The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

life Excellence 2564 - นิติศาสตร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jibchapel, 2022-05-09 03:36:07

life Excellence 2564 - นิติศาสตร์

life Excellence 2564 - นิติศาสตร์

สุขใจ
ร่วมใจ ใส่ใจ

จริงใจ น้ำใจ

ผลการดำเนนิ งาน
Life Excellence ปีการศกึ ษา 2564

คณะนติ ิศาสตร์
โดย สำนักงานศาสนกจิ

1

บทนำ

ปกี ารศึกษา 2564 สำนกั งานศาสนกิจไดจ้ ัดกจิ กรรมเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม สำหรบั นกั ศึกษาทุกชน้ั ปี
ทกุ คณะ/วิทยาลัย โดยใชช้ อ่ื โครงการ Life Excellence เน่อื งดว้ ยสถานการณโ์ รคระบาดโควดิ -19 ทำใหต้ ้องปรบั
เปลยี่ นรปู แบบการจัดกิจกรรมในหอ้ งประชมุ เป็นระบบออนไลน์

นกั ศกึ ษาเข้าร่วมกจิ กรรม ดงั น้ี
1. Login เขา้ สู่ระบบในเว็บไซด์ Ole.payap.ac.th
(Username : รหสั นักศกึ ษา Password : วนั เดือนปีเกดิ )
2. เลอื ก Workshop ทีต่ ้องการลงทะเบียนเรยี น (แต่ละเทอมลงได้ไมเ่ กิน 2 W)
3. ยนื ยนั การลงทะเบยี น
4. ระบบแจง้ รหสั สำหรบั W ที่ได้ลงทะเบียน เพ่ือนำรหัสเข้าไปเรยี นในระบบ
MS Team ตามวนั เวลาทส่ี ำนักงานศาสนกิจกำหนด
5. นักศึกษาสง่ ใบงานทสี่ ำนกั งานศาสนกจิ ตามกำหนดระยะเวลาทปี่ ระกาศไว้ในเว๊ปไซด์

ปีการศกึ ษา 2564 นกั ศกึ ษาหลกั สูตรปรญิ ญาตรี ทุกคณะวิชา (ไมร่ วมหลักสูตรนานาชาติ) เข้ารว่ มกจิ กรรม
Life Excellence ดงั นี้

นักศกึ ษาหลกั สูตรปริญญาตรี (ไม่รวมหลกั สูตรนานาชาติ)
ทุกชั้นปลี งทะเบียนเขา้ ร่วมโครงการ Life Excellence ระบบออนไลน์ ole.payap.ac.th

ปกี ารศึกษา 2564 (W 1 -W 5 )

W 1 สุขใจ 399

W 2 ใสใ่ จ 419

W 3 นา้ ใจ 450

W 4 จริงใจ 433

W 5 รว่ มใจ 467

200 250 300 350 400 450 500

จ้านวนนักศึกษา/คน

2
ผลการประเมนิ การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ คา่ เป้าหมาย

และตัวชี้วัดความสำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์ของแผนงาน

นักศกึ ษามีความรู้ ความเข้าใจ หลักพันธกจิ 5 ประการ

4.3 86%
4.25

4.2 84% 84%
4.15

4.1 82%
4.05

4 81%

3.95 ความพงึ พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
3.9 น้าไปประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตส่วนตวั และการเรยี น
3.85 ความรคู้ วามเขา้ ใจ

ความรคู้ วามเข้าใจ น้าไปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตส่วนตวั และการเรยี น ความพึงพอใจในการเขา้ รว่ มกจิ กรรม

