The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by รัตนา กะแจ, 2022-09-06 06:13:05

ilovepdf_merged

ilovepdf_merged

สรุปผลการประเมนิ พฤตกิ รรมนกั เรยี น (SDQ)
ตามระบบการดูแลช่วยเหลอื นักเรยี น

ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 2/3 ปกี ารศกึ ษา 2565
โรงเรียนบา้ นใหมห่ นองบวั อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สำนกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต3

จำนวนนกั เรียน การประเมินรายดา้ น ผลการประเมิน SDQ
ทัง้ หมด
กลมุ่ ปกติ(คน) กล่มุ เส่ยี ง(คน) กล่มุ มีปัญหา(คน)

28 คน 1. อารมณ์ 27 1 0

2. ความประพฤติ 28 1 0

3. ไม่อยนู่ ง่ิ 26 1 1

4. สัมพันธภาพกบั เพ่ือน 26 1 1

ภาพรวมท้ัง 4 ดา้ น 26 0 2

รอ้ ยละของภาพรวมท้ัง 4 ด้าน 92.85 0 7.15

จำนวนนกั เรียน การประเมนิ รายด้าน ผลการประเมนิ SDQ
ทั้งหมด
มจี ุดแขง็ (คน) ไมม่ จี ุดแข็ง(คน)

28 กล่มุ ปกติ เส่ียง/มีปัญหา

ด้านสมั พันธภาพทางสงั คม 26 2

ลงช่ือ.................................................ครทู ี่ปรกึ ษา ลงชอ่ื .................................................ครทู ่ปี รึกษา
( นายเอนก อุนามูล ) ( นางสาวรตั นา กะแจ )

วนั ท่ี 30 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.2565 วนั ที่ 30 เดอื น มิถนุ ายน พ.ศ.2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครูเปน็ ผปู้ ระเมนิ นกั เรยี น)

ช่ือ-สกลุ เดก็ หญิงพลอย แซย่ า่ ง ชน้ั ป.2/3 เลขที่ 13 วนั เดือนปีเกดิ 22/05/2557 เพศ หญิง
คำชแ้ี จง ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องใหค้ รบทุกขอ้ กรุณาตอบใหต้ รงกับความเป็นจรงิ ทเี่ กดิ ขนึ้ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จริงบางครงั้ จริง

1 หว่ งใยความรสู้ กึ คนอ่นื X

2 อยไู่ มน่ ่ิง นัง่ นานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบน่ ว่าปวดศรษี ะ ปวดท้องหรือไม่สบาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันส่ิงของให้เพอ่ื น(ขนม ของเล่น ดินสอเปน็ ต้น) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 ค่อนขา้ งแยกตวั ขอบเล่นคนเดยี ว X

7 เช่ือฟงั มกั จะทำตามท่ีผใู้ หญต่ อ้ งการ X

8 กงั วลใจหลายเร่อื ง ดวู ติ กกังวลเสมอ X

9 เป็นทพี่ ง่ึ ได้เวลาทคี่ นอน่ื เสยี ใจ อารมณ์ไมด่ ีหรือไมส่ บายใจ X

10 อยไู่ มส่ ุข วุน่ วายอยา่ งมาก X

11 มเี พือ่ นสนทิ X

12 มกั มีเรอ่ื งทะเลาะวิวาทกับเด็กอนื่ หรอื รงั แกเด็กอนื่ X

13 ดไู มม่ คี วามสขุ ท้อแท้ รอ้ งไหบ้ อ่ ย X

14 เปน็ ท่ชี น่ื ชอบของเพ่ือน X

15 วอกแวกง่ำย สมาธสิ ้นั X

16 เครียด ไมย่ อมหา่ งเวลาอยใู่ นสถานการณ์ทีไ่ มค่ ุ้น X

17 ใจดกี บั เดก็ ท่ีเลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรือข้ีโกง X

19 ถกู เด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลอื คนอนื่ (พอ่ แม่ ครู เดก็ คนอื่น) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของที่บ้ำน ท่โี รงเรียนหรอื ท่ีอืน่ X

23 เข้ากับผใู้ หญไ่ ดด้ ีกวา่ เดก็ วัยเดยี วกัน X

24 ข้ีกลัว รู้สึกหวาดกลวั ได้งา่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มีความตง้ั ใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเหน็ หรือความกังวลอนื่ อีกหรอื ไม่...... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 2 (ดา้ นพฤติกรรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไม่อยนู่ ง่ิ ) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 4 (ด้านความสมั พันธ์กบั เพอื่ น)
คะแนนรวมท้งั 4 ด้าน

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพนั ธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผปู้ ระเมนิ นกั เรียน)

ชอ่ื -สกุล เดก็ หญงิ ณชั ชา แซจ่ าง ช้นั ป.2/3 เลขท่ี 14 วนั เดือนปีเกิด 07/05/2558 เพศ หญิง
คำช้ีแจง ใหท้ ำเคร่อื งหมาย X ในช่องให้ครบทุกขอ้ กรณุ าตอบใหต้ รงกับความเป็นจรงิ ทเี่ กิดขึน้ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤติกรรมประเมิน ไมจ่ รงิ จริงบางครั้ง จริง

1 ห่วงใยความรูส้ กึ คนอนื่ X

2 อยไู่ ม่น่ิง นง่ั นานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบ่นวา่ ปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรือไมส่ บาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันสิ่งของใหเ้ พื่อน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเปน็ ต้น) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 คอ่ นขา้ งแยกตัว ขอบเล่นคนเดียว X

7 เชอื่ ฟงั มักจะทำตามท่ีผูใ้ หญ่ตอ้ งการ X

8 กงั วลใจหลายเรือ่ ง ดวู ิตกกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ทพ่ี งึ่ ได้เวลาท่คี นอน่ื เสียใจ อารมณไ์ ม่ดหี รอื ไมส่ บายใจ X

10 อยู่ไม่สุข วุน่ วายอยา่ งมาก X

11 มีเพ่ือนสนทิ X

12 มักมีเรอื่ งทะเลาะววิ าทกบั เด็กอ่ืนหรอื รงั แกเด็กอืน่ X

13 ดูไมม่ ีความสขุ ทอ้ แท้ ร้องไห้บ่อย X

14 เป็นท่ชี ่นื ชอบของเพ่ือน X

15 วอกแวกง่ำย สมาธสิ น้ั X

16 เครียด ไม่ยอมหา่ งเวลาอยูใ่ นสถานการณ์ทไ่ี ม่คนุ้ X

17 ใจดีกบั เดก็ ทเ่ี ล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรือขโี้ กง X

19 ถกู เด็กคนอนื่ ลอ้ เลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลอื คนอ่นื (พอ่ แม่ ครู เดก็ คนอื่น) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทบี่ ้ำน ทีโ่ รงเรียนหรือทอี่ ื่น X

23 เข้ากบั ผใู้ หญไ่ ด้ดีกวา่ เด็กวยั เดยี วกนั X

24 ข้กี ลัว รสู้ กึ หวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานได้จนเสรจ็ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คณุ มีความเห็นหรอื ความกังวลอน่ื อีกหรอื ไม่...... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 1 (ดา้ นอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 2 (ด้านพฤติกรรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไมอ่ ยู่นิง่ ) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 4 (ด้านความสมั พันธ์กับเพอื่ น)
คะแนนรวมทง้ั 4 ดา้ น

คะแนนด้านท่ี 5 สมั พันธภาพทางสังคม 10 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเปน็ ผปู้ ระเมนิ นกั เรยี น)

ช่อื -สกุล เดก็ หญงิ อาซยี ะห์ อาแว ชั้น ป.2/3 เลขที่ 15 วันเดอื นปีเกิด 21/10/2557 เพศ หญิง
คำชีแ้ จง ใหท้ ำเครื่องหมาย X ในช่องใหค้ รบทุกข้อ กรณุ าตอบใหต้ รงกับความเปน็ จริงที่เกดิ ขึ้นในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมนิ ไม่จริง จริงบางครั้ง จริง

1 ห่วงใยความรสู้ กึ คนอ่นื X

2 อยไู่ มน่ งิ่ น่ังนานๆไม่ได้ X

3 มักจะบน่ ว่าปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรอื ไม่สบาย X

4 เต็มใจแบ่งปันสง่ิ ของใหเ้ พอ่ื น(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นต้น) X

5 มักจะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 ค่อนข้างแยกตวั ขอบเลน่ คนเดยี ว X

7 เช่ือฟงั มกั จะทำตามท่ผี ้ใู หญ่ตอ้ งการ X

8 กงั วลใจหลายเรอ่ื ง ดวู ิตกกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ท่ีพึ่งได้เวลาทค่ี นอน่ื เสียใจ อารมณ์ไมด่ ีหรือไมส่ บายใจ X

10 อยูไ่ ม่สุข วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มีเพอื่ นสนทิ X

12 มกั มเี รื่องทะเลาะววิ าทกับเด็กอื่นหรือรังแกเดก็ อน่ื X

13 ดไู ม่มคี วามสขุ ทอ้ แท้ ร้องไหบ้ ่อย X

14 เป็นทช่ี ่นื ชอบของเพื่อน X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสัน้ X

