The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Dr. Mazni Salleh, 2019-12-14 22:32:53

KETETAPAN-KURIKULUM

KETETAPAN-KURIKULUM edit

Keywords: kurikulum

KETETAPAN
KURIKULUM

SM SAINS SULTAN MAHMUD

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 1

KANDUNGAN

BIL KANDUNGAN HALAMAN
1
1.0 LATAR BELAKANG 1
1
2.0 OBJEKTIF 2

3.0 KURIKULUM 4

4.0 JAWATANKUASA KURIKULUM 6
SEKOLAH
7
5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA 8
PELAJARAN 9

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM 12
12
DAN PENTAKSIRAN, SUKATAN 13
14
PELAJARAN, HURAIAN SUKATAN
16
6.0 PELAJARAN, RANCANGAN 16
19
PELAJARAN TAHUNAN, PPPM (PBD) 19
22
DAN RANCANGAN PELAJARAN 24 - 48

HARIAN

7.0 SISTEM FAIL

8.0 PAKEJ MATA PELAJARAN

9.0 PROSES PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

10 BUKU TEKS, BUKU KERJA , BUKU
LAPORAN AMALI DAN PKS

11 BUKU LATIHAN PELAJAR

12 PENTAKSIRAN

13 JADUAL WAKTU MENGAJAR DAN
JADUAL WAKTU GANTI

14 PROGRAM KECEMERLANGAN
AKADEMIK

15 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

16 PERKEMBANGAN
PROFESIONALISME STAF

17 PUSAT SUMBER SEKOLAH

18 PENGURUSAN ICT

19 LAMPIRAN - LAMPIRAN

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 2

KATA - KATA ALUAN

PENGETUA
SM Sains Sultan Mahmud
Kuala Nerus, Terengganu

Salam Sejahtera dan Salam Sehati Sejiwa

Dalam menyediakan pelajar dengan pendidikan yang holistik, kurikulum dirancang dengan
teliti bagi mencapai agenda kemenjadian murid dan negara. Matlamat kurikulum peringkat
menengah adalah untuk memastikan murid yang menamatkan pengajian mereka di
Tingkatan 5 mempunyai nilai tambah seperti aspirasi kemenjadian murid sebagaimana
digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Melalui
pelaksanaan kurikulum, murid dibangunkan secara holistik agar memiliki daya saing dan
daya tahan yang tinggi dsupaya mampu berberdepan dengan kesukaran dan menggeluti
cabaran global.

Pendidikan sivik yang diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,
Sejarah dan Pendidikan Islam oleh KPM haruslah diterapkan seiring dengan IR 4.0 yang
menjadi pemacu utama berasaskan kemahiran dan kecekapan dalam industri apabila IoT
(Internet of Things) mengambil alih tugas kita pada hari ini. Oleh yang demikian, memasuki
era ini, para pendidik mestilah mentransformasikan kaedah PdPc dengan tuntutan semasa
dan elemen baharu termasuk IoT, AI, komunikasi mudah alih, simulasi, integrasi sistem
digital atau elemen baharu yang mengambil alih fungsi pekerjaan sedia ada. Antara revolusi
yang perlu diterokai ialah kerjasama dengan institusi lain, pembangunan bakat, kerana pada
akhirnya pendidikan ialah pentingnya prinsip, etika dan sikap bertanggunjawab dalam
konteks pemberdayaan modal insan melalui guru berkualiti yang menggayakan hasil
pembelajaran murid melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi lebih-lebih lagi
SESMA ialah salah sebuah School of Global Excellence (SGE).

Akhirnya, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua
pihak yang telah menyumbangkan buah fikiran dan tenaga sehingga dokumen ini dapat
diterbitkan. Semoga dokumen ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak
berkepentingan dalam melaksanakan kurikulum di SESMA secara berkesan dan menepati
aspirasi pendidikan negara.

Salam Hormat

KAMSAH@KAMAL bin MOHAMED

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 3

1.0 LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah 'Core Bussiness" bagi setiap guru dan murid-
murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan ini mengambil kira
keperluan pendidikan dan status sekolah ini yang telah
ditentukan sebagai sebuah Sekolah Berasrama Penuh serta
diiktiraf sebagai School of Global Excellence (SGE). Ketetapan
yang dibuat akan menjadi garis panduan kepada perjalanan dan
pengurusan kurikulum sekolah ini.

2.0 OBJEKTIF

1. Ketetapan Kurikulum ini menjadi garis panduan yang jelas
kepada setiap warga sekolah.

2. Memantapkan pengurusan kurikulum di peringkat sekolah.
3. Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik KPM,

SBP, JPN Terengganu dan Jemaah Nazir Malaysia.

3.0 KURIKULUM

3.1 Pengenalan

Kurikulum Kebangsaan merupakan suatu program pendidikan
yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk
membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk
menyampaikan pengetahuan.

3.2 Penyataan Ketetapan

1. Ketetapan Kurikulum Sekolah hendaklah sepanjang masa
selari dengan Arus Perdana Sistem dan Dasar Pendidikan
Kebangsaan.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 4

2. Kurikulum yang dilaksanakan mestilah memenuhi kehendak
Kementerian Pendidikan Malaysia dan Sekolah Berasrama
Penuh.

3. Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai
pendidikan dan kurikulum semasa.

4. Pada setiap masa, program akademik mestilah diutamakan.
Hal Ini bermakna sekiranya program akademik bertembung
dengan program lain, laluan mestilah diberikan kepada
program akademik.

4.0 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

4.1 Penyataan Ketetapan

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum mestilah dilaksanakan
sekurang-kurangnya empat kali setahun bagi
membincangkan pengurusan dan pelaksanaan, masalah
dan isu kurikulum di sekolah.

2. Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur Sistem
Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

3. Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah
berdasarkan agenda yang dicadangkan seperti yang
digariskan di dalam Sistem Pengurusan Sekolah SBP
ataupun berdasarkan SKPMg2.

4. Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di
dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum mestilah
dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di dalam
mesyuarat panitia dan maklum balas yang sewajarnya
mestilah disampaikan kepada setiausaha Jawatankuasa
Kurikulum (SU JKS) .

5. Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan
dan penilaian impak terhadap pelaksanaan kurikulum di
dalam semua mata-mata pelajaran dan Guru Kanan Mata
pelajaran berserta Ketua Panitia dipertanggungjawabkan
sepenuhnya

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 5

6. Pengurusan kurikulum adalah salah satu daripada lapan (8)

elemen National Key Result Area (NKRA) atau Bidang
Keberhasilan Utama Negara bagi keberkesanan
pengurusan sekolah. Sehubungan itu, setiap guru mestilah
menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) iaitu perlu
merangka aktiviti/projek, KPI dan sasaran kerja di awal
tahun. Pelaporan akan dibentang dan disemak dua kali
setahun (bulan Jun dan November) untuk melihat ’outcome’
pencapaian akademik.

4.2 Jawatankuasa Kurikulum melibatkan personel berikut:

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : PK Pentadbiran
Naib Pengerusi II : PK HEM
Naib Pengerusi III : PK Kokurikulum
Setiausaha : SU Kurikulum
: Semua Guru Kanan Mata
AJK
Pelajaran
: Semua Ketua Panitia
: Guru Perpustakaan dan

Media
: SU Peperiksaan
: SU SPM
: SU PBD
: SU PT3
: Penyelaras Jadual Waktu
: Kaunselor
: Penyelaras ICT
: Penyelaras Tingkatan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 6

4.3 Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat kurikulum

4.3.1 Agenda yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat
kurikulum melibatkan perkara-perkara yang berikut
berdasarkan format mesyuarat PKPA Bil.2/1991:
a. Perutusan Pengerusi
b. Pengesahan minit mesyuarat
c. Perkara berbangkit
d. Perkara-perkara baharu:
i. Pembelajaran dan pengajaran:
• Kaedah PdPc
• SP, HSP, RPT dan PPPM (PBD)
• Pencerapan
• Semakan buku latihan
ii. Penilaian, Peperiksaan dan Pentaksiran
• Analisis Peperiksaan SPM, PT3 dan
peperiksaan dalaman.
• Post Mortem Peperiksaan SPM, PT3 dan
peperiksaan dalaman
iii. Headcount
iv. Belanjawan
v. Perancangan program, projek dan aktiviti
kurikulum
vi. Dapatan dan Laporan Dialog prestasi
vii. Dasar-dasar KPM cth: DLP, NILAM, MBMMBI -
wajib dijalankan

4.3.2 Semua agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat
jawatankuasa kurikulum hendaklah dibincangkan semula
dalam mesyuarat panitia.

5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

5.1 Penyataan Ketetapan

1. Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah
mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil 4/1986.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 7

2. Pengurusan Panitia mata-mata pelajaran juga mestilah
mematuhi Sistem Pengurusan Kualiti SPK ISO MS
9001/200

3. Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi
peperiksaan awam, motivasi dan bakat adalah berkait
rapat dengan keberkesanan pengajaran guru di dalam
kelas. Oleh itu panitia mata-mata pelajaran hendaklah
berfungsi dan digunakan dengan optimum untuk saling
bekerjasama, saling membantu, berkongsi fikiran,
pengalaman dan kepakaran untuk memperbaiki
kecekapan dan kekesanan pengajaran.

4. Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah
sentiasa merujuk kepada TOV dan ETR dalam
pengurusan prestasi mata pelajaran dalam panitia.

5. Semua Panitia mata pelajaran mestilah berusaha
mendapatkan dan mengamalkan strategi mengajar
yang inovatif dan boleh mendorong serta
menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap
pembelajaran.

6. Pengurusan panitia secara online menggunakan
itunesU atau Google Classroom mestilah menjadi
keutamaan dan oleh itu laman web panitia mestilah
dibangunkan dan sentiasa dikemas kini supaya guru
dan murid boleh sentiasa membuat rujukan.

7. Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam
tempoh dua minggu selepas mesyuarat kurikulum dan
mesyuarat panitia ini mestilah dihadiri oleh GKMP. Satu
salinan minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan
kepada pengetua melalui SU Kurikulum dan dipastekan
ke dalam serversesma/ pengurusan dan
pentadbiran/PKP.

8. Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail tegak
(folder) panitia dan semua minit atau laporan
mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang
berkaitan dengan diselia oleh ketua panitia.

9. Ketua Panitia bertanggung jawab memantau Fail Induk
di pejabat sekolah.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 8

10. Ketua Panitia bertanggungjawab memastikan
pengurusan Bantuan Per Kapita (PCG) panitia diurus
dengan berkesan dan sentiasa mengutamakan
pembelian bahan bantu mengajar (BBM) untuk aktiviti
pembelajaran pelajar supaya tidak berlaku audit
berteguran.

11. Panitia yang mempunyai ahli kurang daripada 3 orang
tidak perlu mengadakan mesyuarat panitia tetapi
ahlinya wajib menghadiri mesyuarat panitia mengikut
bidang masing-masing seperti yang ditetapkan oleh
GKMP dan kehadiran mereka serta perkara yang
dibincangkan mengenai panitia mereka perlu diminitkan
bersama-sama dengan minit mesyuarat yang telah
dihadirinya.

6.0 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN, SUKATAN PELAJARAN, HURAIAN
SUKATAN PELAJARAN, RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN, PPPM (PBD) DAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN

6.1 Penyataan Ketetapan

1. DSKP, PBD dan RPH adalah dokumen rasmi kurikulum
dan mestilah sentiasa dirujuk apabila merancang proses
pembelajaran dan pengajaran. DSKP boleh dimuat
turun dari laman sesawang http://bpk.moe.gov.my/

2. Guru mestilah dapat menghayati, mengenal pasti dan
boleh menterjemahkan objektif mata pelajaran yang
tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan
juga proses pembelajaran dan pengajaran di dalam
kelas, seterusnya mahir tentang konstruk-konstruk
peperiksaan awam bagi mata pelajaran yang diajar.

3. Salinan keempat-empat/ kelima-lima dokumen akan
disemak oleh Ketua Panitia.

4. Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan oleh
pihak sekolah. Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah (PS)
untuk PBD hendaklah direkodkan di dalam RPH.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 9

5. Semua guru mestilah menyediakan Rancangan
Pengajaran sebelum masuk ke kelas. Oleh itu Rekod
Rancangan Mengajar mestilah lengkap dan kemas kini
sebelum PdPc mengikut SPK MS ISO 9001:2008 PK06.

6. Semua guru hendaklah menghabiskan sukatan
pelajaran mengikut ketetapan yang berikut:

Tingkatan 1 dan 2 - 30 September

Tingkatan 3 - 31 Julai

Tingkatan 4 - 15 September

Tingkatan 5 - 31 Julai

6.2 Penyelarasan Format Penulisan Rancangan Pelajaran
Harian

Format Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
hendaklah selaras bagi semua warga sekolah dan
disesuaikan mengikut mata pelajaran masing-masing.
Rujuk Lampiran 1 untuk format penulisan RPH.

7.0 SISTEM FAIL

7.1 Penyataan Ketetapan

1. Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh
Setiausaha Kurikulum.

2. Semua fail panitia diletakkan di Bilik Kurikulum dan
mudah diakses di bawah seliaan Guru Kanan Mata
Pelajaran dan Setiausaha Kurikulum.

3. Rujuk Lampiran 2 untuk senarai fail panitia.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 10

8.0 PAKEJ MATA PELAJARAN
8.1 Penyataan Ketetapan

1. Menengah rendah:

Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata
Teras elektif Pelajaran

Wajib

1. Bahasa Melayu 1. Pendidikan Pendidikan
2. Bahasa Inggeris Seni @ Muzik Jasmani dan
3. Sains 2. Asas Sains Kesihatan
4. Matematik Komputer
5. Pendidikan Islam @ Reka Bentuk
6. Sejarah Teknologi
7. Geografi

2. Menengah Atas Mata Pelajaran Mata
elektif Pelajaran
Mata Pelajaran
Teras STEM Wajib
1. Fizik
1. Bahasa Melayu 2. Kimia Pendidikan
2. Bahasa Inggeris 3. Biologi Jasmani dan
3. Matematik 4. Matematik Kesihatan
4. Pendidikan Islam Tambahan
5. Sejarah
Kemanusiaan
dan Sastera
Iktisas
5. Pengajian
Perakaunan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 11

3. Pendidikan Sivik

1. Pendidikan Sivik bertujuan melahirkan warganegara
yang mengetahui hak, bertanggungjawab dan berakhlak
mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan
masyarakat, negara dan global dengan berfokus
kepada literasi sivik dan amali sivik. Pendidikan sivik ini
dilaksana dan diperkasakan secara bersepadu serta
holistik melalui perhimpunan sekolah, kurikulum,
kokurikulum dan pelbagai aktviti atau program sekolah.

2. Pendidikan Sivik hendaklah diajar secara bersepadu
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,
Pendidikan Islam dan Sejarah seperti mana surat siaran
KPM Bil. 7/2019.

3. Panduan serta bahan sokongan

pelaksanaan Pendidikan Sivik boleh dimuat turun

menerusi pautan laman web yang disediakan

http://bpk.moe.gov.my/index.php/inisiatif-

kpm/pendidikan-sivik

9.0 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

9.1 Penyataan Ketetapan

1. Pembelajaran dan pengajaran mesti dilaksanakan
sepenuhnya menggunakan Bahasa Melayu menjelang
Tahun 2021 (Dasar MBMMBI). Walaubagaimana pun
Matapelajaran Sains dan Matematik perlu
menggunakan Bahasa Inggeris kerana sekolah ini
memilih Dual Language Programme (DLP) di dalam
PdPc.

2. Menyediakan kemudahan Pembelajaran dan
pengajaran yang cukup dan berkualiti selaras dengan
perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) atau (ICT)

3. Menekankan kemahiran mengaplikasi ICT bagi
menghasilkan pelajar yang berkemahiran dalam ICT.
Oleh itu penggunaan peralatan ICT menjadi keutamaan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 12

di dalam menyokong Pembelajaran dan pengajaran di
dalam bilik darjah.

4. Pembelajaran berasaskan e-learning dengan
menggunakan teknologi multimedia interaktif dan
pembelajaran berasaskan iTunesU dan Google
Classroom akan diperluaskan.

5. Pelbagai kaedah Pembelajaran dan pengajaran
dilaksanakan untuk menarik minat dan seterusnya
meningkatkan penguasaan murid dalam pembelajaran.

6. Memastikan penguasaan ’basic fact and information’
dalam setiap topik dikuasai oleh pelajar dengan
menggunakan teknik-teknik mengingat yang kreatif (i-
Think) supaya tidak membebankan dan membosankan
pelajar untuk belajar sebelum beredar ke topik
selanjutnya.

7. Meningkatkan penguasaan dan penekanan kepada
kemahiran generik, kemahiran berfikir kritis dan kreatif
serta KBAT semasa proses Pembelajaran dan
pengajaran (Amalan kepada Slogan Q - Quality
Teaching Quality Learning)

8. Menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi
dan teknik (seperti pendekatan masteri, pendekatan
penilaian kendiri menggunakan graf prestasi dan
pembelajaran contextual) di dalam proses pembelajaran
dan pengajaran bagi meningkatkan ketrampilan guru
dan seterusnya ketrampilan murid dan pada masa yang
sama meningkatkan prestasi pencapaian peperiksaan
awam. Hal Ini adalah kerana pengajaran yang berkualiti
akan menghasilkan pembelajaran yang berkualiti.

9. Penggunaan kumpulan pembelajaran koperatif,
’cooperative learning structures’ dan ‘workshops’
mestilah diperluaskan dalam kalangan guru dan murid
dengan itu kerjasama antara murid dan guru dapat
dipertingkat seterusnya tanggungjawab untuk belajar
dapat dipindahkan kepada pelajar.

