The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มเอกสารการเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2555 - 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครรชิต แซ่โฮ่, 2021-10-21 06:46:45

แฟ้มเอกสารการเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2555 - 2564

แฟ้มเอกสารการเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2555 - 2564

~1~

แฟม้ การเปน็ คณะกรรมการ
และคณะทางานต่าง ๆ

นายครรชติ แซโ่ ฮ่
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ
โรงเรยี นคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษายะลา

แฟม้ การเป็นคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ
ปกี ารศึกษา 2555 - 2564

ลาดบั ที่ เรื่อง งานท่ไี ด้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งองิ

ปกี ารศึกษา 2555 คณะกรรมการบรหิ ารวชิ าการ ปฏิบตั ิหน้าท่ี คาสัง่ โรงเรยี น
กรรมการบรหิ ารวิชาการ ท่ี 58/2555
1 แตง่ ตั้งคณะกรรมการบรหิ ารวิชาการ ลงวันที่ 22 พ.ค.2555
คณะกรรมการจดั กิจกรรม ปฏิบตั หิ นา้ ท่ี คาสงั่ โรงเรยี น
2 แต่งต้ังคณะกรรมการจดั งานวันสถาปนา ประชุมวางแผน การจดั งานวันสถาปนา ท่ี 71/2555
โครงเรยี นครบรอบ 103 ปี โรงเรยี นครบรอบ 104 ปี ลงวันท่ี 15 ม.ิ ย.2555
คณะกรรมการฝา่ ยอานวยการ ปฏิบัติหน้าที่ คาสง่ั โรงเรยี น
3 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งานศนู ย์ ใหค้ าแนะนา ประสานงานและอานวยความ ที่ 131/2555
โรงเรยี นขยายผล สอวน. สะดวกในการดาเนนิ งาน คณะกรรมการฝ่าย ลงวนั ท่ี 12 ก.ย.2555
พิธีการและดาเนนิ งาน ปฏิบัติหน้าที่ จดั ทา
4 แต่งตัง้ คณะกรรมการจดั กิจกรรมคา่ ย 1 เอกสาร แฟ้มต้อนรับและลงทะเบยี น ทา คาสัง่ สพฐ.
พฒั นานักเรียนผูม้ ีความสามารถทาง บัญชรี ายชื่อ ป้ายช่ือ วฒุ บิ ัตร กรรมการดูแล ที่ 1678/2555
วทิ ยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์สาหรับ นักเรียนประจาวนั ปฏิบัติหน้าท่ี วางแผน ลงวนั ท่ี 12 ต.ค.2555
ศนู ยโ์ รงเรียนขยายผล สอวน. จดั สรรเงนิ หาซอ้ื อาหารและเครือ่ งด่ืม
กรรมการฝ่ายสรปุ และรายงานผลการ ประกาศโรงเรยี น
5 แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนินโครงการ ดาเนินงาน ปฏิบัตหิ นา้ ที่ จัดทาสรปุ และ สตรียะลา
รนิ นา้ ใจสูน่ ้องชาวใต้ ปี พ.ศ.2556 รายงานผลการดาเนนิ งาน
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ ลงวันที่ 24 ธ.ค.2555
6 แต่งต้งั คณะทางานดาเนินการทดสอบ ศูนย์โรงเรยี นขยายผล สอวน. สาขา
ทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้นพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ คาสง่ั สพม.15
(O-NET) ช้นั ม.3 ปกี ารศึกษา 2555 ท่ี 29/2556
ระดบั สนามสอบ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประจาหนว่ ยสอน ท่ี 1 ลงวันที่ 22 ม.ค.2556
มหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา ปฏิบัติหนา้ ท่ี
ดแู ลนักเรียน ม.6 ในการแจกจ่ายเอกสาร
ประกอบการสอนให้กบั นักเรียน
คณะกรรมการคมุ สอบ สนามสอบโรงเรยี น
สตรยี ะลา ปฏิบัตหิ นา้ ที่ คุมสอบดาเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ นั้ พ้นื ฐาน
(O-NET) ช้ันม.3

~2~

ลาดบั ที่ เรอ่ื ง งานทไี่ ด้รบั มอบหมาย เอกสารอ้างอิง

ปีการศกึ ษา 2556

1 แตง่ ตั้งคณะกรรมการจดั งานวันสถาปนา คณะกรรมการจัดกิจกรรม ปฏิบตั หิ น้าที่ คาสั่งโรงเรยี น

โรงเรียนครบรอบ 104 ปี ประชมุ วางแผน การจดั งานวันสถาปนา ที่ 94/2556

โรงเรยี นครบรอบ 104 ปี ลงวันที่ 13 มิ.ย.2556

2 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินงานการ คณะกรรมการกจิ กรรมการแขง่ ขนั ประกาศ สมป.

แขง่ ขนั ทักษะทางวิชาการ อัจฉรยิ ภาพทางคณติ ศาสตร์ ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ ลงวนั ท่ี 27 ส.ค.2556

ประจาปี 2556 ออกข้อสอบ จัดสอบและรายงานผล

3 แตง่ ตั้งคณะกรรมการจัดกจิ กรรมค่าย 1 คณะกรรมการศนู ยโ์ รงเรียนขยายผล สอวน. คาสั่ง สพฐ.

พัฒนานกั เรยี นผูม้ คี วามสามารถทาง สาขาคณิตศาสตร์ ปฏบิ ัตหิ น้าที่ จัดกจิ กรรม ท่ี 1617/2556

วทิ ยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์สาหรับ คา่ ย 1 พฒั นานักเรียนผู้มีความสามารถทาง ลงวันที่ 24 ต.ค.2556

ศูนยโ์ รงเรยี นขยายผล สอวน. 36 ศนู ย์ วทิ ยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์สาหรบั นักเรยี น

4 แต่งตัง้ คณะกรรมดแู ลนักเรียน คณะกรรมการดแู ลนักเรียน ปฏิบตั หิ นา้ ที่ คาส่งั โรงเรยี น

โครงการรินน้าใจสนู่ ้องชาวใต้ ปี 2557 ดแู ลนักเรียน ม.6 ในการแจกจา่ ยเอกสาร ท่ี 3/2557

ประกอบการสอนให้กบั นักเรียน ลงวนั ท่ี 3 ม.ค.2557

5 แตง่ ตง้ั คณะทางานดาเนินการทดสอบ คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ คาส่ัง สพม.15
ทางการศึกษาระดับชาติ ขน้ั พ้ืนฐาน โรงเรียนสตรยี ะลา ปฏบิ ัติหน้าท่ี ประสานงาน ที่ 38/2557
(O-NET) ชนั้ ม.3 ปีการศกึ ษา 2556 กับหวั หนา้ สนามสอบ รบั ผิดชอบเก่ยี วกับการ ลงวนั ท่ี 30 ม.ค.2557
รบั การสง่ แบบทดสอบ ระหว่างกองกลางของ
ระดบั สนามสอบ (จงั หวดั ยะลา) สนามสอบกับกรรมการคมุ สอบ ควบคุมดแู ล

ภายในตึก รบั รายงานตัวและอานวยความ

สะดวกเกีย่ วกับการสอบ

6 แต่งตง้ั คณะทางานดาเนนิ การทดสอบ คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ปฏิบัติ คาส่งั มหาวิทยาลยั
ทางการศึกษาระดบั ชาติ ข้นั พ้ืนฐาน หน้าที่ ประสานงานกบั หัวหน้าสนามสอบ นราธวิ าสราชนครนิ ทร์
(O-NET) ช้นั ม.6 ระดบั สนามสอบ รบั ผิดชอบเกีย่ วกบั การรบั การส่ง
ท่ี 280/2557
แบบทดสอบ ระหวา่ งกองกลางของสนาม ลงวันที่ 7 ก.พ.2557
(จงั หวดั ยะลา) สอบกบั กรรมการคุมสอบ ควบคุมดูแลภายใน

ตกึ รบั รายงานตัวและอานวยความสะดวก

เกย่ี วกับการสอบ

ปกี ารศึกษา 2557

1 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวนั คณะกรรมการฝา่ ยทะเบียน ปฏิบัตหิ นา้ ที่ ประกาศโรงเรียน

สถาปนาครบรอบ 105 ปี โรงเรียน ลงทะเบียนผเู้ ขา้ รว่ มงานวนั สถาปนา ลงวันท่ี 25 เม.ย.2557

คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา ครบรอบ 105 ปี

2 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิ ารณาคดั เลือก คณะกรรมการพจิ ารณาคดั เลือกนักเรียน คาส่งั โรงเรยี น

นักเรยี นเพ่ือรบั ทุนการศึกษาในวัน ระดบั ห้องเรียน ปฏิบตั หิ น้าที่ คดั เลือก ที่ 72/2557

สถาปนาโรงเรยี นครบรบ 105 ปี นักเรยี นระดับช้ัน ม.4/2 เพ่ือรับ ลงวนั ท่ี 19 พ.ค.2557

ทุนการศึกษาในวนั สถาปนาโรงเรยี นครบรบ

105 ปี

~3~

ลาดับท่ี เรอ่ื ง งานทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย เอกสารอา้ งอิง

3 แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการรักษาข้อสอบ ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี คาส่งั โรงเรยี น

วัดความรคู้ วามสามารถด้านภาษาไทย รกั ษาข้อสอบ ดาเนินการสอบวดั ความรู้ ที่ 103/2557

คณติ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรยี น ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ลงวนั ท่ี 19 ก.ค.2557

มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557 และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล

4 แต่งตงั้ คณะกรรมการดาเนินงานศนู ย์ คณะกรรมการฝา่ ยอานวยการ ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี คาสง่ั โรงเรียน

โรงเรยี นขยายผล สอวน. สาขา ให้คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ ท่ี 161/2557

คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 สะดวกในการดาเนนิ งาน คณะกรรมการฝ่าย ลงวันที่ 24 ก.ย.2557

พธิ ีการและดาเนินงาน ปฏิบัติหนา้ ท่ี จัดทา

เอกสาร แฟ้มต้อนรับและลงทะเบยี น ทา

บญั ชีรายชอื่ ป้ายชื่อ วุฒบิ ตั ร กรรมการดูแล

นกั เรยี นประจาวัน ปฏิบตั ิหน้าท่ี วางแผน

จดั สรรเงิน หาซอื้ อาหารและเคร่อื งดื่ม

กรรมการฝา่ ยสรุปและรายงานผลการ

ดาเนนิ งาน ปฏิบตั ิหนา้ ที่ จดั ทาสรุปและ

รายงานผลการดาเนินงาน

5 แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงานการ คณะกรรมการกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ประกาศ สมป.ยะลา

แขง่ ขันทักษะทางวชิ าการ คณติ ศาสตร์ การแข่งอัจฉรยิ ภาพทาง ลงวนั ที่ 25 ก.ย.2557

ปีการศกึ ษา 2557 คณิตศาสตร์ระดบั ชั้น ม.4 – 6 ปฏิบตั หิ นา้ ท่ี

จัดสอบ ออกข้อสอบ และรายงานผล

6 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดแู ลนกั เรยี น คณะกรรมการดแู ลนกั เรียน ปฏิบัตหิ นา้ ที่ คาส่ังโรงเรียน

โครงการรนิ น้าใจสู่นอ้ งชาวใต้ ดูแลนักเรียน ม.6 ในการแจกจ่ายเอกสาร ท่ี 2/2558

ประจาปี 2558 ประกอบการสอนให้กับนักเรียน ลงวันที่ 9 ม.ค.2558

7 แตง่ ตั้งคณะทางานดาเนินการทดสอบ คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ คาส่งั สพม.15

ทางการศกึ ษาระดับชาติ ขน้ั พ้ืนฐาน โรงเรียนสตรียะลา ปฏิบตั หิ นา้ ที่ ท่ี 36/2558

(O-NET) ช้นั ม.3 ปีการศกึ ษา 2557 ประสานงานกับหวั หน้าสนามสอบ ลงวนั ท่ี 24 ม.ค.2558

ระดับสนามสอบ (จังหวดั ยะลา) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ การส่ง