16 เครยี ด ไม่ยอมห่างเวลาอย่ใู นสถานการณท์ ่ไี ม่คนุ้ X

17 ใจดกี ับเดก็ ทีเ่ ล็กกวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ขีโ้ กง X

19 ถูกเด็กคนอื่นลอ้ เลยี นหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอืน่ (พอ่ แม่ ครู เด็กคนอืน่ ) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของท่บี ้ำน ทโ่ี รงเรียนหรอื ที่อน่ื X

23 เข้ากับผู้ใหญไ่ ดด้ ีกวา่ เดก็ วยั เดยี วกนั X

24 ขก้ี ลัว ร้สู กึ หวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานได้จนเสรจ็ มีความต้ังใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเห็นหรอื ความกังวลอ่นื อีกหรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 1 (ดา้ นอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 3 (ด้านพฤตกิ รรมไมอ่ ยูน่ ิ่ง) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 4 (ด้านความสัมพันธก์ ับเพื่อน)
คะแนนรวมทงั้ 4 ด้าน

คะแนนดา้ นที่ 5 สมั พนั ธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบบั ครเู ป็นผ้ปู ระเมนิ นักเรยี น)

ช่อื -สกุล เดก็ หญิงณัชชา แซ่กู่ ชัน้ ป.2/3 เลขท่ี 16 วนั เดือนปเี กิด 16/10/2557 เพศ หญิง
คำชีแ้ จง ใหท้ ำเครอื่ งหมาย X ในช่องใหค้ รบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จรงิ ทเี่ กิดข้ึนในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมิน ไม่จรงิ จริงบางคร้งั จริง

1 หว่ งใยความรู้สกึ คนอ่นื X

2 อยู่ไมน่ ิ่ง น่ังนานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรอื ไม่สบาย X

4 เต็มใจแบ่งปันส่งิ ของใหเ้ พ่ือน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 คอ่ นข้างแยกตวั ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เชื่อฟัง มักจะทำตามทีผ่ ู้ใหญต่ อ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเรอ่ื ง ดวู ิตกกงั วลเสมอ X

9 เป็นที่พึ่งไดเ้ วลาที่คนอน่ื เสียใจ อารมณ์ไมด่ หี รือไมส่ บายใจ X

10 อย่ไู มส่ ขุ วุ่นวายอยา่ งมาก X

11 มเี พ่อื นสนิท X

12 มกั มีเรอ่ื งทะเลาะววิ าทกับเดก็ อื่นหรอื รังแกเดก็ อ่ืน X

13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไห้บอ่ ย X

14 เป็นทีช่ น่ื ชอบของเพื่อน X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสนั้ X

16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณท์ ไี่ มค่ ุ้น X

17 ใจดกี ับเด็กทเี่ ล็กกวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ขโ้ี กง X

19 ถกู เด็กคนอนื่ ล้อเลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน(พ่อ แม่ ครู เด็กคนอน่ื ) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของทีบ่ ้ำน ทโ่ี รงเรียนหรือที่อืน่ X

23 เข้ากับผใู้ หญไ่ ดด้ กี ว่าเด็กวยั เดยี วกัน X

24 ข้กี ลัว รูส้ ึกหวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานได้จนเสรจ็ มีความตัง้ ใจในการทำงาน X

คุณมีความเหน็ หรอื ความกงั วลอ่ืนอีกหรอื ไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ด้านพฤตกิ รรมไมอ่ ยู่น่งิ ) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 4 (ด้านความสมั พนั ธก์ ับเพอ่ื น)
คะแนนรวมท้งั 4 ด้าน

คะแนนด้านที่ 5 สัมพนั ธภาพทางสงั คม 9 แปลผล ...มีจุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเปน็ ผปู้ ระเมนิ นักเรยี น)

ช่อื -สกุล เด็กชายจารุวิทย์ จะพุ ชั้น ป.2/3 เลขท่ี 1 วนั เดอื นปีเกิด 04/01/2557 เพศ ชาย
คำชแี้ จง ใหท้ ำเครือ่ งหมาย X ในช่องใหค้ รบทกุ ข้อ กรุณาตอบใหต้ รงกบั ความเปน็ จริงทเี่ กดิ ข้ึนในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤตกิ รรมประเมนิ ไม่จรงิ จรงิ บางครั้ง จริง

1 หว่ งใยความรู้สึกคนอนื่ X

2 อยู่ไมน่ งิ่ นัง่ นานๆไม่ได้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรือไม่สบาย X

4 เต็มใจแบง่ ปนั สง่ิ ของให้เพือ่ น(ขนม ของเล่น ดนิ สอเปน็ ตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรอื โมโหร้าย X

6 ค่อนขา้ งแยกตัว ขอบเล่นคนเดยี ว X

7 เช่ือฟงั มกั จะทำตามท่ผี ้ใู หญต่ ้องการ X

8 กงั วลใจหลายเรอ่ื ง ดูวิตกกังวลเสมอ X

9 เปน็ ทพี่ งึ่ ไดเ้ วลาทคี่ นอนื่ เสยี ใจ อารมณ์ไมด่ ีหรือไมส่ บายใจ X

10 อย่ไู ม่สขุ วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มเี พื่อนสนทิ X

12 มักมีเร่ืองทะเลาะววิ าทกบั เด็กอนื่ หรอื รงั แกเดก็ อื่น X

13 ดไู มม่ คี วามสุข ท้อแท้ รอ้ งไห้บ่อย X

14 เปน็ ที่ชืน่ ชอบของเพือ่ น X

15 วอกแวกง่ำย สมาธสิ ั้น X

16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอย่ใู นสถานการณ์ท่ไี ม่คนุ้ X

17 ใจดีกับเดก็ ท่ีเลก็ กว่า X

18 ชอบโกหกหรือข้ีโกง X

19 ถูกเด็กคนอน่ื ล้อเลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอื่น(พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอ่ืน) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของทบ่ี ำ้ น ทโี่ รงเรียนหรือทอ่ี น่ื X

23 เขา้ กับผู้ใหญ่ไดด้ ีกวา่ เด็กวัยเดียวกนั X

24 ขีก้ ลัว รสู้ ึกหวาดกลัวไดง้ า่ ย X

25 ทำงานได้จนเสร็จ มคี วามตั้งใจในการทำงาน X

คณุ มคี วามเห็นหรอื ความกงั วลอื่นอีกหรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไมอ่ ย่นู ิง่ ) 2 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 4 (ด้านความสมั พันธก์ ับเพอ่ื น)
คะแนนรวมทง้ั 4 ด้าน

คะแนนดา้ นที่ 5 สมั พันธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ุดแข็ง...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครเู ป็นผปู้ ระเมินนกั เรียน)

ช่อื -สกุล เด็กหญิงศรัณย์พร คำตะ๊ ชั้น ป.2/3 เลขที่ 17 วนั เดอื นปเี กิด 14/4/2557 เพศ หญิง
คำช้แี จง ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องให้ครบทุกขอ้ กรุณาตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จรงิ ทีเ่ กิดข้นึ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมิน ไมจ่ รงิ จริงบางครั้ง จริง

1 ห่วงใยความรูส้ ึกคนอ่ืน X

2 อยู่ไมน่ งิ่ น่ังนานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบ่นว่าปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรอื ไมส่ บาย X

4 เต็มใจแบง่ ปนั สงิ่ ของใหเ้ พ่ือน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเปน็ ตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 ค่อนขา้ งแยกตัว ขอบเล่นคนเดยี ว X

7 เชอื่ ฟงั มักจะทำตามทีผ่ ูใ้ หญต่ ้องการ X

8 กังวลใจหลายเร่อื ง ดูวติ กกังวลเสมอ X

9 เป็นท่พี ึง่ ไดเ้ วลาทค่ี นอน่ื เสยี ใจ อารมณ์ไม่ดหี รอื ไมส่ บายใจ X

10 อยไู่ ม่สขุ วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มเี พ่ือนสนิท X

12 มักมเี รอ่ื งทะเลาะววิ าทกบั เดก็ อืน่ หรือรังแกเด็กอน่ื X

13 ดูไมม่ ีความสขุ ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย X

14 เปน็ ทีช่ ืน่ ชอบของเพ่อื น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสนั้ X

16 เครียด ไม่ยอมหา่ งเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไมค่ ุ้น X

17 ใจดีกับเดก็ ทีเ่ ล็กกวา่ X

18 ชอบโกหกหรือขีโ้ กง X

19 ถกู เดก็ คนอืน่ ลอ้ เลยี นหรือรงั แก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลอื คนอืน่ (พ่อ แม่ ครู เด็กคนอน่ื ) X

21 คดิ กอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของท่ีบ้ำน ทโ่ี รงเรียนหรือที่อน่ื X