10.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 13

11. Guru mata pelajaran dan pentadbir perlu membuat
penilaian impak bagi mengenal pasti proses
keberkesanannya berdasarkan SKPMg2

12. Proses Pembelajaran dan pengajaran yang berkesan
mestilah menggabungkan ’content skill, language skill,
ICT skill & pedagogy skill’. Oleh itu setiap orang guru
mestilah berusaha meningkatkan keterampilan diri
dengan meningkatkan kemahiran-kemahiran di atas
secara berterusan

13. Guru mata pelajaran, ketua panitia dan Guru Kanan
Mata Pelajaran mestilah sentiasa memantau prestasi
pencapaian mata pelajaran setiap orang pelajar seperti
yang telah ditetapkan oleh sekolah dan berusaha
membuat tindakan susulan untuk mencapai sasaran
tersebut. Oleh itu pengurusan ’Headcount Mata
pelajaran’, GROW dan Graf Prestasi mestilah menjadi
amalan dan kelaziman bagi setiap orang guru.

14. PdPc di luar bilik darjah adalah digalakkan mengikut
kesesuaian.

15. Proses PdPc di dalam kelas juga mesti memantapkan
budaya membaca, belajar cara belajar, penggunaan
pelbagai sumber pendidikan dan penerapan budaya
cintakan ilmu.

16. Guru digalakkan menggunakan teknik penyoalan KBAT.

17. Ketua Panitia mestilah menetapkan Peraturan
Penggunaan Bilik Khas selaras dengan program 3K
supaya dapat digunakan secara optimum.

18. Murid boleh menilai PdPc guru untuk membantu
sekolah meningkatkan kualiti PdPc sebagaimana yang
disarankan oleh SPSK MS ISO 9001:2008 PK/13
(Pengurusan Maklum balas Pelanggan).

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 14

10. BUKU TEKS, BUKU KERJA, LAPORAN PBD, MODUL
PEMBELAJARAN, LAPORAN AMALI DAN PKS

10.1 Penyataan Ketetapan

1. Buku teks mestilah sentiasa digunakan oleh guru dan
pelajar bagi mendedahkan konsep-konsep dalam mata
pelajaran. Maklumat dan pengetahuan asas di dalam
topik-topik hendaklah ditegaskan kepada pelajar.

2. Modul Pembelajaran dibenarkan penggunaannya
dengan syarat TIDAK MENGGANTIKAN BUKU TEKS
dan mematuhi SPI Bil 10 /1993 bertarikh 27 Disember
1993. (PEKELILING TAHUN 2000 UNTUK SEKOLAH
RENDAH)

3. Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) hendaklah
dilaksanakan semasa PdPc Mata Pelajaran Fizik,
Biologi, Kimia dan Sains Tambahan selaras Surat
Siaran Lembaga Peperiksaan 2018 yang sama maksud
dengan SPI Bil 7/1989 bertarikh 31 Mei 1989.

4. Guru mestilah memberi latihan bertulis secukupnya di
dalam kelas ataupun sebagai kerja rumah untuk tujuan
pengukuhan PdPc. Latihan murid hendaklah disemak
dan memastikan murid membuat pembetulan.

5. Guru mata pelajaran hendaklah melaksanakan
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi setiap topik
pembelajaran dan dipantau oleh Ketua Panitia. Buku
Panduan dan bahan sokongan boleh di muat turun dari
laman sesawang http://bpk.moe.gov.my

11. BUKU LATIHAN PELAJAR

11.1 Penyataan Ketetapan

1. Latihan pelajar adalah penting bagi memastikan
pengukuhan konsep dan proses pengkayaan dalam
topik-topik yang diajar.

2.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 15

3. Jumlah latihan minimum mata pelajaran mengikut
bidang hendaklah diputuskan dan diterima di dalam

mesyuarat panitia berdasarkan keperluan di dalam
sukatan pelajaran mata pelajaran masing-masing.

4. Latihan minimum ini mestilah menepati aras kesukaran
rendah, sederhana, dan tinggi. Borang semakan Buku
latihan pelajar boleh menggunakan borang pada
Lampiran 5.

12. PENTAKSIRAN

12.1 Penyataan Ketetapan

1. Semua urusan pentaksiran yang dijalankan menepati
prinsip kesamarataan ekuiti murid dalam pendidikan.

2. Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah
dilaksanakan berlandaskan pentaksiran berpusat serta
penekanan kepada penilaian formatif dan sumatif.

3. Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman
dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme
yang telah ditetapkan seperti dalam Lampiran 3.

4. ketua Panitia dipertanggungjawabkan untuk
menguruskan semua data yang berkaitan dengan
peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan
meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.

5. Guru mata pelajaran bertanggungjawab memasukkan
markah murid ke dalam Sistem Analisis Peperiksaan
sekolah (SAPS), Sistem offline PPPM dan Sistem
headcount dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Semua markah murid hendaklah dimasukkan dalam
Buku Rekod Mengajar.

6. Pentaksiran Tingkatan 1 hingga 3 hendaklah
dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme
yang telah ditetapkan oleh KPM

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 16

13. JADUAL WAKTU MENGAJAR DAN JADUAL WAKTU
GANTI

13.1 Penyataan Ketetapan

1. Jumlah waktu mengajar setiap mata pelajaran adalah
mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996 dan
Pekeliling Bil. 3/2007.

2. Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan
mengikut keperluan sekolah dengan persetujuan
mesyuarat kurikulum

3. Pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberi kepada
guru opsyen dan kepakaran guru (pemeriksa kertas
peperiksaan awam, Penggubal seoalan peperiksaan
awam dan Guru Cemerlang)

4. Tiada agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah
dilakukan untuk Tingkatan 1 – 4. Hanya satu kelas elit
dilaksanaknkan untuk Tingkatan 5 bagi melonjakan
Kecemerlangan yang berterusan di SESMA.

5. Jumlah waktu pengajaran hendaklah mematuhi SPI
bil10/2019 bertarikh 7 November 2019

6. Jadual waktu mengajar yang tidak dipenuhi kerana guru
bercuti sakit /bercuti rehat /menjalankan tugas rasmi di
luar sekolah akan diisi dengan Jadual Waktu Ganti.
Guru yang bercuti mestilah menyediakan bahan
Pembelajaran menggunakan iTunesU atau Modul Kelas
Ganti yang akan digunakan oleh murid semasa Jadual
Waktu Ganti tersebut.

7. Tugasan dalam Modul Kelas Ganti hendaklah disemak
oleh guru mata pelajaran dan pencapaian dimaklumkan
kepada pelajar untuk tindakan susulan.

8. Jadual waktu mengajar dan Jadual waktu ganti akan
diurus dan disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu
Sekolah.

9. Jadual Waktu penggunaan Bilik-Bilik khas mestilah
disediakan oleh setiausaha bilik khas. Satu salinan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 17

jadual yang lengkap hendaklah diserahkan kepada
pentadbir sekolah.

10. Pusat Sumber Sekolah hendaklah dimanfaatkan untuk
menyokong proses PdPc.

11. Berikut adalah jadual waktu pembelajaran di SM Sains
Sultan Mahmud.

12. Jadual waktu di bulan puasa akan dipendekkan 5 minit
bagi setiap masa pembelajaran (tertakluk kepada surat
siaran KPM/JPN/PPD).

Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran di SESMA

Jadual PdPc SESMA

Waktu Masa Waktu Masa
1 7.30 – 8.00 12 1.00 – 1.30
2 8.00 – 8.30 13 1.30 – 2.15
3 8.30 – 9.00 14 2.15 – 2.45
4 9.00 – 9.30 15 2.45 – 3.15
5 9.30 – 10.00 16 3.15 – 3.45
6 10.00 – 10.30 17 3.45 – 4.14
7 10.30 – 11.00
8 11.00 – 11.30
9 11.30 – 12.00
10 12.00 – 12.30
11 12.30 – 1.00

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 18

14. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

14.1 Penyataan Ketetapan

1. Semua program kecemerlangan akademik yang
dirancang oleh JKS hendaklah berdasarkan kepada 6
aspirasi murid yang terdapat dalam PPPM.

2. Program kecemerlangan akademik yang dirancang
hendaklah relevan dengan isu dan permasalahan murid
yang telah dikenal pasti (Menggunakan Headcount,
GROW)

3. Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki
menyediakan kertas cadangan yang relevan dan
membuat pelaporan pelaksanaan dan impak program
kepada Jawatankuasa.

4. Penglibatan Unit HEM, Unit Kokurikulum dan Unit
Bimbingan dan Kaunseling adalah wajib bagi
penyelarasan program kecemerlangan akademik.

15. PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

15.1 Penyataan Ketetapan

Setiap guru akan dicerap dua kali setahun menggunakan
instrumen Standard 4 SKPMg2 kecuali guru yang perlu
diberi pencerapan susulan. Aspek yang dicerap adalah:

i. Aspek 4.1 Guru Sebagai Perancang
Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan
kesediaan dan persediaan rapi dalam melaksanakan
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (Pdpc).

