:21 Se : 39,41
Be : 16 , 3 8 , 4 3 74,gekroond ae:39
18, (gekroond) nrll:16 Se:38 9e : 56 75,gekroond 7e:32 Se:39,41
18,gekroond + JUiM nrS:ó 76,gekroond 5e:2 Se:39,41
77,(gekroond ) 6e:16,21,62 Se:39,43
+ AVE Be : 36 78,(gekroond ) 6e:21 Se:39
+ GVDR Se : 36 78,gekroond + HLR nr5:9
+ rot Se : 36 79,(gekroond) 6e:21 Se: 39 ,41
+ IVA nrS : 11 8 O (Ayto) Se:18
+ IVAH nrS:11 9e:71 81,gekroond Se : 39,41, 43
+ LV nrS:12
+ PDG nrS:13 4e:33 + HDH nr5:8
+ SGH Se:36 82, gekroond Be : 39 ,41
19,gekroond Se : 46 Se:38 83 Se : 39 ,41
21 Be :38 84,gekroond Se:39,41
24,(gekroond) 6e : 21 Se: 38 , 43 86,gekroond Se:39 ,41
25,gekroond Se:38,40 9e:6 87, (gekroond) nr9:6,7 Se:39, 41
26,(gekroond) 6e:21 7e:34,JS Se:38 , 40 89 Se:39,41
27,gekroond nrl:10 Se : 38,40 90,gekrcond nr9:5,7-9,96 8e : l6,J9,41
28 6e : 21 Be : 38, 40 93,(gekroond) 6e: 21 Se:39,41
29,gekroond 8e:38 94,gekroond Se:39,41
30,{gekroond) nrl0 : 3,4 6e:21 Be : 38,40 95,gekroond nr2:l
31, (gekroond ) nrl l:10 6e:21 7e:81 96, (gekroond) nr3:10 nr9: 8, 9 nrll : 10
Be:38, 43
32,gekr oond Se:43 6e : 21 ,91 ae : 39 ,41,44
33,(gekroond) 6e: 21 Be : 38,40 99, {gekroond) nrll:8 Se : 41 ?e: 80,91 Se : 39
34,(gekroond) nr9: 6 Be : 38,41 222 nr4:12 nrll : 7 4e:62 7e:81
35 , (gekroond) 6e : 17 Be : 43 333 9e:36,J7
36 , {gekroond) 4e : 54,58 6e :21 , 62 Be:38,41
37, {gekroond) 6e: 21,61 Be:38,41 Letter- en figuurmerken
38, (gekroond) nrl0:9 6e : 21 Be : 38,41 A,(gekroond) nrl:9 Se :41 lOe:70
39, (gekroond) 6e:21 Se:38,41
41,gekroond nr4:12 4e:62 Se:39 9e:4 + HB + VOC nr5:8
42 Be: 39 + voc nrl2:3 7e: 79 Se : 38
43,gekroo nd Be : 39,41,4 3 AA nrl : 9 9e:45 lOe:61
44, (gekroond) 7e : 86 Be:39 AB,(gekroond) nrl : 9 nrS:6 6e:16,21,62,64
46, (gekroond) nr9:2 nrll:7 4e:46,62, 82
6e:l,21,61 7e:4,5,81 Se : 16,18 , 24, ae:36,37,40,43 ,44
39 ,41-46 ABC nrl:9 nrl0:4 Be:37 ,40,43 9e:35
46,gekroond + IK nrl2: 9 ABL + haa n, gekroond nrS:6
47,gekroond nr12: l2 Se:39 AC n r l:9
48, gekr oond '8e: 39 , 4 6
49,{gekroond) Se:39,46 AD nrl : 9
51, {gekroond) nrll:6 Se :96 6e:64 Se:39,41 AD,gekroond + I H nrS:9
adelaar,dubbelkoppige Se:35 lOe:SO
ADS nrl:9

6

A.DVH nrl:9 AVN Se:37
AE,(gekroond) nrl:9 n r ll : 8 Se:74 Se:37,40 AVR nrl : 9 6e:21 Be :3 7
AF,(gekroond) nrl: 9 9e:36 AVS nrl:9 nr9 : 7 Se :l Se :16 , 37
AG nrl :9 AVT,gekroond nrl:5 4e:JS
AGV nrl: 9
AH 6e : 21 + wapen van Utrecht nrl:4 nrS : 7 4e: 35
AHB nrl: 9 + zwaan, (zwemmend) nrl:5 nrS:7 4e:35
AHL + N,gekrcond nrS:6 6e:36-38 AVW + vis,gekroond Se : 83
Af!M + 18,gekrcond nrS : 6
+GOUDA+ v is ,gekr oond nrS :7 Se:83
+ N.gekroond Ge:36-38 AW (monogram) nrl:9 9e:45
+ v i s , gekroond nrS :6 Se:83 AW, gekrocnd Be:16
AI,(gekroond) nrl:9 7e:61 9e:27,30
AIH nrl: 9 B,( gekroond ) Se:41-44 6e : 16,21, 44, 62
,\K nrl:9 Se:16,18,37 , 40 9e : 93,94
+ roos nrS :6
AKL 6e:23 + bok nrl : 6 nrll :10 7e:81,84
+ vis,gekroond nrS:6 Se :83 Bacc hus 6e :20 Se:39,42
AL nrl:9 BAKKER+ vis nrS:7 Se: 84
Alphen ,wapen v3n + HVH nrS:9 Se:43 Batavia,wapen van nr9:S,6 Be:39 1 42
BBW 4e:82 Se:44
+ I.D. K.RAAL nrS : 9
+ KVH nrS:12 Se:43 se nr8 : 7 Se:33 9e :27,30,31
AM,(gekrcond) nrl:9 nrS:6 Se :37 , 40
+ f ortuin nrS:6 + meermin nrS:7
Amsterdam,wapen van 6e:20 Se : 39,43,49 bezem Se : 4 4
BH 9e:27
+ IVM nr5:ll
anker Se:39,42 + tabaksplant nrS:4
anker,dubbel nrll:12 4e:53,55 Se:94 BIV + pot met bloemen+ kind op bok nrS:7
BK nrS:7
7e:86 ,91 Se:39,42
ANM + N,gekroond nrS:6 Ge:36- 38 + roos nrS:7
bloem Se : 53
+ vis . gekroond Se:83
AP, (gekroond) nrl:9 6e:21 Se:37 + LC nrS:5
AR nrl: 9 bloempot 9e : 36

+ IH + paard, 9pringend nrS: 6,9 + BIV + kind op bok nrS : 7
+IN+ paard,springend nr5:10 BO+ roker nrS:7 l De:61
arend+ AVAH nrS : 6 boer in de kan lOe:59,68
Arkel,wapen van Se:36 bok Se:39,42
bok+ B nrl:6 nrll: 10 7e : 81 ,84
+ CGN nrS:7 bomen,drie 7e : 82
+ GGH nrS:8 boom Se: 45 9e:50
boom met vogel+ FHB nrS:7
ARM+ vis ,gekroond nrS:6 Se:83 Borssele,wapen van 4e:68 6e:64
ar reslee 6e: 20 both,(gekroond) nrll:8,10 Se:41, 44 ,46
AS nrl: 9 nrS:6 Se: 51 Se:36
Ge:20,44,62,64 7e:84,86,91 Se: 39,41
+ riek 9e: 36 Bourgondi sche l elie, zie lelie ,Franae
+ sierkan,gekroond n rS:6 Se:83 BOW Se:37,40
+ vis,gekr ocnd Se: 83 Se : 36 br andemmer Ge:20 9e :4
ASV nrl: 9 bril + I Se:53
AV nrl:9 6e:23 bril,gekroond + AVH nrS:7
AVAH n rS : 6 8S ,( gekroond) nrl0:4 nrll:12 6e:21 7 e:8 ➔

+ arend nrS: 6 ae:37 ,40
AVB n rl:9 nrl0 :2-4 Se :3 7, 40 burg 7e: 79 Se:39,41 , 45
BVB nr l l:10 Se :4 1,44 6e:21 7e :79 ,92
+ v i9 , gekroond 6e:23
+ vis sen,drie gekroonde+ visser nrS: 6 Se: 1 6,37,40
AVC+ vis,gekroond nrS:6 Se : 8 3 BVD+ N,gekroond 6e:36- J8
AVD nrl:9 Se :37 9e:35
AVDA nrS:6 Ge:38 + wapen van Utrecht n rS:7
BVE 6e:2 1
+ N,gekroo nd 6e : J6- 38 BVH 9e : 36
+ vis , gekroond nrS : 6 Se : 8 3 BVM Be : 37,40
+ vis,qekroonà + bloesemtakken n r S :7 ~VS,gekroond nrS: 7
AVE + 18,gekrocnd Se : 36 BWB n r l0 :9 Se:41 6e :2 1 Se: 1 6, 37,40 ,44
+ v i s,gekroond Se :83 Se: 36
IW H nrS: 7 6e : 23 C Be : 37
+ bril, g ek=oond nrS : 7 C6 ( monogram) 7e: 90
+ v i s ,gek roond Se:8 3 ç s Be : 3 7 9e: 98
AV I nr5: 7
+ roos nrS: 7
ccrs , gekroond nr5 : 7

7

CD,gekroond 8e:36 D.Y. Se:46
CGN + wapen van Arkel nrS:7
CHL + vis,gekroond nrS:7 Se:83 E,(gekroond) nr9 :6 Se:37,40
CHN 6e:23,38 E*A 9e:27
EA + roos,gekroond 9e:27
+ N,gekroond nrS:7 6e:36-38 EAG 6e :21
+ ooievaar,gekroond nrS:7 EB 4e:25,SO 9e:27
+ vis,gekroond Se:83 EEW 6e:37
+ vis,gekroond + wapen van Zeeland eenden,drie +EN+ drie kronen nrS:7

nrS:7 + EV nr5:7
CHVN 6e: 23 + HB + visser nrS:8
+ IHVB + HB + visser nrS:10
+ vis,gekroond 5e:83 + PVR + visser nrS:13
CK Se:40 eierkorf Se : 39
CL 8e:46 + FHN nrS:7
CNHR,gekroond nr3:l + GS nr5:8
CPG lOe:61 + GVOR nrS:8
C\tDR + vis, gekroond nrs : 7 Se: 83 + HAH nrS:8
CVR 9e:94 + IOH nrS:10
cvs,gekroond nrl: 5 + IVA nrS:10
+ KVM nrS: 12
D,(gekroond) nr9:12,14 nrll:4,7 4e:21,82 + LNH nrS:12
6e:21,62 7e:17,6ó,81,90 Se :16,24,26, + LS nrS:12
37,40,43,45 9e:6 + LVA nrS:12
+ MVG nrS:13
DA Se :37 + WGB nrS : 14
Davidster 9e:45 eikel Se:44
DB nr5:7 nrll:14-16 9e:SS-57 EN+ eenden,drie + kronen,drie nrS :7
engel+ WVO nrS :15
+ haan,gekroond nrS:7 EP,(gekroond} nrS:10,13 6e:21 Se:37,40
DBN,(gekroond) nrS:7 nrll: 1 4 6e:36 ES,(gekroond) nr9:12,14 nrl0:8 nrl2:2
Se:38,74 6e:21,62 7e:75 Se:37,40
9e:SS-57 Esch,wapen van 6e:16
+ N,gekroond nrS:7 nrll:14-16 6e:36-38 EV + eenden,drie nrS :7
+ vis,gekroond nrS:7 nrll:16 Se:83
DBUN nrS:7 nrll:14,15 9e:55-57 FA nr5:7
DDV + N,gekr oond 6e:36-38 + roos nr5:7
degens,drie gekroonde nr2:1
FAG Se :37
degens,gekruiste Se:35 FB,gekroond 7e:17
DC + twee sterren Se:51 FHB + vogel in boo m nrS:7
DH + h aas,spring end nr5!7 FHM 9e:36
FHN + eierkorf nrS:7
+ roos nrS:7
DllVB nr5:7 + vis,gekroond nrS : 7 Se:83
DID Se :53 FHR + boom met vogel+ man met spade
DK,(gekroond) nrl0 :9 7e:86 Be :37,40 9e:3C
DNB,gekroond nr4 :l nrS:7
DOL nrS:7 FL nrS:4
DORN 4e :19 fleur de lis, zie lelie,Franse
Dortsche maagd 4e :53,56,57 fortuin (fortuna) nr4:13,14 6e:76 7e:7,
DOT nrS:7
DP Se:37 50-52 Se: 39 , 40
DR lOe:64 + AM nrS:6
druiventros nr4:13 7e:80 + IVA + meermin nrS:11
DS,(gekroond ) nrS:7 Se:37,40,45 + RH + schip nrS:14
dui f,gekroond 6e:76 Se:39, 43 FP Se:43
duiven,twee ( gekroonde) 4e:57 Se:39 fru itben 7e:82
DVA Se: 37 FVDV 4e:29
DVD 6e:38 FWS nr9:7 Se : ]7, 40

+ N, gekroond n rS : 7 6e :36-38 G,(gekroond) nrll:10 Be:37,40
+ vis,gekroond Se :83 GB , (gekroond) 6e:44 Be:37,40
DVE nrS:7 GD (hui3me rk) 9e:45
DVO + N,ge kroond 6e :57 GOH Se :3 7
DVS nrl :3 4e :32 geit onder de boom 6e:64
+ vogel nrl:4 n rS:7 Ge lderla~d,wapen van nrl2:2 7e : 6 4 Se :39
+ z~aa n nrl:5 ~rS:7
OW 4e :42 Se :43
+ N, gekroond 6e: 36- 38
DWM + vls,gekroond Se: 8 3

8

G0lderland,wapen van (vervolg) 8e,42 haan,gekroonde + DB nrS:7
GERRIT VI\N WESDYK + GWD nrl:4 Haarlem,wapen van nrl:10 nr4:13 Be:39,58
haas ,apringende + OH nr S:7
+ GWD + vogel nrS:B RAS+ vie,gek.roond Se:83
GGH + wapen van Arkel nrS:8 HAH + ~i0rkorf nrS:8
GH,(gekroond) nrS:4 60:17,23 Se: 16 HAL,gekroond nrS:8
Hamburg , wapen van 4e: 62
+ vis,gekroond 6e:23
GHL + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 Hannover,wapen van 7e :92
harp,Ierse nr9:9 6e:20 Be: 42 9e:62,63
+ roos nrs:a hart+ gekroonde KW nrS:12
+ via,gekroond nrS:8 Se:83 harten, drie nrll : 8
GHN + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 HB,(gekroond) nrS:4,7,8,10 4e:19 6e:21,89
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83
GIN+ N,gekroond 60 :36-38 7e:88 Be:16,38 9e:27- 29
GIS+ N,gekroond 60:36- 38 + eenden,drie + visser nrS:8
GMD Se:51 + eenden,drie + IHVB + visser nrS:10
GML nrl0:8 6e:21 Se:37,40 + VOC + A nrS:8
GN,(gekroond) nrl0:9 6e:21 Be:37,40 HC nr7:9
GNB + N,gekroond 6e:36-38 HD óe:17 Be:16,17
Gouda,wapen van nr4:14 6e:76 8e :39,44 + manahoofd 4e:62
HDG 7e:6
lOe:66 HDH 6e: 38
Gouda,wapen van (als bijmerk) nr7:6 4e:38
+ 81,gekroond nrS:8
46 Se:3,5,41 6e:2,15,16,20,21,44,76 + N,gekroor.d nrS:8 6e:36- 38
7e:8,64,74,93 8e:17, 18,24,39,44 + ooievaar ,gek.roond nrS:8
GOUDA + 24 + vis,gekroond Se:83 + sierkan,gek.roond nrS:8
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83
+ AVW + vis,gekroond nrS:7 Se : 83 HDHO + vis,gekroond nr5:8 Se:83
+ vis,gekroond Se:B3 HE,(gekroond) Be:38,40
Goudse toren 7e:86 8 e:40,41 hert,gekroond 9e:4,5
•s-Gravenhage,wapen van nrll:8 's-Hertogenbosch,wapen van 6e:62,64,72
groentenmeisje 6e:64 HGB nrS:8
Groningen,wapen van nr8:14 7e:64,66 HGO +leeuwin Hollandse tuin nrS:9
HHB Se:53
+ wapen van Zeeland+ HHN + vis,gek.roond nrS:9 Se : 83
IVAH n rS:11 HHR Se: 53
HI (huismerk) 9e:45
Groot-Brittanië,wapen van 7e:68 HII lOe:61
GS,(gekroond) nrS:8 6e:36,89 HIR + N,gekroond 6e :36-38

+ eierkorf nrS:8 + vis,gekroond Se:83
+ N,gekroond 6e:36-38 HKH 6e:2 1
+ r oos nrS:8 HL,gekroond nrS : 4 Be :40 9e:36
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83
GVB + N. gekroond 60:57 + roos nrS:9
GVD 6e:38 HLH + vis,gekroond Se:83
HLP + v is, gekroond nrS:9 Se:83
+ N,gekroond nrS:8 6e:36-38 HLR + 78,gekrcond nrS : 9
+ vis,gekroond Se:83
+ wapen van Utrecht nrS:8 + N,gekroond nrS:9 6e : 36-38
GVDK + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 + vis,(gekroond) nrS:9 Se:83
GVDR + 18,gekroo ~d Be:36 HO,gekroond nrll:3
HOB (~anagram) 9e:45
+ eierkorf nrS:8 hoed lOe:70
+ N,gekroond nrS:8 6e:36-38 hoefijzer 9e:4
+ vis ,gekroond Se:83 HOH + vis,gekroond Se : 83
GVH + vis,gekroond nrS:8 Se:83 Hol land,wapen van 7e : 64
Hollandse duit, zie leeuw in Hollandge
GVK Se:37
GVS nr9:6 Be :37 tuin
GVWD 4e:34 hond,rennenèe 6e :20,62 9e:36
GWD + GERRIT VAN WESDYK nrl:4 hond, spr ingende Se:35
HP,gekroond Be:40
·• GERRIT VAN WESDYK + vogel nrS : 8 HS + r oos 9e: 27
+ vis,gekroond nrS:1,8 4e: 34
+ vogel :1rl:4 4e :34 + sierkan,gekroond nr S:9
GWS nrll : 10 HT 7e:6l,62
HV + r oos nrS:9
H,(gekroond) 4e:46 6e:16,21,61,72 HVA + vis,gekroo~d Se:83
Be:46,47

+ IVH nrS: 11
haan,(gekroonde) nr9:6 Se:53 Be:39,41

9e:56,69, 7 1
+ ABL :1rS:6

9

Gelderland,wapen van (vervolg) Se:42 haan,gekroonde + DB nrS:7
GERRIT VAN WESDYK + GWD nrl:4 Haarlem,wapen van nrl:10 nr4:13 Se:39,58

+ GWD + vogel nr5:8 haas,springende + OH nrS:7
HAB + vis,gekroond Se:83
GGH + wapen van Arkel nr5:8 HAH + dierkorf nrS:8
GH,(gekroond) nrS:4 6e:17,23 Se:16 HAL,gekroond nrS:8
Hamburg,wapen van 4e:62
+ vis,gekroond 6e:23
GHL + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 Hanno ver,wapen van 7e:92
harp,Ierse nr9:9 6e:20 Se:42 9e:62,63
+ roos nrs:a hart+ gekroonde KW nrS:12
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83 harten,drie nrll:8
GHN + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 HB,(gekroond) nrS:4,7,8,10 4e:19 6e:21,89
+ vis,gekroond nrS:B Se:83
GIN+ N,gekroond 6e:36-38 7e:88 Se:16,38 9e:27-29
GIS+ N,gekroond Ge:36-38 + eenden,drie + visser nrS:8
+ eenden,drie + IHVB + visser nrS:10
GMD Se:51 + VOC + A nrS:8
GML nrl0:8 6e:21 ae:37,40 HC nr7:9
GN,(gekroond) nrl0:9 6e:21 Se:37,40 HD óe:17 Se :16,17
GNB + N,gekroond 6e:36-38 + manghoofd 4e:62
Gouda,wapen van nr4:14 6e:76 Se:39,44 HDG 7e:6
HDH 6e:38
lOe:66
Gouda,wapen van ( a ls bijmerk) nr7:6 4e:38 + 81,gekroond nrS:8
+ N,gekroor.d nrS:8 Ge:36-38
46 Se:3 ,5,41 6e:2,15,16,20,21,44,76 + ooievaar,gekroond nrS:8
7e:B,64,74,93 Se:17,18,24,39,44 + sierkan,gekroond nrS:8
GOUDA+ 24 + vis,gekroond Se:83 + vis,gekroond nrS:8 Se:83

