The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครรชิต แซ่โฮ่, 2021-11-09 03:36:42

รายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการเรียน

ของนกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

นายครรชติ แซโ่ ฮ่
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ

โรงเรียนคณะราษฎรบารงุ จังหวัดยะลา
สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษายะลา
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรรยนททร 1 ปปการศกศ ษา 2564 มธจ ยมศศกษาปปททร 5 หอห ง 2 เลขททร 1

ชทอช นายกตว ตวภณ นามสกลร ประดสบเพชรรสตนห เลขประจบาตวจ 29310

ครรททปร รกศ ษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

วชว า หนนวย การประเมวนผลสมส ฤทธธว คณค คดว ครรผผสร อน
กตว เตตม ไดผ ปกตว แกตผ วส ลสกษณะ วเว คราะหห
วชว าพพชนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 92.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคาค นวณ 0.5 100 82.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 วทว ยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรธสญญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 77.5 3.5 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวตส วศาสตรห 0.5 100 92.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 96.0 4 3 3 ครรพคฒวพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครพร รเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 81.0 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพวทมเตมว 2.0 100 87.0 4 3 3 ครรพรชยส
ค32201 คณตว ศาสตรเห พมพว เตวม 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พวพมเตมว 3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชรวววทยาเพมวพ เตวม3 1.5 100 75.0 3.5 3 3 ครรภรร ชว ญา
ว32285 เคมรเพวพมเตวม 3 0.5 100 83.0 4 3 3 ครพร ชส รวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครอร นครสตนห
ญ32221 ภาษาญพรปคปน3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพดร 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควผาและสราผ งองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค มว า
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กวจกรรมเพลพอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32925 ชมค นคมวชว าทหาร
ก32927 กวจกรรมบาค เพญต ประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

เรยร น ไดผ เรรยน ไดผ ลงชอทช ...................................................................................................... ครรทพรปรศกษา
พลนพ ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
เพมพว เตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชอท ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรยร นเฉลรลย (GPA) 3.81 3.79 ผรอผ าค นวยการโรงเรรยน
อสนดสบทรพของหอผ ง 16 วนส ทพร 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดบส ทขพร องระดบส 112
เกณฑหการประเมวน
คณค ลสกษณะอนส พศงประสงคห การอนาน ควดวเว คราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยพร ม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑ,ห 0 = ตอผ งปรบส ปรงค
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

ความเหตนผปผร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผปรผ กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรรยนททร 1 ปปการศศกษา 2564 มจธยมศกศ ษาปปททร 5 หหอง 2 เลขทรท 2

ชชทอ นายณฐส นสนทห นามสกรล ชมค แสง เลขประจาบ ตจว 29314

ครทร รทปรกศ ษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

ววชา หนวน ย การประเมวนผลสมส ฤทธวธ คคณ คดว ครผร รสผ อน
กตว เตตม ไดผ ปกตว แกผตวส ลกส ษณะ ววเคราะหห
ววชาพพนช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 78.0 3.5 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 ววทยาการคาค นวณ 0.5 100 85.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 วทว ยาศาสตรหกายภาพ(เคม)ร 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สสงคมศศกษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 70.5 3 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 83.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศศกษา 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครพร ฒค พว ล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 89.0 4 3 3 ครพร รเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 88.0 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทมว เตมว 2.0 100 87.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณตว ศาสตรหเพพวมเตมว 3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 63.0 2 3 3 ครรจาตครงคห
ว32201 ฟฟสวกสหเพวพมเตวม 3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพพมว เตวม3 1.5 100 71.0 3 3 3 ครภร รร ชว ญา
ว32285 เคมเร พวพมเตวม 3 0.5 100 83.0 4 3 3 ครพร สชรนว ทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 81.0 4 3 3 ครรอนรค สตนห
ญ32221 ภาษาญรปพ นปค 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟงฟ พรด 3 1.0 100 89.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควผาและสรผางองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค มว า
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กวจกรรมเพพลอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชมค นมค เสรมว ความรรผ
ก32927 กจว กรรมบาค เพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชอชท ...................................................................................................... ครรทรพปรกศ ษา
พพลนฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
เพพมว เตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชทอช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร สตนห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 3.59 3.44 ผรอผ คานวยการโรงเรรยน
อสนดสบทขรพ องหอผ ง 25 วนส ทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดสบทขรพ องระดบส 201
เกณฑกห ารประเมนว
คคณลกส ษณะอนส พศงประสงคห การอนาน ควดวเว คราะหห และเขรยน
3 = ดเร ยรพยม, 2 = ดร, 1 = ผาน นเกณฑ,ห 0 = ตผองปรสบปรงค
กวจกรรมพสฒนาผเผร รยร น ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอพล .............................................................................
ผรปผ กครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนททร 1 ปกป ารศศกษา 2564 มจธยมศศกษาปปทรท 5 หอห ง 2 เลขททร 3

