The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครรชิต แซ่โฮ่, 2021-10-22 05:21:05

แฟ้มผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

แฟ้มผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

แฟม้ ผลการเรียนวิชาคณติ ศาสตร์ของนักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6
ปกี ารศกึ ษา 2563

นายครรชิต แซโ่ ฮ่
ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู านาญการ
โรงเรียนคณะราษฎรบารงุ จังหวัดยะลา

ภาคเรียนท่ี 1

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารรง จจงหวดจ ยะลา หนนาทณช 1 จาก 21 หนาน
วมชา ค33101 คณตณ ศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศศกษา 2563 ภาคเรยร นททร 1 ระดจบชนจช ม.6 กลรนมททร 1 พมณ พวร วนทณช 12 ตลส าคม 2564

ครผผผสอน นายครรชตณ แซซโฮซ

หผอง เลข ชทอช นามสกรล เลขททร กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลจกษณะอจนพงศ ประสงคห ผล อาน น คมด มาสาย
ประจาบ ตจว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชชนจ /หผอง ม.6/1 1 19.0 15.0 28.0 18.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 100
1 28264 น.ส.ชฎาพร แตงออซ น 2 19.0 16.0 26.0 13.0 74.00 74.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 95
1 28496 นายคณศณ ร แซซมคว 3 19.0 13.0 23.0 13.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 90
1 28499 นายณวฐธญว กาญจนวร รกลส 4 19.0 12.0 27.0 7.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 2 95
1 28502 นายพณนทณ ร นาคเสน 5 19.0 12.0 26.0 8.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 2 95
1 28505 นายววจนรกร สตว ยาสสชพณ 6 19.0 15.0 29.0 18.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 100
1 28506 นายศณลา พลรกว ษร 7 19.0 15.0 25.0 17.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 28558 น.ส.ลวกษณกา ออซ นแกวน 8 19.0 12.0 23.0 11.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
1 30337 น.ส.ณธณดา ลมณ สกลส 9 19.0 20.0 29.0 19.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30338 น.ส.นสชธณดา หมอเลลก 10 19.0 14.0 29.0 18.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30339 น.ส.พณรยณ า โลหะวจณ ารณร 11 19.0 15.0 29.0 13.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30340 น.ส.ฟาตณน กะละ 12 19.0 20.0 28.0 17.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30341 น.ส.ฟตฟ เราะหร กสลยสมล 13 19.0 12.0 23.0 12.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30342 น.ส.รงซส ไพลนณ ธงไชย 14 19.0 20.0 29.0 20.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30343 น.ส.รสส มยณ ร สอช แม 16 19.0 17.0 30.0 15.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30349 น.ส.ฮซว นาอร รวสมาน 17 19.0 16.0 30.0 13.0 78.00 78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30350 น.ส.ฟฎฟ วา อาบภ 18 19.0 20.0 27.0 19.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 8 2 95
1 30351 นายนศว รสน กาหมาน 19 19.0 12.0 26.0 14.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30352 นายปณฟ ณธร เหลอช รวกษร 20 19.0 18.0 27.0 20.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 100
1 30353 นายรฟณ าอณ หะยณเลาะแม 21 19.0 12.0 26.0 13.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 100
1 30354 นายอบว ดสลวารซณ มะมงณ 22 19.0 12.0 25.0 7.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 100
1 30355 นายอฟว ฮมว มะแดเฮาะ 23 19.0 12.0 26.0 10.0 67.00 67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 100
1 30356 นายอารณฟ นณมะ 24 19.0 12.0 24.0 11.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
1 30357 นายจฮณ าน ศณกะคาร

รวม ม.6/1 : 23 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 23 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 74.78 เวลาเรยร นเฉลทยร รผอยละ 98.70

สรปร สถมตมประเมมนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผภ สภน อน
( นายครรชณต แซซโฮซ )
จาบ นวน 9 3371 - - - - - - -
วนว ทชณ ...............................................................................................................

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวจดยะลา หนนาทณช 9 จาก 21 หนนา
วชม า ค33101 คณตณ ศาสตรร 5 นก.1.0 ปกป ารศกศ ษา 2563 ภาคเรรยนทรท 1 ระดบจ ชจชน ม.6 กลมนร ททร 5 พมณ พรวนว ทณช 12 ตลส าคม 2564

ครผผ ผสอน นายครรชณต แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชทอช นามสกลร เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 ครณลกจ ษณะอนจ พงศ ประสงคห ผล อาน น คดม มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชจนช /หอผ ง ม.6/5 78.00 78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28266 น.ส.ธวญรดา แสงเมลร 1 19.0 14.0 29.0 16.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28270 น.ส.พทส ธณตา ทองสสวน 2 19.0 18.0 30.0 18.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28334 น.ส.ซายดณ จะ มาแซ 3 19.0 12.0 28.0 18.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28335 น.ส.โซฟฟยา จะปะกยณ า 4 19.0 13.0 30.0 18.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28345 น.ส.ยาณณตา ปลภ าพะระเปะ 5 19.0 12.0 28.0 16.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 16 60
5 28370 น.ส.ณชณ กานตร รามจวนทรร 6 19.0 12.0 28.0 11.0 57.00 57.00 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 12 70
5 28382 น.ส.สรณ ภวทร เพชรเตลม 7 19.0 4.0 20.0 14.0 58.00 58.00 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 4 4 90
5 28384 น.ส.อนธส ดณ า โลซประดณษฐร 8 19.0 1.0 21.0 17.0 3 33333 3 100
5 28389 นายณฐว กฤต ทองวณเศษ 9 0.0 0.00 ร 3 33333 3 100
5 28414 น.ส.ฟฟรดาวสร แวกาจณ 10 19.0 13.0 29.0 14.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28415 น.ส.มานณตา แกวน มณณ 11 19.0 12.0 28.0 12.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28417 น.ส.วชณ ญาดา มาเดลน 12 19.0 12.0 28.0 17.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28436 นายสรณ วณชญร นวนทเสน 13 19.0 13.0 28.0 16.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 90
5 28441 น.ส.ณฏว ฐณณชา พวนธมร ณณ 14 19.0 18.0 30.0 17.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 90
5 28447 น.ส.พวชรมณณ ทองราช 15 19.0 12.0 26.0 13.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 95
5 28449 น.ส.ฟาฟ ใส สซงสณงหร 16 19.0 12.0 25.0 17.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28514 น.ส.เบญญาภา จนว ทรรสมมณตร 17 19.0 18.0 30.0 18.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28527 นายณวฐภทว ร พรหมสวซาง 18 0.0 3 33333 3 2 8 80
5 28566 นายกตณ ตณกรณร ยโภ ซจะ 19 19.0 12.0 28.0 17.0 0.00 ร 3 33333 3 100
5 28584 น.ส.ณภากาญจนร ถนอมชะยะธววช 20 19.0 12.0 29.0 13.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28586 น.ส.ณวฐรกณ า กาลาซา 21 19.0 12.0 27.0 17.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28590 น.ส.นงนภสว พงษรแกนว 22 19.0 12.0 28.0 16.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28601 น.ส.อรไท คงสณชาย 23 19.0 12.0 29.0 16.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 8 80
5 28770 นายฆนพวตสร จรณ ภาพงพวนธร 24 19.0 12.0 24.0 16.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28771 น.ส.ณณชา ขสนบสญจนว ทรร 25 19.0 14.0 29.0 18.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11111 1 100
5 29762 นายตกวต วา อาลมณ งณ 26 19.0 12.0 28.0 16.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 16 60
5 30383 น.ส.ฟาดณลา ฤทธณธเดช 27 19.0 12.0 27.0 16.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8 80
5 30384 น.ส.ธวญวรวตมร โชตณธนณตไมตรณ 28 19.0 3.0 22.0 14.0 74.00 74.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58.00 58.00 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวดจ ยะลา หนนาทชณ 10 จาก 21 หนนา
วชม า ค33101 คณณตศาสตรร 5 นก.1.0 ปกป ารศศกษา 2563 ภาคเรรยนททร 1 ระดจบชนจช ม.6 กลมรน ทรท 5 พณมพรวนว ทณช 12 ตลส าคม 2564