+ AVW + vis,gek.roond nrS:7 Se:83 HDHO + vis,gekroond nrS:8 Se:83
+ vis,gekroond Se:83 HE, (gekroond) Be:38,40
Goudse toren 7e:B6 Se:40,41 hert,gekroond 9e:4,S
•s-Gravenhage,wapen van nrll:8 •s-Hertogenbosch,wapen van 6e:62,64,72
HGB nrS:8
groenteruaeisje 6e:64 HGD +leeuwin Hollandse tuin nrS:9
Groningen,wapen van nr8:14 7e:64,66 HHB Se:53
HHN + vis,gekroond nrS:9 Se:83
+ wapen van Zeeland+ HHR Se:53
HI (huismerk) 9e:45
IVAH nrS:11 HII lOe:61
Groot- arittanië,wapen van 7e:68 HIR + N,gekroond 6e:36-38
GS,(gekroond) nr5:8 6e:36,B9
+ vis,gekroond Se:83
+ eierkorf nr5:8 HKH 6e :21
+ N,gekroond Ge:36-38 HL, gekr oond nrS:4 Se:40 9e:36
+ roos nrS:8
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83 + roos nrS:9
GVB + N.gekroond 6e:57 HLH + vis,gekroond Se:83
HLP + vi s,gekroond nr5:9 Se : 83
GVO 6e:38 HLR + 78,gekroond nrS:9
+ N,gekroond nrS:8 6e:36- 38
+ vis,gekroond Se:83 + N,gekroond nr5:9 6e :36- 38
+ wapen van Utrecht nrS:8 + vis,(gekroond) nrS:9 Se:83
HO,gekroond nrll:3
GVDK + N,gekroond nrS :8 6e :J6-J 8 HOB (monogram ) 9e:45
GVDR + 18,gekroor.d Se:36 hoed lOe:70
hoefijzer 9e:4
+ eierkorf nr5:8 HOH + vis,gekroond ~e :83
+ N,gekroond nrS:8 6e:36-38 Holland,wapen van 7e:64
+ vis,gekroond Se:83 Hollandse duit, zie leeuw in Hollandge
GVH + vis,gekroond nrS:8 Se:83
tu in
GVK Se:37 hond, r ennende 5e : 20,62 9e :36
GVS nr9:6 Se:37 hond, springende Se:35
HP,gekroond Be:40
GVWD 4e:34 HS + roos 9e:27
GWD + GERRIT VAN WESDYK nrl:4
+ sierkan,gekroond nrS:9
+ GERRIT VAN WESDYK + vogel nrS:8 HT 7e :61,62
+ vis,gekroond nrS:1,8 4e:34 HV + roos nrS:9
+ vogel nrl:4 4e :34 HVA + vis,gekroc~d Se:83
GWS nrll:10

H,(gekr oond) 4e:46 6e: 16,21 ,61,72
Se:46,47

+ IVH nrS:11
haan,(gekroonde) nr9:6 Se:53 Se:39 ,41

9e:56,69 , 7 1
+ ABL nrS:6

9

HVAH 9e:56 IG,gekroond + LHN nrS:12
HVB + vis,gekroond 5e:83 + N,gekroond nrS:9
HVD + N,gekroond nrS:9 Ge:36-38 + NB nrS:13
HVDO + IG,gekroond nrS:9
IGB 4e:33
+ N,gekroond nrS:9 Ge:36-38 + roos 4e:37
+ vis,gek.roond nrS:9 Se:83
+IS+ vis,gekroond Se:83 IG ES 6e:17
+IV+ vis,gekroond nrS:11 IGH 6e: 17
+ IVA + vis,gekroond Se:83 6e:23 IGN + N,gekroond nrS:9 Ge:36-38
+ IVE + vis,gekroond nrS:9 Se:83 IH Se:51,53 6e:37 9e:27
+ IVH + vis,gekroond nrS:9 Se:83
+ IW + vis, gekroond nrS:9 Se:83 + AD,gekroond nrS:9
+ WG + vis,gekroond Se:83 +AR+ paard,springend nrS:6,9
+ IG,gekroond nrS:10
HVG + vis,gekroond Se:83 + IHD + vis,gekroond nrS:10 Se:83
HVH + wapen van Alphen nrS:9 Se :43 + N,gekroond nrS:10 Ge:36-38
HVN Be:38 + roos 9e:27
HVO + vis,gekroond Se:83 + sierkan,gekroond nrS:10
+ vis,gekroond nrS:10 Se:83
HVS + koorddanser n-i;.S-:-9 I\ ~ , \ '• 5"' IHD 6e:2l,38 Be:16

+ N,gekroond 6e:36-38 + IH + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ ooievaar,gekroond nrl:5 nrS:9 + N,gekroond nrS:10 Ge:36-38
+ vis,gekroond nrl:5 nrS:9 Se:83 + ooievaar,gekroond nrS:10
+ vogel nrl:4 nrS:9 4e:33 + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ zwaan nrl:5 4e:33 IHN 6e : 23,38
HW Be :38 + N,gekroo nd nrS:10 Ge:36-38
HWV nrS:9 + vis,gekroond nrS:10 Se:83
IHP nrl0:8 Se:38
I 6e:44 IHV9 + HB + eenden,drie + visser nrS:10
I + brLl Se:53 IHVS + N,gekroond nrS:10 6e:36-38
IA+ N,gekroond Ge:36-38
+ vis,gekroond 6e :23
+ roos Se:63 9e:27,28 II, (gekroond) Se:33,51,53,56 6e:14 7e:79
+ sterren,twee Se:62 IIW + manshoofd 4e:62
IAB 8e :38 IIIW 8e: 43
IAK Se:51,53 ij~slee,(gekroond) 7e:64 Be:40
+ K,gekroond nrS:9 IK 9e:27
IAM + N,gekroond nrS:9 6e : 36-38
+ 4 6,gekroond nrl2:9
IAN Be :3 8 + roos nrS:10
+ N,gekroond Ge:36-38
+ s ter Se:44
IANH + vis,gekroond nrS:9 Se:83 IKBM + N, gekroond 6e:36-3B
IAO nr8:2 IKBN + vis,gekroond Se:83
IB,(gekroond) nr7:6 6e:21 Be:38,40 IKH 6e:21
IKM + N,gekroond Ge:36-38
9e:27,50
+ roos 9e: 27 + vis,gekroond nrS:10 Se :83
IC,gekroond + IW nrS:11 IKS Be:38,40
ID Se:51,53 6e:17 IL,(gekroond) 4e:21 Se:16
+ ster Be:44 ILG + N,gekroond 6e:36- 38
!DB 8e: 38 lOe:64 ILK + vis,gekroond Se:83
+ vissen,drie gekroonde+ visser nr5:9 ILR 6e:38
IDG 8e: 38
IDH 6e : 38 + N,gekroond Ge :36-38
+ N,gekroond nrS:9 Ge:36-38 + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ vis,gekroond nrS:9 Se:83 ILR.~ + vis,gekroond Se:83
IDIS + vis , gekr oond Se:83 ILW 6e:17
I.D.K.RAA.L + waçen van Alphen nrS : 9 IM + wapen van Utrecht nrS:10
IDL + 18,gekroond 8e:36 IHK + N,gekr oond 6e:57
IM.~ + N,gekroond 6e:36-3B
+ N,gekroond Ge : 36-38 I MW, g ekroond 6e :37
+ vi s ,gekroond nrS:9 Se: 83 + N, g ekroond nrS:10
IDH 6e :21, 38 8e:40 IN+ AR+ paard,springend nrS :10
+ N,gekroond 6e:36 -38 IOH,(gekroond) 6e:38
IDS+ N,gekroond 6e : 36-38 + IH + v i s,gekroond Se:83
IG,gekroond 6e:37 + eierkorf nrS:10
+ HVDO nrS:9
+ I H nrS: 10 + LR + vis.gekroond nrS:10 Se:83
+ IVA nrS: 11 +molen+ leeuw in Ho l landse tuin

nrS:10

10

IOH,gekroond + N,gekroond 6e:36-38 IVO 6e:J8
+ ooievaar nrS:10 + N,gekroond nrS:11 6e:J6-JB
+ vis,gekroond nrS:10 Se:83
rvs 6e:17,38
IOHD + vis,gekro ond nrS:10 Se:83 + N,gekroond Ge:36-38
IP,(gekro ond) nrS:4 4e:27 Se:31 7e:61,62 + vis,gekroond nrS:11 Se:84
+ WE nr5: 11
9e:27,30
+ roos Se: 33 rvv + vis,gek.raond Se:84
+ tabaksplant 4e:27 IVVV + vis,gekroond Se:84
+ vis,gekroond 4e:36 Se:83 IVW 6e:38 Be:36
+ wapen van Utrec ht nrl:2,4 nrS:10
+ N,gekroond nrS:11 6e:36-J8
4e:27,36 + pauw,gekroond nrS:11
+ zwaan nrl:S nrS:10 4e:36 + vis,gekroond nrS:11 Se:84
IPL 4e:21 + wapen van Arkel Be:36
IR,(gekroond) 4e:22 9e:27 IW + HVDO + vis.,gekroond nrS:9 Se:83
IS+ HVDO + vis,gekroond Se:83 + IC,gekroond nrS:11
+ leeuwen,twee nrS:11
+ man in schilderhuis nrS:10 + sterren,twee Se:51,53
+ vis,gekroond 6e:23 9e:27 IWB Se:51,53
ISER,gekroond Be:16 IWI nr9:12-14 nrl0:9 nrll:6 6e:21 7e:80
IT+ roos 9e:27
ITL + N,gekroond 6e:36-38 Be:38,40
IV 6e:23,37,38 8e:36 IWL 4e:21 7e:90
+ N,gekroond nrS:10 6e:36-38 IWS SPO Be:16
+ vis,gekroond nrS:10 Se:83 6e:23 Se:36
IVA nrS:10 6e:23,38 IXI + sterren , twee Se:51

+ 18,gekroond nrS:11 J . G Se:16 Be:44 9e:98
+ AVDA + vis,gekroond Se:83 Job op de mesthoop,(gekroond) nrll:16
+ eierkorf nrS:10
9e:56,S9,69,71 lOe:68
+ HVDO + vis,gekroond nrS:11 Se:83 Jona 9e:59-61
6e:23 JSi\ nr9:15
J.V. + vis,gekroond Be:36
+ IG,gekroond nrS:11 JVG + vis,gekroond 6e:2J
+ meer~in + fortuna nrS:11
+ N,gekroond 6e:36-38 K nrl2:9 4e:71 Se:11 6e:17 7e:79 Be:16,38
+ roos nr5: 10 K,gekroond + IAJ< nrS:9
+ vis,gekroo nd nrS:10 Se:83 Kampen,wapen van 7e:S7 Se:43
IVAH nrS:11 Be:36 9e:5 6 ,70,71 kandelaar Be:39
karnton met vrouw 6e:20
+ 18,gekroo nd nrS:11 9e:71 KB,gekroond Be:38,40
+ N,gekroo nd nrS:11 6e:36-38 KDH nrS:12
+ vis,gekroond nrS:11 Se:83
+ wapen van Arkel Se:36 + N,gekroond nrS:12 6e:36-38
+ wapen van Groningen+ wapen v~n + vis,gekroond nrS:12 Se:84
KDV lOe:64
zeeland nrS:11 keeshond 6e:34 9e:94,95
IVB 6e:21 Be:38 keizerskroon 4e:ll,23 Se:35
IVD, gekroond lOe:47 KHM + vis,gekroond Se:84
kievit+ M nrS:12
IVDS +roker+ visser nrS:11 lOe:66 kind in de wieg nrll:8 7e:80
IVE nrS:11 6e:38 kind o p bok+ BIV + blo empot nrS: 7
KIP 6e:16,21,62,64 Be:38
+ HVDO + vis,gekroond nrS:9 Se:83 klaverblad 4e:46 Se:41,44 Se:39
+ N,gekroond nrS:11 6e:36-38 klaverblad,dubbe l (gekroond) 4e:ll,23
+ vis,gekroond nrS:11 Se:83
IVO 6e: 38 Be:37,39
klaverbladen,drie 4e:54, 57 6e:20 Be: 39
+ N,gekroond nrS:11 6e:36-38 klok,(gekroond) Be:45,46
+ vis,gekro ond nrS:11 Se:83 KM 6e:36 8e:8
IVGD 6e:38
+ M,gekroo nd 6e: 36- J8
+ N,gekroond 6e:36-38 + ~apen van Utrecht nrS : 1 2
+ vis,gekroond Se:83 Kn Se : 4 3
I VH + H, g ekroond nrS:11
kof f iekan 7e: 18 ,7 7 ,88 l Oe: 97
+ HVDO + vis, g ekroond n rS: 9 Se: 83 kof f i eke tel z i e bij ko f fiepot
I VHA + N,gek r oond 6e : 36-38 koffiepot lOe: 94-98
IVK 6e: 38 ko mfoor 4e :66 Se:46 8e: J9
koning David Se: 41 , 4 3 Se:5 1 6e:20 7e : 80
+ N,gekroond nrS:11 6e: 35-J 8
+ vis , gekr o ond n r S :11 Se: 8 4
I VM + spaden ,twee g e k r o o nde n ~S: 1 1

+ wapen v an Ams t erd am nrS: 11
+ wape n va n Utr e c h t 6 e: 49

11

Koning David (vervolg} Be:39,42 9e:59 Leidense wapen, z ie ook sleu:.el s1gek.=uiste
koorddanser nrl:5 Be:39,41 lel ie,Franse nr3:2-4 nrS:4 nr9 : 6 - 9,12,14

+ HVS nr5:9 nrl0 : 8 nrll:4 4e : ll,17,18,22,23
+ PVR + korendrager + molen Se:41,43 6e:20,62,74 7e:88, 90
Be:40,42-45 9e:27,70,71 10e;6l
nrS : 14 l el i e , Franse + NG n =3:4
korenbloem Se:53
kraan,(gekroond) Be:39 9e:)6 lCe:47 + TM nrS:5
kraanvogel,gekroond nrll: 16 lelie,Franse (half} + rooe (half) ,gekr.
krijgsman nrll:6 6e:20 7e : 32 Se:39,42,43
K.<.~+ N,gekroond nrS:12 6e:36-38 nr3:7
leliën,drie Se:40
+ vis,gekroond nrS : 12 Se:84 L . F 4e : 43
kromzwaard 6e:20 L.G Se: 45
kronen,drie +EN+ eenden,drie nrS:7 LHN nrS:12 6e:23

kroo n Se : 53 Be:45 + IG,gekroond nrS:12
Krui s in cirkel lOe:93 + N,gekroond nrS:12 6e:36- 38
kruis,dubbel 7e:34 Be:38,41 9e : 45 -+- ooievaar,gekroond nr5:12
kruispijp, (gekroond} Se: 11,74 7e:6 , 7 + vis,gekroond Se:84
LHVN + vi3,gekroond Se:34
lOe:59 LHVS + vis,gekroond Se:84
kruiwagen met pijpenpot Se: 74 LK 8e :38,40
KS Se:44 LK~. + vis,gekroond Se : 84
KVD nrS:12 6e:21 9e:36 LNH 6e:J8
KVE + vis,gekroond nrS:12 Se:84 + eie=korf nrS:12
KVG + v is,gekroond nrS:12 Se:84 + N,gekroond nrS:12 6e : 36-38
K'Trl + vis,gekroond Se:84 + vis,gekroond nrS:12 Se:84
LR +!OH+ vis,gekroond nrS:12
+ wapen van Alphen nrS:12 Se:43 LS 4e:53,56 6e : 2 1 8e:38
KVM ~ eierko rf nrS:12 + eierkorf nrS:12
Luik,wapen van Se:45
KW 6e:JB LV+ 18,gekroond nrS : 12
KW,gekroond + ha rt nrS:12 + vis,gekroond nr5:12 Se:84
LVI\ 6e:37,38
+ N,gekroond n rS:12 6e :36 -38 + AVDA + vis,gekroond Se:84
kwis~edo or n r4:l 4e:37 Se : 8 4 Be:40 lOe:59 + eierkorf nrS:12
KWM + vis ,gekroond Se:84 + vis,gekroond nrS : 12 Se:84
LVB + vis,gekroond Se:36
L,(gekroond ) n r 9 :B,9 4e:5J-56,59 4e:62-70 LVD Se:38
Se:42 ?e : 86,92 Be:37,33,40 , 46 LVR Be:38
LVS + N,gekroond nrS:12 6e:36-38
laars,(gekrco nd) Be:39,41
Lam Gods 9e: 59 M, ( gekroond) nrl0 : 2-4 4e:54,58,59 6e: 3 ó
lam onder de boom nr4:12 nr9:8,9 4e:62 7e : 90 ae : 16,38,40,46 9e:27

6e:ó4 Se :39,41 :HG+ vis,gekroond Se:84
LA.~M + vis,gekrcond Se : 84 + kievit nrS:12
LB,(gekroond) nrl0:4 6e :64 Be:38,43 9e:27 M,gekroond + KM óe: 3 6

LC + bloem n r S: 5 + MAO nrS:13 6e:36 Se : 1 3
LDIS + vis ,gekroond nrS:12 Se:84 + MVG 6e:35
+ MVO nrS:13 6e:36
LDS 6 e: 38
+ N,gekroond nrS:12 6e:36- 38 ~aansikkel nrS:4
+ vis, g ekr o ond nrS :12 Se:84 Haaseijck,wapen v an Se: 44
man in de boot 6e:20 lOe:59
l e e uw Be:45-4 7 ma n op paard 6e:20
l eeuw, g ekroond + PS nr7:2,3 man in het gchilderhuis + IS nrS: 10
ma n in sjees 7 e:86 lOe:59,68
+ TM Se:33 man met spade + voge l + FHR nrS: 7
leeuw in Hollandse tuin nr4 : 12 , lJ nrll: 12 man op d e stoel 9e: 6 9 l Oe : 59,68

4e:5J-56,59,62-70 Se:3,41,43,55 + PKR nrS : 13
6 e:2 0 7e :6,68,86,92 Be:40,42 + VR + man nrS:14
manshoo fd + HD 4e:62
l Oe:70,98 MAO+ M,gekroond nrS:13 6 e: 3 6 Be:1 3
lee1,.;w i n Hol landse tuin-+- HGO,gekroond MC 7e: ó8
meermin 4 e:5 7 8e : J9
nrS: 9 + BC n r5: 7
+molen + IOH

nrS:10

l eeuw,liggende 6e :20 Be: 7 6
leeuw,staande 7e:6,56 9e:27
~eeuwarden 1 wapen van 7e:64,66
l eeuwekop met rir.g 4e:SJ,S8
l eeuwen,twee + I W, gekroond nrS : 11
Leider. ,wapen van nrl:6 4e: 53 Se:39,42,52,

54, sa

12

meermin (vervolg) + fortuna + IVA nrS : 11 · ~,gekroond ( vervolg) + IAM nrS:9 6e·:36- 38
melkmeisje nr4:13 nr9:12,14 nrl0:4 4e:58 + IAN 6e:J6-38
+ IDH nrS : 9 6e:)6-38
Se:38,41,44 6e:20, 64 lOe:59 8e:36, + IDL 6e:36-J8
37,39 ,42 9e:70,7l + IOM 6e : 36-38
MG,gekro ond Be:40
HGB + N, gekrcond 6e:36-38 -,. IDS 6e : 36-38
MHG + N,gekroond nrS : 13 6e:36-38 + IG,gekroond nrS : 9
Hiddelburg,wapen van 4e:68 + IGN nrS:9 6e:35-38
HK,gekroond 8e:40 + IH nrS:10 6e:36-38
molen nrl0 : 9 nrll:8,13 Se:41,44,53 6e:20 + IHD nrS:10 6e:35-38
7e :80 , 84 Se:39,41,45 9e:4,S + IHN nrS:10 6e:36-38
+ IHVS nrS:10 6e:)6-38
+ IOH +leeuwin Hollandse tuin + IKBM 6e:36-38

nrS:10 + IKM 6e:36-38
+ PVR + korendrager nrS:14 + ILG 6e:36-38
MP nr8:12 8e:38 + ILR 6e:36-38
HS,(gekroond) nr9:9 Se:31 Se:44,46 + IHK 6e : 57
HSV 8e:38 + IHM 6e:36-38
HTS 9 e:27 + IHW,gekroond nrS : 10
muil Se : 39 + IOH 6e:36-38
musketiar Se : 40 + ITL 6e:36-38
MVG 6e:36,38,69 + IV nrS : 10 6e:36-38
+ eierkorf nrS:13 + IVA 6e:36-38
+ H,gekroond 6e:36-38 + IVAH nrS:ll 6e:36-38
+ N,gekrcond nrS : 13 6e:36- 38
+ vis,gekroond nrS:13 Se:84 + IVE nrS:ll 6e:36-38
+ wapen van Utrecht nrS:13 6e:69 + IVG nrS:11 Ge:36-38
HVO + H,gekroond nrS:13 6e:36,38 + IVGD Ge:36-38
+ N,gekroond nrS:13 6e:36-38 + IVHA 6e:36-JB
+ vis,gekroond nr2:l nrS:13 Se:84 + IVK nrS:11 6e:36-38
HVOH + vis,gekroond nrS:13 Se:84
MW Se : 38 + IVO nrS:11 6e:36-38
+ rvs 6e:36- 38
N 6e:21,62 + IVW nrS:11 6e:36-38
N,(gekroond) 6e:36 Se:47 + KDH nrS:12 6e:36-38
N,gekroond + AHL nrS:6 6e:36-38 + KRM nrS:12 6e:36- 38

+ AHM 6e:36-38 + KW nrS:12 6e:36-38
+ ANH nrS:6 6e : 36-38 + LOS nrS:12 Ge:36-38
+ AVDA 6e:36- 38
+ BVD 6e: 36-38 + LHN nrS:12 6e:36-38
+ CHN nrS:7 6e:36- 38 + LNH nrS:12 6e:36- 38
+ DBN nrS : 7 nrll:14-16 + LVS nrS:12 6e:36-38
+ HGB 6e: 3 6-38
6e:36-38 + HHG nrS: 1 3 6e:36-38
+ DDV 6e:36-38 + HVG nrS:13 6e:36-38
+ DVD nrS:7 6e:36-38
+ DVO 6e:57 + HVO nrS:13 6e:35-38
+ DW 6e:36-38 <· NGB nrS : 13 6e: 36 - 38
+ GHL nrS: 8 6e:36- 38 + NI 6e:J7
+ GHN nrs:a 6e : 36-38 + NKB nrS: 13
+ GIN 6e:36-38 + NKW nrS:13 6 e:36-J8
+ GIS 6e:36-38 + NVK 6e: 57
+ GNB 6e:36-38 + POL nrS:13 6e:36-38
+ GS 6e: 36-38 + PFGP 6e:36-38
+ GVB 6e:57 + PM nrS:13 6e:36-38
+ GVD nrS:8 6e :36-38 + PRM 6 e:J6-38
+ GVDK nrS:8 6e:36-38 + PST nrS:13 6e:36-38
+ GVDR n rS:8 6e: 3 6-38 + PVV 6e:36-38
+ HDH nrS:8 6e:36- 38 + RDH nrS : 14 6e:36-38
+ HIR 6e: 3 6-)8
+ HLR nrS:9 6e:36- 38 + RVA nrS :14 6e : 3n-3 8
+ HVD n r5:9 6e : 36- J8 + SDH 6e:36-38
+ HVDO n rS: 9 6e : 3 6- 38 + TVA 6e:36-38
+ HVS 6e : 3 6-38 + TVS 6e: 3 6- 3 8
+ I A 6e: 36- 38 + WGB n rS : 14 6e:36-)8
+ WVO 6e:36-J8
98 + I G, gekroond nrS: 13