ชอชท นายปรสชญห นามสกรล วาหะรสกษห เลขประจาบ ตวจ 29316

ครรทปทร รกศ ษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

ววชา หนวน ย การประเมวนผลสสมฤทธวธ คณค คดว ครรผสผร อน
กตว เตตม ไดผ ปกตว แกตผ สว ลสกษณะ วเว คราะหห
วชว าพพชนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคาค นวณ 0.5 100 83.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 วทว ยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 85.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครสร ดค า
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 92.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศศกษา 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครพร ฒค วพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 85.0 4 3 3 ครพร รเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 88.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพวมท เตวม 2.0 100 87.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณตว ศาสตรเห พมพว เตมว 3 1.5 100 94.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครรจาตครงคห
ว32201 ฟสฟ วกสหเพมวพ เตวม 3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชรววทว ยาเพพมว เตวม3 1.5 100 73.0 3 3 3 ครรภรรวชญา
ว32285 เคมเร พวมพ เตมว 3 0.5 100 85.5 4 3 3 ครรอสส อารยร ห
ส32201 อสว ลามศกศ ษา 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครอร นรค ตส นห
ญ32221 ภาษาญรปพ คนป 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพดร 3 1.0 100 84.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศศกษาคผนควาผ และสราผ งองคคห วามรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค มว า
วชว ากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กวจกรรมเพลพอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32925 ชคมนมค ววชาทหาร
ก32927 กวจกรรมบาค เพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรรยน ไดผ เรยร น ไดผ ลงชอชท ...................................................................................................... ครรทปพร รศกษา
พนพล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซนโฮน )
เพวพมเตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชทอช ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรยร นเฉลยลร (GPA) 3.84 3.77 ผผรอาค นวยการโรงเรยร น
อสนดสบทขรพ องหอผ ง 14 วสนทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดบส ทขพร องระดสบ 99
เกณฑหการประเมนว
คณค ลกส ษณะอนส พศงประสงคห การอนาน คดว วเว คราะหห และเขรยน
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตผองปรสบปรคง
กจว กรรมพฒส นาผผเร รรยน ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหตนผปผร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอลพ .............................................................................
ผปผร กครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รงร จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนททร 1 ปปการศศกษา 2564 มจธยมศศกษาปปททร 5 หหอง 2 เลขททร 4

ชอชท นายปรวว วช นามสกลร แยมผ อมวพ เลขประจบาตจว 29317

ครทร รปท รศกษา 1.นายครรชตว แซนโฮน

วชว า หนวน ย การประเมนว ผลสมส ฤทธวธ คคณ คดว ครผร สผร อน
กวต เตตม ไดผ ปกตว แกตผ สว ลกส ษณะ ววเคราะหห
วชว าพนชพ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 84.0 4 3 3 ครปร รยร านชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 96.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 ววทยาการคาค นวณ 0.5 100 93.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคม)ร 1.0 100 84.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศศกษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 97.0 4 3 3 ครรนาบรซะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศศกษา 3 0.5 100 86.0 4 3 3 ครรพฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพวมท เตมว 2.0 100 86.0 4 3 3 ครรพรชยส
ค32201 คณตว ศาสตรหเพพวมเตวม 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 91.0 4 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟสฟ วกสเห พวพมเตมว 3 1.5 100 87.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชวร วทว ยาเพวพมเตวม3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครภร รรชว ญา
ว32285 เคมเร พพวมเตวม 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรพชส รวนทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 97.0 4 3 3 ครอร นรค สตนห
ญ32221 ภาษาญพรปปนค 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 95.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควผาและสราผ งองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค มว า
วชว ากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กวจกรรมเพลพอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32925 ชคมนคมวชว าทหาร
ก32927 กวจกรรมบาค เพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชอชท ...................................................................................................... ครทร ปพร รกศ ษา
พนพล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
เพพวมเตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอชท ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรสตนห )
ผลการเรยร นเฉลลยร (GPA) 4.00 3.95 ผผรอคานวยการโรงเรรยน
อนส ดบส ทขรพ องหอผ ง 1 วนส ทรพ 9 พฤศจวกายน 2564
อนส ดสบทพรของระดสบ 1
เกณฑหการประเมวน
คณค ลสกษณะอนส พศงประสงคห การอาน น ควดวเว คราะหห และเขยร น
3 = ดเร ยยพร ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตอผ งปรสบปรงค
กจว กรรมพฒส นาผผรเรยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหนต ผรปผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอพล .............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรยร นททร 1 ปกป ารศศกษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปทป รท 5 หอห ง 2 เลขททร 5

ชอทช นายพฒค พว งศห นามสกรล ศรสร ควทว ยหวงศห เลขประจบาตจว 29319

ครรททรปรกศ ษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

วชว า หนวน ย การประเมนว ผลสสมฤทธวธ คคณ ควด ครผร รผสอน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกตผ สว ลกส ษณะ ววเคราะหห
ววชาพนพช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 92.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 วทว ยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 83.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 82.0 4 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 98.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศศกษา 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรพคฒพว ล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรปพนพชส รห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 92.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพวทมเตมว 2.0 100 86.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณตว ศาสตรหเพพวมเตวม 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟสฟ กว สหเพวพมเตวม 3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชวร วทว ยาเพมวพ เตมว 3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครภร รร ชว ญา
ว32285 เคมรเพวมพ เตวม 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรพสชรนว ทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครรอนรค ตส นห
ญ32221 ภาษาญปพร นคป 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟงฟ พรด 3 1.0 100 97.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคนผ ควผาและสรผางองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตวมา
ววชากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กวจกรรมเพพลอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32925 ชมค นมค ววชาทหาร
ก32927 กวจกรรมบาค เพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรรยน ไดผ เรรยน ไดผ ลงชอชท ...................................................................................................... ครรทรปพ รกศ ษา
พพลนฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
เพมวพ เตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร ตส นห )
ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA) 3.90 3.78 ผรผอาค นวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทพขร องหผอง 10 วสนทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดสบทรขพ องระดบส 73
เกณฑหการประเมวน
คณค ลกส ษณะอนส พศงประสงคห การอาน น ควดวเว คราะหห และเขยร น
3 = ดเร ยยรพ ม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตอผ งปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรเผ รยร น ผ = ผนาน, มผ = ไมนผาน น

ความเหตนผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลพอ.............................................................................
ผรปผ กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนททร 1 ปปการศกศ ษา 2564 มธจ ยมศศกษาปทป ทร 5 หหอง 2 เลขททร 6