23 เขา้ กบั ผ้ใู หญ่ไดด้ ีกว่าเดก็ วยั เดียวกนั X

24 ขก้ี ลวั รสู้ กึ หวาดกลัวได้งา่ ย X

25 ทำงานได้จนเสร็จ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเห็นหรอื ความกงั วลอืน่ อกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 2 (ดา้ นพฤติกรรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ด้านพฤตกิ รรมไม่อยูน่ ่งิ ) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 4 (ดา้ นความสมั พนั ธ์กับเพ่ือน)
คะแนนรวมทัง้ 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นที่ 5 สัมพนั ธภาพทางสังคม 10 แปลผล ...มจี ดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบบั ครูเป็นผู้ประเมินนกั เรียน)

ชื่อ-สกลุ เดก็ ชายธีรภัทร เกตยุ อย ชัน้ ป.2/3 เลขที่ 3 วนั เดอื นปเี กดิ 08/07/2557 เพศ ชาย
คำชีแ้ จง ใหท้ ำเครื่องหมาย X ในชอ่ งใหค้ รบทุกข้อ กรุณาตอบใหต้ รงกบั ความเปน็ จรงิ ท่เี กดิ ขึน้ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จรงิ บางครงั้ จริง

1 ห่วงใยความรสู้ ึกคนอ่นื X

2 อย่ไู มน่ ่งิ น่งั นานๆไม่ได้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรีษะ ปวดท้องหรือไม่สบาย X

4 เตม็ ใจแบ่งปนั สงิ่ ของให้เพือ่ น(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเปน็ ต้น) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 ค่อนข้างแยกตวั ขอบเล่นคนเดยี ว X

7 เชื่อฟัง มักจะทำตามทผี่ ้ใู หญ่ต้องการ X

8 กังวลใจหลายเรอื่ ง ดูวิตกกังวลเสมอ X

9 เป็นท่พี ่งึ ไดเ้ วลาทคี่ นอืน่ เสยี ใจ อารมณ์ไมด่ ีหรือไม่สบายใจ X

10 อยไู่ ม่สุข วนุ่ วายอย่างมาก X

11 มเี พือ่ นสนิท X

12 มกั มีเรอื่ งทะเลาะวิวาทกบั เด็กอ่ืนหรอื รงั แกเด็กอืน่ X

13 ดไู ม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บอ่ ย X

14 เป็นที่ชืน่ ชอบของเพอ่ื น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสัน้ X

16 เครยี ด ไม่ยอมห่างเวลาอยใู่ นสถานการณท์ ไ่ี มค่ ้นุ X

17 ใจดกี บั เด็กทีเ่ ล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรอื ขีโ้ กง X

19 ถูกเดก็ คนอน่ื ลอ้ เลยี นหรือรงั แก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น(พ่อ แม่ ครู เด็กคนอืน่ ) X

21 คิดก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของท่บี ำ้ น ที่โรงเรยี นหรอื ทอี่ น่ื X

23 เขา้ กับผใู้ หญไ่ ด้ดกี วา่ เดก็ วยั เดยี วกัน X

24 ขี้กลัว รูส้ กึ หวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสร็จ มคี วามตั้งใจในการทำงาน X

คณุ มคี วามเหน็ หรือความกงั วลอนื่ อกี หรอื ไม่...... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ดา้ นอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 2 (ด้านพฤติกรรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไมอ่ ยนู่ ง่ิ ) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 4 (ดา้ นความสัมพนั ธก์ บั เพื่อน)
คะแนนรวมท้งั 4 ด้าน

คะแนนด้านท่ี 5 สมั พนั ธภาพทางสงั คม 9 แปลผล ...มจี ดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบบั ครเู ปน็ ผูป้ ระเมินนกั เรยี น)

ชอ่ื -สกลุ เดก็ หญิงปณติ า โกตา่ ช้ัน ป.2/3 เลขที่ 18 วันเดือนปเี กิด 27/03/2558 เพศ หญิง
คำชแี้ จง ใหท้ ำเครอื่ งหมาย X ในชอ่ งใหค้ รบทุกขอ้ กรุณาตอบให้ตรงกับความเปน็ จรงิ ท่เี กิดข้นึ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤติกรรมประเมิน ไมจ่ ริง จริงบางคร้งั จริง

1 ห่วงใยความร้สู ึกคนอืน่ X

2 อย่ไู มน่ ่งิ นัง่ นานๆไม่ได้ X

3 มักจะบ่นวา่ ปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรือไม่สบาย X

4 เต็มใจแบ่งปันส่งิ ของให้เพอื่ น(ขนม ของเลน่ ดินสอเปน็ ตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 คอ่ นข้างแยกตวั ขอบเลน่ คนเดยี ว X

7 เช่อื ฟงั มกั จะทำตามทีผ่ ใู้ หญ่ตอ้ งการ X

8 กงั วลใจหลายเรอ่ื ง ดวู ิตกกังวลเสมอ X

9 เป็นท่พี ง่ึ ไดเ้ วลาทคี่ นอนื่ เสียใจ อารมณ์ไมด่ หี รอื ไมส่ บายใจ X

10 อย่ไู ม่สขุ วุน่ วายอยา่ งมาก X

11 มเี พื่อนสนทิ X

12 มกั มีเรอ่ื งทะเลาะวิวาทกับเดก็ อ่นื หรือรงั แกเดก็ อ่นื X

13 ดไู ม่มีความสขุ ทอ้ แท้ ร้องไหบ้ อ่ ย X

14 เปน็ ทีช่ ่นื ชอบของเพอื่ น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสัน้ X

16 เครยี ด ไมย่ อมหา่ งเวลาอยูใ่ นสถานการณ์ทไ่ี มค่ ้นุ X

17 ใจดกี บั เด็กท่เี ล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรือขี้โกง X

19 ถูกเดก็ คนอ่นื ลอ้ เลียนหรอื รงั แก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่นื (พ่อ แม่ ครู เด็กคนอื่น) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของท่บี ้ำน ท่ีโรงเรียนหรอื ที่อืน่ X

23 เขา้ กบั ผู้ใหญไ่ ด้ดกี วา่ เด็กวัยเดยี วกัน X

24 ขกี้ ลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มคี วามตัง้ ใจในการทำงาน X

คณุ มคี วามเหน็ หรือความกังวลอน่ื อีกหรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ดา้ นอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ด้านพฤตกิ รรมไม่อยู่นิ่ง) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสมั พนั ธ์กบั เพือ่ น)
คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน

คะแนนดา้ นที่ 5 สมั พันธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครเู ป็นผูป้ ระเมินนักเรยี น)

ชอ่ื -สกลุ เด็กชายซอ่ื ไห่ แซ่หลี่ ชนั้ ป.2/3 เลขที่ 4 วันเดือนปเี กิด 11/03/2557 เพศ ชาย
คำชีแ้ จง ให้ทำเครอื่ งหมาย X ในช่องให้ครบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบใหต้ รงกับความเปน็ จรงิ ทเ่ี กดิ ข้นึ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤติกรรมประเมนิ ไม่จริง จรงิ บางคร้งั จริง

1 หว่ งใยความรสู้ กึ คนอน่ื X

2 อยู่ไม่นงิ่ นัง่ นานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบน่ ว่าปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรือไมส่ บาย X

4 เต็มใจแบง่ ปนั ส่งิ ของใหเ้ พอื่ น(ขนม ของเล่น ดนิ สอเปน็ ต้น) X

5 มกั จะอาละวาดหรอื โมโหร้าย X

6 คอ่ นข้างแยกตวั ขอบเล่นคนเดียว X

7 เชอ่ื ฟัง มกั จะทำตามที่ผ้ใู หญต่ อ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเรือ่ ง ดวู ติ กกังวลเสมอ X

9 เป็นทีพ่ ง่ึ ไดเ้ วลาท่คี นอืน่ เสยี ใจ อารมณไ์ ม่ดีหรือไมส่ บายใจ X

10 อยไู่ มส่ ขุ วุ่นวายอย่างมาก X

11 มีเพ่ือนสนิท X

12 มกั มีเร่อื งทะเลาะวิวาทกบั เด็กอ่นื หรือรงั แกเด็กอื่น X

13 ดไู ม่มีความสขุ ท้อแท้ ร้องไห้บอ่ ย X

14 เป็นทช่ี ืน่ ชอบของเพื่อน X

15 วอกแวกง่ำย สมาธิสน้ั X

16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอย่ใู นสถานการณ์ทไ่ี ม่ค้นุ X

17 ใจดีกับเดก็ ทีเ่ ล็กกวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ข้โี กง X

19 ถกู เดก็ คนอ่ืนล้อเลยี นหรือรงั แก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลอื คนอ่ืน(พอ่ แม่ ครู เด็กคนอ่ืน) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของท่บี ำ้ น ทโี่ รงเรยี นหรือท่อี น่ื X

23 เข้ากับผใู้ หญ่ไดด้ กี ว่าเด็กวัยเดียวกัน X

24 ขีก้ ลัว ร้สู ึกหวาดกลวั ได้ง่าย X

25 ทำงานไดจ้ นเสร็จ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเหน็ หรือความกงั วลอื่นอกี หรอื ไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ด้านอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 2 (ด้านพฤติกรรมเกเร) 2 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ดา้ นพฤติกรรมไม่อยู่นง่ิ ) 2 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสัมพนั ธ์กบั เพ่อื น)
คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน

คะแนนด้านที่ 5 สมั พันธภาพทางสังคม 9 แปลผล ...มจี ุดแข็ง...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครเู ป็นผปู้ ระเมินนักเรยี น)

ชอ่ื -สกุล เดก็ ชายปรีชา แซห่ ล่ี ช้ัน ป.2/3 เลขที่ 5 วนั เดอื นปีเกดิ 10/05/2558 เพศ ชาย
คำชแี้ จง ใหท้ ำเครอื่ งหมาย X ในช่องให้ครบทุกขอ้ กรุณาตอบใหต้ รงกับความเปน็ จริงทเ่ี กิดขน้ึ ในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤตกิ รรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จรงิ บางครงั้ จรงิ

1 หว่ งใยความรสู้ ึกคนอน่ื X

2 อยไู่ มน่ งิ่ น่งั นานๆไม่ได้ X

3 มกั จะบ่นว่าปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรือไม่สบาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันส่ิงของใหเ้ พอ่ื น(ขนม ของเล่น ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 ค่อนข้างแยกตัว ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เชื่อฟัง มกั จะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ X

8 กงั วลใจหลายเร่ือง ดูวิตกกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ท่พี ง่ึ ไดเ้ วลาทค่ี นอื่นเสยี ใจ อารมณ์ไมด่ หี รอื ไม่สบายใจ X

10 อยู่ไมส่ ุข วุ่นวายอยา่ งมาก X

11 มเี พอ่ื นสนทิ X

12 มักมเี ร่ืองทะเลาะวิวาทกบั เดก็ อืน่ หรือรังแกเด็กอื่น X

13 ดไู ม่มคี วามสุข ทอ้ แท้ ร้องไหบ้ ่อย X

14 เป็นท่ชี ่นื ชอบของเพ่อื น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิส้นั X

16 เครียด ไมย่ อมห่างเวลาอย่ใู นสถานการณท์ ่ไี มค่ ุ้น X

17 ใจดีกับเดก็ ทีเ่ ลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรือข้ีโกง X

19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลยี นหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลอื คนอื่น(พอ่ แม่ ครู เด็กคนอ่นื ) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของที่บ้ำน ที่โรงเรียนหรอื ทอ่ี ่ืน X

23 เขา้ กับผู้ใหญ่ได้ดกี ว่าเดก็ วยั เดยี วกนั X

24 ข้กี ลัว ร้สู กึ หวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสร็จ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คณุ มีความเหน็ หรอื ความกงั วลอน่ื อกี หรอื ไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 1 (ดา้ นอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไม่อย่นู ิ่ง) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 4 (ดา้ นความสมั พันธก์ บั เพ่ือน)
คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน

คะแนนด้านที่ 5 สัมพนั ธภาพทางสังคม 8 แปลผล ...มจี ดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครเู ป็นผปู้ ระเมนิ นักเรยี น)

ช่อื -สกุล เดก็ หญงิ จาหยง่ แซ่หล่ี ชั้น ป.2/3 เลขท่ี 19 วันเดอื นปีเกิด 14/07/2557 เพศ หญิง
คำชแ้ี จง ให้ทำเคร่ืองหมาย X ในช่องใหค้ รบทุกขอ้ กรุณาตอบใหต้ รงกบั ความเป็นจรงิ ที่เกดิ ขนึ้ ในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤตกิ รรมประเมนิ ไมจ่ ริง จริงบางครงั้ จริง

1 ห่วงใยความรสู้ กึ คนอน่ื X

2 อยไู่ มน่ ิ่ง นงั่ นานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบน่ วา่ ปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรือไมส่ บาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันสง่ิ ของใหเ้ พื่อน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นต้น) X

5 มักจะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 ค่อนข้างแยกตัว ขอบเล่นคนเดียว X

7 เชื่อฟัง มกั จะทำตามทผ่ี ู้ใหญ่ต้องการ X

8 กงั วลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ X

9 เปน็ ที่พง่ึ ไดเ้ วลาท่ีคนอื่นเสยี ใจ อารมณ์ไม่ดีหรอื ไม่สบายใจ X

10 อยไู่ มส่ ขุ วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มเี พอ่ื นสนทิ X

12 มักมเี รือ่ งทะเลาะววิ าทกบั เด็กอน่ื หรือรังแกเด็กอ่ืน X

13 ดูไมม่ คี วามสุข ทอ้ แท้ รอ้ งไห้บ่อย X

14 เปน็ ท่ชี น่ื ชอบของเพอื่ น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธสิ ้นั X

16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยใู่ นสถานการณท์ ่ีไมค่ นุ้ X

17 ใจดกี ับเด็กที่เล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรอื ขี้โกง X

19 ถกู เดก็ คนอืน่ ลอ้ เลยี นหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอนื่ (พอ่ แม่ ครู เดก็ คนอืน่ ) X

21 คดิ กอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทีบ่ ำ้ น ที่โรงเรียนหรอื ทอ่ี น่ื X

23 เขา้ กบั ผใู้ หญไ่ ด้ดกี วา่ เด็กวยั เดยี วกนั X

24 ขก้ี ลวั ร้สู กึ หวาดกลัวได้ง่าย X

25 ทำงานไดจ้ นเสร็จ มีความตงั้ ใจในการทำงาน X

คุณมีความเห็นหรอื ความกงั วลอน่ื อกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 2 (ด้านพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 3 (ด้านพฤตกิ รรมไม่อยนู่ ่ิง) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสมั พนั ธ์กบั เพ่ือน)
คะแนนรวมทงั้ 4 ด้าน

คะแนนด้านท่ี 5 สัมพันธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ดุ แข็ง...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครเู ป็นผู้ประเมนิ นักเรยี น)

ชอ่ื -สกุล เด็กชายจาควง แซห่ ล่ี ชนั้ ป.2/3 เลขที่ 6 วนั เดือนปเี กดิ 15/03/2556 เพศ ชาย
คำชแ้ี จง ใหท้ ำเครือ่ งหมาย X ในช่องใหค้ รบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบให้ตรงกับความเปน็ จรงิ ทเ่ี กิดขนึ้ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จรงิ บางครั้ง จริง

1 หว่ งใยความรูส้ ึกคนอ่ืน X

2 อยไู่ ม่นงิ่ นั่งนานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบน่ ว่าปวดศรษี ะ ปวดท้องหรอื ไม่สบาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันส่งิ ของใหเ้ พือ่ น(ขนม ของเล่น ดินสอเป็นตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 ค่อนขา้ งแยกตัว ขอบเล่นคนเดยี ว X

7 เชื่อฟัง มกั จะทำตามทผ่ี ใู้ หญ่ตอ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเรื่อง ดวู ิตกกังวลเสมอ X

9 เปน็ ทพ่ี ่ึงไดเ้ วลาทค่ี นอืน่ เสยี ใจ อารมณไ์ มด่ ีหรือไมส่ บายใจ X

10 อยไู่ มส่ ุข วนุ่ วายอย่างมาก X

11 มเี พ่ือนสนทิ X

12 มักมีเรอ่ื งทะเลาะววิ าทกับเดก็ อนื่ หรือรังแกเดก็ อน่ื X

13 ดูไมม่ คี วามสขุ ทอ้ แท้ ร้องไห้บ่อย X

14 เป็นท่ชี ่ืนชอบของเพอื่ น X

15 วอกแวกง่ำย สมาธิส้ัน X

16 เครยี ด ไม่ยอมห่างเวลาอยใู่ นสถานการณท์ ่ไี ม่คุน้ X

17 ใจดีกบั เด็กทเ่ี ลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ขโี้ กง X

19 ถูกเดก็ คนอ่นื ล้อเลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่นื (พอ่ แม่ ครู เดก็ คนอ่ืน) X

21 คิดก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของที่บำ้ น ท่โี รงเรียนหรือทีอ่ ่ืน X

23 เขา้ กบั ผู้ใหญไ่ ดด้ ีกวา่ เดก็ วัยเดยี วกนั X

24 ข้กี ลวั รู้สกึ หวาดกลัวได้งา่ ย X

25 ทำงานได้จนเสร็จ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คณุ มีความเหน็ หรอื ความกังวลอื่นอีกหรอื ไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 1 (ดา้ นอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 2 (ด้านพฤติกรรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 3 (ดา้ นพฤติกรรมไม่อย่นู งิ่ ) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 4 (ด้านความสัมพันธก์ บั เพ่อื น)
คะแนนรวมท้ัง 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพนั ธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มีจุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครเู ป็นผปู้ ระเมินนกั เรยี น)

ชอื่ -สกลุ เด็กหญิงภวติ า - ช้นั ป.2/3 เลขที่ 20 วนั เดอื นปเี กดิ 02/03/2558 เพศ หญิง
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องใหค้ รบทุกข้อ กรณุ าตอบใหต้ รงกับความเป็นจริงทเี่ กิดขน้ึ ในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤติกรรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จริงบางครั้ง จริง