แบบทดสอบ ระหว่างกองกลางของสนาม

สอบกับกรรมการคุมสอบ ควบคมุ ดูแล

ภายในตกึ รับรายงานตัวและอานวยความ

สะดวกเก่ยี วกับการสอบ

ปีการศึกษา 2558

1 แตง่ ตั้งบคุ ลากรดาเนนิ การสอบซ่อม กรรมการคมุ สอบ ปฏบิ ตั หิ น้าที่ ควบคมุ การ คาส่ังศูนยบ์ ริการการศึกษา
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 สอบให้เปน็ ไปดว้ ยความเรียบร้อย โดยศึกษา จงั หวดั ยะลา มสธ.
ที่ 5/2557
จากเอกสารคาแนะนากรรมการคุมสอบและ
เขา้ รับการปฐมนิเทศจากผูอ้ านวยการสนาม ลงวันท่ี 15 เม.ย.2558

สอบ

~4~

ลาดบั ที่ เรอ่ื ง งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เอกสารอ้างองิ
2 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการจดั จา้ ง คณะกรรมการจัดจา้ งโดยวธิ พี ิเศษ ปฏบิ ตั ิ คาส่งั สพม.15
3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ หนา้ ท่ีจัดจ้างปรับปรงุ ห้องเรียนศนู ย์อาเซยี น ที่ 169/2558
4 ควบคุมงาน สาหรบั การจา้ งปรบั ปรุง ชายแดนภาคใต้ สาหรับโรงเรียนแม่ขา่ ย ลงวนั ท่ี 22 พ.ค.2558
หอ้ งเรียนศูนย์อาเซยี นชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนภาษาอาเซยี น โดยวิธพี ิเศษ
5 สาหรบั โรงเรยี นแมข่ ่าย โครงการ คาส่ัง สพม.15
โรงเรียนภาษาอาเซียน โดยวิธีพเิ ศษ คณะกรรมการจัดซ้อื โดยวธิ พี ิเศษ ปฏบิ ตั ิ ท่ี 170/2558
6 แตง่ ตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ และ หน้าที่ซอ้ื จัดวสั ดแุ ละครุภัณฑ์โรงเรยี นศูนย์ ลงวันท่ี 22 พ.ค.2558
7 คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ สาหรบั อาเซยี นชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียน
การซื้อวสั ดแุ ละครุภัณฑ์โรงเรียนศูนย์ ภาษาอาเซยี น โดยวธิ ีพเิ ศษ คาส่งั โรงเรยี น
อาเซยี นชายแดนภาคใต้ โครงการ ท่ี 80/2558
โรงเรียนภาษาอาเซยี น โดยวิธพี ิเศษ คณะกรรมการพจิ ารณาคัดเลือกนักเรยี น ลงวันท่ี 8 ม.ิ ย.2558
แต่งตง้ั คณะกรรมการพจิ ารณาคดั เลือก ระดับห้องเรียน ปฏิบัติหน้าทคี่ ัดเลือก
นักเรยี นเพื่อรบั ทุนการศึกษาในวัน นักเรียนระดับห้องเรยี น รับสมัครนักเรียนที่ คาส่งั โรงเรียน
สถาปนาโรงเรยี นครบรบ 106 ปี ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการ ท่ี 85/2558
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ ลงวันที่ 16 ม.ิ ย.2558
แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานวนั ทนุ การศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีคดั เลอื กนักเรยี น
สถาปนาครบรอบ 106 ปี โรงเรียน เพ่ือรบั ทนุ การศกึ ษา คาสัง่ โรงเรียน
คณะราษฎรบารุง จังหวดั ยะลา คณะกรรมการฝา่ ยประชาสมั พนั ธ์ ปฏบิ ตั ิ ที่ 87/2558
หน้าท่ีประชาสัมพันธ์ดาเนินงานวนั สถาปนา ลงวันที่ 16 มิ.ย.2558
แต่งตงั้ คณะกรรมการดาเนินการจดั ครบรอบ 106 ปี คณะกรรมการฝ่าย
กจิ กรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ ทุนการศึกษา ปฏิบัตหิ น้าท่ี พิจารณา คาสงั่ ศูนย์บรกิ ารการศกึ ษา
กิจกรรมบูรการ “การเรยี นรู้อย่าง คัดเลือกนักเรยี นเพ่ือรับทุนการศกึ ษา
สร้างสรรค์ วนั สาคัญ 106 สถาปนา คณะกรรมการฝา่ ยประเมินผล ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ จงั หวัดยะลา มสธ.
ค.บ.” เกบ็ รวบรวมข้อมลู และประเมินผลการ ที่ 6/2557
แตง่ ตง้ั บุคลากรดาเนินการสอบไล่ ดาเนินงาน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการดาเนนิ การ ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี จัด ลงวนั ที่ 1 ก.ค.2558
กจิ กรรมการแข่งขันทักษะวชิ าการและ
กจิ กรรมบรู การ คณะกรรมการฝา่ ย
ประเมินผล ปฏิบัติหนา้ ที่ จดั ทาแบบ
ประเมินกิจกรรม วเิ คราะหแ์ ละสรุปผล
กรรมการคมุ สอบ ปฏิบัติหนา้ ที่ ควบคุมการ
สอบให้เป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย โดยศกึ ษา
จากเอกสารคาแนะนากรรมการคุมสอบและ
เขา้ รบั การปฐมนเิ ทศจากผู้อานวยการสนาม
สอบ

~5~

ลาดับที่ เรื่อง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย เอกสารอ้างองิ
8 แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนินงาน คณะกรรมการฝา่ ยดาเนนิ การจดั การแขง่ ขัน คาสั่ง สมป.ยะลา
จดั การแข่งขันเพอื่ คดั เลือกตวั แทน ทักษะคณติ ศาสตร์ ปฏบิ ตั หิ น้าที่ วางแผน
9 นกั เรยี นเขา้ รว่ มแข่งขนั ใน และดาเนนิ การแข่งขนั จดั หาและเตรียม ท่ี 8/2558
10 “งานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เอกสาร วสั ดอุ ุปกรณ์ ลงวันท่ี 16 ก.ค.2558
11 เพอื่ การมงี านทา จงั หวดั ชายแดน
12 ภาคใต้ ประจาปี 2558” คณะกรรมการบรหิ ารศนู ย์พัฒนากลุ่มสาระ ประกาศ สมป.ยะลา
13 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการบรหิ ารศูนย์ การเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี ลงวนั ที่ 23 ก.ค.2558
พฒั นากลุ่มสาระการเรยี นรู้ วางแผน วิเคราะหค์ วามต้องการและจดั ทา
14 ประจาปี 2558 ขอ้ มลู สารสนเทศ พฒั นากจิ กรรมการจดั การ คาสง่ั โรงเรียน
เรยี นรู้ ท่ี 111/2558
แต่งตง้ั คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ปฏิบตั หิ น้าท่ี ลงวันท่ี 28 ก.ค.2558
ดาเนนิ งานศูนยภ์ าษาอาเซียนยะลา หัวหน้างานพฒั นาหลกั สูตร เข้าร่วมประชุม คาสง่ั โรงเรียน
โรงเรยี นแม่ข่าย วางแผน สนับสนนุ กจิ กรรมของศูนยฯ์ ท่ี 114/2558
แตง่ ตั้งคณะกรรมการขบั เคล่ือนและ คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ให้ ลงวนั ท่ี 5 ส.ค.2558
เตรียมความพร้อมผเู้ รียนสกู่ ารประเมิน คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ
ระดบั นานาชาติ (PISA) ปี 2558 สะดวกในการดาเนินงาน คาสงั่ โรงเรียน
ของ สพฐ. ที่ 126/2558
แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนนิ การสอบ คณะกรรมการกลาง ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ ลงวนั ท่ี 24 ส.ค.2558
TEDET ประสานงานกบั กรรมการกากับหอ้ งสอบ คาสั่งโรงเรียน
และกรรมการฝา่ ยตา่ ง ๆ ท่ี 147/2558
แตง่ ตงั้ คณะกรรมการดาเนนิ งานศนู ย์ คณะกรรมการฝา่ ยอานวยการ ปฏิบัติหนา้ ท่ี ลงวนั ที่ 23 ก.ย.2558
โรงเรยี นขยายผล สอวน. สาขา ให้คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ
คณติ ศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 สะดวกในการดาเนินงาน คณะกรรมการฝ่าย คาส่ังศนู ยบ์ ริการการศกึ ษา
พิธีการและดาเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ จัดทา
แตง่ ตงั้ บุคลากรดาเนินการสอบซอ่ ม เอกสาร แฟ้มต้อนรบั และลงทะเบียน ทา จงั หวัดยะลา มสธ.
ภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคการศึกษา บัญชรี ายช่อื ป้ายชอื่ วุฒบิ ตั ร กรรมการดูแล ที่ 3/2558
พเิ ศษ ปีการศึกษา 2557 นกั เรียนประจาวัน ปฏิบตั หิ นา้ ที่ วางแผน
จัดสรรเงนิ หาซื้ออาหารและเคร่อื งดื่ม ลงวันท่ี 19 ต.ค.2558
กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการ
ดาเนนิ งาน ปฏบิ ัติหน้าที่ จัดทาสรปุ และ
รายงานผลการดาเนนิ งาน
กรรมการคุมสอบ ปฏบิ ัติหน้าที่ ควบคุมการ
สอบให้เป็นไปด้วยความเรยี บรอ้ ย โดยศกึ ษา
จากเอกสารคาแนะนากรรมการคุมสอบและ
เขา้ รบั การปฐมนเิ ทศจากผู้อานวยการสนาม
สอบ

~6~

ลาดบั ท่ี เรอ่ื ง งานทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย เอกสารอา้ งองิ

15 แตง่ ตั้งคณะทางานดาเนินการทดสอบ กรรมการกลางประจาสนามสอบ ปฏบิ ัติ คาสั่งมหาวทิ ยาลยั

ความถนัดท่วั ไป (GAT) และความถนัด หน้าที่ ประชาสัมพนั ธแ์ ละประสานงานการ นราธิวาสราชนครนิ ทร์

ทางวิชาการและวชิ าชีพ (PAT) ครง้ั ท่ี สอบ รับส่งแบบทดสอบ ตรวจนบั ท่ี 2109/2558

1/2559 ระดับสนามสอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ลงวันที่ 19 ต.ค.2558

16 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการโครงการศนู ย์ คณะกรรมการศูนยโ์ รงเรียนขยายผล สอวน. คาส่ัง สพฐ.

โรงเรียนขยายผล หลักสูตรค่าย 1 สาขาคณติ ศาสตร์ ปฏิบัตหิ น้าทดี่ าเนนิ งาน ท่ี 1564/2558

สอวน. ประสานงานกบั ฝา่ ยต่าง ๆ และจัดเตรยี ม ลงวนั ที่ 29 ต.ค.2558

กจิ กรรม

17 แต่งตง้ั คณะกรรมการดูแลนักเรยี น คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบัตหิ น้าท่ี คาส่งั โรงเรียน
โครงการรินนา้ ใจสนู่ ้องชาวใต้ ม.6
ปีการศกึ ษา 2558 วางแผน สนบั สนุนสง่ เสรมิ ให้คาปรกึ ษา ท่ี 186/2558

และอานวยความสะดวก คณะกรรมการดูแล ลงวันที่ 3 ธ.ค.2558

นกั เรียน ม.6 ปฏิบตั หิ นา้ ที่ ดูแลนักเรยี น ม.6

ในการแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน

ให้กบั นักเรียน

18 แต่งตง้ั คณะกรรมการดแู ลนักเรยี น คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบัติหน้าท่ี คาสง่ั โรงเรยี น
โครงการรนิ น้าใจสูน่ ้องชาวใต้ ม.3
ปีการศึกษา 2558 วางแผน สนบั สนุนส่งเสรมิ ใหค้ าปรึกษา ที่ 190/2558

19 แต่งตงั้ คณะทางานดาเนินการทดสอบ และอานวยความสะดวก ลงวันที่ 14 ธ.ค.2558
วชิ าสามญั 9 รายวิชา ประจาปี
การศกึ ษา 2559 ระดบั สนามสอบ กรรมการกลางประจาสนามสอบ ปฏบิ ัติ คาสงั่ มหาวิทยาลัย

20 แตง่ ต้งั บคุ ลากรดาเนินการสอบไล่ หน้าที่ ปฏบิ ัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์และ นราธิวาสราชนครินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประสานงานการสอบ รบั สง่ แบบทดสอบ ที่ 2519/2558

ตรวจนบั แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ลงวนั ท่ี 18 ธ.ค.2558

กรรมการคุมสอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ ควบคมุ การ คาส่งั ศูนยบ์ รกิ ารการศกึ ษา
สอบให้เปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย โดยศกึ ษา
จากเอกสารคาแนะนากรรมการคุมสอบและ จงั หวดั ยะลา มสธ.
เขา้ รบั การปฐมนเิ ทศจากผู้อานวยการสนาม
ที่ 1/2559
ลงวันที่ 7 ม.ค.2559

สอบ

21 แต่งตง้ั คณะทางานดาเนนิ การทดสอบ กรรมการกลางประจาสนามสอบ ปฏบิ ัติ คาสั่งมหาวทิ ยาลัย
ทางการศกึ ษาระดับชาติ ขัน้ พื้นฐาน
(O-NET) ชน้ั ม.6 ปกี ารศึกษา 2558 หน้าท่ี ประชาสัมพันธ์และประสานงานการ นราธวิ าสราชนครนิ ทร์
ระดับสนามสอบ
สอบ รับสง่ แบบทดสอบ ตรวจนบั ท่ี 156/2559
22 แตง่ ต้ังคณะทางานดาเนนิ การทดสอบ
ทางการศกึ ษาระดับชาติ ขนั้ พ้ืนฐาน แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ลงวนั ที่ 25 ม.ค.2559
(O-NET) ช้นั ม.3 ปกี ารศึกษา 2558
ระดับสนามสอบ (จังหวดั ยะลา) คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ คาส่งั สพม.15

โรงเรยี นสตรยี ะลา ปฏิบตั หิ นา้ ที่ ที่ 86/2559

ประชาสัมพนั ธแ์ ละประสานงานการสอบ ลงวันที่ 4 ก.พ.2559

รับสง่ แบบทดสอบ ตรวจนบั แบบทดสอบ

และกระดาษคาตอบ

~7~

ลาดบั ที่ เร่ือง งานทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย เอกสารอา้ งองิ
23 กรรมการกลางประจาสนามสอบ ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี คาสั่งมหาวิทยาลยั
แตง่ ตง้ั คณะทางานดาเนนิ การทดสอบ ประชาสมั พนั ธแ์ ละประสานงานการสอบ รับส่ง นราธิวาสราชนครนิ ทร์
24 ความถนัดทว่ั ไป (GAT) และความถนดั แบบทดสอบ ตรวจนบั แบบทดสอบและ
ทางวิชาการและวชิ าชพี (PAT) กระดาษคาตอบ ที่ 389/2559
คร้งั ที่ 2/2559 ระดับสนามสอบ คณะกรรมการบริหารศนู ย์ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี ลงวนั ท่ี 29 ก.พ.2559
หัวหนา้ งานพฒั นาหลักสูตร เข้าร่วมประชุม
แกไ้ ขคาสงั่ แตง่ ตั้งคณะกรรมการบริหาร วางแผน สนบั สนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ คาส่ังโรงเรียน
และดาเนนิ งานศูนย์ภาษาอาเซยี นยะลา คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบัติหนา้ ท่ี วางแผน ท่ี 34/2559
กากบั ดแู ล ใหค้ าปรึกษา คณะกรรมการ ลงวันท่ี 2 มี.ค.2559
25 แต่งตง้ั คณะกรรมการบรหิ ารงาน บริหารงานวางแผนร่วมกบั ฝ่ายวิชาการในการจดั คาสง่ั โรงเรียน
หอ้ งเรยี นเพชรคณะราษฎร์ กจิ กรรม คณะกรรมการฝา่ ยประเมินผล ติดตาม ที่ 41/2559
ปีการศึกษา 2559 รายงาน ประเมนิ ผลการดาเนินงาน ลงวันที่ 9 มี.ค.2559

ปีการศึกษา 2559 กรรมการคมุ สอบ ปฏิบัตหิ นา้ ที่ ควบคุมการ คาส่งั ศนู ย์บรกิ ารการศึกษา
สอบให้เปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย โดยศกึ ษา
1 แตง่ ตงั้ บคุ ลากรดาเนินการสอบซอ่ ม ภาค จากเอกสารคาแนะนากรรมการคุมสอบและ จงั หวดั ยะลา มสธ.
การศกึ ษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้ารบั การปฐมนเิ ทศจากผู้อานวยการสนาม ที่ 2/2559
สอบ
2 แต่งตง้ั คณะกรรมการจัดทาขอ้ สอบในการ คณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรกั ษาขอ้ สอบ ลงวนั ที่ 15 เม.ย.2559
สอบคดั เลือกนักเรยี นโครงการโรงเรียน ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี รับ-สง่ และเกบ็ รกั ษาขอ้ สอบ
อปุ ถมั ภ์ (ครอบครวั อปุ ถัมภ์) ประกาศ สพม.15
ปกี ารศึกษา 2559 คณะกรรมการนเิ ทศตดิ ตามสนามสอบ ปฏบิ ัติ ลงวนั ท่ี 26 เม.ย.2559
หนา้ ที่นเิ ทศตดิ ตามสนามสอบคดั เลอื กนักเรียน
3 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการนิเทศติดตามสนาม โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครวั อปุ ถัมภ)์ ประกาศ สพม.16
สอบคัดเลอื กนกั เรียนโครงการโรงเรียน ลงวันที่ 28 เม.ย.2559
อุปถมั ภ์ (ครอบครัวอปุ ถมั ภ์) ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ ครพู เ่ี ล้ียงฯ ของนกั ศึกษา
ปกี ารศกึ ษา 2559 คณะศกึ ษาศาสตร์ มอ.ปตั ตานี คาสงั่ มอ.
ที่ 50253/2559
4 แตง่ ต้ังครพู ี่เลย้ี งฯ ของนกั ศึกษา คณะกรรมการฝา่ ยประชาสัมพนั ธ์ ฝ่ายแขง่ ขัน ลงวันที่ 6 มิ.ย.2559
คณะศกึ ษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ทกั ษะทางวิชาการ ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี คาส่งั โรงเรียน
ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการฝ่ายประชาสมั พนั ธ์ ทาหนา้ ท่ี
ประชาสมั พนั ธก์ ารจัดงานให้ครู นกั เรียนและ ท่ี 85/2559
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งานวัน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฝา่ ยแขง่ ขันทกั ษะ ลงวนั ที่ 20 ม.ิ ย.2559
สถาปนาครบรอบ 107 ปี โรงเรียน ทางวชิ าการ ทาหน้าท่ี จัดทาแบบประเมนิ การ
คณะราษฎรบารุง จังหวดั ยะลา จัดกจิ กรรมแขง่ ขันทกั ษะทางวชิ าการ รวบรวม
และรายงานผลทนุ การศกึ ษา การแข่งขันทกั ษะ
ทางวชิ าการ และปฏบิ ตั ิหน้าท่อี ื่น ๆ ท่ีได้รบั
มอบหมาย

~8~

ลาดับท่ี เรื่อง งานท่ไี ด้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งองิ
6 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ คาสง่ั โรงเรยี น
7 สอบโครงการประเมนิ และพัฒนาส่คู วาม คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ ท่ี 109/2559
เป็นเลศิ ทางคณิตศาสตรแ์ ละ คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ ลงวันท่ี 26 ส.ค.2559
8 วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี 2559 สะดวกในการดาเนนิ งาน คณะกรรมการรับ –
9 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนนิ งานศนู ย์ ส่งข้อสอบ ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่รับ – สง่ ข้อสอบ คาสงั่ โรงเรยี น
10 โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขา ท่ี 148/2559
11 คณติ ศาสตร์ ปกี ารศกึ ษา 2559 คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ปฏิบตั ิหน้าท่ี ลงวันท่ี 23 ก.ย.2559
ใหค้ าแนะนา ประสานงานและอานวยความ
แตง่ ตั้งคณะกรรมการดแู ลนักเรียน สะดวกในการดาเนินงาน คณะกรรมการฝา่ ย คาสง่ั โรงเรยี น
โครงการรนิ น้าใจสู่นอ้ งชาวใต้ ปี 2559 พิธกี ารและดาเนนิ งาน ปฏบิ ัติหน้าที่ จัดทา ที่ 153/2559
เอกสาร แฟ้มตอ้ นรบั และลงทะเบยี น ทาบญั ชี ลงวันที่ 9 พ.ย.2559
ขอเชญิ ประชุม รายชื่อ ปา้ ยชือ่ วุฒบิ ัตร กรรมการดแู ล
นกั เรียนประจาวนั ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี วางแผน หนงั สอื ท่ี ศธ.
จัดสรรเงนิ หาซ้ืออาหารและเครื่องดื่ม 0521.2.05/1054
กรรมการฝา่ ยสรุปและรายงานผลการ ลงวันที่ 11 พ.ย.2559
ดาเนินงาน ปฏิบัติหนา้ ท่ี จัดทาสรุปและ คาสงั่ มหาวิทยาลยั
รายงานผลการดาเนนิ งาน นราธิวาสราชนครินทร์
ท่ี 2572/2559
คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี ลงวนั ท่ี 15 ธ.ค.2559
วางแผน สนบั สนุนส่งเสริม ให้คาปรกึ ษาและ
อานวยความสะดวก คณะกรรมการดูแล คาสัง่ สพม.15
นกั เรียน ม.6 ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี ดูแลนกั เรียน ม.6 ท่ี 78/2560
ในการแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอนใหก้ ับ ลงวนั ที่ 24 ม.ค.2560
นกั เรียน

เขา้ รว่ มประชมุ เพอื่ พิจารณาคดั เลือกนกั เรยี น
เขา้ ค่าย 2

แต่งต้ังคณะทางานดาเนนิ การทดสอบ หัวหนา้ ตึก ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี ประสานงานกับ
วชิ าสามัญ 9 รายวิชา ประจาปีการศกึ ษา หัวหน้าสนามสอบ รบั ผิดชอบเกยี่ วกับการรับ
2560 ระดับสนามสอบ ประจาศนู ย์สอบ การส่งแบบทดสอบ ระหวา่ งกองกลางของ
มหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร์ สนามสอบกบั กรรมการคุมสอบ ควบคุมดูแล

ภายในตึก รับรายงานตัวและอานวยความ
สะดวกเก่ียวกบั การสอบ

แต่งตั้งคณะทางานดาเนนิ การทดสอบ คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ทางการศกึ ษาระดบั ชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O- โรงเรียนสตรียะลา ปฏบิ ัติหน้าที่ ประสานงาน
NET) ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ปกี ารศกึ ษา กับหวั หนา้ สนามสอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
2559 ระดับสนามสอบ (จังหวัดยะลา) รับ การสง่ แบบทดสอบ ระหว่างกองกลางของ

สนามสอบกับกรรมการคุมสอบ ควบคุมดแู ล
ภายในตกึ รบั รายงานตัวและอานวยความ
สะดวกเกย่ี วกับการสอบ

~9~

ลาดับท่ี เรอื่ ง งานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย เอกสารอา้ งองิ
คาสง่ั มหาวทิ ยาลยั
12 แต่งตง้ั คณะทางานดาเนนิ การทดสอบ หัวหน้าตกึ ปฏิบัตหิ น้าท่ี ประสานงานกบั นราธวิ าสราชนครินทร์

ทางการศกึ ษาระดบั ชาติ ข้นั พื้นฐาน (O- หวั หนา้ สนามสอบ รบั ผิดชอบเกยี่ วกบั การรบั ท่ี 247/2560
ลงวนั ท่ี 8 ก.พ.2560
NET) ชัน้ ม.6 ปกี ารศกึ ษา 2559 ระดับ การสง่ แบบทดสอบ ระหว่างกองกลางของ
คาสง่ั มหาวทิ ยาลยั
สนามสอบ สนามสอบกับกรรมการคมุ สอบ ควบคมุ ดูแล นราธิวาสราชนครินทร์

