The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Uitgaven PKN Blad jrg 1 t/m 20, Registers

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Stichting PKN, 2019-06-20 07:25:34

Registers PDF jrg 1 -20

Uitgaven PKN Blad jrg 1 t/m 20, Registers

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE REGISTERS

Dit register heeft betrekking op de eerst~ tien jaargangen van
het drie maandelijkse tijdschrift van de Pijpelogische Kring
Nederland.
De rubrieken van het . register zijn:
a. gepubliceerde artikelen
b. hiel- en zijmerken, die verder onderverdeeld worden in ciJ-

fermerken en letter- en figuurmerken
c. opschriften op pijpen en stelen
d. persoons-, p1aats- en zakenregister
Hoofdzakelijk zijn de meest relevante zaken. en onderwerpen die
met de pijpennijverheid te maken hebben .in de registers opge-
nomen. Soms heeft groepering onder een meer é!,lgemene term ··
plaatsgevonden, bijvoorbeeld allerhande te.cq.nische aspe'cten
die te maken hebben met de produktie van een pijp zijn opge-
nomen onder pijpenvervaardiging. Bij het specifieke trefwoord
staat dan een verwijzing naar de verzamelterm. Bij samenge-
stelde woorden moet ook op onderdelen van dat woord gezocht
worden, b.v. reclamepijp is terug te vinden onder pijp,reclame.
Als in het register achter het trefwoord (gekroond) staat komt
het merk zowel met als zonder kroon voor.
Aangezien tussenti_ids het formaat en de wijze van paginering
zijn veranderd worden de eriste drie jaarg~ngen (t/m nr.12)
aangegeven met het deelnummer, gevolgd door de bladzijde waar-
op het trefwoord voorkomt, b.v. nr5:9.
Vanaf de vierde jaargang loopt de paginering per jaar door. In
de verwijzing wordt de jaargang en bladzijde als volgt weerge-
geven, b.v. 6e:63.
Een liggend streepje tussen twee pagina's betekent dat het
trefwoord op de opeenvolgende bladzijden voorkomt of er be-
trekking op heeft.

De eerste pagina van dit register kan dienen als schutblad als
de nr's 13 t/m 40, na verwijdering van de oi:ns lagen., samen met
het register worden ingebonden. Het geheel wordt daardoor een
praktisch, goed hanteerbaar en waardevol naslagwerk.

De registers zijn samengesteld door L. van Duuren en J. van
der Meulen. Vanwege het tienjarig bestaan wordt het register
gratis ter beschikking gesteld aan de abonnee's .

OVERZICHT VAN DE VERSCHENEN ARTIKELEN

A. (Aalderink,H.J.), Vreeland ligt aan de Vecht en in Groningen ... 4e:3-4
Bakker,P., Achttiende eeuwse pijpen met vismotief als zijmerk Se:80-86
Berg,L.van den, De aap en tabak nr.2:8

De historie van een Oranjepijp in 1795 nr.6:12
De tabakswinkels in de zeventiende eeuw nr.8:3

Het compagnieswapen v.o.c. (Verenigde Oostindische Compagnie) nr.12:3

Een lastig volkje, die Goudse pijpmakers 4e:40-41
Pijpambachtelijke koppen Se:74-75
Sedan l september 1870 7e:11
Sigarenzakjes met rebussen en zoekplaatjes Be:63-65
Boelsma,J., De I.A. hielmerken, mogelijk gezet door Jan Atvoort Se:62-63
Enkele vondsten uit Edam Se:87-88
Merken en bandstempels van Jan Jacobsz. van der Aerden 6e:14
De hielrnerken van Rogier Wilkins 6e:70-71
Brinkerink,J.P., Het is niet allemaal Gouds wat er blinkt! 6e:15-22
Opkomst en ondergang van een Oranjetelg ?e:64-68
Brongers,G.A., Protectionistische maatregelen ten gunste van de Goudse
pijpemakers in 1791 nr.2:7
Carmiggelt,A., Pijpenvondsten bij de stadsmuur te Zwolle nr.5:4-5
Een pijpenmaker als auteur? Se:26
De pijpenverzamelaar van Klaas: een anekdote ?e:21-23
Sprokkelhout uit vier IJsselsteden 7e:54-59
Over pijpen, potten en ringen; een pijpelogische vondst te Zwolle
Se:2-11
Duco,D . , Achttiende eeuwse zijmerken met initialen nr.5:6-15
Pi)pen uit den vreemde 7e:97-98
Dulfer,A., Hoe vindt men kleipijpen met een metaaldetector? nr.12:15-17
Duuren,L.van, Voorlopige inventarisatie van pijpmakersnamen en andere
opschriften op kleipijpstelen ?e:74-95
Arbeidsomstandigheden in de pijpenfabrieken te Gouda l0e:5-10
Elferink,J., Het gebruik van tabak in pre-Columbiaans Mexico 9e:38-43
Engelen,J., Een grafvondst nr.3:2-5
Kleipijpen opgegraven in Sittard, 1979 nr.12:4-11
Een onverwachte ontmoeting in Lausanne Se:4
Het pijpmakersgeslacht Holzenspies te Stevensweert Se:10-14
Een pijpenfabriek te Weert 6e:3-13
Een pijpenfabriek te Weert (II) Ge:26-31
De zeventiende eeuwse pijpen uit Nijmegen 6e:87-91
De fietebus 7e:70-72
Peter Dorn, een 19e eeuwse pijpenmaker l0e:20-23
Enge l en,J. en F.Kompier, Bedevaartpij pen 1 l0e:26-38
Bedevaartpijpen 2 l0e:39-44
Bedevaartpijpen 3 l0e:51-55
Bedevaart spijpen van en u it het Rijnland 4 l0e:74-88
Es veld,A . van, Een wonderlijke En gelse pi j pmaker nr. 7 :4-5
Fa a s , K. , De ord e van het Gu l den Vl i e s o p pijpek oppen Be: 76- 77
Krijn Dirkse; vormmaker 9e: 50-51
Nassouwe en de Zeeuwen l0e:89-91
Goderis ,J., Harpmuziek van David i n Roeselare naar David in Zonnebeke
{België) 9e :62-64
Haan , J.de , Een rookverbod t e Haarlem en zi j n gevolgen in 1690 nr. 3 :5-6
Haan,R.de, Vond sten van het Waterlooplein Se:64-68
Een vondst die stof doet opwaaien Ge:74-75

2

Haan,R.de, Amsterdamse pijpvondsten uit de eerste helft van de 17de eeuw
gevonden te 'a-Graveland 9e:26-31
Een "klein" koningspijpje l0e:45-46

Haan,R. en W.Krook, Thomas Laurens z (1581-1625) tobacco pipemaker te
~.msterdam Se:91-100

Hout,P.von, 17e eeuwse pijpenpotten uit Utrecht Se:27-33
Bijzondere opzetstukken uit Gouda Be: 60- 62
Een "stapeltrompet" uit Alphen aan den Rijn 9e:8-12

Hurk,J.L.F.van den en E.Nijhof, De Bossche pijpenindustrie en haar produk-
ten 6e:60-67

Huveneers,H., Over wandelstokken en tabaksgenot nr.5:2-3
Enige rustieke houten snuif- en tabaksdozen nr.6:4-5
Over fosforlucifers en pyrogènes nr.7:10-13
De rokersstoel nr .10: 12-14

Jong,A .C.de, De Jong's pijpen- en aardewerkfabriek nr.6:8-12
Kornpier,F.F., Pijpenfabricage in Noorwegen nr.7:6

Het pijprnakersgeslacht van der Want (I) nr.9:2-11
Het pijprnakersgeslacht van der Want (II) nr.10:2-6
S.O.S. nr.10:15-16
Pijpenfabricage in Venlo I 4e:75-90
Pijpenfabricage in Venlo II 4e:90-95
Pijpenfabricage in Venlo III 4e:95-99
Een Venlose pijp 7e:4-5
Kornpier,F.F. en E.Nijhof, Dateringsmethode Friederich HBO nr . 11:7-13
Krook,W., Opgedoken pijpen uit "'t Vliegend Hart" 9e:2-7
Kügler,H., 18e eeuwse Westerwald kleipijpen gevonden in Grenzhausen
Se :14-24
Ligthart ,A., De pijp in de vroeg- 17de eeuwse schilderkunst 9e:74-84
Maat,G.J.R., Slijtkanalen in het gebit door het roken van stenen pijpen
4e:5-7
Mattelaer,J.J . , Kleipijpen gebruikt bij tabaksrookklisteer (II) 7e:69
Meijlink,P., Vondsten onder water 9e:96-97
Meulen,H. van der en P.Bakker, Achttiende eeuwse pijpen met als zijmerk de
letters Men N 6e:34-38
Meulen,J. van der, Merkenregistratie nr.1:8-9
Methode om pijpekoppen met versiering af te beelden nr .3 :7-8
Het Goudse pijpmakersgeslacht Verzij l 4e:52-70
De pijpmakerijen in de Franse tijd Se:5-9
Sir Walter Ralegh en Elizabeth-pijpen? 5e:20-23
De imkerpijp 6e:22
De geschiedenis achter een pijpekop 6e:58-59
De pijpenmakerij ?e:15- 17
Pijpenmakers en hun merken in de eerste helft van de 19de eeuw
Se:34- 47
Leidse pijpen uit de tweede helft van de 17de eeuw Be:50- 59
Huismerken gezet door pijpenmakers 9e:44-45
De arbeidsverhoudingen aan het einde van de 19de eeuw 9e:65-68
Recente vondsten uit Alphen aan den Rijn 9e:90-95
Pij prokers in reliëf l0e:59-71
Meulen,J . van der en P.Bakker, De val van de citadel van Antwerpen 7e :8-10
Meulen,J.van der en L.Hacquebord, Pijpvondsten op Amsterdameiland (Spits-
bergen) nr . 12:12-14
Meulen,J.van der en E.v.d.Most, Pijpenvondst te Alphen aan den Rijn
Se :40-45

3

Meulen,J.van der, M.Steenbergen en F.Mayenburg, Een interessante 19e
eeuwse pijpenstort in Gouda 7e: 26-38

Meulen,J.van der en L.den Toom, Het pijpmakersgilde te Schoonhoven
6e:39-45
Pijpmakers en pijpmakersknechts in Schoonhoven 6e:92-100

Meulen,J.van der en H.Tupan, Pijpe uyt branders nr.7:7-9
Nijhof,E., Westerwaldpijpen uit de achttiende eeuw 4e:8-23

Een achttiende eeuwse pijpmaker HDG 7e:6-7
Twee originele pijpnamen uit de achttiende eeuw 7e:18-20
Puister,E., Een curieuze vondst in Middelburg nr.12:11
Oranjepijp, Elizabeth I-pijp of ••• ? 4e: 50-51
Ritmeester,P., Pijpenvondst in het Observantenkloo ster te Amersfoort
Se: 50-55
Fabrieksafval uit 18de eeuws Gorcum 9e:69-71
De koningspijp 9e:88-89
Roosingh,J.W. en F.Tymstra, Symbolen van de vrijmetselarij op pijpen
Se:89-94
Smiesing,P.K., Utrechtse pijpenmakers nr.1:2-7
De bhielpijp (chillum) nr . 3:9
Pijpaarden krulstaafjes nr.6:6-7
Pijpekoppen uit een late vuilnisbelt nr.9:12-16
Achttiende eeuwse Duitse pijpestelen uit Utrechtse bodem nr.11:4-6
18e eeuwse Duitse pijpestelen uit Utrechtse bodem (naschrift)

nr.12 : 17-18
De Utrechtse pijpenindustrie in de Lauwerecht 4e:27-39
Een rechtszaak rond het merk DW 4e:42
De Vrede van Aken Se:2-3
Pijpen uit Hamburg Se:38-39
Vervolg "Pijpen uit Hamburg" Se:55
Een kunstzinnig gedecoreerde pijpesteel 6e:32-33
De pijpekop van Jut 6e:68-69
Vrouwe Fortuna of het fortuin 7e:S0-53
De Hollandse kleipijp als hulpmiddel in de optische industrie en

fotografie Be:66-67
Het dateren van Goudse piJpen aan de hand v an de merken 9e:35-37
Pijpenmakers en de bijbel 9e:59-61
Een bezoek aan een Goudse pijpenfabriek in 1710 lOe:3-4
Een dubbel merk uit Gouda lOe:46-47
De verwarring rond het pi j pmakersmerk "de koffiepot" lOe:94-98
Soest,M.van, Hoe in de 17e eeuw Engelse pijpmakersleerlingen zich moesten
gedragen.•. lOe : 99-100
Steendijk,T., Archiefdocumenten over een 17e eeuwse Hoo rnse pijpmaker en
het tabaksverbruik in West-Friesland i n die tijd Se:56-61
Tabaksbelastingen en pijpmakers in de 17e eeuw t e Hoorn Se:76-79
Vi er eeuwen Nederland - Japan 7e : 2-3
Te ngnagel,P.J.G., The Bragge collection of claypipes nr.6:2-3
Anthony Irv ing's House of Pipes, Bramber, Sussex 6e:46

Tupan,H . , De bruidegomspijp nr.2 : 2-6

Wouter Jans, een Amersfoortse pijpmaker nr.7:9
De Groninger tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw nr.8:4-15
Een presentatiepijp van de firma Gambier 5e:15-17
Een uitzonderlijke grote ovoide pijp uit Gouda Se : 96- 97
Enkele 19e eeuwse porseleinen pijpekoppen uit Drenthe 6e: S0-57
Enige notities omtrent de tabakspij pennijverheid in Dre nthe 6e:77-80

4

Tupan,H., Een fluitje van een pijpesteel 8e:1 nr.5:5
Tabakscuriosa uit de patriottentij d lOe:11-15

Tup an,H. e n H. van der Meulen, Het Leidse tabakspi j pmakersgilde
Tymstra , F., Stempel "Pypefabr iekeur" nr.1:10

Gedichtpijpen nr.1:10

Ov er 'Haus Seefahrt• en 'Felix Heritus' nr . 3:10
Pijpen met kijkglaasjes nr.4:2-10
Pijp en met de afbeelding Mercurius/Neptunus nr.10:7-11

Mi sbak s els uit een pijpenstort te Gorinchem nr.11:14-16

De pijpenstad St.Omer 4e:43-47

7Eric Ayto s :18-19

Over de lengte van 17e en 18e eeuwse kleipij pen Se:27-37
Falkland pijp Se:63
Amateurtabak en amateurssigaretten Se:69- 71
Pijpenfabriek "De Kroon" 6e: 81-86
Kleipijpen gebruikt bij de tabaksrcokklisteer 7e:12-14
Wiener kaffeehaus pijpen 7e:39-47
St eelreparaties aan 17e eeuwse pijpen 7e:60-62

De watersnood van 1916 op pijpen afgebeeld 8e:68-72
Bordollo-pijpen uit Grünstadt 9e :13-23
De pijpenmarkt te Amsterdam 9e:32-34
Luchtige pijpenpraat 9e:85-87
Luchtige pijpenpraat (II) lOe:2
Wervik, centrum van de Vlaamse tabaksteelt lOe:16-19
Oude advertenties lOe: 72
Het testament van de Hoornse pijpenmaker Hije Jansz. lOe:92-93
Tymstra,F. en J.van der Meulen, Pijpen met een vissebek nr.4:11-14

Veen,M., Vervoer en reparatie van pijpenmakersgereedschap 9e:46-47
Dirk Barunet (Bernet), meester-pijpenmaker te Gorinchem tijdens de
tweede helft van de achttiende eeuw 9e:52-58

Vroomans,M., Uit de Goudsche Courant, 1886 7e:59
Warmenhoven,J.T.M., De pijpenbrug 8e:90

Zetten,J. van, Oude emaille rookreclame lOe: 56-58
Zwaaneveld,E.A., Ni jverheid Be:78-89

5

REGISTERS 52,gekroond nrl0:8 ?e:28,32,80 Be:39,41
53,(gekroond) nr9:2,5 nrll:7 Be:39,41
BIEL- EN ZIJMERKEN 54,gekroond nr9:8,9 8e:J9,41
55, (gekroond) nr6:12 6e:21 8e:39,41
Cijfermerken 56, (gekroond) nr8:3 nrl0:2,3 4e:42 6e:21
2,(gekroond) nr4:14 nrS:l 6e:21 7e:79
8e:39,43
8e:J8,40 58,gekroond 8e:39,41
4,gekroond 8e:J8 59,(gekroond) nrl0:8 Se:41 ?e:68,84
5,gekroond Be:38
6,(gekroond) 6e:17,21,62 8e:38,43 Se:39,41
?,gekroond 9e:4 60,gekroond 7e:84
8/0 (Ayto) Se:18 61,gekroond 4e:40 Se:41
9,(gekroond) nrll:8 Se:41,44 6e:21 7e:79 62,gekroond 4e:57
64, (gekroond) 6e:21 8e:39,41
8e:38 65,gekroond nr4:12,13 nrl0:8 5e:3,51
12, (gekroond) nrl0:9 4e:11,23 Be:38,40
13, (gekroond) Be:38,40 9e:36 8e:39,41
14 4e:46 Be:38 66, (gekroond) 6e:lö,21,61 8e:39,41,43
15,gekroond 8e:38 67,gekroond nrl0:8,9 Se:39,41 9e:~
16, (gekroond) nr9:9 4e:46 Se:35,41 68,(gekroond) 5e:21 8e:39,41
69, (gekroond) 6e:21,62 ae:39,41
6e:44,61 Be:16,36-40 72, (gekroond) 4e:46 8e:39,41
17, (gekroond) 4e:46 6e:21 7e:J4 73, (gekroond) 5e:2 5e:21 8e:J9,41
74,gekroond 8e:39
8e:16,J8,4J 75,gekroond 7e:32 Be:39,41
18, (gekrcond) nrll:16 Se:38 9e:56 76,gekroond Se:2 8e:39,41
18,gekroond + AHM nrS:6 77,(gekroond) 6e:16,21,62 8e:39,43
78,(gekroond) 6e:21 8e:39
+ AVE Be:36 78,gekroond + HLR nrS:9
+ GVDR 8e:J6 79, (gekroond) 6e:21 8e:39,41
+ IDL 8e:36 8 0 (Ayto) Se:18
+ IVA nrS:11 81,gekroond ae:39,41,43
+ IVAH nrS:11 9e:71
+ LV nrS:12 + HDH nrS:8
+ PDG nrS:13 4e:33 82,gekroond Se:39,41
+ SGH Be:36 83 Be : 39,41
19,gekroond 5e:46 8e:38 84,gekroond Se:39,41
21 8e :38 86,gekroond Se:39,41
24,(gekroond) 6e :21 Se:38,43 87, (gekroond) nr9:6,7 Se:39,41
25,gekroond Be:38,40 9e:6 89 Be:39,41
26,(gekroond) 6e:21 ïe :34,38 Be:38,40 90,gekrcond nr9:5,7-9,96 Se:16,39,41
27,gekroond nrl:10 8e : 38,40 93,(gekroond) 6e:21 8e:39,41
28 6e:21 Se:38,40 94,gekroond Se:39,41
29,gekroond 8e:38 95,gekroond nr2:l
30, (gekroond) nrl0:3,4 6e:21 Be:38,40 96, (gekroond) nr3:10 nr9:8,9 nrll: 10
31, (gekroond) nrll:10 6e:21 7e:81
Se:38,43 6e:21,91 Se:39,41,44
32,gekroond 8e:43 99, (gekroond) n rll:8 Se:41 ?e :80,91 Se : 39
33,(gekroond) 6e :21 Se:38,40 222 nr4:12 nrll:7 4e:62 ïe :81
34,(gekroond) nr9 :6 Be:38,41 333 9e:36,37
35, (gekroond) 6e:17 Be :43
36,(gekroond) 4e: 54,58 6e:21,62 Be:38,41 Letter- en figuurmerken
37,{gekroond) 6e:21,61 Be:38,41 A, (gekroond) nrl: 9 5e: 41 l0e: 70
38, (gekroond) nrl0:9 6e:21 Be:38,41
39 1 (gekroond) 6e:21 Be:381 41 + HB + VOC nr5:8
41,gekroond nr4:12 4e: 62 8e:39 9e:4 + VOC nr12:3 7e:79 8e:38
42 8e:39 AA nrl:9 9e:45 lOe:61
43,gekroond Se:39,41,43 AB , (gekroond) nrl:9 nrS:6 6e:16,21,62,64
44, (gekroond) 7e:86 8e:39
46,(gekroond) nr9:2 nrll:7 4e:46,62,82 ae :36,37,40,43,44
5e:l,21,61 ?e:4,5,81 Be:16,18,24, ABC nrl:9 nrl0 : 4 Se :37 ,40,43 9e:JS
39,41-46 ABL + haan,gekroond nrS:6
46,gekroond + IK nrl2 :9 AC nrl:9
47,gekroond nr12:12 Be:39 AD nrl :9
48,gekroond ~e:39,46
49,(gekroond) Be:39,46 AD, gekroond + IH nrs, 9
51, (gekroond) nrll:6 Se:96 6e:64 Be:39,41
adelaar,dubbelkoppige Se:35 lOe:50
AOS nrl:9

6

ADVH nrl:9 AVN 8e:37
l'.E,(gekroond) nrl:9 nrll:8 Se:74 Se:37,40 AVR nrl:9 Ee:21 Be:37
AF,(gekroond) nrl:9 9e:36 AVS nrl:9 nr9:7 Se:l Se:16,37
AG nrl:9 AVT,gekroond nrl:5 4e:35
AGV nrl :9
AH 6e:21 + wapen van Utrecht nrl:4 nr5:7 4e:35
AHB nrl:9 + zwaan,(zwemmend) nrl:5 nrS:7 4e:35
AHL + N,gekroond nrS:6 6e:36-38 AVW + vis,gekroond Se:83
.Af!M + 18,gekroond nrS:6
+GOUDA+ vis,gekroond nr5:7 Se:83
+ N.gekroond 6e:J6-38 AW (monogram) nrl:9 9e:45
+ vis,gekroond nrS:6 Se:83 AW,gekroond 8e:16
AI,(gekroond) nrl:9 7e:61 9e: 27,30
AIH nrl:9 8,(gekroond) Se:41-44 6e:16,21,44,62
AK nrl:9 Se:16,18,37,40 9e:93,94
+ roos nrS:6
AKL 6e:23 + bok nrl:6 nrll:10 7e:81,84
+ vis,gekroond nrS:6 Se:83 Bacchus 6e:20 Be:39,42
AL nrl:9 BAKKER+ vis nrS:7 Se:84
Alphen,wapen van+ HVH nrS:9 Se:43 Batavia,wapen van nr9:5,6 Be:39,42
BBW 4e:82 Se:44
+ I.D.K.RAAL nr5:9
+ KVH nrS:12 Se:43 se nr8:7 Se:33 9e:27,30,31
AM,( gekroond) nr1:9 nr5:6 8e:37,40
+ fortuin nrS:6 + meermin nrS:7
Amsterdam,wapen van 6e:20 8e:39,43,49 bezem Be:44
aH 9e:27
+ IVM nrS:11
anker Be:39,42 + tabaksplant nrS:4
anker,dubbel nrll:12 4e:53,55 Se:94 BIV + pot met bloemen+ kind op bok nrS:7
BK nrS:7
7e:86 ,91 Be:39,42
ANM + N,gekroo nd nrS:6 6e:36-38 + roos nrS:7
bloem Se:53
+ vis,gekroond Se:83
AP, (gekroond) nrl:9 6e:21 Be:37 + LC nrS:5
AR nrl: 9 bloempot 9e:36

+ IH + paard,springend nrS:6,9 + BIV + kind op bok nrS:7
+IN+ paard,springend nrS:10 BO+ roker nrS:7 lOe:61
arend+ AVAH nrS:6 boer in de kan lOe:59,68
Arkel,wapen van 8e:36 bok Se:39,42
bok+ B nrl:6 nrll:10 7e:81,84
+ CGN nrS:7 bomen,drie 7e:82
+ GGH nrS:8 boom 8e:45 9e: 50
ARM+ vis,gekro ond nrS:6 Se:83 boom met vogel+ FHB nrS:7
arreslee 6e:20 Borssele,wapen van 4e:68 6e:64
AS nrl: 9 nrS:6 Se:51 8e:36 both,(gekroond) nrll : 8,10 Se:41,44,46
+ riek 9e:36
+ sierkan,gekroond nrS:6 Se:83 Ge:20,44,62,64 7e:84,86,91 Se: 39,41
+ vis,gekroond Se:83 8e:36 Bourgondische lelie, zie lelie,Franse
BOW Be:37,40
ASV nrl:9 brandemmer 6e:20 9e:4
b ril+ I Se:53
AV nrl:9 6e:23
AVAH nrS:6 bril,gekroond + AVH nrS:7

+ arend nr5:6 BS,(gekroond) nrl0:4 nrll:12 6e :21 7e:84
AVB n rl:9 nrl0:2-4 8e:37,40 ae:37 ,40

+ vis,gekroond 6e:23 burg 7e:79 Se:39 , 41 , 45
+ vissen,drie gekroonde+ visser nrS:6 BVB nrll:10 Se:41,44 6e:21 7e:79,92
AVC+ vis,gekroond nrS:6 Se: 8 3
AVD nrl:9 Be:37 9e:35 Se: 1 6,37,40
AVDA nrS: 6 6e:38 BVD+ N, gekroond Ge:36-38

+ N,gekroond 6e:36-38 + wapen van Utrecht nrS:7
+ vis , g ekroond nrS:6 Se:83 BVE 6e:21
+ v i s,gekroond + bloesemtakken n r S :7 BVH 9e:36
AVE + 18 , gekroond Be:36 BVM 8 e: 37 , 40
+ v i s,gekroond Se:83 Se: 36 BVS,gekroond nrS: 7
AVH nrS:7 6e:23 BWB n r l 0:9 Se:41 6e :2 1 Be: 1 6, 37 ,40 , 44
+ bril,gekroond nr5:7
+ v is,gekroond Se:83 C 8e: 37
AVI nrS : 7 CE {monogra m) 7e:90
,::s 8 e: 37 9e: 9 8