Guru Merancang Pelaksanaan Pdpc secara
profesional dan sistematik
Menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran,
menyediakan sumber pendidikan, menetapkan bilik /
ruang sebagai tempat pembelajaran secara spesifik,

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 19

mengikut keupayaan murid, peruntukan masa dan
arahan yang berkuat kuasa
ii. Aspek 4.2 Guru Sebagai Pengawal

Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan pdpc
untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran
mengikut perancangan
Guru mengawal proses pembelajaran secara
terancang
Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta
memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan
menepati objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid
dan secara berterusan dalam pdp
Guru mengawal suasana pembelajaran secara
profesional dan terancang
Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun
atur kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang menyeronokkan secara berhemah,
mengikut kesesuaian dan keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.

iii. Aspek 4.3 Guru Sebagai Pembimbing
Guru bertindak sebagai pembimbing untuk
membolehkan murid menguasai pengetahuan,
kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif
pelajaran
Guru membimbing murid secara profesional dan
terancang
Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan
kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah serta menggunakan sumber
pendidikan, dan mengabung isi pelajaran dengan
kemahiran / mata pelajaran lain mengikut keperluan dan
keupayaan murid dengan betul, tepat secara berhemah
dan bersungguh-sungguh.

iv. Aspek 4.4 Guru Sebagai Pendorong
Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan
motivasi murid dalam pembelajaran
Guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara terancang

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 20

Merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif,
mengemukakan soalan yang menjuru kepada pemikiran
kritis dan kreatif dan membuat keputusan atau
menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid
memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi
pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran
secara kendiri berdasarkan objektif pelajara, mengikut
keupayaan murid dan secara berterusan
Guru mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara terancang
Memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan
serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah,
menyeluruh dan berterusan.

v. Aspek 4.5 Guru Sebagai Penilai
Guru sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan
murid
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan
terancang
Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan
aktiviti pemulihan dan pengayaan, membuat refleksi serta
menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran,
mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat
kuasa, secara menyeluruh dan berterusan.

vi. Murid Sebagai Pembelajar Aktif

i. Jawatankuasa Penyeliaan dan Pemantauan hendaklah
menyediakan jadual pencerapan melibatkan barisan
pentadbir, ketua panitia, GC dan rakan sejawat.

ii. Pencerapan hendaklah dilakukan secara profesional
dan memberi bimbingan secara individu untuk
penambahbaikkan.

iii. Pengurusan panitia dan program/dokumen berkaitan
perlu dipantau oleh pentadbir dari semasa ke semasa.

iv. Mekanisma dan proses kerja penyeliaan buku kerja,
modul, buku latihan dan hasil kerja murid ditetapkan
oleh Jawatankuasa dan rekod penyeliaan hendaklah
dilengkapkan.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 21

v. Jawatankuasa Penyeliaan dan pemantauan perlu
membuat laporan lengkap pada pertengahan dan akhir
tahun untuk dibincangkan dalam Mesyuarat kurikulum
Sekolah dan mesyuarat panitia untuk tindakan
penambahbaikan.

16. PERKEMBANGAN PROFESIONALISME STAF

16.1 Penyataan Ketetapan

1. Semua guru ataupun staf sokongan digalakkan
berusaha sentiasa memajukan dan meningkatkan
profesionalisme bagi memupuk budaya kerja cemerlang
.

2. Semua guru yang menghadiri kursus-kursus yang
dianjurkan oleh bahagian-bahagian KPM perlu
menyediakan minit curai untuk tindakan seterusnya.
Guru yang telah menghadiri kursus hendaklah
mengadakan kursus dalaman atau sekurang-kurangnya
memberi taklimat mengikut keperluan.

3. GKMP/ Ketua Panitia hendaklah memastikan guru yang
mengajar mata pelajaran bukan opsyen diberi
bimbingan sewajarnya berkaitan subjek berkenaan.

4. Semua guru hendaklah menghadiri 7 hari latihan dalam
perkhidmatan (LADAP) dalam setahun.

17. PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.

Aspek-aspek pengurusan dan pentadbiran PSS melibatkan
aspek-aspek berikut:

1. PENTADBIRAN PSS
1.1 Penubuhan JK PSS
1.2 Penubuhan JK Kerja PSS
1.3 Perlantikan Pembantu Perkeranian
1.4 Penentuan dan pembahagian bidang tugas.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 22

2. BIDANG KUASA DAN SENARAI TUGAS
JAWATANKUASA INDUK
2.1 Menentukan keputusan dan dasar-dasar penting
dalam pengurusan PSS.
2.2 Menentukan polisi dan objektif Pusat Sumber Sekolah.
2.3 Meluluskan Program-program media yang
dicadangkan oleh Ketua-ketua Bidang/Ketua Panitia
dan Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah.
2.4 Menentukan sumber-sumber kewangan dan cara
perbelanjaannya.
2.5 Pengagihan penyelarasan peruntukan pembelian-
pembelian bahan.
2.6 Menyediakan garis panduan belanja dan mengurus.
2.7 Merangka strategi pengembangan Pusat Sumber
Sekolah / aktiviti Pusat Sumber Sekolah.
2.8 Mengkaji dan menilai perkhidmatan yang diberikan
untuk mengetahui keberkesananya.

3. PENGOPERASIAN
3.1 Menggubal polisi pelaksanaan dan penggunaan PSS
3.2 Merancang bajet PSS
3.3 Menentukan Peraturan dan Panduan PSS (untuk guru
dan murid)
3.4 Menentukan sistem dan peraturan pinjaman bahan

4. RANCANGAN PERKHIDMATAN PSS

4.1 Perkembangan kemudahan fizikal
4.2 Pembinaan koleksi
4.3 Pengelolaan bahan
4.4 Perancangan promosi/seranta
4.5 Perancangan aktiviti
4.6 Rekod penggunaan bahan, alatan dan kemudahan
4.7 Penilaian pengurusan dan penggunaan PSS
4.8 Penghasilan bahan P&P

5. LATIHAN DAN BENGKEL

5.1 Memfail keratan akhbar
5.2 Penyusunan bahan
5.3 Proses teknik bahan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 23

5.4 Mengurus pinjaman di kaunter
5.5 Menjilid
5.6 Fail tegak Mengemas, membersih dan menceria PSS
5.7 Memperbaiki buku
5.8 Mengendali pondok ilmu / Sudut Aktiviti
5.9 Siaran radio sekolah

6. KEMUDAHAN FIZIKAL DAN KECERIAAN

6.1 Susun atur bahan dan alatan
6.2 Pengubahsuaian susun atur ruang dan perabot
6.3 Panduan dan label tunjuk arah
6.4 Pameran peraturan dan panduan
6.5 Poster, carta dan gambar-gambar di tempat yang

sesuai.

7. ORIENTASI PSS
7.1 Jenis-jenis perkhidmatan
7.2 Peraturan dan panduan PSS
7.3 Bahan dan penggunaan mengikut keperluan
7.4 Kad ahli dan kegunaan
7.5Mendapatkan profil pelajar bagi tujuan perolehan
bahan mengikut minat dan keperluan pelajar.

8. REKOD-REKOD PSS
8.1 Perlu disimpan dan dikemas kinikanPerolehan bahan
8.2 Pinjaman bahan
8.3 Penggunaan bahan/alatan
8.4 Koleksi bahan
8.5 Bajet
8.6 Akhbar, majalah, pembacaan

9. LAWATAN DAN CERAMAH
9.1 Perpustakaan Awam
9.2 PSS Abad Ke-21
9.3 Pesta buku
9.4 Syarikat-syarikat percetakan buku, akhbar, majalah

10. PROMOSI DAN GALAK GUNA PSS
10.1 Pameran bahan
10.2 Ceramah buku

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 24

10.3 Pertandingan
10.4 Pameran poster-poster
10.5 Sesi bercerita, lakonan, nyanyian
10.6 Membuat projek seperti model, carta dll

11. PENYEMAKAN STOK, PENILAIAN DAN LAPORAN
TAHUNAN PSS
11.1 Penyemakan Stok
– hilang
– rosak
– tidak sesuai
– tidak diguna langsung
– tidak kemaskini
11.2 Penilaian
– Kajian
– Bidang dan skop
– Kaedah dan data
– Analisis dan laporan
11.3 Laporan tahunan PSS

18. PENGURUSAN ICT SEKOLAH

Aspek-aspek pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan
aspek-aspek berikut:

1. Pengurusan makmal komputer
1.1 Fail pengurusan ICT
1.2 Pengurusan peralatan ICT dan rangkaian makmal
komputer
1.3 Fizikal dan kemudahan makmal komputer
1.4 Kebersihan dan kekemasan makmal komputer
1.5 Rekod penggunaan / aktiviti harian ICT

2. Teknikal ICT sekolah
2.1 Pemeriksaan peralatan ICT
2.2 Kestabilan dan kekemasan set rangkaian.
2.3 Penyenggaraan peralatan ICT
2.4 Khidmat bantu
2.5 Aduan STS/ ICT

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 25

3. Pembestarian Sekolah
4.1 Sistem pengurusan sekolah
4.2 SSQS
4.3 Briged bestari dan program tambahan
4.4 Aduan SPS / ICT

4. Capaian Internet / MetroE ™
4.1 ItunesU
4.2 Makmal Komputer / My Digital Hub / Makmal Bestari
4.3 Aduan Kerosakan ICT / capaian
4.4 Informasi umum daripada KPM/BTP/SBP/PKG/sekolah

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 26

LAMPIRAN 1

SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU

PENYELARASAN FORMAT PENULISAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN

TARIKH Contoh: 26/26
MASA
MATA PELAJARAN Di akhir pembelajaran, murid akan:
KELAS
KEHADIRAN MURID Menghuraikan... Tingkah laku yang
TEMA / TAJUK / boleh diukur
Menyenaraikan...
OBJEKTIF Memberi pendapat …
PEMBELAJARAN Menyatakan …

AKTIVITI PdPc CONTOH:
1. Pendahuluan
ELEMEN MERENTAS 2. Penerangan mengenai tajuk
KURIKULUM / 3. Murid melakukan gerak kerja kumpulan
PENGISIAN 4. Pembentangan hasil kerja kumpulan dan soal
KURIKULUM/
KEMAHIRAN NILAI jawab
TAMBAH 5. Penilaian
BAHAN BANTU
BELAJAR Contoh:
AKTIVITI PENGUKUHAN Kreativiti & Inovasi, keusahawanan, Bahasa, sains dan
/ PENTAKSIRAN PdPc teknologi, pendidikan alam sekitar, nilai murni

REFLEKSI Contoh: LCD, helaian bercetak, carta, model, buku
rujukan dsbgnya
Catatan Contoh:
Melabel nama banjaran dalam peta
Untuk Pentaksiran Sekolah (PS) PBD, sila gunakan
panduan yang diberi dalam PPPM
Nyatakan bilangan murid yang capai dan tidak capai
serta tindakan susulan
Contoh:
30/36 murid dapat menghuraikan / menyatakan/
membanding beza / memberi pendapat (dan
sebagainya) mengenai ……….
6 murid yang belum menguasai perlu dibimbing
semasa PdPc berikutnya

PdPc tidak dapat dijalankan kerana cuti sakit

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 27

ii. PENYELARASAN FORMAT PENULISAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN SEWAKTU PEPERIKSAAN / UJIAN

TARIKH Contoh : 28/28
MASA
MATA PELAJARAN
KELAS

KEHADIRAN MURID

AKTIVITI PdPc Contoh:
Mengawas Peperiksaan (Sila nyatakan mata
pelajaran dan tempoh peperiksaan berjalan bagi
mata pelajaran yang berkenaan)

Catatan:
• Format di atas adalah asas yang perlu ada mengikut SPI bil 3/1999 dan

cadangan dari pihak JNJK.
• Guru-guru boleh membuat penambahan mengikut kesesuaian mata

pelajaran masing-masing setelah dibincangkan di peringkat panitia.
• Penulisan dan sebarang tambahan yang dilakukan hendaklah selaras

bagi setiap guru dalam panitia masing-masing.

• Sekiranya ada aktiviti di jalankan di sekolah, RPH perlu ditulis seperti
biasa tetapi di bahagian catatan sila nyatakan : “PdPc tidak
dilaksanakan kerana aktiviti …”

• Sekiranya guru cuti sakit atau CRK secara tiba-tiba, RPH perlu ditulis
seperti biasa pada hari guru berkenaan cuti sakit / CRK dan tulis di
bahagian catatan (bukan refleksi) – “PdPc tidak dilaksanakan kerana
CUTI SAKIT / CRK”.

• Sekiranya guru cuti sakit berpanjangan/ cuti bersalin/ kursus jangka
panjang/ cuti haji/ cuti tanpa gaji, sila buat catatan seperti yang berikut:

“Cuti sakit berpanjangan/ cuti bersalin/ kursus jangka panjang/ cuti
haji/ cuti tanpa gaji dari ………………………….. hingga
………………………..
PdPc diambil alih oleh ……………………………………………………
(sekiranya ada guru ganti)

• Guru yang mendapat relief perlu melampirkan slip relief dan mencatat

aktiviti yang dijalankan dalam Buku Rekod Mengajar.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 28

iii. CARA PENULISAN RPH SEWAKTU ULANGKAJI

REKOD KERJA HARIAN

TARIKH

MASA

MATA PELAJARAN

KELAS

KEHADIRAN Contoh : 25/25

MURID

OBJEKTIF i.Murid boleh merangka soalan peperiksaan

ii. Murid boleh menjawab 50% soalan objektif

AKTIVITI PdPc Contoh:
Refleksi a.Membaca dan menghafal- Nota peta minda
b.Mengingat dan mencatat maklumat yang dibaca
c.Bengkel –merangka jawapan-soalan percubaan
negeri lain
d.Perbincangan dan klinikal

5/25 murid tidak dapat menjawab 50% soalan objektif
yang diberi

iv. CARA PENULISAN RPH SEWAKTU KELAS RELIEF
Sertakan slip relief yang telah dilengkapkan

v. CARA PENULISAN RPH SEWAKTU PROGRAM SEKOLAH

MENGIKUT TAKWIM

TARIKH SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
MASA
MATA PELAJARAN i) Pegawai Sukan
KELAS ii) Pembantu Pencatat masa
KEHADIRAN MURID
AKTIVITI PdPc

vi. CARA PENULISAN RPH BAGI GURU YANG JADUALNYA
TIADA PDPC PADA HARI TERTENTU
Menulis aktiviti :
a. Menyediakan bahan PdPc/BBM/lembaran kerja
b. Menyediakan soalan ujian / peperiksaan /latih tubi
/modul
c. Memeriksa buku latihan/ nota /tugasan / buku kerja /
ujian peperiksaan
d. Menjalani sesi klinikal / pengukuhan /pengayaan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 29

LAMPIRAN 2
SPSK PK 01/1

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA: ………………………………………………

*Bil. Jenis Fail Perkara Kandungan Fail

1. Fail Putih/ 1. Fail Transaksi i) Surat Arahan /

Fail Terbuka (Ditulis nama Pekeliling

(AM 435- Panitia Mata ii) Surat panggilan
Pin.1/80) Pelajaran) Mesyuarat

iii) Minit Mesyuarat

Contoh: No Fail: iv) Maklum balas minit

600-4/1/2 mesyuarat

Panitia Bahasa v) Anggaran perbelanjaan
Melayu <taip tahunan
nama sekolah>
vi) LADAP
vii) SKPMg2 – Panitia MP

2. Fail Kulit 2. Fail i) Pelan strategik, taktikal

Keras/ Doket Perancangan & dan operasi

Catatan: Laporan Jangka ii) modul pembelajaran /

Kandungan Panjang Latihan

fail iii) Kajian Tindakan

mengandungi iv) Laporan Projek,

dokumen- Program dan aktiviti

dokumen 3. Fail Profil Ahli v) Senarai sumber /
sokongan / Guru bahan rujukan
yang boleh
disimpan vi) Semakan buku latihan /
dalam fail nota murid
keras yang
sama i) Biodata guru
dengan ii) Jadual Waktu individu
mengguna ii) JadualWaktu
pembahagi
(separator) penggunaan bilik khas /
makmal / PSS
iv) Kursus yang dihadiri
oleh ahli dan pencerapan

4. Fail Kurikulum i) DSKP
ii) Huraian Sukatan

Pelajaran
iii) Rancangan Pengajaran

Tahunan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 30

5. Fail Penilaian i) Contoh kertas soalan
/ ujian / peperiksaan &
Pentaksiran Skema

6. Fail Prestasi / ii) Analisis Ujian /
Pencapaian Peperiksaan Awam
Murid
iii) Rekod Penilaian
Pentaksiran
iv) Standard Prestasi
mengikut Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan.

i) Analisis Peperiksaan
Awam
a) PT3
b) SPM

ii) Analisis Pencapaian
Akademik Murid
Peperiksaan Dalaman

iii) Head Count

iv) Pentaksiran Bilik Darjah
a) Fail Perkembangan
Murid
b) Showcase

*Catatan: Bilangan folder bergantung kepada keperluan
sekolah

No. Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
Keluaran 01 MAC 2020 01 01 NOVEMBER 2020

03

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 31

SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MAHMUD
21300 KUALA NERUS TERENGGANU

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN
FAIL PANITIA 2020

Mata Pelajaran : ___________________________
Nama Ketua Panitia : _______________________

BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

1 PENGURUSAN PANITIA
1.1 Surat Arahan / SPI
1.2 Surat Pekeliling Mesyuarat (4 Kali)
1.3 Minit Mesyuarat Paniti

2 PERANCANGAN DAN PELAPORAN
2.1 Perancangan Strategik Panitia 2018-2020
2.2 Pelan Taktikal
2.3 Pelan operasi
2.4 Anggaran Belanjawan
2.5 Kajian Tindakan / PLC / Amalan Baik
2.6 Dokumentasi

3 SUKATAN MATA PELAJARAN TERKINI
3.1 DSKP
3.2 Rancangan Pengajaran Tahunan

4 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
4.1 Analisis Peperiksaan Awam dan Post
Mortem
4.1.1 PT3
4.1.2 SPM
4.2 Analisis Peperiksaan Dalaman dan Post
Mortem
4.2.1 TOV
4.2.2 PPT
4.2.3 PAT
4.3 KPI / Sasaran Mata Pelajaran
4.4 Borang Instrumen Pemantauan Fail Panitia

(Tandatangan) (Tandatangan)
Nama Ketua Panitia: Nama Pemantau :
Tarikh :___________ Tarikh : ________

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 32

LAMPIRAN 3

ARAHAN DAN PANDUAN PENTAKSIRAN DALAMAN UNTUK
RUJUKAN GURU

A. JENIS PENTAKSIRAN
1. Bagi kelas tingkatan satu, dua dan empat, jenis pentaksiran yang

diadakan adalah:
• Ujian Topikal 1 (Dijalankan dalam kelas PdPc)
• Peperiksaan Pertengahan Tahun
• Peperiksaan Akhir Tahun
2. Bagi kelas tingkatan 3 dan 5, jenis peperiksaan yang akan
diadakan adalah:
• Ujian TOV (Dijalankan dalam kelas PdPc)
• Peperiksaan Pertengahan Tahun
• Peperiksaan Percubaan SPM / PT3

B. PERANAN KETUA PANITIA

1. Menyenaraikan penyedia soalan bagi setiap ujian dan peperiksaan
untuk sepanjang tahun. Satu Salinan hendaklah diserahkan
kepada Setiausaha Peperiksaan Dalaman.

2. Sebarang perubahan penyedia soalan hendaklah
dimaklumkan kepada Setiausaha Peperiksaan.

3. Laporkan kepada Setiausaha Peperiksaan sekiranya terdapat guru
yang tidak menyiapkan soalan mengikut tarikh yang ditetapkan.

4. Menyerahkan bungkusan jawapan kepada guru yang cuti
bersalin/sakit berpanjangan untuk disemak (atas budi bicara
pentadbir sekolah).

5. Mengagihkan jadual spesifikasi ujian (JSU) kepada penyedia
soalan.

6. Memastikan guru penyedia soalan menghantar JSU bersama-
sama soalan untuk disemak dan menyimpan JSU tersebut di dalam
fail panitia. Satu Salinan hendaklah dihantar kepada Setiausaha
Peperiksaan.

7. Menyemak kertas soalan dari aspek ejaan, format soalan,
kandungan soalan menepati HSP dan tempoh masa yang betul.

8. Menyerahkan kertas soalan kepada GKMP untuk pengesahan.
9.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 33

10. Menghantar kertas soalan yang telah disemak dan disahkan
kepada Penolong Kanan Pentadbiran.

C. PENYEDIA SOALAN

1. Soalan hendaklah disediakan mengikut tarikh akhir penghantaran
seperti yang telah ditetapkan. Sebaik-baiknya, soalan disediakan
lebih awal dari tarikh akhir yang telah ditetapkan.

2. Soalan mesti ditaip dengan teliti dan kemas menggunakan jenis
tulisan Arial bersaiz 11 bagi ujian 1 dan 2; Times New Roman
bersaiz 12 bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan
percubaan SPM; dan Arial bersaiz 12 bagi pentaksiran PT3.

3. Format muka depan bagi peperiksaan TOV, Topikal,
pertengahan tahun, akhir tahun dan percubaan adalah mengikut
format peperiksaan sebenar PT3 / SPM.

4. Soalan objektif hendaklah ditaip dalam bentuk 2 column.

5. Tidak dibenarkan menyediakan soalan dengan menampal kecuali
gambar rajah. Sebaik-baiknya, penyedia soalan mengimbas (scan)
gambar rajah yang ingin disertakan dalam soalan.

6. Soalan hendaklah disemak oleh guru mata pelajaran yang mengajar
di tingkatan yang sama. Semak soalan yang disediakan dengan teliti
untuk mengelakkan kesilapan semasa peperiksaan.

7. Soalan yang telah disemak hendaklah disahkan oleh pihak
GKMP/PK.

8. Pastikan setiap soalan mempunyai jawapan yang tepat. Soalan
yang disediakan mestilah mengikut standard PT3 dan SPM.

9. Di muka hadapan soalan, hendaklah disertakan item yang berikut:

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

………………………… ……………………… …………………………
(Guru Penyedia soalan) (Ketua Panitia) (GKMP / PKP)

12. Soalan yang dibuat mestilah berdasarkan jadual spesifikasi ujian.
Soalan yang disediakan mestilah pada kadar yang berikut:

50% tahap mudah; 30% tahap sederhana; 20% tahap
tinggi

*Tertakluk kepada pindaan semasa.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 34

16. Mengisi JSU sebelum menyediakan soalan dan menghantar JSU
berserta skema jawapan kepada Ketua Panitia/guru mata pelajaran
bersama-sama kertas soalan untuk disemak.

16. Menyediakan skema pemarkahan yang lengkap untuk guru-guru
yang lain dan menyerahkan kepada guru pemeriksa sebaik sahaja
peperiksaan tamat.

17. Mengisi Borang Pesanan Cetakan dan serahkan borang cetakan
berserta soalan kepada GKMP untuk semakan dan cetakan.

18. Uruskan kertas soalan dengan teliti untuk memastikan kertas
soalan yang dibungkus adalah betul dan bilangan soalan
mencukupi.

19. Mengisi Lampiran Peperiksaan seperti di bawah dan
menyerahkan bungkusan soalan kepada Setiausaha Peperiksaan
untuk disimpan sehingga hari peperiksaan mengikut tarikh yang
telah ditetapkan.

20. Menyerahkan 2 salinan soalan beserta jawapan kepada
Setiausaha Peperiksaan untuk Bank Soalan, dan 1 salinan
kepada Ketua Panitia.

21. Guru Penyedia soalan perlu meronda kelas selepas 10 minit
peperiksaan berjalan untuk memastikan kertas soalan mencukupi.

D. GURU PENGAWAS PEPERIKSAAN

1. Guru pengawas hendaklah berada di kelas atau dewan
peperiksaan mengikut jadual waktu PdPc masing-masing, bukan
mengikut waktu peperiksaan dimulakan. Guru pengawas
hendaklah berada di kelas walaupun waktu peperiksaan masih
lambat untuk dimulakan. Mulakan peperiksaan tepat pada
waktunya dan memastikan kelas bersih sebelum peperiksaan
dimulakan.

2. Bacakan Peraturan Peperiksaan pada hari pertama peperiksaan
dimulakan dan ingatkan murid supaya menggunakan pensel 2B
untuk menanda jawapan objektif.

3. Kutip semua kertas soalan sekiranya terdapat murid yang tidak
hadir kerana mewakili sekolah dalam aktiviti-aktiviti
kokurikulum, koakademik dan sebagainya.

4.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 35

5. Memastikan murid-murid tidak membawa bekas pensel, beg, buku
atau nota ke dalam bilik peperiksaan semasa peperiksaan
dijalankan.

6. Guru-guru yang tidak dapat hadir ke sekolah semasa tempoh
peperiksaan, sila maklumkan kepada Penolong Kanan atau
Penolong Kanan Petang atau guru yang membuat relief secepat
mungkin.

7. Guru-guru tidak dibenarkan membaca, menggunakan telefon
bimbit atau membuat kerja-kerja bertulis semasa mengawasi
peperiksaan bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar dan tiada
penyelewengan.

8. Melaporkan sebarang masalah disiplin atau kes peniruan kepada
Setiausaha Peperiksaan dan guru mata pelajaran terlibat.

9. Mengisikan bilangan calon yang hadir dan nama calon yang tidak
hadir pada Lampiran Peperiksaan.

10. Jangan kutip kertas soalan sebelum tamat waktunya kerana ini
akan menyebabkan kelas menjadi bising dan mengganggu murid-
murid yang lain.

11. Serahkan sendiri kertas jawapan kepada Setiausaha
Peperiksaan yang bertugas di Bilik Peperiksaan. Tidak dibenarkan
menyuruh murid menyerahkan kertas jawapan kepada guru
pemeriksa atau ke Bilik Peperiksaan.

E. GURU MATA PELAJARAN

1. Sila semak kertas jawapan murid dalam tempoh yang ditetapkan.
Kelewatan memberi markah akan memberi masalah kepada guru
tingkatan menyediakan Rekod Kemajuan Murid.