ภายในตึก รับรายงานตัวและอานวยความ ที่ 441/2560
ลงวนั ที่ 7 มี.ค.2560
สะดวกเกีย่ วกบั การสอบ
คาสงั่ โรงเรยี น
13 แต่งต้ังคณะทางานดาเนินการทดสอบ หัวหน้าตกึ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี ประสานงานกับ ที่ 66/2560
ลงวนั ท่ี 10 เม.ย.2560
ความถนดั ทั่วไป (GAT) และความถนัด หวั หนา้ สนามสอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรบั
คาส่ังโรงเรียน
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) การส่งแบบทดสอบ ระหว่างกองกลางของ ท่ี 108/2560
ลงวันท่ี 15 มิถุนายน
คร้งั ท่ี 2/2560 ระดับสนามสอบ สนามสอบกบั กรรมการคมุ สอบ ควบคุมดแู ล
2560
ภายในตกึ รบั รายงานตัวและอานวยความ
คาสัง่ โรงเรยี น
สะดวกเกี่ยวกับการสอบ ที่ 110/2560
ลงวนั ที่ 18 มิถนุ ายน
14 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งาน การ คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการ
2560
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการ สรุปผลและประเมนิ ผลปฏิบัติหน้าท่ี

บูรณาการสะเตม็ ศึกษา ปีงบประมาณ ดาเนินงาน การอบรมครดู ้วยระบบทางไกล

2560 โครงการบูรณาการสะเตม็ ศึกษาและรายงาน

ผลการดาเนินงาน

ปกี ารศกึ ษา 2560

1 แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งานวัน คณะกรรมการฝา่ ยประชาสัมพนั ธ์ ฝา่ ย

สถาปนาครบรอบ 108 ปี โรงเรยี น แขง่ ขนั ทักษะทางวชิ าการ ปฏิบัตหิ นา้ ที่

คณะราษฎรบารงุ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสมั พนั ธ์ ทาหนา้ ที่

ประชาสมั พันธก์ ารจดั งานใหค้ รู นกั เรยี นและ

ผปู้ กครอง คณะกรรมการฝา่ ยแขง่ ขนั ทกั ษะ

ทางวชิ าการ ทาหนา้ ท่ี จัดทาแบบประเมิน

การจัดกิจกรรมแข่งขันทกั ษะทางวชิ าการ

รวบรวมและรายงานผลทนุ การศกึ ษา การ

แขง่ ขันทกั ษะทางวิชาการ และปฏิบัตหิ นา้ ท่ี

อน่ื ๆ ท่ีได้รบั มอบหมาย

2 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแขง่ ขัน คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

ทกั ษะวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบวนั คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าท่ี ให้

สถาปนาครบรอบ 108 ปี โรงเรียน คาปรึกษาแนะนา ประสานงานและอานวย

คณะราษฎรบารงุ จงั หวัดยะลา ความสะดวกในการดาเนินงานคณะกรรมการ

พธิ กี ร ทาหน้าที่ พธิ ีกรดาเนินกิจกรรมต่างๆ

ในหอประชุม คณะกรรมการฝา่ ยจัดทาเกียรติ

บัตร ทาหนา้ ที่ รวบรวมผลการแข่งขนั กลมุ่

สาระต่างๆ ดาเนินการจดั ทาเกียรตบิ ตั รให้แก่

นกั เรียนและปฏิบัตหิ น้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รบั

มอบหมาย

~ 10 ~

ลาดับที่ เรอ่ื ง งานทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย เอกสารอา้ งอิง

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ การสอบ คณะกรรมการดาเนินงานปฏิบตั ิหน้าที่ คาสง่ั โรงเรียน

“การรู้เรอื่ งการอา่ น (Reading คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าที่ให้ ที่ 114/2560

Literacy)” ตามแนวทางการ คาปรกึ ษาแนะนา ประสานงานและอานวย ลงวนั ที่ 30 มถิ ุนายน

ประเมนิ ผลนักเรียนนานาชาติ PISA ความสะดวกในการดาเนินงาน 2560

วิชาภาษาไทย ระดับช้นั มธั ยมศึกษาปี คณะกรรมการดาเนินงาน ทาหน้าท่ี จัดทา

ที่ 1-3 ปกี ารศึกษา 2560 ขอ้ สอบ กระดาษคาตอบและเตรียมอุปกรณ์

ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมการสอบให้

เป็นไปตามตารางสอบ

4 แต่งต้งั คณะกรรมการจัดกิจกรรมการ คณะกรรมการดแู ลนักเรยี น ปฏิบัติหนา้ ท่ี คาส่งั โรงเรยี น

สอนธรรมศึกษาในสถานศกึ ษา ดูแลความเรียบรอ้ ยของนักเรียน ในการ ที่ 147/2560

ประจาปกี ารศึกษา 2560 เรียนธรรมศกึ ษาเชค็ ชื่อนักเรียน อานวย ลงวนั ท่ี 10 สิงหาคม

ความสะดวกแก่พระวิทยากรในด้านการจดั 2560

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้การเรยี นธรรม

ศกึ ษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม

วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ

5 แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการดาเนินงานปฏิบตั หิ นา้ ท่ี คาสง่ั โรงเรียน

“การร้เู รือ่ งการอ่าน (Reading คณะกรรมการอานวยการ ทาหนา้ ทีใ่ ห้ ท่ี 151/2560

Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล คาปรึกษาแนะนา ประสานงานและอานวย ลงวันที่ 23 สงิ หาคม

นกั เรียนนานาชาติ PISA” คร้ังที่ 2 ความสะดวกในการดาเนนิ งาน 2560

วิชาภาษาไทย ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปี คณะกรรมการดาเนนิ งาน ทาหนา้ ท่ี จดั ทา

ที่ 1-3 ปีการศกึ ษา 2560 ขอ้ สอบ กระดาษคาตอบและเตรียมอุปกรณ์

ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมการสอบให้

เป็นไปตามตารางสอบ

6 การแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนนิ การ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ คาสง่ั โรงเรียน

สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ รบั สง่ ขอ้ สอบ ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ อานวยการสอบ ท่ี 156/2560

ความเปน็ เลศิ ทางคณิตศาสตร์และ และการปฏิบัตงิ านของฝา่ ยต่างๆ ดาเนนิ ไป ลงวนั ท่ี 28 สงิ หาคม

วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี 2560 ไดด้ ้วยดี และแก้ปญั หาต่าง ๆ ทอี่ าจจะ 2560

เกดิ ข้นึ ระหวา่ งการสอบ พร้อมทงั้ ปฏบิ ัติตาม

แนวทางการปฏบิ ัติสาหรบั กรรมการ รบั -สง่

ข้อสอบในคูม่ ือการดาเนินงานการรับสมัคร

และสอบประเมนิ นักเรยี นในโครงการ

ประเมนิ ความสามารถมรการแกป้ ัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้

ประจาปีการศึกษา 2560 และปฏิบตั ิหน้าท่ี

อ่นื ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

~ 11 ~

ลาดับท่ี เร่อื ง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งองิ
7 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งานศูนย์ คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ปฏิบัตหิ นา้ ที่ คาสง่ั โรงเรยี น
โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขา ให้คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ ท่ี 183/2560
8 คณติ ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สะดวกในการดาเนนิ งาน คณะกรรมการฝา่ ย ลงวันที่ 22 ก.ย.2560
พธิ ีการและดาเนินงาน ปฏิบัติหนา้ ที่ จดั ทา
9 แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนินการสอบ เอกสาร แฟม้ ต้อนรับและลงทะเบยี น ทาบัญชี คาสั่งโรงเรียน
10 “การรเู้ รื่องการอ่าน (Reading รายชือ่ ปา้ ยชือ่ วุฒบิ ตั ร กรรมการดแู ล ท่ี 205/2560
Literacy)” ตามแนวทางการ นักเรียนประจาวนั ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี วางแผน ลงวันที่ 14
11 ประเมินผลนักเรยี นนานาชาติ PISA จัดสรรเงนิ หาซอ้ื อาหารและเคร่ืองด่ืม พฤศจิกายน
ครงั้ ที่ 3 วชิ าภาษาไทย ระดับช้นั กรรมการฝ่ายสรปุ และรายงานผลการ
มธั ยมศึกษาปที ี่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ดาเนนิ งาน ปฏิบัติหน้าท่ี จัดทาสรุปและ 2560
รายงานผลการดาเนนิ งาน
แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนนิ การจดั คณะกรรมการดาเนินงาน ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี คาสง่ั โรงเรยี น
สอบคดั เลอื กนกั เรียนเพื่อเขา้ เปน็ คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าทใ่ี ห้ ที่ 206/2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 4 โรงเรียน คาปรึกษาแนะนา ประสานงานและอานวย ลงวันท่ี 14
มหิดลวทิ ยานุสรณ์ โรงเรยี นจุฬาภรณ ความสะดวกในการดาเนนิ งาน พฤศจิกายน
ราชวทิ ยาลัย และโครงการ วมว. คณะกรรมการดาเนินงาน ทาหนา้ ที่ จัดทา
ปีการศกึ ษา พ.ศ.2561 ขอ้ สอบ กระดาษคาตอบและเตรียมอปุ กรณ์ 2560
แต่งต้ังคณะกรรมการดแู ลนักเรยี น ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมการสอบให้
โครงการรินนา้ ใจส่นู ้องชาวใต้ ปี 2560 เป็นไปตามตารางสอบ คาสง่ั โรงเรียน
กรรมการกลาง ปฏบิ ัติหน้าท่ีทไี่ ดร้ บั ที่ 210/2560
แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนนิ การจัด มอบหมายใหส้ าเร็จลุลว่ งดว้ ยดี บรรลตุ าม ลงวนั ท่ี 23
สอบคัดเลอื กนักเรียนเขา้ รับทุน พสวท. วตั ถปุ ระสงค์ของโรงเรยี น พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบัติหน้าท่ี คาสัง่ โรงเรยี น
วางแผน สนบั สนุน ส่งเสริม ใหค้ าแนะนา ท่ี 14/2561 ลงวันที่
ปรกึ ษา อานวยความสะดวก และแก้ปัญหา 24 มกราคม 2561
ทีเ่ กิดขนึ้ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี
จดั ทาแบบประเมิน ประเมนิ ผล สรปุ ผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อรายงาน
หนว่ ยงานทเ่ี กีย่ วข้องตอ่ ไป
ผู้ประสานงานสนามสอบ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่
ทไ่ี ดร้ บั มอบหมายใหส้ าเร็จ ลุล่วงด้วยดี
บรรลุวัตถปุ ระสงค์ของโรงเรียน

~ 12 ~

ลาดับที่ เร่ือง งานท่ไี ดร้ ับมอบหมาย เอกสารอ้างองิ
คณะกรรมการดาเนินงาน ปฏิบตั หิ น้าที่ คาสั่งโรงเรียน
12 การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการการ ประสานการดาเนินการกับหน่วยงาน สพม. ท่ี 34/2561
15 จดั ทาข้อสอบ กระดาษคาตอบและ ลงวนั ท่ี 14 กมุ ภาพนั ธ์
ประเมินผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนดว้ ย เตรยี มอุปกรณ์ ตรวจสอบความถกู ต้องและ
จานวนของแบบทดสอบ ดูแลความ 2561
ขอ้ สอบมาตรฐานกลาง เรียบรอ้ ยในการดาเนินการสอบ รับ-จา่ ย
แบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ ควบคุม คาส่ังโรงเรยี น
ปกี ารศกึ ษา 2560 เวลาให้เปน็ ตามตารางสอบ ที่ 63/2561
คณะกรรมการจดั สถานที่ ส่ือ ลงวันท่ี 2 เมษายน
13 แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนนิ งาน โสตทัศนูปกรณ์ ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีจัดชดุ รับแขก
โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โต๊ะ เกา้ อี้สาหรบั ครูผเู้ ขา้ รว่ มรบั การอบรม 2561
ตามแนวทางสะเตม็ ศึกษา ใหเ้ หมาะสม จดั ทาปา้ ยติดป้ายหน้าเวที
ปีงบประมาณ 2561 ก่อนวนั อบรม ณ โรงเรียนคณะราษฎรบารุง ประกาศสมาคม
จงั หวัดยะลา ศษิ ย์เกา่ คณะราษฎร
ปกี ารศกึ ษา 2561 บารงุ จงั หวดั ยะลา
1 แตง่ ตงั้ คณะกรรมการดาเนินงานจดั คณะกรรมการฝา่ ยพธิ ีการและทุนการศกึ ษา
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี พจิ ารณาสารวจรายชือ่ ท่ี 1/2561
109 ปี และงานคืนส่เู หยา้ 109 นักเรยี นทสี่ มควรได้รบั ทนุ เพื่องานแนะแนว ลงวันท่ี 25
ปี ชาวเขียว – เหลอื ง จะได้พจิ ารณาคัดเลือกนักเรยี นรับ พฤษภาคม 2561
ทุนการศึกษา คณะกรรมฝา่ ยลงทะเบยี น
2 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งานวัน ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี รับลงทะเบียนและรวบรวม คาส่งั โรงเรียน
สถาปนาครบรอบ 109 ปี โรงเรียน รายชอ่ื ผเู้ ขา้ รว่ มงาน แยกเป็นประเภท เช่น ท่ี 105/2561
คณะราษฎรบารงุ จังหวัดยะลา หวั หนา้ ส่วนราชการ ศิษยเ์ กา่ นักเรยี น และ ลงวนั ท่ี 20 มถิ ุนายน
ผู้ปกครอง
คณะกรรมการฝา่ ยปฏิคม ปฏิบตั หิ น้าที่ให้ 2561
การต้อนรับใหค้ าแนะนา อานวยความ
สะดวกแกผ่ ู้รว่ มงานทัง้ ภาคเช้าและภาค
กลางคืน คณะกรรมการฝา่ ยจัดพิธีการทาง
ศาสนา ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี วางแผนการจัด
กจิ กรรมและพิธกี ารทางศาสนาและ
ดาเนนิ การจดั กิจกรรมและพิธีการทาง
ศาสนาใหเ้ ป็นไปด้วยความเรียบรอ้ ยต้งั แต่
เวลา 06.00 น. (ศาสนาพทุ ธ)
คณะกรรมการฝ่ายรบั สมัครสมาชิกสมาคม
ศษิ ย์เกา่