+ roos nr5: 7
ccrs , gekroond nrS:7

7

CD,gekroond 8e:36 D. Y. 8e:46
CGN + wapen van Arkel nrS:7
CHL + vis,gekroond nrS:7 Se:83 E, (gekroond) nr9:6 Se:37, 40
CHN 6e:23,38 E*A 9e:27
EA + roos,gekroond 9e:27
+ N,gekroond nrS:7 6e:36-38 EAG 6e:21
+ ooievaar,gekroond nrS:7 EB 4e : 25,50 9e:27
+ vis,gekroond Se:83 EEW 6e:37
+ vis,gekroond + wapen van Zeeland eenden,drie +EN+ drie kronen nrS:7

nrS:7 + EV nr5:7
CHVN 6e:23 + HB + visser nrS:8
+ IHVB + HB + visser nrS:10
+ vis,gekroond Se:83 + PVR + visser nrS:13
CK Se:40 eierkorf 8e:39
CL Se:46 + FHN nrS:7
CNHR,gekroond nrJ:l + GS nr5:8
CPG lOe:61 + GVOR nrS:8
c,~R + vis,gekroond nrS:7 Se:83 + HAH nrS:8
CVR 9e:94 + IOH nrS:10
cvs,gekroond nrl:5 + IVA nrS:10
+ KVM nrS: 12
D,(gekroond) nr9:12,14 nrll:4,7 4e:21,82 + LNH nr5: 12
6e:21,62 7e:17,66,81,90 Be : 16,24,26, + LS nrS:12
37,40,43,45 9e:6 + LlfA nrS:12
+ HVG nrS:13
DA Se:37 + WGB nrS:14
Davidster 9e:45 eikel Se:44
DB nrS:7 nrll:14-16 9e:55-57 EN+ eenden,drie + kronen,drie nrS:7
engel+ WVD nrS:15
+ haan,gekroond nr5:7 EP,(gekroond) nrS:10,13 6e:21 Se:37,40
DBN, (gekroond) nrS:7 nrll:14 6e:36 ES,(gekroond) nr9:12,14 nrl0:8 nrl2:2
Se:38,74 6e:21,62 7e:75 8e:37,40
9e:55-57 Esch,wapen van 6e:16
+ N,gekroond nrS:7 nrll:14-16 6e:36-38 EV + eenden,drie nrS:7
+ vis,gekroond nrS:7 nrll:16 Se:83
DBUN nrS:7 nril:14,15 9e:55-57 FA nrS:7
DDV + N,gekroond 6e:36-38 + roos nr5:7
degens,drie gekroonde nr2:l
degens,gekruiste Se:35 FAG 8e:37
DG + twee sterren Se:51 FB,gekroond 7e:17
DH + haas, springend nr5:7 FHB + vogel in boom nrS:7
+ roos nrS:7 FHM 9e:36
DliVB nrS:7 FHN + eierkorf nrS:7
DID Se:53
DK, (gekroond) nrl0 : 9 7e:86 Se:37,40 9e:3C + vis,gekroond nrS:7 Se:83
DNB,gekroond nr4:l FHR + boom met vogel+ man met spade
DOL nrS:7
DORN 4e:19 nrS:7
Dortsche maagd 4e:53,56,57 FL nr5:4
DOT nrS:7 fleur de lis, zie lelie,Franse
DP Se:37 fortuin (fortuna) nr4:13,14 6e:76 7e:7,
DR lOe:64
druiventros nr4:13 7e:80 50-52 Se:39,40
DS,(gekroond) nrS:7 8e:37,40,45 + AM nr5:6
duif,gekroond 6e:76 Se:39,43 + IVA + meermin nrS:11
duiven,twee (gekroonde) 4e:57 Be:39 + RH + schip nrS:14
DVA Se:37 FP Se:43
DVD 6e:38 fruitben 7e:82
+ N,gekroond nrS:7 6e:36-38 FVDV 4e:29
+ vis,gekroond Se:83 FWS nr9:7 8e:J7,40
DVE nrS:7
DVO + N,gekroond 6e:57 G,(gekroond) nrll:10 8e:37,40
DVS nrl:3 4e:32 GB, (gekroond) 6e:44 8e:37,40
+ vogel nrl:4 nrS:7 GD (huis merk) 9e:45
+ zwaan nrl:5 nrS:7 GDH 8e:37
geit onder de boom 6e:64
DW 4e :42 Se:43 Gelderland,wapen van nr12:2 7e:64 8e:39
+ N,ge kroond 6e:36-38

DWM + vis,gekroond Se:83

8

Gelderland,wapen van (vervolg) Se:42 haan,gekroon.de + DB nrS : 7
GERRIT VAN WESDYK + GWD nrl:4 Haarlem,wapen van nrl:10 nr4:13 Be :39,58
haas,springende + OH nrS:7
+ GWD + vogel nrS:8 HAB + vis,gekroond Se : 83
HAH + ~ierkorf nrS:8
GGH + wapen van Arkel nrS:8 H.AL,gekroond nrS:8
GH,(gekroond) nrS:4 6e: 1 7,23 Se:16 Hamburg,wapen van 4e:62
Hannover,wapen van 7e:92
+ vis,gekroond 6e :23 harp,Ierse nr9:9 6e:20 Be:42 9e:62,63
GHL + N,gekroond nr5 :6 6e:36-36 hart+ gekroonde KW nrS:12
harten,drie nrll:8
+ roos nrS:a HB,(gekroond) nrS:4,7,8,10 4e:19 6e:21,89
+ vis,gekroond nrS:8 Se :83
GHN + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 7e: 88 Se:16,38 9e: 27- 29
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83 + eenden,drie + visser nrS : 8
GIN+ N,gekroond 6e:36- 38 + eenden,drie + IHVB + visser nrS : 10
GIS+ N,gekroond 6e : 36- 38 + VOC + A nrS:8
GMD Se:51 HC nr7:9
GML nrl0:8 6e: 21 Se:37 , 40 HD óe:17 Se : 16,17
GN,(gekroond) nrl0 : 9 6e:21 Se:37, 40 + manshoofd 4e: 62
GNB + N,gekroond 6e:36- 38 HDG 7e:6
Gouda,wapen van nr4:14 6e:76 Se :39,44 HDH 6e:38

lOe:66 + 81,gekroond nrS:8
Gouda,wapen van (als bijmerk) nr7:6 4e:38 + N,gekroor.d nrS :8 6e:J6-38
+ ooievaar,gekroond nrS:8
46 Se:3,5,41 6e:2,15,16,20 ,21,44, 76 + sierkan,gekroond nrS:8
?e:8,64,74,93 Se:17,18,24,39,44 + vis,gekroond nrS:8 Se :83
GOUDA+ 24 + vis,gekroond Se:83 HOHO + vis,gekroond nrS:8 Se : 83
HE,(gekroond) Se:38,40
+ AVW + vis,gekroond nrS:7 Se:83 hert,gekroond 9e: 4,S
's-Hertogenbosch,wapen van Ge:62,64,72
+ vis,gekroond Se:B3 HGB nrS : 8
Goudse toren 7e : B6 Se:40,41 HGD +leeuwin Hollandse tuin nrS:9
's- Gravenhage,wapen van nrll:8 HHB Se:53
groentenmeisje 6e:64 HHN + vis,gekroond nrS : 9 Se:83
Groningen,wapen van nrB:14 7e:64,66 HHR Se:53
HI (huismerk) 9e:45
+ wapen van Zeeland+ HII lOe:61
IVAH nrS:11 HIR + N,gekroond 6e:36-38

Groot-Brittanië,wapen van 7e : 68 + vis,gekroond Se : 83
GS,(gekroond) nrS : 8 6e:36,89 HKH 6e:21
HL,gekroond nrS :4 Be:40 9e:J6
+ eierkorf nrS:8
+ N,gekroond Ge : 36-38 + roos nr5:9
+ r oos nrS:8 HLH + vis,gekr oond Se:83
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83 HLP + vis,gekroond nrS:9 Se:83
GVB + N. gekroond 6e:57 HLR + 78,gekroond nrS : 9

GVD 6e:38 + N,gekroond nrS :9 6e:36-38
+ N,gekroond nrS:8 Ge : 36-38 + vis,(gekroond) nrS:9 Se:83
+ vis,gekroond Se:83 HO,gekroond nrll:3
HOB (mo nogram) 9e:45
+ wapen v an Utrecht nrS:8 hoed lOe:70
hoefijzer 9e:4
GVDK + N,gekro ond nrS:8 6e:36-38 HOH + vis,gekroond Se:83
GVDR + 18,gekroor.d Se:36 Holland,wapen van 7e:64
Hollandse duit, zie leeuw in Holland~e
+ eierkorf nrS:8
+ N, gekroond nrS:8 Ge:36-38 tuin
+ vis,gekroond 5e:83 hond,rennenèe 6e:20,62 9e:J6
GVH + vis,gekroond nrS:8 Se:83 hond, springende Se:35
GVK 3e:37 HP,gekroond Be:40
GVS nr9:6 Se:37 HS + r oos 9e:27
GVWO 4e:34
GWD + GERRIT VAN WESDYK nrl:4 + sierkan,gekroond nrS:9
+ GERRIT VAN WESDYK + vogel nrS:8 HT ?e:61,62
+ vis,gekroond nr5:l,8 4e:34 HV + roos nrS:9
+ vogel nrl:4 4e:34 HVA + vis,gekroo~d Se:83

GWS nrll : 10

H, (gekroond) 4e:46 6e:l6,2l,61,72
Be:46,47

+ IVH nr5 : 11
haan, (gekroonde) nr9:6 Se:53 ae:39,41

9e:56,69, 71
+ ABL nrS:6

9

Gelderland,wapen van (vervolg) Se:42 haan,gekroonde + DB nrS:7
GERRIT VAN WESDYK + GWD nrl:4 Haarlem,wapen van nrl:10 nr4:13 Se:39 ; 58
haas,springende + OH nrS:7
+ GWD + vogel nrS:8 HAB + via,gekroond Se:83
HAH + ~ierkorf nrS:8
GGH + wapen van Arkel nrS:8 HAL,gekroond nrS:8
GH,(gekroond) nrS:4 6e:17,23 Se:16 Hamburg,wapen van 4e:62
Hannover,wapen van 7e:92
+ vi9,gekroond 6e:23 harp,Ierse nr9:9 6e:20 8e:42 9e:62,63
GHL + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 hart+ gekro'onde KW nrS:12
harten,drie nrll:8
+ roos nrS:8 HB,(gekroond) nrS:4,7,8,10 4e:19 6e:21,89
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83
GHN + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 7e:88 Se:16,38 9e:27-29
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83 + eenden,drie + visser nrS:8
GIN+ N,gekroond 6e:36-38 + eenden,drie + IHVB + visser nrS:10
GIS+ N,gekroond 6e:36-38 + VOC + A nrS:8
GHD Se:.51 HC nr7:9
GML nrl0:8 6e:21 Be:37,40 HD óe:17 Se:16,17
GN,(gekroond) nrl0:9 6e:21 Se:37,40 + manshoofd 4e:62
GNB + N,gekroond 6e:36-38 HDG 7e:6
Gouda,wapen van nr4:14 6e:76 Se:39,44
HDH 6e:38
lOe:66 + 81,gekroond nrS:8
Gouda,wapen van (als bijmerk) nr7:6 4e:38 + N,gekroond nrS:8 6e:36-38
+ ooievaar,gekroond nrS:8
46 Se:3,5,41 6e:2,15,16,20,21,44,76 + sierkan,gekroond nrS:8
7e:8,64,74,93 Se:17,18,24,39,44 + vis,gekroond nrS:8 Se:83
GOUDA+ 24 + vis,gekroond Se:83
HDHO + vis,gekroond nrS:S Se:83
+ A'T~ + vis,gekroond nrS:7 Se:83 HE, (gekroond) 8e:38,40
+ vis,gekroond Se:83 hert,gekroond 9e:4,S
Goudse toren 7e:86 Se:40,41 •s-Hertogenbosch,wapen van 6e:62,64,72
's-Gravenhage,wapen van nrll:8
groentenmeisje 6e:64 HGB nrS:8
Groningen,wapen van nrS:14 7e:64,66 HGD +leeuwin Hollandse tuin nr5 :9
HHB Se:53
+ wapen van Zeeland+ HHN + vis,gekroond nrS:9 Se :83
IVAH nrS: 11 HHR Se :53
HI (huismerk) 9e:45
Groot-Brittanië,wapen van 7e:68 HII lOe:61
GS,(gekroond) nrS:8 6e:36,89 HIR + N,gekroond 6e:36-38

+ eierkorf nrS:8 + vis,gekroond Se:83
+ N,gekroond 6e:36-38 HKH 6e:21
+ roos nrS:8 HL,gekroond nrS:4 Se:40 9e:36
+ vis,gekroond nrS:8 Se:83
GVB + N.gekroond 6e:57 + roos nrS:9
GVD 6e:J8 HLH + vis,gekroond Se:83
HLP + vis,gekroond nr5:9 Se:83
+ N,gekroond nrS:B 6e :36-38 HLR + 78,gekroond nrS:9
+ vis,gekroond Se:83
+ wapen van Utrecht nrS:8 + N, gekroond nrS:9 6e:36-38
GVDK + N,gekroond nrS:8 6e:36-38 + vis , (gekrcond) nrS:9 Se:93
GVDR + 18,gekroond Se:36 HO,gekroond nrll:3
HOB (monogram) 9e:45
+ eierkorf nrS:8 hoed lOe:70
hoefijzer 9e:4
+ N,gekroond nrS:8 6e:36-38 HOH + vis,gekroond Se :83
Holland,wapen van 7e:64
+ vis,gekroond 5e:83 Hollandse duit, zie leeuw in Hollandse
GVH + vis,gekroond nrS:8 Se :83
GVK 3e:37 tuin
GVS nr9:6 Se:37 hond,rennenèe 6e :20,62 9e:36
GVWD 4e:34 hond, springende Se:35
GWD + GERRIT VAN WESDYK nrl:4 HP,gekroond Be:40
HS + roos 9e:27
+ GERRIT VAN WESDYK + vogel nrS:8
+ vis,gekroond nrS:1,8 4e:34 + sierkan,gekroond nrS:9
+ vogel nrl:4 4e:J4 HT 7e:61,62
HV + roos nrS:9
GWS nrll:10 HVA + vis,gekroond Se:83

H, (gekroond) 4e:46 6e:16,21,61,72
ae:46,47

+ IVH nrS :11
,. haan, ( gekroonde) nr9:6 Se:53 3e:J9,41

9e:56,69,71
+ ABL nrS:6

9

HVAH 9e:56 IG,gekroond + LHN nrS:12
HVB + vis,gekroond Se:83 + N,gekroond nrS:9
HVO + N,gekroond nrS:9 6e:36-38 + NB nrS:13
HVDO + IG,gekroond nrS:9
IGB 4e:33
+ N,gekroond nrS:9 6e:36-38 + roos 4e:37
+ vis,gekroond nrS:9 Se:83
+IS+ vis,gekroond Se:83 IG ES 6e:17
+IV+ vis,gekroond nrS:11 IGH 6e: 17
+ IVA + vis,gekroond Se:83 6e:23 IGN + N,gekroond nrS:9 6e:36-38
+ IVE + vis,gekroond nrS:9 Se:83 IH Se:51,53 6e:37 9e:27
+ IVH + vis,gekroond nrS:9 Se:83
+ IW + vis,gekroond nrS:9 Se:83 + AD,gekroond nrS:9
+ WG + vis,gekroond Se:83 +AR+ paard,springend nrS:6,9
HVG + vis,gekroond Se:83 + IG,gekroond nrS:10
HVH + wapen van Alphen nr5:9 Se:43 + IHD + vis,gekroond nrS:10 Se:83
HVN Be:38 + N,gekroond nrS:10 6e:36-38
HVO + vis,gekroond Se:83 + roos 9e:27
+ sierkan,gekroond nrS:10
HVS + koorddanser n--rS+-9 I\IZ . t '.. $" + vis,gekroond nrS:10 Se:83
IHD 6e:21,38 Se:16
+ N,gekroond 6e:36-38
+ ooievaar,gekroond nrl:S nrS:9 + IH + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ vis,gekroond nrl:5 nrS:9 Se:83 + N,gekroond nrS:10 6e:36-38
+ vogel nrl:4 nrS:9 4e:33 + ooievaar,gekroond nrS:10
+ zwaan nrl:5 4e:33 + vis,gekroond nrS:10 Se:83
Wil Be: 38 IHN 6e:23,38
HWV nrS:9 + N,gekroond nrS:10 6e:36-38
+ vis,gekroond nrS:10 Se:83
I 6e:44 IHP nrl0:8 Se:38
I + bri.l Se:53 IHVB + HB + eenden,drie + visser nrS:10
IA+ N,gekroond 6e:36-38 IHVS + N,gekroond nrS:10 6e:36-38

+ roos Se:63 9e:27,28 + vis,gekroond 6e:23
+ sterren,twee Se:62 II, (gekroond) Se:33,51,53,56 6e:14 7e:79
IAB Be:38 IIW + manshoofd 4e:62
IAX Se : 51,53 IIIW Se:43
+ K,gekroond nrS:9 ij3slee,(gekroond) 7Q:64 Se:40
IAM + N,gekroond nrS:9 6e:36-38 IK 9e:27

IAN Be:38 + 46,gekroond nrl2:9
+ N,gekroond 6e:36-38 + roos nrS:10
+ ster Se:44
IANM + vis,gekroond nrS :9 Se:83 IKBM + N,gekroond 6e:36-38
IKBN + vis,gekroond Se:83
IAO nr8:2 IKH 6e:21
IB, (gekroond) nr7:6 6e:21 Be:38,40 IKM + N,gekroond 6e:36-38

9e:27,50 + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ roos 9e:27 IKS Be:38,40
IC,gekroond + IW nrS:11 IL,(gekroond) 4e:21 Be:16
ID Se:51,53 6e:17 ILG + N,gekroond 6e:36-38
+ ster 8e:44 ILK + vis,gekroond Se:83
IDB Be : 38 lOe:64 ILR 6e:38
+ vissen,drie gekroonde+ visser nrS:9
IDG 8e:38 + N,gekroond 6e:36-38
IDH 6e:38 + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ N,gekroond nrS:9 6e:36-38 ILR.~ + vis,gekroond Se:83
+ vis,gekroond nrS:9 Se:83 ILW 6e:17
IDIS + vis,gekroond Se:83 IM + wapen van Utrecht nrS:10
I.D.K,RAAL + wapen van Alphen nrS :9 IHK + N,gekroond 6e:57
IDL + 18,gekroond 8e:36 IM.~ + N,gekroond 6e:36-38
I MW, gekroond 6e :J7
+ N,gekroond 6e:36-38 + N,gekroond nrS:10
+ vis,gekroond nrS:9 Se:83 IN+ AR+ paard,springend nr5:10
lDM óe:21,38 Se:40 IOH,(gekroond) 6e:38
+ N,gekroond 6e:36-38 + IH + vis,gekroond Se:83
IDS+ N,gekroond 6e:36-38 + eierkorf nrS:10
, IG,gekroond 6e:37 + LR + vis,gekroond nrS:10 Se:83
+ HVDO nrS:9 +molen+ leeuw in Ho l landse tuin
+ IH nrS:10
+ IVA nrS: 11 nrS:10

10

IOH,gekroond + N,gekroond Ge:36-38 IVO 6e:J8
+ ooievaar nrS:10
+ vis,gekroond nrS:10 Se:83 + N,gekroond nrS:11 6e:36-38
IVS 6e:17,38
IOHD + vis,gekroond nrS:10 Se:83
IP, (gekroond) nrS:4 4e:27 Se:31 7e:61,52 + N,gekroond 6e:J6-38
+ vis,gekroond nrS:11 Se:84
9e:27,30 + WE nrS:11
+ roos Se:33
+ tabaksplant 4e:27 rvv + vis,gekroond Se:84
+ vis,gekroond 4e:36 Se:83
+ wapen van Utrecht nrl:2,4 nrS:10 IVVV + vis,gekroond Se:84

4e:27,36 rvw 6e:38 Se:36
+ zwaan nrl:5 nrS:10 4e:36
IPL 4e:21 + N,gekroond nrS:11 6e:36-38
+ pauw,gekroond nrS:11
IR, (gekroond) 4e:22 9e:27 + vis,gekroond nrS:11 Se:84
IS+ HVDO + vis,gekroond Se:83 + wapen van Arkel 8e:36
IW + HVDO + vis.,gekroond nr5:9 Se:83
+ man in schilderhuis nrS:10 + IC,gekroond nrS:11
+ vis,gekroond 6e:23 9e:27 + leeuwen,twee nr5:11
ISER,gekroond 8e:16 + sterren,twee Se:51,53
IT+ roos 9e:27 IWB Se:51,53
ITL + N,gekroond 6e:36-38
IV 6e:23,37,38 8e:36 IWI nr9:12-14 nrl0:9 nrll:6 6e:21 7e:80
+ N,gekroond nrS:10 Ge:36-38 8e:38,40
+ vis,gekrcond nrS:10 Se:83 6e:23 Be :36
IVA nrS:10 6e:23,38 IWL 4e:21 7e:90
+ 18,gekroond nrS:11
+ AVDA + vis,gekroond Se:83 IWS SPO 8e:16
+ eierkorf nrS:10 IXI + sterren,twee Se:51

+ HVDO + vis,gekroond nrS:11 Se:83 J.G Se:16 8e:44 9e:98 nrll:16
6e:23
Job op de mesthoop, (gekroond)
+ IG,gekroond nr5:ll 9e:56,59,69,71 lOe:68
+meermin+ fortuna nrS:11
+ N,gekrcond Ge:36-38 Jona 9e:59-61
+ roos nrS:10 JSR nr9:15
+ vis,gekroond nrS:10 Se:83
IVAH nr5:11 Be:36 9e:56,70,71 J.v. + vis,gekroond 8e:36
+ 18,gekroond nrS:11 9e:71 JVG + vis,gekroond 6e:2J
+ N,gekroond nrS:11 6e:36-38
+ vis,gekroond nrS:11 Se:83 K nrl2:9 4e,71 SQ:11 6e,17 7e:79 8e;l6,38
+ wapen van Arkel Be:36 K,gekroond + IAK nrS:9
Kampen,wapen van 7e:57 8e:43
+ wapen van Groningen+ wapen van kandelaar Be:39
Zeeland nrS:11 karnton met vrouw 6e:20
KB,gekroond 8e:38,40
IVB 6e:21 Be:38 KDH nrS:12
IVD,gekroond lOe:47
IVDS +roker+ visser nrS:11 lOe:66 + N,gekroond nrS:12 Ge:36-38
IVE nrS:11 6e:38 + vis,gekroond nrS:12 Se:84
KDV lOe: 64
+ HVDO + v i s,gekroond nr5:9 Se:83
+ N,gekroond nrS:11 6e :36-38 keeshond 6e:34 9e:94,95
+ vis,gekroond nrS:11 Se:83 keizerskroon 4e:ll,23 Se:35
IVG 6e: 38 KHM + vis,gekroond Se:84
kievit+ M nrS:12
+ N,gekroond nrS:11 6e:36-38
+ vis,gekro ond nrS:11 Se:83 kind in de wieg nrll:8 7e:80
IVGO 6e:38 kind op bok+ BIV + bloempot nrS:7
KIP Ge:16,21,62,64 8e:38
+ N,gekroond Ge:36-38 klaverblad 4e:46 Se:41,44 8e:39
+ vis,gekroond Se:83 klaverblad,dubbel (gekroond) 4e:ll,2J
I VH + H,gekroond nrS:11
8e:37,39
+ HVDO + vis,gekroond n rS:9 Se:83
IVHA + N,gekroond Ge:36-38 klaverbladen,dr ie 4e:54,57 6e:20 8e:J9
IVK 6e:38 klok,{gekroond) Se:45,46
KM 5e:36 8e:8
+ N,gekroond nr S:11 6e : J6- 38
+ vis ,gekroond n r5:11 Se : 84 + M,gekroond 6e:36- J8
I VM + spaden ,twee g ekroonde· nrS:11 + ~apen van Utrecht nrS:12
Kn 8e:43
+ wapen v an Amste rdam nr5:ll
+ wapen v an Ut rec h t 6 e :49 koffiekan 7e:18, 7 7,88 lOe:97
koffieketel zie bij koffiepot
koffiepot lOe: 94-98
komfoor 4e:66 Se:46 8e:39
koning Da vid Se:41, 4 3 S e:5 1 6e:20 7 e:80

11

Koning David (vervolg) Be:39,42 9e:59 Leidense wapen, zie ook sleutel s,gekruiste
lel ie,Franse nr3:2-4 nrS:4 nr9 : 6- 9,12,14
koorddanser nrl:S Be:39,41
+ HVS nrS:9 nrl0 : 8 nrll:4 4e : ll,17 , 18,22,23
+ PVR + korendrager + molen Se:41,43 6e:20,62,74 ?e:88, 90
nrS:14 Se:40,42-45 9e:27,70,71 lOe: 61

korenbloem Se:53 l el i e , Franse + NG nr3:4
kraan, (gekroond) Se:39 9e:36 lCe:47 + TM nrS : 5
kraanvogel,gekroond nrll : 16
krijg sman nrll:6 6e:20 7e : 32 Se:39,42,43 lel i e,Franse (half ) + roos (half),gekr.
K.qM + N,gekroond nrS : 12 6e:36-38 nr3:7

+ v i s,gekroond nrS:12 Se:84 leliën,drie Be:40
L . F 4e:43
kromzwaard 6e:20 L.G Se:45
kronen,drie +EN+ eenden,drie nrS:7 LHN nrS:12 6e:23

kroon Se: 53 Be:45 + IG,gekroond nrS:12
Kruis in cirkel lOe:93 + N,gekroond nrS: 12 6e:36- 38
kruis,dubbel 7e:34 Be:38,41 9e:45 + ooiev aar,gekroond nr5:12
kruispijp, (gekroond) Se : 11,74 7e:6,7 + v is,gekroond Se:84
LHVN + vis,gekroond Se:34
lOe:59 LHVS + vis,gekroond Se:84
kruiwagen met pijpenpot Se:74 LK Be:38,40
L K.~ + vis,gekroond Se : 84
KS 8e:44 LNH 6e:J8
KVD nrS:12 6e:21 9e: 36 + eierkorf nrS: 12
KVE + vis,gekroond nrS:12 Se:84 + N,gekroond nr5:12 6e : 36-38
KVG + v i s,gekro ond nrS:12 Se:84 + vis,gekroond nrS:12 Se:84
KVH + v i s,gekroond Se:84 LR + IOH + vis,gekroond nr5:12
LS 4e:53,56 6e:21 Se:38
+ wapen van Alphen nrS:12 Se:43 + eierkorf nrS:12
KVH. + eierko rf nrS : 12 Luik,wapen van 8e:45
LV+ 18,gekroond nrS:12
KW 6e:38 + vis, gekroond nrS:12 Se:84
KW,ge k roo n d + h art nrS:12 LVA 6e:37,38
+ AVDA + vis,gekroond Se:84
+ N,gek r o ond nrS:12 6e:36-38 + eierkorf nrS:12
kw i spedo or nr4: l 4e:37 Se : 8 4 8e:40 lOe:59 + vis,gekroond nr5:12 Se:84
LVB + vis,gekroond Be:36
KWM + v ig ,gekroond Se:84 LVD Be:38
LVR Se:38
L, ( gekroond ) n r 9 :8, 9 4e: 5 3-56,59 4e:62-70 LVS + N,gekroond nrS:12 6e:36-J8
se:42 ?e:86,92 ae:37,38,40 ,46
M, (gekroond) nrl0:2-4 4e : 54,58,59 6e: 3 6
laars, (gek roo nd) Se:39,41 7e:90 Se:16,38,40,46 9e:27
Lam Gods 9e : 59
lam ond er d e boom nr 4:12 nr9:8,9 4e : 62 : HG+ vis,gekroond Se:84
+ kievit nrS:12
6e:ó4 8e:39,41 M, g ekroond + KM óe: 3 6
L~~M + vis,gekroond Se : 84
LB,(gekroond) nrl0:4 6e:64 Se:38,43 9e:27 + HAO n r S:13 6e:36 8 e: 1 J
+ MVG 6e: 3 5
LC + bloe m n r5: 5 + MVO nrS:13 6e: J 6
LDIS + v i s ,ge kr oond n rS:12 Se:84 maansikkel nrS:4
Maasei jck,wapen van Be:44
LCS 6e: 38 ~an in de boot 6e:20 lOe:59
+ N, g e k r o ond nrS:12 6e: 36 - 38 man op paard 6e:20
+ v i s, g ekroo nd n rS:1 2 Se:84 man in het schild erhuis+ IS nrS: 10
ma n in sjees 7e:86 lOe : 59,68
l e e uw 8e:45-47 man met s pad e + vog el+ FHR n r 5 : 7
leeuw.gekroond + P S n r 7 : 2 , 3 man op d e stoel 9e :69 l Oe :59,68