ครผผผสอน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หอผ ง เลข ชอชท นามสกลร เลขททร กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลจกษณะอนจ พงศ ประสงคห ผล อาน น คมด มาสาย
ประจาบ ตจว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชจนช /หผอง ม.6/5 29 19.0 12.0 27.0 16.0 74.00 74.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 90
5 30385 น.ส.นภรรยว ญาน มณนา 30 19.0 12.0 27.0 10.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 4 90
5 30386 น.ส.อวมนณ พาลณเขตตร 31 19.0 15.0 29.0 13.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 30387 น.ส.เมษา สวส รรณชาตรณ 32 19.0 12.0 29.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 30388 น.ส.อตณมา อมรลกว ษณร 33 19.0 12.0 27.0 15.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 30389 น.ส.โสรยา หะยกณ าเด 34 19.0 12.0 26.0 16.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 6 85
5 30390 น.ส.ฟารณซา วนว แอเลาะ 36 19.0 12.0 27.0 14.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 12 70
5 30392 นายอบว ดสลรอฮณม หะยณยาซา 37 19.0 12.0 28.0 17.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 30393 นายอบว ดลส ฟตฟ ตะหร ซอและ 38 19.0 12.0 23.0 7.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 2 95
5 30394 นายอาตณฟ อวสมะแอ 39 19.0 12.0 28.0 16.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 10 75
5 30395 นายพงศธร ปฏนณ นว ทกลส 4 90

รวม ม.6/5 : 38 คน

รวมจาบ นวนนจกเรยร น 38 คน ผลการเรรยนเฉลยรท รผอยละ 69.63 เวลาเรยร นเฉลทยร รผอยละ 91.05

สรปร สถตม มประเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทชอ ........................................................................................................................ ครภผภนสอน
( นายครรชณต แซโซ ฮซ )
จาบ นวน 5 15 11 1 1 3 - - 2 - - -
วนว ทณช ...............................................................................................................

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารรง จงจ หวจดยะลา หนาน ทชณ 15 จาก 21 หนาน
วมชา ค33101 คณณตศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศกศ ษา 2563 ภาคเรรยนททร 1 ระดบจ ชชจน ม.6 กลรนมททร 8 พมณ พวร วนทชณ 12 ตสลาคม 2564

ครผผ ผสอน นายครรชตณ แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชทชอ นามสกลร เลขททร กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 ครณลกจ ษณะอจนพงศ ประสงคห ผล อาน น คดม มาสาย
ประจาบ ตวจ ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชจนช /หอผ ง ม.6/8 1 19.0 14.0 28.0 11.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 100
8 28271 น.ส.ภาพณมล ชมภ ณณ 2 19.0 12.0 28.0 9.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 2 95
8 28272 น.ส.ภาวณณ ณ หมอเลกล 3 19.0 12.0 24.0 6.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 85
8 28278 น.ส.สสไฮลา เบลญเหลลบ 4 19.0 15.0 27.0 6.0 67.00 67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
8 28279 น.ส.อฟฟนณยณ ร บสเตะจ 5 19.0 15.0 28.0 8.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 1 8 80
8 28346 น.ส.โรศนาลณ ยามาสาเระจ 6 19.0 14.0 26.0 8.0 67.00 67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 1 98
8 28351 นายคเณศ เหวรมา 7 19.0 12.0 28.0 11.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 1 2 95
8 28355 นายณฐว พนธร สสวรรณโชตณ 8 19.0 12.0 26.0 13.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 1 13 68
8 28404 นายอารรทสณ มบภ ณ 9 19.0 14.0 28.0 7.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 1 98
8 28406 น.ส.ซภซานาซ ณ สงขลา 10 19.0 12.0 24.0 7.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 9 78
8 28427 นายณฐว ภทว ร วงศรเอยชณ ม 11 19.0 12.0 25.0 9.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 11 73
8 28429 นายธนาวสธ ตสดเกลณยส ง 12 19.0 16.0 27.0 6.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 10 75
8 28450 น.ส.มณฑณตา ทองบญส 13 19.0 12.0 25.0 9.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 7 83
8 28458 น.ส.อวญญา รซสงบานจณต 14 19.0 13.0 26.0 19.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 4 90
8 28535 นายวรธญว อรรถกานตวร กณ ยว 15 19.0 12.0 27.0 13.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 63
8 28574 นายบสณพจนร พนภ ภกว ดณ 16 19.0 15.0 27.0 14.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 65
8 28581 นายฮวสซวนซภเคอรร ดอปอ 17 19.0 19.0 29.0 24.0 91.00 91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
8 28773 นายปานทวกษณณ ปรณชวย 18 19.0 16.0 26.0 10.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 12 70
8 30423 น.ส.ซภรนณ า กอตอ 19 19.0 12.0 28.0 12.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 16 60
8 30424 น.ส.นรภ ซณ า วาโด 20 19.0 16.0 29.0 7.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 55
8 30425 น.ส.นสรฮาซกณ ณน กภทา 21 19.0 14.0 30.0 8.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 90
8 30426 น.ส.นภซยว บะฮร รวสมาน 22 19.0 14.0 29.0 8.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 98
8 30427 น.ส.วรษา ไทรฐว เมทา 23 19.0 15.0 28.0 13.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 11 73
8 30428 นายภภมณภทว ร กลบว เนยณ ม 24 19.0 17.0 26.0 10.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 15 63
8 30430 นายนฟณ ารรร ดณ สะอส 25 19.0 18.0 28.0 22.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 10 75
8 30431 นายอณมรอน มะแซ 26 19.0 14.0 26.0 9.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 19 53
8 31054 นายนรภวทร มณนณ ณยม

รวม ม.6/8 : 26 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรรยน 26 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 70.88 เวลาเรรยนเฉลทยร รผอยละ 79.71

สรปร สถตม มประเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผภ สภน อน
( นายครรชตณ แซโซ ฮซ )
จาบ นวน 2 3 11 8 2 - - - - - - -
วนว ทชณ ...............................................................................................................