~ 13 ~

ลาดบั ท่ี เรอ่ื ง งานทไี่ ดร้ บั มอบหมาย เอกสารอา้ งอิง
3 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการดาเนนิ งาน ปฏิบัตหิ นา้ ที่ คาสง่ั โรงเรียน
“การร้เู ร่ืองการอา่ น (Reading ประสานการดาเนนิ งานการกับหนว่ ยงาน ท่ี 106/2561
4 Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ ผล สพม.15 จัดทาขอ้ สอบ กระดาษคาตอบและ ลงวันท่ี 22 มถิ นุ ายน
5 นักเรียนนานาชาติ PISA” วิชา เตรียมอปุ กรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ภาษาไทย ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จานวนของแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ 2561
6 1-3 ปกี ารศึกษา 2561 จดั ทารายช่อื นักเรียน พรอ้ มท้งั ปดิ ประกาศ
7 ดแู ลความเรียบรอ้ ยในการดาเนนิ การสอบรบั คาสั่งศูนย์บริการการศกึ ษา
แต่งตัง้ บคุ ลากรการสอบไล่ – จ่ายแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ควบคมุ เวลาสอบใหเ้ ปน็ ไปตามตารางสอบ จังหวัดยะลา มสธ.
กรรมการกองกลาง ปฏบิ ัติหน้าที่ ท่ี 3/2561
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งานรบั อานวยการ ให้การสอบดาเนินไปดว้ ยความ
สมคั รและสอบคัดเลือกนักเรยี น เรยี บร้อยแก้ปัญหาตา่ งๆ ทีอ่ าจจะเกดิ ขนึ้ ใน ประกาศมหาวิทยาลยั
โครงการส่งเสรมิ โอลมิ ปิกวิชาการและ ระหว่างสอบ ทกั ษิณ
พัฒนามาตรฐานวทิ ยาศาสตร์ศกึ ษาใน คณะกรรมการประจาสนามสอบ ปฏบิ ัติ
พระอุปถัมภส์ มเดจ็ พระเจา้ พี่นางเธอ หนา้ ที่ ควบคมุ แลและประสานงานการสอบ คาส่ังโรงเรยี น
เจ้าฟ้ากลั ยานิวฒั นากรมหลวง ใหเ้ ปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย ที่ 145/2561
นราธวิ าสราชนครนิ ทร์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม
แตง่ ตงั้ คณะกรรมการดาเนนิ การสอบ คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ัติหน้าที่
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ อานวยการให้การสอบและการปฏิบัตงิ าน 2561
เปน็ เลิศทางคณิต ศาสตร์และ ของฝ่ายต่างๆ ดาเนินไปดว้ ยดี และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี แกป้ ญั หาตา่ งๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการ ประกาศเครือข่าย
พ.ศ. 2561 สอบ สง่ เสรมิ ประสทิ ธิภาพ
แตง่ ต้งั คณะกรรมการจดั การแข่งขนั คณะกรรมการฝ่ายดาเนนิ การจัดการแขง่ ขนั
งานมหกรรมความสามารถทางศลิ ปะ ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี วางแผนและดาเนินการการ การจดั การศกึ ษา
หตั กรรม วชิ าการและเทคโนโลยขี อง แขง่ ขนั งานมหกรรมความสามารถทาง มัธยมศกึ ษา
นกั เรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยขี อง จงั หวัดยะลา
พ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 15 นกั เรยี น ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี
จังหวดั ยะลา การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 15 จงั หวดั ยะลา
จดั หา/จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์ รว่ ม
เปน็ คณะกรรมการตดั สนิ การแข่งขัน จดั ทา
แบบบนั ทกึ คะแนนเบ้ืองต้นกอ่ นสรุปรายงาน
ตามแบบ รายงานผลการแขง่ ขนั และ
ปฏบิ ัติงานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กล่มุ สาระการ
เรยี นรู้คณิตศาสตร์

~ 14 ~

ลาดบั ที่ เรื่อง งานท่ไี ดร้ ับมอบหมาย เอกสารอ้างอิง
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศนู ย์ คาส่งั โรงเรยี น
โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขา คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ปฏิบัติหนา้ ที่ ให้ ท่ี 155/2561
9 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ ลงวันที่ 24 ก.ย.2561
10 สะดวกในการดาเนนิ งาน คณะกรรมการฝ่ายพิธี
แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนินการจดั สอบ การและดาเนนิ งาน ปฏบิ ัติหนา้ ที่ จดั ทา คาส่งั โรงเรียน
11 คดั เลือกนักเรียนเข้าเป็นนกั เรยี นชัน้ เอกสาร แฟ้มตอ้ นรับและลงทะเบยี น ทาบัญชี ที่ 184/2561
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 4 โรงเรียนมหดิ ลวทิ ยา รายชือ่ ปา้ ยช่ือ วฒุ บิ ตั ร กรรมการดูแลนกั เรียน ลงวนั ที่ 6 พฤศจกิ ายน
นุสรณ์ ปกี ารศึกษา 2562 ประจาวนั ปฏิบัตหิ น้าที่ วางแผน จดั สรรเงนิ
หาซ้ืออาหารและเครอ่ื งดมื่ กรรมการฝา่ ยสรปุ 2561
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การสอบ และรายงานผลการดาเนินงาน ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี
“การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) จดั ทาสรปุ และรายงานผลการดาเนินงาน คาสง่ั โรงเรยี น
ตามแนวทางการประเมนิ ผลนักเรียน ที่ 200/2561
นานาชาติ PISA” วชิ าภาษาไทย ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ ส่งคาสง่ั แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ ลงวันท่ี 26
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ดาเนินการสอบคดั เลือก ประสานกบั โรงเรยี น พฤศจกิ ายน 2561
1-3 ปกี ารศึกษา 2561 มหิดลวิทยานุสรณ์ กาหนดวนั รบั ข้อสอบ
กระดาษคาตอบ ประสานงานการจดั สอบ คาส่ังโรงเรยี น
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ ภายในสนามสอบใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ หลังเสร็จ ท่ี 215/2561
รนิ น้าใจสูน่ ้องชาวใต้ ปี สิ้นการสอบ สง่ มอบกลอ่ งข้อสอบและกลอ่ ง ลงวนั ท่ี 14 ธนั วาคม
พ.ศ. 2562 กระดาษคาตอบ
2561
คณะกรรมการดาเนนิ งาน ปฏิบตั หิ นา้ ท่ี
ประสานการดาเนินงานการกบั หน่วยงาน สพม.
15 จัดทาข้อสอบ กระดาษคาตอบและเตรียม
อุปกรณ์ ตรวจสอบความถกู ตอ้ งและจานวน
ของแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จดั ทา
รายชือ่ นกั เรยี น พรอ้ มทั้งปิดประกาศ ดูแล
ความเรยี บร้อยในการดาเนินการสอบ รบั –
จ่ายแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ ควบคุม
เวลาสอบให้เปน็ ไปตามตารางสอบ

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรยี มเอกสารการสอน
เสริม ปฏบิ ัติหนา้ ที่ จัดเตรียมเอกสารการสอน
เสริมให้นกั เรยี น

12 แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การสอบวัด คณะกรรมการดาเนนิ งาน ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี คาส่งั โรงเรียน
ที่ 217/2561
สมรรถนะทางวิชาการและการคิด ดาเนนิ การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและ ลงวันที่ 14 ธนั วาคม

วเิ คราะหท์ างวิทยาศาสตรแ์ ละ การคดิ วเิ คราะห์ทางวิทยาศาสตรแ์ ละ 2561

คณติ ศาสตร์ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ปี คณติ ศาสตร์ ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้

การศึกษา 2561 ประจาปีการศึกษา 2561 เพ่ือรับทุน พสวท.

และโครงการห้องเรยี น พสวท.

(สู่ความเปน็ เลศิ )

~ 15 ~

ลาดับท่ี เรอื่ ง งานท่ไี ดร้ ับมอบหมาย เอกสารอ้างอิง
คาสงั่ โรงเรียน
13 แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินงานการจัด คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบตั หิ น้าท่ี ที่ 221/2561
ลงวนั ท่ี 25 ธนั วาคม
สอบการแขง่ ขนั ทางวชิ าการ ระดับ อานวยความสะดวก ให้คาปรกึ ษา แนะนา และ
2561
นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562 ดแู ลสนบั สนุนการปฏบิ ตั ิงานของ
คาสั่งโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนนิ งาน ใหเ้ ปน็ ไปด้วยความ ท่ี 4/2562
ลงวนั ที่ 18 มกราคม
เรียบร้อยเหมาะสม
2562
14 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการดาเนินงาน ปฏิบตั หิ นา้ ที่
คาสั่งโรงเรยี น
“การรูเ้ รื่องการอ่าน (Reading Literacy) คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าทใี่ ห้ ที่ 42/2562
ลงวันที่ 22 กุมภาพนั ธ์
ตามแนวทางการประเมนิ ผลนักเรียน คาปรึกษาแนะนา ประสานงานและอานวย
2562
นานาชาติ PISA” คร้งั ท่ี 4 วิชาภาษาไทย ความสะดวกในการดาเนนิ งาน คณะกรรมการ
คาสงั่ ศูนย์บรกิ ารการศกึ ษา
ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1-3 ปกี ารศกึ ษา ดาเนินงาน ทาหนา้ ที่ จัดทาข้อสอบ
จังหวัดยะลา มสธ.
2561 กระดาษคาตอบและเตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบ 1/2562

ความถูกตอ้ ง ควบคมุ การสอบใหเ้ ปน็ ไปตาม ลงวนั ท่ี 26 ธันวาคม
2561
ตารางสอบ
คาส่งั สพม.15
15 การแต่งตง้ั คณะกรรมการการประเมนิ ผล คณะกรรมการดาเนินงาน ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี ที่ 6/2562
ลงวันท่ี 3 มกราคม
สัมฤทธิ์ทางการเรยี นดว้ ยข้อสอบ ประสานการดาเนินการกบั หนว่ ยงาน สพม.15
2562
มาตรฐานกลาง ปกี ารศกึ ษา 2561 จัดทาข้อสอบ กระดาษคาตอบและเตรยี ม
คาสง่ั สพม.15
อุปกรณ์ ตรวจสอบความถกู ต้องและจานวน ท่ี 37/2562
ลงวนั ท่ี 22 มกราคม
ของแบบทดสอบ ดูแลความเรยี บร้อยในการ
2562
ดาเนินการสอบ รับ-จา่ ยแบบทดสอบ และ

กระดาษคาตอบ ควบคุมเวลาให้เปน็ ตามตาราง

สอบ

16 แต่งตง้ั บุคลากรดาเนนิ การสอบไล่ภาค กรรมการกองกลาง ปฏบิ ตั ิหน้าที่ อานวยการ

เรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2561 ลงวันท่ี 3 ใหก้ ารอสบดาเนนิ ไปด้วยความเรียบร้อย