1 ห่วงใยความรสู้ กึ คนอน่ื X

2 อยูไ่ มน่ ง่ิ นง่ั นานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบน่ วา่ ปวดศรีษะ ปวดท้องหรอื ไมส่ บาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันสงิ่ ของใหเ้ พ่ือน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 คอ่ นขา้ งแยกตวั ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เช่ือฟงั มกั จะทำตามที่ผใู้ หญ่ต้องการ X

8 กังวลใจหลายเรื่อง ดวู ิตกกังวลเสมอ X

9 เปน็ ทพ่ี ่ึงได้เวลาทคี่ นอ่ืนเสยี ใจ อารมณ์ไม่ดหี รอื ไมส่ บายใจ X

10 อย่ไู ม่สขุ วุน่ วายอย่างมาก X

11 มีเพื่อนสนิท X

12 มกั มเี รื่องทะเลาะวิวาทกบั เด็กอน่ื หรอื รงั แกเด็กอื่น X

13 ดูไมม่ ีความสขุ ท้อแท้ รอ้ งไหบ้ ่อย X

14 เปน็ ทชี่ น่ื ชอบของเพ่ือน X

15 วอกแวกง่ำย สมาธสิ ้ัน X

16 เครยี ด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณท์ ไี่ ม่คุ้น X

17 ใจดกี บั เดก็ ทเ่ี ลก็ กว่า X

18 ชอบโกหกหรอื ขโ้ี กง X

19 ถกู เดก็ คนอ่นื ลอ้ เลยี นหรือรังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอน่ื (พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอืน่ ) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของทบ่ี ้ำน ที่โรงเรียนหรอื ท่อี ืน่ X

23 เขา้ กับผูใ้ หญไ่ ดด้ ีกว่าเด็กวยั เดยี วกนั X

24 ขกี้ ลัว รู้สกึ หวาดกลัวได้งา่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มคี วามตงั้ ใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเห็นหรอื ความกังวลอืน่ อีกหรือไม่...... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 2 (ดา้ นพฤติกรรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 3 (ดา้ นพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 4 (ด้านความสมั พนั ธก์ บั เพอ่ื น)
คะแนนรวมท้ัง 4 ด้าน

คะแนนดา้ นที่ 5 สัมพันธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มีจดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผปู้ ระเมนิ นักเรียน)

ช่อื -สกุล เดก็ หญงิ กฤตพร เกง่ วทิ ยา ชน้ั ป.2/3 เลขที่ 21 วนั เดอื นปีเกดิ 30/3/2558 เพศ หญงิ
คำช้แี จง ให้ทำเครือ่ งหมาย X ในช่องใหค้ รบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกบั ความเป็นจริงทเี่ กดิ ขนึ้ ในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤติกรรมประเมิน ไม่จรงิ จริงบางครั้ง จริง

1 ห่วงใยความรูส้ ึกคนอนื่ X

2 อยไู่ ม่นง่ิ นง่ั นานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรอื ไม่สบาย X

4 เต็มใจแบ่งปันสง่ิ ของให้เพ่ือน(ขนม ของเล่น ดินสอเปน็ ต้น) X

5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 ค่อนข้างแยกตัว ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เชื่อฟัง มักจะทำตามท่ีผู้ใหญ่ต้องการ X

8 กังวลใจหลายเรือ่ ง ดวู ิตกกังวลเสมอ X

9 เปน็ ทพ่ี ง่ึ ได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณไ์ ม่ดหี รือไมส่ บายใจ X

10 อยูไ่ ม่สุข วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มีเพ่ือนสนทิ X

12 มกั มีเรอื่ งทะเลาะวิวาทกับเด็กอืน่ หรือรังแกเดก็ อน่ื X

13 ดไู มม่ ีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไห้บ่อย X

14 เป็นท่ชี ่ืนชอบของเพอ่ื น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธสิ ั้น X

16 เครียด ไมย่ อมหา่ งเวลาอยู่ในสถานการณท์ ี่ไมค่ ุน้ X

17 ใจดีกับเดก็ ทีเ่ ลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ข้โี กง X

19 ถูกเดก็ คนอ่นื ล้อเลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอ่ืน(พ่อ แม่ ครู เด็กคนอนื่ ) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของที่บำ้ น ทโ่ี รงเรยี นหรือที่อน่ื X

23 เข้ากับผู้ใหญไ่ ดด้ ีกวา่ เดก็ วัยเดยี วกนั X

24 ข้กี ลวั รสู้ กึ หวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานได้จนเสรจ็ มคี วามตัง้ ใจในการทำงาน X

คุณมีความเห็นหรอื ความกังวลอื่นอกี หรือไม่...... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 2 (ด้านพฤติกรรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 3 (ด้านพฤตกิ รรมไม่อยนู่ ่งิ ) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสมั พันธก์ ับเพอื่ น)
คะแนนรวมทัง้ 4 ด้าน

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพันธภาพทางสังคม 10 แปลผล ...มีจุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเปน็ ผ้ปู ระเมนิ นกั เรียน)

ชอ่ื -สกุล เด็กชายพฒุ ภิ ทั ร แซเ่ ฉ้งิ ช้ัน ป.2/3 เลขท่ี 7 วนั เดอื นปีเกิด 12/05/2558 เพศ ชาย
คำชีแ้ จง ให้ทำเครอื่ งหมาย X ในช่องให้ครบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จรงิ ท่ีเกดิ ขึน้ ในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤติกรรมประเมิน ไมจ่ รงิ จรงิ บางคร้งั จริง

1 หว่ งใยความรู้สึกคนอืน่ X

2 อย่ไู มน่ งิ่ นง่ั นานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบ่นว่าปวดศรีษะ ปวดท้องหรอื ไมส่ บาย X

4 เตม็ ใจแบ่งปันส่งิ ของให้เพื่อน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเปน็ ตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 คอ่ นขา้ งแยกตวั ขอบเล่นคนเดียว X

7 เชือ่ ฟัง มักจะทำตามท่ผี ใู้ หญ่ตอ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเร่ือง ดวู ิตกกังวลเสมอ X

9 เป็นท่ีพงึ่ ได้เวลาที่คนอื่นเสยี ใจ อารมณ์ไม่ดีหรอื ไม่สบายใจ X

10 อยไู่ ม่สขุ วุ่นวายอย่างมาก X

11 มีเพื่อนสนทิ X

12 มักมีเรอ่ื งทะเลาะวิวาทกบั เดก็ อ่นื หรือรังแกเดก็ อืน่ X

13 ดไู ม่มคี วามสขุ ทอ้ แท้ ร้องไหบ้ อ่ ย X

14 เปน็ ท่ีชืน่ ชอบของเพอ่ื น X

15 วอกแวกง่ำย สมาธิสน้ั X

16 เครยี ด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณท์ ไ่ี มค่ นุ้ X

17 ใจดีกับเด็กทีเ่ ลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรือขโ้ี กง X

19 ถูกเดก็ คนอน่ื ล้อเลยี นหรือรังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น(พ่อ แม่ ครู เด็กคนอนื่ ) X

21 คดิ กอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทบ่ี ำ้ น ที่โรงเรยี นหรือท่อี ่ืน X

23 เขา้ กบั ผูใ้ หญไ่ ดด้ ีกว่าเด็กวยั เดียวกัน X

24 ขก้ี ลวั รูส้ กึ หวาดกลวั ไดง้ า่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสร็จ มีความตง้ั ใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเหน็ หรือความกังวลอนื่ อกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 1 (ด้านอารมณ)์ 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 3 (ด้านพฤตกิ รรมไมอ่ ยู่นง่ิ ) 2 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 4 (ด้านความสัมพนั ธก์ บั เพอ่ื น)
คะแนนรวมทงั้ 4 ด้าน

คะแนนดา้ นที่ 5 สัมพนั ธภาพทางสงั คม 9 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครูเป็นผปู้ ระเมนิ นกั เรยี น)

ช่ือ-สกุล เด็กชายสมศักด์ิ อาตาเผา่ ชน้ั ป.2/3 เลขท่ี 8 วนั เดอื นปีเกดิ 06/02/2558 เพศ ชาย
คำชีแ้ จง ให้ทำเครื่องหมาย X ในชอ่ งใหค้ รบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบใหต้ รงกบั ความเปน็ จรงิ ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมิน ไม่จรงิ จริงบางครงั้ จริง

1 หว่ งใยความรสู้ ึกคนอื่น X

2 อยูไ่ มน่ ิ่ง น่งั นานๆไม่ได้ X

3 มักจะบน่ วา่ ปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรือไม่สบาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันส่งิ ของให้เพอ่ื น(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 ค่อนขา้ งแยกตวั ขอบเล่นคนเดียว X

7 เช่อื ฟงั มกั จะทำตามที่ผใู้ หญ่ตอ้ งการ X

8 กงั วลใจหลายเร่ือง ดวู ติ กกงั วลเสมอ X

9 เป็นท่ีพงึ่ ได้เวลาทค่ี นอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดหี รือไม่สบายใจ X