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารรง จจงหวจดยะลา หนนาทพล 1 จาก 16 หนาน
วชม า ค33201 คณณตศาสตรรเพณมพ เตมณ 5 นก.2.0 ปปการศกศ ษา 2563 ภาคเรยร นทรท 1 ระดจบชนชจ ม.6 กลรนมททร 1 พมณ พรวภนทลพ 12 ตนลาคม 2564

ครผผ ผสอน นายครรชตณ แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลร เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 คณร ลกจ ษณะอนจ พศงประสงคห ผล อาน น คดม มาสาย
ประจบาตวจ ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนชจ /หผอง ม.6/1 1 19.0 19.0 30.0 10.0 78.00 78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 28264 น.ส.ชฎาพร แตงออซ น 2 19.0 14.0 21.0 6.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 2 98
1 28496 นายคณณศร แซมซ ภค 3 19.0 13.0 24.0 5.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 95
1 28499 นายณภฐธญภ กาญจนรวรกนล 4 19.0 15.0 23.0 10.0 67.00 67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 2 98
1 28502 นายพนณ ณทร นาคเสน 5 19.0 19.0 26.0 7.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 28505 นายวภจนรกร สตภ ยาสชน พล 6 19.0 15.0 29.0 19.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 100
1 28506 นายศณลา พลรกภ ษร 7 19.0 19.0 28.0 9.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 28558 น.ส.ลกภ ษณกา ออซ นแกวน 8 19.0 14.0 27.0 6.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
1 30337 น.ส.ณธดณ า ลณมสกลน 9 19.0 19.0 30.0 16.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30338 น.ส.นชน ธดณ า หมอเลลก 10 19.0 19.0 30.0 14.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30339 น.ส.พณรณยา โลหะวจณ ารณร 11 19.0 19.0 29.0 5.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30340 น.ส.ฟาตนณ กะละ 12 19.0 19.0 30.0 19.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30341 น.ส.ฟฟตเราะหร กนลยมน ล 13 19.0 4.0 27.0 10.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
1 30342 น.ส.รนงซ ไพลนณ ธงไชย 14 19.0 19.0 30.0 21.0 89.00 89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30343 น.ส.รสน มลยร สอช แม 16 19.0 19.0 30.0 17.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30349 น.ส.ฮภซนาอร รภสมาน 17 19.0 16.0 30.0 13.0 78.00 78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30350 น.ส.ฟฎฟ วา อาบร 18 19.0 19.0 29.0 20.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 98
1 30351 นายนภศรนน กาหมาน 19 19.0 18.0 26.0 5.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
1 30352 นายปณฟ ณธร เหลชอรภกษร 20 19.0 16.0 25.0 13.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30353 นายรฟล าอล หะยลเลาะแม 21 19.0 17.0 25.0 15.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30354 นายอภบดนลวารซล มะมงณ 22 19.0 18.0 26.0 12.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30355 นายอภฟฮภม มะแดเฮาะ 23 19.0 15.0 26.0 6.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 100
1 30356 นายอารฟล นมณ ะ 24 19.0 16.0 25.0 17.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30357 นายจฮล าน ศกณ ะคาร

รวม ม.6/1 : 23 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 23 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 74.74 เวลาเรยร นเฉลทยร รผอยละ 99.46

สรปร สถมตมประเมมนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผร สรน อน
( นายครรชณต แซซโฮซ )
จาบ นวน 7 6343 - - - - - - -
วนภ ทพล ...............................................................................................................

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารงร จงจ หวดจ ยะลา หนาน ทลพ 3 จาก 16 หนาน
วมชา ค33201 คณตณ ศาสตรเร พณพมเตณม 5 นก.2.0 ปกป ารศศกษา 2563 ภาคเรยร นทรท 1 ระดจบชนจช ม.6 กลนมร ททร 2 พณมพรวภนทลพ 12 ตนลาคม 2564

ครผผสผ อน นายครรชณต แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชชอท นามสกรล เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 ครณลจกษณะอจนพศงประสงคห ผล อาน น คดม มาสาย
ประจาบ ตวจ ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หอผ ง ม.6/2 22222 22 2 2 22222 2 100
2 28349 น.ส.อารยา เลาะยะผา 1 20.0 12.0 26.0 12.0 70.00 70.00 3 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28466 นายฉตภ รชยภ จภนทรแร กวน 2 20.0 20.0 30.0 22.0 92.00 92.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28468 นายณภฐชนน จรณ รตภ นโสภา 3 20.0 20.0 30.0 27.0 97.00 97.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28469 นายธนกฤต ไชยฤกษร 4 20.0 19.0 30.0 22.0 91.00 91.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28472 นายพนภ ธธนร ชภ มากจนภ ทรร 5 20.0 20.0 30.0 30.0 100.00 100.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28474 นายเมธาวล เมธาววณ รรธนรกลน 6 20.0 20.0 30.0 28.0 98.00 98.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28475 นายวภชรากร หลงขาว 7 20.0 16.0 28.0 28.0 92.00 92.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28480 น.ส.ชนมรนณภา แสงอไน ร 8 20.0 17.0 28.0 24.0 89.00 89.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28493 น.ส.สนวภทภ ร แกวน เขลยว 9 20.0 20.0 30.0 20.0 90.00 90.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28528 นายทปล กร ชอบนทณ ศภ นร 10 20.0 17.0 28.0 27.0 92.00 92.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28531 นายบนญญปฟญญร พนฒยนช 11 20.0 16.0 28.0 25.0 89.00 89.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28532 นายปรมล รฐภ พณทภกษสร นภ ตณ 12 20.0 16.0 28.0 20.0 84.00 84.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28533 นายมรฮมภ หมภดรอมฎอน หะยเล ยะ 13 20.0 19.0 30.0 30.0 99.00 99.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28538 น.ส.กนกวรรณ วรศกภ ตยานภนตร 14 20.0 20.0 30.0 27.0 97.00 97.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28547 น.ส.ณฐภ ณชณ า บนญมณล 15 20.0 18.0 30.0 25.0 93.00 93.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28551 น.ส.พมณ พกานตร ภรยอด 16 20.0 14.0 28.0 21.0 83.00 83.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28553 น.ส.เพราพลณ าส ไชยออซ น 17 20.0 14.0 28.0 19.0 81.00 81.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28556 น.ส.ยรถณกา กาลภญกลน 18 20.0 20.0 30.0 23.0 93.00 93.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28557 น.ส.รภฐนนภ ทร ปานสมทรง 19 20.0 16.0 30.0 20.0 86.00 86.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28559 น.ส.วานณชา แซอซ องพ 20 20.0 20.0 30.0 26.0 96.00 96.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28560 น.ส.วชณรญาณร เพชล รรภตนร 21 20.0 19.0 30.0 24.0 93.00 93.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28585 น.ส.ณภฏฐณณชา ยณงพ มอล ยรซ 22 20.0 16.0 28.0 20.0 84.00 84.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28587 น.ส.ณภฐชาพรรณ ไลวานชณ 23 20.0 15.0 28.0 27.0 90.00 90.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28588 น.ส.ธญภ ลภกษณร สสซร ขน 24 20.0 20.0 28.0 28.0 96.00 96.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28591 น.ส.ปารณฉภตร เหมอช นใจ 25 20.0 19.0 28.0 27.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28592 น.ส.ภทภ รวดล ชาญแกลวน 26 20.0 16.0 28.0 25.0 89.00 89.00 4

รวม ม.6/2 : 26 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 26 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 90.69 เวลาเรยร นเฉลยรท รอผ ยละ 100.00

สรปร สถตม ปม ระเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครรผสรน อน
( นายครรชตณ แซซโฮซ )
จาบ นวน 25 - 1 - - - - - - - - -
วนภ ทพล ...............................................................................................................