3
รายงานผลการดำเนินงาน Life Excellence ระบบออนไลน์ ปีการศกึ ษา 2564

จากแบบประมนิ ผลการดำเนนิ งานในระบบออนไลน์

หลกั ตวั ช้ีวดั โครงการและคา่ เปา้ หมาย จำนวน ร้อยละ คะแนน ผลการ
พันธกิจ ผลการดำเนินงานตามตวั ชี้วัดความสำเรจ็ ดำเนินงาน
W1 (สขุ ใจ)
ตามวตั ถปุ ระสงคข์ องแผน 399
W2 (ใส่ใจ) นกั ศึกษาเข้าร่วม 265 66%
ตอบแบบประเมิน
W3 (น้ำใจ) ผ่านเกณฑ์ความรู้ ความเขา้ ใจ W1 4.10 82%
(ด้านคุณธรรมนำใจ)
W4 (จริงใจ) นกั ศึกษาเขา้ ร่วม 419
ตอบแบบประเมิน 277 66%
W5 (รว่ มใจ) ผา่ นเกณฑ์ความรู้ ความเข้าใจ W2
(ด้านคุณธรรมนำใจ) 4.04 81%
W6 นักศกึ ษาเขา้ รว่ ม
ตอบแบบประเมนิ 450
ผ่านเกณฑ์ความรู้ ความเขา้ ใจ W3 275 61%
(ดา้ นรบั ใชส้ ังคม)
4.21 84%
นักศกึ ษาเขา้ ร่วม
ตอบแบบประเมิน 433
ผ่านเกณฑ์ความรู้ ความเข้าใจ W4 228 53%
(ดา้ นรับใช้สังคม)
นกั ศึกษาเข้ารว่ ม 4.21 84%
ตอบแบบประเมิน
ผา่ นเกณฑ์ความรู้ ความเข้าใจ W5 467
(ดา้ นพฒั นาสู่สากล) 229 49%
สำนกั งานศาสนกจิ กำหนดกลมุ่ เปา้ หมาย
นกั ศึกษารหัส 59-62 จำนวน 500 คน 4.30 86%
(ด้านรบั ใชส้ งั คม)
นักศกึ ษาเข้าร่วม 682 136%

4

นิติศาสตร์ (หลกั สูตรปกติ 4 ปี)ระดับ ปรญิ ญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ลำดับ รหสั ประจำตวั ชอ่ื -นามสกุล W1 W2 W3 W4 W5 W6

1 6401130010 นางสาวชตุ มิ า นิรันต์ ✓✓✓✓

2 6401130041 นางสาวกนษิ ฐรนิ ทร์ ธารโิ ชตินันท์ ✓ ✓ ✓ ✓

3 6401130058 นายจริ ะภทั ร หมื่นกัน ✓✓✓✓

4 6401130065 นางสาวสุกฤตา สมิตนิ ทุ ✓✓✓✓

5 6401130072 นายธรรมสถติ ย์ กลัดศรี ✓✓

6 6401130089 นายธนพล แก้วมณี ✓✓✓✓✓

7 6401130102 นางสาวสุภาวดี นาครินทร์ ✓✓✓✓

8 6401130119 นางสาวปรนิ ทร์ณิตา นาคนาม ✓✓✓✓✓

9 6401130126 นายจลุ ทิตย์ โจลานันท์ ✓✓✓✓✓

10 6401130140 นางสาวประพันธพ์ ร บุตรศรี ✓✓✓✓✓

11 6401130157 นางสาวอรนภา สรรสรา้ งความดี

12 6401130164 สิบตำรวจโทเกียรติศกั ด์ิ พระวสิ ัตย์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 6401130171 นางสาวอฌั พร ไชยเดช ✓✓✓✓

14 6401130188 นายพงศพัศ อภนิ นั ทน์ ✓✓

15 6401130201 นายคกึ ฤทธ์ิ เอ่ยี มทรัพย์

16 6401130225 นางสาววชั รยี า วรรณวงศ์ ✓✓ ✓✓

17 6401130232 นายพทั ธดนย์ ทรงศาสตร์ปรญิ ญาวงศ์

18 6401130249 นายนพอนนต์ กาวิละ ✓✓

19 6401130256 นายฐาปกรณ์ ยานะ ✓✓✓✓

20 6401130263 นางสาวชตุ กิ าญจน์ ปราบพาล ✓✓✓ ✓

21 6401130270 นายภูมินทร์ เทพวรรณ์

22 6401130300 นายอนรุ กั ษ์ โพธิว์ งค์

23 6401130317 นางสาวณฐั จิรา ลงั กาพินธ์ุ ✓✓✓✓

24 6401130324 นางสาวอุราวรรณ วีระขนั คำ ✓✓✓✓

25 6401130331 นางสาวกนกพร สทุ ธวิ นาสกลุ ✓✓✓✓

26 6401130355 นางสาวชลยั รตั น์ ธญั ทิพาพัฒน์

27 6401130294 นายราชินทร์ ศรีสกลุ ชวาลา ✓✓

28 6401130195 นางสาวทวินนั ท์ โชคอรพันธ์ ✓✓

5

นติ ิศาสตร์ (หลกั สตู รปกติ 4 ปี)ระดบั ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2