ชชทอ นายภานพค งศห นามสกลร ศวรพว นส ธหบคญ เลขประจาบ ตวจ 29320

ครทร รทปรกศ ษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

วชว า หนนวย การประเมวนผลสมส ฤทธวธ คคณ คดว ครรผสผร อน
กตว เตมต ไดผ ปกตว แกตผ สว ลสกษณะ ววเคราะหห
วชว าพพชนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 77.0 3.5 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 85.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 66.0 2.5 3 2 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคม)ร 1.0 100 80.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 70.0 3 3 3 ครรสคดา
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 82.0 4 3 3 ครรนาบรซะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศศกษา 3 0.5 100 86.0 4 3 3 ครรพคฒพว ล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 83.0 4 3 3 ครรปพนพชส รห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 77.0 3.5 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทมว เตมว 2.0 100 74.0 3 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรเห พพมว เตมว 3 1.5 100 95.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 57.0 1.5 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสวกสเห พวพมเตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพวมพ เตมว 3 1.5 100 77.0 3.5 3 3 ครภร รรชว ญา
ว32285 เคมรเพพวมเตวม 3 0.5 100 82.0 4 3 3 ครพร สชรวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 85.0 4 3 3 ครอร นครสตนห
ญ32221 ภาษาญปพร คปน3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควผาและสรผางองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค วมา
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กจว กรรมเพพอล สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32925 ชมค นคมววชาทหาร
ก32927 กวจกรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครทร ปรพ รศกษา
พนลพ ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
เพมพว เตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอทช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร ตส นห )
ผลการเรยร นเฉลยลร (GPA) 3.44 3.54 ผอรผ คานวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทรพของหผอง 26 วสนทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดบส ทขรพ องระดบส 247
เกณฑหการประเมวน
คณค ลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยรยพ ม, 2 = ดร, 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กจว กรรมพฒส นาผผรเรรยน ผ = ผาน น, มผ = ไมผน นาน

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปปการศกศ ษา 2564 มจธยมศกศ ษาปปททร 5 หหอง 2 เลขททร 7

ชชทอ นายสชค าครรยห นามสกรล สหสสสธารา เลขประจบาตวจ 29323

ครรทปรท รศกษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

ววชา หนวน ย การประเมนว ผลสสมฤทธธว คณค คดว ครรผรสผ อน
กตว เตตม ไดผ ปกตว แกผตสว ลสกษณะ วเว คราะหห
ววชาพนชพ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 72.0 3 3 3 ครปร รรยานคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 87.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 91.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรธสญญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 75.5 3.5 3 3 ครรสคดา
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 95.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครพร คฒวพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 88.5 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพวมท เตวม 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณตว ศาสตรหเพมวพ เตวม 3 1.5 100 83.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 71.0 3 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสวกสเห พพมว เตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชวร ววทยาเพพมว เตวม3 1.5 100 71.0 3 3 3 ครรภรร วชญา
ว32285 เคมรเพพวมเตวม 3 0.5 100 87.0 4 3 3 ครพร สชรนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครอร นรค สตนห
ญ32221 ภาษาญรปพ ปนค 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 85.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควผาและสราผ งองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครชร ตค มว า
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กวจกรรมเพลพอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32925 ชคมนมค ววชาทหาร
ก32927 กวจกรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

เรรยน ไดผ เรรยน ไดผ ลงชชอท ...................................................................................................... ครทร พรปรศกษา
พนพล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
เพมวพ เตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชอท ...................................................
( นายนพปฎล มณค รรตส นห )
ผลการเรรยนเฉลรยล (GPA) 3.68 3.58 ผอรผ คานวยการโรงเรยร น
อสนดบส ทรพของหอผ ง 24 วสนทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดบส ทรพของระดบส 167
เกณฑหการประเมวน
คคณลกส ษณะอสนพศงประสงคห การอนาน คดว วเว คราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยพร ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรบส ปรคง
กวจกรรมพสฒนาผผเร รรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมผน าน น

ความเหตนผผปร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผผรปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารงร จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปกป ารศศกษา 2564 มจธยมศศกษาปปทรท 5 หอห ง 2 เลขททร 8

ชอทช นางสาวกสญญาณสฐ นามสกลร พาหรค สตนห เลขประจาบ ตวจ 29326

ครทร ปรท รศกษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

วชว า หนนวย การประเมนว ผลสสมฤทธวธ คณค ควด ครรผสผร อน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกตผ สว ลสกษณะ วเว คราะหห
ววชาพชนพ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 90.0 4 3 3 ครรพรชยส
ว32103 วทว ยาการคาค นวณ 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรมสสณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคมร) 1.0 100 81.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครสร ดค า
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 95.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศศกษา 3 0.5 100 86.0 4 3 3 ครพร ฒค พว ล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 95.0 4 3 3 ครพร รเพตญ
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 87.0 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพมทว เตวม 2.0 100 87.0 4 3 3 ครรพรชสย
ค32201 คณตว ศาสตรหเพมพว เตมว 3 1.5 100 92.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 73.0 3 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟฟสกว สหเพมพว เตวม 3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชวร วทว ยาเพมพว เตวม3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครรภรร ชว ญา
ว32285 เคมเร พพมว เตวม 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรพสชรวนทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรอนครสตนห
ญ32221 ภาษาญปพร ปคน3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพดร 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคนผ ควาผ และสรผางองคคห วามรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครชร ตค มว า
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32903 กจว กรรมเพพอล สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชคมนมค เสรมว ความรรผ
ก32927 กวจกรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พพลนฐาน เรรยน ไดผ เรยร น ไดผ ลงชอทช ...................................................................................................... ครทร รปพ รกศ ษา
เพพวมเตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชทอช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รรสตนห )
ผลการเรรยนเฉลรยล (GPA) 3.78 3.41 ผรผอาค นวยการโรงเรรยน
อสนดบส ทขรพ องหอผ ง 19 วสนทพร 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดบส ทพรของระดบส 126
เกณฑหการประเมวน
คณค ลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น ควดววเคราะหห และเขยร น
3 = ดเร ยพรยม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรงค
กวจกรรมพฒส นาผเผร รยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหนต ผผปร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผผรปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 1 ปปการศศกษา 2564 มจธยมศกศ ษาปปททร 5 หหอง 2 เลขทรท 9