2. Mengisi SAPS mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

3. Membuat perubahan markah dalam SAPS jika ada secepat
mungkin.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 36

F. GURU KELAS

1. Menyediakan pelan kedudukan murid sehari sebelum peperiksaan
bermula dan menyerahkannya kepada Ketua Tingkatan.

2. Memantau guru mata pelajaran dalam mengisi markah.

3. Mengisi ruangan kehadiran dan ulasan guru.

4. Mencetak 1 salinan Lembaran Markah dan meminta semua
murid menyemak markah.

5. Memaklumkan guru mata pelajaran sekiranya terdapat
kesalahan dan meminta guru mata pelajaran membuat
pembetulan secepat mungkin. Kemudian mencetak 2 salinan
Lembaran Markah (1 salinan untuk dilekatkan dalam Buku
Rekod Mengajar dan 1 salinan diserahkan kepada Setiausaha
Peperiksaan setelah ditandatangani oleh pentadbir).

6. Mencetak Slip Pelaporan Murid dan memasukkannya ke dalam Fail
Prestasi. Slip Keputusan Murid untuk semua tingkatan perlu dibuat 1
salinan dan disimpan dalam Fail Peribadi Murid.

7. Slip Pelaporan Murid yang sudah siap hendaklah dihantar ke
pejabat mengikut tarikh yang ditetapkan untuk ditandatangan oleh
Pengetua.

8. DIWAJIBKAN menyerahkan Slip Pelaporan Murid kepada murid-
murid mengikut tarikh yang ditetapkan.

9. Laporkan kepada Setiausaha Peperiksaan sekiranya terdapat guru
mata pelajaran yang masih belum mengisi markah selepas tarikh
tutup yang ditetapkan.

10. Pada akhir tahun, serahkan semua Fail Prestasi/ Slip Pelaporan
Murid kepada kaunselor.

G. MURID

1. Semua murid wajib hadir dalam setiap peperiksaan yang dijalankan.
Murid yang tidak hadir sewaktu peperiksaan dijalankan tidak
dibenarkan menduduki peperiksaan bagi kertas yang berkenaan
kecuali ketidakhadiran kerana menghadiri aktiviti sekolah.

2. Murid yang didapati melakukan penyelewengan sewaktu peperiksaan
akan menyebabkan markah kosong (0) diberi bagi kertas yang

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 37

diseleweng. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada murid yang
terlibat mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

3. Murid yang tidak hadir bagi mana-mana kertas dianggap tidak hadir
untuk matapelajaran tersebut.

4. Sebarang perubahan tentang perkara (3) tertakluk kepada keputusan
yang ditentukan semasa Mesyuarat Pengurusan Sekolah.

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 38

LAMPIRAN 4

SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU
BORANG PENGAWASAN PEPERIKSAAN

Mata Pelajaran Kod MP
Tarikh Masa
Tingkatan Bil.Pelajar
Penggubal Pemula Kertas
Pemeriksa Pemungut Kertas

Jadual Pengawasan

Masa Nama Guru Tandatangan

Pengawas

Catatan pembetulan

Kehadiran: (Sertakan nama pelajar tidak hadir)

Bil.Pelajar hadir i.
ii.
Bil.Pelajar tidak hadir
Jumlah pelajar
Bil.Kertas jawapan

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 39

LAMPIRAN 5

SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MAHMUD
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU
+6096664214

BORANG PENGESANAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
(DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN)

NAMA GURU KELAS
MATA PELAJARAN BIL. BUKU

BIL NAMA MURID CATATAN GURU CATATAN PENTADBIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Catatan:

...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

Disemak Oleh: Tarikh : _____________
…………………………………………..
()

No Keluaran Tarikh Keluaran No Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 37

PK 06/2

SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MAHMUD
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU
+6096664214

LAPORAN SEMAKAN BUKU NOTA/LATIHAN PELAJAR
BIDAN: ___________________

NAMA GURU KELAS
MATA PELAJARAN BIL. MURID

Skala Pencapaian Buku latihan/ Lembaran kerja/buku kerja 5
1 2 34 Cemerlang

Tidak Memuaskan Kurang memuaskan Sederhana Baik

BIL ASPEK SKOR CATATAN

1. Latihan sesuai/mencukupi dari segi amaun
dan kekerapan

2. Kesesuaian latihan dengan kebolehan murid

3. Penyemakan kerja murid oleh guru dari segi
ketelitian dan kesegeraan

4. Ulasan guru spesifikasi serta membina

5 Pembetulan dibuat dan disemak dengan
segera

JUMLAH

Disemak :.................................................. Tarikh : …………………….

Diisikan dalam tiga (3) salinan. ASAL dikembalikan kepada guru berkenaan.
SALINAN 1 disimpan oleh penyemak dan SALINAN 2 disimpan oleh Panitia

No Keluaran Tarikh Keluaran No Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 38

LAMPIRAN 6

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

PERKARA KERTAS 1 (02/1) KERTAS 2 (02/2) KERTAS 1 KERTAS 2 (03/2)
Jenis (03/1) Ujian Lisan
(Mendengar)
Instrumen Ujian Bertulis Ujian Bertulis Ujian Lisan
Jenis Item (Bertutur) Objektif Aneka
Bentuk Pilihan
Tugasan Objektif Aneka Pilihan (OAP) Subjektif Respon Subjektif Objektif Pelbagai
Objektif Pelbagai Bentuk (OPB) Terhad Respons Bentuk
Bahagian/ Subjektif Respon Terhad Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respons
Bilangan Terbuka Terhad
Soalan
Individu Individu Kumpulan Individu
Jumlah Bahagian A:
Markah 20 soalan OAP sistem bahasa Bahagian A: 24 tajuk 20 soalan
Tempoh pemahaman teks Subjektif penulisan berdasarkan 8 Objektif
Ujian Bahagian B: Sebuah karangan tema Subjektif
Soalan 1: OPB sistem bahasa pendek Pilih 1 tajuk
Konstruk Soalan 2: Subjektif pemahaman Bahagian B: untuk 20 markah
petikan 3 soalan (Jawab 1 perbincangan 30 minit
Kaedah Soalan 3: Subjektif novel soalan sahaja): kumpulan
Penskoran Bahagian C: Subjektif penulisan Subjektif Kemahiran lisan-
2 soalan (Jawab 1 soalan): Sebuah karangan Mendengar dan
Subjektif pemindahan maklumat Jumlah: 2 bahagian 30 markah
Jumlah: 3 bahagian Jawab semua soalan 10 – 12 minit memahami
Jawab semua soalan bahagian A Bahagian A dan satu
dan bahagian B serta satu soalan daripada Kemahiran Dikotomus
soalan daripada bahagian C Bahagian B lisan-Bertutur Analitik
Bahagian A: 20 markah Holistik
Bahagian B: 25 markah Bahagian A: 10 M dan
Bahagian C: 15 markah Bahagian B: 30 berbincang
markah
1 jam 30 minit Dikotomus
1 jam Analitik
Pengetahuan sistem bahasa Holistik
Kemahiran membaca dan Pengetahuan sistem
memahami bahasa
Kemahiran memindahkan Kemahiran
maklumat membaca dan
Kemahiran menulis memahami
Kemahiran kreatif dan apresiasi Kemahiran
bahasa memindahkan
maklumat
Dikotomus Kemahiran menulis
Analitik Kemahiran kreatif
Holistik dan apresiasi
bahasa
Dikotomus
Analitik
Holistik

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 39

MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

PERKARA KERTAS 1 (12/1) KERTAS 2 (12/2) KERTAS 3 (12/3) KERTAS 4 (12/4)
Jenis Ujian Bertulis: Ujian Bertulis: Ujian Lisan Ujian Lisan
(Speaking) (Listening)
Instrumen Pemahaman (Reading and Penulisan (Writing)
Jenis Item use of English) Subjektif Respon Subjektif Respons Objektif Aneka Pilihan
Bentuk Terhad Terbuka Objektif Pelbagai
Tugasan Objektif Aneka Pilihan (OAP) Subjektif Respons Subjektif Respons Bentuk
Objektif Pelbagai Bentuk Terbuka Terhad
Bahagian/ (OPB) Individu
Bilangan Subjektif Respon Terhad Individu Berpasangan Bahagian 1:
Soalan Bahagian 1: 3 option visual MCQ
Individu Bahagian 1: Interview 5 soalan (OAP)
Jumlah Short 2 soalan untuk Bahagian 2:
Markah Bahagian 1: communicative setiap calon Matching
Tempoh Short text MCQ message (Subjektif respons (Sequencing)
Ujian 8 soalan (OAP) 1 soalan (subjektif terhad) 5 soalan (OPB)
Konstruk Bahagian 2: respons terhad) Bahagian 2: Bahagian 3:
Kaedah Error correction Bahagian 2: Individual prompt- 3 option MCQ (With
Penskoran 8 soalan (OPB) Notes expansion card story (Story text)
Bahagian 3: 1 soalan (Subjektif telling) 5 soalan (OAP)
Information transfer 8 soalan respon terbuka) 1 soalan untuk Bahagian 4:
(OPB) setiap calon Note completion-
Bahagian 4: Bahagian 1: 20 (Subjektif respons monologue
Short answer markah terhad) 5 soalan (OPB)
10 soalan (OPB & subjektif Bahagian 2: 20 Bahagian 3: Bahagian 5:
respon terhad) markah Discussion task Note completion-
Bahagian 5: Jumlah: 40 markah 1 soalan untuk dialogue
Matching (Gapped text) kedua-dua calon 5 soalan (OPB)
6 soalan (OPB) 1 jam Pemeriksa 1: 15 Bahagian 1: 5 markah
Kemahiran menulis markah Bahagian 2: 5 markah
Bahagian 1: 8 markah Kemahiran kreatif Pemeriksan 2: 5 Bahagian 3: 5 markah
Bahagian 2: 8 markah dan apresiasi markah Bahagian 4: 5 markah
Bahagian 3: 8 markah bahasa (Interlokutor) Bahagian 5: 5 markah
Bahagian 4: 10 markah Analitik Jumlah: 20 markah Jumlah: 25 markah
Bahagian 5: 6 markah Holistik
Jumlah: 40 markah 11 minit 35 minit