ลำดบั รหสั ประจำตวั ชื่อ-นามสกุล W1 W2 W3 W4 W5 W6

1 6301130010 นายบดีศร คำหม่อม ✓✓✓

2 6301130027 นายสิทธกิ ร แก้วมณี ✓✓✓

3 6301130034 นางสาวรสิตา โตสมภาค ✓✓✓

4 6301130041 นางสาวอรพรรณ ชมภูเทศ ✓✓✓

5 6301130058 นางสาวสธุ นิ ี แสงวันดี ✓✓✓

6 6301130072 นายสิราวชิ ญ์ เสถียรวงศน์ กุ ลุ

7 6301130096 นายสุขเกษม ลางคลุ เสน 20 ชม.
8 6301130164
9 6301130188 นางสาวอรปรีญา วงษ์สนทิ ✓✓✓
10 6301130195
11 6301130201 นายธงชยั เมอื งใจ 20 ชม.
12 6301130218
13 6301130225 นายอบั ดุลฮากมิ ลาเต๊ะ 20 ชม.
14 6301130232
15 6301130249 นางสาวขวญั จิรา มะหติ ธิ 20 ชม.

16 6301130256 นางสาวลลั ณล์ ลนิ สุริยะราช ✓✓✓✓✓
17 6301130270
18 6301130287 นางสาวกญั ญกานต์ มิกขุนทด ✓✓✓✓✓
19 6301130300
20 6301130317 นางสาวสธุ ดิ า เกิดมาก ✓✓✓✓✓
21 6301130331
22 6301130348 สบิ ตำรวจตรสี รณน์ นท์ จันทะมาฐร
23 6301130379
24 6301130386 ภสั กุล 20 ชม.
25 6301130393
26 6301130409 นายวชิ ชนน สริ ธรรมกลุ 20 ชม.
27 6301130430
28 6301130447 สบิ ตำรวจเอกฤทธธิ์ า สีสวย 20 ชม.
29 6301130454
30 6301130461 นางสาวมณทิรา โมตาลี ✓✓✓

สิบตำรวจตรที รงพล พ่มุ มาลยั 20 ชม.

สิบตำรวจโททกั ษณิ ทรงวริ ตั น์ 20 ชม.

นางสาวไรวนิ ทร์ ทวีอัศราพชั ญ์ 20 ชม.

นางสาวอภิสรา เทียนเชษฐกุล 20 ชม.

นางสาวณฏั ฐ์ชญาดา แซ่ห่วง 20 ชม.

นายพชรพล ศรีวรรณะ ✓✓✓

นางสาวนรภทั ร จำเริญนุสิทธิ์ ✓✓✓

นางสาวกลุ ธดิ า บัวรวย ✓✓✓✓

นายณภทั ร เปง็ ธรรม ✓✓✓

นางสาวสธุ าวัลย์ มากชติ ✓✓✓✓

นางสาวประภาวรินท์ ประเสริฐ ✓✓✓

นายทักษิณ ตระกูลช่ืนวริ ัตน์

31 6301130478 นายอภิวัฒน์ จติ มา

6

นิติศาสตร์ (หลกั สูตรปกติ 4 ป)ี ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ ชนั้ ปที ่ี 3

ลำดบั รหสั ประจำตัว ชือ่ -นามสกุล W1 W2 W3 W4 W5 W6

1 6201130010 นายเอกณฏั ฐ์ อนิ ทรสมบตั ิ ✓✓
2 6201130027 นายภูธร ฤทธเิ์ นตกิ ุล
3 6201130034 นางสาวเกษมณี ปิดตาฝา่ ย ✓
4 6201130096 นางสาวภัทรนฤณ ปินตา
5 6201130102 นางสาวศริ ลิ ักษณ์ ลัภย์โภคาสกุล ✓✓ 120 ชม.
6 6201130119 นายทศวรรษ มาเก้ียว
✓✓

✓ 40 ชม.