มกราคม พ.ศ.2562 แก้ปัญหาตา่ ง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขน้ึ ในระหว่างการ

สอบ

17 แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการประสานงานสอบ ปฏิบัติหนา้ ที่

สอบแขง่ ขันทางวชิ าการ ระดับนานาชาติ ตดิ ตอ่ ประสานงาน อานวยความสะดวกกบั

ประจาปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ แก้ปญั หาในการดาเนนิ การสอบ ตดิ

ประกาศรายช่อื ผู้มีสิทธสิ์ อบ และจดั ทาเอกสาร

ทีเ่ ก่ยี วข้องกับการสอบใหเ้ ปน็ ไปด้วยความ

เรยี บรอ้ ยและมีประสิทธภิ าพ

18 แต่งตั้งคณะทางานดาเนนิ การทดสอบทาง คณะกรรมการกลาง ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี รบั ซอง

การศึกษาระดับชาติ ข้นั พน้ื ฐาน (O-NET) แบบทดสอบจากหวั หน้าสนามสอบ จัดเตรยี ม

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 ซองแบบทดสอบเพื่อส่งมอบใหก้ รรมการแตล่ ะ

ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ห้อง หลงั การอสบเสรจ็ สิน้ ตรวจสอบข้อมลู วา่

จงั หวัดยะลา ผู้เข้าสอบลงลายมือช่อื ในกระดาษและใบ

เซน็ ช่อื วา่ ครบถว้ น ส่งมอบกลอ่ งกระดาษ

คาตอบใหห้ ัวหน้าสนามสอบ

~ 16 ~

ลาดับที่ เร่ือง งานท่ไี ด้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งองิ
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ คาส่ังมหาวทิ ยาลยั
19 แตง่ ต้งั คณะทางานดาเนนิ การทดสอบ ปฏบิ ัติหน้าที่ ประสานงานกับศนู ย์สอบ และ นราธวิ าสราชนครนิ ทร์
ดาเนนิ การจดั สอบตามนโยบายและแนว
ทางการศึกษาระดบั ชาติขัน้ พื้นฐาน ปฏบิ ัตขิ องศูนยส์ อบ และ สทศ. อยา่ ง ท่ี 236/2562
เคร่งครดั และอานวยความสะดวกเกีย่ วกับ ลงวนั ท่ี 4 กมุ ภาพนั ธ์
(O-NET) ประจาปกี ารศึกษา 2562 การสอบ
หัวหน้าตกึ ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ ประสานงานกับ 2562
ระดบั สนามสอบ มหาวทิ ยาลัย หัวหนา้ สนามสอบ รับผดิ ชอบเก่ียวกบั การ
รบั การส่งแบบทดสอบ ระหว่างกองกลาง คาสง่ั มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ ของสนามสอบกับกรรมการคุมสอบ นราธวิ าสราชนครนิ ทร์
ควบคุมดแู ลภายในตึก รบั รายงานตัวและ
20 แต่งต้งั คณะทางานดาเนินการทดสอบ อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการสอบ ท่ี 366/2562
ความถนดั ทั่วไป (GAT) และความถนัด ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์
ทางวชิ าการและวิชาชพี (PAT) กรรมการกองกลาง ปฏบิ ตั ิหน้าที่
ประจาปีการศกึ ษา 2562 ระดบั สนาม อานวยการ ใหก้ ารสอบดาเนินไปด้วยความ 2562
สอบ มหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราช เรยี บรอ้ ยแกป้ ัญหาต่างๆ ทอ่ี าจจะเกดิ ข้นึ ใน
นครินทร์ ระหว่างสอบ คาสงั่ ศูนยบ์ ริการการศึกษา

ปกี ารศกึ ษา 2562 คณะกรรมการฝา่ ยจัดกิจกรรมและ จังหวัดยะลา มสธ.
นทิ รรศการทางวิชาการ ปฏิบตั หิ น้าท่ี ที่ 2/2562
1 แตง่ ตั้งบุคลากรดาเนินการสอบซอ่ ม วางแผนและดาเนินการจัดกจิ กรรมและ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นิทรรศการทางวิชาการ คณะกรรมฝา่ ย ลงวนั ท่ี 17 เมษายน
ลงทะเบียน ปฏิบตั หิ น้าที่ รบั ลงทะเบียน 2562
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนนิ งานจัด และรวบรวมรายช่ือผ้เู ขา้ รว่ มงานและจดั ทา
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรยี นครบรอบ ทะเบียนศิษยเ์ ก่า ประกาศโรงเรยี น
110 ปี กรรมการกองกลาง ปฏบิ ตั ิหน้าที่ ลงวันที่ 10
อานวยการ ให้การสอบดาเนินไปด้วยความ
3 แตง่ ตง้ั บุคลากรการสอบไล่ ภาค เรียบร้อยแก้ปัญหาต่างๆ ท่อี าจจะเกดิ ขึน้ ใน พฤษภาคม 2562
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างสอบ
คาส่ังศนู ย์บรกิ าร
การศึกษา

จงั หวัดยะลา มสธ.
ท่ี 3/2562

ลงวันท่ี 25 มิถุนายน
2562

~ 17 ~

ลาดับที่ เรอื่ ง งานทไี่ ดร้ บั มอบหมาย เอกสารอา้ งอิง
4 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนนิ งานวัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ปฏิบัติหน้าท่ี คาส่ังโรงเรียน
สถาปนาโรงเรียนครบรอบ 110 ปี จดั เตรียมความพรอ้ มตามท่ีคณะกรรมการ ท่ี 126/2562
5 ฝ่ายตา่ ง ๆ กาหนด ออกแบบ ตกแตง่ สถานที่ ลงวันที่ 20 มถิ นุ ายน
6 แตง่ ต้งั คณะกรรมการดาเนินงาน คณะกรรมฝ่ายจัดพิธีการทางศาสนาพุทธ
7 โครงการแขง่ ขนั ทกั ษะทาง ปฏบิ ัติหน้าที่ วางแผนและดาเนนิ การจัดพธิ ี 2562
พระพุทธศาสนา ประจาปีการศึกษา ทางศาสนาพทุ ธใหเ้ ปน็ ไป ดว้ ยความเรียบร้อย
2562 เหมาะสม ถกู ต้องตามธรรมเนยี มปฏิบตั ิ ประกาศ สมป.ยะลา
แต่งตั้งคณะกรรมการจดั การแข่งขนั งาน คณะกรรมการฝ่ายปฏคิ ม ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ลงวนั ท่ี 13 กนั ยายน
ศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียน ครั้งที่ 69 จดั การตอ้ นรับ ให้คาแนะนา อานวยความ
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี สะดวกแกผ่ เู้ ขา้ รว่ มงานทกุ คน คณะกรรมฝ่าย 2562
การศกึ ษา จังหวัดยะลา ลงทะเบียน ปฏิบัตหิ น้าท่ี รบั ลงทะเบียนและ ประกาศ สมป.ยะลา
แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งานศูนย์ รวบรวมรายช่อื ผเู้ ข้าร่วมงานและจัดทา ลงวนั ท่ี 30 กันยายน
โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขา ทะเบียนศษิ ยเ์ ก่า คณะกรรมการฝา่ ย
คณติ ศาสตร์ ปกี ารศึกษา 2562 ประเมินผล ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี ดาเนินการ 2562
ประเมนิ ผล บนั ทึกภาพ เก็บรวบรวมข้อมลู
ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล คาสง่ั โรงเรียน
คณะกรรมการฝา่ ยจัดทาเกียรติบตั ร ปฏบิ ัติ ที่ 192/2562
หนา้ ที่จัดทาเกียรตบิ ัตรการแขง่ ขนั ทักษะทาง ลงวันที่ 23 ก.ย.2562
พระพทุ ธศาสนาแต่ละรายการใหแ้ ก่นักเรยี น

ประธานคณะกรรมการการแขง่ ขัน
อจั ฉรยิ ภาพทางคณติ ศาสตร์ ม.4-6 ปฏิบตั ิ
หนา้ ที่ ออกข้อสอบ จัดพิมพข์ ้อสอบและ
จัดการแขง่ ขันตามหลกั เกณฑก์ ารแข่งขัน ใน
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ปฏิบตั หิ น้าท่ี
ให้คาแนะนา ประสานงานและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงาน คณะกรรมการฝา่ ย
พธิ กี ารและดาเนินงาน ปฏิบตั ิหน้าที่ จัดทา
เอกสาร แฟม้ ต้อนรบั และลงทะเบียน ทาบัญชี
รายช่อื ป้ายชอื่ วุฒบิ ัตร กรรมการดูแล
นกั เรยี นประจาวนั ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี วางแผน
จัดสรรเงิน หาซื้ออาหารและเคร่ืองดมื่
กรรมการฝ่ายสรปุ และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปฏิบัติหนา้ ที่ จัดทาสรุปและ
รายงานผลการดาเนินงาน

~ 18 ~

ลาดับท่ี เรอื่ ง งานที่ได้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งอิง

8 แต่งต้งั บุคลากรดาเนินการสอบกลาง กรรมการกองกลาง (หัวหนา้ ตึก) ปฏบิ ัติ คาสั่ง มสธ.

ภาค การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 หน้าที่ อานวยการ ให้การสอบดาเนินไปดว้ ย ท่ี 4/2562

ความเรยี บร้อยแกป้ ญั หาต่างๆ ทอี่ าจจะ ลงวันที่ 2 ตลุ าคม

เกิดข้นึ ในระหวา่ งสอบ 2562

9 คณะทางานกิจกรรม “ครูไทยรว่ มใจสู่มาตรฐานสากล” งาน “3 ทศวรรษ นา้ พระทัย เกยี รติบตั ร

สมเด็จเจา้ ฟ้า สโู่ อลิมปิก” ระหวา่ งวันท่ี 25 – 26 ตลุ าคม 2562 จัดโดยสานกั งาน

คณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน (สพฐ.) สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) และมลู นิธิ สอวน.

10 แตง่ ตั้งบคุ ลากรดาเนินการสอบซ่อม กรรมการกองกลาง (หัวหนา้ ตึก) ปฏบิ ตั ิ คาส่งั มสธ.

ภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคการศกึ ษา หน้าท่ี อานวยการ ให้การสอบดาเนินไปด้วย ที่ 5/2562

พิเศษ ปีการศึกษา 2561 ความเรียบร้อยแกป้ ัญหาต่างๆ ทอ่ี าจจะ ลงวนั ที่ 28 ตลุ าคม

เกดิ ข้ึนในระหวา่ งสอบ 2562

11 การแตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนนิ การ กรรมการอานวยการ ปฏบิ ัติหน้าท่ี คาสงั่ โรงเรยี น
จัดสอบโครงการประเมนิ และพฒั นาสู่ อานวยการ ใหก้ ารสอบดาเนนิ ไปด้วยความ
ท่ี 221/2562
ความเปน็ เลศิ ทางคณิตศาสตร์และ เรียบรอ้ ยแกป้ ญั หาตา่ งๆ ทอ่ี าจจะเกิดข้นึ ใน ลงวนั ท่ี 4 พฤศจิกายน
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี 2562 ระหว่างสอบ กรรมการกลาง ปฏบิ ัตหิ น้าที่
ตามแนวทางการปฏิบัติ สาหรับกรรมการ 2562

กลาง จัดเตรยี มเอกสารที่เก่ยี วกบั การสอบ

12 การแต่งต้งั คณะกรรมการดาเนนิ การ กรรมการอานวยการ ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี คาสั่งโรงเรยี น
จัดแขง่ ขัน TEDET รอบ All Star อานวยการ ให้การสอบดาเนินไปด้วยความ
เรียบรอ้ ยแก้ปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขน้ึ ใน ที่ 234/2562

Intelligent Contest ระดบั ลงวันท่ี 25
ประถมศกึ ษาและระดบั มัธยมศึกษา ระหว่างสอบ กรรมการกลาง ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี พฤศจิกายน 2562
ตามแนวทางการปฏิบัติ สาหรับกรรมการ
ตอนตน้ ประจาปี 2562 กลาง จัดเตรยี มเอกสารที่เกีย่ วกบั การสอบ