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวดจ ยะลา หนาน ทลพ 9 จาก 16 หนนา
วชม า ค33201 คณณตศาสตรเร พพมณ เตณม 5 นก.2.0 ปกป ารศศกษา 2563 ภาคเรยร นทรท 1 ระดบจ ชนจช ม.6 กลมรน ททร 5 พณมพรวภนทพล 12 ตลน าคม 2564

ครผผ สผ อน นายครรชณต แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชทชอ นามสกรล เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 คณร ลกจ ษณะอจนพงศ ประสงคห ผล อาน น คมด มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชจชน/หผอง ม.6/5 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 100
5 28266 น.ส.ธภญรดา แสงเมลร 1 19.0 12.0 25.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3
5 28270 น.ส.พนทธณตา ทองสภนส 2 19.0 12.0 30.0 14.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28334 น.ส.ซายดล ะน มาแซ 3 19.0 12.0 30.0 16.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28335 น.ส.โซฟยฟ า จะปะกยล า 4 19.0 13.0 30.0 15.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28345 น.ส.ยาณลตา ปลร าพะระเปะ 5 19.0 12.0 30.0 19.0 56.00 56.00 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 33333 3 100
5 28370 น.ส.ณชณ กานตร รามจนภ ทรร 6 19.0 4.0 21.0 12.0 57.00 57.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 11111 1 2 2 98
5 28382 น.ส.สณรภทภ ร เพชรเตลม 7 19.0 0.0 20.0 18.0 64.00 64.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 10 88
5 28384 น.ส.อนธน ดณ า โลซประดษณ ฐร 8 19.0 12.0 19.0 14.0 2 22222 2 8 4 95
5 28389 นายณภฐกฤต ทองวเณ ศษ 9 0.0 0.00 ร 100
5 28414 น.ส.ฟฟรดาวสร แวกาจณ 10 19.0 12.0 30.0 19.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28415 น.ส.มานตณ า แกวน มณล 11 19.0 12.0 26.0 14.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 4 95
5 28417 น.ส.วณชญาดา มาเดนล 12 19.0 12.0 28.0 18.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 100
5 28436 นายสณรวณชญร นนภ ทเสน 13 19.0 15.0 29.0 17.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28441 น.ส.ณฏภ ฐณชณ า พนภ ธมร ณล 14 19.0 12.0 29.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28447 น.ส.พชภ รมณล ทองราช 15 19.0 12.0 26.0 18.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 95
5 28449 น.ส.ฟฟาใส สซงสงณ หร 16 19.0 12.0 24.0 11.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 2 4 95
5 28514 น.ส.เบญญาภา จนภ ทรสร มมตณ ร 17 19.0 14.0 27.0 18.0 78.00 78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28527 นายณฐภ ภทภ ร พรหมสวซาง 18 0.0 100
5 28566 นายกณตตณกรณร ยโร ซนะ 19 19.0 12.0 27.0 13.0 0.00 ร 3 33333 3 6 4 95
5 28584 น.ส.ณภากาญจนร ถนอมชะยะธวชภ 20 19.0 12.0 28.0 16.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28586 น.ส.ณภฐรณกา กาลาซา 21 19.0 12.0 28.0 17.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28590 น.ส.นงนภภส พงษรแกนว 22 19.0 12.0 28.0 17.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28601 น.ส.อรไท คงสชล าย 23 19.0 12.0 28.0 16.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28770 นายฆนพภตสร จณรภาพงพนภ ธร 24 19.0 12.0 24.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 4 95
5 28771 น.ส.ณณชา ขนนบนญจนภ ทรร 25 19.0 13.0 30.0 18.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 100
5 29762 นายตตภกวา อาลลมณง 26 19.0 12.0 29.0 17.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 100
5 30383 น.ส.ฟาดลลา ฤทธณเธ ดช 27 19.0 13.0 27.0 14.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 6 93
5 30384 น.ส.ธญภ วรตภ มร โชตธณ นณตไมตรล 28 19.0 12.0 26.0 14.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 6 93
71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารงร จงจ หวดจ ยะลา หนนาทพล 10 จาก 16 หนาน
วชม า ค33201 คณตณ ศาสตรเร พณมพ เตณม 5 นก.2.0 ปปการศศกษา 2563 ภาคเรยร นทรท 1 ระดบจ ชนจช ม.6 กลรมน ทรท 5 พมณ พวร ภนทลพ 12 ตนลาคม 2564

ครผผ ผสอน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หผอง เลข ชอชท นามสกลร เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลกจ ษณะอนจ พศงประสงคห ผล อาน น คดม มาสาย
ประจาบ ตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หผอง ม.6/5 29 19.0 14.0 27.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 6 93
5 30385 น.ส.นรรรภยญาน มนล า 30 19.0 10.0 29.0 17.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 30386 น.ส.อภมนล พาลลเขตตร 31 19.0 12.0 29.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 30387 น.ส.เมษา สวน รรณชาตรล 32 19.0 12.0 29.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 30388 น.ส.อตณมา อมรลภกษณร 33 19.0 13.0 25.0 13.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4
5 30389 น.ส.โสรยา หะยลกาเด 34 19.0 12.0 24.0 15.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 8 90
5 30390 น.ส.ฟารซล า วภนแอเลาะ 36 19.0 12.0 27.0 17.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 6 93
5 30392 นายอบภ ดลน รอฮลม หะยลยาซา 37 19.0 12.0 26.0 17.0 74.00 74.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 2 98
5 30393 นายอบภ ดลน ฟฟตตะหร ซอและ 38 19.0 7.0 26.0 13.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 6 93
5 30394 นายอาตณฟ อภสมะแอ 39 19.0 7.0 27.0 17.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 2 2 98
5 30395 นายพงศธร ปฏณนนภ ทกลน
100
รวม ม.6/5 : 38 คน

รวมจาบ นวนนจกเรรยน 38 คน ผลการเรรยนเฉลรยท รผอยละ 69.13 เวลาเรยร นเฉลรทยรผอยละ 97.43

สรรปสถมตมประเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชอชท ........................................................................................................................ ครรผรสน อน
( นายครรชตณ แซซโฮซ )
จาบ นวน 4 17 10 2 1 2 - - 2 - - -
วภนทพล ...............................................................................................................