+ TM Se:33 + PKR nr5: 13
leeuw in Hollandse tuin nr4: 1 2, 13 nrll:12 + VR + man nr5:14
mans hoofd + HD 4e: 6 2
4e : 5J-56, 59,62-70 5e:3,41,43, 55 MAO+ M,gekroond n rS :l J 6e: 36 8~:1 3
6e:20 ?e:6,68,86,92 8e:40,42 .HC 7e:68
mee rmin 4e :57 Be: 39
l Oe:70, 98 + BC nrS: 7
leeuw in Ho l land se tuin + HGD,gekroond

r1rS: 9
+molen + IOH

nr5:10

l e e uw, l iggende 6e:20 Be: 76
leeuw,scaande 7e:6,66 9e:27
~eeuwarden,wapen van ?e:64,66
l e e uwekop met ring 4e:53,58
l e e ,uwen , twee + I W, g e.k r ocnd nrS :11
Leiden, wapen v a n n rl:6 4e: 53 Se: 39 ,42, 5 2 ,

54, 58

l2

meermin (vervolg) + fortuna + IVA nrS:11 N',gekrcond (vervolg) + IAM nrS:9 óe·:36-3.8
melkmeisje nr4:13 nr9:12,14 nrl0:4 4e:58
+ IAN óe:36-38
Se:38,41,44 6e:20,64 lOe:59 Se:36,
37,39,42 9e:70,71 + ·roH nr5:9 6e:36-38
MG,gekroond Be:40
MGB + N,gekrcond 6e:36-38 + IDL óe:36-38
MHG + N,gekroond nrS:13 Ge:36-38
Hiddelburg,wapen van 4e:68 + IDM óe : 36-38
MK,gekroond Be:40
molen nrl0:9 nrll:8,13 Se:41,44,53 6e:20 + IDS 6e:36-38
?e:80,84 Be:39,41,45 9e:4,5
+ IG,gekroond nrS:9
+ IOH +leeuwin Hollandse tuin
nrS:10 + IGN nrS:9 6e:35-38

+ PVR + korendrager nrS:14 + IH nrS:10 6e:36-38
MP nr8:l2 8e:38 + IHD nrS:10 óe:35-38
MS,(gekroond) nr9:9 Se:31 8e:44,46
MSV 8e:38 + IHN nrS:10 óe:36-38
MTS 9e:27
muil Be:39 + IHVS nrS:10 óe:36-38
musketier Be:40
XVG óe:36,38,69 + IKBM 6e:36-38

+ eierkorf nrS: 13 + I KM 6e:36- 38
+ M,gekroond óe:36-38 + ILG 6e:36-38
+ N,gekrcond nrS : 13 6e : 36- 38
+ vis,gekroond nrS:13 Se:84 + ILR Ge:36- 38
+ wapen van Utrecht nrS:13 6e:69 + IMK 6e:57
MVO + M,gekroond nrS:13 6e:36,38 + IMM óe:36-38

+ N, gekrocnd nrS:13 6e:36-38 + IHW,gekroond nrS:10
+ vis,gekroond nr2:1 nrS:13 Se:84
MVOH + vis,gekroond nrS:13 Se:84 + IOH óe:36-38
MW Be: 38
+ ITL óe:36-38
N óe:21,62
N,(gekroond) 6e:36 8e:47 + IV nrS:10 óe:36-38
N,gekroond + AHL nrS:6 6e:36-38
+ IVA óe:36-38
+ AHM óe:36-38
+ ANM nrS:6 6e : 36-38 + IVAH nrS:11 6e:36-38
+ AVDA óe:36-38
+ BVD óe:36-38 + IVE nrS:11 óe:36-38
+ CHN nrS:7 óe:36-38
+ DBN nrS:7 nrll:14-16 + IVG nrS:11 óe:36-38

óe:36-38 + IVGD Ge:36-38
+ DDV 6e:36-38 + IVHA óe:36-38
+ DVD nrS:7 óe:36-38
+ DVO óe:57 + IVK nrS:11 6e:36-J8
+ DW óe:36-38 + IVO nrS:11 óe:36-38
+ GHL nrS:8 6e:36-38
+ GHN nrS:8 6e:36-38 + rvs 6e:36- 38
+ GIN óe:36-38
+ GIS 6e:36-38 + IVW nrS:11 6e:36-38
+ GNB 6e:36-38 + KDH nrS:12 óe:36-38
+ GS óe:36-38
+ GVB 6e:57 + KRM nrS:12 6e:36-J8
+ GVD nrS:8 óe:36-38 + KW nrS:12 óe:36-38
+ GVDK nrS:8 6e:36-38
+ GVDR nr5:8 6e: 3 6- 38 + LDS nrS:12 6e:36-38
+ HDH nrS:8 6e: J 6-38 + LHN nrS : 12 6e:36-38
+ HIR óe: 36- 38
+ HLR nrS:9 óe:36-38 + LNH nrS:12 óe:36- 38
+ HVD nr5:9 6e: 3 6-J 8 + LVS nrS:12 6e:36-38
+ HVDO n rS: 9 6e: 36- 38
+ HVS 6e : 3 6-J8 + HGB 6e: 36-38
+ I A Ge:36-38
+ HHG nrS: 1 3 óe:36-38
+ MVG nrS:13 óe:36-38

.+.. MVO nrS:13 óe:36-38
NGB nrS : 13 6e:36- 38

+ NI óe:37
+ NKB nrS:13

+ NKW nrS:13 6e:36-38

+ NVK óe: 57

+ PDL nrS:13 óe:36-38

+ PFGP óe:36-38

+ PM nr5:13 óe : 36-38

+ PRM óe:36-38
+ PST nrS:13 óe:36-38
+ PVV 6e:36-38

+ RDH nrS:14 6e:36-38
+ RVI\. nrS:14 6e:J;;-Jg

+ SDH óe : 36- 38

+ TVA Ge:36-38
+ TVS 6e:36 - 38

+ WGB n r 5: 14 6e:36-J8

+ WVD 6e:36 - J8

NB+ I G,gekrocnd n r 5 : 13

+ NICOLAES BAKKER nrS:13

i3

N.BAKKER + vis nrS:13 Se:84 pijp,gekroond 7e:77,82,91 lOe:59
NICOLAES BAKKER+ NB nrS:13 pijp(en),liggende Se:74 lOe : 59
pijpen,twee liggende Se:74,84
+ vis,gekroond Se:84
6e: 23 + SVO nrS:14 Se:84
+ svo + gekroonde vis+ GOUDA
NG + lelie,Franse nr3:4
NGB + N,gekroond nrS:13 6e:36-38 nr3:7
NI + N,gekroond 63:37 PIM+ vis,gekroond nrS:13 Se:84
NK +SCHOONHOVEN+ ooievaar nrS:13 PKR + man op stoel nrS:13
NKB + N,gekroond nrS:13 PLK nrll:10,12 7e:80 8e:37,38
NKW + N,gekroond nrS:13 6e:36-38 PM 9e:63

+ vis nrS:13 Se:84 + N,gekroond nrS:13 6e:36-38
NNB + vis,gekroond nrS:13 Se:84 PN,gekroond + PVV nrS:14
NVK + N,gekroond 6e:57 portret 9e:27
posthoorn Se:35
+ vis,gekroond nrS:13 Se:84 pot met bloemen+ BIV + kind op bok nrS:7
PP Se:51
OHN + vis,gekroond nrS:13 Se:84 PRM + N,gekroond 6e:36-38
onbekend merk 4e:17,19 Se:66,68
onbekend wapen Se:9 + vis,gekroond Se:84
ooievaar 6e:20 8e:39,42 provinciën,zeven 6e:20
ooievaar, (gekroond) + CHN nrS:17 PS,(gekroonde) 6e:21,61 8e:38,40

+ HDH nrS:8 + leeuw,gekroond nr7:2,3
+ HVS nrl:5 nrS:9 PST 6e:38
+ IHD nrS:10
+ IOH nrS: 10 + N,gekroond nrS:13 6e:36-38
+ LHN nrS:12 + vis,gekroond nrS:13 Se:84
+ NK + SCHOONHOVEN PT,(gekroond) Se:38 9e:36
PV 8e:38
nrS:13 + wildemannen,drie + 3 WILDE nrS:13
+ OV nrS:13 PVA 8e:38
+ VO nrS:14 PVD + vis,gekroond nrS:13 Se:84
+ WP + vedelaar PVH nrll:10 7e:80 8e:38
PVN 9e:5
nrS:14 + vis,gekroond nrS:13 Se:84
Oranje Nassau,wapen van 7e:68 PVP 7e:Sl
os 8e:39 + wate rput nr7:3 108:47
ov+ ooievaar nrS:13 PVR nrS:13 6e:23 lOe:61
Overijssel,wapen van 8e:39 + eenden,drie + visser nrS:13
+ korendrager + molen nr5:14
P,(gekroond) nr4:13 4e:ll,23,57,64 6e:91 + ton,gekroond Se:35
7e:88 ae:16,37,38,47 + vis,gekroond nrS:14 Se:84
PVS, (gekroond) nrS:14 6e:21 Se:38
PA n rS:6,12 + vogel nrl:4 4e:33
paard,springend Se:39,42,43 + zwaan nrS:14 4e:33
paard,springend gekroond+ AR+ IH PVV+ N,gekroond 6e:36-J8

nrS:6,9 + PN,gek~oond nrS:14
+AR+ IN nrS:10 PWK nr5:l
PAB 9e : 6
par el nrll:8 Q,gekroo nd 8e : 38

p a uw,gekroond + rvw nrS:11 R 8e:16
R,gekroond + RDM nrS:14
PS, (ge kroond) 6e:21 8e:38 rad, zie s ter
PD óe:17 R.B 7e: 79
PDD + vis,gekroond Se:84 RDH + N,gekroond nr S:14 6e:36-38
PDG+ 18,gekroond nrS:13 4e:33
+ troffel,gekroond nrS:14
+ vis,gekroond Se:84 RDM + R,gekroond nrS:14
PDL 6e:38 8e:37 RG, gekroond nr3 : 4
RH nrS :14
r N,gekroond nrS:13 6e:36-38
+ vis,gekroond Se:84 +fortuin+ schip nrS:14
+ wapen van Utrecht nrS:13 riek+ AS 9e:36
PE,gekroond nr 8:10,13,14 r oker 6e: 20
P . F . 8e:46 r o ker,staande + BO nrS : 7

+ ster Se:53 + IVDS + visse r n rS:11
PFGP + N,gekroond 6e:36-38 + WIPH + ton , gekroond nrS:14
PG Se: 77
PHL + v is , gekroond Se:84
PIS 6e:21 Se:38,40,43
pijlenbundel 7e:79 8e:16

14

roos, (gekroond) Se:33,51, 53 7e:81 8e:91 slang nr7:6 4e:53,56,57 Se:38, 41, 44
9e: 4 ,S,27,28 lOe:50 6e :17 ,20

rooa zie ook bij Tudorrooa SLO+ via,gekroond 6e:23
roos,(gekroond) + AI< nrS:6 sleutel 6e:20
sleutels,gekruiste Se:38 Be:18,21
+ BK nrS:7
+ CB nrS:7 zie ook bij wapen van Leiden
+ DH nrS:7 SM nrS:4 7e:34 Be:43 9e:27
+ EA 9e:27 SP,gekroond Be:16,17
+ FA nrS:7 spaakwiel nr8:12
+ GHL nrS:8 spaarpot Se:51
+ GS nrS :8 spaden,twee gekroonde lOe:68
+ HL nrS:9
+ HS 9e:27 + IVM nrS:11
+ HV nrS:9 speelman nr9:5- 9 Be:39,42
+ IA Se:63 9e:27,28 SPW,gekroond Se: 16
+ IB 9e:27
+ IGB 4e:37 ss 9e:27
+ IH 9e:27
+ IK nrS:10 9e:27 SSS 9e :36
+ IP Se:33 ster, zie ook bij wapen van Alphen
+ IT 9e:27 ster,(gekroond) Se:51 8e:37 9e:27
+ IVA nrS:10
+ SK nrS:14 + ID 8e:44
+ TM 9e:27 + IK 8e:44
+ VD nrS:14 + P.F. Se:53
+ WG nrS:14 + WS Se:46
roos (halve)+ franse lelie (halve), gekr . ster met 6 punten nr8:12 Se:66 Ge:20
nr3:7 sterren+ OG Se:51
RT, (gekroond) 6e:76 7e:80 Be:12,38,40
9e:98 + IA Se:62
ruit nrS:4 + IW Se :51,53
ruiten,twee + TN nrS:S + IXI Se:51
ruiten,drie 8e:39 STR 8e:16
RVA+ N,gekroond nrS:14 6e : 36-38 SVO 6e :21
+ vis,gekroond Se:84
RW (monogram) 6e : 70,71 Se:91 9e:27,31 + pijpen,liggende nrS:14 Se:84
+ pijpen,liggende +GOUDA+ vis,gekr.
S,(gekroond) 6e:21 ·8e:38,40,44,46,47
SB Se:53 Be:44 nr3:7
schaatsrijder 6e:20 Se:39
s cheepje nr6:8 nrl0:8 Se :41,50,51 svs 9e:4

6e:17,20 7e:8,18,77,81,82,88,92 SW (monogram) nrS:4 9e:27
Se:12,39,41 SWH 8e:38
schenkkan 4e:53 Se:51 lOe:97 SWK Se:38
schermmeester 6e:64
schijven, vijf 4e:53,57 T,gekroond Se: 16,38
schip+ RH + fortuin nrS :14 tabaksplant+ BH nrS:4
schol 6e:64
SCHOONHOVEN+ NK + ooievaar nrS:13 + IP 4e:27
SDG + vis,gekroond 4e:34 Se:84 TD nrS :14 nr9:15 4e:47 6e:21 Se:38,40,45,
SDH + N,gekroond 6e:36-38
+ vis,gekroond nrS:14 Se:84 46 9e:64
SOL Se :38,40 TDV +VS+ wapen van Delft+ koning
SDR + vis,gekroond Se:84
SGH + 18,gekroond 8e:36 nrS:14
+ vis,gekroond nrS:14 Se:84 TE+ onbekend merk Se:66
+ wapen van Arkel 8e:36 Terr.euzen,wapen van 4e:68
SH nrS:4 8e:38 TG Se :53
sierkan,gekroond + AS nrS:6 Se:83 theetafel 6e : 20
TK nrS:14
+ HDH nrS:8 TL nrS:14 Se:96,98
+ HS nrS:9 TM,(gekroond) nr9:12 nrl0:8 Se:31,96
+ IH nrS:10
6e:21 Se:40 9e:27
SK + roos nrS:14 + leeuw,gekroond Se:33
+ lelie,Franse nr5:S
+ roos 9e:27
TN + ruiten,twee nrS:5
ton,gekroond + PVR Se:35

+ WIPH + zittende roker
nrS:14

toren 7e:79
toren,Goudse nr.10: 9 -nrll: 10
trekpot 6e:20,44

troffel,gekroond + RDH nrS:14

15

troffel (vervolg), zie ook bij truweel vis,gekroonde (vervolg) + DVD Se:83
trompet Se:53 6e:20 + DWM Se:83
trompetter nrll:6 4e:62 Se:40,42 + FHN nrS:7 Se:83
truweel Se:51 + GH 6e:23
+ GHL nrS:8 Se:83
zie ook bij troffel + GHN nrS:8 Se:83
TS,(gekroondJ nr9:5 6e:21,62 Se:38,40 +GOUDA+ 24 Se:83
TSW (monogr~~) 9e:45 +GOUDA+ AWN nrS:7 Se:83
Tudorroos nr3:2-4 nrS:4 nr8:12 nr12:4,8
+GOUDA+ svo + pijpen,twee
Se:20,31 Se:96,98 lOe:61
zie ook bij roos liggende nrJ:7
tulp 6e:20 + GS nrS:8 Se:83
turfmand,gekroonde Se:41 Se:39 + GVD Se:83
TVA + N,gekroo nd 6e:37 + GVDR Se:83
+ vis,gekroond Se:84 + GVH nrS:8 Se:83
TVS + N,gekroond 6e:36-38 + GWD nrS:1,8 4e:34
+ vis,gekroond nrS:14 Se:84 + HAB Se:83
TW Se:31 + HDH nrS:8 Se:83
+ HDHO nrS:8 Se:83
Utrecht,wapen van (gekroond) nrl:2-4 + HHN nrS:9 Se:83
nr7:3 4e:27,32 6e:49,69 + HIR Se:83
+ HLH Se:83
+ AVT nrl:4 nr5:7 4e:35 + HLP nrS:9 Se:83
+ BVD nr5:7
+ GVD nrS:8 + HLR nrS:9 Se:83
+ IM nrS: 10
+ IP nrl:2,4 nrS:10 + HOH Se:83
+ HVA Se:83
4e:27,36 + HVB Se:83
+ IVM 6e: 49 + HVDO nrS:9 Se:83
+ KM nrS:12 + HVDO + IS Se:83
+ MVG nrS:13 6e:69 + HVDO + IVA nrS:11 Se:83
+ POL nrS:13
6e:23
V Se:38 + HVDO + IVE nrS:9 Se:83
VS 6e:2l 8e:38,45 + HVDO + IVH nrS:9 Se:83
VD 7e:91 + HVDO + IW nrS:9 Se:83
+ HVDO + WG Se:83
+ roos nrS:14 + HVG Se:83
vedelaar+ WP + ooievaar nrS:14 + HVO Se:83
Veere,wapen van 4e:68 + HVS nrl:5 nrS:9 Se:83
Venlo,wapen van 4e:91 7e:4,5 + IANM nrS:9 Se:83
VF nrS:5,12 + IDH nrS:9 Se:83
VH,(gekroond) nrll:12 Se:41 7e:80 + IDIS Se:83
+ IDL nrS:9 Se:83
Se:37,38,43 + IH nrS:10 Se:83
vinkekorf 9e:4 + IHD nrS:10 Se:83
vis,(gekroond) Se:80-86 + IHD + IH nrS:10 Se:83
vis,gekroonde + AHM nrS:6 Se:83 + IHN nrS:10 Se:83
+ IHVS 6e:23
+ AKL nrS:6 Se:83 + IKBN Se:83
+ ANM: Se:83 + IKM nrS:10 Se:83
+ ARM nrS:6 Se:83 + ILK Se:83
+ AS Se:83 Be:36 + ILR nrS:10 Se:83
+ AVB 6e:23 + ILRM Se:83
+ AVC nrS:6 Se:83 + IOH nrS:10 Se:83
+ AVDA nrS:6,7 Se:83 + IOH + IH Se:83
+ AVDA + IVA Se:83 + IOH:LR nrS:10 Se :83
+ AVE Se:83 Se :36 + I OHD nrS:10 Se:83
+ AVH Se:83 + IP 4e:36 Se:83
+ AVW nrS:7 Se:83 + IS 6e:23
+ AVW + GOUDA nrS:7 Se :8 3 +IS+ HVDO Se:83
+ BAKKER nrS:7 Se:84 + IV nrS:10 Se:83 6e:23
+ CHL nrS:7 Se:83
+ CHN Se:83 Se:36
+ CHN + Zeeuwse wapen nr5:7 + IVA nrS:10 Se:83
+ CHVN Se:83 + IVA + AVDA Se:83
+ CVDR nrS:7 Se:83 ~ IVAR nrS:11 Se:83

+ OBN nrS: 7 nrll:16 Se:83

16

vis,gekroonde (Vervolg)+ IVE nrS:11 Se:83 vis,gekroonde (vervolg)+ WSB nrS:15 Se:84
+ IVG nrS:11 Se:83 + WVO Se:84
+ IVGD Se:83 + WVDH nrS:15 Se:84
+ IVK nrS:11 Se:84 + WVM? 6e:23
+ IVS nrS:11 Se:84
+ IVV Se:84 vissen, drie gekroonde+ AVB + visser
+ IVVV Se:84 nrS:6
+ IVW nrS:11 Se:84
+ J.V. Se:36 + IDB + visser
+ JVG 6e:23 nrS:9
+ KDH nrS:12 Se:84
+ KHM Se:84 visser 7e:18,88 8e:40 lOe:59,61,64,68,70
+ KRM nrS:12 Se:84 + AVB + vissen,drie gekroonde
+ KVE nrS: 12 Se:84 nrS:6
+ KVG nrS:12 Se:84 + HB + eenden,drie nrS:8
+ KVH Se:84 + HB + IHVB + eenden,drie nrS:10
+ KWM Se:84 + IDB + vissen,drie gekroonde
+ LANM Se:84 nrS:9
+ LDIS nrS:12 Se:84 + IVDS + roker nrS:11
+ LOS nrS:12 Se : 84 + PVR + eenden,drie nrS:13
+ LHN Se:84 + WVO nr5: 15
+ LHVN Se:84
+ LHVS Se:84 Vlis3ingen,wapen van 4e:68
+ LKM Se:84 VO + ooievaar,gekroond nrS:14
+ LNH nrS:12 Se : 84 VOC nrl2:3 Se : 39,43
+ LR + IOH nrS:12 '
+ LV nrS:12 Se:84 + A nr12:3 7e:79 Se:38
+ LVA nrS:12 Se : 84 + A + HB nr5:8
+ LVA + AVDA Se:84 vogel lOe:50
+ LVB 8e:36 vogel in boom 6e:37
+ M:HG Se:84
+ MVG nrS:13 Se:84 + DVS,gekroond nrl:4 nrS:7
+ MVO nr2:1 nrS:13 Se:84 + GERRIT VAN WESOIJK + GWD
+ MVOH nrS:13 Se:84
+ N.BAKKER nrS:13 Se:84 nrS:8
+ NICOLAES BAKKER Se:84 + GWD nrl:4 4e:34
6e:23 + HVS nrl:4 4e:33 nrS:9
+ NKW nrS:13 Se:84 + PVS nrl:4 4e:33
+ NNB nrS:13 Se:84 vos (zittende) Se:53 7e:52,53 Se:40,41
+ NVK nrS:13 Se:84 VR met diverse afbeeldingen nrS:14
+ OHN nrS:13 Se:84 VR,gekroond 4e;54,58
+ PDD Se:84 + man op stoel nrS:14 lOe:66
+ PDG Se:84 vrouwtje met karnton 6e:20
+ POL Se : 84 vs 4e:39 8e:46
+ PHL Se : 84 + TOV + wapen van Delft+ koning nrS:14
+ PIM nrS:13 Se:84
+ PRM Se:84 W,(gekroond) nr9:8,9 nrll:4 nrl2 : 18
+ PST nrS:13 Se:84 4e:17,18,20- 23 6e:17 7e:88,90,92
+ PVD nrS:13 Se:84 Se:16,17,22 ,37, 38,40,45,46
+ PVN nrS:13 Se:84
+ PVR nrS:14 Se:84 wapen van Alphen+ HVH n rS:9 Se:43
+ RVA Se:84 + I.0.K . RAAL nr5:9
+ SDG 4e:34 Se:84 + KVH nrS :12 Se:43
+ SDH nrS:14 Se:84
+ SDR Se:84 Amsterdam 6e:20 Se:39,43,49
+ SGH nrS:14 Se:84 + IVM nrS:11
+ SLO 6e:23
+ SVO +GOUDA+ pijpen,twee Arkel+ CGN nrS:7
liggende nr3:7 + GGH n rS:8
+ TVA Se:84 + IVAH Se:36
+ TVS nrS:14 Se:84 + IVW Be:36
+ WGB --nrS: 14 ·se: 84 + SGH 8e:36
+ WH nrS:14 Se:84
Batavia nr9:5,6 Se:39,42
Borssele 4e:68 6e:64
Delft+ TDV +VS+ man nrS:14
Esch 6e:16
Gelderland nr12:2 7e:64

Se:39, 42
Gouda nr4:14 nr7:6 4e: 38,46

Se: 3,5,41 6e:2,15,16,20,21,
44,7.6 7e:8,64,74 ,93 Se:17,18,
24,39,44 lOe:66

's-Gravenhage nrll:8

17

wapen van Groningen nrS:14 7e:64,66 windho nd Se:51
WIPH + to n,gekroond + roker nr5:14
(vervolg) + IVAH + wapen van WKB nr9:15
WL,(gekroond) nr4:14 Se:38,40,46 9e:4,36
Zeeland nrS:11 WM,gekroond 4e:53,55,59
WOH (monogram) 9e:36,37
Groot Brittanië 7e : 68 WP, (gekroond) nrl2 : 5 7e : 81 Se : 38,40

Haarlem nrl : 10 nr4:13 Be:39,58 +ooievaar+ vedelaar nr5:14
WR nrS:15 Se:16
Hamburg 4e:62
+ WVR nrS:15
Hannover 7e:92
WS ,(gek r oond) nr9:7-9,12 nrl2:2 4e:46,S2
•s-Hertogenbosch 6e:62 , 64,72 6e:21,62,64 7e:34 Se:37,38,40,43-47
9e:4,6,27
Holland 7e:64
+ ster Se:46
Kampen 7e:57 Be:43
ws a + vis,gekroo nd nrS:15 Se:84
Leeuwarden 7e : 64,66
WT,(gekroond) Be:38,40
Leiden nrl:6 4e:53 Se:39,42,52, WV nrS:15
WVD nr5 : 156e:38
54,58
+ engel nrS:15
zie ook sleutels,gekruiste + N, g ekro ond 6e : 36- 38
+ vis,gekroond 5e:84
Luik Se:45 + visser nrS:15
WVDH 6e:23
Haaseijck Se:44
+ vis,gekroond nr5:15 5e:84
Middelburg 4e:68 WVM? + vis,gekroond 6e:23
WVR+ WR nrS:15
onbekend 5e:9 WS Se:37

Oranje Nassau 7e:68 zalmen,drie gekroo nde lOe:61,64
Zeeland,wapen van 5e:84 7e: 64 lOe:89
Overijssel Se:39
+ CHN + vis,gekroond nrS:7
Terneuzen 4e:68 + IVAH + wapen van Groningen

Utrecht nrl:2-4 nr7:3 4e:27,32 nrS:11
zeilscheepje nr7:6
6e:49,69 zo n 6e:20 Se : 39
zoutvat,gekroond Se:51
Utrech t + AVT nrl:4 nrS:7 4e:35 Zutphen,wapen van Se:39
zwaan 5e:41-44
+ BVD nr5:7 zwaantje Se:51
zwaan, zwemmende + AVT nrl:5 nrS:7 4e:35
+ GVD n r5 : 8
+ DVS nrl:5 nrS:7
+ IM nr5:10 + HVS nrl: 5 4e:33
+ IP nrl:5 nrS:10 4e: 36
+ IP nrl:2,4 nrS:10 + PVS nrS:14 4e:33
zwijn Se:40,41
4e:27,36

