The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

best-practice-ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประเมิน1.60-1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by enddote, 2022-04-22 02:24:14

best-practice-ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประเมิน1.60-1

best-practice-ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประเมิน1.60-1

best practice

การสรา้ งและพฒั นาอาชีพของกลุ่มแม่บา้ น บา้ นขวัญเวียง
โดยใช้หลักสตู รศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสนั ผกั หวาน

ปีงบประมาณ 2564

กศน.ตำบลสนั ผกั หวาน
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง


best practice ด้านการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ

1. ชื่อผลงาน การสร้างและพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน บ้านขวัญเวียง โดยใช้หลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลสนั ผักหวาน
2. หน่วยงาน/สถานศึกษา: กศน.ตำบลสันผักหวาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอหางดง สำนักงานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงั หวดั เชียงใหม่
3. คณะทำงาน : นางสาวสรุ สั วดี สุวรรณพงศ์ ครูกศน.ตำบลสนั ผกั หวาน
4. ความสอดคล้อง แผน ตรงกับนโยบาย และจดุ เน้นการดำเนนิ งาน กศน.ข้อท่ี 1. นโยบายด้านการศึกษานอก
ระบบการศึกษาต่อเนื่อง ) มงุ่ จดั การศกึ ษาอาชพี เพ่ือการมีงานทำอยา่ งยั่งยนื
5. ท่มี าและความสำคัญของผลงาน

การจดั การศกึ ษาอาชีพในปัจจบุ นั มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้ มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนกำหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ ท่ีมั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพด้านต่างๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง
และเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง ม่ังคั่ง และมีงานทำอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในรูปแบบใหม่ที่สร้างความม่ันคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันน้ัน ยังมีผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานอีกเป็นจำนวนมาก แต่บุคคลเหล่าน้ันยังขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีจะ
เรียนรู้ได้เท่าเทียมกับประชาชนบางกลุ่ม(แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559)

กศน.ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการ
ฝึกวิชาชีพที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเดิมทีแล้ว ตำบลสันผักหวาน น้ันโดยบริบทของชุมชน
บา้ นขวญั เวียงจะเป็นชมุ ชนเมือง ประชาชนในพ้ืนท่ีจะประกอบอาชีพนอกพื้นทเ่ี ป็นสว่ นใหญ่ ประชาชนท่ที ำงาน
ในพ้ืนท่ีส่วนมากจะทำอาชีพรับจ้าง มีบางส่วนท่ีทำอาชีพค้าขาย และมีประชาชนบางส่วนท่ีเกิดปัญหาการ
ว่างงาน อันเน่อื งมาจากขาดความรู้และทกั ษะในการประกอบอาชีพ

ดังน้ัน กศน.ตำบลสันผักหวาน ได้เล็งเห็นปัญหาท่ีประชาชน กลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง เกิดการ
ว่างงาน จึงได้ได้จัดเวทีชาวบ้านร่วมกับเทศบาลตำบลสันผักหวาน ทางกลุ่มมีความสนใจท่ีอยากฝึกอาชีพ
เนื่องจากสามารถทำที่บ้านได้ เป็นสินค้าท่ีไม่เสียง่าย และมีความสนใจของกลุ่มผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน จึงมี
ข้อสรุปว่า กศน.ตำบลสันผักหวานจะได้โครงการ พัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้านขวัญเวียง สามารถสร้าง
งาน สร้างอาชีพ ต่อยอดรายได้ให้กับคนในชุมชน ท้ังในแง่ของการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้เสริมอาชีพ
เพ่ือเอ้ือต่อการรวมเป็นกลุ่มการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หากได้รับการเติมเต็มด้านรูปแบบการผลิตใหม่ๆ
เทคนคิ การผลติ การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการดา้ นการตลาด และการขยายกล่มุ การผลติ ต่อไป


6. วตั ถปุ ระสงค์
6.1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การผลิตสินค้าต่างๆของกลุ่มแม่บ้าน บ้านขวัญเวียง ให้

สามารถมคี วามชำนาญและเจาะลึกถงึ กระบวนการผลิต เพ่ือผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ุด
6.2. มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในบ้านขวัญเวียง ท่ีไม่มีอาชีพ ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบ

อาชพี เพื่อการมีงานทำมรี ายได้ท่ีมั่นคง
6.3. เพ่อื เป็นการสร้างงานสรา้ งอาชพี ภายในตำบลสนั ผักหวาน
6.4. เพอื่ ให้ตำบลสันผกั หวาน เปน็ ชุมชนท่เี ข้มแข็งในการตอ่ สู้กบั เศรษฐกจิ ในปจั จบุ ัน