ภาคเรียนท่ี 2

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารงร จงจ หวจดยะลา หนาน ทณช 1 จาก 21 หนาน
วมชา ค33102 คณณตศาสตรร 6 นก.1.0 ปปการศศกษา 2563 ภาคเรยร นทรท 2 ระดจบชชจน ม.6 กลรนมทรท 1 พณมพรวภนทชณ 12 ตลส าคม 2564

ครผผ ผสอน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หผอง เลข ชอทช นามสกรล เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลกจ ษณะอจนพงศ ประสงคห ผล อาน น คมด มาสาย
ประจาบ ตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หอผ ง ม.6/1 1 14.0 18.0 30.0 18.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 28264 น.ส.ชฎาพร แตงอซอน 2 11.0 5.0 27.0 12.0 55.00 55.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 95
1 28496 นายคณศณ ร แซซมภค 3 8.0 10.0 18.0 14.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1
1 28499 นายณภฐธภญ กาญจนวร รกสล 4 11.0 10.0 25.0 9.0 55.00 55.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 2 95
1 28502 นายพณนณทร นาคเสน 5 17.0 11.0 17.0 5.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 95
1 28505 นายวจภ นรกร สภตยาสสชพณ 6 18.0 10.0 29.0 20.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 85
1 28506 นายศณลา พลรภกษร 7 16.0 12.0 26.0 16.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
1 28558 น.ส.ลภกษณกา อซอนแกวน 8 10.0 10.0 22.0 11.0 53.00 53.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 100
1 30337 น.ส.ณธดณ า ลณมสกลส 9 17.0 18.0 30.0 16.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30338 น.ส.นสชธดณ า หมอเลลก 10 13.0 10.0 29.0 13.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 2 2 100
1 30339 น.ส.พรณ ยณ า โลหะวณจารณร 11 8.0 10.0 29.0 11.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2
1 30340 น.ส.ฟาตนณ กะละ 12 16.0 17.0 30.0 20.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30341 น.ส.ฟตฟ เราะหร กลส ยมส ล 13 14.0 12.0 30.0 9.0 65.00 65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30342 น.ส.รงสซ ไพลนณ ธงไชย 14 17.0 15.0 29.0 19.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 95
1 30343 น.ส.รสส มยณ ร สอช แม 16 17.0 15.0 29.0 19.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 2 95
1 30349 น.ส.ฮซภ นาอร รภสมาน 17 15.0 15.0 30.0 20.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
1 30350 น.ส.ฟฎฟ วา อาบภ 18 15.0 13.0 25.0 20.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
1 30351 นายนศภ รสน กาหมาน 19 14.0 10.0 26.0 11.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 4 90
1 30352 นายปณฟ ณธร เหลชอรกภ ษร 20 18.0 13.0 25.0 16.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
1 30353 นายรณฟาอณ หะยณเลาะแม 21 14.0 10.0 25.0 12.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 85
1 30354 นายอบภ ดสลวารซณ มะมณง 22 13.0 8.0 14.0 15.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 4 90
1 30355 นายอภฟฮภม มะแดเฮาะ 23 10.0 8.0 25.0 8.0 51.00 51.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 4 90
1 30356 นายอารฟณ นณมะ 24 9.0 8.0 4.0 6.0 27.00 27.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 6 85
1 30357 นายจฮณ าน ศกณ ะคาร 6 85
4 90
รวม ม.6/1 : 23 คน 100

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 23 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 64.22 เวลาเรยร นเฉลทยร รผอยละ 94.13

สรปร สถมตมประเมมนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผภ สภน อน
( นายครรชณต แซซโฮซ )
จาบ นวน 6 132236 - - - - -
วนภ ทชณ ...............................................................................................................

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารรง จจงหวจดยะลา หนาน ทชณ 3 จาก 21 หนาน
วมชา ค33102 คณณตศาสตรร 6 นก.1.0 ปปการศกศ ษา 2563 ภาคเรยร นทรท 2 ระดบจ ชจนช ม.6 กลนมร ทรท 2 พมณ พรวนภ ทณช 12 ตลส าคม 2564

ครผผผสอน นายครรชณต แซโซ ฮซ

หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลร เลขททร กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 ครณลจกษณะอจนพศงประสงคห ผล อนาน คดม มาสาย
ประจบาตวจ ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หอผ ง ม.6/2 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
2 28349 น.ส.อารยา เลาะยะผา 1 11.0 12.0 28.0 9.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28466 นายฉตภ รชยภ จภนทรแร กนว 2 19.0 19.0 30.0 28.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28468 นายณฐภ ชนน จรณ รภตนโสภา 3 17.0 17.0 29.0 20.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28469 นายธนกฤต ไชยฤกษร 4 19.0 19.0 30.0 20.0 94.00 94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
2 28472 นายพภนธรสธภช มากจภนทรร 5 19.0 19.0 28.0 28.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 100
2 28474 นายเมธาวณ เมธาวณวรรธนรกลส 6 17.0 18.0 29.0 18.0 86.00 86.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28475 นายวชภ รากร หลงขาว 7 16.0 17.0 30.0 23.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 2 95
2 28480 น.ส.ชนมนร ณภา แสงอสไร 8 18.0 15.0 27.0 24.0 91.00 91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
2 28493 น.ส.สวส ภทภ ร แกนวเขณยว 9 18.0 18.0 30.0 25.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 2 100
2 28528 นายทณปกร ชอบนทณ ภศนร 10 19.0 16.0 27.0 20.0 86.00 86.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 95
2 28531 นายบสญญปญฟ ญร พฒส ยนช 11 18.0 19.0 30.0 19.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 100
2 28532 นายปรมณ รภฐพณทกภ ษรสภนตณ 12 19.0 12.0 28.0 16.0 93.00 93.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28533 นายมฮภ มภ หมดภ รอมฎอน หะยณเยะ 13 18.0 20.0 30.0 25.0 92.00 92.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28538 น.ส.กนกวรรณ วรศกภ ตยานภนตร 14 19.0 18.0 30.0 25.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
2 28547 น.ส.ณภฐณณชา บญส มณณ 15 15.0 16.0 29.0 22.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28551 น.ส.พมณ พกานตร ภยภ อด 16 17.0 14.0 30.0 16.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
2 28553 น.ส.เพราพลณ าส ไชยออซ น 17 18.0 13.0 30.0 19.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 100
2 28556 น.ส.ยภถกณ า กาลญภ กลส 18 19.0 17.0 28.0 21.0 89.00 89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28557 น.ส.รภฐนภนทร ปานสมทรง 19 19.0 16.0 30.0 24.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28559 น.ส.วานชณ า แซอซ องช 20 16.0 17.0 29.0 18.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28560 น.ส.วชณรญาณร เพชล รรภตนร 21 18.0 18.0 30.0 22.0 77.00 77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28585 น.ส.ณฏภ ฐณชณ า ยชงณ มอณ ยซภ 22 19.0 16.0 30.0 12.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28587 น.ส.ณภฐชาพรรณ ไลวานชณ 23 14.0 16.0 30.0 20.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28588 น.ส.ธภญลภกษณร สซภสสข 24 18.0 16.0 28.0 18.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28591 น.ส.ปารฉณ ตภ ร เหมอช นใจ 25 19.0 16.0 30.0 16.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28592 น.ส.ภทภ รวดณ ชาญแกลนว 26 17.0 17.0 30.0 16.0

รวม ม.6/2 : 26 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 26 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 83.50 เวลาเรรยนเฉลทยร รผอยละ 99.62

สรปร สถตม ปม ระเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผภ สภน อน
( นายครรชตณ แซโซ ฮซ )
จาบ นวน 22 3 - - 1 - - - - - - -
วนภ ทชณ ...............................................................................................................