กรรมการรบั -ส่ง ข้อสอบ

13 แต่งตง้ั บุคลากรดาเนินการสอบปลาย กรรมการกองกลาง (หัวหน้าตึก) ปฏบิ ัติหน้าท่ี คาสั่ง มสธ.
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อานวยการ ใหก้ ารสอบดาเนนิ ไปด้วยความ
ท่ี 1/2563
เรยี บรอ้ ยแกป้ ญั หาตา่ งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขน้ึ ใน ลงวันที่ 8 มกราคม
ระหวา่ งสอบ
2563

14 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินงาน คณะกรรมการการประจาหน่วยสอน (หนว่ ย ประกาศ สมป.ยะลา
โรงแรม ปารค์ ววิ ) ปฏิบัตหิ น้าท่ี รบั
โครงการรินน้าใจสูน่ ้องชาวใต้ ลงวันท่ี 8 มกราคม
ปงี บประมาณ พ.ศ.2563 จังหวดั ยะลา ลงทะเบียนและดูแลนกั เรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปี
ท่ี 6 กลุ่มวทิ ย์ คณะกรรมการฝา่ ยสง่ มอบ 2563

เอกสาร ปฏบิ ัตหิ น้าท่ี สง่ มอบเอกสารการ

สอนเสรมิ ใหผ้ ู้รบั ดิ ชอบแตล่ ะโรงเรยี น

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ปฏบิ ตั ิหน้าที่

เกบ็ ขอ้ มลู จากนักเรียนที่เขา้ ตวิ ณ หนว่ ย

โรงแรม ปารค์ ววิ

~ 19 ~

ลาดบั ที่ เรื่อง งานท่ไี ด้รบั มอบหมาย เอกสารอา้ งอิง
คาสัง่ สพม.15
15 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการทดสอบทาง คณะกรรมการกลาง ปฏิบัตหิ น้าที่ รบั ซอง ที่ 11/2563
ลงวันที่ 11 มกราคม
การศกึ ษาระดับชาติ ข้ันพนื้ ฐาน (O-NET) แบบทดสอบจากหัวหนา้ สนามสอบ จัดเตรียม
2563
ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซองแบบทดสอบเพอื่ ส่งมอบใหก้ รรมการแต่ละ
คาสง่ั สพม.15
ปกี ารศึกษา 2562 ระดบั สนามสอบ หอ้ ง หลงั การอสบเสรจ็ สน้ิ ตรวจสอบขอ้ มลู ว่า ท่ี 16/2563
ลงวนั ท่ี 15 มกราคม
จงั หวดั ยะลา ผเู้ ขา้ สอบลงลายมือช่ือในกระดาษและใบ
2563
เซน็ ชอื่ ว่าครบถว้ น สง่ มอบกลอ่ ง
คาสั่งโรงเรียน
กระดาษคาตอบให้หัวหนา้ สนามสอบ ท่ี 6/2563
ลงวนั ที่ 15 มกราคม
16 แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการกลาง ปฏิบัติหนา้ ที่ รบั -สง่
2563
คัดเลือกรอบท่ี 1 การสอบคดั เลอื กผู้แทน ข้อสอบและกระดาษคาตอบ จดั เตรยี มซอง
มหาวทิ ยาลัยนราธิวาส
ประเทศไทยไปแขง่ ขันวทิ ยาศาสตร์ แบบทดสอบเพื่อส่งมอบให้กรรมการแต่ละห้อง ราชนครินทร์
ท่ี 332/2563
โอลมิ ปิกระหวา่ งประเทศ ระดับ หลังการอสบเสร็จสิ้น ตรวจสอบข้อมลู วา่ ผเู้ ข้า
ลงวนั ที่ 6 กมุ ภาพนั ธ์
มธั ยมศึกษาตอนต้น ครง้ั ท่ี 17 (IJSO) สอบลงลายมอื ช่ือในกระดาษและใบเซ็นชือ่ วา่ 2563

ครบถ้วน ส่งมอบกลอ่ งกระดาษคาตอบให้ มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าส
ราชนครินทร์
หัวหน้าสนามสอบ ท่ี 389/2563

17 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดแู ลนักเรียน - คณะกรรมการอานวยการ ปฏิบัติหนา้ ที่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563
โครงการรนิ นา้ ใจสนู่ อ้ งชาวใต้ วางแผน สนบั สนุน ส่งเสริม ให้คาแนะนา
คาส่งั โรงเรยี น
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปรึกษา อานวยความสะดวกและแกป้ ัญหาที่ ท่ี 72/2563
ลงวันท่ี 19 มิถนุ ายน
เกดิ ขน้ึ
2563
- คณะกรรมการดูแลนักเรียน ปฏิบตั ิหน้าที่

รบั ลงทะเบียน มอบเอกสารการสอนเสริม

ให้นักเรียน ดแู ลความเรียบรอ้ ยของนักเรยี น

18 แต่งตงั้ คณะทางานดาเนินการทดสอบ ผปู้ ระสานงานสนามสอบ ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี

ความถนัดทวั่ ไป (GAT) และความถนดั ประสานงานกบั ศนู ย์สอบ และดาเนินการจัด

ทางวิชาการและวชิ าชพี (PAT) ประจาปี สอบตามนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องศูนย์

การศึกษา 2562 ระดบั สนามสอบ สอบและ สทศ.อย่างเครง่ ครดั

19 แต่งตงั้ คณะทางานดาเนนิ การทดสอบ เจา้ หน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
ทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ั้นพื้นฐาน (O- ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ประสานงานกับศนู ย์สอบ และ
NET) ประจาปกี ารศกึ ษา 2562 ระดบั ดาเนนิ การจัดสอบตามนโยบายและแนว
สนามสอบ มหาวทิ ยาลัยนราธิวาสราช ปฏิบัตขิ องศูนย์สอบ และ สทศ. อย่าง
นครนิ ทร์ เคร่งครดั และอานวยความสะดวกเกีย่ วกับ
การสอบ
ปีการศกึ ษา 2563
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจดั คณะกรรมการฝา่ ยจัดพธิ ีการทางศาสนา
กจิ กรรมวนั สถาปนาโรงเรียนครบรอบ ปฏบิ ัติหน้าทว่ี างแผนและดาเนนิ การจดั พิธี
111 ปี การทางศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรม

~ 20 ~

ลาดบั ท่ี เร่อื ง งานทไี่ ด้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งองิ
2 คาสัง่ มสธ.
แตง่ ตง้ั บคุ ลากรดาเนนิ การสอบซอ่ ม กรรมการกองกลาง ปฏิบตั ิหนา้ ที่ อานวยการ ที่ 2/2563
ภาคการศกึ ษาที่ 1 ใหก้ ารสอบดาเนินไปดว้ ยความเรียบรอ้ ย ลงวนั ท่ี 29 มิถุนายน
ปกี ารศึกษา 2563 แกป้ ัญหาตา่ งๆ ทอ่ี าจจะเกิดขึ้นในระหว่างสอบ
2563
3 แต่งตั้งบุคลากรดาเนนิ การสอบกลางภาค กรรมการกองกลาง ปฏิบัตหิ นา้ ที่ อานวยการ คาส่ัง มสธ.
ที่ 3/2563
ภาคการศึกษาที่ 2 ใหก้ ารสอบดาเนินไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย ลงวนั ท่ี 2กรกฎาคม

ปกี ารศกึ ษา 2563 แก้ปญั หาต่างๆ ทอ่ี าจจะเกิดขึ้นในระหว่างสอบ 2563
คาสง่ั โรงเรยี น
4 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการบรหิ ารศูนย์พัฒนา คณะกรรมการดาเนินงาน ปฏิบตั หิ น้าที่ รว่ ม ท่ี 96/2563
ลงวันท่ี 4 สิงหาคม
ศักยภาพบุคคลเพือ่ ความเป็นเลศิ (HCEC) วางแผนการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและ
2563
เป้าหมายของศูนย์รว่ มกับคณะกรรมการ
คาสงั่ โรงเรยี น
บริหารการดาเนินงานศนู ย์ รว่ มจัดทาโครงการ ท่ี 97/2563
ลงวนั ท่ี 4 สิงหาคม
ขออนมุ ตั ิโครงการและประสานงาน ดาเนินงาน
2563
ตมแผนงาน ประสานงานกบั ฝา่ ยต่าง ๆ
คาสั่งโรงเรยี น
คณะกรรมการประเมนิ ผลและรายงานผล ที่ 105/2563
ลงวันที่ 18 สิงหาคม
ปฏบิ ัติหนา้ ที่ จัดทาเอกสารคาสง่ั เครื่องมือ
2563
ประเมินผลและเอกสารอืน่ ๆ ทเ่ี ก่ยี วข้อง คาสั่งโรงเรยี น
ที่ 110/2563
5 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการดาเนินงาน ปฏบิ ตั ิหน้าที่ จัดทา ลงวนั ท่ี 25 สิงหาคม

“การดาเนนิ งานพฒั นาการเรยี นการสอน ขอ้ สอบกระดาษคาตอบ และเตรียมอุปกรณ์ 2563

ภาษาไทยตามนโยบาย เดินหนา้ และ จานวนซองข้อสอบและกระดาษคาตอบ รงั สง่

พฒั นาการอ่านออกเขียนได้ ระดบั ชนั้ ม. ข้อสอบและกระดาษคาตอบ คณะกรรมการ

1-6” ปีการศกึ ษา 2563 กากบั การสอบ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี กากบั การสอน

รับสง่ ข้อสอบและกระดาษคาตอบและ

ดาเนินการคมุ สอบตามตารางสอบ

6 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนนิ งานจัดสอบ คณะกรรมการประเมินและรายงานผล ปฏบิ ัติ

วดั ทักษะภาษาองั กฤษ ศูนย์พฒั นา หนา้ ท่ี จดั ทาเอกสารคาส่ัง เครอ่ื งมือ

ศักยภาพบคุ คลเพ่อื ความเป็นเลศิ (HCEC) ประเมนิ ผลและเอกสารอน่ื ๆ ทเ่ี กี่ยวข้อง และ

รายงานผลการจดั กิจกรรม

7 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานกจิ กรรม คณะกรรมการดาเนนิ การแขง่ ขัน ปฏบิ ัตหิ น้าที่

การแขง่ ขนั ทักษะวชิ าการสานสมั พนั ธ์ ออกแบบการแข่งขนั จดั ทาเกณฑ์การแข่งขัน

จัดทาข้อสอบในรปู แบบออนไลนข์ องกลุ่มสาระ

การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ คณะกรรมการ

ประชาสมั พนั ธก์ ารแขง่ ขัน ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

ประชาสมั พนั ธก์ จิ กรรมการแขง่ ขัน กาหนดการ

แขง่ ขัน ผลการแข่งขนั ใหผ้ เู้ ขา้ รว่ มทราบ

คณะกรรมการประเมนิ และรายงานผล ปฏบิ ตั ิ

หน้าทจี่ ดั ทาเอกสารคาส่ัง เครื่องมอื ประเมนิ ผล

และเอกสารอนื่ ๆ ท่เี กยี่ วข้อง และรายงานผล

การจดั กิจกรรม

~ 21 ~

ลาดบั ที่ เรอ่ื ง งานที่ได้รับมอบหมาย เอกสารอ้างอิง
คาสัง่ มสธ.
8 แต่งต้งั บุคลากรดาเนินการสอบปลาย เจา้ หน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ ท่ี 4/2563
ประชาสัมพนั ธใ์ ห้การสอบดาเนนิ ไปดว้ ย ลงวนั ที่ 2 กันยายน
ภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ความเรียบรอ้ ยแกป้ ัญหาต่างๆ ทอ่ี าจจะ
เกดิ ข้ึนในระหวา่ งสอบ 2563
ปีการศึกษา 2562 ประกาศ สมป.ยะลา
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแขง่ ขนั ทาง ลงวนั ท่ี 8 กนั ยายน
9 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งาน วชิ าการออนไลน์ ปฏบิ ัติหน้าท่ี ออกแบบ
โครงการมหกรรมวชิ าการชายแดนใต้ การแข่งขนั จดั ทาเกณฑก์ ารแขง่ ขัน จดั ทา 2563
จงั หวดั ยะลา ขอ้ สอบในรปู แบบออนไลนข์ องกลุ่มสาระ
การเรยี นรู้คณิตศาสตร์ คาสั่งโรงเรยี น
10 การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การ ที่ 135/2563
จดั สอบโครงการประเมนิ และพฒั นาสู่ กรรมการอานวยการ ปฏบิ ัตหิ น้าที่ ลงวันที่ 25 กันยายน
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ อานวยการ ให้การสอบดาเนินไปด้วยความ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี เรยี บรอ้ ยแก้ปัญหาตา่ งๆ ที่อาจจะเกดิ ขน้ึ ใน 2563
พ.ศ.2563 ระหวา่ งสอบ กรรมการกลาง ปฏบิ ัติหน้าที่
ตามแนวทางการปฏิบตั ิ สาหรับกรรมการ คาส่งั โรงเรียน
11 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การจดั กลาง จดั เตรียมเอกสารทีเ่ กี่ยวกบั การสอบ ท่ี 156/2563
สอบคัดเลือกรอบแรกนักเรียนเพ่ือเขา้ ลงวนั ที่ 4 พฤศจิกายน
เปน็ นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี ผปู้ ระสานงานสนามสอบ ปฏิบัตหิ น้าที่ ส่ง
การศกึ ษา2564โรงเรยี นมหิดลวทิ ยา คาสัง่ แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนินการสอบ 2563
นุสรณ์ โรงเรยี นวิทยาศาสตรจ์ ุฬาภรณ์ คดั เลือกประสานกับโรงเรียนมหดิ ลวทิ ยา
ราชวทิ ยาลยั โครงการ วมว.และ นุสรณ์ กาหนดวันรับ
สถาบันโคเซน็ ขอ้ สอบ กระดาษคาตอบ ประสานงานการ
จัดสอบภายในสนามสอบใหม้ ีประสทิ ธภิ าพ
หลังเสร็จส้นิ การสอบ ส่งมอบกลอ่ งข้อสอบ
และกล่องกระดาษคาตอบ