7. วธิ ดี ำเนินการ
7.1 กำหนดกล่มุ เป้าหมาย
- กลุ่มแม่บา้ น บา้ นขวัญเวยี ง ในพืน้ ทตี่ ำบลสันผักหวาน จำนวน 20 คน

8. การดำเนนิ การจดั กจิ กรรม
8.1 ครู และกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ โดยการจัดเวที

ประชาคม จากน้ันนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้ทราบว่าทางกลุ่มแม่บ้านมีปัญหาในการประกอบอาชีพ ปัญหา
การว่างงาน

8.2 ครู และกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์
ร่วมจัดทำหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด การทำข้อตกลงภายในกลุ่ม การเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก
ฝ่ายประชาสมั พันธ์ โดยสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะมีบทบาทและหน้าที่ของตวั เอง

8.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยที่ได้มีการฝึกอบรมอาชีพอย่างต่อเน่ืองและมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย สามารถสัง่ เป็นออเดอร์หรอื จำหน่ายตามสถานทตี่ า่ งๆได้

8.4 สรุปผลการดำเนินโครงการท่ีได้จากการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการโดยการรวบรวม
ผลงานที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ และ
จดั ทำ รายงาน เพ่ือนำเสนอแนวปฏิบัตทิ ่ดี ี (Best Practice) ดา้ นการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชพี

8.5 เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพโดยการนำเสนอ
ผลงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม กศน.อำเภอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป รวมทัง้ นำเสนอผลงานในรูปแบบตา่ งๆ

8.6 นำข้อเสนอแนะของผู้เรียน ชุมชน และผู้เก่ียวข้อง มาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานการ
ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชนอื่นที่มีสภาพบรบิ ทเหมือนหรอื ใกล้เคียงกันได้นำไปปรับใช้ในการจัดกจิ กรรม
สง่ เสรมิ อาชีพต่อไป
9. ตัวช้ีวดั ความสำเร็จ

ตัวช้วี ดั ผลผลิต ( Output )
-ร้อยละ 80 ของกลมุ่ เปา้ หมาย มคี วามพึงพอใจต่อการรับบรกิ าร นำความรู้ไปในการพัฒนาอาชีพ
ตวั ชวี้ ัดผลลพั ธ์(Outcomes)
-ร้อยละ 80 ของกลมุ่ เปา้ หมายไดร้ บั ความรู้ และสามารถสร้างอาชพี สร้างรายไดใ้ นอนาคต


10. การประเมนิ ผลและเคร่ืองมือการประเมนิ ผล
การตดิ ตามและประเมินผล
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการ การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน 20 คน

(กลมุ่ เป้าหมาย ตำบลสนั ผักหวาน อำเภอหางดง) และผลการดำเนินงาน ปญั หา/อปุ สรรคในการจัดกจิ กรรม
11. ผลการดำเนนิ งาน

11.1 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง แต่เดิมมีปัญหาเรื่องการว่างงาน ปัญหาค่าใช้จ่าย รายรับไม่พอ
กับรายจ่าย ปัญหาของสมาชิกในกลุ่มบางคนเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่มีสังคม เม่ือได้เข้าร่วมฝึก
อาชีพกับ กศน.ตำบลสันผักหวานแล้วทำให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน มีกิจกรรมยามว่างทำ มีสังคม และได้ฝึกทักษะ
การประกอบอาชพี มากข้นึ

11.2 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง ซ่ึงเดิม บางคนไม่รู้จักกัน ได้มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นกลุ่ม
ได้มีการพูดคุยกัน มีการสร้างข้อตกลง การแบ่งหน้าท่ีให้กันทำ ทำให้ประสบความสำเร็จคือ ได้รับออเดอร์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกจากเครือข่ายในชุมชน ผู้สูงอายุ จากแรมสุริวงค์ ได้รับการประสานจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่ใหอ้ อกจำหน่ายผลิตภัณฑใ์ นงานตา่ งๆเป็นต้น

11.3 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง หลังจากฝกึ อบรมแล้ว สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้
เรือ่ งการทำตระกรา้ จากพลาสตกิ ได้

11.4 สมาชกิ กลุ่มแม่บ้านบา้ นขวัญเวยี ง ได้ฝึกอบรมการขายตลาดออนไลน์ การขายทางเพจทางเฟสบุ๊ค
การถา่ ยรูปผลิตภณั ฑ์
12. บทสรปุ

กศน.ตำบลสันผักหวาน ได้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญ
เวยี ง หมู่ท3่ี ตำบลสนั ผักหวาน อำเภอหางดง ตามรปู แบบของ PDCA โดยไดด้ ำเนินงาน ดงั น้ี