+ NICOLAES BAKKER nrS:13

13

N.BAKKER + vis nrS:13 Se:B4 pijp,gekroond 7e:77,82,91 lOe:59
NICOLAES BAKKER+ NB nrS:13 pijp(en),liggende Se:74 lOe:59
pi jpen,twee liggende Se:74,84
+ vie,gekroond Se:84
6e:23 + SVO nrS:14 Se:84
+ SVO + gekroonde vis+ GOUDA
NG + lelie,Franse nr3:4
NGB + N,gekroond nrS:13 6e:36-38 nr3:7
NI + N,gekroond 63:37 PIM+ vis,gekroond nrS:13 Se:84
NK +SCHOONHOVEN+ ooievaar nrS:13 PKR + man op stoel nrS:13
NKB + N,gekroond nrS:13 PLK nrll:10,12 7e:80 Se:37,38
NKW + N,gekroond nrS:13 6e:36-38 PM 9e:63

+ vis nrS:13 Se:84 + N,gekroond nrS:13 6e:36-38
NNB + vis,gekroond nrS:13 Se:84 PN,gekroond + PW nrS:14
NVK + N,gekroond 6e:57 portret 9e:27
posthoorn Se:35
+ vis,gekroond nrS:13 Se:84 pot met bloemen+ BIV + kind op bok nrS:7

OHN + vis,gekroond nrS:13 Se:84 PP Se:51
onbekend merk 4e:17,19 Se:66,68 PRM + N,gekroond 6e:36-38
onbekend wapen Se:9
ooievaar 6e:20 Be:39,42 + vis,gekroond Se:84
ooievaar,(gekroond) + CHN nrS:17 provinciën,zeven 6e:20
PS,(gekroo nde) 6e:21,61 Se:38,40
+ HDH nrS:8
+ HVS nrl:S nrS:9 + leeuw,gekroond nr7:2,3
+ IHD nrS:10 ?ST 6e: 38
+ IOH nrS:10
+ LHN nrS:12 + N,gekroond nrS:13 6e:3ó-38
+ NK + SCHOONHOVEN + vis,gek.roond nrS:13 Se:84
PT,(gekroond) Se:38 9e:36
nrS:13 PV Se: 38
+ OV nrS: 13 + wildemannen,drie + 3 WILDE nrS:13
+ vo nrS:14 PVA Se:3B
+ WP + vedelaar PVO + vis,gekroond nrS:13 Se:84
PVH nrll:10 ?e:80 Be:38
nrS:14 PVN 9e:S
Oranje ~assau,wapen van 7e: 68 + vis,gekroond nrS: 13 Se:84
os Se:39 PVP 7e:Sl
OV+ ooievaar nrS:13 + waterput nr7:3 lOe:47
Overijssel,wapen van Se:39 PVR nrS:13 6e:23 lOe:61
+ eenden,drie + visser nrS:13
P,(gekroond) nr4 :13 4e:ll,23,57,64 6e:91 + korendrager + molen nrS:14
7e:88 Se:16,37,38,47 + ton,gekroond Se:3S
+ vis,gekroond nrS:14 Se:84
PA nrS:6,12 PVS, (gekroond) nrS:14 6e:21 Se:38
paard,springend Se:39,42,43 + vogel nrl:4 4e:33
paard,springend gekroond+ AR+ IH + zwaan nrS :14 4e:33
P'N + N, gekroond 6e: 36-38
nrS:6,9
+AR+ IN nrS:10 + PN,gekroond nrS:14
PAB 9e:6 PWK nrS:l
parel nrll:8
Q,gekroond Be:38
pauw,gekroond + rvw nrS:1 1
R Se: 16
PS, (gekroond) 6e:2l Se:38 R,gekroond + ROM nrS:14
PD 6e: 17 rad, z.ie ste~
PDD + vis,gekroond Se:84 R.B 7e: 79
PDG+ 18,gekroond nrS: 13 4e:33 RDH + N,gekroond nrS:14 6e:36-3B

+ vis,gekroond Se:84 + troffel,gekroond nrS:14
POL 6e :38 Se:37 RDH + R,gekroond nrS:14
RG,gekroond nr3:4
• N,gekroond nrS:13 6e:3ó-38 RH nrS : 14
+ vis,gekroond Se:84
+ wapen van Utrecht nrS:lJ +fortuin+ schip nrS:14
PE,gekroond nr8 :10,1J,14 riek+ AS 9e:36
P.F. 8e:4ó roker 6e: 20
roker,staande + BO nrS:7
+ ster Se:53
PFGP + N,gekroond 6e:36-38 + IVDS + visser nrS:11
PG Se:77 + WIPH + ton,ge;a-oond nrS:14
PHL + vis,gekr oond Se : 94
P!B 6e:21 Se:38 ,40,43
pijlenbundel 7e:79 Se :16

14

roos, (gekroond) Se: 33,51,53 7e:81 Be:91 slang nr7:6 4e:S3,S6,57 Se:38,41,44
9e:4,5,27,28 lOe:50 6e:l7,20

rooa zie ook bij Tudorrooe SLO+ vie,gekroond 6e:23
roos,(gekroond) + AK nrS:6 sleutel 6e:20
sleutels,gekruiste Se:38 Se:18,21
+ BK nrS:7
+ CB nrS:7 zie ook bij wapen van Leiden
+ OH nrS:7 SM nrS:4 7e:34 Se:43 9e:27
+ EA 9e:27 SP,gekroond Be:16,17
+ FA nrS:7 spaakwiel nr8:l2
+ GHL nrS:8 spaarpot Se:51
+ GS nrS:8 spaden,twee gekroonde lOe:68
+ HL nrS:9
+ HS 9e:27 + IVM nrS:11
+ HV nrS:9
+ IA Se:63 9e:27,28 speelman nr9:S-9 Be:39,42
+ IB 9e:27 SPW,gekroond Se:16
+ IGB 4e:37 ss 9e:27
+ IH 9e:27 SSS 9e:36
+ IK nrS:10 9e:27
+ IP Se:33 ster, zie ook bij wapen van Alphen
+ IT 9e:27 ster,(gekroond) Se:51 Be:37 9e:27
+ IVA nrS:10
+ SK nrS:14 + ID Be:44
+ TM 9e:27 + I!C Be:44
+ VD nrS:14 + P.F. Se:53
+ WG nrS:14 + WS Se:46
roos (halve)+ franse lelie (halve),gekr. ster met 6 punten nr8:l2 Se:66 6e:20
nr3:7 sterren+ DG Se:51
RT,(gekroond) 6e :76 7e:80 Se:12,38,40
9e:98 + IA Se:62
ruit nrS:4 + IW Se:51,53
ruiten,twee + TN nrS:5 + IXI Se:51
ruiten,drie Be:39 STR Se :16
RVA+ N,gekroond nrS :14 6e : 36-38 SVO 6e:21
+ vis,gekroond Se:84 + pijpen,liggende nrS:14 Se:84
RW (monogram) 6e:70 , 71 Be:91 9e:27,31 + pijpen,liggende +GOUDA+ vis,gekr.
nr3:7
S,(gekroond) 6e :21 ·8e:38,40,44,46,47 SVS 9e :4
SB Se:53 Se:44 SW (monogram) nrS:4 9e:27
scha3tsrijder 6e :20 Se:39 SWH Se:38
scheepje nr6:8 nrl0 : 8 Se:41,50,51 SWK Se:38

6e:17,20 7e:8,18,77,81,82,88,92 T,gekroond Se: 16,38
Se:12,39,41 tabaksplant+ BH nrS:4
schenkkan 4e:53 Se:51 lOe: 97
schermmeester 6e:64 + IP 4e:27
schijven, vijf 4e:S3,S7
schip+ RH + fortuin nrS : 14 TO nrS :14 nr9:15 4e:47 6e:21 Se : 38,40,45,
schol 6e:64
SCHOONHOVEN+ NK + ooievaar nrS:13 46 9e:64
SDG + vis,gekroond 4e:34 Se:84
SDH + N,gekroond 6e:36- 38 TDV +VS+ wapen van Delft + koning
+ vis,gekroond nrS:14 Se:84
SOL Se:38,40 nrS:14
SDR + vis,gekroond Se:84
SGH + 18,gekroond Be:36 TE+ onbekend merk Se:66
+ vis,gekroond nrS:14 Se : 84
+ wapen van Arkel Se:36 Terr.euzen,wapen van 4e:68
SH nrS:4 Se:38
sierkan,gekroond + AS nrS:6 Se:83 TG Se:53

+ HDH nrS:8 theetafel 6e:20
+ HS nrS:9
+ IH nrS:10 TK nrS:14

SK + r oos nrS:14 TL nrS:14 Se:96,98

TM,(gekroond) nr9:12 nrl0:8 Se:31,96

6e:21 Be: 40 9e:27

+ leeuw,gekroond Se:33

+ lelie,Franse nrS:5

+ roos 9e : 27

TN + ruiten,twee nrS:5

ton,gekroond + PVR Se:35

+ WIPH + zittende r oker

nrS:14

t oren 7e:79

toren,Goudse nr.10:9 nrll: 10

tre kpot 6e:20,44

troffel,gekroond + RDH nrS:14

15

troffel (vervolg), zie ook bij truweel vis,gekroonde (vervolg) + DVD Se:83
trompet Se:53 6e:20 + DWM Se:83
trompetter nrll:6 4e:62 Se:40,42 + FHN nrS:7 Se:83
truweel Se:51 + GH 6e:23
+ GHL nrS:8 Se:83
zie ook bij troffel + GHN nrS:8 Se:83
TS,(gekroond) nr9:5 6e:21,62 Se:38,40 +GOUDA+ 24 Se:83
TSW (monogram) 9e:45 +GOUDA+ AWN nrS:7 Se:83
Tudorroos nrJ:2-4 nr5:4 nr8:12 nrl2:4,8 +GOUDA+ SVO + pijpen,twee
liggende nr3: 7
Se:20,31 Se:96,98 l Oe :61 + GS nrS:8 Se:83
zie ook bij roos + GVD Se:83
tulp 6e:20 + GVDR Se:83
turfmand,gekroonde Se:41 Se:39 + GVH nrS:8 Se:83
TVA + N,gekroond 6e:37 + GWO nrS:1,8 4e:34
+ vis,ge~roond Se:84 + HAB Se:83
TVS + N,gekroond 6e:36-38 + HDH nrS:8 Se:83
+ vis,gekroond nrS:14 Se:84 + HDHO nrS:8 Se:83
TW Se:31 + HHN nrS:9 Se:83
+ HIR Se:83
Utrecht,wapen van (gekroond) nrl:2-4 + HLH Se:83
nr7:3 4e:27,32 6e:49,69 + HLP nrS:9 Se:83
+ HLR nrS:9 Se:83
+ AVT nrl:4 n r5:7 4e:35 + HOH Se:83
+ BVD nrS:7 + HVA Se:83
+ GVD nrS:8 + HVB Se:83
+ IM nrS:10 + HVDO nrS:9 Se:83
+ IP nrl:2,4 nrS:10 + HVDO + IS Se:83
+ HVDO + IVA nrS:11 Se:83
4e:27,36 ée: 23
+ IVM 6e:49 + HVDO + IVE nrS:9 Se:83
+ KM nrS:12 + HVDO + IVH nrS:9 Se:83
+ MVG nrS:13 6e :69 + HVDO + IW nrS:9 Se:83
+ ?DL nrS:13 + HVDO + WG Se:83
+ HVG Se:83
V Be: 38 + HVO Se:83
VS 6e:21 Be:38,45 + HVS nrl:5 nrS:9 Se:83
VD 7e:91 + IANM nrS:9 Se:83
+ IDH nrS:9 Se:83
+ roos nrS:14 + IDIS Se:83
vedelaar+ WP + ooievaar nrS:14 + IDL nrS:9 Se:83
Veere,wapen van 4e:68 + IH nrS:10 Se:83
Venlo,wapen van 4e:91 ?e:4,5 + IHD nr5:10 Se:83
VF nrB:5,12 + IHD + IH nrS:10 Se:83
VH,(gekroond) nrll:12 Se:41 7e:80 + IHN nr5:10 Se:83
+ IHVS 6e:23
Se:37,38,43 + IKBN Se:83
vinkekorf 9e:4 + IKM nrS:10 Se:83
vis,(gekroond) Se:80-86 + ILK Se:83
vis,gekroor.de + AHM nrS:6 Se:83 + ILR nrS:10 Se:83
+ ILRM Se:83
+ AKL nrS:6 Se:83 + IOH nrS:10 Se:83
+ ?.NM Se:83 + IOH + IH Se:83
+ ARM nrS:6 Se:83 + IOH:LR nr5:10 Se:83
+ AS Se:83 Se:36 + IOHD nrS:10 Se:83
+ AVB 6e:23 + IP 4e:36 Se:83
+ AVC nrS:6 Se:83 + IS 6e:23
+ AVDA nrS:6,7 Se:83 +IS+ HVDO Se:83
+ AVDA + IVA Se:83 + IV nrS:10 Se:83 6e:23
+ AVE Se:83 S e:36 Se: 36
+ AVH Se:83 + IVA nrS:10 Se:83
+ AVW nrS:7 Se:83 + IVA + AVDA Se:83
+ AVW + GOUDA nrS:7 Se:33
+ BAK.'<ER nrS:7 Se:8~ • IVAH nrS:11 Se:83
+ CHL nrS:7 Se:83
+ CHN Se:83
+ CHN + Zeeuwse wapen nr5:7
+ CHVN Se:83
+ CVDR nr5:7 Se:83

+ OSN nrS:7 nrll:ló Se:83

16

vis,gekroonde \vervolg)+ IVE nrS:11 Se:83 vis,gekroonde (vervolg) + WSB nrS:15 Se:84
+ IVG nrS:11 Se:83 + WVO Se:84
+ IVGD Se:83 + WVDH nrS:15 Se:84
+ IVK nr5: 11 Se:84 + WVM? 6e:23
+ IVS nr5:l l Se:84
+ IVV Se: 84 vissen, drie gekroonde+ AVB + v i sser
+ I VVV Se:84 nrS:6
+ IVW nrS:11 Se:84
+ J.V. Se: 36 + IDB + visser
+ JVG 6e : 23 nrS :9
+ KDH nrS: 12 Se:84
+ lUIM Se:84 visser 7e:18,88 Se:4D lOe:59,61,64,68,70
+ KRM nrS:12 Se : 84 + AVB + viseen,drie gekr oonde
+ KVE nrS:12 Se : 84 nrS:6
+ KVG nrS:12 Se:84 + HB + eenden,drie nrS:8
+ KVH Se:84 + HB + IHVB + eenden,drie nrS:10
+ KWM Se : 8 4 + IDB + vissen,drie gekroonde
+ LANM Se : 84 nrS:9
+ LDIS nrS:12 Se:84 + IVDS + roker nrS :11
+ LOS nrS:12 Se : 84 + PVR + eenden,drie nrS : 13
+ LHN Se:84 + WVO nrS :15

+ LHVN Se : 84 Vlisaingen,wapen van 4e:68
+ LHVS Se:84 vo + ooievaar,gekroond nrS:14
voc nrl2:3 Be : 39,43
+ LKM Se:84
+ LNH nrS:12 Se:84 + A nrl2:3 7e:79 Be:38
+ LR + IOH nrS:12 + A + HB nrS:8
+ LV nrS:12 Se : 84 vogel lOe : 50
+ LVA nrS:12 Se:84 vogel in boom 6e:37
+ LVA + AVDA Se:84
+ LVB Se:36 + DVS,gekroond nrl:4 nrS:7
+ M:HG Se:84 + GERRIT VAN WESDIJK + GWD
+ MVG nrS:13 Se:84
+ MVO nr2:l nrS:13 Se : 84 nrS:8
+ MVOH nrS: 13 Se:84 + GWD nrl:4 4e:34
+ N.BAKXER nrS : 13 Se:84 + HVS nr l :4 4e:33 nrS:9
+ NICOLAES BAKKER Se:84 + PVS nrl:4 4e:33

6e:23 vos (zittende) Se:53 7e:52,53 Se :40,41
+ NKW nrS: 13 Se : 84 VR met diverse afbeeldingen nrS:14
+ NNB nrS:13 Se:84
+ NVK nrS:13 Se:84 VR,gekroond 4e;54,58
+ OHN nrS: 13 Se:84 + man op stoel nrS:14 lOe:66
+ PDD Se:84
+ PDG Se:84 vrouwtje met karnton 6e:20
+ POL Se:84 VS 4e:39 Be :46
+ PHL Se:84
+ PIM nrS: 13 Se:84 + TOV + wapen van De lft+ koning nrS:14
+ PRM Se : 84
+ PST nrS:13 Se:84 W,(gekroond) nr9:8,9 nrll:4 nrl2: 18
+ PVD nrS:13 Se : 84 4e:17,18,20-2 3 6e:17 7e:88,90,92
+ PVN nrS:13 Se:84 Be:16,17,22,37,38,40,45,46
+ PVR nrS:14 Se:84
+ RVA Se:84 wapen van Al phen + HVH nrS:9 Se:43
+ SDG 4e: 34 Se:84 + I.0.K.RAAL nrS:9
+ SDH nrS :14 Se:84 + KVH nrS : 12 Se:43
+ SDR Se:84
+ SGH n rS:14 Se:84 Amsterdam 6e:20 Be:39,43,49
+ SLD 6e:23 + IVM nrS : 11

•+ SVO + GOUDA p i jpen,twee Arkel+ CGN nrS:7
liggende nr3:7 + GGH nrS : 8
+ TVA Se: 84 + IVAH Be : 36
+ TVS nrS:14 Se : 84 + IVW Be : 36
+ WGB ·nrS:14 ·se:84 + SGH Se : 36
+ WH nrS:14 Se:84
Batavia nr9 : S,6 Se:39,42
Borssele 4e : 68 6e:64
Delft+ TDV +VS+ man nrS:14
Esch 6e:16
Gelderland nrl2:2 7e:64

Se:39,42
Gouda nr4 : 14 nr7 : 6 4e:38,46

Se:3,5,41 6e:2,15,16,20,21,
44,76 7e:8 , 64,74,93 Se:17,18,
24,39 , 44 lOe:66

's- Gravenhage nrll:8

17

wapen •,an Groningen nr8: 14 7e: 64, 66 windhond Se:51
WIPH + ton ,gekroond + r o ker nrS:14
(vervo lg) + IVAH + wapen van WKB n r9:l5
WL,(gekroond) nr4:14 Se:38,40, 46 9e:4,36
zeeland nr5: 11 WM,gekroond 4e,53 ,SS ,59
WOH (monogram) 9e :36,37
Groot Srittanië 7e:68 WP, (gekr oond) n rl2:5 7e:81 Se:38,40

Haarl e m nrl:10 nr4:l 3 Se:39,58 + ooievaar+ vedelaar nrS:14
WR n rS:15 Se:16
Hamburg 4e: 62
+ WVR nr5: 1 5
Hannover 7e:92 WS,(gekroond) nr9:7-9,l2 nrl2:2 4e:46, 92

's-Hertogenbosch 6e:62,64,72 6e :21,62,64 7e:34 Se:37 ,38,40,43-47
9e :4,6 ,27
Holland 7e:64 + ster 5e:46
WS B + vis,gekroond nr5:15 Se:84
Kampen 7e:57 Se:43 WT, (gekroond) Se:38,40

Leeuwarden 7e:64, 66 wv nr5:15

Leiden nrl:6 4e:53 Se:39,42,52, WVO nr5:l5 6e: 38
+ engel nr5:15
54,58 + N,gekroond 6e:36-38
+ vis ,gekr oond 5e:84
zie ook sleutels,gekruiste + visser nrS:15

Luik Se:45 WVDH 6e:23
+ vis,gekroond nr5:15 5e:84
Haase ijck Se:44
WVM? + vis, gekr oond 6e : 23
Hidde l burg 4e: 68 WVR+ WR nr5:15
WVS Se:37
onbekend 5e:9
zalmen,dr ie gekroonde lOe:61, 64
Oranje Nassau 7e:68 Zeeland, wapen van Se:84 7e:64 lOe :89

Overijssel Se:39 + CHN + v is , gekroond nr5:7
+ IVAH + wapen van Groningen
Terneuzen 4e:68
nr S: 11
Utrecht nrl:2-4 nr7:3 4e:27,32 z ei l scheepje nr7:6
zon 6e:20 Se:39
6e:49,69 zoutvat,gekroond 5e:51
Zutphen, wapen van Se:39
Utrecht+ AVT nrl:4 nrS:7 4e: 35 zwaa n 5e:41-44
zwaa ntje Se:51
+ BVD nrS:7 zwaan , zwemmende + AVT nrl:S nrS: 7 4e:35

+ GVD nrS:8 + DVS nrl:5 nr5:7
+ HVS nrl : 5 4e:33
+ IH nr5: 10 + I P nrl:5 nr5:l0 4e: 36
+ PVS nr5:14 4e :33
+ IP nrl:2, 4 nr5:l0 ~wijn Se:40,41

