The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิตยสารตะลุย กินเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by namoesas, 2021-03-14 13:09:23

นิตยสารตะลุย กินเที่ยว

นิตยสารตะลุย กินเที่ยว

April 2021
Issue 1
Volume 1

CONTENT

what's inside this issue

3 7 11

@ร้านดังคู่เมือง แวะชิมร้านHIT เสน่ห์วัดไทย

15 19 23

ไปเทียวกัน ! แวะช็อป Covid vs SONGKRANบทบรรณาธกิ าร

สวัสดีท่านผู้อ่าน ขากิน ขาเทียว และขาช็อปทุกท่าน ฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน
แบบนี ทุกท่านคงมองหาสถานทีท่องเทียวกันอยู่ใช่มัยละคะ แน่นอนว่าเดือนนี
นิตยสารตะลุยเทียวมีสถานทีท่องเทียวมาแบ่งปนให้ทุกท่านรู้จัก หน้าร้อนเช่นนี
นิตยสารตะลุยเทียวจะพาทุกท่านไปเทียวทะเลที จังหวัดสงขลา หรือเมืองสองทะเล
นอกจากนันนิตยสารฉบับนีจะพาทุกท่านไปรู้จักสถานทีท่องเทียว วัดวาอาราม ร้าน
อาหารชือดัง ร้านอาหารยอดฮิตยอดนิยม และแหล่งช็อปปงต่าง ๆ
ในจังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตาม ดิฉันหวังว่านิตยสารตะลุยกินเทียวฉบับนี จะช่วย
ให้ทุกท่านรู้จักแหล่งทีกิน แหล่งทีเทียวของเมืองสองทะเลแห่งนีมากขึน และหาก
ทุกท่านอยากมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเดือนเมษายนนี หวังว่าทุกท่านจะถือ
นิ ต ย ส า ร ฉ บั บ นี แ ล้ ว เ ดิ น ท า ง ม า เ ยื อ น ที เ มื อ ง ส อ ง ท ะ เ ล ที ส ว ย ง า ม แ ห่ ง นี

บรรณาธกิ าร

ร้านดั งคู่เมือง อร่อยเก๋ามาตั งแต่ โบราณ

[ [

ร้านไอตมิ โอ่ง ทีตัง : 67 ถ.นางงาม
ต.บ่อยาง อ.เมือง
เปนไอศกรีมสูตร โบราณทีอยู่คู่ชาวสงขลา จ.สงขลา
มานานกว่า 70 ป มีเอกลักษณ์ทีโดดเด่น คือ
ภาชนะทีใช้ใส่ไอศกรีม ทีทางร้านเสิร์ฟโดยใช้ เปดบริการทุกวัน ตังแต่
โอ่งใบเล็ก ๆ โดยทางร้านมีเมนูเด็ด คือ 'ไอติม เวลา 11.00-19.00 น.
ไข่แข็ง' ซึงเปนการผสมผสานทีลงตัวระหว่าง
ไอศกรีมกะทิดังเดิมกับไข่ดิบ ทําให้ได้รสชาติ
ค ว า ม อ ร ่อ ย ที แ ต ก ต่ า ง ไ ป จ า ก เ ดิ ม โ ด ย ก า ร นํา
ข อ ง ค า ว ม า ผ ส ม กั บ ข อ ง ห ว า น

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 3

ร้านการอจี

ขนมการอจี เปนขนมโบราณทีในปจจุ บัน
หากินค่อนข้างยาก มีลักษณะเปนแปงข้าว
เหนียวทีนํามาจีเปนแผ่นใหญ่ จนข้างนอก
กรอบ ในขณะทีข้างในยังมีความเหนียวนุ่ม
นาํ มาตัดเปนชินเล็ก ๆ คลุกเคล้ากับถัวและ
นาํ ตาล มีรสสัมผัสเหนียวหนึบ กรุบกรอบ
จากแปงทีนาํ ไปจีและถัวกับนาํ ตาลทีคลุก
เ ค ล้ า ล ง ไ ป

ทีตัง : 55 ถนางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 4

ร้านสตูเกียดฟง

ร้านสตูเกียดฟง เปนร้านอาหารเช้า
ทีมีเมนูเด็ด คือ สตูหมู สตูไก่ และซาลาเปาไส้
หมู ลูกใหญ่ รสชาติสตูจะมีรสชาติสไตล์อาหาร
จีน ทางร้านมีการใช้กะทิแทนครีม เสิร์ฟ
พร้อมกับนําจิมทีมีรสชาติเปรียว เค็ม เผ็ด
นิยมนาํ มาทานกับข้าวสวย และหมู กรอบ

ทีตัง : 120 ถนนนางงาม ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา
เวลาเปดบริการ :
ข้าวสตูจะขายตังแต่ 7.00-13.00
ซาลาเปาขายตังแต่ 10.30-17.00
หยุ ดทุกวันพระและวันพฤหัสบดี

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 5

ร้าน HIT เมนูดั ง รสชาติ เด็ ด แดนสองทะเล

[ [

โรตบี ังชรฟ

ทีตัง : 63 ซ.ศรีสุดา
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ :
17.30-22.30 น.

ร้านโรตีบังชรีฟ เปนหนึงในร้านฮิตของ
จังหวัดสงขลา มีเมนูเด็ด คือ โรตีมะตะบะ โรตีกรอบ
นอกจากนันยังมีเมนูโรตีอื น ๆ ให้ได้เลือกชิมอี ก
มากมาย รสชาติโรตีอร่อย พ่อค้าอารมณ์ดี
เปนกันเอง ราคาโรตีเริมต้นที 10 บาท

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 7

ร้านกว๋ ยเตยี วปาวรรณ

ร้า น ก๋ ว ย เ ตี ย ว ป า ว ร ร ณ เ ป น อี ก ห นึ ง ร้า น
ฮิตของจังหวัดสงขลา เปนร้านก๋วยเตียวที
มีรสชาติอร่อย ราคาเริมต้นที 40 บาท
แต่ปริมาณคับถ้วย ทางร้านมีเมนูให้เลือก
มากมาย แต่เมนูเด็ดทีสุดของทางร้าน
คือ ก๋วยเตียวหมู นําตก ซึงเปนเมนูยอด
นิยมทีอร่อย ถูกปากถูกใจใครหลาย ๆ คน
ด้วยรสชาติชาติทีอร่อยเด็ด และนาํ ซุ ปทีเข้ม
ข้ น

ทีตัง : ถ.กาญจนาวนิช 22/1
ปากซอยมีร้านอาหารวอร์ม อัพ
( เข้าในซอยประมาณ 50 เมตร)

เวลาเปดบริการ : : 09.30-15.30 น.
(เปดบริการวันพุ ธ - วันอาทิตย์)

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 8

ไผ่ Betong ผัดไทยใบตอง&หอยทอด

ร้านBetong ผัดไทยใบตอง&หอยทอด
เ ป น ร้า น ย อ ด นิ ย ม อี ก ห นึ ง ร้า น ใ น จั ง ห วั ด
สงขลา เมนูเด็ดของร้านคือเมนูผัดไทย
เ พ ร า ะ ผั ด ไ ท ย ข อ ง ที ร ้า น มี ร ส ช า ติ อ ร ่อ ย เ ข้ ม
ข้นเข้าเส้น และตัวเส้นมีความเหนียวนุ่ม
น อ ก จ า ก ผั ด ไ ท ย ที อ ร ่อ ย เ ด็ ด แ ล้ ว ที ร ้า น ยั ง มี
อีกเมนูทีอร่อยเด็ดไม่แพ้กันคือ เมนูหอย
ทอด ซึงเปนหอยทอดทีแปงกรอบนอกนุ่ม
ใน ไม่อมนาํ มัน สาํ หรับใครทีชืนชอบผัดไทย
หอยทอด ไม่ควรพลาดมาแวะชิม ลิมรสชาติ
ผั ด ไ ท ย ห อ ย ท อ ด ที ร ้า น นี

ทีตัง : 12 ถนนยะลา ต.บ่อยาง
อ.เมือง ถ.นางงาม จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ :
จันทร์ - ศุ กร์ เปด 2 ช่วงเวลา
10:00 - 14:00 น.
และ 16:00 - 21:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุ ดนักขัตฤกษ์
11:00 - 21:00 น.

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 9

เสน่ห์วัดงาม ศิ ลปะวัดสวย แวะสักการะบู ชาวัดดั ง

[[เสนห่ ว์ ดั ไทย

วดั มชั ฌมิ าวาส (วดั กลาง)

ทีตัง : 63 ซ.ศรีสุดา
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ :
17.30-22.30 น.

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
หรือทีชาวสงขลาเรียกกันว่าวัดยักษ์ เปนวัดทีมี
เอกลักษณ์โดดเด่นด้วยศิ ลปไทยผสมจีน
บริเวณมุ มรัวกําแพงทังสีด้านจะมีรูปปนยักษ์ นัง
บนกําแพงหินโบราณ บรรยากาศภายในวัดมี
ค ว า ม ร ่ม ร ืน ด้ ว ย พั น ธ์ ไ ม้ ใ ห ญ่

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 11

วดั เขาเกา้ แสน

วัดเขาเก้าแสนเปนศั กดิสิทธิทีตังติด
ทะเล มีเรืองเล่าและอยู่คู่กับชาวสงขลามา
เนินนาน ภายในวัดมีบรรยากาศดี วิวสวย
มีมุ มถ่ายรูป และมุ มพักผ่อนมากมาย
ทีบริเวณด้านล่างของวัด จะมีหินทวดเขา
นายแรงตังอยู่ ซึงเปนหินทีมีตํานานเล่า
ข า น ว่ า ห า ก ใ ค ร ม า ผ ลั ก หิ น ก้ อ น นี ห ล่ น ไ ด้
คนนัน ๆ จะเปนทายาทของนายแรง ซึง
หินทวดเขานายแรงก้อนนี ก็นับเปนจุ ด
ห นึ ง ข อ ง วั ด ที ใ ค ร ม า ถึ ง ก็ ต้ อ ง ล อ ง ผ ลั ก หิ น
ก้ อ น นี ดู สั ก ค ร ัง

ทีตัง : เขาเก้าเส้ง ม.3
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ :
ทุกวัน เวลา 4.00 - 20.00 น .

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 12

วดั ชัยมงคล

วัดชัยมงคลเปนวัดเก่าแก่และสาํ คัญของ
จังหวัดสงขลา ภายในวัดประดิษฐานองค์พระ
เจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ซึงเปนทีเคารพ
สั ก ก า ร ะ ข อ ง ช า ว จั ง ห วั ด ส ง ข ล า แ ล ะ นั ก ท่ อ ง
เทียวเปนอย่างมาก นอกจากนันทีีวัดแห่งนียีงมี
พระอุ โบสถทรงไทย และซุ้มประตูทางเข้าวัดเปน
รู ป พ ร ะ ม ง กุ ฎ

ทีตัง : ถ.เพชรมงคล-ชัยมงคล ต.บ่อ
ยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 13

ดื มดํากับทะเลงาม ชืนชมทิ วทั ศน์สวย
แ ว ะ สั ก ก า ร ะ ศ า ล เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง

[ !ไปเทียวกัน [

หาดสมหิ ลา

หาดสมิหลาเปนแหล่งท่องเทียวสาํ คัญ นอกจากนัน หนึงสิงทีขาด
แ ห่ ง ห นึ ง ข อ ง จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ที ไ ม่ เ ค ย ห ลั บ ใ ห ล ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ล อ ง ชิ ม สั ก ค ร ัง เ มื อ ม า
และนับเปนศู นย์กลางทีรวบรวม ถึงหาดสมิหลา คือ "ไอติมกะทิ
สถาปตยกรรมเอาไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ สูตรโบราณ" ซึงเปนไอศกรีม
เงือกทอง ประตูเมืองสงขลาจาํ ลอง และ กะทิทีมีรสชาติ หอม มัน อร่อย
เ ก า ะ ห นู เ ก า ะ แ ม ว ที มี ตํา น า น เ ล่ า ข า น กั น ม า เ นิ น แ ล ะ มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ เ ฉ พ า ะ ตั ว ที ไ ม่
น า น ใ น อ ดี ต เ ห มื อ น ใ ค ร

บรรยากาศโดยรอบของหาดร่มรืน ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
เนืองจากมีต้นสนปกคลุม เหมาะแก่การมา April 2021 I 15
เทียวพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเทียวสามารถ
ลงเล่นนําได้ นอกจากนันยังมีกิจกรรมริม
หาดให้นักท่องเทียวได้ทํามากมาย ได้แก่
การเล่นว่าว การขีม้า ซึงบริการนีจะมีค่า
บริการเริมต้น 150 บาท

เขาตงั กวน

เขาตังกวน เปนสถานทีท่องเทียวสาํ คัญ
แห่งหนึงในจังหวัดสงขลา มีลักษณะเปนเนิน
เขาสูง บริเวณด้านบนยอดเขาตังกวนเปนที
ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา เปน
ศิ ลปะสมัยทวาราวดี สามารถเดินทางขึนไป
ชืนชมเจดีย์พระธาตุได้ 2 วิธี คือ การเดินทาง
ขึนไปด้วยตัวเอง และใช้บริการลิฟต์ของเขาตัง
กวน ซึงมีค่าบริการ สาํ หรับผู้ใหญ่ 30 บาท และ
เด็ก 20 บาท บริเวณยอดเขาแห่งนีนอกจากจะ
ไ ด้ ชื น ช ม ค ว า ม ง า ม ข อ ง พ ร ะ ธ า ตุ แ ล้ ว ยั ง มี วิ ว
สวย ๆ ของจังหวัดสงขลาให้ได้ชืนชมแบบ 360
องศา เรียกได้ว่าจ่ายในราคาหลักสิบ แต่ได้ชม
วิ ว ห ลั ก ล้ า น

ทีตัง : เขาตังกวน ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ : จันทร์-ศุ กร์ เวลา
10.00-19.00 น.
และ ในวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์
8.00-19.00 น.

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 16

ศาลเจ้าพอ่ หลกั เมอื ง

ม า เ ยื อ น จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ก็ ต้ อ ง แ ว ะ ม า สั ก
การะทีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองแห่งนี มีอายุ ราว 200 ป
มีลักษณะเปนอาคารแบบจีน บริเวณภายใน
มีเจ้าพ่อหลักเมือง มีโรงงิว และรูปเคารพ
ต่าง ๆ มากมาย สาํ หรับใครทีชอบท่องเทียว
โ บ ร า ณ ส ถ า น ต้ อ ง ไ ม่ พ ล า ด ศ า ล เ จ้ า แ ห่ ง นี

ทีตัง : ถ.นางงาม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 17

ชิม ช็อป แชะ แหล่งช็อปปงเมืองสองทะเล

[ แวะชอ็ ป [

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เปนแหล่ง บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ร อ บ ข อ ง ถ น น ค น เ ดิ น แ ห่ ง นี
ช็อปปงของกิน ของใช้ให้เลือกซืออย่าง มักจะคับคังไปด้วยผู้คนอยู่มาํ เสมอ
หลากหลาย ซึงจะมีการแบ่งโซนอาหาร เมือเดินช็อปปงเพลิน ๆ ก็จะได้ยินเสียง
แ ล ะ ข อ ง ใ ช้ เ อ า ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น เพลงเพราะ ๆ จากนักเรียน นักศึ กษาทีแวะ
ท า ง ฝ ง ข อ ง โ ซ น อ า ห า ร จ ะ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ร ้า น มาเปดหมวกร้องเพลงหารายได้ ซึงนับว่า
อาหารทังคาวและหวาน ทังอาหารพืน เ ป น ส่ ว น ห นึ ง ที ช่ ว ย เ ส ร ิม ส ร ้า ง อ ร ร ถ ร ส ก า ร
เมืองและอาหารอื น ๆ มากมาย ส่วนทาง ช็ อ ป ป ง ไ ด้ เ ป น อ ย่ า ง ดี
ฝงโซนของใช้ก็จะประกอบไปด้วย เสือผ้า
เครืองประดับ ต้นไม้ ภาพวาด ของทํามือ
และอืน ๆ อีกมากมายให้ได้เลือกซือ
เ ลื อ ก ห า

ทีตัง : ถ. จะนะ ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ : วันศุ กร์และวันเสาร์
เวลา 17.00-22.00 น.