+ IVM 6e: 49

+ KM nr5:12

+ HVG nr5:13 6e:69

+ POL nr5:13

Veere 4e:68

Venlo 4e:91 7e:4,5

Vlissingen 4e:68

VOC nrl2:3 Be:39,43

Zeeland 5e:84 7e:64 10e:S9

+ CHN + vis,gekroond

nr5:7

+ IVAP. + wapen va n

Groningen nr5:ll

Zutphe n Se:39

wate rput+ PVP nr7:3 lOe : 47

WB , (gekroond) nr6:7 nrl0:4 8 e : 36

WD , (ge kr oond ) 6e:17,21 Se:16,20

WE+ r vs nr5:ll

W DORN 4e: 20

we egsc haal 6e:17

WG n rS:8

+ HVDO + vis , gekroond Se:aJ

+ r oos nr5:14

WGB,(gekroond ) nr5 : 14 6e: 37 , 38

+ e i erkorf nr5:14

+ N,gekro ond nrS:14 6e : 36 - 38

+ vis, gekroond n r 5 : 1 4 Se :84

WH ( mo nog ram) 9e:27

+ v is ,gekroond nr5 :14 Se : 8 4

WIPH l Oe: 6 1

wi j n to n ,(gekroond ) 5e: 3 5 Ge: 20,62 Be: 40,

42 ,43

wi ldeman nen, d rie+ 3 WILDE + PV nrS : 13

18

OPSCHRIFTEN OP PIJPEN EH STELEN DORN 1745 Se: 18
DUMERIL LEURS 4e:45
zie ook 4e:8-23 7e:74-96 OUTCH CLAY 7e:75
EENDRACHT MAACKT MACHT Se:3
1641 nr8: 13 EENDRAGT MAAKT MAGT 7e:28
1703 9e:50 E & 0 Se:94
1813 1815 nrll:3 E.& O.G. 7e:46
ERIN 6e:59
A BREHME(RT) nrll:8 FABRICIRT I . B:WOH.GH.I . N. 8e:24
!\.ELING nrll:8 FABRICIRT P:HOERTER Se : 24
A.E.W. 7e:44 FABRICIR(T) W.H.REMY G . 8e:20
IU<ENSE VREDE GESLOT oct tIAAR 1748 8e:26 FABRICIRT WILH DORN 4e:2
ALSFELD 7e:44 FABRICIRT WORTMANN 8e : 24
AMSTERDAMSCH WELVAREN nrl0:9,10 FABRIEK LR KORTRIJK Ge:38
ANDENKEN AN DIE WALLFAHRT lOe:85 FABRIQUE EN BELGIQIJE Ge:83
ANDENKEN AN KEVELAER lOe: 3 5 FA. GOEDEWAAGEN nr3:10
AN HEISTERBACHERROTT lOe:80 FELIX MERITIS nr]:10 nr7:7
••• ANN .W .STAUB.. 8e:22 F.EN . I.VAN de VELDE nrll:8 9e:4,5
ANTONUS DE PADUA 4e:68 FIOLET 7e:34
A.SPERNA nrll:12 FLY THE FLAG Se:63
A VAN HOUT nrll:10 FRANC . ST M.lUUA TRES 4e: 64
A.V.IJZENDOORN 7e:32 FRE,PEX SWEDEN 4e,68
BALMA nr3:10 F.VERZYL nr4:11
BARENT V.BER.'<.EL nrl l :10 Se:44 F.VERZIJL:IN GOUDA nrll:12 4e:60,61 7e:77
BASILIQUE DE NOTRE DAME SITTARD lOe:44 GAUDA Se:45
BENIA,.'iYN 7e: 91 GAUDA 1730 8e:18
BLYTH BEVERLEY Se:91 GAUDA 1739 Se:18
BRANT PYPE UT nr7:8 GAUDA 1756 Se:18
8.VAN DER MAAS 7e:30,36 GAUDA:I.P. Se:18
CAFE 7e:44,46 GB BORDOLLO GRUNSTAOT 9e:16,23
CAN'T (B)EAT HOME RULE 5e:58 GB DORN 8e:17
CAR. DE 5 8e:76 GEBRUDER DORN IN GH Se:17
C,DE IO(NG) IN GOU(DA) 7e:77 GEBRUEDER DORN IN GRENTZH1',USEN EBG 8e:l8
C:D:ROOS:GOUDA 7e:77 GEHULDIGD 12 MEI 7e:36
CIT.VAN ANTWERPEN 7e:8 GELD 7e:64
:C:R:HOF GOUDA nrll:8 GERMANY Se:93 7e:46
CRINSBOSTORR? Se:92 GERRIT VAN WESDYK nrS:8 4e:34
c.s.B . KER Se:44 G.GLAS/IN GOUDA Se:12
C.V.LEEWEN/IN GOUD(A) 8e:12 GH 8e:16
D 9e:62,63 G: ION'-KER IN:GOUDA nrll:10
DANEN 7e:91 GM 7e:44
D.BLOEIENDE PYPEHANDEL D. ROOKENDE LANDMAN GNADENBILD HEIMBACH lOe:79-80
GOOOALL FAREHAM Se:90
lOe:70,71 GOUDA 7e:47,77
DE GEKROONDE MOOREN lOe:71 GRONIN 7e:64
DE GELAARSDE KAT VAN MOEDER DE GANS 7e:28 GRONING 7e: 64
DE GOEDE VRINTSCHAP EN VREDE 4e:70 GRUSS AUS BARWEILER lOe:78
DE GOEDE VRINTSCHAP MET SMAAK TE GRUSS AUS LANGENFELD lOe:86
GUODA Se:18
CONSUMEREN A;I;SON 4e:66 lOe:70 G.V.D.KINT IN GOUD nrll:7
DE HELD VAN WATERLOO enz. nrl:10 9e:43 :G.V.SCHUT GOUDA nrll:8
DE IONG Se:44 GWGWGW enz. 4e:66
DE KROON SCHOTEN Ge:81,83 7e:75 H 7e:46 8e:47
DENEMARKE 4e:66 HARLINGEN 8e:12
DE ROOS 7e:77 HARVEY YARMOUTH Se:93
DE RYZENDE HOOP+ CW . . HAGE nrll:3 HAUS SEEFAHRT + BREMEN nr3:10
DE TWEEDE WILLEMS MOED, WAARAAN .. enz. H. CORNELIUS lOe:85
HEILIGTüMER Z .AACHEN lOe:74
nrl:10 HENDRIK VERSLUYS + HVS nrl:5
DIE NAER ORANIEN HAICKT OOK DESE PIP HENKES nr]:10
.,•,HENRICH · SP.AANCH. · Se:44.
NIET LAECKT lOe:98 HET VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE VIVAT
DIEU ET MON DROIT 4e:68
DIRCK ENT VOGEL Se:44 ORANIE 4e:66
DOOR NEERLAN.DS VLYT. EN WERKZAAMHEID . .. enz..

nrl0:2

19

HG 8e:16 LEEVARD 7e:66
HOHR 7e:44,46 L.FIOLET à ST.OMER 4e:47
HOLLAND 7e:77 , 93 LEONARDUS ERAS 6e:64
LETZERT 4e:20 6e : 17
HOHE RULE 6e:58 LEVE NEERLANDS VORSTEN 7e:28
LEWAARD 7e:64
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE GOD BLES THE LUCAS DE IONG 5e:44
KING 4e:66 LUCKAS DE IONGH Se:44
IE MAINTIENDRAY 4e:68 L.VERRYST lOe:94
VIVAT DE PRINS EN PRINCES L:WAARD 7e:64
V:ORANIE 4e : 64 12 MEI 1889 7e:36
MIJNEN DEGEN IN HANDEN VAN DE KONING VAN
HP 8e:52
HQUIRINUS lOe:87 PRUISEN 7e:ll
HRICUS SCHWADERLAB IN HOHR 1781 Be:23 MOBILISATIE 1939 9e:87
H & T 7e:44,46
H:WYS GOUDA nrl2:18 MUTTERGOTTES BORNHOFEN lOe:78
IACOB L. IN H.G. nrll:4 NASSOUHE DE ZEEUWEN l Oe :89
IACOB RE!-IMI nrl2:17 NEDERLAND EN OAANJE 7e:28
IAN IACOBSZ VA 6e:14 7e:75 NEER.LANDS HERSTELLING 7e:28
IAN:SHIT IN:GOUDA nrll:10 NICOLAES BAKKER nrS:13 6e:23
(I)DANEN IN GOUDA 5e:43 NIEUVE(LD) 7e:77
I.D.K.RAAL Se: 43 NOTRE DAME DE HONTAIGU lOe:53
IN CORNELIMUNSTER HABICHANDICH ENZ.lOe : 85 NOTRE DAME DE MORESNET PRIEZ P.NOUS
IN GOUDA 5e:43,44 6e:30,36 7e:77 Be:16,18
IN HEIHBACH HABICHANDICH ENZ. lOe:80 lOe:55
JOHANNES BOCKLING G.H.S. nrll:4 1813-17 NOVEMBER-1863 7e:26
JOHANNES ROTEN.B. 8e:22 O.L . VROUW VAN SITTARD lOe:44
IOHAN.NE.S.SCHHIT 1745 8e:22 ONDER HET HUIS ORANJE NASSAU 7e:28
IOHANNES STEINEBACH IN HOR Be:22 ONS GENOEGEN nr3:10 nrl2:2
JOHAN T.STAUBER nrll:4 ORANJE BOVEN nr6:12 7e:26
IOHNE SDORN nrll:4 OVERWEGEN 7e:91
IOHNES KNETH 5e:23 OVERWEGEN GOUDA Se:43
J.O.H.T.STAUBER IN GRENZ:tAUSEN nrll:4 OYE 9e:50
IONAS 6e:74,75 PER DE LICHT ANNO 1633 7e:75
IONAS 1633 7e:7S 9e:83
JONAS 1683 5e:20 PETER DORN I nrll:4-6 8e:20
I.O.U. A.H Se:93 PETER IUNG nrll:4
!PLET CHERT nrl2:17 PETIT A MONS 8e:46
ISER:,.H.DESH:HIL 8e:20 P.GOEDEWAAGEN nrl0:8,11
ISERIHH 8e:20 P,J.K. 7e:46
I . STOMHAN nrl l: 10 P.LENS:IN GOUDA 7e:77
IURIJWES 7e:81 PLUS ULTRA Be :76
I.V . LEEWEN IN GOUD nrll:7 PRINCE/GOUDA 7e:91
PRINS EN PRINC VA{N) NASS:WEILBURGH 4e:64
r.w.&.c. 7e:46 P.V.D.H. IN GOUDA nrll : 10
P.V. D.WANT GZOON 7e:93
IW IN LEEDS 5e:93 RJl_'!SES II Se: 2 5
J CRITC FIELD 5e:93 REFORM 6e:58
J D nr9: 13 ROI DE PRUSSE 9e:98
J&G.PRINCE/IN GOUDA 7e:93 ROYAL WEDDING 29th JULî 1981 Se : 18
(J)OHANNES KLEUTGEN 8e:20 SAINT NICHOLAS nr3:10
J .P . ZWIER N.R.HUSEUM nr7:l SCHEEPJES PYPE 7e:19,77
J.S.H, 7e:44,46 SCHOONHOVEN nr5:13
SCOTT HULL Se:91
J.S.R. 7e:44 SEDAN 1 SEPT.1870 7e:ll
JUBELFEEST 7e:36 SHE~.REY GAINSBORO 5e:9 3
KEEVIL PIPE 8e: 43 SOC !ETY NEW YORK nr3:10
KEVELAER lOe:35 SOL:JUST : ILL:NOS. nrl;6
KEYSER KEYSERIN 4e: 6 2 SPA~I HISPAN 4e:64
KIRCHE VON BARWEILER lOe:78 STAD UTRECHT 1759 nr7:3
ST.CORNELIUS lOe : 83-85
KOFFIPYPE 7e:77 STEINEBACH IN GOUDA Se:16,22
KONING EN ORJ\NIE HOUD STAND TER ERE VAN ST . .JODOCKUS lOe : 86
ST.QUIRINUS lOe:88
NEDERLAND nrl0:2
KONINGIN VAN HONGAR(YE) 4e:66 TABAC DE ST.OHER 4e:43
KOOPHANDEL EN ZEEVAART GOED IN STAND DAT

IS DE BLOEY enz. nrl0 : 10
KRIJN DIRKSE VORMMAKER 9e:50
K.VERBY Se:44
LAMA 7e: 44 1 46 1 4 7

20

TASKFORCE FALKLAND ISLANDS 5e:63 PERSOONS-, PLAATS- en ZAKENREGISTERS
TE GOUDA Se:74
THE PARNELL MP PI'PE 6e:59 Aalbrecht,Hendrik 5e:85
T . PYPIE EN T . GLAASIE IS DAT NIET LEKKER Aalsmeer nr7:3
aap (uithangteken) nr2:8
BAASIE lOe:98 Aarlanderveen Se:40 8e:37 9e:94,98
TROUW AAN KONING EN VADERLAND VRI.T'1ILLIG Abbring,Popko nr8:5,14 Se:96
accijn3 4e : 75
1830 1831 Se:72 accijns op pijpen nr2:7 nr7:6 nr8:8 nr9:3
. T.V.D.HELM nrll:10
'T VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE 7e:68 Se:5,6
UIT GOUDA Se:44 accijns zie ook bij belasting
u.L.FRAU v.BARWEILER lOe:78 Achterberg,Christiaan nrl:3
VAN DER PLAS 'S BOSCH TABAKSFABRIEK MARKT Adr(iaans?),Antonij 7e:56
Aelbrecht,aartsbisschop lOe:51
N0. 2 6e:64 Aerden,Jan Jacobsz. van der 6e:14
VEBRY Se:44 7e:91
VERSCHUT IN GOUDA Se:44 7e:79,91
V'ERZIL 8e:45 agaatsteen nr9:5 Se:41 6e:42 7e:16 lOe:4
VIVAT DE PRINS EN PRINCES VAN ORANIE
zie ook pijpenvervaardiging en
7e:66 glaassteen
VIVAT ORANIE 8e:26 Agt,Huybert van nr5:9 Se:85
VIVAT.REX PRUISEN 4e:68 Aken Se:2 lOe:74,79,81
v.KEULEN/IN GOUDA 8e:12 Aken,Anneke van 9e:52,54
V.KEVELAER lOe:33 Aken,Gijsje van 9e:52
vos 7e:52,53 Aken,Mieke van 9e : 52
VRANKRYK DAUPHIN 4e:64 Aken,Teunis van 9e:52
VREDE IN ONZE DAGEN 4e:62 Akker,Abraham (van den) nr5:6,7 Se: 85
VRIJHEID,GELIJKHEID,BROEDERSCHAP 9e:94 6e:38
w 7e:36 Alacoque,Margaretha Maria lOe:42
WAPEN VAN A.'!STERDAM ZOELE!'l TE ARNHEM Albermann,Wilhelm lOe:55
Albers Se:71
8e:49 Alberts,Aldegonde 4e:86
WATERLOO QUATREBRAS 1813 nr12:2 Albigenzen lOe:31
WATERSNOOD 1916 MARKEN 8e:69 Albrecht,Hendrik nr5:8
WATERWEGEN AMSTERDAM ROTTERDAM nr9:9 Algemene Werklieden Verbond 7e:92
W.BORDOLLO GRUNSTADT 9e:16 Alkmaar 5e:56
W.C.H.FRISO PRINS VAN ORANI.GESTOR.OCT 22 alle~nrecht 6e:79,92,95 7e:54
Alphen aan den Ri jn nrl:8 nrS:7 Se:40-45
HET JAAR 1751 7e:68 6e:23,34,39 7e:74 9e:8-12,90-95
W.COPE WOOLWICH Se:91 lOe:68,70
WD 1739 8e : 20 Alsbach 8e:14-24
W.DORN 6e:17 Alsfeld 7e:44
WHITBREAD nr7:5 arnateurssigaretten Se:69
WILEM DORNI nrll:4 amateurshag Se:71
WILHELM 7e : 28 amateurtabak Se:69
WILI( )MS KE( )EET Se:92 Amersfoort nr7:9 Se:50
W. MEURX/IN GOUDA 8e:12 Amsterdam nrl:18 nr3:10 nr4:14 nr7:7
WOERLEE IN.GOUDA nrll:10 nr8:4 nrl2:12 4e;28,S0,56 Se:31 ,33,
W.REM .. . . • • • SEN 8e:24 35,57,62,64,66,76,77,87 6e : 8,70-72,
WYS IN GOUDA nr12:18 92 7e:57,74 8e:50,91-100 9e:26-34
Z.ANDENKEN A..'I KEVELAER lOe:33
Z. ANDENKEN V.KEVELAER lOe:35 lOe:27
Z.A.V . KEVELAER lOe:37 Amsterdam eiland (Spi tsbergen) nrl2:12
Z:E:DE BARON CHASSE 7e:8 l'Amoureux,Marie 4e:85
ZEELAD 7e:64 Andenelle 8e: 45
ZEELANDIA 4e:68 Anden~e nr9:7 4e:46 lOe:53
ZUM A.'IDENKEN AN CORNELI ( I) MUNSTER Andennes Se:46
Andriesz.,Frans 6e:93
lOe:83,84 Ango la 6e : l
't Anker,Abraham van 7e: 79
Anser,Benj amin 7e:79
Anslijn,David nr7:7
Antoni(n)us,H (bisschop) lOe:31
Antonius v~n Lissabon l Oe:31

21

Antonius van Padua lOe:28,31,53 Begeer, Jan Wouters nrl:6 Se:38
Antwerpen 4e:57 8e:46 lOe:31 Begeer,Willem nr9:5
arbeidscontract 6e:92 begraven 6e:44
arbeidsloon nr8:10 nr9:5 4e:71,81,82,95 belasting zie ook bij accijns
belasting op brandstoffen Se:5-8
Se:5-7,12 belasting op pijpaarde Se:5,8
zie ook bij lonen Belge aux agues 4e:45
arbeidsomstandigheden 9e:65- 68 lOe:5-10 Belge aux Serpent Se:45
Ardennen 6e:82 België Se : 90 6e:3 lOe:43
Arents,Grietje nr8:5 Ben,Willem Joh. van der nrl0 : 2
Arents,Pietje 6e:93 Ben,Theunis van der nrl0:3
armenzorg 6e:41 Bendorf Se:15
Arnhem nr2:5 8e:49 Berbach,Johann George 4e:8
Arras 4e:43 Berg,Abraham van den 4e : 56 7e:79
Ashanti nrl2:ll Berg,Alexander 6e: 93
Assen nr2:5 Berg,Jan van den 8e:37
Assisi,Franciscus van 10~:31 Berg en Zonen,W.v.d. 6e:8
Aten,Janus (Adrianus) van nr5:6 Se:86 Bergen nr7:6 Se:46
Bergen op Zoom Se:3
6e:38 Berger,Jakob 4e:8
Aten,Leendert (van) nrS:12 Se:86 6e:38 Berger,Johann jr. 4e : 8
Atvoort,Jan Se:62 Berger,P.J. 4e:85
Aud ebert 7e:93 Berger,Weimar 4e:8
Audebert,George 4e:44 Berghuis,Herrnen Cornelis 7e:57
Autroche 4e:46 Bergmans,fam. 6e;26-31
Ayto,Eric Se: 18, 19,21,63 Bergmans,Henricus Ludovicus 6e:3
Azië Se:8 Bergmans,Jacobus (Jacques) 6e : 4,S,31
Azteken 9e:38-42 Bergmans,Johannes 6e:5
Bergmans,Louis 6e:3,4
Baalen,Gerrit van nr4:12 Bergmans,weduwe L. 6e:26
Baalen,Jan van nr4:14 nrS:l 7e:79 Se:43 Bergmans,Maria Ida 6e:3 , 6

lOe:5,6,9 zie ook bij Trum-Bergmans,~aria Ida
Baas van All=aar,Adriaan nr3:6 Berkel,Barent van nrll : 10 Se:44 7e:79
Bacchus Se:16 Berlo,J.B. 8e:45
Backker,Dionys (Neys) 6e : 93 Berlijn 6e:50
Baisieux,J.B. Se:47 Bermondsey Se:20
Bakker,Adriaan nr3:5 Bernardus,Adriaan Pauwels nrS : 8,14
Bakker,Catharina 6e:61 Bernet,Alette 9e:52
Bakker,Nicolaes nrS:13 Se:84 6e:23,94 Bernet,Dirk nrS:7 nrll:14 Se:85 6e:38
bakloon 4e : 28,29,3l 4e:40 6e:39
Balbian,Jan 7e:50 9e:69-71
Balen zie Baalen zie ook Barunet
Balkan 7e:39 Beurskes,Marie 4e:87
bandversiering nrl2:4-ll Se:34,36,39 , 43 Beverley Se:90
Bijbel Se:89- 94
6e:14
Banneux lOe:55 bijmerk nr7 : 6 4e:38,46 Se:3,5,9 , 41
Barbados Se: 76 Be:16,44,46
Barends zie bij Barentsz.
Barentsz,Willem nrl2:12 6e:97 Bik,Jacobus nr5:l
Bargh,Jurrien van den 7e:56 Bilthoven 4e:38
Barker,William Se:90 bilzekruid 9e:38
Barras,George A.A. nrl0:4 8e:69 9e:18 Bird,Edward 4e: 50
Barunet,Dirk 9e:52-54 lOe:50 Birmingham nr6:2
Bladel- Eersel 6e:3
zie ook bij Bernet bladerkroon Se : 80
Barweiler lOe : 77 Blanchard lOe:42
Basselaar,Lcdewijk nr4 :12 Blanc- Garin & Guyot 4e:93
Bastin- Nosset Se:44 Blaricom,Cornelis van nrl:J
Baumbach nr9:15 4e:22 7e:40,42,44,46 Blaricum den Oude,Cornelis van 4e:33,J6
blindstempel Se:38
Se:14-2~ lOe:35,79,83,86,88 bloem/plantmotieven nr8:13
Beek,Pel Eversen van 4e:20 bloemrank versiering nrS:4 4e : 64 Se:87,88
Beelo,Helena nr8:2 6e:68,69 Blcem,Catherine 4e:85
Beerman,Caspar nrl0:8,9 Bloem,cath.Maria 4e:86
Beets,Nicolaas 6e:2 Bloem,Elisa 4e:85
Beffert,Henry nrS:5
Begeer,Adrianus 7e:79

22

Bloem,Jacob 4e:85 brand(veiligheid) nr7:7 nr9:ll Se:58 Be:4
Bloem,Johan 4e:B5 Brants,Helena 7e:54
Bloem,Peter 4e:85 Brass,Johannes 4e :8
Blok,Dirk nrl:4 Breda lOe:53
Blok, Roeland 7e:79 Bree 6e:3
Blokland,Nicolaas L. nrl0:9 lOe:S Breiden,Annemarie 4e:6,86,87,92,93,95,97
Breiden,Hendrik 4e:86,93
Blom,Coen 7e:79 Breiden,Johan 4e:86,93
Blom,Hermanus 9e:32 Breiden,Mathias (Mathijs) 4e:86,93
Blom, Isac 7e: 79 Breiden,Peter 4e:86,97
Bloys van Treslong nr4:4 Breidem,Peter Francis 4e:86
Blyth, William Se:90 Breiden,Peter Jacob 4e:86
BH- pijp lOe:72 Breiden,Peter Mathias 4e:86
Böckling,Hennrich(k) 4e:19 7e:88 Breiden,Willem 4e:86
Böckling,Johann(es) nrll:4 4e:8 7e:88 Breiten zie Breiden
Brem,Andries nrl2:9 7e:79
boekweit 9e:S Brem,Cornelis 4e:71
Boele Eggens sergiant nr8:7 Bremen nr3:10 4e:55
Bremmert,Aart nrll:8 7e:79
Boerema Se:96 Brenkman,Jan lOe: 94
aoesveld,Abraham nrl0:2 6e:94 Breur,D . C. 6e:94
Bogaart,Aatje van den nr7:7 Brielle nrS:2,4 nr6:3
Bogaert,Jean Se:45 Brijten zie Breiden
Börur.er,Johann 4e:8 Brink, Hans nrB :. 5
Bokhoven,C. lOe:S Brocquard,pater lOe:28
Bommel,Lammert van Be:36 Broek, Abraham van der nrl2:3 7e:79
Bommel,Leendert van nrS:12 Broek,firma P.B.van der nr6:8
Bommel,Matthijs van nrS:13 Broer,J. Be:43
Boms,Jan 7e : 79 Broere,Lijsje 6e:94
Bon,Robert ?e:74,75,79,91 Broeren,Pieter 6e:94
Browne,Thomas Se:90
Bonn nrB:7 Brugge Be:45
Boombinder,Denijs Be:95 Bruijcker,Charles de Be:46
boompjes,drie (wapen) 4e:SS Bruijn,Trijntj~ de nrl0:3
Boot,Pieter Be:37 9e:98 Bruijnvis,Maarte 7e:79
Boot,Rut nrS:l Brunswijk zie bij Helmstadt
Boot,Simon nr9:9 Brunswijk-Wolfenbüttel,hertog van Se: 2
Boot,Th. nr9:7 Brussel 4e:93
Booy,Abraham nrl:6 Budding,Hendrik nrS:8
Bordollo,Bernhard 9e:l3-23 Bukkene,Govert van den 6e:94
Bordollo,Frans Joseph 9e:13 Bult,Hendrika Frederi ka nr8:10
Bordollo,Joseph Anton 9e:13,14 3urger,Dirk nrl2:3
Bordollo,Wilhelm 7e:88 9e: 13-23 Burgkle,George 7e : 75,79
Busman,Hendrick lOe:29, 30, 3 1
Bornhofen lOe:78 Buuren,Elizabeth van 4e:34
Bort,Robert 6e:94,95
Sorzele,Leendert van 7e:79 Cadzand Se:6
Bos , Henàrik 7e:79 Caesar, Peter 4e:19 7e:88
Boskoop 4e:56 Calais 4e:43
Bosman,Willem Jorisz. Be: 9 5 calcineren óe:83
Bossems, Ma r quer.ite 4e:91 Cambr i dgeshire Se:90
Camercun 7e:97,98
botter Se:66 Canarische Eilanden Se:76
b otteren 4e:9, 2 3 Se:87 , 88
cana ster Se: 7ó
zie ook bij pijpenvervaardiging
Bovene,J. Gz. van Be:43 canuto 9e: 39, 41
Bovene,Johannes van Se:26 Cappelier ,Jean 8e:45
aoy,Jacob nrï :6 4e:83 Carl ier ,Arnout (Ary) 7e : 79
Boycot, kapitein 6e:58 Carlier,Maarten nr 9 :6
Boyesman ,Wi ll i am J o r reson zie Bosman Ca r ol ina,pr inses 4e:64
Brabant nr12:12 Se:6 6e:8,15-17 Casteau Be: 47
Braem,A.mieti.e 9e : 32 Ce roen,,Wil he lmu,s 6e : 61
Braems ,Meij ~der t 9e: 32 Chancel nr7:10
Bragernes nr 7:6 Charles, prins Se:18
Bragge collectie nr6 : 2
Bragge ,Will i am n r 6 : 2 23
Brarnber 6e : 46
Bramrr.ert,Te un is 7e:79
Bra~mert ,Willem nr9:7 7e:79