4e:27,36

+ IVM 6e:49

+ KM nr5:12

+ HVG nr5:l3 6e : 69

+ POL nrS: 13

Veere 4e:68

Venlo 4e:91 7e:4,5

Vlissingen 4e:68

VOC nrl2:3 Se:39, 43

Zeeland 5e:84 7e:64 l Oe :99

+ CHN + vis,gakr oond

nr5:7

+ I VAH ~ wapen van

Groningen nrS: 1 1

Zutphen Se: 39

wate r put + PVP nr7:3 lOe:47

WB,(gekroond) nr6:7 nrl0 :4 ee: 36

WD, (gekroond) 6e :17,2l Se:16,20

WE + IVS n r5:ll

W DORN 4e:20

weegschaal 6e: 17

WG nrS:8

+ HVDO + vis , g ekroond Se:aJ

+ roos nrS: 14

WGB,(gekr oond) nr5 :14 6e: 37, 38

+ eierkorf nrS:14

+ N,gekroond nrS:14 6e: 36-38

+ v,s,gekroond n rS: 1 4 Se:84

WH (monogram) 9e :27

+ vis ,gekroond nrS:1 4 Se:84

WIPH l Oe:61

wijnto n, (gekroond ) Se: 3 5 6e : 20,62 Se: 40,

42, 43

wi lde~annen, d rie+ 3 WILDE+ PV nrS : 13

18

OPSCHRIFTEN OP PIJPEN EN STELEN OORN 1 745 Be:18
DUMERIL LEURS 4e:45
zie ook 4e:8-23 7e:74-96 DUTCH CLAY 7e:75
EENDRACHT MAACKT MACHT Se :3
1641 nr8: 13 EENDRAGT KAAKT MAGT 7e:2B
1703 9e:SO E & 0 Se:94
1813 1815 nrll:3 E.& O.G. 7e:46
ERIN 6e : 59
A BREMME(RT) nrl l:8 FABRICIRT I .B:WOH .GH.I.N. 8e : 24
!\.ELING nrll:8 FABRICIRT P:HOERTER Se : 2 4
11.E.W. 7e :44 FABRICIR(T) W.H.REMY G. Se :2 0
AKENSE VREDE GESLOT oct tIAAR 1748 Be:26 FABRICIRT WILH OORN 4e:2
ALSFELD 7e:44 FI\BRICIRT WORTMA.~N Be:24
AMSTERDAMSCH WELVAREN nrl0:9,10 FABRIEK LR KORTR I JK 6e : 3B
/IND ENKEN AN DIE WALLFAHRT lOe:85 FABRIQUE EN BELGIQUE 6e:83
ANDENKEN AN KEVELAER lOe: 3 5 FA. GOEDEWAAGEN nr3:10
AN HEISTERBACHERROTT l Oe:80 FELIX HERITIS nr3 : l0 nr7 :7
••. ANN.W.STAUB • . Be :2 2 F .EN.I.VA.~ de VELDE n rll:8 9e :4,5
ANTONUS DE PADUA 4e:68 FIOLET 7e : 34
A.SPERNA nrll: 12 FLY THE FLAG Se :6 3
A VAN HOUT nrll : 10 FRANC. ST M..>.RII\ TRES 4e: 64
11.V.IJZENDOORN 7e:32 FRE:P~X SWEDEN 4e:68
BALMA nr):10 F.VE:\ZYL nr4:ll
BARENT V.BER.U:L nrl l : 10 Se:44 F . VERZIJL : IN GOUDA nrll:12 4e:60,61 7e:77
BASILIQUE DE NOTRE DAME SITTARD l Oe : 44 GAUDA Se:45
BENIAMYN 7e:9l GI\UDA 1730 Be:18
BLYTH BEVERLEY Se:91 GAUDA 1739 Be:18
BAANT PYPE UT nr7:B GI\UDA 1756 Be:18
8.VAN DER MAAS ?e : 30,36 GAUDA:I.P . Be:18
CAFE ?e : 4 4 ,46 GB BORDOLLO GRUNSTADT 9e :l6,23
CAN'T (B)EAT HOME RULE 5e:58 GB r;ORN 8 e:l7
CAR. DE 5 Be:76 GEBRUDER DORN IN GH Se : 17
C.DE IO(NG) IN GOU(DA) ?e:77 GEBRUEDER DORN IN GRENTZHAUSEN EBG Se : 18
C:D:ROOS : GOUDA ?e:77 GEHULDIGD 12 MEI 7e:36
CIT.VA.~ ANTWERPEN 7e:B GELD 7e:64
:C :R:HOF GOUDA nrll:8 GERMANY Se:93 7e:46
CRINSBOSTORR? Se:92 GERRIT VAN WESDYK nrS:8 4e:34
c.s.B.KER Se:44 G.GLAS/IN GOUDA Be:12
C.V .LEEWEN/IN GOUD(A) Se: 12 GH Be: 16
D 9e : 62,63 G:IONKER IN:GOUDI\ nrll:10
DANEN 7e :91 GM 7e :44
D.BLOEIENDE PYPEHANDEL O.ROOKENDE LANDMAN GNACENBILD HEIMBACH l Oe:79- 80
GOODI\LL FAREHA.'I Se: 90
lOe : 70, 71 GOUDA 7e:47,77
DE GEKROONDE MOOREN lOe:71 GRONIN 7e:64
DE GELAARSDE KAT VAN MOEDER DE GANS 7e:28 GRONING 7e:64
DE GOEDE VRINTSCHAP EN VREDE 4e:70 GRUSS /\US BARWEILER lOe:78
DE GOEDE VRINTSCHAP MET SMAAK TE GRUSS AUS Ll\?IGENFELD l Oe:86
GUODA Be: 18
CONSUMEREN A;I;SON 4e:66 lOe:70 G. V.D.KINT IN GOUD nrll:7
DE HELD VAN WATERLOO enz. nrl:10 9e:43 :G.V.SCHUT GOUDA n rll :8
DE I ONG Se: 44 GWGWGW enz. 4e:66
DE KROON SCHOTEN 6e: Bl,B3 7e :7 5 H 7e:46 Be :47
DENEMARKE 4e:66 HARLINGEN Be:12
DE ROOS 7e:77 HARVEY YI\R.'IOUTH Se:93
DE RYZENDE HOOP+ CW •. HAGE nrll:3 HI\US SEEFAHRT + BREMEN nr3 :10
DE TWEEDE WILLEMS MOED, WAARAAN •. enz. H.CORNELIUS lOe:BS
HEILIGTÜHER Z.AACHEN lOe:74
nrl:10 HENDRIK VERSLUYS + HVS nrl :S
DIE NI\ER ORANIEN HAICKT OOK DESE PIP HENKES nr3:10
., .HENRICH •Sl'AANCH . · Se : 44
NIET LAECKT l 0e:9B HET VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE VIVAT
DIEU ET MON DROIT 4e: 6B
DIRCK ENT VOGEL Se: 44 ORANIE 4e:66
DOOR NEERLANDS VLYT. EN WERKZAA.'IHEID • . enz .

nrl0:2

19

HG Se:16 LEEVARD 7e:66
HOHR 7e:44,46 L.FIOLET à ST.OHER 4e:47
HOLLAND 7e:77,9J LEONARDUS ERAS 6e:64
HOME RULE 6e: 58 LETZERT 4e:20 6e:17
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE GOD BLES THE LEVE NEE=Ds VORSTEN 7e: 28
LEWAARD 7e:64
KING 4e:66 LUCAS DE IONG Se:44
IE MJ\INTIENDRAY 4e:68 LUCKAS DE IONGH Se:44
VIVAT DE PRINS EN PRINCES L.VERRYST lOe:94
L:WAAR!l 7e:64
V:ORANIE 4e:64 12 MEI 1889 7e:36
MIJNEN DEGEN IN HANDEN VAN DE KONING VAN
HP Se: 52
HQUIRINUS lOe:87 PRUISEN 7e:ll
HRICUS SCHWADERLAS IN HOHR 1781 8e:23 MOBILISATIE 1939 9e:87
H:WYS GOUllA nrl2:l8 M & T 7e:44,46
IACOB L. IN H.G. nrll:4 MUTTERGOTTES BORNHOFEN lOe:78
IAC08 REMMI nrl2: l 7 NASSOU;ffl DE ZEEUWEN lOe:89
IAN IACOBSZ VA 6e :l4 7e:75 NEDERLAND EN ORANJE 7e:28
IAN:SHIT IN:GOUDA nrl l:10
(I)DANEN IN GOUDA Se:43 NEERLANDS HERSTELLING 7e:28
I.D.K.RAAL 5e:43 NICOLAES BAKXER nrS:13 6e:23
IN CORNELIMUNSTER H,>.BICHANDICH ENZ. lOe: 8 5 NIEtrvE(LD) 7e:77
IN GOUDA Se:43,44 6e : 30,36 7e : 77 8e:l6,l8 NOTRE DAME DE HONTAIGU lOe:53
IN HEIMBACH HABICHANDICH ENZ. lOe:80 NOTRE DAl-!E DE MORESNET PRIEZ P.NOUS
IOHAflNES SOCKLING G .H. S. nrll:4
I OHANNES ROTEN.8. Se:22 lOe:55
IOHAN.NE.S.SCHMIT 1 745 Se :22 1813-17 NOVEMBER-1863 7e:26
IOHANNES STEINEBACH IN HOR Se:22 O.L.VROUW VAN SITTARD lOe :44
IOHAN T.STAUSER nrll:4 ONDER HET HUIS ORANJE NASSAU 7e:28
IOHNE SDORN nrll:4 ONS GENOEGEN nr3:10 nrl2:2
IOHNES KNETH 5e:2J ORANJE BOVEN nr6:l2 7e:26
r.o.H.T.STAUBER IN GRENZ!iAUSEN nrll:4 OVERWEGEN 7e:9l
OVER'NEGEN GOUDA Se:43
IONAS 6e:74,75 OYE: 9e:50
IONAS 1633 7e:75 9e:83 PER DE LICHT ANNO 1 633 7e:75
IONAS 168 3 Se:20 PETER DORN I nrll:4-6 8e :20
I.O.U.A.M Se:93 PETER IUNG nrll:4
!PLET CHERT nrl2:17 PETIT A MONS Se:46
ISER: .. H.DESH:HIL Se:20 P.GOEDEWAAGEN nrl0 :8,11
P.J . K. 7e:46
ISERIHM Se:20 P.LENS:IN GOUDA 7e:77
I.STOHHAN nrll:10 PLUS ULTRA Se:76
IURIJWES 7e:81 PRINCE/ GOUDA 7e:91
I.V.LEEWEN IN GOUD nrll :7 PRINS EN PRINC VA(N) NASS:WEILBURGH 4 e :64
I.W.&.C. 7e: 46 P.V . D.H. IN GOUDA nrll:10
IW IN LEEDS 5e:93 P.V.D.WANT GZOON 7e : 93
J CRITC FIELD Se:93 RP-'iSES II Se: 2 5
J D nr9: 13 REFORM 6e: 58
J&G.PRINCE/IN GOUDA 7e:93 ROI DE PRUSSE 9e:98
(J)OHANNES KLEUTGEN 8e:20 ROYAL WEDDING 29th JULY 1981 Se : 18
J . P.ZWIER N.R.HUSEUM nr7:l SAINT NICHOLAS nr3:l 0
J . S.H. 7e:44,46 SCHEEPIES PYPE 7e:l9,77
J.S.R. 7e: 44 SCHOONHOVEN nrS: 1 3
JUBELFEEST 7e:36 SCOTT HULL Se:91
KEEVI L PIPE Se:43 SEDAN l SEPT.1870 7e:ll
KEVELAER lOe:35 SHE~.REY GAINSBORO Se:93
KEYSER KEYSERIN 4e: 62 SOC~ETY NEW YORK nrJ:10
KIRCHE VON BARWEILER lOe:78 SOL:JUST:ILL:NOS. nrl;6
KOFFI PYPE 7e: 77 SPA~I H!SPAN 4e :64
KONING EN ORANIE HOUD STAND TER ERE VAN STAD UTRECHT 1759 nr7:3
ST. CORNELI US lOe: 8 3-8 5
NEDERLAND nrl0:2 STEINEBACH IN GOUDA Se: 16, 22
KONINGIN VAN HONGAR(YE) 4e:66 ST ..70DOCKUS lOe : 86
KOOPHANDEL EN ZEEVAART GOED IN STAND DAT ST.QUIRINUS lOe :88
TABAC DE ST.OMER 4e:43
IS DE BLOEY enz. nrl0 :10
KRIJN DIRKSE VORMMAKER 9e:50
K.VERBY Se:44
LAMA 7e :4 4 ,4 6 ,47

20

TASKFORCE FALKLAND ISLANDS Se:63 PERSOONS-, PLAATS- en ZJ\KENREGISTERS
TE GOUDA 5e:74
THE PARNELL MP PIPE 6e:59 Aalbrecht,Hendrik Se:85
T.PYPIE EN T.GLAASIE IS DAT NIET LEKKER Aalsmeer nr7:3
aap (uithangt eken ) nr2:8
BAASIE lOe:9B Aarlanderveen Se:40 Be:37 9e:94,98
TROUW AAN KONING EN VADERLAND VRIJ"à!LLIG Abbring,Popko nrS:5,14 Se:96
accijn3 4e:75
1B30 1B31 Se: 72 accijns op pijpen nr2:7 nr7:6 nr8:8 nr9:3
.T.V.D.HELM nrll:10
'T VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE 7e:6B 5e:5,6
UIT GOUDA Se:44 accijns zie ook bij belasting
U.L.FRAU V.BARWEILER lOe:78 Achterberg,Christiaan nrl:3
VAN DER PLAS '5 BOSCH TABAKSFABRIEK MARKT Adr(iaans?),Antonij 7e:56
Aelbrecht,aar tsbisschop lOe:51
N0. 2 6e:64 Aerden,Jan Jacobsz. van der 6e:14
VE9RY Se:44 7e:91
VERSCHUT IN GOUDA Se:44 7e:79,91
VERZIL Be:45 agaatsteen nr9:S Se:41 6e:42 7e:16 lOe:4
VIVAT DE PRINS EN PRINCES VAN ORANIE
zie ook pijpenvervaardiging en
7e:66
VIVAT ORANIE Be:26 glaassteen
VIVAT.REX PRUISEN 4e:68 Agt,Huybert van nr5:9 Se:85
V.KEULEN/IN GOUDA Be:12 Aken Se:2 lOe:74,79,81
v.KEVELAER l Oe:33 Aken,Anneke van 9e:52,54
vos 7e:52,53 Aken,Gijsje van 9e: 52
VRANKRYK DAUPHIN 4e:64 Aken,Mieke van 9e:52
VREDE IN ONZE DAGEN 4e:62 Aken,Teunis van 9e:52
VRIJHEID,GELIJKHEID,BROEDERSCHAP 9e:94 Akker,Abraham (van den) nr5:6,7 Se:85

W 7e: 36 6e:38
WAPEN VAN l\..~STERDl\M ZOELEN TE ARNHEM Alacoque,Margaretha Maria lOe:42
Albermann,Wilhelm l Oe:55
Be:49 Al bers 5e: 71
WATERLOO QUATREBRAS 1813 nrl2:2 Alberts,Aldegonde 4e:86
WATERSNOOD 1916 MARKEN Se:69 Albigenzen lOe:31
WATERWEGEN AMSTERDAM ROTTERDAM nr9:9 Albrecht,Hendrik nrS:8
w.BORDOLLO GRUNSTADT 9e:16 Algemene Werklied en Verbond 7e:92
W.C.H.FRISO PRINS VAN ORANI.GESTOR.OCT 22 Alkmaar Se:56
alleenrecht 6e:79,92,95 7e:54
HET JAAR 1751 7e:68 Alphen aan den Rijn nrl:8 nrS:7 Se:40-45
W.COPE WOOLWICH Se:91
WD 1739 Be:20 6e:23,34,39 7e:74 9e:8-12,90-95
W.DORN 6e:17 lOe:68,70
WHITBREAD nr7:5 Alsbach Se:14-24
WILEM DORNI nrll:4 Alafeld 7e:44
WILHELM 7e: 28 amateurssigaretten Se:69
WILI( )MS KE( )EET Se:92 amateurshag Se:71
W.MEURX/IN GOUDA Be:12 amateurtabak Se:69
WOERLEE IN.GOUDA nrll:10 Amersfoort nr7:9 Se:50
W.REM . . . . . . . SEN Be:24 Amsterdam nrl:18 nr3:10 nr4:14 nr7:7
WYS IN GOUDA nrl2:18 nr8:4 nrl2:12 4e;28,S0,56 Se:31,33,
Z.A."lDENKEN l\..'I KEVELAER lOe:33 35,57,62,64,66,76, 77,87 6e:8,70-72,
Z.ANDENKEN V.KEVELAER l Oe:35 92 7e:57,74 Se : 50,91-100 9e:26-34
Z.A.V.KEVELAER lOe:37 lOe:27
Z:E:DE BARON CHASSE 7e:8 Amsterdam eiland (Spitsbergen) nrl2:12
ZEELAD 7e:64 l'Amo ureux,Marie 4e:85
ZEELANDIA 4e:68 Andenelle Be:46
ZUM ANDENKEN AN CORNELI(I)MUNSTER Anden~e nr9:7 4e:46 lOe:53
Andennes Be:46
lOe:83,84 Andriesz.,Frans 6e:93
Angola. 6e:l
't Anker,Abraham van ?e:79
Anser,Benjamin 7e:79
Ansl ijn,Oavid nr7:7
Antoni(n)us,H (bisscho p) lOe: 31
Anto nius van Lissabon l Oe:31

21

Antoniug van Padua lOe:28,31,53 Begeer,Jan Wouters nrl:6 Se:38
Ant~erpen 4e:57 Be:46 lOe:31 8egeer,Willem nr9:5
arbeidscontract 6e:92 begraven 6e:44
arbeidsloon nrB:10 nr9:5 4e:71,Bl,B2,95 belasting zie ook bij accijns
belasting op brandstoffen Se:5-8
Se:S-7,12 belasting op pijpaarde Se:5,8
zie ook bij lonen Belge aux agues 4e:45
arbeidsomstandigheden 9e:65-68 lOe:S-10 Belge aux Serpent Se:45
Ardennen 6e:82 België Se:90 6e:3 lOe:43
Arents,Grietje nr8:5
Arents,Pietje 6e:93 Ben,Willem Joh. van der nrl0:2
armenzorg 6e:41 Ben,Theunis van der nrl0:3
Arnhem nr2:S Be:49 Bendorf 8e:15
Arras 4e:43
Ashanti nr12: 11 Berbach,Johann George 4e:8
Assdn nr2:S Berg,Abraham van den 4e:56 7e:79
Assisi,Franciscus van 10~:31 Berg,Alexander 6e:93
Aten,Janus (Adrianus) van nr5:6 Se:86 Berg,Jan van den Se:37
6e:38
Aten, Leendert (van) nrS:12 Se:86 6e:38 Berg en Zonen,W.v.d. 6e:8
Berg en nr7:6 Be:46
Atvoort,Jan Se:62
Aud ebert 7e:93 Bergen op Zoom Se:3
Audeber t,George 4e:44 Berger,Jakob 4e:8
Autroche 4e: 46 Berger,Johann jr. 4e:8
Ayto,Eric Se:18, 19,21,63 Berger,P.J. 4e:85
Azië Se:8 Berger,Weimar 4e:8
Azteken 9e:38-42
Berg huis, Hermen Cornelis 7e:57
Baalen,Gerrit van nr4:12 Bergmans,fam. 6e;26-31
Baalen,Jan van nr4:14 nrS:1 ?e:79 Be:43
Bergmans,Henricus Ludovicus 6e:3
lOe:5 , 6,9 Bergmans,Jacobus (Jacques) 6e:4,S,31
Baas van Alkmaar,Adriaan nrJ:6 Bergrnans,Johannes 6e:5
Bacchus Se:16 Bergmans,Louis 6e:3,4
Backker,Dionys (Neys) 6e:93 Bergmans,wedu·Ne L. 6e:26
Baisieux,J.B. 8e:47
Bakker,Adriaan nr3:5 Bergmans,Maria Ida 6e:3,6
Bakke r,catharina 6e:61
Bakker,Nicolaes nrS:13 Se:84 6e:23,94 zie ook bij Trum-Bergrnans,~aria I da
bakloon 4e:2B,29,31 4e:40 6e:39 8er~el,Barent van nrll:10 Se:44 7e:79
Balbian,Jan 7e:50 Berlo,J.B. Be:45
Balen zie Baalen Berlijn 6e:50
Balkan 7e:39 Berrno ndsey Se:20
bandversiering nr12:4-ll Se:34,36,39,43
Bernardus,Adriaan Pauwels nr8:8,14
6e:14 Bernet,Alette 9e:52
Banneux lOe:55 Bernet,Dirk nrS:7 nrll:14 Se:85 6e:38
Barbados Se:76
Bar ends zie bij Barentsz. 9e:69-71
Barentsz,Willem nr12:12 6e:97
Bargh,Jurrien van den 7e:56 zie ook Barunet
Barker,William Se:90 Beurskes,Marie 4e:87
Barras,George A.A. nrl0:4 8e:69 9e:18 Beverley Se:90
Barunet,Dirk 9e:52-54 lOe:50 Bijbel Se:89- 94
bijmerk nr7:6 4e:38,46 Se:3,5,9,41
zie ook bij Bernet
Barweiler lC·e: 77 Se:16,44,46
Basselaar,Lc dewijk nr4:12 Bik,Jacobus nrS:1
Bastin- Nosset 8e:44 Bilthoven 4e:38
Baumbach nr9:15 4e:22 ?e:40,42,44,46 bilzekruid 9e:38
Bird,Edward 4e:50
Se:14-2• lOe:35,79,83,86,88 Birmingham nr6:2
Beek,Pel Eversen van 4e:20 Bladel- Eersel 6e:3
Beelo,Helena nr8:2 6e:68,69 bladerkroon Se:80
Beerman,Cas par nrl0:8,9 Blanchard lOe:42
Beets,Nicolaas 6e:2 Blanc-Garin & Guyo t 4e :93
Beffert,Henry nrS:S Blaricom,Cornelis van nrl:3
Begeer,Adrianus ?e:79
Blaricum den Oude,Cornelis van 4e:33,36
blindstempel Se:38
bloem/plantmotieven nr8:13

