The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำอธิบายรายวิชา Smile ป.4 Pa

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by billywhoy, 2022-09-11 03:56:21

คำอธิบายรายวิชา Smile ป.4 Pa

คำอธิบายรายวิชา Smile ป.4 Pa

คำอธบิ ายรายวชิ าภาษาอังกฤษ

อ 14101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4
เวลา 80 ชั่วโมง

เข้าใจคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังหรืออ่าน สะกดคำ อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค
ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก / ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง
บทสนทนา และนิทานง่ายๆ เข้าใจความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจเทศกาล / วันสำคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของ
ภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย สนทนาทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
พูดแทรกอย่างสุภาพ แนะนำตนเอง เพื่อน พร้อมตอบรับ ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำอนุญาตง่ายๆ โดยทำ
ท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูด / เขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นง่ายๆ แสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ
ระบุ / เชื่อมโยงความสมั พนั ธข์ องภาพกบั คำ หรอื กลุ่มคำ โดยใช้ภาพ แผนภมู ิ แผนภาพและแผนผงั

โดยใช้กระบวนการสอนภาษา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิด ในการฝึกออกเสียง ฟัง พูด
อ่านและเขยี น เพอื่ ให้นกั เรียนเกิดความรู้ ความเขา้ ใจ สามารถส่อื สารสง่ิ ทเ่ี รียนรู้ สนใจเขา้ ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒั นธรรม รวมถงึ การรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองั กฤษ

ตวั ช้ีวัด
ต. 1.1.1, ต.1.1.2, ต.1.1.3, ต.1.1.4
ต. 1.2.1, ต.1.2.2, ต.1.2.3, ต.1.2.4, ต.1.2.5
ต. 1.3.1, ต.1.3.2, ต.1.3.3
ต. 2.1.1, ต.2.1.2, ต. 2.1.3
ต. 2.2.1, ต. 2.2.2
ต. 3.1.1
ต. 4.1.1
ต. 4.2.1

โครงสรา้ งรายวชิ าภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4

หน่วยที่ ชอ่ื หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำ้ หนกั
Starter Welcome back เรียนรู้/ตวั ช้วี ดั (ช่ัวโมง) คะแนน
การทบทวนคำศัพทแ์ ละ
มฐ.ต 1.1(1-4), โครงสรา้ งจากระดับทผ่ี ่านมา 2
มฐ.ต 1.2(1), เปน็ การเสริมแรงใหเ้ กิดความ
มฐ.ต 2.1(1,3), สนใจในการเรียนมากขึน้
มฐ.ต 4.1(1)

1 School day มฐ.ต 1.1(1-4), การฟัง พดู อา่ น และเขียน 13
มฐ.ต 1.2(1,4,5), เกี่ยวกับชีวติ ประจำวนั เพื่อน
มฐ.ต 1.3(1-3), และวิชาท่เี รียน เปน็ ข้อมลู
มฐ.ต 2.1(3),
มฐ.ต 2.2(1), สำคัญท่ีนำไปใชก้ ารส่ือสารใน
มฐ.ต 3.1(1), ชีวิตประจำวนั

มฐ.ต 4.1(1)

2 The amazing มฐ.ต 1.1(1-4), การพดู คำศัพทเ์ กี่ยวกบั 13

body มฐ.ต 1.2(1-5) , ร่างกาย ตัวเลข และการใช้

มฐ.ต 1.3(1,2), โครงสรา้ งประโยคอย่างถูกต้อง
มฐ.ต 2.1(3), เป็นขอ้ มูลสำคัญท่ีนำไปใช้ใน
มฐ.ต 2.2(1), การส่ือสารในชวี ติ ประจำวนั
มฐ.ต 3.1(1), และยงั นำไปใช้ในการเรยี นรู้
มฐ.ต 4.1(1)
สาระการเรยี นรู้อน่ื ได้

3 At the market มฐ.ต 1.1(1-4), การสนทนาเก่ยี วกบั อาหาร 13

มฐ.ต 1.2(1-4), การบอกและถามราคา รวมท้ัง

มฐ.ต 1.3(1-3), กิจวัตรประจำวัน เปน็ ทักษะ

มฐ.ต 2.1(3), การสื่อสารในชวี ิตประจำวัน

มฐ.ต 2.2(1), และยังนำไปใช้ในการเรียนรู้

มฐ.ต 3.1(1), สาระการเรียนรู้อนื่ ได้

มฐ.ต 4.1(1)

หนว่ ยที่ ชอ่ื หน่วยการเรยี นรู้ มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก
4 Wild animals เรียนร้/ู ตัวชีว้ ัด (ชวั่ โมง) คะแนน
การบรรยายเก่ียวกับสัตว์ป่า
5 City and space มฐ.ต 1.1(1-4), พร้อมทอี่ ยู่อาศยั เป็นขอ้ มูล 13
มฐ.ต 1.2(1,4,5), สำคัญทน่ี ำไปใช้ในการสื่อสาร
6 Sports day มฐ.ต 1.3(1,2), และยังนำไปใช้ในการเรยี นรู้
มฐ.ต 2.1(3) สาระการเรยี นรู้อ่นื ได้
Culture มฐ.ต 2.2(1),
มฐ.ต 3.1(1), การฟงั พดู อา่ น และเขยี น 13
มฐ.ต 4.1(1), เก่ยี วกบั สถานท่ีในเมือง และ
มฐ.ต 4.2(1) สิง่ ทอ่ี ย่บู นท้องฟา้ เปน็ ข้อมลู ที่
มฐ.ต 1.1(1-4), นำไปใชใ้ นการส่ือสารและยัง
มฐ.ต 1.2(1), นำไปใชใ้ นการเรียนรูส้ าระการ
มฐ.ต 1.3(1,2), เรียนรู้อน่ื ได้
มฐ.ต 2.1(3),
มฐ.ต 2.2(1), การบรรยายเก่ยี วกบั กฬี าและ 13
มฐ.ต 3.1(1), การเปรยี บเทียบคนหรอื สตั ว์
มฐ.ต 4.1(1), เป็นทักษะการสอ่ื สารใน
มฐ.ต 4.2(1) ชีวติ ประจำวนั และยงั นำไปใช้
มฐ.ต 1.1(1-4), ในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
มฐ.ต 1.2(1,4), อื่นได้
มฐ.ต 1.3(1,2),
มฐ.ต 2.1(3), การบรรยายเก่ียวกบั ประเพณี 2
มฐ.ต 2.2(1), และงานฉลองต่างๆ เพื่อให้
มฐ.ต 3.1(1), ผู้เรยี นทราบเกยี่ วกับกจิ กรรม
มฐ.ต 4.1(1), ตา่ งๆ ทีจ่ ดั ทำในงานฉลอง
มฐ.ต 4.2(1) แตล่ ะงาน
มฐ.ต 1.2(3),
มฐ.ต 2.1(1-3),
มฐ.ต 2.2(2)


Click to View FlipBook Version