Charles I 4e;Sl Se:21 Debevere nr9:12 6e:81 lOe:19
Chdssé,David Hendrik 7e:8,10 Debevere,Josse 8e:46
cherubijn op wijnvat 4e:66 Declercq,fam. 9e:63
Chester Se:90 Deffet,L.J. Se:44
Chevalier,Jules-Jean lOe:42,43 Dehue,Johannes Be:44
chillum nr3: 9 Dehue,P. 6e:8
China Be:74 Deij~,Jacob Dirkszoon nrl:2 4e:29
Chokier lOe:53,55 deken 6e:39,43,44
Christiansand nr7:6 Demond,Elisabeth 4e:86
churchwarden nr3:10 Denemarken nr7:6 4e:66
Claes,Annetge 6e:94 Detailleur,Francis 9e:63
Claesz.,Thomas 6e:94 Deventer nr2:5 nr8:4 4e:8 Se:26
St.Claude nr2:5 Se:4 6e:4
cliché 4e:55 7e:6,SS,56
Coblenz 6e:3 Dèvres 4e:43
Cock,Berend Jans nrS:11,14 Diana,Lady Se:18
Cock,Jan Jacob nrB:6,11,14 Didden,Gertrudis Elizabeth Se:11
coeberger,wenceslas lOe:51 Didden,Maria Catharina Se:13
collectie 6e:46 7e:21 Dieppe 4e:43
Collinee,Jacobus nrl0:9 Dieveren,Jan van lOe:47
Colijn,Gaspard 8e:45 Dijk,Teunis 7e:30
co~roissaris (Gouda) 4e:11 Dijk,Willem van nrS:15 Se:85,86 6e:38
Consi (sigarettenmerk) Se:69 Dirka,Dirk 7e:BO
Cool,Johan Hendrik 9e:52,54 Dirkse,Kri jn 9e:50
Coolen,Jean Norbert 6e:60,65,66 Dobbelman nr9:l
Cope,William Se:90 Dobbelman,Louis Se:71 lOe:71
Corbolt,Hendrik 7e:55 Dohr zie Doorn
Corbouwt zie Corbolt Door zie Doorn
Corcilius,Johann 4e:8 Doorn,Litteraer Se:77,78
Cornelimünster zie bij Kornelimünster Doorn,Willem (Guillaume) 4e:96,98
Cornelis,Claasje 4e:20 Doornik Be:47
Cornelius,St. lOe:81-85 Doornik,Jan 7e:56
Cranenvelt,B.C. 6e:99 doorroker nr6:8 nr9:ll,16 nrl0:4 7e:93
Cratz, Be:44
Crefeld 4e:80 Se:69,72 9e:13-23,85-87 lOe:2,48
Crefeoeur,N.J. Se:43 lichtbeeld nrl0:4
Crissel,Jan nr7:7 Tip-Top nrl0:4
Crithfield,James Se:90 doorvoer 4e:56
Croen,Balthus 6e:78 Dordrecht 6e:8
Croen,CristLaan 6e:77.78 Dorn (genealogie) lOe:21
Croon zie Croen oorn,Gebrüder Be:17
Charles erop and Son 6e:58 Dorn,Henrich 7e:90 lOe:22
cucufond 4e:45 Dorn,Jacob 4e:8
cup-tie nrl0:5 Dorn,Jacob Henrich 4e:19 7e:90 8e:1B
Curtriersche Pfeifenzunft 4e:8 Dorn,Johannes nrll:4 nrl2:17 7e:88
Be:16-18
Daal,Reijner van 4e:90 Dorn,Johannes Henrich Be:17,18
Dalen {Drente) nr2:4 Dorn(i),Peter nrll:4 nr12:17 4e:16,22 ,
Dalen,Arie van nrS:6 23,86 7e:88 Be:16-20 lOe:20-23
Dam,Cornelis Se :36 Dorn,Peter Willem lOe:22
Damman,Albartus 7e:79 Dorn{i),Wilhelm nrll:4 4e:8,16, 20,22
Damman,Jan 7e:79 7e:8B Be:16,18,20
Dancer,J.8. nr4:2 Dorst,Cornelis van 6e:99
Danens 7e:80 Dort,Piet(er) van 6e:94,99
Danens,Jacob 7e:80 Douwe Egberts nrS:15 lOe:57
Danens ,Jan 4e :55 Se:44 Drammen nr7:6
Daniel-Broelan{?),W 7e:80 Drenthe 6e :50-57,77-80
Danis,Jacob nr9:9 Driekoningen lOe:27
dateringsmethode (Friederich) nr8:12 droogkamer nr9:ll
zie ook bij pijpenvervaardiging
nrll:7 4e:59 Se:2,33,50 9e:35 Orost,Cornelis van nrS:7 Se:85 5e:99
David,HilarLus Jozef 9e,62,63 druiventros versiering Se:35,46 lOe:61
David,Jozef Leopold 9e:62,63 Druten Se:7
DC 3 9e:86 lOe:2 Duhamel de Monceau nr8:17
Duijff, Benjamin nr7:7
24

Duijn van Velzen,firma Nico van nr6:8 Esch 6e:16,17,60
Duin,Arie 7e:80 Escharen 6è:88,89
Duin,Hendrik 7e:80· Eskens,Leendert 4e:34
Duinkerken nr4:ll 4e:43 Essen 4e:95
Duitsland Se:2,4 Ge:3,17,50 7e:77 Essen,F.van 8e:43
Duméril-Leurs 4e:43 Essen,P.van nrll:6 7e:32 8e:43
Duméril,Constant 4e:44 Essen,W. van nrll:6
Duméril,Emil e 4e:44 Essen,W.F.J. van 8e:43
Dumerniet,Johannes Andries 6e:61 Essen,W.T.C. 8e:43
Dunkerque z ~e bij Duinkerken Euskirchen lOe:79
Ouq,~esnoij,P.J. 8e:46 Even,Barend van nr4:13
Duren zie Duuren Everts,Hendrika nr8:7
Düren lOe:79 export 4e : 62,85 Se:2,5-7,38
Ous,Jan Jorisse lOe:47
Dus,Jan van der lOe:47 Faam,rooktabak lOe:57
Dutch funnel elbow angle trade pipe 4e:50 Faber,Wilbrandus nr8:6
Ouuren,Dirk van nrS:7 Se:85 Ge : 38,94, Falkland Se:63
Fareham Se:90
96,97 Faulbach Be:15-24
Duuren (den ouden),Gerrit van nrS:8,85 Faust,Kuno 9e:4
feestkoek lOe:27
Ge:38,94,95,99 fermenteer inrichting Se:71
Dwingeloo nr2:3 fermenteren lOe:59
f i dibus 7e:70
Eck,Wouter Jans van nr7:9 Se:54 Filips II lOe:51
Edam Se:87,88 filt Se:88
"Eendracht maakt Magt" (genootschap voor Fijt,Valentijn nr8:5, 14
Finchenkoff,Christian nr7:6
de wapenhandel) 4e:52 Finken,Andries Se:13
Egypte Se:25 Finsburg Se:90
Eifel lOe:79 Fiolet & Audebert 7e:93
Eijk,Teunis van 6e:64 Fiolet,Louis 7e:75,90,92
Eijkelkamp,Jan 4e:35 Fiolet,Louis Maximilien 4e:43
Eijsveld,Geertruij 9e:52 Fiolet,Thomas 4e:43
Eikske lOe:54 flapkan lOe:97
Eling (de jonge),Abraham nrll:8 7e:80,91 fleur de lis zie lelie,Franse
fluitjes nr9:14 6e:4 Se:1,66
Eling, Benjamin nrll:8 7e:9l Fokker,Ary nrl0:8,9
Fortuijn,Ary nr4:13 7e:50,80
Elizabeth I Se:22 Fcrtuijn,Passchier 7e:50,80
Elizabeth-pijp 4e:50 Se:20 Fossion,wed.Jean Jos Be:46
Ellens,Wemeltje nr8:11 fotografie 8e:ó6
Eltjes,Pieter nrB:10,14 Franc,Evert 7e:74,75,80,91
Eltjes,Sijtse nr8:10 Franck,Peter Arnold lOe:54
Embden,Jan van nrB:4,14 Frankforter pot Se:8
Embrechts,Maria 4e:52,53 Frankrijk nr9:3 4e:75 Se:3,4,6,8,77,90
Emden Se:57
l'Emir Se:16 6e:3 lOe:27
Emma,prinses nr4:2 Frans I 4e:62,64 Se:2 Be:76
Endenburg 7e:80 Franssen,Truida nr8:7,9
Engeland nr9:3 Se:4,20,38,66,77,89 6e:58 Frechen 4e:75
Engelse Roos 8e:95 Frederica,Louise Wilhelmina Se:46
Enkhuizen nr12:12 Se:26,58,87,88 6e:75 Fredericks 7e:58

lOe:92-93 zie ook bij Freriks
Entvogel,Dirck Se:44 7e:80,92 Frederik,prins G.M.N. nr4:4
Eras,Arnoldus 6e:65 Frederik II,koning van Pruisen 4e:64,75
Eras,Carolu s 6e:65 Frederik Hendrik 4e:51 Se:22
Eras,Cornelis 6e:65 Freriks,H.G. Be:43
Eras,Franciscus 6e:65
Eras,Joannes 6e:65 zie ook bij Fredericks
Eras,Leonard 6e : 60-67 8e:43 Friesche Heerenbaai lOe:57
Eras,weduwe 6e:8 Fuchs,€lisabeth Se:13
Ergens in Nederland (tabaksmerk) Se:69 Fuller,Thomas Be:99
Erp,Antonie van nr5:7 Se:85 Se:36 fumeuse zie bij Eokersstoel
Erp,Jac obus (Kobus) van nrS:12 Se:86 Fürstenberg- Waldeck nrll:3

6e:38,61
Erp,Jan van nrS:9,11 Se:86 6e:38,61
Erp,Petrus van 6e:61

25

G (symbool vrijmetselarij ) Se:89-94 Goede waagen ,Pieter nr9 :12 nrl0 : 8 4e:42
Gainsborough Se:90 Goedewaagen,Pieter (vervolg ) Se:9 6
Gambier nr4:2,3,9 4e:24,93 Se:4,15-17 Goedewaagen, Thobias nrl0: 9
Goedewaagen & Zoon,P nr2:6 nr9 :12 Se:74
7e:32 9e:98
Gauloia 7e:32 6e:58 7e:30,36,38 Se: 43,78-89
Geelen,Pieter van nrS:l lOe:5,9
Geertsema,Johan nr8 : 7 Goedvolk,Christina nr8:2
Gelde re,Jacobus van nr3:6 Goejanverwellesluis nr 9:7 4e:52 6e:34
Gelder n lOe :29,30 Goliath nr6 :8
Gend ,Catherine 4e:86 Gondlach,Willem 4e:92
Genderen,Jacobus van 6e : 23,38,94,98 Goodall,J. Se: 90
Genderen,Jan van nrS : 11 Se:86 6e:23,38,94 Gorinchem nrl:8 nrS : 6-1S nrS:4 nrll:14
Genderen,Machiel (Maggiel) van nrS:13 Se:5,9,85,86 6e:8,17 ,23,38-45,61
8e:2, 5,7-9,29, 30 , 36, 60 9e: 46,47,
Se :86 6e:38,95 52-58 ,69-72 lOe:50
Genne p lOe:22,23 Gouda nr2;5 nr4:13 nrS:7 nr 6:7,8 nr7:1
nr9: l ,2-ll nrl0:2-6 nrl2:12 4e;8-23,
Gent Se:4S 41,42,50 Se:l,526,38,40,66,72,78 ,95,
Gent,E.van Se:4 3 96 Ge:15- 22,39-45 ?e:26-38,50
Gent van Appelteren,Johanni s 4e:30 Se:34,37-43, 60-62 9e:35-37,46, 47
George III,koning van Engeland 4e:64 Goudsche genootschap voor wape nhandel
Gerhard,Eugen en Ottmar 7e : 44,46 4e:52
Gerridtz.,Pieter Se:77,78 Govaert,Aeltje 4e:50
Gerrits,Jan nrS:7,14 Graaf,Dirk de 4e:35,36
Geselschap,J.E.J. Se:26 Graaf,Pieter de nrl :7 nrS:13 4e :32,37
Ghana nrl2:ll
Se:86
Gibbon, J. 5e :8 Graaf, Simon de 4e:33 Se : 86
Gidts,Jan de nrl : 10 nrl0:8 7e:32,34, 8◊ grafvondst nr3:2
Grammond Se:45
lOe:5,6 Gra nenveld, Bastiaan Cornelisz. 6e:99
Giess en,Johann Wilhelm 4e:8
gietklei Se: 69 9e:16 zie ook bij Groeneveld
gilde,cremers nr8:4 Grappin 6e: 4
gilde,pijpenmakers nrS:S nrll :14 4e : 8 Grappin-Termin us 6e: 4
•e-Graveland nr7:2
Se:40 6e:39-4S,92,93 Se:14,17, 52 •s-Gravenhage nr4:13
gravering 4e:10
lOe:47,SO Grave-Velp 6e:88-91 lOe:33
gildebrief 6e:39-4S Graat Yarmouth Se:90
gildebroeders 6e:40-4S Greefrath,Anna 4e :93
gildeknecht (knaap) 6e:40-44 Greefrath,Anna Elisabeth 4e:95
gildemeester 4e:8 Greefrath, Anna Mar ia Elisabeth 4e:95
gildeproef nr9:2,S 4e: SS,S7 6e:40 Greefrath,Cor nelis 4e:91-93
Greefrath,Corn elis Francis 4e : 92
Gilis,weduwe 8e:46 Greefrath,Fra ncis 4e:93
Gillis,Peter Se: 90 Greefrath,Frans Cornelis 4e:95
Gillis z . ,Hendrick 6e:94 Greefrat h ,Herman 4e:93
Gils ,Maria van 6e:6S Greefrath,Jan 4e:91
Girrebo,Jan 7e:80 Greefraeth,Jan (Joh.) Hendrik 4e: 92-9S
Givet 4e:93,95 Se:15
glaassteen nr9:S 8e:44
Greefrath,Johannes 4e : 93
zie ook bij agaatsteen Greefrath,Mari a Sibilla Carol ina 4e:95
Greefrath,Sibilla Elisabeth 4e:95
Gladstone 6e: S8 Greefrath,Wilhelm Frèns 4e:95
Glansbeek,Jan nrl:7 nrS:9 4e : 33,35,37 Green,Elsgie 6e:70
Glas ,Arie 7e : 80 8e :43 9e:98
Glas,Gerrit Se:12 9e:98 Grégoire,Armand 8e: 47
glazen nrll:14 4e:9 Se : 37,41 , 87 6e:42 Greozhausen nrll:4 4e:19-21,38,85-88

7e: 16 Se: 99 Se:10,13 7e:88, 90 Se:14-24
zie ook bij pijpenvervaardiging zie ook bij Höhr-Grenzhausen
Grenzau Be:14-24
glazuur 4e:29 Greve,Willem 7e:S6
glazuurplekken Se:56 Grevenstein~Pierre Nicolas 8e :44
Göbbels 6e:5 Groenenberg,Wouter nrS:14 Se:86 6e:38
Goedewaagen nr2: 5 nr4:2,7 nr9:l Se:73,90 Groenendal ,Simon 7e:80

6e:S,58 7e:34,63,75,80,91 9e:18,8S-

87 lOe :2,48,72
Goedewaagen, firma nr9:12,13 nrll:6 nrl2:2

Se:38
Goedewaagen,Abraham nrl0:9

26

Groeneveld,Bastiaan Cornelisz. 6e:95,99 Hendrikx,Hendrik nr8:S,14
Groeneveld, zie ook bij Granenveld Heneman,wed.Frans 9e:36
Groeneveld,Henderick nrl2:9 Henri III 4e:45
Groenhouwer,Sijmen 8e:36 Henrietta,Maria 4e:51 Se:21
Groningen nrl:8 nr2:5 nrB:4-15 nrl2:12 Henrij,Francois 8e:46
Herborn 4e:87
6e:8,77,80 7e:74 Herbus,Mlel 7e:80
Gros,Elisa 4e:86 Herbus,Hendrik nrl2:3
Gros,Marianne 4e:88 herder(in) 6e:32
Grosalmeroot (Hessen) 4e:92 Herrnannus,Zwaantje nrB:8
grospenning nr4:11 4e:52,59 Hermans,Marie Catherine 4e:86
Gruytershof,Cornelis nrll:8 7e:80 Herongen (Pruissen) 8e:44
Grünstadt 7e:88 9e:13,23 •s-Hertogenbosch 6e:8,60-67,72 Se:43
Guatemala nrl0:15
Gulden Vlies,Orde van het Be:76,77 lOe: 53
Günther,Johann Wilhelm 4e:8 Hess,Johann 4e:8
Guyson,Chretien Pierre 8e:45 Heumen,Gijsbert van Se:85 6e:95
Heuser,Diederich 4e:8
Haarlem nr3:5 Se:31 Heuser,Johann Peter 4e:9
Haas,Harm de nr8:8,14 Heuser,Peter 4e:8
Haas,Jacob Cornelis de nr8:8,14 Heven,Barend van 7e:80
Hage,Thomas 7e:80 Heyden,Barend van der 7e:80
Hagenaar,Barend den Se:2 Heyligerlee nr4:4
Hamburg 4e:55 Se:38,39,55 Heyningen,Cornelis van 7e:57,58
hand onder ketel nrlO:S hielmerkstempel 9e:93,94
hannekemaaiers 6e:SO Hildesheim 7e:77,90,92
Hannover 4e:18 7e:77 Hilgert 7e:40,44,46,47,90,93 Se:14-24
Hannover,Anna van Se:46 7e:66
lOe:32,85
Hansen,Cunera nr8:4 Hillegers,G.H.L. 6e:95-97 7e:93
Hilliger,Melchior 7e:75,80
Hanssens,Marregien nr8:5 Hillscheid Se:14-24
Harderwijk Se;26 Hoekstra Se:96
Harlingen nr2:S 7e:74 8e:12 Hoerter,P. Be:24
Harrns,Focco nrB:8 Hofma Se:96
Harrns,Harrn nr8:9,14 Hofnar sigaren lOe:57
Harscamp,Berent 7e:54 Hofwegen Marrigje van nr9:2
hart (bijmerk) 4e:46 Hogencamp,Albert 6e:78-80
Hartevier,Jacobus 8e:2 Hogendijk,Anthonia 4e:32
Harvey,W. Se:90 Hogendijk,Johanna 4e:32,36
Hase,Jan de 7e:80 Hogendijk,Joris nrS:10
Haseler,Garrit 7e:56
haspel 8e:5 Hogendijk zie ook bij Hoogendijk
H6hr 4e:8,18,19,21, 85-88,92,93 Se:10,13
zie ook bij trompet en
pijpenvervaardiging lOe:33,37,38
Hattem,Berent van 7e:SS H6hr-Grenzhausen Se:90 6e:3,5,31 7e:39-47
Haverman,Arnoldus nrS:6,11 Se:85 6e:38
Heerkens,Haarten nr4:12 77,88,90,92 Se:14-24 lOe: 20, 74,77-85
Heijde,Anna Maria van der 4e:50 Hollandia nrl0:4 Se:69,72 9e:15-18
Heijeksz.,Jan lOe:92-93 Holzenspies,Annemarie 4e:86
Heijn,Pieter van nrS:13 Holzenspies,Elisabeth 4e:85,88 5e:10
Heijnen,Carel nrB:5,14 H6lzenspies,Jacob 4e:71 Se:10-12
heiligdomsvaart lOe:74 Holzenspies,Peter 4e:86 Se:10-13
Heimbach lOe:79
Hein,firma ?e:46,47 lOe:20,22
Hein,Lothar lOe: 32 Holzenspies,Peter zie ook Hulsenspies
Hein & Sohn,Paul 7e:44 lOe:85 Holzenspies,Peter Willem Se:10,11
Heisterbacherrott lOe :80 Holzenspies,Willem 4e:86,88 Se:10- 13
Helm,Matthys van der nrll:10 7e:80 hoofdlieden 6e:39,4J
Helm,Paulus van der nrll:10 ?e:60 Hoog,Hendrik (Henk) de 6e:95
Helmstadt (nu Brunswijk) 4e :92 noog,Huybert (Huijp) de nrS:8 Se:85
Hen,Jan de 6e:95
Hen,Willimina de 6e : 95 6e:38,95,98
Hendriks ,Anna 4e:28 Hoog,Jan de Se:85 6e:38
Hendri ks,Lippe nr8:S,14 Hoog,Piet de 6e :95
Hendriks,Marten nr8:5,14 Hoog ,stoffel de nrS:14 5e:86 6e :38
Hoogenboom,Philip 7e:74,80,93 9e:3 lOe:68
Hocgendijk,Arie 6e:95
Hoogendi j k,Joris Se :86 6e:38,95

27

Hoogeveen nr2:5 Jansen, Hans nr8:S,15
Hoogstraten,Magtelt 9e:8 Jansen,Hendrik 7e:56
Hoop,Abraham de 7e:80 Jansen,Jan nr8:5
Hoop,Ary de 7e:80 Jansen,Roelof nr8 : S
Hoop,Cornelis de 7e:81 Janssen,Anne Catherine 4e:88
Hoorn nrl2:12 Se:56,76,77,87,98 6e:75 Janssen,D irrick 7e:57
Janssen,Jan 7e:57
lOe:92-93 Jansz.,Bent Se:78
Hoornbeek,Oavid van nrB:6,15 Jansz.,Govert nr3:6
Hopkooper,Jacob 9e:36 Jansz.,Hije lOe:92-93
Horsman,Hendrik 7e:81 Jansz.,Jacob Se:78 lOe:92-93
Houbraak,Gerard nr4:13 Jansz.,Marcelis nr3:6
Houbraak,Gerrit nr4:13 7e:80 Jansz.,Pieter lOe:92
Houbraak,Hendrik nr4:13 Jansz.,Wm. 7e:57
Houdijk,Martinus 6e:51 Janszn.,Arent nrJ:6
Houling,H. 6e:95 Jeless,Gesyen Se:57
Houmes,C. 6e:95 Jeless,Sijvert Se:57
House of Pipes 6e:46 Jeliss,Jan Se:56
Houten,Ad=iaan van 4e:55 Jodockus,St. lOe:85,86
Houten,Andries (van) nrll:10 7e:81 Jonassen,Jan 6e:14
Houten,Ary van 5e:2 Jong & Co,firma de nr6:8
Hoveman,Frans Jobs nr8:7 ,9 ,15 Jong zie ook bij Jonge en Jongh
Höver,Christine 4e:86 Jong,Cornelis de 7e:81
Hubertusburg 4e:64 Jong,Jacob Klaasz. de nrl2:3
Hudson,Hewi nrl2:12 Jong,Jan Tijse de Se:44
Huigenaar zie Huivenaar Jong,Judith de 7e:34,36
huismerk 9e:44,45 lOe:93 Jong,Klaas de lOe:47
Huivenaar,cornelis Ge:23,38,95,98 Jong,weduwe Klaas de nrl0:9
Huivenaar,Jacobus 6e:23,38,96 Jong,Leendert de nr4:13 5e:44 7e:81
Huivenaar,Louwerens (Lou,Lauwrens) Jong,Lucas de 7e:81

Ge:23,38,94-98 zie ook bij Lucas de Jongh
Hull Se:90 Jong,Simon de nr4:13
Hulsenspies,Peter 4e:71 Jonge,Cornelis de 4e:33
Humpel,I. 7e:81 Jongh,Lucas de 4e:57
Hundsdorf 8e:14-24
zie ook bij Lucas de Jong
Ierland 6e:58 Jonker,Gilles nrll:10 7e:81
IJpelaar,Jan 7e:86 Jonker & Zonen,K. lOe:S
IJpelaar,weduwe Jan nrl0:9 7e:86 Joris Catherine 4e:88
IJsselmeer Se:35 Joris,Diederick 4e:88
IJzendoorn,A.V. 7e:32 Joris ,Grietje 4e:29
import nr7:6 4e:75 Se:S-7 Joris,Peter 4e:88
inboedel 7e:56 Joris,Wilh.Hendrlk 4e:88
indianen 7e:12 Jorna Se:96
inkoopsom 6e:41 Joure nr2:5
invoer zie bij import Judas Thaddeus,H. lOe:80,81
invoerrecht 4e:56 Jung,Johann Peter 4e:8
Irving,Anthony 6e:46 Jung,Peter nrll:4 4e:8,20 7e:90
Isaacks,Grietje nr8:8 Jura Se:4
Isebrants,Jan nr8:6,15 Jut,Hendrik 6e:68
Isebrants,Trijntje nr8:7 Jut,Hendrik Jacobus nr8:12
Iser,I.Hm. 7e:90
Isern,Johann Hartmann 8e:20 kakstertje lOe:64
Issoudun lOe:42,43 Kalb,Elisabeth 4e:86
Iurijwes 7e:81 Kaldekerken 4e;88
Ivora nr9:ll,12 nrl0:5 Kalf,Cornelis 4e:58 7e:81
!zabé,korte ?e: 30,77,93 Ka l t b etzer, Anton 4e:8
Kaltbetzer,Johann Wilhelm 4e:8
Jacobs,Stephan 4e:90 Kammerer nr7:10
Jacobus I Se:20,21 Kamp,Helene 4e:86
Jager,H. lOe:5,9 Kampen nrS:12 7e:57-59 ae:43 lOe:27
James !,koning 4e:51
Jans,Janneke nr8:3 Kare l v 8e:76
Jans,Trijntje nr8:5
Karel de Grote lOe:74
28 Kasteei,Andries nr7:7

kasten 6e:40, 42 Se:81 Klumpkens,Johann 4e:88
kasten , zie ook bij pijpenvervaardiging Klumpkes Marie Sibille 4e:88
kaster 6e: 81 Se:81 Kneth ,Johannes 7e :90
Knoedgen, J .J. 6e:3 Be:44
zie ook b ij pijpenv ervaardigi ng Knoedgen, J ohan 6e : 3 7e:90,93
Kater ,Klaas 7e :92 knorrenversiering nrS:6-15
kauwstangen Se:69 Knctgen Se:20
Kayser,architect lOe:40,43 Koper,Hermanus 7e:56
keeshond 9e: 94,95 lOe:12 ,13,15 Kornelimünster lOe:81
Kehr,Henderick 4e:88 Kort rijk 6e:81 8e:46
Ke hr , Nicolas 4e:88 Korver,Peter 6e:61
keizers kroon Se:80 Koster,Dirk. 6e:96
Kemppach 4e:85 Kouwen, van den 6e:68,69
Kesselaar,Elisabeth 4e:86 Kouwen te Cate,mevr.W.Th.van der nr8:2
Kesse l aar ,Petec -4e:86 kramer van pijpen Se:12
Kesse ler Se :3 Kratz zie ook bij Krotz
Kesse l er,Hendrich 4e:86 Kratz,Antoinetta Dominica 4e:95
ketel ,omgezette 6e:76 Kreidenstein lOe:3
Keulen 4e:75 lOe:27,53,77 krokodil 4e:10, 17, 20,22 Se : 20
keur,anti-rook Se:57,61 kroon Se:89-94
Kevelaer l Oe:28-33,37 - 42,53,74 de Kroon 6e:81-86 7e:90,93
kiepkerels 6e:50 Krotz,Anne 4e:87,96
kij kglaasje nr4:2-10 nr 5:1 Krotz,Annemarie 4e:87, 96
k inderarbeid nr8:10 4e :38,82,85 Se :11, 80 Kro ~z,Antoinette 4e :87, 96
Krotz,Antoinette Dominika 4e:95,97
6e : 92 lOe: 5, 6 Krotz,Eli sabeth 4e:87,96
Kint,Gij sbert van der nr4:12 nrll: 7 7e:81 Krotz,Johan Josef Peter Paul 4e:97
Kint,Ja n van der nr4: 1 2 Krotz,Karel 4e:97
kist j es nr8: l l 6e:4 Krotz,Haria Louisa 4e:97
Klaas, van 7 e :2 1 - 23 Krotz,Marieanne 4e:87,96
Klaasz.,Gerb rant nr 3 : 6 Krotz,Marie Elisabeth 4e:97
Klar is , Boudewij n 4 e:57 Krotz,Mathias 4e:97
Klaris,Jacob 7e:81 Krotz,Peter 4e:87,96
Klau er,Joh ann Peter 4e: 8 Krutz,Peter Willem 4e:97
Klauer, Wilhelm nr9: 1 5 Krotz,Willem 4e:87,96
Klauer & Sohne,Wilhelm 7e:42,44 krulstaafjes nr6:6,7 Be:9
Kruysheer,Frans nr4:13
l Oe:35 ,79, 83,86, 88 Kruysheer, Frans Cornelis 7e :91
Kleef,Abrah~~ van 7e:64 Kückhoven 4e:91
Kleef,Cornelis van nr2 :l Kuijpers,J. 6e:96
klei,Duitse Se:10 Kuiper,Marcellis de nr3:6
Kulik zie Kulinck
plateel nr7 :4 Ku linck,Andries 6e :2 3,96
rode nr9:16 Kulinck,Stoffel Andriesz. 6e:96
k l eig roeve 6e :31 7e:42 Kuylink,Gerrit 7e:81
kle ikeg els 6e: 31
Labey,Jacobus 6e:96
zie ook bij pi jpenvervaard iging Lacoert,Pieter 7e:81
Kl e in , A.Pzn. v an der lOe:5 lad der ( symbool vri jmet s e larij) Se:90
Kl e in , Friederich Wilhe l m 4e:8 Lafeld 5e:3
Klein, Gov e r t Cornel isen nr8 : 5 Lalvelle,wed . 8e:46
Klein , Heinrich Ludwig 4 e: 8 Lammere zie Liill'moré
Kle i n & Zoon,wed.J.van der lOe:5 Lammerie zie Lammoré
Klein,Johann 4e:8 La.mmoré , Hannes n rS:9,10 Se :85, 96
kleiring Se:5,9,27
6e: 38 ,92,96, 97
zie ook bij pijpenvervaa r dig i ng Lammoré ,Jo h annes (Jan ) Se:85 ,86
kleisoorten 6e:81
6e: J8,92-99
zie ook bij p i jpenvervaardig ir:g Lamore zie Lammoré
~leudtgen,Pierre Se:44 Lamp,firma 7e :46 ,47
Kleutgen,Johannes 8e:20 Lamp,The odor 7e : 4 4 lOe: 33
Kleut jen,Elisabeth 4e:87 La~ree zie Larnmoré
Kl e ut j en,Jaco b 4e:86 Lange,Catha rina lOa : 22
Kleutjen,Johan 4e:86 Langenfe ld lOe: 85,86
Kl ij n ,Arie van der Se:74
Klu itgen,Anne 4e:96
Kluitgen,Hendrik , 4e :93
Klumpkes ,Ado l p he 4e:88
Klumpkes,Jan 4e:88