12 แต่งตั้งบุคลากรดาเนนิ การสอบกลาง เจ้าหนา้ ท่ีประชาสมั พนั ธ์ ปฏิบัติหน้าที่ คาสงั่ มสธ
ประชาสัมพันธ์ให้การสอบดาเนินไปดว้ ยความ ท่ี 6/2563
ภาคภาคการศึกษาที่ 1 เรียบรอ้ ยแก้ปญั หาต่างๆ ทอ่ี าจจะเกิดขน้ึ ใน ลงวันที่ 5พฤศจิกายน

ปีการศึกษา 2563 ระหวา่ งสอบ

2563

13 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ การสอบ คณะกรรมการดาเนนิ งาน ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ คาสง่ั โรงเรยี น
“การดาเนนิ งานพฒั นาการเรียนการ จัดทาข้อสอบกระดาษคาตอบ และเตรยี ม
สอนภาษาไทยตามนโยบาย เดินหนา้ อปุ กรณ์ จานวนซองข้อสอบและ ท่ี 191/2563

กระดาษคาตอบ รังสง่ ขอ้ สอบและ ลงวันที่ 18 ธันวาคม

และพัฒนาการอา่ นออกเขยี นได้ 2563
ระดับชน้ั ม.1-6” ปีการศึกษา 2563 กระดาษคาตอบ คณะกรรมการกากับการ
สอบ ปฏิบตั ิหนา้ ที่ กากบั การสอน รับส่ง

ขอ้ สอบและกระดาษคาตอบและดาเนนิ การ

คมุ สอบตามตารางสอบ

~ 22 ~

ลาดับที่ เรือ่ ง งานท่ีไดร้ ับมอบหมาย เอกสารอา้ งอิง

14 แต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตาม ปฏิบตั หิ น้าท่ี เปน็ ตัวแทนงานหลกั สูตรของ ประกาศโรงเรยี น
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่ งมีคุณภาพ โรงเรยี นใหข้ ้อเสนอแนะในการคัดเลอื ก
หนังสอื ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่ งมี ลงวนั ที่ 28 มกราคม

ปกี ารศกึ ษา 2564 คณุ ภาพ ปกี ารศกึ ษา 2564 2564

15 แตง่ ต้ังคณะดาเนนิ งานโครงการ คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ตั ิหน้าท่ี คาสั่งโรงเรยี น

เสรมิ สร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อ อานวยความสะดวกและใหค้ าแนะนา กากับ ท่ี 19/2564

การศึกษาต่อระดับอุดมศกึ ษา ตดิ ตามการดาเนินการ คณะกรรมการ ลงวนั ที่ 10 กมุ ภาพนั ธ์

(รินนา้ ใจสู่นอ้ งชาวใต)้ วทิ ยากรติวเสรมิ ความรู้ ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ 2564
ปีการศึกษา 2564 จัดเตรยี มเอกสาร เนื้อหาประกอบการติว
คณะกรรมการดแู ลนกั เรียน ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี เชค็

ช่ือนักเรียนเข้ารว่ มกจิ กรรมต่าง ๆ

16 แต่งต้งั คณะกรรมการบรหิ ารศูนย์ คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ัติหน้าที่ คาสง่ั โรงเรยี น
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน็ อานวยการ ให้คาปรึกษาในการดาเนินการ
ตามนโยบาย คณะกรรมการดาเนินงาน ท่ี 29/2564

เลิศ HCEC ปฏิบัติหน้าท่ี รว่ มประชมุ วางแผน และจาทา ลงวันท่ี 4 มีนาคม
เสนอโครงการ คณะกรรมการจดั ทาและ
2564

พฒั นาหลกั สตู รอบรมครู ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี

ประชุม วางแผนจดั ทาและพฒั นาหลกั สตู ร

อบรม

17 แตง่ ตั้งคณะทางานดาเนนิ การทดสอบ คณะกรรมการกลาง ปฏบิ ัตหิ น้าที่ รบั ซอง ประกาศ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขนั้ พื้นฐาน แบบทดสอบจากหวั หนา้ สนามสอบ
จัดเตรยี มซองแบบทดสอบเพื่อสง่ มอบให้ สพม.นราธิวาส

(O-NET) ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 3 ลงวนั ท่ี 5 มกราคม
ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ กรรมการแตล่ ะห้อง หลงั การอสบเสรจ็ ส้นิ
ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เข้าสอบลงลายมอื ชื่อใน 2564
กระดาษและใบเซ็นชอื่ ว่าครบถ้วน สง่ มอบ
จงั หวดั ยะลา

กลอ่ งกระดาษคาตอบให้หัวหน้าสนามสอบ

18 แตง่ ต้ังคณะกรรมการเปดิ ซองต้นฉบบั คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ัติหน้าท่ี คาสั่งโรงเรยี น
และเฉลยข้อสอบสาหรบั การคัดเลือก อานวยความสะดวกให้การสอบและการ
นักเรียนเขา้ เรยี นโครงการหอ้ งเรยี น ปฏิบตั งิ านเปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย ที่ 67/2564

คณะกรรมการเปิดซองตน้ ฉบบั และเฉลย ลงวันท่ี 19 มนี าคม
ขอ้ สอบ ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่เปิดซองต้นฉบบั และ
พเิ ศษ SMTE ชัน้ ม.4 2564

เฉลยขอ้ สอบ

~ 23 ~

ลาดับที่ เรือ่ ง งานท่ีไดร้ ับมอบหมาย เอกสารอา้ งอิง

ปีการศกึ ษา 2564

1 กรรมการบริหารสถานศึกษา ปฏบิ ัตหิ น้าท่ี หัวหน้าโครงการห้องเพชรคณะ คาสั่งโรงเรยี น

ราษฎร์ ที่ 108/2564

ลงวนั ที่ 18 พฤษภาคม

2564

2 แตง่ ต้ังคณะทางานโครงการพัฒนาและ คณะกรรมการง่ายดาเนนิ งาน ปฏบิ ัติหน้าที่ ประกาศโรงเรยี น

สง่ เสริมนักเรียนทมี่ ีความสามารถพเิ ศษ งานพฒั นาหลักสตู ร ลงวนั ท่ี 1 มถิ นุ ายน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMA) 2564

3 แตง่ ต้งั คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการสนามสอบ ปฏิบัติหนา้ ที่ คาส่งั สพม.ยะลา

คัดเลอื กนักเรยี นเข้าร่วมโครงการ ประสานงานกับศนู ย์สอบ ประชุมชีแ้ จง ท่ี 27/2564

โรงเรยี นอุปถมั ภ์ (ครอบครวั อุปถมั ภ)์ คณะกรรมการจัดสนามสอบ กากบั ห้องสอบ ลงวนั ที่ 18 มิถุนายน

ปีการศึกษา 2564 และตรวจสอบความเรยี บร้อยของขอ้ สอบ 2564

คณะกรรมการรับ-สง่ ข้อสอบและเกบ็ รักษา

ขอ้ สอบ ปฏบิ ัตหิ น้าที่ รับขอ้ สอบจาก สพม.

ยะลาไปยงั ศนู ย์สอบ

4 แตง่ ตงั้ คณะกรรมการดาเนนิ การออก คณะกรรมการดาเนินการออกข้อสอบ คาสัง่ สพม.ยะลา

ขอ้ สอบคัดเลอื กนกั เรยี นเข้าร่วม ปฏิบัตหิ น้าที่ ออกข้อสอบวชิ าคณติ ศาสตร์ ท่ี 28/2564

โครงการโรงเรยี นอุปถมั ภ์ (ครอบครัว จดั พมิ พ์ และตรวจทานขอ้ สอบ ลงวนั ท่ี 18 มิถนุ ายน

อุปถัมภ)์ ปีการศึกษา 2564 2564

5 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งาน คณะกรรมการอานวยการ ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี ให้ คาสงั่ สพม.ยะลา

อบรมปฏบิ ตั ิการการจดั การเรียนรู้ การสนบั สนุน ให้คาปรกึ ษา กากบั ดูแล ที่ 38/2564

วิทยาการคานวณ ตดั สินใจและแก้ปัญหาระหวา่ งดาเนินการ ลงวันที่ 5 สงิ หาคม

และการออกแบบเทคโนโลยี คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายจดั การอบรม 2564

ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี วางแผน เตรยี มการการจัด

อบรมประสานงานกับวทิ ยากร ประสานงาน

เรอ่ื งการอบรมไปยังโรงเรยี นต่างๆ จัดทา

เอกสารต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายประเมนิ และ

รายงานผล ปฏิบัติหน้าที่ ออกแบบ

ประเมินผล สรุปผลการทางานและรายงานผล

การอบรมปฏิบัติการ

6 แตง่ ต้ังคณะกรรมการนเิ ทศการจัดการ คณะกรรมการนเิ ทศ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี นเิ ทศ คาสงั่ สพม.ยะลา

เรยี นร้วู ทิ ยาการคานวณและการ แผนการจดั การเรยี นรู้ องค์ประกอบและ ที่ 42/2564

ออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดบั ชั้น ลงวนั ที่ 17 สงิ หาคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2564

~ 24 ~

ลาดบั ที่ เรื่อง งานท่ไี ด้รับมอบหมาย เอกสารอา้ งอิง
คณะกรรมการฝา่ ยประเมนิ ผล ปฏิบตั หิ นา้ ที่ คาสัง่ สพม.ยะลา
7 แตง่ ตั้งคณะกรรมการจดั การประชมุ จดั เตรยี มแบบประเมนิ ผลการประชุม
ออนไลน์ ที่ 45/2564
การขบั เคลื่อนการแนะแนวใน ลงวนั ที่ 26สงิ หาคม
คณะกรรมการดาเนนิ งาน ปฏิบัติหน้าที่
สถานศกึ ษาตามแผนยทุ ธศาสตรช์ าติ ประชมุ เตรียมความพร้อมต่าง ๆ และตดิ ต่อ 2564
ประสานงานวิทยากร คณะกรรมการฝ่าย
20 ปี และแผนพฒั นาการแนะแนว จดั การอบรม ปฏิบัตหิ น้าที่ เปิดหอ้ งประชมุ คาสง่ั โรงเรยี น
และแจง้ ลงิ ก์การอบรมในวนั ที่ 26 กนั ยายน ท่ี 154/2564
ระดับการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน 2564 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและ ลงวันที่ 13 กันยายน
รายงานผล ปฏบิ ตั หิ นา้ ทจี่ ดั ทาแบบประเมนิ
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน บนั ทึกภาพและรายงานผลการอบรม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุ คลเพื่อ

ความเป็นเลิศ (HCEC)


Click to View FlipBook Version