10 อยไู่ ม่สุข วุน่ วายอย่างมาก X

11 มีเพอื่ นสนทิ X

12 มกั มีเรอื่ งทะเลาะวิวาทกบั เด็กอื่นหรอื รงั แกเดก็ อื่น X

13 ดไู ม่มีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไหบ้ ่อย X

14 เปน็ ทช่ี ื่นชอบของเพอื่ น X

15 วอกแวกง่ำย สมาธิสนั้ X

16 เครยี ด ไมย่ อมห่างเวลาอย่ใู นสถานการณท์ ไ่ี มค่ ้นุ X

17 ใจดกี ับเด็กทเี่ ล็กกวา่ X

18 ชอบโกหกหรือขีโ้ กง X

19 ถูกเดก็ คนอน่ื ลอ้ เลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอนื่ (พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอน่ื ) X

21 คดิ ก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของทีบ่ ้ำน ทโี่ รงเรยี นหรอื ทอ่ี ่ืน X

23 เข้ากบั ผ้ใู หญไ่ ดด้ กี วา่ เด็กวัยเดยี วกัน X

24 ขก้ี ลวั รูส้ กึ หวาดกลวั ได้ง่าย X

25 ทำงานได้จนเสรจ็ มีความต้ังใจในการทำงาน X

คุณมีความเหน็ หรอื ความกงั วลอื่นอกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 1 (ดา้ นอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 2 (ด้านพฤติกรรมเกเร) 2 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 3 (ดา้ นพฤติกรรมไม่อยนู่ ่งิ ) 2 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 4 (ดา้ นความสมั พนั ธก์ ับเพือ่ น)
คะแนนรวมท้งั 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สมั พนั ธภาพทางสังคม 9 แปลผล ...มจี ดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครเู ป็นผปู้ ระเมนิ นกั เรยี น)

ชือ่ -สกลุ เด็กชายภูวนินทร์ แสงวรรรณา ชน้ั ป.2/3 เลขที่ 9 วนั เดือนปีเกดิ 08/11/2557 เพศ ชาย
คำชแี้ จง ใหท้ ำเครอื่ งหมาย X ในช่องใหค้ รบทกุ ข้อ กรณุ าตอบใหต้ รงกบั ความเปน็ จรงิ ทเ่ี กดิ ขึน้ ในชว่ ง 6 เดอื น

ท่ี พฤติกรรมประเมิน ไมจ่ รงิ จริงบางคร้งั จริง

1 หว่ งใยความรสู้ ึกคนอ่นื X

2 อยูไ่ มน่ ง่ิ น่ังนานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบ่นว่าปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรอื ไมส่ บาย X

4 เตม็ ใจแบง่ ปันสิ่งของให้เพ่ือน(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 คอ่ นข้างแยกตัว ขอบเล่นคนเดียว X

7 เช่ือฟัง มักจะทำตามทผ่ี ้ใู หญต่ อ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเรอื่ ง ดวู ติ กกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ท่พี ่งึ ได้เวลาทีค่ นอน่ื เสยี ใจ อารมณ์ไมด่ หี รอื ไม่สบายใจ X

10 อยูไ่ มส่ ขุ วนุ่ วายอย่างมาก X

11 มีเพอื่ นสนิท X

12 มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบั เด็กอ่นื หรือรงั แกเด็กอ่นื X

13 ดไู มม่ ีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไห้บ่อย X

14 เป็นทช่ี ืน่ ชอบของเพอ่ื น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสั้น X

16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยใู่ นสถานการณท์ ไ่ี ม่คุ้น X

17 ใจดกี บั เด็กท่ีเล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรอื ข้ีโกง X

19 ถูกเด็กคนอืน่ ล้อเลียนหรือรังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน(พอ่ แม่ ครู เดก็ คนอ่ืน) X

21 คดิ กอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทบ่ี ำ้ น ทีโ่ รงเรยี นหรือที่อื่น X

23 เข้ากับผใู้ หญไ่ ด้ดีกวา่ เด็กวัยเดยี วกนั X

24 ขีก้ ลวั รูส้ กึ หวาดกลวั ไดง้ ่าย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มคี วามตงั้ ใจในการทำงาน X

คุณมีความเหน็ หรอื ความกงั วลอน่ื อกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤติกรรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไมอ่ ยนู่ งิ่ ) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสัมพันธ์กบั เพือ่ น)
คะแนนรวมทั้ง 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพนั ธภาพทางสังคม 10 แปลผล ...มีจุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครูเปน็ ผูป้ ระเมินนกั เรียน)

ช่อื -สกลุ เดก็ หญงิ วิภาวี ศภุ อภริ ดธี รรม ช้นั ป.2/3 เลขที่ 22 วันเดือนปเี กดิ 05/11/2557 เพศ หญิง
คำช้ีแจง ให้ทำเคร่ืองหมาย X ในช่องใหค้ รบทกุ ข้อ กรณุ าตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จริงทีเ่ กิดข้ึนในชว่ ง 6 เดอื น

ท่ี พฤติกรรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จรงิ บางคร้งั จรงิ

1 หว่ งใยความรูส้ ึกคนอนื่ X

2 อยไู่ มน่ ง่ิ น่ังนานๆไมไ่ ด้ X

3 มักจะบ่นวา่ ปวดศรษี ะ ปวดท้องหรือไมส่ บาย X

4 เต็มใจแบ่งปนั ส่ิงของใหเ้ พือ่ น(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเปน็ ตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 คอ่ นขา้ งแยกตัว ขอบเล่นคนเดียว X

7 เช่ือฟัง มักจะทำตามทผ่ี ้ใู หญ่ต้องการ X

8 กังวลใจหลายเรอ่ื ง ดูวติ กกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ทพ่ี ง่ึ ได้เวลาทีค่ นอ่ืนเสียใจ อารมณไ์ ม่ดีหรือไมส่ บายใจ X

10 อยูไ่ มส่ ุข วุ่นวายอยา่ งมาก X

11 มเี พือ่ นสนทิ X

12 มกั มเี รอ่ื งทะเลาะววิ าทกับเดก็ อน่ื หรือรังแกเดก็ อืน่ X

13 ดไู ม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บอ่ ย X

14 เป็นทชี่ ่นื ชอบของเพ่อื น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสนั้ X

16 เครยี ด ไม่ยอมห่างเวลาอยใู่ นสถานการณท์ ไ่ี ม่คนุ้ X

17 ใจดีกับเด็กที่เลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรือข้ีโกง X

19 ถกู เด็กคนอนื่ ลอ้ เลยี นหรือรงั แก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลอื คนอื่น(พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอน่ื ) X

21 คิดก่อนทำ X

22 ขโมยของ ของท่ีบำ้ น ทีโ่ รงเรียนหรือท่ีอื่น X

23 เขา้ กับผู้ใหญไ่ ดด้ กี ว่าเดก็ วัยเดยี วกนั X

24 ข้กี ลัว รูส้ ึกหวาดกลัวไดง้ า่ ย X

25 ทำงานได้จนเสร็จ มคี วามตง้ั ใจในการทำงาน X

คณุ มีความเหน็ หรือความกังวลอืน่ อกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ดา้ นอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 3 (ด้านพฤตกิ รรมไม่อยนู่ ่งิ ) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 4 (ด้านความสมั พันธก์ ับเพ่อื น)
คะแนนรวมท้ัง 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพันธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครเู ปน็ ผูป้ ระเมินนกั เรียน)

ช่อื -สกุล เดก็ หญิงดาวิกา แซห่ ยาง ช้นั ป.2/3 เลขที่ 23 วนั เดือนปีเกดิ 24/11/2557 เพศ หญงิ
คำช้แี จง ให้ทำเคร่อื งหมาย X ในช่องให้ครบทกุ ข้อ กรุณาตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จรงิ ทเี่ กดิ ข้ึนในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤติกรรมประเมนิ ไมจ่ รงิ จริงบางครั้ง จริง

1 ห่วงใยความรสู้ ึกคนอน่ื X

2 อยไู่ ม่นง่ิ นงั่ นานๆไม่ได้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรอื ไม่สบาย X

4 เต็มใจแบ่งปันสง่ิ ของให้เพือ่ น(ขนม ของเลน่ ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 ค่อนข้างแยกตัว ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เชื่อฟัง มักจะทำตามทผี่ ใู้ หญต่ อ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเรือ่ ง ดวู ิตกกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ทพ่ี ง่ึ ได้เวลาทค่ี นอ่นื เสยี ใจ อารมณ์ไมด่ หี รือไม่สบายใจ X

10 อยูไ่ ม่สุข วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มีเพ่ือนสนทิ X

12 มกั มีเรอื่ งทะเลาะวิวาทกบั เด็กอ่ืนหรือรังแกเด็กอ่ืน X

13 ดไู มม่ ีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไห้บ่อย X

14 เป็นท่ชี ่ืนชอบของเพื่อน X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสั้น X

