The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aoeyy150552, 2022-07-08 23:22:00

เชียงใหม่

เชียงใหม่

TRAVEL
เ ชี ย ง ใ ห ม่

แอ่วเจียงใหม่กันคับปี้

เชียงใหม่กับเธอคนโปรด

13.06.65

Introduction

ผู้จัดทำ Hi,Chiang mai

ธัญญามาศ เป้าทอง
วริศราภรณ์ ชัยสวัสดิ์

enjoy

CCOONNTTEENNTT
เรื่อง
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 2 แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 3 ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 4 เพลง เเละธงประจำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 5 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 6 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 7 อาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 8 สถานที่ท่องเที่ยงประจำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 9 จุดเช็คอินจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 10 บรรยากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่

คคววาามมเเปป็็นนมมาาขขออสง่วงนที่1
จจัังงหหววััดดเเชชีียยงงใใหหมม่่

ความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักร
นครรัฐอิสระ ชื่อว่าอาณาจักรล้านนาภายใต้การปกครองของราชวงศ์มังรายยาวนานประมาณ
261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่งในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระ
เจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี เชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพม่านานกว่าสองร้อยปี ถึงรัช
สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้มีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และ
เชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน (บุญมา) และเปลี่ยนชื่อเป็น เมือง
รัตตนติงสาอภินวปุรี[9] (คำเมือง: )[10])
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาพระยากาวิละขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดี ปกครองนครเชียงใหม่และเป็นประมุขแห่ง
ราชวงศ์ทิพย์จักร (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) และต่อมาเจ้านายซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้ากาวิละ ก็ได้
ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง
ประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมา
เชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบัน

แแผผนนททีี่่จจัังงหหววััดด
เเชชีียยงงใใหหมม่่

ส่วนที่2

ตตรราาสสััญญญญาาลลัักกษษณณ์์

ส่วนที่3

คำ ข วั ญ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
ด อ ย สุ เ ท พ เ ป็ น ศ รี ป ร ะ เ พ ณี เ ป็ น ส ง่ า

บุ ป ผ ช า ติ ล้ ว น ง า ม ต า น า ม ล้ำ ค่ า น ค ร พิ ง ค์

เเนนืื่่ออเเพพลลงงจจัังงหหววััดด ส่วนที่4
เเชชีียยงงใใหหมม่่

เพลง เชียงใหม่เมืองงาม

เชียงเอ๋ยเชียงใหม่ งามถิ่นใดไหนเท่า เพลินเมื่อยินเสียงเร้า จากซึงเคล้าคลอเย้ายั่วใจ ดอย

สูงเทียมฟ้ าน่ายล ชนกลุ่มเมฆพ้นเลยไป เราเกิดเชียงใหม่ ช่างสุขฤทัยหนักหนา เชียงเอ๋ย
เชียงใหม่ งามถิ่นใดเหนือกว่า มองแผ่นดินผืนฟ้ า ใฝ่ ปองหาเฟื่องฟ้ าพร่างพราว หากแม้น
เป็นเหมือนเพื่อนเชย สวยเอยสุดจะกล่าว สู่แดนลมหนาวเปรียบราวกลุ่มเหมย หมายจะเชย
แอบอิง (ญ.1) ฉันนะจ๊ะคนถิ่นนี้ สันกำแพงเมืองที่มีสาวยอดหญิง ล้วนชนะความเพริศพริ้ง

งามยิ่งเฉิดฉาย ต่างทำมาหากินเช้าค่ำ สู้ตรากตรำฉันนี้ยอมเหนื่อยกาย ร่มงามไหมงาม
ปล่อยชาย ล้วนมีมากหลายงามแท้น่าชม (ญ.2) พ้นระยะเลยจากนั้ น ฉันรักเชียงดาวมั่น

เป็นสวรรค์รื่นรมย์ ทัศนะงามสุดสม แดดร่มลมหนาว ถ้ำบนเขาสูงนั้ น เชิงชั้นลดหลั่นสดสวย