P = Plan คอื กศน.ตำบลสนั ผกั หวาน ไดด้ ำเนนิ การจัดทำเวทวี ิเคราะห์สภาพปัญหาของชมุ ชนด้านต่าง
เป้าหมาย เช่น อาชีพสิ่งแวดล้อม รายได้ เป็นต้น โดยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผักหวาน กลุ่มอาชีพ ผลการ
ดำเนินงานทำให้ กศน.ตำบลสันผักหวาน ได้ประเด็นในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มแม่บ้านคือ ต้องให้ความรู้และ
ทักษะการฝึกอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน หาผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกๆใหม่ๆ ต้องมีการตั้งกลุ่มแบ่งหน้าที่ของสมาชิก และ
ร่วมกนั ประชาสมั พนั ธ์ทางการตลาด

D = DO คือ กศน.ตำบลสันผักวาน ได้ดำเนินตามแผนงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามที่ได้วางแผน
และออกแบบกิจกรรมไว้ โดยให้การให้ความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยให้ความรู้
โดยเริ่มจากการทำหลักสูตร โดยระดมความคิดเห็นระหว่างครู กศน.ตำบลและกลุ่มแม่บ้านบ้านขวัญเวียง โดย
กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มสนใจ และกศน.ตำบลสันผักหวาน ได้ประสานวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม โดยกลุ่มจะได้เรียนเรียนรู้ต้ังแต่ ความสำคัญในการประกอบอาชีพ การลงทุน
การตลาด กระบวนการผลิต ความรู้ความสามารถ การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ความต้องการของตลาด
ความรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ เงินทุน ความรู้พ้ืนฐานด้านการสานเส้นพลาสติก อุปกรณ์การสานเส้นพลาสติก
ความรู้เก่ียวกับการสาน การจัดการควบคุมคุณภาพการสาน ข้ันตอนการสานเส้นพลาสติก รูปแบบต่างๆ การ
บริหารจัดการในการประกอบอาชีพการสานเส้นพลาสติก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์


การลดต้นทุนการสานเส้นพลาสติก การจัดการตลาดในการประกอบอาชีพการสานเส้นพลาสติก การ
ประชาสัมพันธ์ การสง่ เสรมิ การขาย การกระจายสนิ คา้ ไปส่ผู ูบ้ ริโภค

C = Check
1. ประเมินผลตามสภาพจริง โดยกศน.ตำบล ได้ติดตามการดำเนนิ งาน เพื่อให้ทราบผลความก้าวหนา้ ใน

การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ประเมินผลงานโดยใช้แบบประเมินผลความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินจากการสงั เกต และดผู ลสำเรจ็ ของกลุ่มโดยมีออเดอร์และสามารถ เป็น
วทิ ยากรใหค้ วามร้ไู ด้

2. สรุปผลการดำเนินโครงการท่ีได้จากการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ โดยการรวบรวม
ผลงานที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา รวมท้ังข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ และ
จัดทำรายงาน เพอื่ นำเสนอแนวปฏบิ ัตทิ ่ีดี (Best Practice) ดา้ นการศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชีพ

3. เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยการนำเสนอ
ผลงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุม กศน.อำเภอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมครั้ง
ตอ่ ไป

A = Action
1.กศน.ตำบลสันผักหวานควรส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อการบริหาร
จดั การกลุ่มอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
2.กศน.ตำบลสันผักหวาน ควรส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ พิจารณาใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินในการผลิตสินค้า/
ผลิตภณั ฑ์ เพอ่ื ลดตน้ ทนุ การผลติ ใหต้ ำ่ ลง

13. กลยทุ ธห์ รอื ปจั จัยทที่ ำให้ประสบความสำเรจ็
12.1 การมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนชุมชน และเครือข่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนทำให้รู้

สภาพปัญหา และความตอ้ งการพัฒนาผลิตภัณฑข์ องชมุ ชนให้ไปสูเ่ ปา้ หมายที่ต้องการได้
12.2 การนำเอาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เครือข่าย ตลอดจนทรัพยากรชุมชน เป็นองความรู้

พืน้ ฐานในการตอ่ ยอดความรู้ให้เกดิ การพัฒนาอย่างยง่ั ยืน
12.3 การจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ การพัฒนารูปแบบการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ิมรายได้ให้ผลิตภัณฑ์

ชมุ ชน ดำเนินการตามแนวทางวงจรคุณภาพของ เดมมง่ิ ( Deming Cycle : PDCA ) ซ่ึงเปน็ การดำเนินการอย่าง
เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพ ปัญหาความต้องการของชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ชุมชน และเครือข่าย ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลทุกข้ันตอน จึงทำให้
สามารถพัฒนาผ้เู รียนทงั้ สองกลมุ่ บรรลตุ ามตัวชี้วดั ของกิจกรรม
14. ขอ้ เสนอแนะ