ชอชท นางสาวภวญญดา นามสกลร ลายเจรยร เลขประจาบ ตวจ 29341

ครทร ปรท รศกษา 1.นายครรชตว แซนโฮน

ววชา หนวน ย การประเมวนผลสสมฤทธธว คณค คดว ครรผสผร อน
กตว เตตม ไดผ ปกตว แกตผ สว ลสกษณะ ววเคราะหห
ววชาพพชนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครปร รยร านคช
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 88.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคม)ร 1.0 100 83.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สงส คมศศกษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 80.5 4 3 3 ครรสคดา
ส32102 ประวตส วศาสตรห 0.5 100 96.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สขค ศศกษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครพร ฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครพร รเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 92.5 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพทมว เตวม 2.0 100 90.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรหเพวมพ เตวม 3 1.5 100 92.0 4 3 3 ครรอดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 80.0 4 3 3 ครรจาตครงคห
ว32201 ฟฟสวกสเห พวพมเตวม 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชวร วทว ยาเพพวมเตวม3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครภร รร ชว ญา
ว32285 เคมรเพมพว เตวม 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรพสชรวนทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 98.0 4 3 3 ครรอนครสตนห
ญ32221 ภาษาญพปร นปค 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 90.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศศกษาคผนควาผ และสราผ งองคคห วามรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครชร คตมว า
วชว ากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กจว กรรมเพอลพ สสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32925 ชคมนคมวชว าทหาร
ก32927 กวจกรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

พนพล ฐาน เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชทอช ...................................................................................................... ครรทรปพ รศกษา
เพวพมเตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอทช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รรตส นห )
ผลการเรรยนเฉลยรล (GPA) 4.00 3.95 ผผรอาค นวยการโรงเรรยน
อสนดบส ทพรของหผอง 1 วนส ทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดสบทขรพ องระดบส 1
เกณฑหการประเมวน
คคณลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น คดว วเว คราะหห และเขรยน
3 = ดรเยพยร ม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตอผ งปรบส ปรงค
กจว กรรมพสฒนาผผเร รรยน ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหนต ผผรปกครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผผปร กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปปการศกศ ษา 2564 มจธยมศศกษาปปททร 5 หอห ง 2 เลขทรท 10

ชชทอ นายชยากร นามสกรล หนรเลพอล น เลขประจบาตวจ 29348

ครทร รทปรกศ ษา 1.นายครรชตว แซนโฮน

ววชา หนนวย การประเมนว ผลสสมฤทธธว คณค ควด ครผร สรผ อน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกผตวส ลกส ษณะ วเว คราะหห
ววชาพนชพ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรปรรยานคช
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครรพรชสย
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 87.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 วทว ยาศาสตรหกายภาพ(เคมร) 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 76.0 3.5 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 94.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครพร ฒค พว ล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 89.0 4 3 3 ครพร รเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 95.0 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทวมเตวม 2.0 100 90.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณวตศาสตรหเพวพมเตมว 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครรอดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 82.0 4 3 3 ครรจาตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สหเพพวมเตวม 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพพวมเตวม3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครรภรรวชญา
ว32285 เคมเร พพมว เตวม 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรพชส รวนทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรอนครสตนห
ญ32221 ภาษาญพปร ปนค 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พรด 3 1.0 100 83.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควาผ และสรผางองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครชร คตมว า
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรยศธร
ก32903 กจว กรรมเพลอพ สสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32925 ชคมนคมวชว าทหาร
ก32927 กวจกรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรรยน ไดผ เรรยน ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครรทปพร รศกษา
พนพล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
เพวพมเตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชทอช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รรสตนห )
ผลการเรยร นเฉลรลย (GPA) 3.93 3.67 ผอรผ าค นวยการโรงเรยร น
อสนดสบทขรพ องหอผ ง 8 วสนทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดบส ทขพร องระดสบ 63
เกณฑหการประเมนว
คณค ลกส ษณะอนส พศงประสงคห การอาน น ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กจว กรรมพฒส นาผเรผ รรยน ผ = ผาน น, มผ = ไมผน นาน

ความเหตนผปผร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลอพ .............................................................................
ผผรปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารรง จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปกป ารศศกษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปปททร 5 หหอง 2 เลขทรท 11

ชชทอ นางสาวกมลชนก นามสกรล ซมพว ตระกลร เลขประจาบ ตจว 29355

ครทร ปทร รศกษา 1.นายครรชตว แซนโฮน

ววชา หนนวย การประเมวนผลสมส ฤทธวธ คคณ ควด ครรผรผสอน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกตผ สว ลสกษณะ วเว คราะหห
วชว าพชพนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรพรชยส
ว32103 ววทยาการคาค นวณ 0.5 100 80.0 4 3 3 ครรมสสณา
ว32105 วทว ยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 70.0 3 3 3 ครสร ดค า
ส32102 ประวตส วศาสตรห 0.5 100 96.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรพฒค พว ล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 85.0 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพวมท เตวม 2.0 100 85.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณวตศาสตรเห พมวพ เตมว 3 1.5 100 90.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 67.0 2.5 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พมวพ เตวม 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชวร วทว ยาเพวพมเตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครภร รร วชญา
ว32285 เคมเร พมพว เตมว 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรพชส รวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 96.0 4 3 3 ครรอนครตส นห
ญ32221 ภาษาญรปพ ปนค 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟงฟ พรด 3 1.0 100 92.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควาผ และสรผางองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครชร คตวมา
ววชากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32903 กจว กรรมเพลอพ สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชคมนมค เสรวมความรรผ
ก32927 กจว กรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พนลพ ฐาน เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชทอช ...................................................................................................... ครรทปพร รศกษา
เพมพว เตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรร สตนห )
ผลการเรยร นเฉลลยร (GPA) 3.78 3.54 ผอรผ คานวยการโรงเรยร น
อสนดบส ทรขพ องหผอง 19 วนส ทพร 9 พฤศจวกายน 2564
อนส ดบส ทขรพ องระดสบ 126
เกณฑกห ารประเมวน
คณค ลกส ษณะอสนพศงประสงคห การอาน น คดว วเว คราะหห และเขรยน
3 = ดเร ยพยร ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพฒส นาผเผร รรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลอพ .............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 1 ปปการศกศ ษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปทป รท 5 หหอง 2 เลขทรท 12