16 เครียด ไมย่ อมห่างเวลาอยู่ในสถานการณท์ ไ่ี ม่ค้นุ X

17 ใจดีกับเดก็ ทเี่ ลก็ กว่า X

18 ชอบโกหกหรอื ขโ้ี กง X

19 ถูกเดก็ คนอ่นื ลอ้ เลียนหรอื รังแก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่นื (พ่อ แม่ ครู เด็กคนอื่น) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของที่บ้ำน ทโ่ี รงเรียนหรือทีอ่ นื่ X

23 เข้ากับผู้ใหญไ่ ดด้ กี ว่าเดก็ วยั เดยี วกนั X

24 ข้กี ลวั รสู้ กึ หวาดกลวั ไดง้ ่าย X

25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตง้ั ใจในการทำงาน X

คุณมีความเห็นหรือความกังวลอน่ื อกี หรอื ไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นท่ี 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 3 (ดา้ นพฤติกรรมไมอ่ ยนู่ ่งิ ) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสมั พนั ธ์กับเพ่อื น)
คะแนนรวมทัง้ 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพนั ธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มีจดุ แขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครูเปน็ ผ้ปู ระเมินนักเรยี น)

ชอ่ื -สกุล เดก็ หญงิ ศวิ ะกญั ญา แซ่หลี ชั้น ป.2/3 เลขที่ 24 วันเดือนปเี กดิ 02/10/2557 เพศ หญงิ
คำชแ้ี จง ใหท้ ำเคร่ืองหมาย X ในช่องให้ครบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จริงท่เี กดิ ขึ้นในชว่ ง 6 เดือน

ที่ พฤตกิ รรมประเมนิ ไม่จริง จรงิ บางครั้ง จรงิ

1 หว่ งใยความรสู้ ึกคนอน่ื X

2 อยไู่ มน่ ่ิง นงั่ นานๆไม่ได้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรอื ไม่สบาย X

4 เต็มใจแบง่ ปันส่ิงของให้เพื่อน(ขนม ของเล่น ดนิ สอเปน็ ต้น) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 ค่อนขา้ งแยกตวั ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เชือ่ ฟงั มกั จะทำตามทผี่ ใู้ หญ่ต้องการ X

8 กังวลใจหลายเร่อื ง ดวู ิตกกงั วลเสมอ X

9 เปน็ ที่พึ่งไดเ้ วลาท่คี นอ่นื เสียใจ อารมณ์ไมด่ หี รอื ไมส่ บายใจ X

10 อยไู่ ม่สขุ วุ่นวายอย่างมาก X

11 มเี พือ่ นสนทิ X

12 มกั มีเรื่องทะเลาะวิวาทกบั เดก็ อืน่ หรือรงั แกเด็กอนื่ X

13 ดไู ม่มีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไหบ้ ่อย X

14 เปน็ ทช่ี ่ืนชอบของเพอื่ น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิสั้น X

16 เครียด ไม่ยอมหา่ งเวลาอยใู่ นสถานการณ์ทีไ่ ม่คุ้น X

17 ใจดีกับเดก็ ที่เล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรือข้โี กง X

19 ถกู เด็กคนอ่นื ลอ้ เลยี นหรือรงั แก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลอื คนอน่ื (พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอืน่ ) X

21 คดิ กอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของท่ีบำ้ น ที่โรงเรยี นหรอื ที่อน่ื X

23 เข้ากบั ผใู้ หญไ่ ด้ดกี วา่ เดก็ วัยเดียวกัน X

24 ขก้ี ลวั รสู้ ึกหวาดกลัวได้งา่ ย X

25 ทำงานได้จนเสร็จ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คณุ มคี วามเหน็ หรือความกังวลอืน่ อกี หรอื ไม่...... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 1 (ดา้ นอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 2 (ด้านพฤตกิ รรมเกเร) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไม่อย่นู ง่ิ ) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสัมพันธ์กบั เพ่ือน)
คะแนนรวมทง้ั 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพันธภาพทางสงั คม 10 แปลผล ...มจี ุดแข็ง...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครเู ป็นผปู้ ระเมินนกั เรียน)

ช่อื -สกลุ เด็กหญงิ จรรยพร แซก่ วง ชั้น ป.2/3 เลขท่ี 25 วันเดือนปีเกดิ 14/04/2558 เพศ หญงิ
คำชีแ้ จง ใหท้ ำเครื่องหมาย X ในช่องให้ครบทกุ ข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเปน็ จริงท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤตกิ รรมประเมิน ไมจ่ รงิ จรงิ บางคร้งั จริง

1 หว่ งใยความรูส้ กึ คนอ่ืน X

2 อยู่ไม่น่ิง น่ังนานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบน่ วา่ ปวดศรีษะ ปวดท้องหรอื ไม่สบาย X

4 เตม็ ใจแบ่งปนั สิง่ ของให้เพ่ือน(ขนม ของเล่น ดนิ สอเป็นตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรอื โมโหร้าย X

6 คอ่ นข้างแยกตัว ขอบเล่นคนเดียว X

7 เชอื่ ฟัง มักจะทำตามที่ผ้ใู หญต่ ้องการ X

8 กงั วลใจหลายเรือ่ ง ดวู ติ กกังวลเสมอ X

9 เปน็ ที่พ่งึ ได้เวลาท่ีคนอนื่ เสียใจ อารมณ์ไมด่ ีหรือไม่สบายใจ X

10 อยู่ไม่สขุ วุ่นวายอยา่ งมาก X

11 มีเพอ่ื นสนทิ X

12 มกั มเี รอื่ งทะเลาะววิ าทกับเดก็ อืน่ หรอื รงั แกเด็กอื่น X

13 ดไู ม่มีความสุข ท้อแท้ รอ้ งไหบ้ อ่ ย X

14 เป็นท่ชี ่ืนชอบของเพ่ือน X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธิส้นั X

16 เครยี ด ไมย่ อมหา่ งเวลาอยู่ในสถานการณท์ ไี่ ม่ค้นุ X

17 ใจดีกับเดก็ ทเ่ี ลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ขี้โกง X

19 ถูกเด็กคนอน่ื ล้อเลยี นหรือรงั แก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอ่ืน(พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอน่ื ) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทีบ่ ้ำน ทโี่ รงเรยี นหรอื ท่อี ่ืน X

23 เข้ากบั ผ้ใู หญ่ได้ดกี วา่ เดก็ วัยเดียวกนั X

24 ขก้ี ลวั รสู้ กึ หวาดกลัวไดง้ า่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มีความตงั้ ใจในการทำงาน X

คณุ มีความเห็นหรอื ความกังวลอื่นอกี หรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกติ...
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านท่ี 1 (ด้านอารมณ)์ 0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 2 (ด้านพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 3 (ด้านพฤตกิ รรมไม่อย่นู ิง่ ) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 4 (ดา้ นความสัมพนั ธ์กบั เพือ่ น)
คะแนนรวมทงั้ 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สมั พันธภาพทางสังคม 9 แปลผล ...มีจุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบบั ครเู ป็นผปู้ ระเมนิ นักเรียน)

ช่อื -สกลุ เดก็ ชายกวนิ แซจ่ าง ช้ัน ป.2/3 เลขท่ี 11 วนั เดือนปีเกดิ 20/08/2558 เพศ ชาย
คำช้ีแจง ให้ทำเครอ่ื งหมาย X ในช่องให้ครบทกุ ขอ้ กรุณาตอบให้ตรงกับความเปน็ จรงิ ทเ่ี กดิ ขนึ้ ในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤตกิ รรมประเมนิ ไมจ่ ริง จรงิ บางครงั้ จริง

1 หว่ งใยความรู้สึกคนอ่นื X

2 อยู่ไมน่ ิง่ นัง่ นานๆไม่ได้ X

3 มักจะบน่ ว่าปวดศรีษะ ปวดท้องหรือไมส่ บาย X

4 เต็มใจแบง่ ปนั สง่ิ ของใหเ้ พ่อื น(ขนม ของเลน่ ดินสอเปน็ ต้น) X

5 มักจะอาละวาดหรอื โมโหรา้ ย X

6 ค่อนข้างแยกตัว ขอบเลน่ คนเดียว X

7 เช่ือฟัง มักจะทำตามท่ีผู้ใหญ่ต้องการ X

8 กงั วลใจหลายเร่ือง ดูวติ กกังวลเสมอ X

9 เปน็ ที่พ่งึ ไดเ้ วลาทคี่ นอน่ื เสียใจ อารมณ์ไมด่ หี รอื ไมส่ บายใจ X

10 อยู่ไมส่ ขุ วุ่นวายอย่างมาก X

11 มีเพื่อนสนทิ X

12 มกั มเี ร่ืองทะเลาะวิวาทกบั เดก็ อนื่ หรือรังแกเดก็ อนื่ X

13 ดูไมม่ ีความสขุ ทอ้ แท้ รอ้ งไหบ้ อ่ ย X

14 เป็นที่ชื่นชอบของเพอื่ น X

15 วอกแวกง่ำย สมาธิสัน้ X

16 เครยี ด ไมย่ อมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่ค้นุ X

17 ใจดกี ับเดก็ ที่เลก็ กวา่ X

18 ชอบโกหกหรอื ข้โี กง X

19 ถกู เดก็ คนอื่นล้อเลียนหรือรังแก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลือคนอ่นื (พอ่ แม่ ครู เด็กคนอ่ืน) X