13.1 ควรส่งเสริมใหม้ ีการพัฒนารูปแบบใหห้ ลากหลายกวา่ เดมิ เพอ่ื เพิ่มมลู ค่าของผลิตภัณฑ์
13.2 ควรเผยแพร่และขยายความรูส้ ู่หมู่บ้านทส่ี นใจ
13.3 ประชาสมั พันธใ์ ห้ผทู้ ีส่ นใจสามารถศกึ ษาข้อมูลรปู แบบต่างๆของเครอื่ งปน้ั ดินเผาได้จากคลังความรู้
ที่ กศน.ตำบล ได้รวบรวมเก็บไว้ได้อย่างหลากหลายช่องทางเช่น เว็บไซของสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด สื่อ
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook YouTube ฯลฯ


13.4 ควรพัฒนาผู้เรียนในเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ โดยเรียนรู้จากศูนย์ดิจิทัล
ชมุ ชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจำหน่ายผลติ ภัณฑ์ อนื่ ๆ ของชมุ ชน
14. เอกสารอา้ งอิง

ยทุ ธศาสตรแ์ ละจดุ เน้นการดำเนนิ งาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Facebook กศน.ตำบลสันผกั หวาน https://www.facebook.com/search/top
Webpage เทศบาลตำบลสันผักหวาน


ภาคผนวก เคร่ืองมือในการใช้ในการเก็บข้อมูล

ประเมนิ ความพงึ พอใจ การจดั กิจกรรมทักษะอาชพี กศน.ตำบลสันผักหวาน

ตอนที่ 1 ขอ้ มลู พ้ืนฐานผูต้ อบแบบสอบถาม

1. เพศ

ชาย หญิง

2. อายุ

ต่ำกวา่ 15 ปี 15 – 39 ปี 40 – 59 ปี 60 ปขี นึ้ ไป

3. ระดับการศึกษา

- ตำ่ กว่า ป. 4 ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปที ี่ 6

- มัธยมศึกษาตอนต้น มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ปวช.

ปวส. ปรญิ ญาตรี สงู กวา่ ปรญิ ญาตรี

4. อาชีพ

- รับราชการ พนักงานรฐั วิสาหกจิ ค้าขาย

เกษตร รับจ้าง อืน่ ๆ

ไม่ระบุ

5. ประเภทกล่มุ เป้าหมาย

- ผ้นู ำชุมชน สมาชกิ อบต./เทศบาล ผตู้ ้องขัง

แรงงานไทย แรงงานตา่ งดา้ ว อสม.

กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ

ตอนที่ 2 ระดบั ความพึงพอใจของผู้เขา้ รับการอบรม

ระดับความพึงพอใจ ผลการประเมนิ

54 32 1
ดีมาก ดี
ท่ี ประเดน็ คำถาม พอใช้ ต้ อ ง ต้ อ ง ร้อยละ ร ะ ดั บ
ปรับปรุง ปรับปรุง คุณภาพ

เรง่ ดว่ น

1. เน้ือหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของ

ทา่ น

2. วทิ ยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และการบรรยายเนอื้ หา

3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม

4. ความเหมาะสมของสอ่ื /อุปกรณท์ ี่ใช้ในการฝึกอบรม

5. ท่านได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามท่ี

คาดหวงั

6. ความรู้และทักษะที่ได้รับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชวี ติ ประจำวันได้

7. ความเหมาะสมของ วัน เวลา และสถานท่ีจัด

8. ทา่ นไดร้ ับโอกาสในการเรียนรูเ้ ทา่ เทียมกนั เพียงใด


9. ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ ชใ้ นการฝึกอบรม
10 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการ/

ขน้ั ตอนของการฝกึ อบรมในครงั้ นี้
สรุปผลการประเมินความพงึ พอใจ

ขอ้ เสนอแนะ .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................


ภาคผนวก ข ภาพกจิ กรรม


ออเดอร์การทำถงั ขยะจากเชอื กพลาสตกิ ของโรงแรมสุรวิ งค์ จำนวน 80 ใบ

ประธานกล่มุ แม่บา้ นบา้ นขวัญเวยี ง ได้เป็นวทิ ยากรสอบการทำตระกรา้ จากเชอื กพลาสติก
ใหก้ ับกลุ่มแมบ่ ้านตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวดั เชยี งใหม่

จัดอบรมการขาย การตลาดออนไลน์ หลกั การถ่ายรูปสินค้า ให้กบั กล่มุ แมบ่ ้านบา้ นขวัญเวียง


มกี ารอบรมทกั ษะอาชีพผา้ ด้นมือ และยอ้ มสีธรรมชาติ ทางกลุ่มมีการพฒั นาผลติ ภณั ฑ์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BeritaHarian22042022
Next Book
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว