The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มืองานด้านการบริหารทั่วไป
โรงเรียนทับปุดวิทยา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phichet.jt, 2021-10-26 01:29:49

คู่มืองานด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนทับปุดวิทยา

คู่มืองานด้านการบริหารทั่วไป
โรงเรียนทับปุดวิทยา

¤Ù‹ÁÍ× §Ò¹´ÒŒ ¹¡ÒúÃÔËÒ÷èÑÇä»

âçàÃÂÕ ¹·Ñº»´Ø Ç·Ô ÂÒ

Êӹѡ§Ò¹à¢µ¾é¹× ·è¡Õ ÒÃÈÖ¡ÉÒÁѸÂÁÈÖ¡ÉҾѧ§Ò ÀàÙ ¡çµ Ãйͧ
ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢éѹ¾×é¹°Ò¹
¡ÃзÃÇ§È¡Ö ÉÒ¸¡Ô ÒÃ

งานด%านการบรหิ ารทวั่ ไป

เป$นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส:งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให>บรรลุตาม
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให>มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช:น การ ดำเนินงาน
ธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข:าย ข>อมูลสารสนเทศ
การประสานและพัฒนาเครือข:ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคSกรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส:งเสริม สนับสนุนด>านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ บริหารทั่วไป การดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล>อม การจัดทำสำมะโนผู>เรียน การรับนักเรียน การส:งเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา งานส:งเสริมงานกิจการนักเรียน
การประชาสัมพันธS งานการศึกษา การส:งเสริมสนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสาน
ราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนว: ยงานอ่นื การ จดั ระบบการควบคมุ ในหน:วยงาน งานบรกิ ารสาธารณะ

บทบาทและหนา) ทีข่ องกลมุ1 บริหารทวั่ ไป

หัวหน)ากลุม1 บริหารท่ัวไป
มีหนา> ทรี่ ับผิดชอบในขอบข:ายตอ: ไปน้ี

1. ปฏบิ ัติหน>าทใ่ี นฐานะรองผ>อู ำนวยการกล:มุ บริหารทั่วไปของโรงเรียน
2. เป$นท่ีปรกึ ษาของผอู> ำนวยการโรงเรยี นเกีย่ วกบั งานบริหารทว่ั โรงเรียน
3. กำกบั ตดิ ตาม การดำเนินงานของกลุ:มบรหิ ารทวั่ ไปใหด> ำเนินไปดว> ยความเรียบรอ> ย และมี ประสทิ ธิภาพ
4. กำหนดหน>าท่ีของบุคลากรในกลุม: บริหารทั่วไป และควบคุมการปฏบิ ตั งิ านของสำนกั งาน บรหิ ารทัว่ ไป
5. บริหารจดั การในสายงานตามบทบาทและหนา> ที่ความรบั ผดิ ชอบไดอ> ย:างมีประสทิ ธภิ าพ
6. กำกับ ติดตาม ให>งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ^ายต:าง ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให>
เป$นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏบิ ตั ิการของโรงเรยี น
7. กำกับ ติดตาม ประสานงานให>มีการรวบรวมข>อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให>เป$น ปaจจุบัน เพ่ือ
นำไปใชเ> ป$นแนวทางในการพัฒนา และแกไ> ขปaญหา
8. ควบคมุ กำกบั ติดตาม การดำเนนิ งานและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของบคุ ลากรในกลุ:ม บรหิ ารทั่วไปอย:าง
ต:อเนอ่ื ง
9. ตดิ ตามประสานประโยชนขS องครู ผ>ปู ฏิบตั ิหนา> ที่และปฏิบัตหิ น>าท่ีพิเศษ เพอื่ สรา> งขวญั และกำลงั ใจ
10. วนิ ิจฉัยสง่ั การงานท่รี บั มอบหมายไปยงั งานที่เก่ียวข>อง
11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปaญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหา
แนวทางในการพฒั นางานให>มีประสทิ ธิภาพยงิ่ ข้ึน
12. กำกับ ติดตาม ให>งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการ ปฏิบัติงานของทุกงาน
พรอ> มรายงานผลการปฏบิ ัติอย:างตอ: เนื่อง
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พื้นฐานโรงเรียนวัดนางแก>ว
14. ตดิ ตอ: ประสานงานระหว:างโรงเรยี นกับหนว: ยงานภายนอกในสว: นทีเ่ กีย่ วขอ> งกบั งานบรหิ ารท่ัวไป
15. ปฏิบตั หิ นา> ที่อืน่ ๆ ตามท่ีได>รบั มอบหมาย

งานสำนกั งานกลมุ1 บรหิ ารทว่ั ไป
1. งานสารบรรณกลุ1มบรหิ ารบรหิ ารทั่วไป
มีหนา> ทรี่ ับผดิ ชอบในขอบข:ายต:อไปน้ี

1.1 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ:มบริหาร ทั่วไป
เพือ่ จัดสรรงบประมาณ

1.2 จดั หา จดั ซอื้ ทรัพยากรทจ่ี ำเป$นในสำนักงานกลมุ: บรหิ ารทวั่ ไป
1.3 จัดทำทะเบียนรับ – ส:ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ สำนักงาน
ให>เป$นหมวดหม:ูมีระบบการเกบ็ เอกสารทสี่ ามารถค>นหาเร่ืองได>อยา: งรวดเร็ว
1.4 โต>ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต>องของเอกสาร หลักฐานให>ถูกต>องตาม ระเบียบของ
งานสารบรรณอยา: งรวดเร็วและทนั เวลา
1.5 จัดส:งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ:มบริหารทั่วไป ให>งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่อง เก็บคืน
จัดเข>าแฟมn เร่ือง
1.6 จัดพิมพSเอกสารและจัดถ:ายเอกสารต:าง ๆ ของกลุ:มบริหารทั่วไป เช:น บันทึก ข>อความ แบบ
สำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำส่ัง
1.7 ประสานงานด>านข>อมูลและร:วมมือกับกลุ:มบริหารงานต:าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให>เกิดความ เข>าใจ
และร:วมมอื อนั ดตี :อกันในการดำเนนิ งานตามแผน
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏบิ ัตริ าชการประจำปo
1.9 ปฏิบตั ิหนา> ทีอ่ ื่น ๆ ตามท่ไี ด>รับมอบหมาย

2. งานพัสดุกล1มุ บริหารทัว่ ไป
2.1 ประสานงานในกลุ:มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑSที่จำเป$นในการ

ซ:อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณSอำนวยความสะดวกที่ชำรุด โดยประสานงานกับพัสดุ
โรงเรียน

2.2 จดั ทำบัญชคี วบคมุ การเบกิ จา: ยวัสดุ ยืมวัสดุให>ถูกตอ> งมีระบบและเป$นปจa จุบนั
2.3 จัดทำระเบียบ แนวปฏบิ ตั ิ แบบรายงาน แบบฟอรSมตา: ง ๆ ที่จำเป$นในการให>บริการ ปรบั ซ:อม
2.4 ติดตามการปรับซ:อมและบำรงุ รกั ษาสภาพวสั ดุ ครภุ ณั ฑใS หม> ีอายุการใชง> านยาวนาน
2.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนนิ งานประจำปกo ารศึกษาและรายงานตอ: ผ>เู กีย่ วขอ> ง
2.6 ปฏิบัติหน>าทีอ่ ืน่ ๆ ตามท่ีได>รบั มอบหมาย

3. งานสารสนเทศกลม1ุ บริหารท่ัวไป
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรพั ยากรท่ีใช>ในงานสารสนเทศของกล:ุมบรหิ ารท่วั ไป
3.2 ประสานงานด>านความร:วมมือเกี่ยวกับข>อมูลกับงานต:าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบ ข>อมูล

สารสนเทศที่ถกู ตอ> งเหมาะสมและทันสมยั ท่ีจะบ:งบอกถึงสภาพปaญหาความต>องการ
3.3 รวบรวมข>อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑSการประเมินมาตรฐานแนวทางการ ปฏิรูป

การศึกษา
3.4 จัดทำเอกสารเผยแพร:ข>อมูลให>กลุ:มงาน ได>ใช>ประโยชนSในการวางแผนแก>ปaญหาหรือ พัฒนางาน

ในกล:มุ งานต:อไป
3.5 ร:วมมือกับสารสนเทศของโรงเรยี น เผยแพรง: านของกล:ุมบรหิ ารทั่วไป
3.6 ประเมนิ สรุป รายงานผลการดำเนนิ งานประจำปoการศึกษา
3.7 ปฏบิ ัติหนา> ทอ่ี น่ื ๆ ตามทีไ่ ด>รับมอบหมาย

4. งานแผนงานกลม1ุ บริหารท่ัวไป
4.1 ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ:ม บริหาร

ทั่วไป เสนอผบู> รหิ ารเพ่ือจดั สรรงบประมาณ
4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ:มบริหารทั่วไป ให>สอดคล>องกับนโยบายของโรงเรียน และ

เกณฑSประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
4.3 กำกบั ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให>เกิดการดำเนินงานให>เปน$ ไปตามแผน
4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ:มงานต:าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช>ให>มี

ประสิทธภิ าพ
4.5 ประเมนิ สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4.6 ปฏบิ ัตงิ านอ่นื ๆ ที่ไดร> บั มอบหมาย

งานอาคารสถานท่แี ละสภาพแวดลอ) ม
มหี น>าท่รี ับผดิ ชอบในขอบข:ายต:อไปน้ี
1. วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด>านอาคารสถานที่และ สภาพแวดล>อมตลอดจน
การตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของนกั การ แม:บา> นทำความสะอาด
2. วางแผนร:วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร>างอาคาร เรียน และอาคาร
ประกอบเช:น หอ> งเรียน หอ> งบริการ ห>องพิเศษใหเ> พยี งพอ กบั การใช>บรกิ ารของ โรงเรยี น
3. จัดซื้อ จัดหาโตqะ เก>าอี้ อุปกรณSการสอน อุปกรณSทำความสะอาดห>องเรียน ห>องบริการ ห>องพิเศษ ให>
เพียงพอและอยูใ: นสภาพท่ดี ีอยู:ตลอดเวลา
4. จัดเครอื่ งมอื รกั ษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้งั ในท่ีที่ใช>งานได>สะดวกใชง> านได>ทันที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต:งอย:างสวยงาม เป$นระเบียบ ประตูหน>าต:างอยู:ใน สภาพดี ดูแลสี
อาคารต:าง ๆ ใหเ> รยี บร>อย มปี nายบอกอาคารและห>องต:าง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ:อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑS โตqะ เก>าอี้ และอื่น ๆ ให>อยู:ในสภาพท่ี
เรยี บรอ> ย
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน หอ> งน้ำ หอ> งส>วม ใหส> ะอาด ปราศจากกลน่ิ รบกวน
8. ติดตาม ดูแลให>คำแนะนำในการใช>อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด>านการดูแลรักษาทรัพยSสิน
สมบตั ขิ องโรงเรยี น
9. ประสานงานกบั พสั ดุโรงเรยี นในการจำหนา: ยพสั ดเุ สอ่ื มสภาพออกจากบญั ชพี ัสดุ
10. ประสานงานกับหัวหน>าอาคาร โดยนำข>อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให>ทันเหตุการณSและ ความต>องการ
ของบคุ ลากรในโรงเรียน
11. อำนวยความสะดวกในการใช>อาคารสถานที่แก:บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำ สถิติการให>บริการ
และรวบรวมข>อมลู
12. ประเมนิ สรปุ และรายงานผลการดำเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการประจำปo การศกึ ษา
13. ปฏบิ ตั ิงานอืน่ ๆ ทไี่ ด>รับมอบหมาย

งานสาธารณปู โภค
มหี นา> ทร่ี ับผดิ ชอบในขอบข:ายตอ: ไปน้ี
1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพ่ือเสนอตอ: ผ>บู ริหาร เพือ่ จดั สรรงบประมาณ
2. จดั ซอ้ื จัดหา สาธารณปู โภคในโรงเรยี นให>เพยี งพออย:ูตลอดเวลา
3. กำหนดข>อปฏิบัตแิ ละตดิ ตามการใชน> ้ำ ใช>ไฟฟาn ใหเ> ปน$ ไปอย:างประหยัด
4. จัดบรกิ ารและตดิ ตามการใชส> าธารณูปโภคใหเ> ป$นไปอยา: งประหยดั และคม>ุ คา:
5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช> เครื่องกรองน้ำ หม>อแปลงไฟฟnา ตู>โทรศัพทS และ
สาธารณูปโภคอ่นื ๆ ใหอ> ยู:ในสภาพท่ไี ดม> าตรฐาน
6. จัดทำปnายคำขวญั คำเตือน เกย่ี วกับการใช>น้ำ ใช>ไฟฟnา และโทรศัพทS
7. รว: มมอื กับงานกจิ กรรมนกั เรยี น อบรมนักเรยี นเก่ียวกับการใช>ไฟฟnา ใชโ> ทรศพั ทS
8. สำรวจ รวบรวม ขอ> มูลเก่ยี วกับสาธารณปู โภคทีช่ ำรุด
9. ซ:อมแซมสาธารณปู โภคทีช่ ำรดุ ให>อยใ:ู นสภาพท่ีดี และปลอดภยั อย:ูตลอดเวลา
10. ประเมนิ ผลและสรุปรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ
11. ปฏิบัตงิ านอ่นื ๆ ทีไ่ ดร> บั มอบหมาย

งานธุรการ และสารบรรณ
มีหน>าท่รี บั ผิดชอบในขอบข:ายตอ: ไปน้ี
1.รับ-ส:งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข>า – ออก จัดส:งหนังสือ เข>าหรือเอกสารให>หน:วยงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข>อง
2. จัดทำคำสั่งและจดหมายเวยี นเรือ่ งตา: ง ๆ เพื่อแจง> ใหก> ับครูและผเู> ก่ยี วข>องไดร> บั ทราบ
3. เก็บ หรือทำลายหนังสอื เอกสารตา: ง ๆตามระเบยี บงานสารบรรณ
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข>อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข>องให> เป$นปaจจุบันอย:ู
เสมอ และเวียนให>ผท>ู ี่เกยี่ วข>องทราบ
5. ร:างและพิมพSหนังสือออก หนงั สือโต>ตอบถึงส:วนราชการ และหนว: ยงานอื่น
6. ตดิ ตามเอกสารของฝ^ายต:าง ๆ ท่เี กยี่ วขอ> งกบั ทางโรงเรยี นและเก็บรวบรวมเพอ่ื ใชเ> ปน$ ขอ> มลู ในการอ>างอิง
7. ประสานงานการจดั ส:งจดหมาย ไปรษณียS พัสดแุ ละเอกสารตา: ง ๆ ของโรงเรียน
8. เปน$ ทป่ี รกึ ษาของรองผอู> ำนวยการฝ^ายบรหิ ารทว่ั ไปในเรื่องงานสารบรรณ
9. ควบคมุ การรับ – สง: หนงั สือของโรงเรียน (E – Office)
10. บริการทางจดหมายและส่งิ ตีพมิ พทS ี่มีมาถงึ โรงเรียน
11. จัดหนังสือเข>าแฟnมเพือ่ ลงนาม
12. ปฏบิ ตั ิหน>าที่อน่ื ๆ ตามท่ไี ดร> บั มอบหมาย

งานประชาสมั พันธN
มหี น>าทร่ี ับผดิ ชอบในขอบขา: ยตอ: ไปน้ี
1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธSให>สอดคล>องกับ นโยบายและ
จุดประสงคขS องโรงเรียน
2. ประสานงาน ร:วมมือกับกล:ุมสาระฯ และงานต:าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด>าน ประชาสมั พันธS
3. ตอ> นรับและบรกิ ารผู>มาเย่ียมชมหรอื ดูงานโรงเรียน
4. ตอ> นรบั และบรกิ ารผ>ูปกครองหรือแขกผ>มู าตดิ ตอ: กับนักเรียนและทางโรงเรยี น
5. ประกาศขา: วสารของกล:ุมสาระฯ หรือขา: วทางราชการใหบ> ุคลากรในโรงเรียนทราบ
6. ประสานงานด>านประชาสัมพนั ธSทั้งในและนอกโรงเรียน
7. เป$นหนว: ยงานหลกั ในการจดั พธิ ีการหรอื พธิ ีกรในงานพธิ ีการต:าง ๆ ของโรงเรยี น
8. เผยแพรก: จิ กรรมต:าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางส่อื มวลชน
9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธSเพื่อเผยแพร:ข:าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและ ความเคลื่อนไหว
ของโรงเรยี นให>นักเรยี นและบคุ ลากรทวั่ ไปทราบ
10. รวบรวม สรุปผลและสถิติต:าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธSและจัดทำรายงานประจำปo ของงาน
ประชาสมั พันธS
11. งานเลขานุการการประชมุ ครูโรงเรยี นบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12. ปฏบิ ัตหิ นา> ท่อี ่ืน ๆ ตามท่ีไดร> บั มอบหมาย