29

Lappen,Dorothee 4e:88 Limburg,Hertogdom 6e:3
Lasonder,Cornelis 6e:99 Lincoln Se:90
Laurensz . ,Thomas Se : 91-100 Linden,Anna Katrina van der 6e:96
Lauriss,Lawrensz zie bij Laurensz. Lippes,Trijntje nr8:5
Lausanne Se:4 Lobith nr3:2 6e:88,91
Lauwerecht 4e:27-39 Lodewijk XV 4e:64
Lecocq,Cornelis Se:46 Lodewijk Napoleon Se:77
Leeds Se : 90 Lomans,Elisabeth 4e:88
Leeftinck,weduwnaar 7e:56 Londen 4e:28 Se:90 Be:91
leeuw,staande nr8:13 Se:74 lonen 6e:12,42,93
Leeuw,Pieter de nrS:13 5e:86 Ge : 38,96 Looij,Pieter de Se:37
Leeuwarden nr8:4,6 Loon,Sirnon van nrl2 : 3
leeuwekop Se:88 Loon,Steef van nrl0:6
Leeuwen,Cornelis van nrll:7 7e:81 Loosdrecht nrll:3
Leeuwen,Jan van nrll:7 7e:66,81 Louisenburg 4e:95,97
Leeuwen,G.van Be:43 Lourens zie Laurensz.
Leeuwen,Pieter van nrl0:9 Lubbers,Zwaantje nr8 : 6,11
Leewe, van 7e:81 Lucas 7e:88
Leewe,Jan van nr9 : 2 lucifer,fosfor nr7:10
Leiden nrl : 8 nr2:5 nr4:12 nrS:5 nr7:7 Luik Se:14 Se:44 lOe : 27,43

nr8:4 Se:31 6e:J9-45,87-97 7e:57 Luininghe,Jaçob nr8:ll,l5
Se:50-59
Leidschendam nr4: 13 Luxemburg lOe:28,53
Leijendecker zie ook bij Leyendekker
Leijendecker 5e:3 Maarling,Gerrit 7e:81
Leijendecker,Anton 4e:87 Maarssen Se:94
Leijendecker,Jacob 4e: 87 Maas,Bartholomeus van der 7e:26- 38,81
Leijendecker,Frederick 4e:87
Leijendekker,Jakob 4e:8 8e:4J
Leininger Unterhof 9e:13 Maas,Hendrik van der 7e:34,36
l elie,Franse nr5:4 nr7:3 nrl2:7 Se:31,33, Maas,Jan van der 7e:34,36
66 6e:74 8e:50 Maas,Johanna 4e:36
Lens,Johannes nr4 : 12 Maaseijck Se:10-14 Se:44 lOe:20
Lens,Pieter 7e:81 Maasland Se:5,9
Lenssen,Carl 4e:80 Maastricht 4e:72,75,82 6e:5,8 8e:44
Lenssen,Elise 4e:80
Lenssen, Georg 4e : 80 lOe:44,53
Lenssen,Gustave 4e:80 Maatschappij der pijpenbakkers 4e:56
Lenssen,Hendrik 4e:80 Machewitz,kapitein lOe:30
Lenssen,Jean 4e:75-99 Se:10,13 7e:4 Mackay,Anna 6e:61
Se:22,44 lOe : 20 Magis,Jean Jh Se:46
Lenssen,Johanne 4e:80 Maidstone Se:90
Lenssen,Juliana 4e:80 Makkum nr2 : 5
Lenssen,Julius 4e: 80 Malfait,Joseph Martin Se:46
Lenssen,Marie 4e:80 Manchester 4e : 25
Lenssen,Sophie 4e: 80 Mannebach,W. 7e : 44
Lenssen,Wilhelmine 4e:80 Mansfelder,Cornelis nr4:13
Leo XIII,paus lOe:43 Marchand,Etienne Se:45
Letschert,Georg Wilhelm 4e:8
Letschert,Jacob nrll:4 4e:8,20,21 7e:90 Harel l(us),Jacob Së:29
Letschert,Jacob Wilhelm 4e:8,20,21 7e:90 Maria Theresia van Oostenrijk 4e:62,64
Letschert, Johannea 4e : 8,20
Letschert,Johann Peter 4e:8,20,21 7e:90 Se:2 9e:SO
Letschert,Peter 7e : 90 Mariawald lOe:79
Letschert,Wilhelm 7e:90 Marinus,Frederic 6e:61
Leveque lOe:53 Marte,Gloudt 7e:81
Leyendekker , Jan Jacob lOe:20 Marthé,Gland nr6:12
Masselis,Jean Se:45 9e:64
Licht,Per de 7e:81 Masselis,Josse 8e:45 9e : 94
Masselis,Judocus 9e:63
Lier Se:46 Mast,Hermanus van de 4e:35
Lijst er,Jan 6e:96 Mechelen Se:46
Lijt,Frans van der 7e: 7 4,7 5 ,81 , 91 Meckeren,Jean van Be:45
Lille nrl0:4 6e:65 Meertens,Geert j en nr8:ll
Limburg 6 e : 8 Melsen 6e:50
Melae rt , Francois 8e146
Me l sba ch , Agnesia 4e: 80
Me n n ingen , Servatius 4e: 8

30

Menningen jr.,Wilhelm 4e:8 Murk,Pieter Arnoldua 6e:96-98
Menaingh,Jacobus 6e:96 musea 4e:4 Se:4 9e:99
Mercurius/Neptunus nrl0:7-11 nrll:13 4e:2 Musée de Seita Se:16
muts Be:86
6e:76 7e:30 mu tterte 6e:31
merk (registratie) nrl:8 Be:34-47 Muylle zie ook Muijlle
Muylle,Florentina 9e:62,63
boek nr9:2 Muylle,Joannes 9e:62,63
Goudse Se:10 Muylle,Petrus 9e:63
papier 4e:84 Muylle,Pierre 8e:45 9e:64
(ver)huur van een nr9:5,6 nrl0:3
4e:54,57,58 Namen 8e:46
(ver)koop van een nr9:5,6,9 namen op ketel Se:95
4e:56-58 Se:l Napoleon nrl2:2
vervalsing 4e:8,ll,42 Se:5,7 Napoleon III 7e:ll
6e:16,43,61,64 Nassau 6e:3
zetten 6e:43 Nassau-Weilburg,graaf van 4e:64
Merlé,Jean 8e:45 Nederland zal herrijzen (sigarettenmerk)
Meppel 6e:77-80
Mes,Jan 9e:52 Se:69
metaaldetector nrl2:15-17 Nederlandse Vliegers (sigarettenmerk)
Meyer,Casper nr7:7
Heyer,Roef Joseph 7e:55 Se:69
Michiels,aront nr8:ll,15 Nederweert Be:44
St.Hichielsgestel 6e:16,60 Nelle,van lOe:57
Hiddelgraf,Jenneken 7e : 56 Nepomuk van Recum,Johann 9e:13
Middelstum nr7:7 Neptunus 4e:2 6e:76
Minsingh zie ook Mensingh
Minsing,Johanes 6e:97 zie ook bij Mercurius
misbaksels nrll:14 Se:41,44 Nes aan de Amstel nr7:3
Hishout,Louis Se: 38 Netscher,Caspar lOe:89
Missa,Servaas 9e:52 neuswarmertje 7e:59
Hoering,cornelis 4e:41 Neuss lOe:86,87
Mol,Jacobus de 6e:38 7e:81 Neuwied nrl2:17
Moleman,Gerrit 7e:81 New York 4e:50 Be:66
Molenaar,Johannes de 6e:61 St.Nicolaas nrl2:4 8e:45 lOe:27,72
Holenbeke 8e:44 nicotinesteen Se:95
Möller,Johann 4e:8 Niemeyer lOe:57
monasterium lOe:74 Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum
mondstuk Se:29
Monk,Maarten nr4:13 Se:38 6e:Sl 8e:75
Monk,Willem nr4:13 Niemeijer,Th. Se:71
Montaigu lOe:51-53 Nienhuis,Dani~l Everts nrB:6-8,15
Montfoort,Willem nrS:14 Nieuhoff,Giertjen 8e:95
Montmartre nr4:6 Nieuland,Hendrik 7e:82
Moolenaar,Jacobus nr7:7
moor lOe:64 zie ook bij Nieuwlandt
Morelle,Lambert 8e:46 Nieuland,Jan 7e:82
Moresnet-Chapelle lOe:54,55 Nieuw-Buinen Se:73 lOe:48
Muijlle,Pierre Se:45 9e:64 Nieuwenhuize(n) zie bij Nieuwenhuyze(n)
zie ook bij Huylle Nieuwenhuyze, Jan nr2:l
Mulder Se:96 Nieuwenhuyzen,Leendert nrS:12 Se:86 6e:38
Mulder,Hendrica 7e:81,91 Nieuwlandt,Hendrik nr9:S _
Mulder,Joachim lOe:92
Mulheim aan de Roer 4e:88 zie ook bij Nieuland
Mullard,Ary 7e:81 Nieveld,Jan 7e:82
Müllenbach en Thewald Se:90 7e :42,44,46 Niho ul,Francois Be:47
Müllenbach,Gebrüder 7e :44 Nijenhuis,Catherina nr8:6
Muller Be: 46 Nijman,Cebina nr8:7
Muller,Carel 4e:92 Ni jmegen 6e:8,87- 91 Se:50
Munster Se:2 lOe:74 Nikolausmännchen lOe:27
Murk,Arno l dus Ge:61,95- 97 Nimij-Maisières 8e :47
Murk,Jaap 6e:97 Nobel,Jacob 7e:82
Murk,Jacob 6e:95,97 Nobel,Gerrit nrl0:9
Mur~,Jan Ge:95,97,98 Nonner,Jan 6e : 97
Noord-Laren nr8:10
Noorland,Maria nr9:4 nrl0:2,3
Boorwegen nr7:6 nr9:3
Noot,Daniël van der 7e:J4

31

Noot,Dirkje van der 7e:34,36 Paredis,mgr. lOe:39,43
Noot,Jan van der 7e:82 parelkroon Se:80
Noot,Sophia van der 7e:34,36 ·Parijs nr4:2 Se: 16
Noot,Willem van der 7e:34 Parnell,Charles Stewart 6e:58
Noppen,Willem van nrl0:8 Parssens,Jan nr8:4
Norwich Se:90 Parssens,Jan Marcus nr8:4,15
Noterman,Hendrina 6e:78 Parssens,Marcua nr8:4,15
Notre Dame lOe:42 Paraus zie bij Parssens
Nouwels,Pieter 6e:95 Pascha,Le Se:15
passer (symbool vrijmetselarij) Se:89-94
Obij,Pieter nr7:7 Pater,Pieter de 6e:97
Obijn,Abraham nr7:7 patriottisme nr9:7 6e:34,98 9e:94
Oever,Hendrik van den nrS:9,11 Se:85
lOe: 11-15
6e:38,94-97 Paulus,Wilhelmus 6e:61
Oldehove nr8:8 Pauwels,Bernardus Adriaan nr8:8
O.L.V.in 't Zand 6e:5 lOe:26,31,39-41 Peeks,Joseph 4e:32,35,36 Se:86
O.L.V.van Kevelaer lOe:28,32 Peel 6e:31
O.L.V.van Luxemburg lOe :29,30 Peer 4e:35
st.Omer 4e:43 7e:34,77,90,92 Pek,Willem nrl2:5
Ommen, van 7e:82 pelgrimsinsigne lOe:27
Ondere,Jochem van Se:26 Pellicorni,Margeretha 4e:30
onderwaterarcheologie 9e:96,97 Perkaan,Jan Hendrik nr8:10,ll,15 6e:80
ocg,alziend (symbool vrijmetselarij) Perzon zie bij Parssens
Petit,C.(S.of J.) Be:46
Se:89-94 Petjes,Maria nrB:10
OOghe,Arnold 8e:46 Petri,H.W. 6e:81,82
Ooste,Hendrik van 7e:82 pfeife,kaffeehaus ?e:20,39-47
OOaterhout,Machiel (Maggiel) van nrS:13
zie ook bij pijp,kaffeehaus
Se:86 6e:38,97 pfeifenmagazin nrl2:17
OOsterhuys,Margje nr8:6 Pier,Bart de 7e:82
Ooyen, van 9e:50 piete lOe:78,79
Ophuijse,Willem 9e:36 Pieters,Hendrick Be:52,54
Ophuizen,Jan nrS:10 Se:86 6e:38 Se:7,9 Pietersz.,Pieter nr3:6
Ophuysen zie bij Ophuizen en Ophuyzen Pijl,Evert Pieters nrB:10,15 7a:74,82,91
Ophuyzen,Hendrik nrS:9 pijp,aansteken ?e:70-72
optische industrie Se:66
opzetstukken Se:60-62 9e:92 barok 4e: 50
Oranje,Willem van lOe:39,51 baronite nr9:15 lOe:48,72
orangisten Se:3 6e:34 7e:64,66 bedevaart lOe:26-46,51-55,74-88

lOe:11-15,89 zie ook bij pijp,pelgrims
Orter,Pierre Se:46 bellenblaas nrl0:6
Osborn,Eduard 6e:61 beschilderde Se:16
Oster,Johann Wilhelm 4e:8 bhiel nr3:9
Oster,Peter 4e:8 boeren nr7:6
Oster,Wilhelm 4e:8 bruidegoms nr2:2-6 Se:96 9e:43
Oudheusden,Jan van nrS:11 6e:38 Bruno nrl0:4
Oudheusden,Huybert van nrS:9 Se:85 bruyère 6e:4,31
Oudshoorn,Johannea cornelisse 4e:57 calciné nr9:16 6e:86 lOe :35
Ousborn zie Osborn casjotte zie bij kasjctte
Outam,Jan 7e:82 chillum nr3:9
Ouwehand nrl0:4 churèhwarden nr]:10
ouwehand & van der Want,firma nr9:12 cup-tie nrl0:5
oven nr9:11 nrll:14 Se :S,6,10,12 Dathe 6e:22
diermotieven op ?e:28-33
6e:3,4,66,82,83 7e:16 Se:4, 84 lOe:73 doetel model nr9:1J
zie ook bij pijpenvervaardiging dubbelwandige nrl0: 5 7e:63
ovenstenen Se:40,44 6e:4,26-31 Elizabeth 4e:SO Se:20
overmannen 6e:39,43,44 elleboog 7e:91
Overschie nrll:3 ethnografische ?e:97,98
Overwe(e)sel,Bastiaan 4e:SS,56 Se:43 export 4e:50
?e:32 feest Se:96
Overwesel,Jan 7e:82
Ov.i.mbundu 6e:1 zie ook bij pijp,herdenkings
"fijne" 6e:40,42
Paray-le -Monial lOe:42 geëmailleerde nrl0:4
geglazuurde Se :69

32

pijp (vervolg),gelakte 7e:3 pijp (vervolg),Portorico nr6:8
gezondheids Se:95 presentatie Se:15,16 9e:88-89
giet lOe:48 zie ook bij pijp,monster
gieten van een nrl0:4 prijs van een nr6:8 nr9:12
half-lange Se:27 4e:38,Bl , 95 Se:11
halve meter Se:95 produktiehoeveelheid nr7:6 nr9:11
herdenkings Se:96 7e:8,ll,26 nrl0:6 4e:43,78,81,95 Se:3 6e:7
pronk Be:43
Se:76,77 reclame nr3:10 nr7:2 Se:15
houten nr9 :12 Se:4 religie 9e:59-61
reuzen nrB:2
imker 6e:22 rietsteel nrl2:11
ivoren nr9:ll rondbodem nr9:13 nrl2:10 4e:9 Be:17
Japanse 7e:2 lOe:33,44
Jonas Se:88 6e:74 9e:28,30,60,82-83 scheepjes 7e:18
sigaren nr6:8,12 nrl0:4 Se:58 7e:32
zie ook bij pijp,Sir Walter Ralegh sigaretten nr6:8,12 nrl0:4
Sir Walter Rale(i)gh nr3 :3 nr7:2
kabaals,halve Se:28 nr8:13 nrll:3 nrl2:9 Se:20-23,29,
kabaals,hele Se:28 46,54,56,66 6e:74 9e:60,82-84
kaffeehaus nr9:15 zie ook bij pijp,Jonas
"slegte" 6e:41,42,62
zie ook bij pfeife,kaffeehaus snoep nr9:14,15
karnele~~est 7e:10 souvenier 6e:4
kantoor nr6:8 sport nr6:8
kardinaals Se:28 tsjiboek nrl0:12
kasjotte Se:40,43 tulpmodel Se:~8,55
keizers 4e:83 Se:28 vissebek nr4:11-14 nrS:l 4e:10,18-21
kelk zie bij knorren 4e:62 Be:15
kijkglas nr4:2-10 nrS:l 7e:28 water Se:4
knorren nr4:l nrll:4,15 nrl2:4 zwaluwstaart nrl0:5
zwarte Be:86
4e:10,18,19,37,47 Se:23,59
koek 7e:42,44 pijpaarde nr8:8 nrll:14 4e:34,55,95 Se:11
koffy 7e: 18 6e:40,43,82 1 87 1 99 7e:15,34 1 40,63
konings 4e:82 Se:28 lOe:45 Se:79,98 lOe:3 , 27
korte Se:27 zie ook bij pijpenvervaardiging
kromkop,kleine Se:40,43
krul nr5:8 nrl0:9 4e:25 Se:74 pijpaarden,beeldje nr6:6 7e:63 Be:9
lOe:27,28
laars 6e:47
lakpunt 4e:25 pijpebakkersstraat 8e:4
lange Se:27 pijpedop nr2;2 nr7:7 nrl0:13
lange,ondermaats Se:28 pijpekas nr5:2
Leidse Se:53 pijpemal, zie bij pijpevorm
lengte van de 7e:18 Se:98
lobben zie bij knorren en pijpenvervaardiging
maat Se:28 pijpemerk 6e:43 7e:16 Be:82 9e:J5
meerschuim Se:4 pijpevorm nr8:5,ll nrl0:5 nrll:14 4e:29
meerstelige 7e:62
metalen Se:4 Se:21,74 6e:42,43,74 7e:15,36 8e:91
miniatuur nr6:8 zie ook bij pijpenvervaardiging
monster Be:43 pijpewroeter nrl0:13
pijpen,twee (uithangbord) 4e:96
zie ook bij pijp,presentatie pijpen,twee gekruiste (verpakkingsmerk)
Se:19
motief 9e:18 pijpenbranders nrS:5
namen op 6e:ll,13 7e:30,32 9e:14,15 pijpenbrug Be :90
'Napoleon' 6e:34 pijpencatalogus nr6:13
st.Nicolaas nrl2:4 pijpengrossier nrl0:5
oranje nr5:12 4e:50,64,66 Se:46 pijpenhandelaar 4e:8
pijpenkoopman 4e:55
?e:32,.35,64- 68 pijpenmaakster Se:74
opium 7e:2 p ijpenmakerij 4e:J8,78,79,95 Se:5,26
pastoors nrl2:2 omvang van een 4e:43,71,78,81 ,93, 95
pauselijk~ Se:28 (ver)koo p van een nrB:6- 11 4e~34
pelgrims 6e: 4 lOe:86 pijpenmaker op pijp Se:74,75

zie ook bij p ijp,bedevaart
Peter Dorni 6e:17 7e:92 8 e:16 lOe:20
plateel nr9:ll nrl0:4 8e:69
plateelnaarn nrl0:4
:,porceleyne" Se:4,28 ~6e:41-44

porseleine nr9:16 nrl2:ll 6e:50-57

33

pijpenmakera (aantal) nr9:2 4e:27-40 Pruisen,koning van 7e:11
Se:5-7,54,76 6e:39,93 9e:62 Pruisen,Wilhelmina van 4e:52,64 6e:34
Pryde,John 4e:28
pijpenmakersgereedschap 4e:29 9e:46-47 Purmerend nrS:1
zie ook bij pijpenvervaardiging Putten,Pieter van 7e:51 lOe:47
pyrogène nr7:10
pijpenmakersgereeàschap, (ver}koop van
nr8:6-ll Quirinus,St. lOe:86-88

pijpenmakersknecht Se:11 lOe:99-100 radering 4e:9 Se:66,87
pijpenmakerspenning zie bij grospenning Radermacher,Johann 4e:8
pijpenmakerswinkel 6e:40,92 7e:26 Radermacher,Johann Peter 4e:8
pijpenmarkt 9e:32 Raeveschot,Barbara Theresia 9e:62,63
pijpenplank 4e:29 Raffl lOe:43
pijpenpot nr8:ll nrll:14 4e:29,31 Se:45 Rale(i)gh,Sir Walter 4e :Sl Be :54
Ram,Johan de nr3:5
Ge:4,39,44 Se:2-10,27-33,60-62,84 Ramaker,Henàrik 7e:56
9e:ll,30,90-93 Ransbach 4e:86 7e:42 Se:14-24
zie ook bij pijpenvervaardiging Ras,Tuetie 6e:97
pijpenpotdeksel 4e:29 reclameborden lOe:56
pijpenrek nr7:7 reclamestrook 6e:62,64 7e:34,57 Be:43,45
pijpensteeg 6e:78 Rediker,Hendrik nrB:11,15
pijpenstort nrll:14 Se:45 Reede,Pieter van 4e:58 7e:66 lOe:47,66
pijpenui~branders nrS:S nr7:7-9 Reede,Clasijna vrouw van Pieter van 4e:58
pijpenvervaardiging nr2:6 Se:11 6e:82 Reemen 7e:75,85
7e:15-17,40,41 Se:78-89 lOe:3,4 Reeuwijk Se:55
pijpenwinkel 4e:58 Regina nrl0:4 Be:69
pijprokersgezelschap Se:96 Reichardt,Johanna 4e:93
Pius IX,paus nr4:2 lOe:39 Reijnders,Trijn Se:77
Plaat,Simon 7e:82 Rembs,Anna Catherine Se:10
Plaet,Abraham Jansz. van der 6e:97 Rembs,Jacob 4e:8 Se:11,13 lOe:20
plakker (op pijp) nr6:11 Rembs,Jakob Wilhelm 4e;9 Se:13
plakplaatje Se:69 Rembs,Johann 4e:9 Se:13
plank,pijpen 4e:29 Rembs,Johannus Se:11,13
Pluim 4e:41 Remms,Annemarie 4e:87
Pollock & Co,John 4e:25 Rems,Agnes 4e:87 Se:13
Ponsart,Gertrudis 6e:61 Rems,Catherine 4e:86
Pool,Hendrik van der 7e:82 Rems,Catharina Wilhel~ina 4e:87 Se:13
Poperingen Be:45 Rems,Elisabeth 4e:87 Se:13
Pothoven,Pieter nr7:7 Rems,Jacob 4e:87 Se:13
Pottebacker,Jan 7e:2 Rems,Jan Willem 4e:87 Se:13
pottenbakker nrl:3 nr8:11 4e:28,40 Rems,Johan 4e:87 Se:13
6e:39,44 Be:3,7,45 ,60 Rems,Willem 4e:87 Se:13 8e:24
pottenbakkerij Se:8 Remy,Jakob 4e:9 7e:90
Fottema,Hendrik Eijlert nr8:ll,15 Remy,Peter 4e:9
Pottema,Jan Hendrik nrB:11,15 Remy,Wilhelm 4e:9,21 7e:90 Be:20,24
pot,frankforter 5e:8 Renalts,Richard 6e:97
Poulisz.,Huybert Be:52 Renalts,Willem 6e:98
Pouwels,Ariaen zie bij Pauwels Bernardus Revet,Adam nrS:6
Adriaan Revet,Sijbrandt 7e:82
Pouwels,Francina nr8:10 Reijn,Pierre Joseph va n Se:45
Prevost,Aimable 8e:47 Rhijd 4e:80,88
Price,John 4e;28 Riga nr6:4
Prijs,Timothe 4e:28 Rij,Frank van nr7:7
Prince Se:38 Ri j chardt,Anne 4e:87
Prince,Cornelis nr4:13 7e:82 Rijchardt,Peter 4e:87
Prince,Gerrit nr4:12 Rij chardt,Willem 4e:87
Prince & Zonen,Gerrit 7e:82 lOe:5,9 Rijk,Cornelis Pietersz . van 6e:34
Prince,Jan nr4:13 Se:96
Prince en Cie, J an nr9 :9 nrl0:4 nrl l:6 9e : 94,95
nrl2 :3 7e:51,82 8e :43 9e:65-68 Rijk,Pieter van nrl:10 nr4:1J 6e:23
lOe:5,7,9 Rijk,Simon van nrl : 10
Prince,R.H. 7e:82 Ri jksbureau voor Tabak en Tabaksproducten
produktie zie bij p i jp,produktie
protectionistische maatregele n 6e:15 Se:69
provinciën,zeven 4e:66
Pruisen nr9:3 4e:56, 75 Se:5-8