blo emrank versiering nrS:4 4e:64 Se:87,88
Blcem,Catherine 4e:BS

Bloem,Cath.Maria 4e:86
Bloem,Elisa 4e:85

22

Bloem,Jacob 4e:85 brand(veiligheid) nr7:7 nr9:ll Se:58 Be:4
Bloem,Johan 4e:BS Brants,Helena 7e:54
Bloem,Peter 4e:85 Brass,Johannes 4e:8
Blok,Dirk nrl:4 Breda lOe:53
Blok,Roeland 7e:79 Bree 6e:3
Blokland,Nicolaas L. nrl0:9 lOe:5 Breiden,Annemarie 4e:6,86,87,92,93,95,97
Breiden,Hendrik 4e:86,93
Blom,coen 7e:79 Breiden,Johan 4e:86,93
Blom,Hermanus 9e:32 Breiden,Mathias (Mathij9) 4e:86,93
Blom, Isac 7e: 79 Breiden,Peter 4e:86,97
Bloys van Treslong nr4:4 Breidem,Peter Francis 4e:86
Blyth,~illiam Se:90 Breiden,Peter Jacob 4e:86
SM-pijp l Oe: 72 Breiden,Peter Mathias 4e:86
söckling,Hennrich(k) 4e:19 7e:88 Breiden,Willem 4e:86
Böckling,Johann(e9) nrll:4 4e: 8 7e:88 Breiten zie Breiden
Brem,Andries nrl2:9 ?e:79
boekweit 9e:5 Brem,Cornelis 4e:71
Boele Eggens Sergiant nr8:7 Bremen nr3:10 4e:SS
Bremmert,Aart nrll:8 7e:79
Boerema Se:96 Brenkman,Jan lOe:94
Boesveld,Abraham nrl0:2 6e:94 Breur,D.C. 6e:94
Bogaart,Aatje van den nr7:7 BrLelle nrS:2,4 nr6:3
Brijten zie Breiden
Bcgaert,Jean Se:45 Brink,Hans nr8:S
Böhlr.er,Johann 4e:8 Brocquard,pater lOe:28
Bokhoven,C. lOe:5 Broek,Abraham van der nr12:3 7e:79
Bommel,Lammert van 8e:36 Broek,firma P.B.van der nr6:8
Bommel,Leendert van nrS:12 Broer,J. Se:43
Broere,Lijsje 6e:94
so~mel ,Matthijs van nrS: 13 Broeren,Pieter 6e:94
Browne,Thomas Se:90
Boms,Jan 7e:79 Brugge Se:45
Bon,Robert ?e:74,75,79,91 Bruijcker,Charles de Be:46
Bruijn,Trijntje de nrl0:3
Bonn nr8:7 Bruijnvis,Maarte 7e:79
Boombinder,Denijs Se:95 Brunswijk zie bij Helmstadt
boompjes,drie (wapen) 4e:55 Brunswijk-Wol fenbüttel,hertog van Se : 2
Boot,Pieter Be:37 9e:98 Brussel 4e:93
Boot,Rut nrS:l Budding,Hendrik nrS:8
Boot,Simon nr9:9 Bukkene,Govert van den 6e:94
Boot,Th. nr9:7 Bult,Hendrika Frederi ka nr8:10
Booy,Abraham nrl:6 Burger, Dirk nrl2:3
Bordollo,Bernhard 9e:13-23 Burgkle,George 7e:75,79
Bordollo,Frans Joseph 9e:13 Busman,Hendrick lOe:29,30,31
Bordollo,Joseph Anton 9e:13,14 Buuren,Elizabeth van 4e:34
Sordollo,Wilhelm 7e:88 9e:l3-23
Cadzand Se:6
Bornhofen lOe: 78 Caesar,Peter 4e:19 7e:88
Bort,Robert 6e:94,95 Calais 4e:43
Borzele,Leendert van 7e:79 calcineren 6e : 83
809, Hendrik 7e :79 Cambridgeshi re Se:90
Boskoop 4e:56 Carneroun 7e:97,98
Eosman , Willem Jorisz. Be:95 Canarische Eilande n Se:76
Bossems,Marque~ ite 4e:91 cana ster Se: 7ó
canuto 9e : 39 , 41
botter Se:66 Cappel ier ,Jean ae:45
botteren 4e:9,23 Se:87 , 88 c a r lier ,Arno ut (Ary ) 7e: 79
Carli e r ,Maarten nr9 : 6
zie ook bij pijpenvervaardiging c arolina,pr inses 4e : 64
Bovene,J . Gz . van Se:43 Casteau Se : 47
Ceroen,Wi lhe l mue 6e!6l
Bovene,Johannes van Se:26 Chancel nr7:l0
aoy,Jacob nrï :6 4e:83 Charles , prins Se :18
Boycot , kapitein 6e:58
Boyesman,w:. ll i am Jarreson z ie Bosman 23
Brabant nr12: 12 Se: 6 6e:8,15- 17

Braem, Funietie 9e : 32
Br aems ,Meij~dert 9 e :32
Bragernes n;;7 :6
Bragge coll~ctie nr6 : 2
Bragge ,Will i am n r 6 :2
Bramber 6e : 46
Sramrr.ert,Teun is 7e:79
Brarr~e r t ,Willem nr9:7 7e:79

Charles I 4e;Sl Se:21 Debevere nr9:12 6e:81 lOe:19
Chassé,David Hendrik 7e:8,10 Debevere,Josse Se:46
cherubijn op wijnvat 4e:66 Declercq,fam. 9e:63
Chester Se:90 Deffet,L.J. Se:44
Chevalier,Jules-Jean lOe:42,43 Dehue,Johannes Se:44
chillum nr3:9 Dehue,P. 6e:8
China Se:74 Deij~,Jacob Dirkszoon nrl:2 4e:29
Chokier l Oe :53,55 deken 6e:39,43,44
Christiansand nr7:6 Demond,Elisabeth 4e:86
churchwarden nr3 :10 Denemarken nr7:6 4e:66
Claes,Annetge 6e:94 Detailleur,Francis 9e:63
Claesz.,Thomas 6e:94 Deventer nr2:5 nrB:4 4e:8 Se:26
St.Claude nr2:5 Se:4 6e:4
cliché 4e:55 7e:6,55,56
Coblenz 6e:3 Dèvres 4e:43
Cock,Berend Jans nrS:11,14 Diana,Lady Se:18
Cock,Jan Jacob nrS:6,11,14 Didden,Gertrudis Elizabeth Se:11
Coeberger,Wenceslas l Oe :51 Didden,Maria Catharina Se:13
collectie 6e:46 7e:21 Oieppe 4e:43
Collinee,Jacobus nrl0:9 Dieveren,Jan van lOe:47
Colijn,Gaspard Se:45 Oijk,Teunis 7e:30
co~missaris (Gouda) 4e:ll Dijk,Willem van nrS:15 Se:85,86 6e:38
Consi (sigarettenmerk) Se:69 Dirka,Dirk 7e:80
Cool,Johan Hendrik 9e:52,54 Dirkse,Krijn 9e:50
Coolen,Jean Norbert 6e:ó0,65,66 Dobbelman nr9:l
Cope,William Se:90 Dobbelman,Louis Se:71 lOe:71
Corbolt,Hendrik 7e:55 Dohr zie Doorn
Corbouwt zie Corbolt Door zie Doorn
Corcilius,Johann 4e:8 Ooorn,Litteraer Se:77,78
Cornelimünster zie bij Kornelimünster Ooorn,Willem (Guillaume) 4e:96,98
Cornelis,Claasje 4e:20 Doornik Se:47
Cornelius,St. lOe:81-85 Doornik,Jan 7e:56
Cranenvelt,B.C. 6e:99 doorroker nr6:8 nr9:ll,16 nrl0:4 7e :93
Cratz, Be:44
Crefeld 4e:80 Se:69,72 9e:13-23,85-87 l Oe :2,48
Crefeoeur,N.J. Se:43 lichtbeeld nrl0:4
Crissel,Jan nr7:7 Tip-Top nrl0:4
Crithfield,James Se:90 doorvoer 4e:56
Croen,Balthus 6e:78 Dordrecht 6e:8
Croen,Cristiaan 6e:77.78 Dorn (genealogie) lOe:21
Croon zie Croen Dorn,Gebrüder Se:17
Charles erop and Son 6e:sa Dorn,Henrich 7e:90 lOe:22
cucufond 4e:45 Dorn,Jacob 4e :8
cup-tie nrl0:5 Dorn,Jacob Henrich 4e:19 7e:90 Se :18
Curtriersche Pfeifenzunft 4e:8 Dorn,Johannes nrll:4 nrl2:17 7e :88
Se:16-18
Daal,Reijner van 4e:90 Oorn,Johannes Henrich Se:17,18
Dalen (Drente) nr2:4 Dorn(i),Peter nrll:4 nrl2:17 4e:16,22,
Dalen,Arie van nrS:6 23,86 7e:88 Se:16-20 l Oe:20-23
Oam,Cornelis Se:36 Dorn,Peter Willem lOe:22
Damman,Albartus 7e:79 Dorn(i),Wilhelm nrll:4 4e:8,16,20,22
Damman,Jan 7e:79 7e:88 Se:16,18,20
Dancer,J.B. nr4:2 Dorst,Cornelis van 6e:99
Danens 7e:80 Dort,Piet(er) van 6e:94,99
Oanens,Jacob 7e:80 Douwe Egberts nrS:15 lOe:57
Danens,Jan 4e:55 Se:44 Dran-men nr7:6
Daniel-Broelan(?),W 7e:80 Drenthe 6e:50-57,77-80
Danis,Jacob nr9:9 Driekoningen lOe:27
dateringsmethode (Friederich) nrS:12 droogkamer nr9:ll
zie ook bij pijpenvervaardLging
nrll:7 4e:59 Se:2,38,50 9e:35 Droat,Cornelis van nrS:7 Se:85 6e:99
David,HLlarius Jozef 9e,62,63 druiventr os versiering Se:35,46 lOe:61
David,Jozef Leopold 9e:62,63 Druten Se:7
DC 3 9e:86 lOe:2 Duhamel de Monc eau nr8:17

24 Duijff,Benjamin nr7:7

Duijn van Velzen,firma Nico van nr6:8 Esch 6e:16,17,60
Duin,Arie 7e:80 Escharen 6e:88,89
Duin,Hendrik 7e:80 Eskens,Leendert 4e:34
Duinkerken nr4:ll 4e:43 Essen 4e:95
Duitsland Se:2,4 6e:3,l7,50 7e:77 Essen,F.van Se:43
Duméril-Leurs 4e:43 Essen,P.van nrll:6 7e:32 Se:43
Duméril,Constant 4e:44 Essen,w. van nrll:6
Duméril,Emile 4e:44 Essen,W.F.J.van Se:43
Dumernie t,Johannes Andries 6e:61 Essen,W.T.C. Be:43
Dunkerque zie bij Duinkerken Eu skirchen l Oe:79
Duq,~esnoij,P.J. Be:46 Even,Barend van nr4:13
Duren zie Duuren Everts,Hend~ika nr8:7
Düren lOe:79 expo rt 4e:62,85 Se:2,5-7,38
Ous,Jan Jorisse lOe:47
Faam,rooktabak lOe:57
Ous,Jan van der lOe:47 Faber,Wilbrandus nr8:6
Dutch funnel elbow angle trade pipe 4e:50 Falkland Se:63
Duuren,Dirk van nrS:7 Se:85 6e:38,94, Fareham Se:90
Faulbach Se:15-24
96,97 Faust,Kuno 9e:4
Duuren (den ouden),Gerrit van nrS:8,85 feestkoek lOe:27
fermenteer inric hting Se:71
6e:38,94,95,99 fermenteren lOe:59
Dwingeloo nr2:3 fidi bus 7e:70
Filips II lOe:51
Ec k,Wouter Jans van nr7:9 Se:54 filt Se:88
Edam Se:87,88 Fij t,Valentijn nrB:5,14
"Eendracht maakt Magt" (genootschap voor Finchenko ff,Christian nr7:6
Finken,Andries Se:13
de wapenhandel) 4e:52 Finsburg Se:90
Egypte Se:25 Fiolet & Audebert 7e:93
Eifel lOe:79 Fio let,Louis 7e:75,90, 9 2
Eijk,Teunis van 6e:64 Fiolet,Louis Max i milien 4e:43
Eijkelkamp,Jan 4e:35 Fi olet,Thomas 4e:43
Eij sveld,Geertruij 9e:52 flapkan lOe:97
Eikske lOe:54 fleur de lis zie lelie,Franse
Eling (de jonge),Abraham nrll:8 7e:80,91 fluitjes nr9:14 6e:4 Be:1, 66
Eling,Benjamin nrll:8 7e:91 Fokk er,Ary nrl0:8,9
Elizabeth I Se:22 Fortuijn,Ary nr4: 13 7e:S0 ,80
Elizabeth-pijp 4e:50 Se:20
Ellens,Wemeltje nrB:11 Foctui jn,Passchier 7e:S0,80
Eltjes,Pieter nrS:10,14 Fossion,wed.Jean Jos Se:46
Eltjes,Sijtse nr8:10 fotografie 8e:ó6
Embden,Jan van nrB:4,14 Franc,Evert 7e:74,75,80,91
Embrechts,Maria 4e:52,53 Franck,Peter Arnold lOe:54
Emden Se:57 Frankforter pot Se:8
l ' Emir Se:16 Frankrijk nr9:3 4e:75 Se:3,4,6,8,77,90
Emma,prinses nr4:2
Endenburg 7e:80 6e:3 lOe:27
Engeland nr9:3 Se:4,20,38,66,77,89 6e:58 Frans I 4e:62,64 Se:2 8e: 76
Engelse Roos Be:95 Franssen,Truida nr8:7,9
Enkhuize n nr12:12 Se:26,58,87,88 6e:75 Frechen 4e:75
Frederica,Louise Wilhelmina 5e:46
lOe:92-93 Fredericks 7e:58
Entvog el,Dirck Se:44 7e:80,92
Eras,Arnoldus 6e:65 zie oo k bij Freriks
Eras,Carolus 6e:65 Frederik,prins G.M.N. nr 4:4
Eras,Cornelis 6e:65
Eras,Franciscus 6e:65 Frederik II,koning van Pru ise n 4e: 6 4,75
Eras,Jo annes 6e:65 Frederik Hend rik 4e:51 Se:22
Eras,Leonard 6e:60-67 Se:43 Freriks,H.G. Be:43
Eras,weduwe 6e:8
Ergens in Nederl and (tabaksmerk) Se:69 zie ook b i j Frederic ks
Erp,Antonie van nrS:7 Se:85 Be:36 Frie sche Heerenbaai lOe:57
Erp,Jacobus (Kobus) van nrS:12 Se:86 Fuchs,Elis abeth Se:13
Fuller, Thomas Be: 99
6e:38,6l fumeu s e zie bij ~oker sst oe l
Erp,Jan van nrS:9,11 Se:86 6e:38,61 Fürstenberg- Waldeck nrll:3
Erp,Petru s van 6e:61

25

G (symbool vrijmetselarij) Se:89-94 Goedewaagen,Pieter nr9:12 nrlO:B 4e:42
Gainsborough Se:90 Goedewaagen,Pieter (vervolg) Se:96
Gambier nr4:2,3,9 4e:24,93 Se:4,15-17 Goedewaagen,Thobias nrl0:9
Coedewaagen & Zoon,P nr2:6 nr9:12 Se:74
7e:32 9e:98
Gauloia 7e:32 6e:58 7e:30,36,38 Be:43,78-89
Geelen,Pieter van nrS:l lOe:5,9
Geertsema,Johan nr8:7 Goedvolk,Christina nr8:2
Geldere,Jacobus van nr3:6 Goejanverwellesluis nr9:7 4e:52 6e:34
Geldern lOe:29,30 Goliath nr6:B
Gend,Catherine 4e:86 Gondlach,Willem 4e:92
Genderen,Jacobus van 6e:23,38,94,98 Goodall,J. Se:90
Gorinchem nrl:B nrS:6-15 nrB:4 nrll:14
Genderen,Jan van nrS:11 Se:86 6e:23,38,94 Se:S,9,85,86 6e:8,17,23,38-45,61
Genderen,Machiel (Maggiel) van nrS:13 Se:2,5,7-9,29,30,36,60 9e:46,47,
52-58,69-72 lOe:50
Se:86 6e:38,95 Gouda nr2;5 nr4:13 nrS:7 nr6:7,8 nr7:l
Gennep lOe:22,23 nr9:l,2-ll nrl0:2-6 nrl2:12 4e;8-23,
Gent Be:45 41,42,50 Se:l,526,38,40,66,72,78,95,
Gent,E.van Se:43 96 6e:15-22,39-45 7e:26-38,SO
Gent van Appelteren,Johannis 4e:30 Be:34,37-43,60-62 9e:35-37,46,47
George III,koning van Engeland 4e:64 Goudsche genootschap voor wapenhandel
Gerhard,Eugen en Ottmar 7e:44,46 4e:52
Gerridtz.,Pieter Se:77,78 Govaert,Aeltje 4e:SO
Gerrits,Jan nrS:7,14 Graaf,Oirk de 4e:35,36
Geselschap,J.E.J. Se:26 Graaf,Pieter de nrl:7 nrS:13 4e:32,37
Ghana nrl2:ll Se:86
Graaf,Simon de 4e:33 Se:86
Gibbon,J. Se:8 grafvondst nr3:2
Gidts,Jan de nrl:10 nrlO:B 7e:32,34, 8v Grammond 8e :45

lOe:5,6 Granenveld,Bastiaan Cornelisz. 6e:99
Gie9sen,Johann Wilhelm 4e:8 zie ook bij Groenev~ld
gietklei 8e:69 9e:16
gilde,cremers nr8:4 Grappin 6e:4
gilde,pi jpenmakers nrS:5 nrll:14 4e:8
Grappin-Terminus 6e:4
Se:40 Ge:39-45,92,93 Be:14,17,52 's-Graveland nr7:2
lOe:47,50 ·s-Gravenhage nr4:13
gildebrief 6e:39-45 gravering 4e:10
gildebroeders 6e:40-45 Grave-Velp 6e:88-91 lOe:33
gildeknecht (knaap) 6e:40-44 Great Yarmouth Se:90
gildemeester 4e:8 Greefrath,Anna 4e:93
gildeproef nr9:2,5 4e:55,57 6e:40 Greefrath,Anna Elisabeth 4e:95
Gilis,weduwe Se:46 Creefrath ,Anna Maria Elisabeth 4e:95
Gillis,Peter Se :90 Creefrath,Cornelis 4e:91-93
Gillisz.,Hendrick 6e:94
Gils,Haria van 6e:65 Greefrath,Cornelis Francis 4e:92
Greefrath,Francis 4e:93
Girrebo,Jan 7e:80
Givet 4e:93,95 Se:15 Greefrath,Frans Cornelis 4e:95
glaassteen nr9:S Greefrath,Herman 4e:93
Greefrath,Jan 4e:91
zie ook bij agaatsteen Greefraeth,Jan (Joh.) Hendrik 4e:92- 95
Gladstone 6e:SB
Glansbeek,Jan nrl:7 nrS:9 4e:33,35,37 8e:44
Glas,Arie 7e:80 Be:43 9e:98
Glas,Gerrit Se:12 9e:98 Greefrath,Johannes 4e:93
glazen nrll:14 4e:9 Se:37,41,87 6e:42
Greefrath,Maria Sibilla Carolina 4e:95
7e:16 Be:99 Greefrath,Sibilla Elisabeth 4e:95
zie ook bij pijpenvervaardiging Greefrath,Wilhelm Frans 4e:95
glazuur 4e:29 Green,Elsgie 6e:70
glazuurplekken Se:56 Grégoire,Armand 8e:47
Cöbbels 6e:5 Grenzhausen nrll:4 4e:19-21,38 ,85-88
Goedewaagen nr2:S nr4:2,7 nr9:l Se:73,90
6e:S,58 7e:34,63,75,80,91 9e:18,BS- Se:10,13 7e:88,9ü Be: 14-24
87 l Oe:2 ,48,72 zie ook bij Höhr-Grenzhausen
Goedewaagen,firma nr9:12,l3 nrll:6 nrl2:2 Grenzau Be:14-24
Greve,Willem 7e:56
Se:38 Grevenstein,Pierre Nicolas Be:44
Goedewaagen,Abraham nrl0:9 Groenenberg,Wouter nrS:14 Se:86 6e : 38
Groenendal,Simon 7e:80

26

Groeneveld,Bastiaan Cornelisz. 6e:95,99 Hendrikx,Hendrik nr8:S,14
Groeneveld, %ie ook bij Granenveld Heneman,wed.Frans 9e:36
Groeneveld,Henderick nrl2:9 Henri III 4e:45
Groenhouwer,Sijmen Se:36 Henrietta,Maria 4e:51 Se:21
Groningen nrl:8 nr2:5 nrB:4-15 nrl2:12 Henrij,Francoi9 Be:46

6e:8,77,80 7e:74 Herborn 4e:87
Gros,Elisa 4e:86 Herbus,1'.bel 7e:80
Cros,Marianne 4e:88 Herbus,Hendrik nrl2:3
Grosalmeroot (Hessen) 4e:92 herder(in) 6e:32
grospenning nr4:ll 4e:52,59 Hermannus,Zwaantje nr8:8
Gruytershof,Cornelis nrll:8 7e:80 Hermans,Marie Catherine 4e:86
Grünstadt 7e:88 9e:13,23 Herongen (Pruissen) 8e:44
Guatemala nrl0:15 •s-Hertogenbosch Ge:8,60-67,72 8e:43
Gulden Vlies,Orde van het Be:76,77
Günther,Johann Wilhelm 4e:8 lOe:53
Cuyson,Chretien Pierre Se:45 Hess,Johann 4e:8
Heumen,Gijsbert van Se:85 6e:95
Haarlem nr3:5 Se:31 Heuser,Diederich 4e:8
Haas,Harm de nrS:8,14
Haas,Jacob Cornelia de nrS:8,14 Heuser,Johann Peter 4e:9
Hage,Thomas 7e:80 Heuser,Peter 4e:8
Hagenaar,Barend den Se:2 Heven,Barend van ?e:80
Hamburg 4e:55 Se:38,39,55 Heyden,Barend van der 7e:80
hand onder ketel nrlO:S Heyligerlee nr4:4
hannekemaaiers 6e:50 Heyningen,Cornelis van ?e:57,58
Hannover 4e:18 7e:77 hielmerkstempel 9e:93,94
Hannover,Anna van Se:46 7e:66 Hil desheim ?e:77,90,92
Hansen,Cunera nr8:4 Hilgert ?e:40,44,46,47,90,93 Be:14-24
Hanssen9,Marregien nr8:5
Harderwijk Se;26 lOe:32,85
Harlingen nr2:5 7e:74 8e:12 Hillegers,G.H.L. 6e:95-97 7e:93
Harms,Focco nr8:8 Hilliger,Helchior 7e:75,80
Harms,Harm nrS:9,14 Hillscheid Be:14- 24
Harscamp,Berent 7e:54 Hoekstra Se:96
hart (bi jmerk) 4e:46 Hoerter,P. 8e:24
Hartevier,Jacobus 8e:2 Hofma Se:96
Harvey,w. Se:90 Hofnar sigaren lOe:57
Hase,Jan de 7e:80 Hofwegen Marrigje van nr9:2
Haseler,Garrit ?e:56 Hogenca~p,Albert 6e:78-80
haspel 8e:5 Hogendijk,Antho nia 4e:32
Hogendijk,Johanna 4e:32,36
zie ook bij trompet en Hog enàijk,Joris nrS:10
pijpenvervaardiging Hogendijk zie ook bij Hoo gendijk
Hattem,Berent van 7e:55 Höhr 4e:8,18,19,21,85 - 88,92,93 Se:10 ,13
Haverman,Arnoldus nrS:6,11 Se:85 Ge:38
Heerken3,Haarten nr4:12 lOe:33,37,38
Heijde,Anna Maria van der 4e:50 Höhr-Grenzhausen Se:90 6e: 3, S,31 ?e: 39-47
Heijeksz.,Jan lOe:92- 93
Heijn,Pieter van nrS:13 77,88,90,92 Be:14-24 lOe:20 , 74,77-85
Heijnen,carel nrB:5,14 Hollandia nrl0:4 Be:69, 72 9e :15- 18
heiligdomsvaart lOe:74 Holzenspies,Annemarie 4e:86
Heimbach lOe:79 Ho lzenspies , Elisabeth 4e: 8 5, 8 8 Se:10
Hein,firma ?e:46,47 Hölzenspies,Jaco b 4e: 71 Se: 10-12
Hein,Lothar lOe:32 Holzenspies,Peter 4e:86 Se: 10 - 13
Hein & Sohn,Paul 7e: 44 lOe:85
Heisterbacherro tt lOe: 8 0 l Oe:20,22
Helm,Hatthys van der n rll:10 7e: 8 0 Holzenspies,Peter zie ook Hulsensp i es
Helm,Paulus van der nrll:10 7e:80 Holzenspies,Peter Willem Se:10,11
Helmstadt (nu aru ns wi j k) 4e:92 Holzenspi es,Willem 4e:86, 8 8 Se:10-13
hoofd lieden 6e:39,43
Hen,Jan de 6e:95 Hoog,Hendrik (Henk ) d e 6e:95
Hen,Willimina de Ge: 9 5 Hoog, Huy b ert (Hu i jp) d e nr S : 8 Se : 8 5
Hendriks,Anna 4e:28
He ndriks,Lippe nr8:S,14 6e: 38 ,95,98
Hendriks,Marten nrB:S,14 Hoog,Jan de Se:85 6e:38
Hoog,Piet de óe:95
Hoog,stoffel d e nrS:14 Se:86 6e:38
Hooge nbo om,Phil ip ?e: 7 4,80,93 9e:S lOe : 68
Hocg endijk,Arie Ge:95
Hoogendi j k, J oris Se:86 6e:38,9 5

27

Hoogeveen nr2:S Jansen , Hans nrS:5,15
Hoogstraten,Magtelt 9e:8 Jansen,Hendrik 7e:56
Hoop,Abraham de ?e:80 Jansen,Jan nr8:S
Hoop,Ary de 7e:80 Jansen,Roelof nr8:S
Hoop,Cornelis de 7e:81 Janssen,Anne Catherine 4e:88
Hoorn nrl2:12 Se:56,76,77,87,98 6e:75 J anssen,Dirrick 7e:57
Janssen,Jan 7e:57
lOe:92-93 Jansz.,Bent Se:78
Hoornbeek,Oavid van nr8:6,1S Jansz.,Govert nrJ:6
Hopkooper,Jacob 9e:36 Jansz.,Hije lOe:92-93
Horsman,Hendrik 7e:81 Jansz.,Jacob Se:78 l Oe:92-93
Houbraak,Gerard nr4:13 Jansz.,Marcelis nr3:6
Houbraak,Gerrit nr4:13 ?e:80 Jansz.,Pieter lOe:92
Houbraak,Hendrik nr4:13 Jansz.,Wm. 7e:57
Houdijk,Martinu9 6e:61 Janszn.,Arent nrJ:6
Houling,H. 6e:95 Jeless,Gesyen Se:57
Houmes,C. 6e:95 Jeless,Sijvert Se:57
House of Pipes 6e:46 Jeliss,Jan Se:56
Houten,Ad=iaan van 4e:55 Jodockus,St. lOe:85,86
Ho uten,Andries (van) nrll:10 7e:81 Jonaasen,Jan 6e:14
Houten,Ary van Se:2 Jong & Co,firma de nr6:8
Hoveman,Frans J obs nrB:7,9,15 Jong zie ook bij Jonge en Jongh
Höver,Christine 4e:8ó J ong,Cornelis de ?e:81
Hubertusburg 4e:64 Jcng,Jacob Klaasz. de nrl2: 3
Hudso n,Hewi nr12:12 Jong,Jan Tijse de Se:44
Huigenaar zie Huivenaar Jong,Judith de ?e:34,36
huismerk 9e:44,45 lOe:93 J ong,Klaas de lOe:47
Huivenaar,cornelis 6e:23,38,95,98 Jong,weduwe Klaas de nrl0:9
Huivenaar,Jac obus 6e:23,38,96 Jong,Leendert de nr4:13 Se:44 ?e:81
Huivenaar,Louwerens (Lou,Lauwrens) Jong,Lucas de 7e:81

6e:23,38,94- 98 zie ook bij Lucas de J o ngh
Hull Se:90 Jong,Simon de nr4:13
Hulsenspies,Peter 4e:71 Jonge,Cornelis de 4e:33
Humpel, I. 7e: 81 Jongh,Lucas de 4e:57
Hundsdorf Se:14-24
zie ook bij Lucas de Jong
Ierland 6e:58 Jonker,Gilles nrll:10 7e:81
IJpelaar,Jan ?e:86 Jonker & Zonen,K. l Oe:5
IJpelaar,weduwe Jan nrl0:9 ?e: 86 Joris Catherine 4e:88
IJsselmeer Se:35 Joris,Diederick 4e:88
IJzend oorn,A.V. 7e:32 J oris,Grietje 4e: 29
import nr7:6 4e:75 Se:S-7 Joris, Peter 4e:88
inbo edel 7e: 56 Joris,Wilh.Hendri k 4e:88
i r.dianen 7e:12 Jorna Se:96
inkoopsom 6e:41 Joure nr2:5
invoer zie bij import Juda s Thaddeus,H. lOe: 8 0, 8 1
invo errecht 4e:S6 Jung,Johann Peter 4e:8
I rving,Anthony 6e:46 Jung,Peter nr l l:4 4e:8 , 20 ?e:90
Isaacks,Grietje nr8 :8 Jura Se:4
Isebrants, Jan nrS:6,15 Jut,Hendrik 6e:68
Isebrants,Trijntje nr8:7 J ut ,Hendrik Jacobu s nr8:12
Iser,I.Hm. 7e:90
Isern,Johann Hartmann Se:20 kakstertje lOe:64
Issoudun lOe:42,43 Kalb,Elisabeth 4e:86
Iuri j wes 7e:81 Kaldekerken 4e;88
Ivora nr9:ll,12 nrl0: 5 Kalf , Cor nelis 4e: 58 ?e:81
Izabé,ko rte 7e: 30,77, 93 Ka l t betzer, Anton 4 e: 8
Kal t b etzer,Johann Wi lhelm 4e:8
J acobs,Stephan 4e: 9 0 Kammerer nr7: 10
Jaco bus I Se: 20 , 2 1 Kamp,Helene 4e:86
Jager,H. lOe:5 ,9 Kampen nrS:12 7e: 57 -59 ae:43 l Oe:2 7
J ames !, koning 4e:51 Kare l V Se: 7 6
J ans , Janneke nrB:S Kare l de Gro te lOe:74
J a ns,Tcijntj e nr8:5 Kast ee l ,And ries nr7: 7

28

kasten 6e:40, 42 ae: 81 Klumpkens,Johann 4e:88
k asten , zie ook bij pi j penvervaardiging Klumpkes Marie S ibille 4e : 88
ka ste.r 6e : 81 8e:81 Kne th , Johannes 7 e : 90
Kr.oedg en , J . J. 6e:3 8e :44
zie ook b ij pij penv ervaardigi ng Knoedgen, J ohan 6e: 3 ?e:90,93
Kater ,Kl aas 7 e:92 knorrênvers i ering nrS : 6-15
kauwstangen Se:69 Knctgen Se:20
Kayser ,architect lOe:40 , 43 Koper,Hermanus 7e:56
keeshond 9e:94,95 lOe:12 ,13,15 Kornelimünster lOe:81
Ke h r,Henderick 4e:88 Ko r~rijk 6e : 81 Be: 4 6
Ke h r , Nicolag 4e:88 Korver,Peter 6e : 61
Koster,Dirk 6e:96
keizerskroon Se:80 Kouwen, van den 6e : 68 , 69
Kemppach 4e:85 Kouwen te Cate,mevr.W.Th.van d er nr8:2
Kessel aar,Elisabeth 4e: 86 kramer va n p ijpen Se:12
Kesselaar, Peter 4e:86 K=atz zie ook bij Krotz
Kesse ler Se : 3 Kratz ,Antoinetta Dominica 4 e : 95
Kesse l er,He ndrich 4e:86 Kreidenste i n lOe : 3
ketel , omgezette 6e:76 kro~odil 4e:10,17 , 20 ,22 Se: 20
Keu l e n 4e:75 lOe:27,53, 7 7 kroon Se:89-94
keur,ant i-rook Se:57,61 de Kroon 6e:8l-86 7e:90,93
Kevelaer l Oe : 28- 33,37-42,53,74 Krotz,Anne 4e : 87 , 96
kiepkerels 6e:50 Krotz , Annemarie 4e : 87, 96
kij kglaasje nr4:2-l0 nrS: l Kro cz,Antoinette 4e : 87,96
k inderarbeid nr8 :10 4 e :38 , B2 ,85 Se :l l, 8 0 Krotz ,Antoinette Dominika 4e:95 ,97
Krotz,Eli sabeth 4e:87 , 96
6e : 92 lOe: 5, 6 Krotz,Johan Josef Peter Paul 4e: 97
Kint,Gi j sbert van der nr4 : 12 nrll: 7 7e:81 Krotz,Karel 4e:97
Kint , J a n van der nr4: 12 Krotz,Haria Louisa 4e:97
kist j es nr8: 1 1 6e : 4 Krotz,Harieanne 4e:87,96
Klaas, van 7 e:2 1 - 23 Krotz,Marie Elisabeth 4e:97
Klaa sz . , Gerbr ant nr 3 : 6 Krotz,Mathias 4e : 97
Klaris , Boudewij n 4e :57 Krotz,Peter 4e:87,96
Klaris , J acab 7e: 81 Krotz,Peter Willem 4e: 97
Klauer,Johann Pe ter 4e: 8 Krot z,Willem 4e : 8 7 , 9 6
Kla ue~ , Wi lhel m nr9: 1 5 krulstaafjes nr6:6,7 Be:9
Klauer & Sohne,Wilhelm 7e :4 2,44 Kruysheer,Frans nr4 : 13
Kruysheer, Frans Corne lis ?e:91
l Oe:35 , 79 ,83 ,86, 88 Kückhoven 4e:91
Kleef, Abr a h a~ van 7e:64 Ku ijpers,J. 6e:96
Kleef,Co rneli s van nr2:l Kuiper,Marc e l lis de nr3:6
k lei,Ouitse Se:10 Kulik zie Kulinck
Ku l inck,Andries Ge: 2 3, 96
p l ateel nr7 :4 Kul inck ,Stoffel Andri esz. 6e:96
rode nr9:1 6 Kuylink,Gerrit 7e: 81
kleig roeve 6e : 31 7e: 42
k l e ikeg el s 6e: 31 La bey , J acobus 6e:96
Lacoert,Pieter 7 e: 81
z i e ook b i j pijpenvervaaràiging ladd er ( symbool vrij met s elarij) Se:90
Kl e in , A . P zn. v an der l Oe : 5 Lafeld Se : )
Kl e in , F r ieder ich Wi lhe l m 4 e:8 Lalve l l e ,wed. Se:46
Xlein, Govect Cor ne l isen nrS : 6 La~mere zie Lanimor é
Kle i n , Heinrich Ludwig 4 e: 8 Laro.rnerie zie Lammoré
Klein & Zoon ,wed. J.van d er l Oe :5
Klein, Johann 4e:8 La~~ o ré , Hannes n rS:9,10 Se : 85,86
kle i r ing Se : 5, 9 , 27 Ge: 38 , 92,96 , 97

zie ook bij pijpe nvervaa rdiging Lammoré ,Joha nnes (Jan ) Se:85,86
kleisoorten 6e:81 6e : 38,92- 99

zie ook bij pLjpenverv aardigir.g Lamore zie La.m.moré
Kleudtgen ,Pie rre Se:44 Lamp ,f irma ? e: 46,47
Kleut gen,Johanne s Be:20 Lamp,Theodor 7e : 4 4 lOe : 33
Kleut j en , Elisabeth 4e:87 La~ree zie Lafllmoré
Kl eut j en ,Jaco b 4e: 86 La nge ,Cath arina lOe : 22
Kleut jen, Johan 4e: 86 Langenfeld lOe : 85,86
Kl ij n ,Arie van der Se : 7 4
Kluitgen,Anne 4e:96
Kl u itgen,Hendrik , 4e: 93
Klumpkes , hdo l phe 4e:88
Klumpkes,Jan 4e : 88

29

Lappen,Oo~othee 4e:88 Lim.burg,Hertogdom 6e:3
Lasonder,Cornelis 6e:99 Lincoln Se:90
Laurensz.,Thomas Be :91-100 Linden,Anna Katrina van der 6e:96
Lauriss,Lawrensz zie bij Laurensz. Lippes,Trijntje nr8:5
Lausanne Se:4 Lobith nr3:2 6e:88,91
Lauwerecht 4e:27-39 Lodewijk XV 4e:64
Lecocq,Cornelis Be:46 Lodewijk Napoleon Se:77
Leeds Se:90 Lomans,El i sabeth 4e:88
Leeftinck,wedu~naar 7e:56 Londen 4e:28 Se:90 Be:91
leeuw,staande nrB:13 Se:74 lonen 6e:12,42,93
Leeuw,Pieter de nrS:13 Se : 86 6e :38,96 Looij,Pieter de 8e:37
Leeuwarden nr8:4,6 Loon,Simon van nrl2:3
leeuwekop Se:88 Loon,steef van nrl0:6
Leeuwen,Cornelis van nrll:7 7e:81 Loosdrecht nrll:3
Louisenburg 4e :9S,97
Leeuwen,Jan van nrll:7 7e:66,81 Laurens zie Laurensz.
Leeuwen,G .van Be:43 Lubbers,Zwaantje nrS:6,11
Leeuwen,Pieter van nrl0:9 Lucas 7e:88
Leewe, van 7e:81 lucifer,fosfor nr7:10
Leewe,Jan van nr9:2 Luik Se:14 Be:44 lOe:27,43
Leiden nrl:8 nr2:5 nr4:12 nrS:5 nr7 :7 Luininghe,Jacob nrS:11, 15
Luxemburg lOe:28,53
nr8:4 Se:31 Ge:39-45,87-97 7e :57
Be:50-59 Maarling,Gerrit 7e:81
Leidschenda~ nr4:13 Maarssen Se:94
Leijendecker zie ook bij Leyendekker Maas,Bartholomeus van der ?e:26-38,81
Leijendecker Se:3
Leijendecker,Anton 4e:87 Be:43
Leijendecker,Jacob 4e:87 Maas,Hendrik van der 7e:34,36
Leijendecker,Frederick 4e:87 Maas,Jan van der 7e:34,36
Leijendekker,Jakob 4e:8 Maas,Johanna 4e:36
Leininger Unterhof 9e:13 Maaseijck Se:10-14 Be:44 lOe:20
Maasland Se:5,9
lelie,Franse nr5:4 nr7:3 nrl2:7 Se:31,33, Maastricht 4e:72,75,82 6e:5,8 Se :44
66 6e: 74 Be : 50
lOe:44,53
Lens,Johannes nr4:12 Maatschappij der pijpenbakkers 4e:56
Lens, Pieter 7e:8l Machewitz,kapitein lOe:30
Lenssen ,Carl 4e:80 Mackay,Anna 6e:61
Lenssen,Elise 4e : 80 Magis,Jean Jh Be:46
Lenssen,Georg 4e:80 Maidstone Se:90
Lenssen,Gustave 4e:80 Makkum nr2:5
Lenssen,Hendrik 4e:80 Malfait ,Joseph Martin 8e:4ó
Lenssen,Jean 4e:75-99 Se :10,13 7e:4 Manchester 4e : 25
Mannebach,W. 7e:44
Be:22,44 lOe:20 Mansfelder,Cornelis nr4:13
Lenssen,Johanne 4e:80 Marc hand,Etienne 8e:45
Lenssen,Juliana 4e:80 Marell(us),Jacob Se:29
Lenssen,Julius 4e:80 Maria Theresia van Oostenrijk 4e:62,64
Lenssen,Marie 4e:80
Lenssen,Sophie 4e:80 Se:2 9e:50
Lenssen,Wilhelmine 4e:80 Mariawald lOe:79
Leo XIII,paus lOe:43 Marinus,Frederic 6e:61
Letsc hert,Georg Wilhelm 4e : 8 Marte,Gloudt 7e:81
Letschert,Jacob nrll:4 4e:8,20,21 7e:90 Marthé,Gland nr6:12
Letsc hert,Jacob Wilhelm 4e:8,20,21 7e:90 Mas sel is,Jean Se:45 9e:64
Letschert ,Johannes 4e: 8,20 Masselis,Josse Se: 45 9e:94
Letschert,Jo hann Peter 4e:8,20,21 7e:90 Mass elis,Judo cus 9e:63
Letschert,Peter 7e : 90 Mast,Hermanus van de 4e:J5
Letsc hert,Wilhelm 7e: 90 Mechelen Se :4 6
Leveque lOe: 53 Meckeren,Jean van Be:45
Leyendekker,Jan Jacob lOe:20 Meertens , Geertjen n r8:11
Licht ,Per de 7e:81 Meisen 6 e:50
Lier Se :46 Melae rt, Franco is Se :46
Lijater,Jan 6e:96 Melsbac h , Ag nesia 4 e : 8 0
Lijt,Frans van der ?e: 74,7 5 ,81 ,91 Me nningen , Serv a tius 4e: 8
Lille nrl0:4 6e:65
Limburg 6e:8