ชชอท นางสาวกรวษฐา นามสกลร กาลสญกคล เลขประจาบ ตวจ 29356

ครทร ปทร รศกษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

ววชา หนวน ย การประเมนว ผลสมส ฤทธวธ คณค ควด ครรผผรสอน
กวต เตตม ไดผ ปกตว แกผตสว ลกส ษณะ วเว คราะหห
วชว าพนพช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 80.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 87.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศศกษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 70.0 3 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรนาบซร ะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครพร ฒค พว ล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพชส รห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 91.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 91.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทวมเตวม 2.0 100 82.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรเห พมวพ เตวม 3 1.5 100 90.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พพวมเตมว 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครรซาลอล มา
ว32244 ชวร ววทยาเพมพว เตวม3 1.5 100 73.0 3 3 3 ครรภรรชว ญา
ว32285 เคมเร พพมว เตวม 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครพร ชส รนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครอร นครสตนห
ญ32221 ภาษาญพปร คนป 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควาผ และสรผางองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตมว า
ววชากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กวจกรรมเพพลอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชมค นมค เสรวมความรผร
ก32927 กจว กรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรรยน ไดผ ลงชชอท ...................................................................................................... ครรทรปพ รศกษา
พลนพ ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
เพมพว เตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอทช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร สตนห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 3.81 3.50 ผรผอคานวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทพขร องหอผ ง 16 วสนทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดสบทพรของระดสบ 112
เกณฑหการประเมวน
คคณลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยพรยม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตอผ งปรบส ปรงค
กวจกรรมพฒส นาผรเผ รยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมนผาน น

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรยร นททร 1 ปกป ารศศกษา 2564 มธจ ยมศศกษาปทป รท 5 หอห ง 2 เลขทรท 13

ชชทอ นางสาวพรว วยา นามสกลร เหมอล นเมลอง เลขประจบาตวจ 29368

ครรททปร รศกษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

ววชา หนนวย การประเมวนผลสมส ฤทธธว คคณ ควด ครรผรสผ อน
กตว เตมต ไดผ ปกตว แกผตวส ลสกษณะ ววเคราะหห
ววชาพพนช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 73.0 3 3 3 ครรปรรยานคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 89.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคาค นวณ 0.5 100 71.0 3 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคม)ร 1.0 100 80.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 71.0 3 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรนาบรซะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 82.0 4 3 3 ครพร ฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทวมเตวม 2.0 100 81.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรเห พวพมเตวม 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 51.0 1 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟฟสกว สหเพพมว เตมว 3 1.5 100 70.0 3 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชรวววทยาเพมวพ เตมว 3 1.5 100 70.0 3 3 3 ครรภรร วชญา
ว32285 เคมเร พวมพ เตวม 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครพร ชส รวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 84.0 4 3 3 ครอร นรค ตส นห
ญ32221 ภาษาญรปพ ปนค 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พรด 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคผนควผาและสรผางองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครชร ตค มว า
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32903 กจว กรรมเพลพอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชคมนคมเสรมว ความรผร
ก32927 กจว กรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

เรรยน ไดผ เรรยน ไดผ ลงชทอช ...................................................................................................... ครรทรปพ รศกษา
พพลนฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
เพพวมเตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มณค รรสตนห )
ผลการเรยร นเฉลลยร (GPA) 3.39 3.02 ผอรผ าค นวยการโรงเรยร น
อสนดบส ทรพของหผอง 27 วสนทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดสบทรพของระดสบ 262
เกณฑกห ารประเมวน
คคณลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ดร, 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตอผ งปรสบปรงค
กจว กรรมพสฒนาผผรเรยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน นาน

ความเหนต ผรผปกครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพอล .............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนททร 1 ปกป ารศกศ ษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปทป ทร 5 หหอง 2 เลขทรท 14

ชทชอ นางสาวฤทยส ทวพยห นามสกลร ไชยสมาน เลขประจาบ ตวจ 29374

ครทร ทปร รกศ ษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

ววชา หนนวย การประเมนว ผลสมส ฤทธวธ คคณ คดว ครผร สผร อน
กตว เตมต ไดผ ปกตว แกผตวส ลกส ษณะ วเว คราะหห
ววชาพชพนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครรปรรยานคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 81.0 4 3 3 ครรพรชยส
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 81.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 80.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 65.5 2.5 3 2 ครสร คดา
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 94.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สขค ศศกษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครพร คฒวพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 91.0 4 3 3 ครรอนงคห

วชว าเพวมท เตมว 2.0 100 88.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรหเพพวมเตมว 3 1.5 100 90.0 4 3 3 ครรอดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 70.0 3 3 3 ครรจาตรค งคห
ว32201 ฟฟสวกสเห พมพว เตมว 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครรซาลอล มา
ว32244 ชรววทว ยาเพพวมเตวม3 1.5 100 77.0 3.5 3 3 ครรภรรชว ญา
ว32285 เคมเร พวพมเตวม 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรพสชรนว ทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรอนรค ตส นห
ญ32221 ภาษาญรพปคปน3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 81.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควผาและสรผางองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครชร คตวมา
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32903 กวจกรรมเพพลอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชมค นคมเสรมว ความรรผ
ก32927 กวจกรรมบาค เพตญประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

พพลนฐาน เรรยน ไดผ เรยร น ไดผ ลงชทชอ ...................................................................................................... ครทร รพปรกศ ษา
เพมพว เตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซนโฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร สตนห )
ผลการเรยร นเฉลรยล (GPA) 3.75 3.39 ผรอผ คานวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทขพร องหอผ ง 22 วนส ทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดสบทพรของระดสบ 141
เกณฑกห ารประเมนว
คคณลสกษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น ควดวเว คราะหห และเขรยน
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตอผ งปรสบปรงค
กจว กรรมพสฒนาผผรเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

ความเหนต ผผรปกครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพอล .............................................................................
ผรปผ กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวดจ ยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 1 ปกป ารศศกษา 2564 มธจ ยมศศกษาปทป รท 5 หหอง 2 เลขทรท 15