7 6201130157 นางสาวณฐพร สุทธาหลา้ ✓✓ 20 ชม.
8 6201130164 นางสาวฐิตาภา สกุลจึงเจริญ
9 6201130195 นางสาววรพิชชา กติ ติ าล ✓✓
10 6201130201 นางสาวรชั ชนันท์ พลวมิ ลฉันท์
11 6201130256 นางสาวอกั ษราภัค ขนั ทะเปียง ✓ 40 ชม.
✓ 40 ชม.

12 6201130287 นางสาวสกุ ัญญา บำรุงคริ ี ✓ 96 ชม.
13 6201130317 นางสาวทพิ ย์กมล พงษจ์ ีนะ ✓ 48 ชม.
14 6201130324 นายภธู เนศ เกษรินทร์
15 6201130348 นายอมเรศ จุฬากลุ ✓✓

16 6201130409 นางสาวนำ้ ฝน แซ่หยาง

17 6201130416 นายอรรถกรณ์ แก้วดวงแสง ✓✓
18 6201130447 นายอุดมทรพั ย์ นิตริ ัตน์ ✓✓
19 6201130379 นายวีรยุทธ วจิ ารณ์
20 ชม.

7

นติ ศิ าสตร์ (หลักสตู รปกติ 4 ป)ี ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ ช้นั ปีท่ี 4

ลำดบั รหัสประจำตวั ชื่อ-นามสกลุ W1 W2 W3 W4 W5 W6

1 6101130010 นายวรดนยั สวุ รรณศรีคำ 60 ชม.
นางสาวกมลวรรณ พรมไชยา
2 6101130089 นางสาวพชั ราพร คำมอี ้าย ✓ 20 ชม.
นายกฤษณกร เจริญทรพั ย์
3 6101130119 นายทวโี ชค สงิ ห์กณั ฑ์ 60 ชม.
นายวฒุ ชิ ยั ลขิ ติ พัฒนวศิ าล
4 6101130140 นางสาวพรรษพร ใจจำนงค์ 120 ชม.
นายอาทิตย์ มณกี ลุ 40 ชม.
5 6101130201 นางสาวสดุ ารัตน์ สิทธิ ✓ 20 ชม.
นายศภุ โชค ม่ิงขวัญ ✓ 96 ชม.
6 6101130218 นายสรวศิ นพคณุ 40 ชม.
นายภูมิ นุจจโี น 20 ชม.
7 6101130232 นางสาวกชพร มาภิวงค์ 30 ชม.
นางสาวกติ ตกิ รณ์ ดาวเวียงกัน 20 ชม.
8 6101130249 นางสาวกิตยิ ากร ภสู ด 60 ชม.
นางสาววิภา ดพี ุด 60 ชม.
9 6101130263 นางสาวณรี กานต์ จันทรค์ ำ 40 ชม.
นางสาวณัฐภัทร นธิ ิสมบตั ิ
10 6101130324 20ชม.
นางสาวมณีกานต์ สมกลุ ทวี
11 6101130096
นางสาวอทติ ยา ไกรเล็ก
12 6101130027

13 6101130041
14 6101130102
15 6101130171
16 6101130188
17 6101130195
18 6101130348
19 6101130379

20 6101130126

8

นิติศาสตร์ (หลกั สูตรปกติ 4 ป)ี ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รหสั 59,60

ลำดบั รหัสประจำตวั ชอ่ื -นามสกุล W1 W2 W3 W4 W5 W6

1 5901130065 นายวิทวัส สุใจจา 20 ชม.

2 5901130164 นางสาวลกั ษมณ เมืองมา 20 ชม.

3 5901130423 นายจารุกฤต วุฒิตา 20 ชม.

4 5901130461 นายชยตุ ม์ สีใส 20 ชม.

5 5901130393 นางสาวชุติกาญจน์ ทองจิตติ 24 ชม.

6 6001130157 นายธนายทุ ธ บุญเปง้ 20 ชม.

7 6001130423 นายกษิดิศ พลพิพัฒน์ 20 ชม.

8 6001130539 นายนำโชค เลิศกิตศริ ิ 20 ชม.


Click to View FlipBook Version