34

Rijst,Hendrik van 7e:82 lOe:5 Schoolmeegter,Mr.Cornelis Se:78
Ring,Arije van den 9e:36 Schoonhoven nrl:8 nrS:5,7-13 nr9:l
- Rist,Kftut nr7:6
Ritzen Se: 10 ·' · ·4e: 27, 29·/ 34,-36 Se: 5, 9, 74, 85, 86
Ritzen,Francois Be:44 lOe:20 6e:17,23,38-45,61,92-100 Be:37
Ritzen,weduwe J.F. 8e:44
Röden ,Elisabeth 4e:86,92,93 Schoonoord nr2:5
Roed en zie bij Röden Schoten 6e:81 7e:77,90,93
Roeland,B. 7e:79 Schouten,Piet nrl0:6
Roel fsema & v.d.Helm Se:71 Schreider,Johanneg 6e:98
Roelofs , Barend nrl:7 4e:37 Schreyder,Gerrit 6e:98
Roel ofs, J antijn nr8:5 schrobbeles nrll:14 7e:5 8e:79 9e:9
Roen , .J oris van nrl0:8,9
Roermond 4e:72,87 6e:5 Be:44 zie ook bij pijpenvervaardiging
schroef nrB:5 nrl0:5 4e:29 6e:42,92
l Oe: 2 6-31,39-42
Roese l are 9e:62-64 zie ook bij pijpenvervaardiging
roker Se : 35 lOe:59-71 Schuurenbrand,Johannes nr7:7
r okersscène 4e: 70 Schwaderlab,Henricu9 8e:22
rokerssto e l nrS :15 nrl0:12-14 Schwaderlab,Johann 4e:9,22 7e:90
roll en nr 9 :5,ll 6e:40,42 7e:15 Be:81 Schwartz,Hendrik Christiaan 7e:57,58
scott,Joseph Se:90
zie o ck bij pijpenvervaardiging Scott,Joseph Henderson Se:90
Rompe l man, Gera rdu s 7 e:57 Sedan 7e:11
Ronde, J . de 7e: 8 2 Segels,Jan nr8:4
Rockende Moeren lOe:56 Segersz,Jacob nr12:12
rookster lOe: 66 Seilles Be:45
r ookverbod nr3 :5 Sepijn,Adriaentje nr9:2
Roo n , J oris van 9e :36 Seton,Jan Jansz. nrS:10 Se:86 6e:23,98
Roo s , Corne l is de 7e:82 lOe:97 Seton,Pieter nrS:13 Se:86 6e:38,98
Roos ,Klaas ä e 7e:82,91 Sherrey,Edward Se:90
roos,Tudor 6e:88, 89 7e:51 Be:50 Sibbeg,Catherina nrl0:2
v an Rossem ' s Troost lOe:56 Sibolts,Grietje nr8:11
Rotenb erger ,Joh annes 4e:22 7e:90,93 Be:22 Siegburg 4e:75 Be:20
Rotterdam n rl:8 nr8:4 nr9:1 4e:56 6e:8 Siepers,Johanna 9e:52
sigarenzakjes Be:63-65
7e:74 ae:5,9,30 Simonis,Johann Peter 4e:9
Roulers 8e:45 Simonis,W.A. 7e:44,46
Ruigenhill lOe:51 Sitnecoortne Se:62
Rust,Len nr7:4 Sittard nr12:4-11 lOe:42-44
sjanse 6e:31
Sante, Griet van 6e:98 glijtkanaal 4e:S-7
Santen,J .H.van 6e:38,98 Slobbe,Leendert 7e:84
Sa pffenberch 7e:82 sluis,Jan van der lOe:68
s ater Se: l ó Sluys,Jan van der nrl:7 nrS:11 4e:37
Saton z i e ook Seton Sluys,Pieter van der nrl:7 nrS:13 4e:37
Sato n, Boon 6e:98 Sluys,Sofia van der nrl:7
Schaalwij k , Sara 6e: 98 Smeerenburg nrl2:12
Schäfer, J akob 4e :9 Smet ,Charles 8e:46
Scharp, Andri es 9e: 36 Smit, Jan nrll:10 7e:84
scheepskist 9 e:5 ,7 Smit,Johannes nr7:7
scheepswrak Se: 35 Smit,Leendert Ge:38,96-98
Sch el{l)man(n j , J ohan( n) 4e:9,22 7e:90 Snel,weduwe Jan nrl0:8
Scherpenheuvel l Oe : 51-53 Snip (vliegtuig) 9e:86 lOe:2
Schildt,Geurt J acob 8e:37 Snoeck Se:80
Schilz-Müllenbach,J. 7e:42,44,46 snuif nr2:8 nrS:2
snuifdoos nr6:4,S
lOe: 38,74 ,77,78 , 86 Solingen Wz.,W.van 6e:99
Schimmer t 6e : 6 Solms,Amalia van 4e:SO 5e:22
schip op pij p nrl 0 : 7 Son,Jan van 7e:84
Schip, T. 7e:82 Son de Lang,Nicolaas van Be:36
Schippers,Gilliam nr5:8 Se:85 6e:38 Sorgh,Jan nr9:S
Schippers,Jan nrS:10 Se:86 6e:23 So (u)fre(u),Antonie nr4:13 4e:57 7e:84
Schippers,Willem 7e:82 Souf(f)re(u),Jan nr4:13 4e : 57
Schmidt ~Johanneg .Be:22 Spaanc h,Henrich 7e:74,84
Schmit,Johanneg Be:22 spaarpotten 6e:4
Scholten 7e:84 Spahn,Johann Heinric h 4e:9

35

Spahn,Henrich Se:44 Storr,Sarah Se:90
Spanje Se:21 lOe:27 Stortenbeker,Cornelis Se:44 7e:74,84
Sparnaay,Adrianus nrll:12 7e:84 Straten,Arnoldua van nrl0:8
Sparnaay,Frans Simon 7e:75,77,84 lOe:5,9 Ströder,Johann Wilhel m 4e: 9
Sparnaay en Zonen,F.S. nr9:12 Ströder,Servatius 4e:9
Sparnaay,Joost 7e:68,84 Stroobans Se:44
Spang,Joh. 7e:42,44 Suffolk nr7:4
Spelt,Abraham van der nrl0:9 7e:84 Surrey 4e:50
Spiegel,Dierck Claes Se:56 Swalmen 4e:88
Spies,Wilhelm 4e:9,22 7e:90 Swanenburg 4e:55
Spiess,Jakob 4e:9 Swart,Jacob 7e:84
Spijker,Klaas nrS:12 Swartdijk,Anna nr8:7
Spins,Claasje nr8:8 Swartjes,Michiel 7e:8
Spitsbergen nrl2:12 4e:S-7
Spruijt,J.J. Se:96 tabak, geschiedenis van de 9e:38-43
Staal,Pieter van der 4e:57 tabaksbelasting Se: 76
stadspijpenfabriek nr9:7
Stalenberg,Bernard 8e:44 bonnen Se:69
Stam,Gi jsbert nr5:8 Se:85 Ge:38 detaillist Se : 69
Stamford nr6:7 doos nr6:4,5 nrl0:13 4e:3,4
Staphorst nr2:3 fabrieken Se:69
Statens,Jan Se:46 handel Se:77
Stauber,George Willem Se:11 handelaar Se:76
Stauber,Johann Theis nrll:4 4e:9,22 kerverijen Se:69
surrogaat Se:69
7e:90,92 rookklisteer 7e:12-14,69
Stauber,Johann Wilhelm Be:22 teelt lOe:16-19
Stauber,Karl 4e:9 verbruik Se:56
steel,bamboe 6e:83 (ver)koop Se:77,78
verkoper 4e:53,57 Se:77
gummi n:rl0:5 winkel nr8:3
juwelith nrlO -: 5 zak nr2:8 nr8:3 nrl0:13
lengte Se:27-37,43,50,52 tegels nr4:10 6e:4
reparaties 7e:50-62 tempel (symbool vrijmetselarij) Se:89-94
riet nrl2:11 tentoonstelling nr5:16 nr6:l nr l0:16
versiering 4e:60,61 Se:46 4e:24,41,43 Se:14,15,73
weichselhout 7e:39 Tergouw,Ari van 4e:33,35
steenberge,Dirk nr4:12 Terschelling nr2:S
Steenbergen lOe:51 Thielt Be:45
Steenbergen,Raas nr4:12 Thijs,B. Be:46
Steer.brugge,Catharina Joris van Ge:97 Thildonk lOe: 43
Steinebach,Jacob 8e:22 Thoen,Pieter 7e:84
Steinebach Schnatz,Jacob 8e:22 Thoven,P.v. 7e:84
steinebach,Johannes 8e:22 tiara lOe:83
Steinebach,Joseph 8e:22 Timmers,Jan 7e:84
Steinebach,Marieanne 4e:88 Timmers,T. 7e:84
Steinebach,Mathias 8e:22 tirailleur 4e:45
Steinebach,Peter 4e:87 8e:22 toejas nr6:4
Steinman,J.F. 7e:58 8e:43 toeljas zie bij toejas
stempel nrl:10 4e:10 tollinie 6e:61
ster (bijmerk) nr8:13 Tolteken 9e:38-42
Ster tabak lOe:57 ton,pijpen 4e:29 Se:74,78
Stettin nr9:3 Tonnis,Aaltje nr8:ll
Stevensweert 4e:71 Se:10-14 lOe:20,22 torens,drie (symbool vrijmetselarij)
Stievenart,Joachim Be:47 Se:89-94
stilleven 9e:74-84 tremmen nrS:10, 14 nrll : 14 6e:40,42
Stins,Everwijn nr8:6,15 7e:60,75
Stockton-on-Tees nr7:10 zie ook bij pijpenvervaardiging
Stokrnan,Jan 6e:23,99 Trier Se:14-24 lOe:77
Stolwijk,Joh. nr9:S Tries,Theodor 7e:44,46
Stomman nr9:9 troffel (symbool vrijmetselarij) Se:90-94
Stomman,Jacobus nrll:10 7e:84,91 Tre m zie Trumm
Stomman,Pieter nr3:10 trompet Be:27 9e:8-12
stoomwerktuigen 6e:4 lOe:8 zie ook bij haspel en
stopper nr7:4 nrll:14 pijpenvervaardiging
zie ook bij pijpenvervaardiging

36

Trondheim nr7:6 Verrijst,Lieve lOe:94
Troyen,Gerrit van nr8:7-9,15 Verschouw,Gultje 7e:56
Troyen,Ruth Gerrits van nr8:6,7,15 Verschut,Gerrit nrl-1:8,10 Se:44 7e:86,91
Trum zie ook bij Trumm Verschut,Willem nrl0:8
Trum,Anna Catharina 6e:3 Versluys nrS:7
Trumm-Bergmans 6e:4,S,10,26-31 7e: 84,9J Versluys,Daniel 4e:32
Versluys,Oirk nrS:7
Se: 73 lOe:32,42,73 Versluys,Hendrik(us) nrl:3 nrS:9
Trum-Bergmans,Ida Maria 6e : 5
Trumm,Jacob 6e:3 4e:33,32,38 Se:85 6e:38
Tubu 7e: 10 Versluys,Hillegonde 4e:32,39
turf 4e:41 6e:31,39,61,77 Versluys,Jan nrl:7 nr4:12 nrS:11 Se:86
Turk nr9: 16
Turmac lOe: 57 6e:38 7e:86
Versluys,Jan Huygen 4e;29,33
Udens,Peter nrS:6-8,15 Versluys,Johannes 4e:32 4e:J5-37
uithangbord nr2:8 nr8:3 Versluys,Pieter nr4:12 4e:33
Uiver (vliegtuig) 9e:85,86 lOe:2 Verspui,Pieter 7e:84
Universiteit van Utrecht nrl:6 Verwint,Jan 7e: 86
Utrecht nrl:2-8 nr2:5 nr4: 14 nrS:7-14 Verzijl,fam. 4e:52-70 lOe:98
Verzijl,Agatha 4e:54,57
nr7:7 nrll : 6 nrl2:2,17 4e:27-39 Verzijl,Barend (Bernardus) 4e:54,55,57
Se:2,85,86 Ge:34,38,39,61 7e:Sl,52 Verzijl,Bernardus Johannes 4e:58
Se:27-33,60 9e:30 lOe:27,68 Verzijl,Christiaan nrll : 12 4e:52,53

Valk,Dirk van der 7e:84 7e:86,91
Valk,Philip van der 4e:29 Verzijl,Cornelis nr4:13 nrll:12 4e:53,56
Valk,Sunannichjen 4e:29
Valke,Oirk nrS:7 Se: 36 7e:86
Valke,Jan nrS:10 Se: 86 6e:38 Verzijl,Emanuel (Hermanus) Se:54,58
Valkenburg,Christoffel van nrJ:5 Verzijl,Emanuel Fransz. 4e:54,58
Vallendar 4e:75,88 Be:15 Verzijl,Frans nr4:11-13 nrll:12
Vanhaeverbeke,J.B. Se:45
vanhaeverbeke,Pierre Be:45 4e:41,53-70 Se:55 7e:86,91 lOe:70
Vanijsterdael,Nicolas 8e:44 lOe:20 Verzijl,Frans Maartensz. 4e:54,57
Vechters,Andre/ Se:45 Verzijl,Gerarda Catharina 4e:54,57
Veen,Adolf van der Se:4 Verzijl,Gerrit 4e:54,58
Veen,Frans van der Se:4 Verzijl,Hubert(us) 4e:54,57 Se:54,58
Veen,Jacobus van der Se : 4 verzijl,Hubertus Maartensz. 4e:52,53
Veen,Jan ter nrS:10,15 Verzijl,Jan nrll:12 4e:53 7e:91
Veenhuizen 4e:95 Verzijl,Jan Fransz. 4e:54
veiligheidslucifer nr7:10 Verzijl,Johanna 4e:54,58
Velde,F.en I.van de nrll:8 7e:75,84 Verzijl,Johannes 4e:53,57
Velde,Frans van de 7e:84 Verzijl,Maarten Fransz . 4e:52,S3 lOe:97
Veldhuis,Jan Valentijn nr8:4,15 Verzijl,Maria nrll:12 4e:53,56 7e:86
velletje zie reclamestrook Verzijl,Martinus 4e:52-57 6e:34 7e:86
van Velzen,firma nrl2:5 Vet,Willem de 7e:86
Venderbos,Gerrit nrS:8 Vin,Leendert van der nr4:13
Venendal,Abraham 7e:84 Vink,Jacob de 7e:86
Venlo 4e:72,75-99 Se:9,10 7e:4,S Se:44 Vink,Jan de 7e:86
vis Se:20
lOe:20,43,64 Visser,Grietje 7e:86
Verby,Klaas Se:44 7e : 84 Vitringa,Annes Johan Se:26
Verblauw,Jan 4e:57 Vlaanderen Se:6
Verblaauw 7e:84 Vlack,Benjamin 4e:29
Verbrugghe,Benoit Be: 45 Vlack,Jan Willems 4e:28
Verburg,Hendrik nr4:12 Vlamertinghe 8e:46
verenigde Oost-Indische Compagnie nr12 :3 Vlamijnck,Jean Baptiste Be:45
Vliet,Jan van nr7:7 Se:38
Se:58 6e:72 7e:2,60 9e:2-7 Vliet,Pieter van 6e:99
Verenigde Staten van Amerika 4e:50 Vloek (de Jonge),Gerrit 6e:99
Vergeer,Willem nr4:12 nrl0:8 Vl ug,Jacobus 4e:28
verhoek,Antonie 6e:99 VOC zie Verenigde Oost-Indische Compagnie
Vermeul,Adriana 4e:57 vochtre servoir nr9: 16
Vermeulen,Machtelt 4e:57 Vogel,Jacobus de 7e:86
verpakkingsmat eriaal 4e:84 6e:7,44 Vogelzang,Cornelis 7e:57,58
Volckertsz.,Jaco b Se:78

37

Volendam Se:88 want,Otto van der 7e:63
Voller,Mercij Se:91,95 Want,Otto Adrianus van der nrl0:4
vonk,Nicolaas 4e:28 Want Azn.,Otto Adrianus van der nrl0:6
vonkenvanger 6e:49 Want,P. van der lOe:5
Vvorburg nr4:13 Want,weduwe Pieter van der nrl0:8
vorm zie bij pijpevorm Want Dirkzoon,Pieter van der nr9:2-ll
vormmaker 9e:50,58
vormnaad 4e:9 Se:17,74,87,88 nrl0:8
vos,Jacob de 4e:56 7e:52 Want Gzn.,P . van der nr4:3,ll,14 nrS:l
Vos,Jan de 7e:86
Vrede van Aken 4e:64 Se:2,3 nr9:4,7,12 nrl0:2 6e:58 7e:75,86,93
Vreeland 4e:3,4 lOe:5
Vreumingen,van Se:69 Want Gzn.,firma P.v.d. nrl0:4 nrl2:2
Vrient,Jan Jonasz. de Ge:14 Se:95
Vries nr8:10 Ge:80 Want Pzn.,Pieter Gerrit van der nr9:4,9
vrijmetselarij Se:89-94 6e:2 Want,Pieter Jacobus van der 7e:86 Se:43
vrouwenarbeid 4e:31 Se:12 lOe:5,6 lOe:5,6,9
vuurvaste artikelen 6e:4 Want Azn.,Pieter Jacobus van der nr9:12
nrl0:2,3
waas,Abraham de Se:38 want Azn.,firma P.J.van der nr9:7
Wachtendonk 4e:97 Want,Trijntje van der nr9:5
Waddinxveen nr4:ll,12 4e:52 Se:55,71 Want,Trijntje Pieternella nrl0:4
Waels,Frans Ge:99 Want,W.van der nr9:11
Wagenaar,8. lOe:5 Want,Wouter Jansz. van der nr9 :2
Wagenaar,G.J. nr8:2 nrl0:3 4e:42 6e:ó3 wanta hollow bowl nrlO:S
wapenschild Se:43
Se:43 lOe :5 watersnood (1916) Se:68-72
Wal,Cornelis van der 4e:57 Wattisfield nr7:4
Waldeck,Ernst August 7e:44 Wedde nr4:4
Walker,I.C. Ge:74 Weert 60:3-13,26-31 7e:74 8e:73
Walker,John nr7:10 lOe:32,42,73
Wall,Friedrich van der 7e:90 Wegberg 4e:88
Walters,Drika Ge:99 weijer nr7:4 nrll:15 Se:29
Walter{s),Klaas Ge:38,96,99 zie ook bij pijpenvervaardiging
wandelstok nrS:2 Wendelinus lOe:39
Want en Barras,firma van der nr9:12 8e:69 Werf,Jan van der 7e:86 lOe:68
Want, van der nr9:2-ll Se:96 Ge:5,32,58 werktijden lOe:6
Werle,Jean 8. 8e:46
7e:63,92 Wervik lOe:16-19
Want,Aart van der nrl0:5 7e:63 Westdijk,Gerrit van nrl:3 nrS:8 4e:33,34
Want,Adriana van der nr9:S Se:85
want Dzn.,Adrianus van der nr9:4,6 Westdijk,Hendrik van 4e:34
Want Gzn.,Adrianus van der nr9:4,7 Westeren,Jan Jacob van 4e:30
Westerwald nr8:7 nr9:14 nrll:4-6
nrl0:2,3 nrl2:10,18 4e:8-23,75 Ge:31,80
Want Gzn.,Arie van der nr9:4,6,7 nrl0:2 7e:20,40,44 Be :14-24
lOe:28,32,35,74,87
Se:l Westfal en lOe:27
Want GCzn. ,Cornelis van der nr9:4,11 West-Indische Compagnie Se : 76
Want,Debora van der nrl0:2 Wibes,Sijbentje nr8:11
Want,Dirk van der 7e:86 Be:69 Wied,Grafschaft Se:14-24
Want Azn.,Dirk nr9:4,6 nrl0:6 wig Se:40,44
Want Oirkzn.,Dirk van der nr9:2 Wijck,Dirk van 7e:86
want Pzn.,Dirk van der nr9:4,S
Want Pzn.,Geert Cornelis nr9:4,7,9,11 wijer zie bij weijer
Want,Ggrrit van der nr9:4,7 Se:l Wijk,Leendert van nrl2:9
want,G.C. van der 7e:34 lOe:9 Wijk,Maarten van 7e:86
Want,Gerrit Frederik van der nrl0:4 8e:ó9 Wijk-Maastri ~ht 6e:3
Wijngaarden,Pieter van 7e: 74,86
9e:18 Wijs,Hendrik nrl2:18 7e:86
Want GCzn .,Gerrit van der nr9:4,ll Wilgen,Nans v1n 6e : 99
Want Pzn.,Gerrit van der nr9:4-7 nrl0:2 Wilkin,Sander nrS:4
want Czn . ,Ivon van der nr9:4,ll Wilkins,Rogier 6e:70,71 8e:91
Want,J. van der 7e:86 Willem,Hr. Se:77
Want Pzn.,Jacob van der nr9:4,5 nrl0:2 Willem I nrl:10 nrl0:2 Se:46 7e:26,28
want Dzn.,Jan van der nr9:4,6
Want Pzn.,Johannes Marinus van der 9e:64

nr9:4,7,9

38

Willem II nrl:10 9e:43 zon,maan sterren (vrijmetselarij)
Willem II,sigaren lOe:51
Willem III nr4:2-4 7e:28,36 lOe:89-91 Se:89-94
Willem IV 4e:66 Se:3,46 7e:66,68 Zonnebeke 9e:64
Johan Willem Friso (Willem IV) 4e:66 Zoutleeuw lOe:82
Willem V 4e:64,75 Se:46 7e:68,92 9e:88 Zuid-Willemsvaart 6e:3
Willem van Oranje,prins nr6:3 Zutphen nrl:8 7e:54,55
Willemijns,Francois Se:45 Zutphen,J.van nrll:6
Willems,Oorothea 6e:70 Zutphen,Johannes van nrl0:9
Willemstad lOe:51 Zwartjes & Cie,F. lOe:5,9
Williams,John Se:90
Willige-Langerak 6e:95,99 zwavelstokjes nr12:5
Wilschut,W. Se:37 Zwitserland Se:4
Wilts,Hillegie nr8:6 Zwol,Jan Isaek 9e:32
Winand,Frans nr9 : 7 Zwolle nr5:4 nr8:2,4 Se:2,71 6e:73 7e: 57
Winand,Louis nr9:7
Winant,Louis Be:46 Be:2-11
Wingender,Anton 4e:87
Wingender,Annemarie 4e:87
Wingender Frères lOe:53,55
Wingender & Co,Julius Se:90 7e:42,46

lOe:37,83
Wingender,Marianne 4e:87
Wingender,Peter 4e:87,93
wingerd versiering lOe:61
winkelhaak (symbool vrijmetselarij)

Se:89-94
Winschoten nr8:11
Witsius,Maria nr9:5
Witsius,Willem 4e:55
Woerden nrll:3
Woerlee,Jan nrll:10 7e:86
Woerlee,weduwe Jan :nrl0:9
Woerlee,Gerrit nrll:10
Woldendorp,Margien Willems nr8:11
Woolwich Se:90
Wortmann Be:24
Wouter,wed.Christiaan 9e:52
Wouter,Kristiaan nr5:12
Wouters,Jan nr5:9,ll Se:86
Wouw,Jacobus van nr5:12 Se:86 6e:38
Wouw,Jan van nr5:ll 5e:86 6e:38
Wright,Joris nr5:5

Xa nt en 4e: 8 6,97

zak, po rseleinen 9e:14
Zand,o.L.Vrouw i n ' t 6e:5 lOe: 2 6,31, 39 - 41
Zee l and nrl2:12 lOe:89
Zeeuwse Ui tkij k (S p itsberg en) 4e:5
Zeijner,Anna Jacobina Se: 11
Zeitl er,Maria 4e:95
Ze itler , Wilhelmina 4e:95
fi rma Zenith nr9: 7,12 n rl0:5 4e:2 5 6e:J2

7e:63 9e:18 lOe: 2 , 72
Zoelen, van Se :49
zo er ,Margj e Wolters n r2 : 3
Zö ller , Die d er ich Wi lhe l m 4e :9
Zö ller ,Jakob 4e: 9
Zöller,Johann 4e: 9
Zöller ,Johann Wilhe lm 4e : 9
Zö iler ,Maria 4e: 9
Zöller,Wilhe l m 4e : 9

39

INHOUDSOPGAVE
EN

REGISTERS
11e T/M 15e JAARGANG

INHOUDSOPGAVE VAN JAARGANG 11 t/m 15 (NRS. 41 t/m 60)

ARTIKELEN

Anoniem, Literatuursignalement 1,42,72,89,115,143,172,196,209,248,260,273,301,349,365,
417,425,471,473,500
Tentoonstellingen, beurzen, conferenties e.d. 25,47,62,101,125,196,248,407,
446,447
Pijpendag 48,49,143,149,225,249,325,349,448,449
Vraagbaak 66,200
Laatste nieuws over de pijpenoven te Weert 72
Mededelingen 24 ,48, 73,89, 100,125,149.163,171, 173,257.273.301,336.349, 373,400,
401,473
Het rookend leger 97
Opschriften op tabaksdozen 124
Keramisch museum Goedewaagen 325
Waarschuwing 401
Nieuwe aanwinsten voor Pijpen- en Aardewerkmuseum 'De Moriaan' 450
Rokersrariteiten uit Amerika 466

Baas, T.• Maastrichtse pijpenmakers uit de 17e, 18e en 19e eeuw 481-492
Oproep aan lezers 492

Berg, L. van den, De loteling 144-145
Brinkerink, J.P., Opkomst en ondergang van een Oranjetelg (II) 59-62
Carmiggelt, A., Het be lang van gesloten vondstcomplexen voor de datering van kleipijpen

43 -47
Een nog onbekende Groninger pijpenmaker 68
Pijpelogie in Polen . Oproep aan de Nederlandse pijpenverzamelaars 90-93
Das, J. den , Vondstme lding 201
Duuren, L. van, Stadswapens als bijmerk 16-22
Inventarisat ie van namen op pijpestelen (aanvull ing) 26-35
Oproep inventarisatie merken 118-119
Cijfers als zijmerk 190- 196
Pijpenfabricage in Zenmer 221 -224
Zes merken op een pijpesteel 233
Molens op pijpen 313-324
Kronen van hielmerken van trechtervormige en ovoïde pijpen 336-337
Reclamepijpen van de wed. J. van Nelle 402-407
Beschreven pijpekoppen 438-444
Engelen, J., Een opmerkelijke bedevaartspijpenvorm uit Maast richt 11-15
Twee vaak geïmiteerde benamingen in de pijpenwereld 50-58
Musea en verzamelingen op pijpelogisch gebied 98-100
Pijpenhandel tussen "concurrerende" pijpenfabrikanten 150-155
Aanvulling op enige bedevaartspijpen 234-236
De kleipijpenoven van Tru1J1T1-Bergmans 1856-1933 358-365
TrulJITl-Bergmans: de weg van fabrikant naar klant 384-391
Varia over de door Trurrm-Bergmans gebruikte pijpevormen 408-417
Tru1J1T1-Bergmans' kleivoorziening 1915-1917 445-446
Tru1J1T1-Bergmans ' prijscalculaties, a lsmede die van roeren, sp itten en busjes

454 - 458
Pijpenfabricage in Schoeneck 493-496
Engelen, J . en F. Kompier, Bedevaartspijpen van en uit het Rijnland (5) 2-8
Bedevaartspijpen (6) 9-10
Engelen, J. en H. Rutten, Maaseikse pijpen in Stevensweert 497-500
Faas, C., Verbondenhe id Oranje - Engels koningshuis 22-24
Compostela pijpen 63-66
Een portret van een pijpenmaker Cornelis van Leeuwen 116-117
Steelinformatie bij twee 18e eeuwse versierde pijpekoppen 146-148
Compagniespijpen 182-189
Fridrich Magnus 250-252
Robbert Morroc, pijpenmaker te Alkmaar 285-288