ชชอท นางสาวโสรยา นามสกลร สคขบางนพ เลขประจบาตจว 29379

ครรททปร รศกษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

ววชา หนวน ย การประเมนว ผลสสมฤทธธว คคณ ควด ครผร สผร อน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกตผ สว ลกส ษณะ วเว คราะหห
วชว าพนพช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 83.0 4 3 3 ครปร รยร านชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 91.5 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 84.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 76.5 3.5 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 97.0 4 3 3 ครรนาบซร ะหห
พ32101 สขค ศศกษาและพลศศกษา 3 0.5 100 85.0 4 3 3 ครพร ฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรปพนพชส รห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครพร รเพตญ
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพวมท เตมว 2.0 100 88.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณตว ศาสตรเห พมพว เตมว 3 1.5 100 91.0 4 3 3 ครรอดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 89.0 4 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟฟสกว สหเพวมพ เตมว 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครรซาลอล มา
ว32244 ชวร วทว ยาเพวพมเตวม3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครรภรรชว ญา
ว32285 เคมรเพพมว เตวม 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครพร ชส รนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 98.0 4 3 3 ครอร นครตส นห
ญ32221 ภาษาญรพปคปน3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 94.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควผาและสรผางองคคห วามรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตมว า
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32903 กจว กรรมเพอลพ สสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชคมนมค เสรวมความรรผ
ก32927 กวจกรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรรยน ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครรทปพร รศกษา
พลพนฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
เพวพมเตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอชท ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรยร นเฉลลรย (GPA) 3.97 3.83 ผรผอคานวยการโรงเรยร น
อนส ดสบทพรของหผอง 6 วนส ทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดสบทรพของระดบส 36
เกณฑกห ารประเมวน
คณค ลกส ษณะอสนพงศ ประสงคห การอนาน คดว วเว คราะหห และเขรยน
3 = ดรเยพยร ม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตอผ งปรสบปรคง
กจว กรรมพสฒนาผผเร รรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมผน นาน

ความเหตนผรผปกครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพอล .............................................................................
ผปรผ กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวจดยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรรยนทรท 1 ปกป ารศกศ ษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปปททร 5 หหอง 2 เลขททร 16

ชอทช นางสาวอรพรรณ นามสกรล จสนทรา เลขประจาบ ตจว 29381

ครทร ทรปรกศ ษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

ววชา หนนวย การประเมวนผลสสมฤทธธว คคณ คดว ครผร ผสร อน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกผตสว ลกส ษณะ ววเคราะหห
ววชาพพชนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 91.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 84.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 85.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สสงคมศศกษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 70.5 3 3 3 ครรสคดา
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 95.0 4 3 3 ครรนาบรซะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรพคฒพว ล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครพร รเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 93.5 4 3 3 ครรอนงคห

วชว าเพทวมเตวม 2.0 100 88.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรเห พวมพ เตวม 3 1.5 100 93.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 70.0 3 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พพวมเตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพมพว เตมว 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครภร รร ชว ญา
ว32285 เคมเร พพมว เตวม 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครพร สชรนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครอร นรค สตนห
ญ32221 ภาษาญพปร คนป 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควาผ และสราผ งองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตมว า
วชว ากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กวจกรรมเพพลอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชมค นมค เสรวมความรผร
ก32927 กจว กรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พนพล ฐาน เรยร น ไดผ เรรยน ไดผ ลงชทชอ ...................................................................................................... ครรทปพร รกศ ษา
เพพวมเตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร สตนห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 3.81 3.58 ผรผอคานวยการโรงเรยร น
อนส ดสบทพขร องหอผ ง 16 วสนทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดบส ทพรของระดสบ 112
เกณฑกห ารประเมนว
คณค ลสกษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น ควดวเว คราะหห และเขรยน
3 = ดรเยพรยม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตผองปรสบปรคง
กจว กรรมพฒส นาผรเผ รยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอลพ .............................................................................
ผผรปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรยร นททร 1 ปปการศศกษา 2564 มจธยมศกศ ษาปทป รท 5 หอห ง 2 เลขทรท 17

ชอทช นายเตชนว ทห นามสกรล แพงปปอง เลขประจบาตจว 29388

ครรทรทปรศกษา 1.นายครรชตว แซนโฮน

วชว า หนนวย การประเมนว ผลสสมฤทธวธ คคณ ควด ครรผสผร อน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกผตสว ลกส ษณะ วเว คราะหห
ววชาพพนช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 80.0 4 3 3 ครรพรชยส
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 83.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 วทว ยาศาสตรหกายภาพ(เคม)ร 1.0 100 85.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 70.0 3 3 3 ครรสคดา
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 83.0 4 3 3 ครรนาบซร ะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครพร ฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 87.5 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพมทว เตวม 2.0 100 85.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณตว ศาสตรเห พมพว เตมว 3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 63.0 2 3 3 ครรจาตครงคห
ว32201 ฟสฟ วกสหเพพมว เตมว 3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพวพมเตมว 3 1.5 100 75.0 3.5 3 3 ครรภรรชว ญา
ว32285 เคมรเพมพว เตวม 3 0.5 100 85.0 4 3 3 ครพร สชรวนทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 85.0 4 3 3 ครอร นครตส นห
ญ32221 ภาษาญรปพ ปนค 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 89.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควาผ และสรผางองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค มว า
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32903 กจว กรรมเพอลพ สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32909 ชคมนมค เสรมว ความรรผ
ก32927 กวจกรรมบาค เพตญประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

เรรยน ไดผ เรรยน ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครรทปพร รศกษา
พพนล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
เพพวมเตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอชท ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 3.69 3.60 ผรอผ คานวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทพขร องหผอง 23 วนส ทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดสบทพรของระดบส 161
เกณฑกห ารประเมวน
คณค ลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตผองปรบส ปรงค
กจว กรรมพสฒนาผรเผ รรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมผน นาน

ความเหตนผรปผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอลพ .............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารงร จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นททร 1 ปปการศศกษา 2564 มธจ ยมศศกษาปทป ทร 5 หหอง 2 เลขททร 18

ชทชอ นายธนวสร นามสกลร จวตรหมนสพ เลขประจาบ ตวจ 29389

ครทร ปรท รศกษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

วชว า หนวน ย การประเมวนผลสมส ฤทธธว คณค ควด ครผร รผสอน
กวต เตตม ไดผ ปกตว แกผตสว ลสกษณะ วเว คราะหห
ววชาพพนช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรปรยร านคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 91.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 96.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 วทว ยาศาสตรหกายภาพ(เคมร) 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 85.0 4 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 98.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรพฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครปร พนพชส รห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 96.0 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพมทว เตวม 2.0 100 82.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณตว ศาสตรเห พวมพ เตวม 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครรอดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 89.0 4 3 3 ครรจาตรค งคห
ว32201 ฟสฟ วกสหเพพมว เตมว 3 1.5 100 88.0 4 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพวพมเตวม3 1.5 100 89.0 4 3 3 ครภร รร ชว ญา
ว32285 เคมรเพมพว เตวม 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรพสชรนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 97.0 4 3 3 ครอร นรค สตนห
ญ32221 ภาษาญรปพ ปนค 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 96.0 4 3 3 ครเร มธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควาผ และสรผางองคคห วามรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตมว า
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กจว กรรมเพอลพ สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชคมนมค เสรมว ความรรผ
ก32927 กวจกรรมบาค เพตญประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

เรรยน ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครทร ปพร รศกษา
พพนล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
เพพวมเตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชทชอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรร ตส นห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 4.00 4.00 ผผรอคานวยการโรงเรรยน
อนส ดบส ทพขร องหผอง 1 วสนทรพ 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดสบทพรของระดบส 1
เกณฑกห ารประเมวน
คณค ลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ดร, 1 = ผาน นเกณฑ,ห 0 = ตผองปรบส ปรคง
กจว กรรมพสฒนาผรเผ รรยน ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหตนผรปผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลพอ.............................................................................
ผผรปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารรง จจงหวดจ ยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรยร นททร 1 ปกป ารศศกษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปทป รท 5 หหอง 2 เลขทรท 19

ชอทช นายพสสกร นามสกลร สรสน ขค เลขประจบาตวจ 29394

ครทร ทรปรศกษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

วชว า หนนวย การประเมวนผลสมส ฤทธธว คคณ ควด ครรผรผสอน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกตผ สว ลกส ษณะ ววเคราะหห
วชว าพนพช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครปร รยร านชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 90.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 วทว ยาการคาค นวณ 0.5 100 81.0 4 3 3 ครรมสส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 82.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 82.0 4 3 3 ครสร ดค า
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 92.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครพร ฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 85.0 4 3 3 ครพร รเพญต
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 89.5 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพวมท เตมว 2.0 100 80.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณตว ศาสตรหเพมพว เตวม 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครรอดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 73.0 3 3 3 ครรจาตครงคห
ว32201 ฟฟสกว สหเพมวพ เตวม 3 1.5 100 85.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชรววทว ยาเพวพมเตวม3 1.5 100 77.0 3.5 3 3 ครรภรร วชญา
ว32285 เคมเร พมพว เตวม 3 0.5 100 87.0 4 3 3 ครรพสชรนว ทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรอนครสตนห
ญ32221 ภาษาญรปพ ปคน3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคผนควาผ และสรผางองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตวมา
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครยร ศธร
ก32903 กวจกรรมเพลอพ สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32925 ชคมนคมวชว าทหาร
ก32927 กจว กรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครทร ปพร รกศ ษา
พลนพ ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
เพมวพ เตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอทช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รร ตส นห )
ผลการเรยร นเฉลรยล (GPA) 3.85 3.55 ผผรอาค นวยการโรงเรรยน
อนส ดบส ทรพของหผอง 12 วนส ทพร 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดบส ทรพของระดสบ 92
เกณฑกห ารประเมนว
คคณลสกษณะอสนพงศ ประสงคห การอาน น คดว ววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยยพร ม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑ,ห 0 = ตอผ งปรสบปรงค
กจว กรรมพฒส นาผเรผ รยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมนผาน น

ความเหตนผผปร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพอล .............................................................................
ผปรผ กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปปการศศกษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปทป รท 5 หหอง 2 เลขทรท 20

ชชทอ นางสาวกญค แจ นามสกรล แกวผ ตาทวพยห เลขประจาบ ตจว 29406

ครรทปรท รกศ ษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

วชว า หนนวย การประเมนว ผลสสมฤทธธว คคณ คดว ครรผผรสอน
กตว เตมต ไดผ ปกตว แกผตสว ลสกษณะ วเว คราะหห
ววชาพชนพ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครปร รยร านชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 95.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 ววทยาการคาค นวณ 0.5 100 90.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 86.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 88.5 4 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 97.0 4 3 3 ครรนาบซร ะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 87.0 4 3 3 ครรพคฒวพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 100.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 92.0 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพทวมเตมว 2.0 100 87.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณวตศาสตรเห พมพว เตมว 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 89.0 4 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พมวพ เตมว 3 1.5 100 90.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชรวววทยาเพพมว เตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครรภรรชว ญา
ว32285 เคมรเพพวมเตมว 3 0.5 100 96.0 4 3 3 ครรพชส รนว ทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรอนครสตนห
ญ32221 ภาษาญปพร นปค 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 96.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควผาและสราผ งองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค วมา
ววชากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กวจกรรมเพพลอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชคมนมค เสรวมความรผร
ก32927 กจว กรรมบาค เพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรรยน ไดผ ลงชทอช ...................................................................................................... ครรทปรพ รกศ ษา
พพลนฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
เพพวมเตวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชทชอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรยร นเฉลรยล (GPA) 4.00 3.89 ผรอผ าค นวยการโรงเรยร น
อสนดบส ทขรพ องหอผ ง 1 วสนทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดสบทรขพ องระดบส 1
เกณฑหการประเมวน
คณค ลกส ษณะอนส พศงประสงคห การอนาน คดว วเว คราะหห และเขยร น
3 = ดเร ยพรยม, 2 = ดร, 1 = ผาน นเกณฑ,ห 0 = ตอผ งปรบส ปรคง
กจว กรรมพฒส นาผผรเรยร น ผ = ผนาน, มผ = ไมนผาน น