งานพยาบาลและอนามัย
มหี น>าท่รี บั ผดิ ชอบในขอบขา: ยต:อไปน้ี
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนนิ งานของงานอนามัยโรงเรยี นให>สอดคล>อง กบั นโยบายและ
วัตถุประสงคSของโรงเรียน
2. ประสานงานกับกลุ:มสาระการเรยี นรแู> ละงานต:าง ๆ ของโรงเรยี น ในการดำเนินงานดา> น อนามัยโรงเรียน
3. ควบคมุ ดแู ล ห>องพยาบาลใหส> ะอาด ถกู สขุ ลกั ษณะ
4. จัดเครื่องมอื เครอื่ งใช> และอุปกรณใS นการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให>พรอ> มและใช>การไดท> ันที
5. จดั หายาและเวชภัณฑS เพือ่ ใชใ> นการรกั ษาพยาบาลเบ้อื งตน>
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารยS และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป^วย และนำส:งโรงพยาบาลตาม
ความจำเปน$
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรยี น ครู – อาจารยS นกั การภารโรงและชมุ ชนใกล>เคียง
8. จดั ทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทกึ สุขภาพ สถิตนิ ้ำหนกั และสว: นสงู นกั เรยี น
9. ติดตอ: แพทยหS รอื เจ>าหนา> ทอ่ี นามยั ให>ภมู ิคม>ุ กันแก:บคุ ลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเ> คียง
10. ตดิ ต:อประสานงานกบั ผูป> กครองนกั เรยี นในกรณีนักเรียนเจ็บป^วย
11. แนะนำผ>ูปว^ ย ญาติ ประชาชนถงึ การปฏิบัติตนใหป> ลอดภัยจากโรค ให>ภูมิคมุ> กันโรค
12. ใหค> ำแนะนำปรึกษาดา> นสุขภาพนกั เรยี น
13. ประสานงานกบั ครูแนะแนว ครทู ปี่ รึกษาหรอื ครผู ู>สอนเก่ียวกับนักเรยี นทม่ี ปี aญหาด>านสุขภาพ
14. ใหค> วามร:วมมือด>านการปฐมพยาบาลแกห: นว: ยงานอื่นหรือกจิ กรรมของโรงเรยี นตามควรแก:
15. จัดกิจกรรมส:งเสริมสุขภาพอนามัย เช:น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรมชุมชน
อาสาสมคั รสาธารณสุข
16. จัดทำสถิติ ข>อมูลทางด>านสขุ ภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปoของ งานอนามยั
17. ปฏบิ ัติหน>าทอ่ี ืน่ ๆ ตามท่ไี ด>รบั มอบหมาย

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน
มีหนา> ทีร่ บั ผดิ ชอบในขอบขา: ยตอ: ไปน้ี
1. รวบรวมประมวลวิเคราะหแS ละสังเคราะหSข>อมูลทีใ่ ชใ> นการประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2. สนบั สนุนข>อมูล รับทราบหรอื ดำเนินการตามมตทิ ปี่ ระชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
3. ดำเนนิ งานดา> นธรุ การในการจัดประชมุ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ>งมติที่ประชุมให>ผู>ที่เกี่ยวข>องเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล>วแต:
กรณี
5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร:งรัด การ ดำเนินการและ
รายงานผลการดำเนินการใหค> ณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน
6. ปฏบิ ตั ิหน>าทอี่ ่ืน ๆ ตามท่ไี ดร> ับมอบหมาย

งานชมุ ชนสมั พันธแN ละบริการสาธารณะ
มหี น>าที่รบั ผดิ ชอบในขอบขา: ยตอ: ไปน้ี
1. วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด>านชุมชนสัมพันธSและบริการ สาธารณะตลอดจน
การตดิ ตามการปฏิบตั ิงาน
2. รวบรวมวิเคราะหSข>อมูลของชุมชน เพื่อนำไปใช>ในงานสร>างความสัมพันธSระหว:างชุมชนกับ โรงเรียนและ
บรกิ ารสาธารณะ
3. ใหบ> รกิ ารชมุ ชนในดา> นขา: วสาร สุขภาพอนามยั อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑS และวิชาการ
4.จดั กจิ กรรมเพือ่ พัฒนาชมุ ชน เชน: การบริจาควสั ดุ สงของ อปุ โภคบรโิ ภค ใหค> วามรูแ> ละจดั นทิ รรศการ
5. การมสี :วนร:วมในการอนรุ กั ษSศลิ ปวฒั นธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ยี วกบั ชมุ ชน
6. สนับสนุนสง: เสรมิ ใหม> กี ารจดั ตั้งองคSกรตา: ง ๆ เพ่ือช:วยเหลอื โรงเรยี น เช:น สมาคมฯ
7. ประสานและให>บริการแก:คณะครู ผู>ปกครอง ชุมชน หน:วยงานต:าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด>าน อาคาร
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑS บคุ ลากร งบประมาณ
8. รวบรวมข>อมลู จัดทำสถติ ิ
9. ประเมินสรปุ รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปกo ารศกึ ษา
10. ปฏบิ ตั ิงานอน่ื ๆ ที่ไดร> บั มอบหมาย


Click to View FlipBook Version