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 19

โรงชาอูซ่ ่อม

โรงชาอู่ซ่อมมีลักษณะเปนตลาดเล็ก ๆ ที
มีเอกลักษณ์ คือ การเปดร้านขายของบน
รถเมล์ และนาํ อะไหล่รถส่วนต่าง ๆ มาใช้
ตกแต่งตลาด โต๊ะเก้าอี ทีจัดไว้รองรับ
นักช็อปต่างล้วนใช้อะไหล่รถนาํ มาประยุ กต์
ทังสิน บริเวณภายในโรงชาอู่ซ่อมประกอบไป
ด้วยร้านเสือผ้า ร้านอาหารต่าง ๆ ให้เลือก
ชิม เลือกช็อปมากมาย สาํ หรับใครทีชอบถ่าย
รูป ทีนีก็มีมุ มถ่ายรูปแนววินเทจหลายมุ ม
นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว ค น ไ ห น กํา ลั ง ม อ ง ห า แ ห ล่ ง ช็ อ ป
ปง ทีมีสถานทีถ่ายรูปสวย ๆ แนววินเทจ
ต้ อ ง ล อ ง แ ว ะ ม า เ ที ย ว ทีี โ ร ง ช า อู่ ซ่ อ ม แ ห่ ง นี ดู
สั ก ค ร ัง

ทีตัง :
46/87 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา

เวลาเปดบริการ :ทุกวัน
เวลา 06.00 - 21.30 น

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 20

ตลาดเปดท้ายประมงใหม่

ตลาดเปดท้ายประมงใหม่ เปนอีกหนึง ทีตัง :
แหล่งช็อปปงยอดนิยมในจังหวัดสงขลา ทีมี 60 ซ.สงขลาพลาซ่า
ผู้คนทุกเพศทุกวัยแวะเข้ามาชม ชิม และช็อปอยู่ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
อย่างสมาํ เสมอ จ.สงขลา

ทีตลาดแห่งนีมีขายทังอาหารคาว อาหาร เวลาเปดบริการ :
หวาน และของกินเล่นต่าง ๆ มากมาย จันทร์-พุ ธ
นอกจากนันยังมีข้าวของเครืองใช้ ทังประเภท เวลา 16.00-22.00 น.
ของมือหนึงและของมือสอง เช่น เสือผ้า
เครืองประดับ เครืองสาํ อางค์ รองเท้า และ
อืน ๆ อี กมากมายให้นักชิม นักช็อป ได้เลือกชิม
แ ล ะ ช็ อ ป ไ ด้ อ ย่ า ง เ พ ลิ ด เ พ ลิ น

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 21

สงกรานต์ 2021
จะได้ กลับมาเล่นนาํ แล้วคุณรู้สึกอย่างไร

[SOCNOGVVKSIDRAN [
Q : รู้สึกอย่างไรบ้างทีปนีจะได้กลับมาเล่น
ส ง ก ร า น ต์ อี ก ค รัง ห ลั ง ห่ า ง ห า ย ไ ป ห นึ ง ป เ พ ร า ะ พิ ษ
โ ค วิ ด
A : ก็ดีใจนะครับ เพราะปทีแล้วก็อยากเล่นมาก ๆ
แ ต่ ติ ด ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด เ ล ย ต้ อ ง ง ด ไ ป

Q : แล้วกังวลเรือง Covid 19 บ้างรึเปล่า
A : ก็มีกังวลอยู่บ้างครับ แต่สถานการณ์โควิดที
สงขลาตอนนี ดูเหมือนจะปลอดภัยมากขึนเลยคิด
ว่ า ค ง จ ะ ป ล อ ด ภั ย

Q : มีสถานทีเล่นนาํ วันสงกรานต์
ของจังหวัดสงขลาแนะนาํ บ้างมัย
A : สถานทีเล่นนําของจังหวัดสงขลามี
เยอะแยะเลยครับ ถ้าในตัวเมืองสงขลาก็
จะมีทีถนนศรีสุดา ทีอําเภอหาดใหญ่ก็จะมี
ที CentralFestival Hatyai
หน้าลีการ์เดน แล้วก็มีสถานทีเล่น
สงกรานต์อื น ๆ อีกมากมายเลยครับ

ต ะ ลุ ย กิ น เ ที ย ว
April 2021 I 23


Click to View FlipBook Version