30

Menningen jr.,Wilhelm 4e:8 Murk,Pieter Arnoldus 6e:96-98
Henaingh,Jacobus 6e:96 musea 4e :4 Se:4 9e:99
Mercurius/Neptunus nrl0:7-11 nrll:13 4e:2 Musée de Seita Se:16
muts Se :86
6e:76 7e:30 mutterte 6e:31
merk (registratie) nrl:8 Se:34-47 Muylle zie ook Muijlle
Muylle,Florentina 9e:62,63
boek nr9 :2 Muylle,Joannes 9e: 62 , 63
Goudse Se :10 Muylle,Petrus 9e:63
papier 4e:84 Muylle,Pierre Be:45 9e:64
(ver)huur van een nr9 :5,6 nrl0 :3
4e:54,57,58 Namen Be:46
( ver)koop van een nr9:S,6,9 namen op ketel Se:95
4e:56-58 Se:l Napoleon nrl2:2
vervalsing 4e:8,11,42 Se:5,7 Napoleon III 7e:ll
6e:16, 43,61,64 Nassau 6e:3
zetten 6e :43 Nassau-Weilburg,graaf van 4e:64
Nederland zal herrijzen (sigarettenmerk)
Merlé,Jean Be:45
Meppel 6e : 77-BO Se : 69
Mes,Jan 9e : 52 Nederlandse Vliegers (sigarettenmerk)
metaaldetector nrl2 :15-17
Heyer,Casper nr7:7 Se:69
Meyer,Roef Joseph 7e:55 Nederweert Be:44
Michiels,aront nrB:11,15 Nelle,van l Oe:57
St.Michielsgestel 6e : 16,60 Nepomuk van Recum,Johann 9e :13
Middelgraf,Jenneken 7e : 56 Neptunus 4e:2 6e : 76
Middelstum nr7:7
Hinsingh zie ook Mensingh zie ook bij Mercurius
Minsing,Jo hanes 6e:97 Nes aan de Am9tel nr7:3
misbaksels nrll:14 Se:41,44 Netscher,Caspar lOe:89
Mishout,Louis Se:38 neuswarmertje ?e: 59
Missa,Servaas 9e:52 NeUS9 lOe:86 , 87
Moering,Cornells 4e:41 Neuwied nrl2 :17
Mol,Jacobus de 6e:38 7e:81 New York 4e : SO ae:66
Moleman,Gerrit 7e :81 St.Nicolaas nrl2:4 Se : 45 lOe:27,72
Molenaar,Johannes de 6e: 61 nicotinesteen Se:95
Molenbeke Be:44 Niemeyer lOe:57
Möller,Johann 4e:8 Niemeyer Nederlands Tabacologi~ch Mu5eum
monasterium lOe:74
mondstuk Se:29 6e:51 Se:75
Monk,Maarten nr4:13 Se:38 Niemeij er,Th. Se:71
Monk,Willem nr4:13 Nienhuis,Oaniel Everts nr B:6 -8,15
Montaigu lOe:51- 53 Nieuhoff,Giertjen Se: 95
Montfoort,Willem nrS : 14 Nieuland,Hendrik 7e:82
Montmartre nr4:6
Moolenaar,Jacobus nr7:7 zie ook bij Nieuwlandt
moor lOe:64 Nieuland,Jan 7e:82
Morelle,Lambert Be : 46 Nieuw-Buinen Se:73 lOe:48
Moresnet-Chapelle lOe :54,55 Nieuwenhuize(n) zie bij Nieuwenhuyze(n)
Mu i jlle,Pierr e Be : 45 9e:64 Nieuwenhuyze, Jan nr2:1
Nieuwe nhuyzen,Leendert nrS :12 Se:86 6e:38
zie ook bij Muylle Nieuwlandt , Hendrik nr9:S
Mulder Se:96
Mulder,Hendrica 7e:81 ,91 zie ook bij Nieuland
Mulder,Jo achim lOe:92 Nieveld,Jan 7e:82
Mulheim aan de Roer 4e:88 Niho ul,Francois Be:47
Mullard,Ary 7e:81 Nijenhuis,Catherina nr8 : 6
Müllenb ach en The wald Se:90 ?e:42,44,46 Nijman, Cebina nr8:7
Hüllenbach ,Gebrüder 7e:44 Nijmegen 6e: 8 ,87-91 Be :50
Muller Se: 46 Nikolausmännchen lOe : 27
Mu l ler,Carel 4e:92 Nimij-Ha i9ières Se:47
Munster Se :2 l Oe:74 Nobel,Jacob 7e:82
Murk,Arnoldus 6e : 6 1,95-97 Nobel,Gerrit nrl0:9
Murk,Jaap 6e :97
Murk,Jacob 6e : 95,97 No nner,Jan 6e:97
Mur ~,Jan 6e : 95,97 , 98 Noord-Laren nrB:10
Noorland,Maria nr9:4 nrl0:2,3
Nooc~eqen nr7:6 nr9 : 3
Noot,Daniël van der 7e : 3 4

31

Noot,Dirkje van der 7e:34,36 Paredis,mgr. lOe:39,43
Noot,Jan van der 7e:82 parelkroon Se:80
Noot,Sophia van der 7e:J4,36 ?arijs nr4:2 Se:16
Noot,Willem van der 7e:34 Parnell,Charles Stewart 6e:58
Noppen,Willem van nrl0:8 Parssens,Jan nr8:4
Norwich Se:90 Parssens,Jan Marcus nr8:4,15
Noterman,Hendrina 6e:78 Parssens,Marcus nrB:4,15
Notre Dame lOe:42 Parsus zie bij Parssens
Nouwels,Pieter 6e:95 Pascha,Le Se:15
passer (symbool vrijmetselarij) Se:89-94
Obij,Pieter nr7:7 Pater,Pieter de 6e:97
Obijn,Abraham nr7:7 patrlottisme nr9:7 6e:J4,98 9e:94
Oever,Hendrik van den nrS:9,11 Se:85
lOe:11-15
6e:38,94-97 Paulua,Wilhelmus 6e:61
Oldehove nrB:8 Pau~els,Bern ardus Adriaan nrB:8
O.L.V.in 't Zand 6e:S lOe:26,31,39-41 Peeks,Joseph 4e:32,35,36 Se: 8 6
O.L.V.van Kevelaer lOe:28,32 Peel 6e:Jl
O.L.V.van Luxemburg lOe:29,30 Peer 4e:35
St.Omer 4e:43 ?e:34,77,90,92 Pek,Willem nrl2:5
Ommen, van 7e:82 pelgrimsinsigne lOe:27
Ondere,Jo chem van Se:26 Pelli corni,Margeretha 4e:JO
onde rwaterarcheologie 9e:96,97 Perkaan,Jan Hendrik nrB:10 ,11,15 6e:80
oog,alziend (symbool vrijmetselarij) Perzen zie bij Parssens
Petit,C.(S.of J.) Be:46
Se:89-94 Petjes,Maria nrS:10
OOghe,Arnold Be:46 Petri,H.W. 6e:81,82
ooste,Hendrik van 7e:82 pfeife,kaffeehaus ?e:20,39-47
OOaterhout,Machiel (Maggiel) van nrS:13
zie ook bij pijp,kaffeehaus
Se:86 6e:38,97 pfeife~~agazin nr12:17
OOsterhuys,Margje nr8:6 Pier,Bart de 7e:82
Ooyen, van 9e:50 piete lOe:78,79
Ophuijse,Willem 9e:36 Pieters,Hendrick Se:52,54
Ophuizen,Jan nrS:10 Se:86 6e:38 Be:7,9 Pietersz.,Pieter nr3:6
Ophuysen zie bij Ophuizen en Ophuyzen Pijl,Evert Pieters nrB:10,15 ?e:74,82,91
Ophuyzen,Hendrik nrS:9 pijp,aansteken ?e:70-72
optische industrie Be:66
opzetstukken Be:60-62 9e:92 barok 4e:SO
Oranje,Willem van lOe:39,Sl baronite nr9:15 lOe:48,72
orangisten Se:J 6e:34 ?e:64,66 bedevaart lOe:26-46,51-55,74-88

lOe:11-15,89 zie ook bij pijp,pelgrims
Orte r,Pierre Be:46 bellenblaas nrl0:6
Osborn,Eduard 6e:61 beschilderde Se:16
Oster,Johann Wilhelm 4e:8 b hiel nrJ:9
Oster, Peter 4e:8 boeren nr7:6
Ost er,Wilhelm 4e:8 bruide goms nr2:2-6 Se:96 9e:43
Oudheusde n,Jan van nrS:11 6e:38 Bruno nrl0:4
Oudheusden, Huybert van nrS:9 Se:85 bruyi!re 6e:4,Jl
Oudshoorn,Johannes Cornelisse 4e:57 calciné nr9:16 6e:86 lOe:35
Ousborn zie Osborn casjotte zie bij kasjo tte
Outam,Jan 7e:82 chillum nrJ: 9
Ouwehand nrl0:4 church warden nr3:10
ouwehand & van der Want,firma nr9:12 c up-tie nrl0:5
oven nr9:ll nrll:14 Se:S,6,10,12 Dathe 6e:22
diermotleven op ?e:2 8 -33
6e:3,4,66,82,BJ 7e:16 Be:4,84 lOe:73 doetel model nr9 :1J
zie ook bij pi j penvervaardiging dubbelwandige nrl0: 5 7e:63
ovenstene n Se : 40,44 6e:4,26 -Jl Elizabeth 4e:50 Se:20
o v e r mannen Ge: 3 9, 43 ,44 elle b oog 7e: 9 l
Overschie nrll:3 ethnografische 7e:9ï,98
Overwe(e) s el,Bastiaan 4e:SS,56 Se :43 export 4e: 50
7e:S2 feest Se:96
Ov erwesel,Ja n 7e:82
Ov .lmb undu 6e:l zie ook bij pijp,herde nk i r.gs
"fijne" 6e : 40,42
Para y - le-Mo nia l lOe:42 g eëmail leerde nrl0:4
geglazuu rde Se:69

32

pijp (vervolg),gelakte 7e:3 pijp (vervolg),Portorico nr6:8
gezondheids Se:95 presentatie Se:15,16 9e:88-89
giet lOe:48 zie ook bij pijp,monster
gieten van een nrl0:4 prijs van een nr6:8 nr9:12
half-lange Se:27 4e:38,81,95 Se:11
halve meter Se:96 produktiehoeveelheid nr7:6 nr9:ll
herdenkings Se:96 7e:8,ll,26 nrl0:6 4e:43,78,81,95 Se:3 6e:7
pronk Se:43
Se:76,77 reclame nr3:10 nr7:2 Se:15
houten nr9:12 Se:4 religie 9e: 59-61
imker 6e:22 reuzen nr8:2
ivoren nr9: 11 rietsteel nrl2:ll
Japanse 7e:2 rondbodem nr9:13 nrl2:10 4e:9 Be:17
Jonas Se:88 6e:74 9e:28,30,60,82-83 lOe:33,44
scheepjes 7e:18
zie ook bij pijp,Sir Walter Ralegh sigaren nr6:8,12 nrl0:4 5e:68 7e:32
kabaals,halve Se:28 sigaretten nr6:8,12 nrl0:4
kabaals,hele Se:28 Sir Walter Rale(i)gh nr3:3 nr7:2
kaffeehaus nr9:15 nrS:13 nrll:3 nrl2:9 Se:20-23,29,
46,54,56,66 6e:74 9e:60,82-84
zie ook bij pfeife,kaffeeha~s zie ook bij pijp,Jonas
kamelenmest 7e:10 "slegte" 6e:41,42,62
kantoor nr6:8 snoep nr9:14,15
kardinaals Se:28 souvenier 6e:4
kasjotte Se:40,43 sport nr6:8
keizers 4e:83 Se:28 tsjiboek nrl0:12
kelk zie bij knorren tulpmodel Se:38,55
kijkglas nr4:2-10 nrS: l 7e:28 vissebek nr4:11- 14 nrS : 1 4e:10,18-21
knorren nr4:l nrll:4,15 nrl2:4 4e:62 Se:15
water Se:4
4e:10,18,19,37,47 Se:23,59 zwaluwstaart nrlO:S
koek 7e:42,44 zwarte Be:86
koffy 7e:18
konings 4e:82 Se:28 lOe:45 pijpaarde nrS:8 nrll:14 4e:34,55,95 Se:11
korte Se:27 6e:40,43,82,87,99 7e:15,34,40,63
kromkop,kleine Se:40,43 Se :79, 98 lOe:3,27
krul nr5:8 nrl0:9 4e:25 Se :74 zie ook bij pijpenvervaardiging

laars 6e:47 pijpaarden,beeldje nr6: 6 ?e:63 Se :9
lakpunt 4e:25 lOe:27,28
lange Se:27
lange,ondermaats Se:28 pijpebakkersstraat Be:4
Leidse Se: 53 pijpedop nr2;2 nr7:7 nrl0:13
lengte van de 7e:18 Se:98 pijpekas nr5:2

lobben zie bij knorren pijpemal, zie bij pijpevorm
maat Se: 28 en pijpenvervaardiging

meerschuim Se:4 pijpemerk 6e : 43 7e : 16 Se:82 9e:JS
meerstelige 7e : 62 pijpevorm nrS:5,11 nrl0:5 nrll:14 4e :29
metalen Se:4
Se :21, 74 6e :42,4 3,74 ?e:15,36 Se: 91
miniatuur nr6:8 zie ook bij pijpenvervaardiging
monster Se:43 pijpewroeter nrl0:13
pijpen,twee (uithangbord) 4e:96
zie ook bij pijp ,pr e sentatie pijpen,twee gekruiste {verpakking~merk)
Se:19
motief 9e : 18 pijpenbranders nrS:5
namen op 6e:ll,13 7e:30,32 9e :14,15 pijpenbrug Se:90
pijpencatalogus nr6:13
'Napoleon' 6e:34 pijpengrossier nrl0:5
st.Nicolaas nrl2:4 p Ljpenhandelaar 4e:8
oranje nrS:12 4e:S0,64,66 Se:46
pijpenkoopman 4e:55
?e:32,35,64- 68 pijpenmaakster Se:74
pij penmaker i j 4e: 38,78,79,95 Se:5,26
opium 7e:2
pastoors nrl2:2 omvang van een 4e:43,71,78,81 , 93,95
pauselijke Se:28 (ver) koop van een nr8: 6 - 11 4e :.34
pelgrims 6~: 4 lOe:86 pijpenmaker op pijp 5e:74,75

zie ook bij p ijp,bedevaart
Peter Dorni 6e:17 7e :92 Se :16 lOe:20
plateel nr9:ll nrl0:4 Se:69
plateelnaam nrl0:4
"porceleyne" Se:4,28 6e:41-44

porseleine nr9:16 nrl2:ll 6e:50-57

33

pijpenmakera (aantal) nr9:2 4e:27-40 Pruisen,koning van 7e:11
Se:5-7,54,76 6e:39,93 9e:62 Pruisen,Wilhelmina van 4e:52,64 6e:J4
Pryde,John 4e:28
pijpenmakersgereedschap 4e:29 9e :46-47 Purmerend nrS:l
zie ook bij pijpenvervaardiging Putten,Pieter van 7e:51 lOe:47
pyrogène nr7:10
pijpenmakersgereeàschap,(ver)koop van
nr8:6-ll Quirinus,St. lOe:86-88

pijpenmakersknecht Se:11 lOe:99-100 radering 4e:9 Se:66,87
pijpenmakerspenning zie bij grospenning Radermacher,Johann 4e:8
pijpenmakerswinkel 6e:40,92 7e:26 Radermacher,Johann Peter 4e:8
pijpenmarkt 9e:32 Raeveschot,Barbara Theresia 9e:62,63
pijpenplank 4e:29 Raffl lOe: 43
pijpenpot nr8:ll nrll:14 4e:29,31 Se:45 Rale(i)gh,Sir Walter 4e:51 Se:54
Ram,Johan de nr3:S
6e:4,39,44 Be:2-10,27-33,60-62,84 Ramaker,Hendrik 7e:56
9e:ll,J0,90-93 Ransbach 4e:86 7e:42 Be:14-24
zie ook bij pijpenvervaardiging Ras,Tuetie 6e:97
pijpenpotdeksel 4e:29 reclameborden lOe:56
pijpenrek nr7: 7 reclamestrook 6e:62,64 ?e:34,57 Se:43, 45
pijpensteeg 6e:78 Rediker,Hendrik nrB:11,15
Reede,Pieter van 4e:58 7e:66 lOe:47,66
pijpenstart nrll:14 Se:45 Reede,Clasijna vrouw van Pieter van 4e:S8
pijpenuitbranders nrS:5 nr7:7-9 Reemen 7e:75,85
pijpenvervaardiging nr2:6 Se:11 6e:82 Ree•.lwijk Se: 55
Regina nrl0:4 Se:69
?e:15-17,40,41 Be:78-89 l Oe : 3,4 Reichardt,Johanna 4e:93
pijpenwinkel 4e:58 Reijnders,Trijn Se:77
pijprokersgezelschap Se:96 Rembs,Anna Catherine Se:10
Pius IX,paus nr4:2 lOe:39 Re:nbs,Jacob 4e:8 Se:11,13 lOe:20
Plaat,Simon 7e:82 Rembs,Jakob Wilhelm 4e;9 Se:13
Plaet,Abraham Jansz. van der 6e:97 Rembs,Johann 4e:9 Se:13
plakker (op pijp) nr6:11 Rembs,Johannus Se:11,13
plakplaatje Be:69 Remms,Annemarie 4e:87
plank,pijpen 4e:29 Rems,Agnes 4e:87 Se:13
Pluim 4e:41 Rems,Catherine 4e:86
Pollock & Co,John 4e:25 Rems,Catharina Wilhel~ina 4e :87 Se:13
Ponsart,Gertrudis 6e:61 Rems,Elisabeth 4e:87 Se:13
Pool,Hendrik van der 7e:82 Rems,Jacob 4e:87 Se:13
Poperingen 8e:45 Rems,Jan Willem 4e:87 Se:13
Pothoven,Pieter nr7:7 Rems,Johan 4e:87 Se:13
Pottebacker,Jan 7e:2 Rems,Willem 4e:87 Se:13 Se:24
pottenbakker nrl:3 nr8:ll 4e:28,40 Remy,Jakob 4e:9 7e:90
Remy, Peter 4e:9
6e:39,44 Be:3,7, 45,óO Remy,Wilhelm 4e:9,21 7e:90 Se:20, 24
pottenbakkerij Se:8 Renalts,Richard 6e:97
Fottema,Hendrik Eijlert nrB:11,15 Renalts,Willem 6e:98
Revet,Adarn nrS:5
Pottema,Jan Hendrik nrS:11,15 Revet,Sijbrandt 7e:82
pot,frankforter Se:8 Reijn,Pierre Joseph van Be:45
Poulisz.,Huybert Be:52 Rhijd 4e:80,88
Pouwels,Ariaen zie bij Pauwels Bernardus Riga nr6:4
Rij,Frank van nr7:7
Adriaan Rijchardt,Anne 4e:87
Ri jchardt,Peter 4e:87
Pouwele,Francina nrS:10 Ri j chardt,Willem 4e:87
Prevost,Aimable Se:47 Rijk,Cornelis Pietersz. van 6e:34
Price,John 4e;2 8
Prijs,Timothe 4e:28 9 e:94,95
Prince Se:38 Rijk,Pieter van nrl:10 nr4:1J 6e:2J
Prince,Cornelis nr4:13 7e:82 Ri j k , Simon van nrl : 10
Prince,Gerrit nr4:12 Rijksbureau voo r Tabak en Tabaksp r o ducten

Prince & Zonen,Gerrit 7e :82 lOe:5,9 Se:69
Prince,Jan nr4:13 Se:96
Prince en Cie, J an nr9 :9 nrl0:4 nr ll:6

nrl2 :3 7e:5l,82 8e:43 9e:ó5-68
lOe:5,7,9
Prince,R.H. 7e:82
produktie zie bij pijp,pr oduktie
protectionisti9che maatregelen 6e:15
provincië n ,zeven 4e:66
Pruisen nr9:3 4e:56, 75 Se:5- 8

34

Rijst,Hendrik van 7e:82 lOe:5 Schoolmeester,Mr.Cornelis Se:78
Ring,Arije van den 9e:36 Schoonhoven nrl:8 nrS:5,7-13 nr9:l
Rist,Kflut nr7:6
Ritzen Se: 10 ' 4e:27,29·,J4,36 Se:5,9,74,85,86
Ritzen,Francois Se:44 lOe:20 6e:17,23,38-45,61,92-100 Be:37
Ritzen,weduwe J.F. Se:44
Röden,Elisabeth 4e:86,92,93 Schoonoord nr2:5
Roeden zie bij Röden Schoten 6e:81 7e:77,90,93
Roeland,B. 7e:79 Schouten,Piet nrl0:6
Roel fsema & v.d.Helm Se:71 Schreider,Johannes 6e:9B
Roelofs ,Barend nrl:7 4e:37
Roel ofs, J antijn nr8:S schreyder,Gerrit 6e:98
Roen ,Joris van nrl0:8,9 schrobbeles nrll:14 7e:5 Se:79 9e:9
Roermond 4e:72,87 6e:5 Se:44
zie ook bij pijpenvervaardiging
l Oe: 2 6-31,39-42 schroef nr8:5 nrlO:S 4e:29 6e:42,92
Roese l are 9e:62-64
roker Se : 3 5 lOe:59-71 zie ook bij pijpenvervaardiging
rokersscène 4e :70 Schuurenbrand,Johannes nr7:7
rokersstoe l n rS:15 nrl0:12-14 Schwaderlab,Henricus Se:22
rollen nr 9 :5,ll 6e:40,42 7e:15 Se:81 Schwaderlab,Johann 4e:9,22 7e:90

zie ook b ij p ijpenvervaardiging Schwartz,Hendrik Christiaan ?e:57,58
Ro mpe l man, Gerardu s 7 e:57 Scott,Joseph Se:90
Ronde,J. de 7e: 8 2 Scott,Joseph Henderson Se:90
Rockende Hoe r en lOe:56 Sedan 7e:ll
rooks t er lOe:66 Segels,Jan nr8:4
r ookverbod nr3:S Segersz,Jacob nrl2:12
Roon, Joris van 9e :36 Seilles Se: 45
Roo s , Cornel is de 7e:82 lOe:97 Sepijn,Adriaentje nr9:2
Roos ,Klaas d e 7 e:82 ,91 Seton,Jan Jansz. nrS:10 Se:86 6e:23,98
roos,Tudor 6e:88, 89 7e:51 8e:50 Seton,Pieter nrS:13 Se:86 6e:38,98
van Rossem ' a Troost lOe:56 Sherrey,Edward Se:90
Rotenb erger ,Johannes 4e:22 ?e:90,93 Be :22 Sibbes,Catherina nrl0:2
Rotterdam n rl:8 nr8:4 nr9:l 4e:56 6e:8 Sibolts,Grietje nr8:ll
Siegburg 4e:75 Se:20
7e:74 Se:5,9,30
Roulers Se:45 Siepers,Johanna 9e:52
Ruigenhill l Oe:51 sigarenzakjes Se:63-65
Rust,Len nr7:4 Simonis,Johann Peter 4e:9
Simonis,W.A. 7e:44,46
Sante , Griet van 6e:98 Sitnecoortne Se:62
San ten ,J .H.van 6e:38,98 Sittard nrl2:4-ll lOe:42-44
Sap ffenberch 7e?82 sjanse 6e:Jl
slijt-kanaal 4e: 5-7
sater Se:16 Slobbe,Leendert 7e:84
Satan zie ook Seton Sluis,Jan van der lOe:68
Saton, 3oon 6e:98 Sluys,Jan van der nrl:7 nrS:11 4e:37
Schaalwijk, S ara 6e: 98 Sluys,Pieter van der nrl:7 nrS:13 4e:37
Sc h äfer, J akob 4 e : 9 Sluys,Sofia van der nrl:7
Scharp , Andr i es 9e : 36 Smeerenburg nrl2:12
scheep skist 9e:5 ,7 Smet,Charles Se:46
scheepswrak Se: 35 Smit,Jan nrll:10 7e:B4
Sch el{l)man(n ) , Johan(n) 4e:9,22 7è:90 smit,Johannes nr7:7
Scherpenheuvel lOe:51-53 Smit ,Leendert Ge:38,96-98
Schildt,Geurt J acob 8e:J7
Schilz-Müllenbach,J . 7e:42,44,46 Snel,weduwe Jan nrl0:8
Snip (vliegtuig) 9e:86 lOe:2
lOe:38,74,77,78 , 86 Snoeck Se:80
Schimmert 6e : 6 snuif nr2:8 nrS:2
s chip op p i j p nrl 0 : 7
Schip,T. 7e:82 snuifdoos nr6:4,S
Schippers,Gil li am nrS:8 Se:85 6e:J8 Solingen Wz.,W.van 6e:99
Schippers,Jan nrS:10 Se:86 6e:23 Solms,Amalia van 4e:50 Se:22
Schippers.Willem 7e:82 Son,Jan van ?e:84
Schmidt,.Johannes Se: 22 Son de Lang,Nicolaas van Be :36
Schmit,Johannes Se:22 Sorgh,Jan nr9:5
Scholten 7e: 84 So (u)fre{u),Antonie nr4:l3 4e:57 7e:84
Souf(f)re(u),Jan nr4:13 4e:57
Spaanch,Henrich ?e: 7 4,84
spaarpotten 6e:4
Spahn,Johann Heinrich 4e:9