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวจดยะลา หนาน ทณช 9 จาก 21 หนาน
วมชา ค33102 คณตณ ศาสตรร 6 นก.1.0 ปปการศกศ ษา 2563 ภาคเรรยนททร 2 ระดบจ ชจชน ม.6 กลมนร ททร 5 พณมพวร ภนทณช 12 ตลส าคม 2564

ครผผผสอน นายครรชณต แซซโฮซ

หผอง เลข ชอชท นามสกรล เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 คณร ลจกษณะอนจ พศงประสงคห ผล อาน น คดม มาสาย
ประจาบ ตวจ ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชจชน/หอผ ง ม.6/0 9 100
0 28389 นายณฐภ กฤต ทองวณเศษ 2 95

รวม ม.6/0 : 1 คน 100
100
ชนชจ /หอผ ง ม.6/5 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28266 น.ส.ธญภ รดา แสงเมลร 1 15.0 10.0 30.0 20.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28270 น.ส.พสทธตณ า ทองสนสภ 2 16.0 17.0 30.0 18.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 8 80
5 28334 น.ส.ซายดณ จะ มาแซ 3 12.0 10.0 30.0 18.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 6 85
5 28335 น.ส.โซฟยฟ า จะปะกยณ า 4 16.0 10.0 30.0 17.0 65.00 65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28345 น.ส.ยาณณตา ปลภ าพะระเปะ 5 11.0 10.0 30.0 14.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
5 28370 น.ส.ณณชกานตร รามจนภ ทรร 6 12.0 10.0 10.0 18.0 33.00 33.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 95
5 28382 น.ส.สรณ ภทภ ร เพชรเตลม 7 2.0 2.0 17.0 12.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
5 28384 น.ส.อนสธณดา โลปซ ระดณษฐร 8 8.0 10.0 20.0 12.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28414 น.ส.ฟรฟ ดาวสร แวกาจณ 10 14.0 12.0 30.0 19.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28415 น.ส.มานณตา แกนวมณณ 11 17.0 11.0 27.0 20.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 95
5 28417 น.ส.วณชญาดา มาเดลน 12 15.0 11.0 28.0 18.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 90
5 28436 นายสรณ วชณ ญร นภนทเสน 13 15.0 11.0 30.0 17.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 28441 น.ส.ณภฏฐณชณ า พภนธมร ณณ 14 17.0 15.0 30.0 18.0 65.00 65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28447 น.ส.พภชรมณณ ทองราช 15 8.0 10.0 27.0 20.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 2 95
5 28449 น.ส.ฟฟาใส สงซ สณงหร 16 8.0 10.0 24.0 20.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 95
5 28514 น.ส.เบญญาภา จนภ ทรรสมมตณ ร 17 16.0 10.0 30.0 20.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 2 95
5 28527 นายณฐภ ภทภ ร พรหมสวซาง 18 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 4 90
5 28566 นายกตณ ตกณ รณร ยภโซะจ 19 12.0 10.0 19.0 19.0 68.00 68.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 4 90
5 28584 น.ส.ณภากาญจนร ถนอมชะยะธวภช 20 15.0 10.0 29.0 21.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 85
5 28586 น.ส.ณภฐรณกา กาลาซา 21 10.0 10.0 28.0 20.0 67.00 67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28590 น.ส.นงนภสภ พงษรแกวน 22 13.0 10.0 29.0 18.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 28601 น.ส.อรไท คงสณชาย 23 16.0 11.0 28.0 12.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 28770 นายฆนพตภ สร จณรภาพงพนภ ธร 24 17.0 14.0 18.0 17.0
5 28771 น.ส.ณชณ า ขสนบญส จภนทรร 25 16.0 15.0 30.0 20.0

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารรง จงจ หวจดยะลา หนาน ทชณ 10 จาก 21 หนนา
วชม า ค33102 คณตณ ศาสตรร 6 นก.1.0 ปปการศศกษา 2563 ภาคเรรยนทรท 2 ระดบจ ชนชจ ม.6 กลนรมทรท 5 พมณ พรวภนทชณ 12 ตลส าคม 2564

ครผผผสอน นายครรชณต แซซโฮซ

หผอง เลข ชชทอ นามสกลร เลขททร กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 ครณลกจ ษณะอนจ พศงประสงคห ผล อนาน คมด มาสาย
ประจาบ ตวจ ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
20 20 30 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หผอง ม.6/5 26 14.0 13.0 23.0 20.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
5 29762 นายตตกภ วา อาลมณ งณ 27 13.0 9.0 23.0 21.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 2 95
5 30383 น.ส.ฟาดลณ า ฤทธเธณ ดช 28 8.0 7.0 20.0 21.0 56.00 56.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2
5 30384 น.ส.ธญภ วรตภ มร โชตณธนตณ ไมตรณ 29 8.0 10.0 24.0 20.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 95
5 30385 น.ส.นรภ รภยญาน มนณ า 30 12.0 10.0 28.0 8.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 100
5 30386 น.ส.อมภ นณ พาลเณ ขตตร 31 17.0 12.0 30.0 12.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 30387 น.ส.เมษา สวส รรณชาตรณ 32 8.0 8.0 30.0 20.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 30388 น.ส.อตมณ า อมรลภกษณร 33 6.0 10.0 24.0 21.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
5 30389 น.ส.โสรยา หะยกณ าเด 34 9.0 7.0 23.0 21.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
5 30390 น.ส.ฟารณซา วนภ แอเลาะ 36 11.0 5.0 27.0 12.0 55.00 55.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 4 90
5 30392 นายอบภ ดลส รอฮมณ หะยณยาซา 37 10.0 9.0 25.0 18.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 6 85
5 30393 นายอบภ ดสลฟฟตตะหร ซอและ 38 12.0 5.0 24.0 9.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 4 90
5 30394 นายอาตณฟ อภสมะแอ 39 12.0 10.0 28.0 16.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 2 4 90
5 30395 นายพงศธร ปฏนณ นภ ทกลส 2 2 95
2 100
รวม ม.6/5 : 37 คน

รวมจบานวนนจกเรยร น 38 คน ผลการเรรยนเฉลรทยรอผ ยละ 65.69 เวลาเรรยนเฉลรยท รผอยละ 95.00

สรรปสถมตมประเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทชอ ........................................................................................................................ ครภผสนภ อน
( นายครรชตณ แซซโฮซ )
จาบ นวน 3 578634 - - - - -
วนภ ทณช ...............................................................................................................