21 คดิ กอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทบ่ี ้ำน ทโ่ี รงเรยี นหรือทอ่ี ่ืน X

23 เขา้ กบั ผใู้ หญ่ได้ดกี ว่าเด็กวัยเดยี วกนั X

24 ขี้กลวั รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย X

25 ทำงานได้จนเสรจ็ มีความตงั้ ใจในการทำงาน X

คุณมคี วามเหน็ หรอื ความกังวลอื่นอีกหรือไม.่ ..... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 1 (ดา้ นอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 2 (ด้านพฤตกิ รรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ดา้ นพฤติกรรมไมอ่ ยนู่ ง่ิ ) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนดา้ นที่ 4 (ดา้ นความสัมพนั ธ์กับเพื่อน)
คะแนนรวมท้ัง 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สัมพันธภาพทางสังคม 10 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบับครูเปน็ ผู้ประเมนิ นกั เรยี น)

ชอ่ื -สกุล เดก็ ชายชัยวุฒิ แซจ่ ือ ชั้น ป.2/3 เลขที่ 12 วนั เดือนปเี กดิ 18/11/2557 เพศ ชาย
คำชี้แจง ให้ทำเคร่ืองหมาย X ในชอ่ งใหค้ รบทกุ ขอ้ กรณุ าตอบให้ตรงกับความเป็นจรงิ ท่เี กดิ ข้ึนในช่วง 6 เดอื น

ท่ี พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง จริงบางคร้งั จริง

1 หว่ งใยความรูส้ ึกคนอนื่ X

2 อยู่ไมน่ ิง่ นั่งนานๆไมไ่ ด้ X

3 มกั จะบ่นวา่ ปวดศรีษะ ปวดทอ้ งหรอื ไมส่ บาย X

4 เต็มใจแบง่ ปนั ส่งิ ของใหเ้ พ่ือน(ขนม ของเลน่ ดินสอเปน็ ตน้ ) X

5 มักจะอาละวาดหรือโมโหรา้ ย X

6 คอ่ นขา้ งแยกตวั ขอบเล่นคนเดยี ว X

7 เชื่อฟงั มักจะทำตามทผ่ี ใู้ หญ่ตอ้ งการ X

8 กังวลใจหลายเรอื่ ง ดวู ิตกกงั วลเสมอ X

9 เป็นท่พี ึ่งไดเ้ วลาที่คนอนื่ เสียใจ อารมณไ์ มด่ ีหรือไมส่ บายใจ X

10 อยไู่ ม่สขุ วนุ่ วายอยา่ งมาก X

11 มเี พ่อื นสนทิ X

12 มักมีเรื่องทะเลาะววิ าทกบั เดก็ อื่นหรือรงั แกเด็กอนื่ X

13 ดไู มม่ คี วามสุข ทอ้ แท้ ร้องไห้บอ่ ย X

14 เป็นท่ชี นื่ ชอบของเพือ่ น X

15 วอกแวกงำ่ ย สมาธสิ ้นั X

16 เครียด ไม่ยอมหา่ งเวลาอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไมค่ ุ้น X

17 ใจดีกบั เด็กที่เล็กกว่า X

18 ชอบโกหกหรือขโี้ กง X

19 ถูกเด็กคนอ่ืนลอ้ เลียนหรอื รงั แก X

20 ชอบอาสาชว่ ยเหลอื คนอ่ืน(พ่อ แม่ ครู เด็กคนอนื่ ) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทีบ่ ำ้ น ที่โรงเรยี นหรือทีอ่ ื่น X

23 เข้ากบั ผ้ใู หญ่ไดด้ ีกวา่ เด็กวยั เดียวกัน X

24 ขี้กลัว รูส้ กึ หวาดกลัวไดง้ ่าย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มคี วามต้ังใจในการทำงาน X

คณุ มคี วามเหน็ หรอื ความกังวลอื่นอีกหรอื ไม่...... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ด้านอารมณ์) 1 แปลผล ...ปกติ...
คะแนนด้านที่ 2 (ดา้ นพฤตกิ รรมเกเร) 3 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไม่อยนู่ ิ่ง) 4 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 4 (ดา้ นความสัมพันธก์ ับเพ่อื น)
คะแนนรวมท้ัง 4 ดา้ น

คะแนนด้านท่ี 5 สมั พนั ธภาพทางสงั คม 9 แปลผล ...มจี ุดแขง็ ...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565

แบบ ด.ล. 1.3(2)

แบบประเมนิ ตนเอง SDQ (ฉบบั ครูเปน็ ผู้ประเมินนักเรยี น)

ช่อื -สกุล เดก็ หญิงอรทัย แซ่จู ชัน้ ป.2/3 เลขท่ี 26 วันเดอื นปเี กิด 31/07/2557 เพศ หญิง
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย X ในชอ่ งให้ครบทกุ ขอ้ กรุณาตอบให้ตรงกบั ความเปน็ จริงทเี่ กดิ ข้ึนในช่วง 6 เดอื น

ที่ พฤติกรรมประเมิน ไมจ่ ริง จรงิ บางครง้ั จริง

1 หว่ งใยความรู้สึกคนอ่ืน X

2 อยไู่ ม่นง่ิ นั่งนานๆไม่ได้ X

3 มักจะบ่นว่าปวดศรษี ะ ปวดทอ้ งหรอื ไมส่ บาย X

4 เต็มใจแบ่งปนั ส่ิงของใหเ้ พอื่ น(ขนม ของเลน่ ดินสอเปน็ ตน้ ) X

5 มกั จะอาละวาดหรือโมโหร้าย X

6 ค่อนขา้ งแยกตวั ขอบเลน่ คนเดยี ว X

7 เชื่อฟงั มักจะทำตามท่ผี ู้ใหญ่ต้องการ X

8 กังวลใจหลายเรื่อง ดวู ติ กกังวลเสมอ X

9 เป็นท่พี ่ึงไดเ้ วลาทค่ี นอน่ื เสยี ใจ อารมณ์ไมด่ หี รือไมส่ บายใจ X

10 อย่ไู ม่สขุ ว่นุ วายอย่างมาก X

11 มีเพื่อนสนิท X

12 มักมเี รื่องทะเลาะวิวาทกับเดก็ อนื่ หรอื รงั แกเด็กอื่น X

13 ดูไม่มคี วามสขุ ทอ้ แท้ ร้องไหบ้ อ่ ย X

14 เปน็ ทช่ี น่ื ชอบของเพ่อื น X

15 วอกแวกง่ำย สมาธสิ ้ัน X

16 เครยี ด ไม่ยอมหา่ งเวลาอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้น X

17 ใจดีกับเด็กทีเ่ ล็กกวา่ X

18 ชอบโกหกหรือข้ีโกง X

19 ถกู เด็กคนอื่นล้อเลยี นหรอื รงั แก X

20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอนื่ (พ่อ แม่ ครู เดก็ คนอนื่ ) X

21 คิดกอ่ นทำ X

22 ขโมยของ ของทบ่ี ้ำน ที่โรงเรียนหรอื ท่อี ่ืน X

23 เข้ากบั ผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวยั เดยี วกัน X

24 ขกี้ ลวั รสู้ กึ หวาดกลัวได้งา่ ย X

25 ทำงานไดจ้ นเสรจ็ มีความต้ังใจในการทำงาน X

คณุ มคี วามเห็นหรือความกังวลอืน่ อีกหรือไม่...... 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านที่ 1 (ด้านอารมณ์) 0 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนด้านท่ี 2 (ดา้ นพฤติกรรมเกเร) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นท่ี 3 (ดา้ นพฤตกิ รรมไมอ่ ยนู่ ิ่ง) 1 แปลผล ...ปกต.ิ ..
คะแนนดา้ นที่ 4 (ด้านความสมั พันธก์ บั เพอื่ น)
คะแนนรวมทัง้ 4 ดา้ น

คะแนนดา้ นท่ี 5 สมั พนั ธภาพทางสังคม 10 แปลผล ...มีจดุ แข็ง...

โดยรวมคณุ คดิ ว่าตวั เองมปี ญั หาในด้านใดด้านหน่งึ ต่อไปนห้ี รอื ไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤตกิ รรม หรอื ความสามารถเข้ากบั ผอู้ น่ื

[X] ไม่ [ ] ใช่ มปี ญั หาเลก็ นอ้ ย
[ ] ใช่ มีปญั หาชัดเจน [ ] ใช่ มปี ญั หาอยา่ งมาก

คะแนนรวมแบบประเมนิ ด้านหลงั 0 แปลผล ...ปกติ...

ลงช่ือ นางสาวรตั นา กะแจ
ครทู ่ีปรกึ ษา

วนั ท่ี 30 มิ.ย. 2565


Click to View FlipBook Version