35

Spahn,Henrich Se:44 Storr,Sarah Se:90
Spanje Se:21 lOe:27 stortenbeker,Cornelis Se:44 ?e:74,84
Sparnaay,Adrianus nrll:12 7e:84 Straten ,Arnoldua van nrl0:8
Sparnaay,Frans Simon 7e:75,77,84 lOe:5,9 Ströder,Johann Wilhelm 4e:9
Sparnaay en Zonen,F.S. nr9:12 Ströder ,Servatius 4e:9
Sparnaay,Joost ?e:68,84 Strcobans Se:44
Spang,Joh. ?e:42,44 suffolk nr7:4
Spelt,Abraham van der nrl0:9 7e:84 Surrey 4e:50
Spiegel,Dierck Claes Se:56 Swalmen 4e: 88
Spies,Wilhelm 4e:9,22 7e:90 Swanenburg 4e:55
Spiess,Jakob 4e:9 swart,Jacob 7e :84
Spijker,Klaas nrS:12 Swartdi j k,Anna nr8:7
Spins,Claasje nr8:8 Swartjes ,Michiel 7e:8
Spitsbergen nrl2:12 4e:S-7
Spruijt,J.J. Se:96 tabak ,geschiedenis van de 9e:38-43
Staal,Pieter van der 4e:57 tabaksbelasting Se:76
atadspijpenfabriek nr9:7
Stale nberg,Bernard Be:44 bonnen Se:69
Stam,Gijsbert nrS:8 Se:85 6e:38 detaillist Se: 69
Stamford nr6:7 doos nr6:4,5 nrl0:13 4e:3,4
Staphorst nr2:3 fabrieken Se:69
Statens,Jan Se:46 handel Se:77
Stauber,Geo rge Willem Se:11 handelaar Se:76
Stauber,Johann Theis nrll:4 4e:9,22 kerverijen Se:69
surrogaat Se:69
7e:90,92 rookklisteer ?e:12-14,69
Stauber,Johann Wilhelm Se:22 teelt lOe:16-19
Stauber,Karl 4e:9 verbruik Se:56
steel,bamboe 6e:83 (ver)koop Se:77,78
verkoper 4e : 53 ,57 Se:77
gummi nrl0:5 winkel nr8:3
juwelith nrlO :S zak nr2:8 nr8:3 nrlD:13
lengte Se:27-37,43,50,52 tegels nr4:10 6e:4
reparaties 7e:50-62 tempel (symbool vrijmetselarij) Se:89-94
riet nrl2:ll tentoo nstelling nrS:16 nr6:l nrl0:16
versiering 4e:60,61 Se:46 4e:24,41,43 Se:14,15,73
weichselhout 7e:39 Tergouw,Ari van 4e:33,35
Steenberge,Dirk nr4:12 Terschelling nr2:S
Steenbergen lOe:51 Thielt Se:45
Steenbergen,Raas nr4:12 Thijs,B. Se:46
Steenbrugge,Catharina Joris van 6e:97 Thildonk lOe: 43
Steinebach,Jacob Se:22 Thoen, Pieter 7e:84
Steinebach Schnatz,Jacob Se:22 Thoven,P.v. 7e:84
Steinebach,Johannes Se:22 tiara lOe:83
Steinebach, Joseph Se:22 Timmers,Jan 7e:84
Steinebach,Marieanne 4e:88 Timmers,T. 7e:84
Steinebach,Mathias Se:22 tirailleur 4e:45
Steinebach,Peter 4e:87 8e : 22 toejas nr6:4
Steinman,J.F. 7e:58 Se :43 toelj as zie bij toejas
stempel nrl:10 4e:10 tollinie 6e:61
ster (bijmerk) nrS:13 Tolteken 9e : 38-42
Ster tabak lOe:57 ton,pijpen 4e:29 Se:74,78
Stettin nr9:3 Tonnis,Aaltje nr8 :ll
Stevensweert 4e:71 Se:10-14 lDe:20,22 torens,drie (symbool vrijmetselarij)
Stievenart,Joachim Se:47 Se:89-94
stilleven 9e:74-84 tremmen nrS:10,14 nrll:14 6e:40,42
Stins,Everwijn nr8:6,15 7e:6D,75
Stockton-on-Tees nr7:10 zie ook bij p i jpenvervaardiging
Stokman,Jan 6e:23,99 Trier Se:14-24 lOe:77
Stolwijk,Joh. nr9:5 Tr ie9,Theodor 7e:44,46
Stomman nr9:9 tro ffel (symbool vrijmetselarij) Se:90-94
Stomman,Jacobus nrll :10 ?e: 84 ,91 Trom zie Trumm
Stomman,Pieter nrJ:10 trompet Se:27 9e:8-12
stocmwerktuigen 6e:4 lDe:8 zie ook bij haspel en
stopper nr7:4 nrll:14 pijpenvervaardiging
zie ook bij pijpenvervaardigin g

36

Trondheim nr7:6 Verrijst,Lieve lOe:94
Troyen,Gerrit van nrS:7-9,15 Verschouw,Gultje 7e:56
Troyen,Ruth Gerrits van nrS:6,7,15 Verschut,Gerrit nrll :8,10 Se:44 7e:86,91
Trum zie ook bij Trwnm Verschut,Willem nrl0:8
Trum,Anna Catharina 6e:3 Versluys nrS:7
Trumm-Bergmans 6e:4,5,10,26-31 7e:84,93 Versluys,oaniel 4e:32
Versluys,Oirk nrS:7
Se:73 lOe:32,42,73
Trum-Bergmans,Ida Maria 6e:5 Versluys,Hendrik(us) nrl:3 nrS:9
Trumm,Jacob 6e:3 4e:33,32,38 Se:85 6e:38
Tubu 7e:10
turf 4e:41 6e:31,39,61,77 Versluys,Hillegonde 4e:32,39
Turk nr9:16 Versluys,Jan nrl:7 nr4:12 nrS:11 Se:86
Turmac lOe:57
6e:38 7e:86
Udens,Peter nrS:6-8,15 Versluys,Jan Huygen 4e;29,33
uithangbord nr2:8 nr8:3 Versluys,Johannes 4e:32 4e:35-37
Uiver {vliegtuig) 9e: 85,86 lOe:2 Versluys,Pieter nr4:12 4e:33
Universiteit van Utrecht nrl:6 Verspui,Pieter 7e:84
Utrecht nrl:2-8 nr2:5 nr4: 14 nrS:7-14 Verwint,Jan 7e:86
Verzijl,fam. 4e:52-70 lOe:98
nr7:7 nrll:6 nr12:2,17 4e:27-39 Verzijl,Agatha 4e:54,57
Se:2,85,86 6e:34,38,39,61 7e:51,52 Verzijl,Sarend (Bernardus) 4e: 54,55,57
Se:27-33,60 9e:30 lOe:27,68 Verzijl,Sernardus Johannes 4e:58
Verzijl,Christiaan nrll:12 4e:52,53
Valk,Dirk van der 7e:84
Valk,Philip van der 4e:29 7e:86,91
Valk,Sunannichjen 4e:29 Verzijl,Cornelis nr4:13 nrll:12 4e:53,56
Valke,Oirk nrS:7 Se:36
valke,Jan nrS:10 Se:86 6e:38 7e:86
Valkenburg,Christoffel van nr3:5 Verzijl,Emanuel (Hermanus) Se:54,58
Vallendar 4e:75,88 Se:15 Verzijl,Emanuel Fransz. 4e:54,58
Vanhaeverbeke,J,B, Se:45 Verzijl,Frans nr4:ll-13 nrll:12
Vanhaeverbeke,Pierre Se:45
Vanijsterdael,Nicolas Se:44 lOe:20 4e:41,53-70 Se:55 7e:86,91 lOe:70
vechters,Andre/ Se:45 Verzijl,Frans Maartensz. 4e:54,57
Veen,Adolf van der Be:4 Verzijl,Gerarda Catharina 4e:54,57
Veen,Frans van der Se:4 Verzijl,Gerrit 4e:54,58
Veen,Jacobus van der Se:4 Verzijl,Hubert(us) 4e:54,57 Se:54,58
veen,Jan ter nrS:10,15 Verzijl,Hubertus Maartensz. 4e:52 , S3
Veenhuizen 4e:95 Verzijl,Jan nrll:12 4e:53 7e:91
veiligheidslucifer nr7:10 Verzijl,Jan Fransz. 4e:54
Velde,F.en I.van de nrll:8 7e:75,84 Verzijl,Johanna 4e:54,58
Velde,Frans van de 7e:84 Verzijl,Johannes 4e:53,57
Veldhuis,Jan Valentijn nrS:4,15 Verzijl,Haarten Franaz. 4e:52,53 lOe:97
velletje zie reclamestrook .Verzijl,Maria nrll:12 4e:53,56 7e:86
van Velzen,firma nrl2:S Verzijl,Hartinus 4e:52-57 6e:34 7e:86
venderbos,Gerrit nrS:8 Vet,Willem de 7e:86
Venendal,Abraham 7e :84 Vin,Leendert van der nr4:13
Venlo 4e:72,75-99 Se:9,10 7e:4,5 Be:44 Vink,Jacob de 7e:86
Vink,Jan de 7e:86
lOe:20,43,64 vis Se:20
Verby,Klaas Se:44 7e:84 Visser,Grietje 7e:86
Verblauw,Jan 4e:57 Vitringa,Annes Johan Se :26
Verblaauw 7e:84 Vlaanderen Se:6
Verbrugghe,Benoit Se:45 Vlack,Benjamin 4e:29
Verburg,Hendrik nr4:12 Vlack,Jan Willems 4e:28
Verenigde Oost-Indische Compagnie nr l2:3 Vlamertinghe Se:46
Vlami jnck,Jean Baptiste Se:45
Se:58 6e:72 7e:2,60 9e:2-7 Vliet,Jan van nr7:7 Se:38
Verenigde staten van Amerika 4e:SO Vliet,Piete r van 6e:99
Vergeer,Willem nr4:12 nrl0:8 Vloek (de Jonge),Gerrit 6e:99
Verhoek,Antonie 6e:99 Vlug,Jacobus 4e:28
Vermeul,Adriana 4e:57
Vermeulen,Hachtelt 4e:57 VOC zie Verenigde oost-Indis che Compagnie
verpakkingsmateriaal 4e:84 6e :7,44 vochtreservoir nr9:16
Vogel,Jacobus de 7e:86
Vogelzang,Cornelis 7e:57,58
Vo lckertsz.,Jacob Se:78

37

Volendam Se: 88 Want,Otto van der 7e:63
Voller,Hercij Se:91,95 ~ant, Otto Adrianus van der nrl0:4
Vonk,Nicolaas 4e:28
•,on~envanger 6e: 49 Want Azn.,Otto Adrianus van der nrl0 : 6
VJorburg nr4: 13 Want ,P. van der lOe:5
vorm zie bij pijpevorm
vormmaker 9e:S0,58 Want,weduwe Pieter van der nrl0:8
vormnaad 4e:9 Se:17 , 74 , 87,88 Want Dirkzoon,Pieter van der nr9:2-ll
vos,Jacob de 4e:56 7e : 52
Vos,Jan de 7e:86 nrl0:8
Vrede van Aken 4e:64 Se : 2,3 Want Gzn., P. v an der nr4:3,ll,14 nrS:l
Vreeland 4e : 3,4
Vreumingen, van Se:69 nr9:4,7,12 nrl0:2 6e: 58 7e:75,86,9J
Vrient,Jan Jonasz. de 6e:14 lOe:5
Vries nr8:10 6e:80 Want Gzn.,firma P.v.d. nrl0 : 4 nr12 : 2
vrijmetselarij Se:89-94 6e:2 Se:95
vrouwenarbeid 4e : 31 Se : 12 lOe : 5,6 Want P zn.,Pieter Gerrit van der nr9:4,9
vuurvaste artikelen 6e :4
Want,Pieter Jacobus van der 7e:86 Se:43
waas , Abraham de Se:38 l Oe : 5,6,9
Wachtendonk 4e:97
Waddinxveen nr4:ll,12 4e:52 Se:55,71 Want Azn.,Pieter Jacobus van der nr9:12
Waels,Frans 6e:99 nrl0:2,3
Wagena~r,B . lOe:5
Wagenaar,G.J. nr8:2 nrl0:3 4e:42 6e : 68 Want Azn.,firma P.J.van der nr9:7

Se:43 lOe : 5 Want,Trijntje van der nr 9:5
Wal,Cornelis van der 4e:57 Wa nt, Tri jntje Pieternella nr l 0:4
Waldeck,Ernst August 7e:44
Walker,I.C. 6e:74 Want,W.van der nr9 : ll
Walker,John nr7 : 10 Want,Wouter Jansz. van der nr9:2
Wall,Friedrich van der 7e:90
Walters,Drika 6e:99 wanta hollow bowl nrl0:5
Walter(s),Klaas 6e:38,96,99 wapenschild 8e:4J
wandelstok nrS : 2 watersnood (1916) Se : 68-72
want en Sarr as,firma van der nr9:12 Se: 69 Wattisfield nr7:4
Want, van der nr9 : 2 -ll Se:96 6e:5,J2,58 Wedde nr4 :4
Weert 6e:3-13,26-31 7e: 74 Se:73
7e:6J,92
Want,Aart van der nrl0:5 7e:6J lOe : 32,42,73
Want,Adriana van der nr9:5 Wegberg 4e : 88
Want Dzn., Adrianus van der nr9:4,6 weijer nr7:4 nrll : 15 Se :29
Want Gzn. ,Adrianus van der nr9:4,7
zie ook bij pijpenvervaardiging
nrl0:2,3 Wendelinus lOe:39
Want Gzn. ,Arie van der nr9:4,6,7 nrl0:2 Werf,Jan van der 7e:86 lOe:68
werktijden lOe : 6
Se:1 Werle,Jean 8. Se:46
Want GCzn . ,Cornelis van der nr9 : 4,ll Wervik lOe:16-19
Want ,Debora van der nrl0:2 Westdijk,Gerrit van nrl:J nrS : 8 4e:JJ,34
Want,Dirk van der 7e:86 Se:69
Want Azn ., Dirk nr9:4,6 nrl0: 6 Se:85
Want Oirkzn.,Dirk van der nr9:2 Westdijk,Hendrik van 4e : )4
Want Pzn.,Dirk van der nr9 : 4,S Westeren,Jan Jacob van 4e : 30
Want Pzn.,Geert Cornelis nr9:4,7,9,1 1 Westerwald nr8: 7 nr9: 14 nrll: 4-6
Want,G9rrit van der nr9 :4,7 Se:l
Want,G.C. van der 7e:34 lOe:9 nrl2:10,18 4e:8- 23,75 6e:31,80
Want,Gerrit Frederik van der nrl0:4 8e:ó9 7e:20, 40,44 Se : 14- 24
lOe:28 , 32,35,74,87
9e:18 Westfa l en lOe:27
Want GCzn.,Gerrit van der nr9:4,ll West-I ndische Compagnie Se : 76
Want Pzn.,Gerrit van der nr9:4-7 nrl0:2 Wibes,Sijbentje nr8: ll
want Czn . ,Ivon van der nr9:4,11 Wied,Grafschaft Se :14-24
Want,J. van der 7e:86 wig Se:40,44
Want Pzn.,Jacob van der nr9:4,5 nrl0:2 Wi jck ,Dirk van 7e:86
Want Dzn . ,Jan van der nr9:4,6 wijer zie bij weijer
Want Pzn.,Johannes MarLnus van der Wijk ,Leendert van nrl2 : 9
Wijk,Maarten van 7e:86
nr9 :4, 7,9 Wijk-Maastri~ht 6e:3
Wijngaarden,Pieter van ?e: 7 4 ,86
Wijs,Hendrik nrl2:18 7e:86
Wilgen,Nans v~n 6e: 99
WLlkin,Sander nrS:4
Wilkins,Rogier 6e:70,71 Se:91
Willem,Mr. Se:77
Willem I nrl:10 nrl0: 2 Se:46 7e:26,28
9e : 64

38

Willem II nrl:10 9e:43 zon,maan sterren (vrijmetselarij)
Willem II,sigaren lOe:51
Willem III nr4:2-4 7e:28,36 lOe:89-91 Se:89-94
Willem IV 4e:66 Se:3,46 7e:66,68 Zonnebeke 9e:64
J o han Willem Friso (Willem IV) 4e:66 Zoutleeuw lOe:82
Willem V 4e:64,75 Se:46 7e:68,92 9e:88 Zuid-Willemsvaart 6e:3
Willem van Oranje,prins nr6:3 Zutphen nrl:8 7e:54,SS
Willemijns,Francois Be:45 Zutphen,J.van nrll:6
Willems,Oorothea 6e:70 Zutphen,Johannes van nrl0:9
Willemstad lOe:51 Zwartjes & Cie,F. lOe:5,9
Williams,John Se:90 zwavelstokjes nrl2:5
Willige-Langerak 6e:95,99 Zwitserland Se:4
Wilschut,W. Be:37 Zwol,Jan Isaek 9e:32
Wilts,Hillegie nrB:6 Zwolle nrS:4 nrS:2,4 Se:2,71 6e:7a 7e:57
Wi nand,Frans nr9:7
Winand,Louis nr9:7 Be:2-11
Wi nant,Louis Se:46
Wingender,Anton 4e:87
Wingender,Annemarie 4e:87
Wingender Frères lOe:53,55
Wingender & Co,Julius Se:90 7e:42,46

lOe:37,83
Wingender,Marianne 4e:87
Wingender,Peter 4e:87,93
wingerd versiering lOe:61
wi nke lhaak (symbool vrijmetselari j)

Se:89-94
Winschoten nrB:11
Witsius,Maria nr9:5
Wi tsius,Willem 4e:55
Woerden nrll:3
Woe rlee,Jan nrll:10 7e:86
Wo erlee,weduwe Jan nrl0:9
Woerlee,Gerrit nrll:10
Wolde ndo rp,Margien Willems nrS:11

Woolwich Se:90
Wortmann Be:24
Wo ute r,wed.Christiaan 9e:52
Wouter,K.ristiaan nrS:12
Wouters,Jan nrS:9,11 Se:86
Wouw,Jaco bus van nrS:12 Se:86 6e:38
Wo uw,Jan van nrS:11 Se: 8 6 6e :38
Wright,Jo ris nrS:S

Xanten 4e: 86,97

z a k,porseleinen 9 e : 14
Zand,O. L .Vro uw in ' t 6e : 5 l Oe: 26 , 3 1, 39-41
Zee land nrl2:12 l Oe :89
Zeeuwse Uitkijk (Sp its bergen) 4e : 5
Zei j ne r,Anna Jacob i na Se: 11
Ze itler ,Maria 4e: 95
Ze itl e r , Wilh e lmina 4 e :9 5
firma Zenith nr9:7,12 n rlO: S 4e :2 5 6e : 3 2

7e:63 9e:l8 l Oe: 2,72
Zoelen, van 8e! 49
Zoe r ,Margj e Wol t ers n r2:3
Zöller , Diede r ich Wi lhe lm 4e : 9
Zöller,Ja kob 4e :9
Zöl ler ,Johann 4e:9
Zö ll er ,Johann Wilhelm 4e: 9
Zö l l er ,Haria 4e: 9
Zö ller,W i lhe l m 4e:9

39


Click to View FlipBook Version