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวดจ ยะลา หนนาทพล 1 จาก 16 หนนา
วมชา ค33202 คณตณ ศาสตรรเพณมพ เตมณ 6 นก.2.0 ปกป ารศกศ ษา 2563 ภาคเรยร นททร 2 ระดจบชจชน ม.6 กลรมน ททร 1 พณมพวร นภ ทลพ 12 ตลน าคม 2564

ครผผ ผสอน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หอผ ง เลข ชทชอ นามสกรล เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลกจ ษณะอจนพงศ ประสงคห ผล อาน น คมด มาสาย
ประจบาตวจ ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชชนจ /หผอง ม.6/1 1 24.0 18.0 20.0 21.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 100
1 28264 น.ส.ชฎาพร แตงอซอน 2 20.0 5.0 18.0 18.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 95
1 28496 นายคณศณ ร แซซมภค 3 15.0 5.0 14.0 18.0 52.00 52.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 8 90
1 28499 นายณภฐธภญ กาญจนวร รกลน 4 20.0 10.0 16.0 24.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 8 90
1 28502 นายพณนณทร นาคเสน 5 20.0 9.0 8.0 21.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 93
1 28505 นายวภจนกร ร สภตยาสชน ลพ 6 25.0 12.0 20.0 24.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
1 28506 นายศณลา พลรกภ ษร 7 22.0 10.0 18.0 20.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 8 100
1 28558 น.ส.ลภกษณกา อซอนแกวน 8 20.0 10.0 17.0 15.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 93
1 30337 น.ส.ณธณดา ลณมสกนล 9 27.0 18.0 20.0 20.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
1 30338 น.ส.นชน ธณดา หมอเลลก 10 22.0 10.0 20.0 14.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 2 98
1 30339 น.ส.พณรณยา โลหะวจณ ารณร 11 18.0 10.0 18.0 16.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
1 30340 น.ส.ฟาตนณ กะละ 12 25.0 17.0 20.0 25.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
1 30341 น.ส.ฟฟตเราะหร กลน ยมน ล 13 23.0 11.0 20.0 16.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 98
1 30342 น.ส.รซนงไพลนณ ธงไชย 14 27.0 15.0 19.0 23.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 98
1 30343 น.ส.รสน มลยร สชอแม 16 26.0 15.0 20.0 28.0 89.00 89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 98
1 30349 น.ส.ฮภซนาอร รสภ มาน 17 25.0 14.0 20.0 25.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30350 น.ส.ฟฟฎวา อาบร 18 24.0 12.0 18.0 26.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 4 95
1 30351 นายนภศรนน กาหมาน 19 22.0 10.0 16.0 12.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 6 4 95
1 30352 นายปณฟ ณธร เหลอช รภกษร 20 26.0 13.0 17.0 16.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
1 30353 นายรฟล าอล หะยลเลาะแม 21 18.0 10.0 18.0 12.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 4 95
1 30354 นายอบภ ดลน วารซล มะมณง 22 18.0 8.0 15.0 17.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 95
1 30355 นายอฟภ ฮภม มะแดเฮาะ 23 18.0 8.0 17.0 17.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 95
1 30356 นายอารลฟ นมณ ะ 24 9.0 7.0 17.0 17.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 6 93
1 30357 นายจลฮาน ศณกะคาร 8 90
4 95
รวม ม.6/1 : 23 คน 4 95

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 23 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 69.65 เวลาเรยร นเฉลทยร รผอยละ 95.54

สรปร สถมตมประเมมนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผร สรน อน
( นายครรชณต แซซโฮซ )
จาบ นวน 8 - 41532 - - - - -
วนภ ทพล ...............................................................................................................

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารงร จงจ หวดจ ยะลา หนนาทพล 3 จาก 16 หนาน
วมชา ค33202 คณณตศาสตรเร พมพณ เตมณ 6 นก.2.0 ปปการศกศ ษา 2563 ภาคเรรยนททร 2 ระดจบชนจช ม.6 กลรนมททร 2 พมณ พรวนภ ทพล 12 ตลน าคม 2564

ครผผสผ อน นายครรชณต แซโซ ฮซ

หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลร เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลจกษณะอจนพศงประสงคห ผล อนาน คมด มาสาย
ประจาบ ตจว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชชจน/หอผ ง ม.6/2 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 98
2 28349 น.ส.อารยา เลาะยะผา 1 22.0 12.0 19.0 12.0 97.00 97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28466 นายฉภตรชภย จนภ ทรแร กนว 2 29.0 19.0 20.0 29.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28468 นายณฐภ ชนน จณรรภตนโสภา 3 27.0 17.0 19.0 25.0 95.00 95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28469 นายธนกฤต ไชยฤกษร 4 29.0 19.0 20.0 27.0 90.00 90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
2 28472 นายพภนธรธน ชภ มากจนภ ทรร 5 29.0 19.0 14.0 28.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 100
2 28474 นายเมธาวล เมธาวณวรรธนรกลน 6 26.0 18.0 15.0 29.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 12 100
2 28475 นายวภชรากร หลงขาว 7 27.0 16.0 18.0 19.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 100
2 28480 น.ส.ชนมรนภณ า แสงอไน ร 8 28.0 15.0 18.0 22.0 93.00 93.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 2 98
2 28493 น.ส.สวน ภทภ ร แกนวเขยล ว 9 28.0 18.0 20.0 27.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
2 28528 นายทปล กร ชอบนณทศภ นร 10 28.0 16.0 14.0 26.0 90.00 90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 8 100
2 28531 นายบนญญปญฟ ญร พนฒยชน 11 28.0 19.0 20.0 23.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 4 95
2 28532 นายปรมล รภฐพทณ ภกษสร นภ ตณ 12 29.0 11.0 19.0 16.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 100
2 28533 นายมฮร มภ หมภดรอมฎอน หะยลเยะ 13 28.0 20.0 20.0 28.0 93.00 93.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
2 28538 น.ส.กนกวรรณ วรศภกตยานภนตร 14 28.0 18.0 20.0 27.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28547 น.ส.ณฐภ ณณชา บญน มณล 15 25.0 16.0 19.0 28.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 98
2 28551 น.ส.พมณ พกานตร ภยร อด 16 28.0 14.0 20.0 21.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
2 28553 น.ส.เพราพลณ าส ไชยอซอน 17 23.0 13.0 20.0 25.0 92.00 92.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
2 28556 น.ส.ยรถกณ า กาลภญกลน 18 28.0 17.0 19.0 28.0 91.00 91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28557 น.ส.รภฐนภนทร ปานสมทรง 19 29.0 16.0 20.0 26.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
2 28559 น.ส.วานณชา แซอซ พอง 20 26.0 17.0 17.0 22.0 93.00 93.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 98
2 28560 น.ส.วชรณ ญาณร เพชล รรภตนร 21 28.0 18.0 20.0 27.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 6 100
2 28585 น.ส.ณภฏฐณณชา ยงณพ มอล ยซร 22 27.0 14.0 20.0 19.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
2 28587 น.ส.ณภฐชาพรรณ ไลวานชณ 23 24.0 16.0 20.0 20.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28588 น.ส.ธญภ ลกภ ษณร สซรสขน 24 27.0 14.0 19.0 22.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28591 น.ส.ปารณฉตภ ร เหมชอนใจ 25 29.0 16.0 20.0 23.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 28592 น.ส.ภภทรวดล ชาญแกลวน 26 27.0 17.0 20.0 20.0 100
100
100
100
100

รวม ม.6/2 : 26 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 26 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 86.19 เวลาเรรยนเฉลทยร รผอยละ 99.42

สรปร สถตม ปม ระเมนม ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผร สรน อน
( นายครรชตณ แซโซ ฮซ )
จาบ นวน 24 1 - 1 - - - - - - - -
วนภ ทพล ...............................................................................................................