1 jam 15 minit Kemahiran Bertutur Kemahiran
Pengetahuan sistem bahasa Mendengar
Kemahiran membaca dan Analitik
memahami Holistik Dikotomus
Kemahiran memindahkan
maklumat
Dikotomus
Analitik

Wajaran 25% 25% 25% 25%

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 40

MATA PELAJARAN SEJARAH

PERKARA KETERANGAN KETERANGAN
Jenis Instrumen
Ujian Bertulis Kerja kursus (Sekolah)
Jenis Item
Bilangan Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP) Tugasan
Subjektif Respons Terbuka
Jumlah Markah Subjektif Respon Terhad

Wajaran Bahagian A: Satu tugasan
Tempoh Ujian 20 soalan OAP (Jawab semua soalan)
Bahagian B:
Konstruk 4 soalan subjektif (Jawab semua soalan)

Kaedah Penskoran Bahagian C:
4 soalan subjektif (Jawab 2 soalan)

Bahagian A: 20 markah Jumlah: 100 markah
Bahagian B: 40 markah
Bahagian C: 40 markah
Jumlah: 100 markah

80% 20%

2 jam Tingkatan 3

Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana idea

Dikotomus Rubrik penskoran
Analitik

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

PERKARA KETERANGAN KETERANGAN
Jenis Instrumen
Ujian Bertulis Kerja kursus (Sekolah)
Jenis Item
Bilangan Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP) Tugasan
Subjektif Respons Terbuka
Jumlah Markah Subjektif Respon Terhad

Wajaran Bahagian A: Satu tugasan
Tempoh Ujian 20 soalan OAP (Jawab semua soalan)
Bahagian B:
Konstruk 4 soalan subjektif (Jawab semua soalan)
Bahagian C:
Kaedah Penskoran 4 soalan subjektif (Jawab 3 soalan)

Bahagian A : 20 markah Jumlah: 100 markah
Bahagian B: 50 markah
Bahagian C: 30 markah
Jumlah: 100 markah

80% 20%

2 jam Tingkatan 3

Mengingat dan memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

Dikotomus Rubrik penskoran
Analitik

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 41

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

PERKARA KETERANGAN KETERANGAN

Jenis Instrumen Ujian Bertulis Ujian amali (Sekolah)

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP) Tugasan amali
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon
Terhad
Subjektif berstruktur

Bilangan Soalan Bahagian A: 20 soalan OAP
Bahagian B: Bidang Al-quran dan hadis/jawi

2 soalan Objektif dan subjektif Bahagian C:
Bidang akidah 1 soalan subjektif dan objektif
Bahagia D: Bidang feqah
1 soalan subjektif dan objektif
Bahagian E: Bidang sirah, tamadun islam dan
akhlak islamiah
1 soalan subjektif dan objektif

Jumlah Markah Bahagian A: 20 markah Jumlah: 100 markah
Bahagian B: 20 markah
Bahagian C: 20 markah
Bahagian D: 20 markah
Bahagian E: 20 markah
Jumlah: 100 markah

Wajaran 80% 20%

Tempoh Ujian 2 jam Tingkatan 3

Konstruk Mengingati Kemahiran tilawah
Memahami Kemahiran amali dan fardhu ain
Mengaplikasi

Kaedah Penskoran Dikotomus Rubrik penskoran
Analitik dan holistik

MATA PELAJARAN MATEMATIK

PERKARA KETERANGAN

Jenis Instrumen Ujian Bertulis

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respon Terhad

Bilangan Soalan Bahagian A: 20 soalan OAP
Bahagian B: 5 soalan OPB
Bahagian C: 6 soalan subjektif

Jumlah Markah Bahagian A:20 markah
Bahagian B: 20 markah
Bahagian C: 60 markah
Jumlah: 100 markah

Tempoh Ujian 2 jam

Konstruk Mengingati

Memahami
Mengaplikasi
Menyelesai masalah

Kaedah Penskoran Dikotomus
Analitik

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 42

MATA PELAJARAN SAINS

PERKARA KETERANGAN

Jenis Instrumen Ujian Bertulis

Jenis Item Objektif Aneka Pilihan (OAP)
Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respon Terhad
Subjektif respons terbuka

Bilangan Soalan Bahagian A: 20 soalan Objektif
Bahagian B: 5 soalan
Bahagian C: 6 soalan

Jumlah Markah Bahagian A: 20 markah
Bahagian B: 20 markah
Bahagian C: 60 markah
Jumlah: 100 markah

Tempoh Ujian 2 jam

Konstruk Mengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

Kaedah Penskoran Dikotomus
Analitik
Holistik

MATA PELAJARAN ASAS SAINS KOMPUTER

PERKARA DAN REKA BENTUK TEKNOLOGI KETERANGAN
Jenis Instrumen Kerja kursus (Sekolah)
KETERANGAN Amali/projek
Jenis Item Ujian Bertulis
Satu amali/projek
Bilangan Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP) Jumlah: 100 markah
Jumlah Markah Objektif pelbagai bentuk (OPB)
Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon 30%
Wajaran Terhad Tingkatan 3
Tempoh Ujian Subjektif berstruktur
Rubrik penskoran
Konstruk Bahagian A: 15 soalan OAP
Bahagian B: 20 soalan OPB
Kaedah Penskoran Bahagian C: 3 soalan subjektif
Bahagian A: 15 markah
Bahagian B: 55 markah
Bahagian C: 30 markah
Jumlah: 100 markah

70%
2 jam
Mengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
HolistikAnalitik

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 43

LAMPIRAN 7

PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN SIVIK

PENERAPAN NILAI MURNI DI SEKOLAH SEPANJANG TAHUN

BULAN NILAI SEKOLAH MENENGAH
Januari Kasih sayang
Februari Jauhi Buli
Hormat Prihatin Terhadap Jiran Tetangga
Mac Menghormati Ihsan
April Bertanggungjawab Menghargai Alam Sekitar
Mei Jati Diri
Jun Kegembiraan Prihatin Terhdap Keluarga
Julai Komuniti Prihatin Orang Kelainan Upaya
Ogos Kasih sayang Malaysia Sejahtera
September Belanja Secara Berhemah
Oktober Hormat Etika Penggunaan Media Sosial
November Menghormati Penyalahgunaan Peranti (Gajet)
Berwawasan
Bertanggungjawab Bermotivasi
Kesederhanaan
Kegembiraan Muhibah
Komunikasi dengan Berhemah
Kasih sayang Memanfaatkan Sumber Asli
Hormat Sayangi Alam Sekitar
Keamanan Sejagat
Menghormati Setia
Bertanggungjawab Menghindari Perbuatan Negatif
Silang Budaya
Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang Jalan
Raya
Mematuhi Peraturan Setempat
Bumiku Hijau
Sistem Demokrasi
Integriti dalam Tugasan
Pengurusan Masa Berkesan

Persahabatan Merentasi Sempadan
Lahirnya Sebuah Cinta
Identiti Nasional
Negaraku Tanggungjawabku

Malaysia Negara Perpaduan
Malaysia Progresif
Daulat Tuanku
Malaysia di Persada Antarabangsa
Malaysia Harmoni
Amanah dan Integriti
Khazanah Alam
Malaysiaku Kekal Aman
Awas Bahan Terlarang
Celik Cukai
Jenayah Siber

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 44

LAMPIRAN 8
PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Rajah 1: Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Rajah 2: Pentaksiran Formatif dan Sumatif

KETETAPAN KURIKULUM SESMA 45

Rajah 3: Ciri Utama PBD 46
KETETAPAN KURIKULUM SESMA

Rajah 4: Penyataan Tahap Penguasaan

Rajah 5: Elemen Pertimbangan Profesional 47
KETETAPAN KURIKULUM SESMA


Click to View FlipBook Version