2

Aanvulling op het art ikel 1De pijpenpotten van Alphen aan den Rijn' 393
Hamburger.Admiralite.Droge. 394-396
Een Alphense pijp uit Goudse mal 418-420
Jonaspijpen met oorring 426-427
Oranjepijpen in gewijzigde vorm 474-480
Haan, Joh. de, Anti-rookpalen 217
Haan, R. de en W. Krook, De reservistenpijp als herinneringsobject 326-335
Hesemans, J . , De Bredase muffle 428-437
Kompier, F., Van pijpedoppen en vuurvangers 459-465
Loeff, K., Miniatuurpijpjes 289-300
Mansveld, R., De manchetpijpen van Karol Zachar 467-471
Meulen, J. van der, Delftse pijpenmakers en hun produkten 102-115
Resolutiën van Holland en West-Friesland 24 dec. 1674 174-175
Inventarisatie pijpmerken in 1850 178-181
Kwesties over de tabakspijpmerken van Geurt Jacob Schildt 202-209
De pijpenpotten van Gouda 212-217
Een tinnen Sir Walter Raleigh/Jonas-pijp 258-260
De pijpenpotten van Alphen aan den Rijn 274-284
Oostveen, J. van, Pijpekoppen uit afvallagen van Wittenburg 218-220
Drie gedateerde pijpen die vraagtekens oproepen 451-453
Pezarro, D., Het Amerongs Historisch Museum 197-200
Pos, S., Varia 24
Smiesing, P.K., Waterpijpen van Goedewaagen 36-42
Poolse pijpelogie 74-89
Bezoek van een Duitse geleerde in 1762 aan een Goudse pijpenfabriek en iets
over het glazuren van pijpen 120-124
Reinier van Aken, een patriottische pijpenmaker uit Gorinchem 156-161
Pijpenkoppen van Wittenburg 164-171
Pijpen uit Missouri meerschuim 253-257
Nog iets over Utrechtse pijpenmakers 302-312
Een misleidende tekst op een pijpesteel 338
Opgegraven tabakspijpen uit de oost-kelder van het Duitse huis 366-370
Een zeldzame pijpenoven in Breda 392-393
Smiesing, P. en E. Zinrnerman, Pruisische pijpenfabrieken in Polen (1) 237-248
Pruisische pijpenfabrieken in Polen (2) 261 -272
Stam, M. en R., Twee bijzondere vondsten uit Reeuwijk 67-68
Stam, R., Op een pijpenpot past een deksel 126-143
Drie hedendaagse pijpenmakers uit Frankrijk 210-211
Een 19e-eeuwse stort in Höhr- Grenzhausen 339-344
1 Zum andenken an Gott 1 350

Bedevaartspijpen uit een stort van Julius Wingender &Co, Höhr 351-357

Stam, R. en F. Mayenburg, Een stort van Adrianus van Duijn 226-232
Tymstra, F., Papieren sigarenpijpjes 69-71

Een pijpenvondst in Alkmaar 94-96
Exportpijpen van P.J. Remy 176-177
Peukoprokers 284
Tabacologie op een briefkaart 288
De dubbelwandige gegoten pijp 374-383
Tymstra, F. en F. Kompier, Pijpen als kinderspeelgoed (1) 345-348
Pijpen als kinderspeelgoed (II) 371-372
Pijpen als kinderspeelgoed (lil) 397-400
Pijpen als kinderspeelgoed (IV) 421-424

3

PERSOONS-, PLAATS- EN ZAKENREGISTER Bärwalde 239

Aachener Hörner 10 Bast, Jac. 304
Batavia 187
aap, rokende 146-148 Batenburg 180
Aarde, Jannetje van der 109 Baumbach 3,4,176,291,345,371
Aarlanderveenl8,19,181,202-208,274-274,367 Beek, Jan van 30,418
Achhörner 10 Beek, Pel Eversen van 304
Adamsdorf 239 Begeer, H. 179,180
Aerde, Jacobus v.d. 30
aerde, witte 212 Begeer, Willem 203,204
agaat 67 belasting 174,175.490
Aken 10
Aken, Reinier van 156-161 Belonje, C. 180
Aken, Teunis van 157 Belonjef G. 178f179
Berg, van der 30
Albert, koning van België 153 Bergmans, Jac. 150,358,385,391
Aldenhoven zie Altenhofen Berlijn 82,86,239
Alkmaar 94-96,285-288 Berlinchen 239
Alphen aan den Rijn 19,20,65,130,134,139,
140,191,202-205,274-284,393,418-420 Bernet zie Barunet
Altenhofen 351-357 Beun 30
ambier 50 bijmerk 16-22,202,274,418
amerie 50 Binford, dateringsmethode 43
American Clay Pipe Works 256 Binnendijk, T. 178
Amerongs Historisch Museum 197-200 Bismarck (kanse lier) 326
Amersforter tabak 197
amiante 58 bisquit 211
Amsterdam 164,212,218-220,426,462 blaashoorn 10
Amsterdam (VOC-schip) 182 Blanken, P.den 180
Andenelle 221 Blij, Jan 121,321
Andenne 150 Bloed, Joost 30,180,369
Andenne, abdis van 488 Block, Jan (pottenbakker) 212
annier 50 Blok, Dirk 181,207
Anraadt, Pieter van (schilder) 302 Blokland 180
anti-rookpalen 217 Blokland, N.van 178
anti-tabaksbond 97 Blom, Ysack 30
Antwerpen 33,153 ,221 Blom, W. 180
Apollinarisberg 4
aristophane zie bij pijp, aristophane blue mold (schirrrnelziekte) 197
Arkel, Jan van 59
asbestos zie bij pijp, asbestos Böckling, Johannes 32
L'Atelier des Fontaines 210 Bodart, Jeroen (kleihandelaar) 488
Aten, Adriaan van 159 boekweitdoppen 121
Aten, Janus van 195 Boeren, J. 178
August, Friedrich, keurvorst 148
A,YIOOnd 481 boetaarde 277,281
Bol, Willem 435
Baalen, Jan van 30,179
Bael, Tomas 104,106,112,113 Bolk, Joris 304
Baelen 490 Booij, F. 178,180
Balen 221 Boot, M. 178,180
bakloon 126,216 Boot jr., M. 179
bakplaat 138
baksteun 122,123,269-271 Boot, Pieter 179,180,367
Bale, Tomas zie Bael Boot, S. 179
bandstempel 148 Boot, T. 180
Banska Stiavnica 467 Bordollo, gebrüder 32,374
barbot i ne 138
Barras, G.A.A. 374 Borghard (verkoper) 239
Barth, Désire 33 Borst, H. 180
Barunet Dirk 157
Bos, Hendrik 30
Bos, Paulus 30
botter 166,170
Botterop, J. 180

Bouillon, Mart 488

Bouillon, Willem 488,491
Bouman, Cornelis 30
Boussemart 486

4

Bovene, J. van 179 Cretal-Gallard 138
Brabant 489-491 Creutzwald 493
Braem, Frans Cornelisz. 109,112,114 Crijnssen, A. (vlootvoogd) 188
Brass, Johannes 32
Breda 392,428-437 Dam, Cornelis van 191,193
Bredow, kapitein von (pijpenmaker) 238,239 Dam, Johannes van 159
Bree 15,150,153,486,487 Dalllllan, Christiaen 435
Brem, Machiel 30 Dalllllan, Thomas 435
Brem, wed. 180 Danen, Arie 30
Breslau 79,82,90,91,261 Danens, Jan 62
Bressel (verkoper) 239 Danzig 74
briefkaart, tabacologie 288 dateringsmethoden 43-47
Brocke, Joris 481,484,491 Dauphin, vorst 63
Broek 207 Dauphiné, provincie 63
Broe1and, Jac., handelaar 26 DeBevere, A. de 51
Broen, Samuel 435,436 DeBevere, Joost de 33
Bruch 221,224 Dehue, Johannes 181,486
Bruijn, wed.de 180 Dehue, Johannes Lodewijk 486,487
Bruin, de 30 Deijl, Jacob Dircksz. 304
Bruinings, A. 180 Dekker, Jannetje 203
Brussel 221 deksel zie pjpenpotdeksel
Brzozow 80 Delft 102-115,155,212
Buis, Leendert 30 Delleur, Arnold 484
bukshag 284 Den Briel 227
Buntebard (verkoper) 239 devotieprentje 2,3,5
Burckly, I. George 30 Dircksz., Dirk 304
Burg, J .van der 179 Dircx, Geertgen (pottenbakster) 212
Burg, W.J.v.d. 178 Dirmingen 493
Burgos 63 Djakarta zie Batavia
Burtscheid 485 Doornik 221
doorroker 153,155,365
Candis, Thomas 481 doorroker, parel 365
Calff, Pieter (pottenbakker) 212 Dorn, gebrüder 32
Carlier, C. 179 Dorn, Jacob Henrich 451
Carlier, Gerardt 30 Dorn, Wilhelm 32
cassette 138 Duco, dateringsmethode 43
Cauwen, Jan 484 Duijn, Adrianus van 179,226-232
Ceylon 187 Duijn, Martinus Nicolaas van 150,151,226
Chemische Fabrik G.m.b.H. 417 Duin, H.van 179
cijfermerken 191-195 Duin, M.van 385
Cizyck 80 Duitse Huis 366
Claessens , Gerard 485 Duren , Gerrit van 193
Claessens, Hendrik 485 Duren, J.van 180
Claessens, Jan 484,485 Dus, G.v.d. 180
Claessens , Magdalena 485 Dus, Jan v.d. 30
Claessens, Theodoor Willem 485 Dus, Joris v.d. 30
Claris, Jacob 216
Clay Pipe Collectors Club Gdansk 76 , 77 ,92 ébauchon 391
Clerc, Job 210 Ehle (verkoper) 239
Clercx, Joannes 481 Eijk, Teunis van 181
Conmissarissen van de Pijpenhandel en Ei jk , Hermanus van 276
Pijpenfabrieken 204,205 Elblag 82
Coolen, Johannes Norbertus 19 Eling, Benjamin 30
Coquet, Jean-Michel 210,211 Elisabeth (keizerin) 418
Corncob King 253 Elmina 188
Corstius (notaris) 481 endosmoide 50
Enge lse iITITiigranten 103
Cottet &Bicet 391 Engelsman, Maarten 103,112,113
Enkhuizen 96,201,426
Cremer , Benedict 481,482 Enschede 459
Cremer, Daniel 482
cremersambacht 284

5

Entvogel, Dirk, handelaar 26 Goethe 250
Eras, Leonidas 19 Goije, Christiaen Zegertsz. 109,115
Erbuche 224 Gorcum zie Gorinchem
Erp, Anthonie van 159,193 Gorinchem 59,121,122,126-131,156-159,180,
Erp, Jacobus van 159 191 - 195,212-214,283,480
Erp, Jan van 59,156,157 Gorselen, N.van 180
Essen , P.van 179 Gouda 16-22,26,28,79,120,121,126-141,150,
Essen , Willem Frederik van 207 190,191,212-217,374,490
Goudarde, Athonie 367
faience 210 goudron 378
Ferdinant, bisschop van Paderborn en Munster Gouwe 217
gouwenaar 242,267,367
2 Gozów Wielkopolski 85
Graaf, L.de 180
Fiolet 339 Graaf, Pieter de 195
Forbach la Lobe 493 Gramwill 295
Franc, Evert 426 Granbrou, Maria 482
Frankrijk 210 Granbrou, Matthijs 482
Fransen-Linsen, J. 15 Granbrou, Steven 482,484,488
Fransz., Jan Cornelis 109,112,114 Granbrou, Thomas 481,482,488
Frederik de Grote 250-252,267 Granbrou jr., Thomas 481,482,489
Frederik Willem II, koning van Pruisen Grandborowe zie Granbrou
61,62,250
Friederich, dateringsmethode 43,66 Grappin Fils &Cie 391
Frierichs, H.G. 18
Friese (verkoper) 239 's-Gravenhage 402
Grenzhausen 28,32
Friso, Willem Karel Hendrik 23 Grenzhausen Nassau 409
Fritz, der alte 250-252 Grenzhausen zie ook Höhr-Grenzhausen
Fry, Elisabeth 462 Gresko, Peter 467
Groeff, Jan zie Grooff
Gambier 50,51,138,410 Groeneveldt, Bastiaan Cornelisz . 303,304
Gambier, J. 50 Groenhouwer, Sijmen 195,367
Garnier, André 79 Groningen 18,68,133,139,140,191,284
Garnier, Andreas von 261 Grooff, Jan 103,112,113
Gdansk 74-78,90 grospenning 229
geelgieters 488 Grossalmerode 493
Genoveva (heilige) 236 Grote, Frederik de 237 ,239,418
Gent. Engel van 30,179 Grulich, Samuel 79,261
Gent, G.van 178 Grunstadt 374
Gent, J.van 178 Gubbels-Plum, wed. verkoopster 154
Gent Gz., J.van 178,179 Guyson, Chretien Pierre 33
Geoctroyeerde Westindische Compagnie 188
Georg II (Engeland) 23 Haarlem 174,175
Gibbon, Francois (pottenbakker) 216 Haersevoort, Egbert 33
Gidts, J.de 178,179 Hage, Thomas 30
Gielissen, Jan 481 Hageman, J. 180
Giese (verkoper) 239 Halem, van kaptein 156
gietklei 36
Ham, W.v. 180
gilde, Goudse 202 Hamburg 394-396,424
Girrebo, Jan 30 HallTlles, Robert 481
Givet 15 Hannover, Anna van 23
glaassteen 67,121,216 Hardenberg 2,3,351,355
Glas, Gerrit 30,178 Harrington, dateringmethode 43
glasblazerij 493 Har l ingen 31
glazuren van pijpen 78,120-124,201,210 Hasselt 490
Glinitz 263 haspel zie trompet
Glume, Friederich 'Christian 86,88 Hastings 182
Goedewaagen 35-42,59,154,160,292,295,374- Haverman, Arnoldus 193
383,440 ,465 Heddemol, Margriet 435
Goedewaagen (museum) 325 Heer 487
Goedewaagen, Pieter 30,178,179 Heerke(n)s, Maarten 30,178,180
Goedewagen, T. 178,179

E,

Heijden, B.v.d. 180 Jong, firma de 289,292,297
Heijndricksz., Joseph 109,112, 115 Jong(h), Gerrit Jansz. de 107,112,114
Hein, Lothar 355 Jong, Hendri(c)k de 107,112,114
Helm, G.v.d. 180 Jong, wed . J .de 178
Hendrijcx, Derijck 481 Jong, P.de 179
Henningh, Claes (koopman) 481 Jongerheld, Gerrit 31
Henricx, (Ver)Burchgen, huisvrouw 106,113 Jongkindt Coninck, A. (burgemeester) 204,207
Herbes, A. 180 Jonker, Gillis 30
Herbes, H. 180 Jung, Casper 494
's-Hertogenbosch 18-20,181
Hessen 493 kalkeneintsje 144
Heusden, Margje van 203 Kamer van Koophandel 482
Heyde, Wiggert v.d . 30 Kampen 18,203
Heyden, Jan van der 459 kap zie pijpenpotdeksel
hielmerk 336 Karnbouwer, Ermpje 181,203
Hilgert 176 Karre, Gerrit v.d. 30
Hi 1len 153 Kees Maat 338
Hillen-Knoedgen, fabriek 150-153 Keevil, Edward 256
Hindenburg 152 Kegler (verkoper ) 239
Hoerter, P. 32 Kempeners, Magdalene 482
Hohenzol lern, Wi lhe lmin Frederica Sophia van Kent 482
157 Ketel, Willem 107,112,114
zie ook Pruisen, Wilh . Frederica Sophia van Keulen, Gerrit van 367
Höhr-Grenzhausen 4,6,15,20,28,150,176,221, Keulen, Harmanus van 30
339-344,350-357,383,421,440,493,499 keur tegen roken 459
Hollandia, firma 150,155,374 Kevelaer 7,351,355-357
Hölsenspies, Peter 499 Kiefer, Heinrich 496
Hölsenspies, Peter Willem (koster) 499 kijkglaasje 6
Holset 236 Kint, Gijsbert v.d. 30
Hoog, Huybert de 193 Kinter (verkoper) 239
Hoog, Jan de 193,311 Kist, wed.F.v.d. 180
Hoog, Roel de 321 Kist, Jacob v.d. 30
Hoogenboom, Philip 20,202,276,418 Kist, Jan v.d. 30
Hoorn 96,426 Klaris , Boudewijn 30
Hopf, Firma Adolph 465 Klauer, firma 291,371,372
Hork, W.van 178 Klauer u. Söhne, Wilhelm 3,4
Houtam, G. 178,179 klei 481,488-492
Hubertusburg 250-252
huismerk 168 Andenner 153,488
Hunk, H. 180 chamotte 135
huzaar 232 Duitse 153,445,446
Engelse 153
IJpelaar, wed.J. 178 gemagerde 136
IJsendoorn, A.J.van 179 groeve 153
IJzendoorn, Andries v. 31,179 herkomst 120,445,446
Imhoff, Gustaaf Willem baron van 187 Huy 488
Ingram, W.G. 295 Maastricht 488
inventaris 487 Magdeburg 238
Isabe zie Izabe, korte Namen 488
Iser(n), Johann Hartmann 28,32 putten 79,80
Izabe, korte 34,35 roodbakkende 122
Rostin 238
Jackson 51-57 samenstelling 267
Jacobsschelp 63,65 Westerwald 488
Jacobsz., Maerten 103,104,112,113 witte 493
Jans, Jan 484 zwarte 80
Janssen, Aert 484,488 Klein Az., J.v.d. 178
Janssen, Claes 484 Klein Pz . , J .v.d. 178
Jemeppe 487 Klein, P.van der 178
Jong, B.de 180 Kleinenberg, van kolonal 156
Kleutgen, Johannes 32

7

K1öden, kapitein von 261 Luxemburg 7
Knödgen, Wilhelm 32
Knoedgen 33,408 Maas, Bartholomeus van der 405
Knoedgen, Jan 181,486 Maas, H.van der 179
Knoedgen, Jean 33 Maaseik 15,18,20,271,497-500
Knoedgen, Johann 358 Maastricht 11-15,120,181,481-492
Koers, K. 180 Maatschappij der pijpenmakers 213
Kol, Pieter de 109,112,115 Maarschalk, Huybert (pottenbakker) 215
Königsberg 74,90,91,239 Maerschalck, Jacob (pottenbakker) 213
Kool, Jacob 30 Maerschalck, Jan (pottenbakker) 213
Kornelimünster 351 ,355 Maertensz., Melsert 212
Kortrijk 51 Mandemaker, Jacobus 30
Kramer, H. 180 Manshooft 30
Kramer, J .H. 276 Maria Irrrnaculata 2
Krappen (verkoper) 239 Maria Onbevlekte Ontvangenis 2
Maria Theresia 250,418
Krebs &Co, firma 410,413 Marloye, Nicolaas 482
Marroc zie Morrijs
Królewiec 80 Marte 30
kroon (hielmerk) 336 Matthias, heilige 5
meerschaum 256,257
Kruisheer, wed.F . C. 179 Meier 33
Kruisheer, J. 179 Melling, Heinrich 494
Kruisheer, wed.J. 179 Melsertsz., Baerent 212
Kruisheer, T. 179 Menningen, Heinrich 221
merkenrecht 178
Lamoree, Hannes 193 merkenregister 208
Lamp, Theodor 300,345,350,372,421,440 merkpapier 18,207
Lange, Martinus de 30 merkstempel 204
Lasonder, Cornelis 283 Mettlach 327
Lauwerecht 122,159 Metz 493
Laverne, Cornelis de 484 Meurs, Willem 30
Leendertsz., Cornelis 109,112,114 Mézieres 484
Leeth, William 30,426 Michiels, Dionijs 482,484,488
Leeuw, Pieter de 195 Middelmeer, Jacob 30
Leeuwen, Cornelis van 30,116,117 misbaksel 96
Leeuwen, G.van 178,179 Missouri meerschaum 256,257
Leeuwen, Jan van 30 Mol, I. de 30
Lefevre 486 Mol , wed .de 180
Leiden 212 Mol, wed.J.de 178
Leipzig 148 Mollem, David van (zijdefabrikant) 310
Lens, J. 180 Mondelange 493
Lenssen 15 mondstuk, hoorn 378
Letschert, Hermann (vorrrrnaker) 409
Letschert, Jacob Johann 32 juwelith 378
Letschert , Johannes 32 knop 3,4
Letschert, Johannes Peter 32 kunststof 380
Licht, Per de 30 paragulllTii 378,380
Lichtius 426 Monk, Jan 30
lichtbeelden 153 Monk, W. 180
Lier 221 Montaigu 235,236
Lieve laer, Huybrecht Leendertsz. 106, 112-114 Montigny 493
Loets, Willem 488 Moray, zie Morrijs
Longeville-les Metz 493 Morgen (verkoper) 239
loon 408,484,493 Morrijs, Robbert 285-288,426
Loos , J.de 178 ~ Morroc, zie Morrijs
Lotharingen, Frans van 418 Moselle 493
loteling 144,145 Moses, George, handelaar 26,30
Lovini, Philip 484,485 Mourlion, Adriaan 484,491
Lublinitz 261 Mourlion, Gerrit 484
Lüder 239 Moustiers-Ste-Marie 210
Luik 15,120,481,486
Lunenburg, W. 180

8

muffle oven zie pijpenoven Peer, G.de 180
Mülfahrt, Dietrich (stichter kapel) 351-352 Pelt, T. 180
Müllenbach-Thewald, firma 150 Peronospera tabacina 197
Munnix, M. smid 154 Peter III 252
Peters, Jan 484,485
Nachtigallpfeife 372 Petit, C. 33
Namen 487 peukoprokers 284
narrenkap 474,476 peukro 284
Navarra, provincie 63,65 Philadelphia 176
Nederweert 181 Pieters, Michiel 304
Nelle, wed.J.van 402-407 Pietersrade 9,10,350
Neudarrm 239 Pietersz ., Claes 107,112,114
Neumark 239
Neuss 10 Pijl, Daniel 436
Neuwied 32
nevenprodukten 384,385 Pijl, Lieve van 31
Neviges 2 pijp, abguss 391
Niersbach 224
Nierstrasz, Johan Leonard 485 Abraham 380
Nieuwenhuizen 180 Apple 378
Nieuw-Middelburg 188 aristophane 50,51
Nieveld, Jan 31 asbestos 51-58
Nijpels, gezusters 486 barok 86,218
Nisko 76
Nobel, A. 180 baronite 374-383
Nobel, Gillis 31 bedevaart 2-15,155,234-236,350-357
Nobe 1, Gerrit 31
Noël, firma 33 bellenblaas 345-348
Noort, Dirk Dircksz. van 304 benamingen van de 151-155
Noppe, Willem 31
Bent 378
Olmen 221 Billiard 378
Olthoff, Frederick 484 bowling 380
oorlog, zevenjarige 418 breedhieltjes kriel 204
Oostenburg 182
Oostenrijk 250-252 bruidegoms 453
Ophuysen, Jan den Jongen 157,193,321 bruyère 358,391
Ophuysen, Jan den Ouden 157,193,321
opzetrand 215,277-281 Bulldog 378
orangisten 59,157 cabaal 216
Oranje-appel 24 calciné 378,380,386,391,454
Oranje 1s, koninghuis 22-24,59-62
Orenhofen 221 casjotte 203
Osebrants, Maria, huisvrouw 68
Ostenwald zie Zborowskie Ceulsche 491
Oudheusden, Huybert van 193 Cologne façon 391
Oudheusden, Jan van 195 Compostela 63-66
Oudshoorn 144 Delft 155,386,407,413,415,454
Oudshoorn, C. 180
Ouverdinck, Joris van 481 Derry 177
Ouwen, Ariensz. van 106,112,113 devotie 7
Ouwen, Joseph van 106,114 doetel 155,405,407
oven 358-365 doorn 409,413,415
ovensteenjes 269,270 doorroker 374,386
Oyen, Johannes van 476 droogrook 466

Palm, C.v .d. 180 Dub1in 177,378
Paramaribo zie Nieuw-Middelburg Duitse 491
patriotten 23,59-62,116,156-161,476 export 176, 177
Peeks, Joseph 193,310 fancy 378,380
fluit 372,421
geëmailleerde 454

generaals 413,415
gezicht 380
gezondheids 383
giet 210,374-383
Gladstone 177
Goudse imitatie 76-92

grandpots 391
halve lange 203,216,405

hamer 204
herdenkings 227

9

pijp (vervolg), hielloze 82 vlieg 177
Hindenburg 391 vrouwebeen 227
ho 11owbowl 383 wanta 382,383
holzmutzen 391 water 36-42
pijpaarde zie klei
Home Rule 177 pijpedop 459-465
hookah 39,40 pijpevorm 211,289,408-417
pijpenbakker 484,486
insteek 78,408,413 pijpenbrander(ster) 109,110
Jacob 385,386,409-412 pijpenfabriek 80,120
jockey 413,415 pijpenoven 72,80,81,392,428-437,486,488
pijpenpot 67,121,123,126-143,212-217,274-
Jonas 86,218,258-260,426 284,393,431
joodjes zie doetel pijpenpotdeksel 126-143,212-215,282
kalebas 380 pijpenproduktie 80,384,493,499
kartoffel 391 pijpopschriften 438-444
kelkkom 170 piraatje 97
kleine kriel 203 Plaat, Simon, handelaar 26
klomp 380 plakplaatje 7
Pluym, Magnus (pottenbakker) 216
knorren zie lobben Polen 74-89,237-248
koetsiertje 204 Pommeren 239
korte 216 Pool, H.van der 178
pottenbakker 126-141,159,212
kromkop 24,226,274 pottenbakkerij 224
lak 454 Potter, Michiel 68
lange Goudse 144 Pouwel, Jan 107
lengte van 216 Pouwel, Willem 106,107,112,114
Prescott, Robert 484
lichtbeeld 391 prijs van de pijp 455,456,481
lobben 220,244,245 Prince &Compagnie, Jan 31,295
maat 216 Prince, Jan 179,205
Prince, Gerrit 179,205
maïskolf 253-257 Proefhamer 180
manchet 365,467-471 Proefhamer, Pieter 31
marbré 386,454 Prugnoud, Gérard 211
Mercurius/Neptunis 229 Pruisen 237-248,250-252
metalen 80 Pruisen, Frederik van 418
miniatuur 289-300 Pruisen, koning van 61
Pruisen, Wilhelmina Frederica Sophia van
mobilisatie 152-154 59,61,116,117,156,157,476
muts 409 Puimoisson 210
Pulmann, Christoffel (soldaat) 156
Nicolaus 371,421
omgezette 68 Quirinus, heilige 10,234,235,350

opvouwbare 466 Raad, J,den 180
oranje 22-24,59-62,116,156,474-480 Rappard 79,261
paardehoofd 380 Ransbach 421
panache 380 Raspi ller 493
Ravenna 4
porceleine 141,153,369 Regentin von (verkoper) 239
portret 386,454 Regout, Carolus 485,486
prijzen van de 154,155,386,424 Regout, Petrus Carolus 486,490
Punch 177 Regout, Petrus Henricus 486,490
rabbys 155 Remagen 4
reclame 402-407 Rembs, J. Wilhelm 32
Remy, August 177
Rembrandt 227 Remy, Franz 177
reservisten 326- 335 Remy, P.J. 176,177
rondbodem 4,246
shag 160,405

sigarette 226,227,232
Sir Walter Raleigh 86,258-260,491
snoep 421-424
speelgoed 345-348,371,372,397-
400,421-424

spitshieltjes kriel 203
stunme1 391
tinnen 258-260

trechterkop 67
Tsjechische 467-471

10


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TALBOTS S20 LOOKBOOK-FRONT LINE
Next Book
Grena 2021