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารงร จจงหวดจ ยะลา หนาน ทลพ 9 จาก 16 หนนา
วชม า ค33202 คณตณ ศาสตรรเพมณพ เตมณ 6 นก.2.0 ปปการศศกษา 2563 ภาคเรยร นทรท 2 ระดบจ ชชจน ม.6 กลรมน ทรท 5 พมณ พวร นภ ทพล 12 ตนลาคม 2564

ครผผผสอน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หผอง เลข ชชอท นามสกลร เลขททร กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 ครณลจกษณะอจนพงศ ประสงคห ผล อาน น คมด มาสาย
ประจบาตวจ ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วเม ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนชจ /หผอง ม.6/0 9 100
0 28389 นายณภฐกฤต ทองวเณ ศษ 4 95

รวม ม.6/0 : 1 คน 100
100
ชจชน/หผอง ม.6/5 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28266 น.ส.ธญภ รดา แสงเมลร 1 22.0 10.0 20.0 23.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28270 น.ส.พนทธตณ า ทองสภสน 2 26.0 16.0 20.0 23.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 14 83
5 28334 น.ส.ซายลดะน มาแซ 3 22.0 10.0 20.0 19.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 16 80
5 28335 น.ส.โซฟฟยา จะปะกลยา 4 26.0 10.0 20.0 19.0 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 16 80
5 28345 น.ส.ยาณตล า ปลร าพะระเปะ 5 21.0 10.0 20.0 20.0 41.00 41.00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
5 28370 น.ส.ณณชกานตร รามจนภ ทรร 6 9.0 7.0 7.0 18.0 35.00 35.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 4 95
5 28382 น.ส.สรณ ภภทร เพชรเตลม 7 9.0 2.0 7.0 17.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 100
5 28384 น.ส.อนธน ดณ า โลซประดษณ ฐร 8 13.0 10.0 18.0 19.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
5 28414 น.ส.ฟฟรดาวสร แวกาจณ 10 24.0 12.0 20.0 20.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 98
5 28415 น.ส.มานณตา แกนวมณล 11 27.0 11.0 18.0 19.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 6 93
5 28417 น.ส.วชณ ญาดา มาเดลน 12 24.0 10.0 20.0 21.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 10 88
5 28436 นายสณรวณชญร นนภ ทเสน 13 25.0 11.0 20.0 20.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 95
5 28441 น.ส.ณฏภ ฐณชณ า พภนธมร ณล 14 27.0 15.0 20.0 23.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
5 28447 น.ส.พภชรมณล ทองราช 15 18.0 10.0 18.0 17.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 16 80
5 28449 น.ส.ฟฟาใส สซงสณงหร 16 15.0 10.0 18.0 17.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 2 98
5 28514 น.ส.เบญญาภา จภนทรรสมมตณ ร 17 24.0 10.0 20.0 21.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 95
5 28527 นายณภฐภทภ ร พรหมสวซาง 18 71.00 71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 95
5 28566 นายกณตตกณ รณร ยโร ซะน 19 19.0 10.0 13.0 18.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 98
5 28584 น.ส.ณภากาญจนร ถนอมชะยะธวภช 20 24.0 10.0 19.0 18.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 95
5 28586 น.ส.ณภฐรกณ า กาลาซา 21 20.0 10.0 18.0 18.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 100
5 28590 น.ส.นงนภสภ พงษแร กวน 22 26.0 10.0 20.0 19.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 28601 น.ส.อรไท คงสลชาย 23 23.0 11.0 19.0 19.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 28770 นายฆนพตภ สร จณรภาพงพภนธร 24 25.0 14.0 15.0 18.0
5 28771 น.ส.ณณชา ขนน บญน จภนทรร 25 26.0 15.0 20.0 20.0

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารงร จงจ หวดจ ยะลา หนาน ทลพ 10 จาก 16 หนาน
วมชา ค33202 คณณตศาสตรเร พพมณ เตมณ 6 นก.2.0 ปกป ารศกศ ษา 2563 ภาคเรยร นททร 2 ระดจบชนชจ ม.6 กลรนมททร 5 พณมพวร นภ ทลพ 12 ตนลาคม 2564

ครผผผสอน นายครรชตณ แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลร เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 คณร ลจกษณะอนจ พศงประสงคห ผล อนาน คมด มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วมเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากมจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หอผ ง ม.6/5 26 20.0 13.0 19.0 18.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 8 90
5 29762 นายตภกต วา อาลมล งณ 27 21.0 8.0 14.0 18.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 4 16 80
5 30383 น.ส.ฟาดลล า ฤทธณเธ ดช 28 15.0 7.0 14.0 17.0 53.00 53.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 6 10 88
5 30384 น.ส.ธญภ วรตภ มร โชตธณ นณตไมตรล 29 17.0 10.0 15.0 16.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2
5 30385 น.ส.นรรรภยญาน มลนา 30 22.0 10.0 17.0 13.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 8 90
5 30386 น.ส.อมภ นล พาลลเขตตร 31 22.0 12.0 20.0 16.0 70.00 70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 4 4 95
5 30387 น.ส.เมษา สวน รรณชาตรล 32 18.0 8.0 20.0 19.0 65.00 65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
5 30388 น.ส.อตมณ า อมรลกภ ษณร 33 13.0 10.0 17.0 18.0 58.00 58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 98
5 30389 น.ส.โสรยา หะยกล าเด 34 16.0 7.0 16.0 17.0 56.00 56.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
5 30390 น.ส.ฟารซล า วนภ แอเลาะ 36 19.0 5.0 16.0 15.0 55.00 55.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2
5 30392 นายอภบดนลรอฮมล หะยลยาซา 37 18.0 6.0 16.0 21.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 10 88
5 30393 นายอบภ ดนลฟตฟ ตะหร ซอและ 38 15.0 5.0 17.0 13.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 6 6 93
5 30394 นายอาตฟณ อภสมะแอ 39 21.0 10.0 18.0 12.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2
5 30395 นายพงศธร ปฏนณ ภนทกนล 8 90
6 10 88
รวม ม.6/5 : 37 คน
2 12 85
2 2 2 98

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 38 คน ผลการเรรยนเฉลยรท รผอยละ 65.97 เวลาเรยร นเฉลทรยรผอยละ 93.29

สรรปสถตม ปม ระเมมนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชอทช ........................................................................................................................ ครผร สนร อน
( นายครรชตณ แซซโฮซ )
จบานวน 3 8728431 - - - -
วภนทพล ...............................................................................................................


Click to View FlipBook Version