พร่างพราว ลิ่วลงไปธารน้ำตกกราว อะคร้าวเบิกบาน (ญ.3) ฉันพักมิไกลถิ่นนี้ สารภีเป็นที่ดิน

เพาะพืชนาน วิริยะทำแต่งาน เราหว่านรอผล เมื่อยามในฤดูไถหว่าน พืชตระการโดยผล
งานหมู่ชน ปลูกไปยิ้มไปอดทน ล้วนแรงที่ดลเกิดผลชื่นใจ (ญ.4) ล้วนรัก ๆ ดังพี่น้อง ฉัน
รักเมืองจอมทองปองทุกชาติไป แม้นักนิยมถิ่นไหน ยังใฝ่ ใจปอง แม่กลางน้ำสวยนั้ น ตกดัง

เสียงลั่นโครมซัดสาดฟอง สู่ลำธารละหานเจิ่งนอง เริงร้องหมู่เฮา

ส่วนที่4

ธธงงจจัังงหหววััดดเเชชีียยงงใใหหมม่่

ดดออกกไไมม้้ปปรระะจจำำ ส่วนที่5
จจัังงหหววััดดเเชชีียยงงใใหหมม่่

ดอกทองกลาว

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8–15 เมตร
เปลือกสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นๆ ใบเป็นใบประกอบ
แบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบออกสลับกัน ออกดอกเป็นช่อ
ตามกิ่งก้านและที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองถึงแดงแสด
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ผลเป็นฝักรูปขอบ

ขนานแบน มีเมล็ดที่ปลายฝัก

ออาาหหาารรขขึึ้้นนชชืื่่ออปปรระะจจำำ ส่วนที่7
จจัังงหหววััดดเเชชีียยงงใใหหมม่่

ข้าวซอย

ขนมจีนน้ำ
เงี้ยว

สสถถาานนททีี่่ทท่่อองงเเททีี่่ยยวว ส่วนที่8
ปปรระะจจำำจจัังงหหววััดด
เเชชีียยงงใใหหมม่่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่
เมืองของชาวเชียงใหม่ที่ต้องแวะไป
สักการะให้ได้เมื่อมาเยือนเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอด

ดอยสุเทพโดยเราจะได้นมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ด้วยการเดินขึ้น
บันไดนาคไปสู่ตัววัดทั้งหมด 306 ขั้น
แต่หากใครเดินขึ้นไม่ไหวก็มีบริการรถ

รางไฟฟ้ าให้ด้วย

สูงสุดแดนสยามก็คือดอยอินทนนท์

ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565
เมตร บนตามเส้นทางการขึ้นดอยอินทน
นท์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้สัมผัส

กับธรรมชาติและความงามของเมือง

เหนืออยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพระ
มหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุ

นภพลภูมิสิริ, กิ่วแม่ปาน, สถานีเกษตร
หลวงอินทนนท์, บ้านแม่กลางหลวง,
บ้านผาหมอน, น้ำตกแม่ยะ, น้ำตกวชิร

ธาร ฯลฯ

จจุุดดเเชช็็คคออิินนจจัังงหหววััดด ส่วนที่9
เเชชีียยงงใใหหมม่่

ถนนท่าเเพ

วัดพระธาตุ
ดอยคำ

เส้นทางการศึกษาธรรม
ชาติกิ่วเเม่ปาน

บบรรรรยยาากกาาศศภภาายยใในน ส่วนที่10

จจัังงหหววััดดเเชชีียยงงใใหหมม่่

เมื่อถึงฤดูหนาวหลายคนก็อยากจะเดินทางไปสัมผัส

ความประทับใจและสวยงามของทะเลหมอกบนยอด

ภู รวมทั้งความงดงามของธรรมชาติ ทั้งไม้ดอกไม้
ประดับและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัว อย่างเช่นเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นหมุด
หมายแรกๆ ที่ใครๆ นึกถึง และอยากไปสัมผัส

บรรยากาศหนาวเย็น จึงถือโอกาสแนะนำสถานที่

ต่างๆ เป็นทางเลือกของนักเดินทางช่วงนี้

มาเที่ยวเชียงใหม่กันน้า


Click to View FlipBook Version