ความเหตนผผปร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอลพ .............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นททร 1 ปปการศกศ ษา 2564 มธจ ยมศกศ ษาปทป ทร 5 หอห ง 2 เลขททร 21

ชชอท นางสาวแพรวทอง นามสกลร หมพนล สา เลขประจาบ ตจว 29416

ครทร รทปรกศ ษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

วชว า หนวน ย การประเมนว ผลสมส ฤทธธว คณค ควด ครรผรสผ อน
กวต เตตม ไดผ ปกตว แกตผ สว ลกส ษณะ ววเคราะหห
วชว าพนพช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 92.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 92.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 86.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศศกษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 80.0 4 3 3 ครสร ดค า
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 95.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 84.0 4 3 3 ครรพฒค วพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพชส รห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 88.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 92.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทวมเตวม 2.0 100 79.0 3.5 3 3 ครรพรชยส
ค32201 คณวตศาสตรเห พมพว เตวม 3 1.5 100 83.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 66.0 2.5 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พพวมเตมว 3 1.5 100 88.0 4 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพมพว เตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครภร รรวชญา
ว32285 เคมเร พพมว เตวม 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรพชส รนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 86.0 4 3 3 ครรอนครตส นห
ญ32221 ภาษาญพปร คนป 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 95.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควาผ และสรผางองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตวมา
ววชากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32903 กวจกรรมเพพลอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชมค นมค เสรวมความรรผ
ก32927 กจว กรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พนพล ฐาน เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชทอช ...................................................................................................... ครรทรพปรศกษา
เพพมว เตมว 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 3.78 3.76 ผผรอคานวยการโรงเรรยน
อนส ดบส ทพขร องหอผ ง 19 วสนทรพ 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดสบทพรของระดสบ 126
เกณฑหการประเมวน
คณค ลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยพรยม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตผองปรบส ปรงค
กวจกรรมพฒส นาผรเผ รยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน นาน

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลอพ .............................................................................
ผปผร กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารรง จจงหวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปกป ารศกศ ษา 2564 มจธยมศกศ ษาปทป ทร 5 หหอง 2 เลขทรท 22

ชอชท นางสาวรชฏ นามสกลร ศรทส ธารตส นห เลขประจาบ ตวจ 29418

ครทร รทปรศกษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

ววชา หนวน ย การประเมวนผลสสมฤทธธว คณค คดว ครรผผรสอน
กตว เตมต ไดผ ปกตว แกผตสว ลสกษณะ ววเคราะหห
วชว าพนพช ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 86.0 4 3 3 ครปร รรยานชค
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 96.0 4 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 86.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สสงคมศศกษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 85.0 4 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวตส ศว าสตรห 0.5 100 97.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศศกษา 3 0.5 100 87.0 4 3 3 ครพร คฒพว ล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 91.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทวมเตวม 2.0 100 89.0 4 3 3 ครพร รชยส
ค32201 คณวตศาสตรเห พวพมเตมว 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 85.0 4 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พพวมเตมว 3 1.5 100 90.0 4 3 3 ครรซาลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพมพว เตวม3 1.5 100 86.0 4 3 3 ครรภรรวชญา
ว32285 เคมเร พพมว เตวม 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรพสชรนว ทรห
ส32203 พระพคทธศาสนา 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครรอนรค สตนห
ญ32221 ภาษาญพปร คนป 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 96.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควาผ และสรผางองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค มว า
ววชากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32903 กวจกรรมเพพลอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชมค นมค เสรวมความรผร
ก32927 กจว กรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชอท ...................................................................................................... ครทร รพปรศกษา
พนพล ฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
เพพมว เตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชอทช ...................................................
( นายนพปฎล มณค รรสตนห )
ผลการเรรยนเฉลลยร (GPA) 4.00 3.94 ผรผอาค นวยการโรงเรรยน
อนส ดบส ทพขร องหอผ ง 1 วสนทพร 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดสบทพรของระดสบ 1
เกณฑหการประเมวน
คณค ลกส ษณะอนส พงศ ประสงคห การอนาน คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยพรยม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรงค
กวจกรรมพฒส นาผรเผ รยร น ผ = ผนาน, มผ = ไมผน าน น

ความเหนต ผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพอล .............................................................................
ผผรปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารงร จจงหวจดยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปปการศกศ ษา 2564 มจธยมศกศ ษาปทป รท 5 หอห ง 2 เลขทรท 23

ชชอท นางสาวอนส ตวกา นามสกรล หวงส สขค เกษม เลขประจบาตจว 29421

ครรทปรท รศกษา 1.นายครรชวต แซโน ฮน

วชว า หนนวย การประเมวนผลสสมฤทธธว คคณ คดว ครรผรผสอน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกผตวส ลกส ษณะ ววเคราะหห
วชว าพชพนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 88.0 4 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 97.0 4 3 3 ครรพรชสย
ว32103 ววทยาการคาค นวณ 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรมสสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 86.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 84.5 4 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตศว าสตรห 0.5 100 96.0 4 3 3 ครนร าบซร ะหห
พ32101 สคขศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 83.0 4 3 3 ครรพคฒพว ล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครรพรเพญต
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 92.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทมว เตมว 2.0 100 91.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณตว ศาสตรหเพมวพ เตมว 3 1.5 100 96.0 4 3 3 ครอร ดคล
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟสฟ วกสหเพวพมเตมว 3 1.5 100 91.0 4 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชวร ววทยาเพพวมเตวม3 1.5 100 77.0 3.5 3 3 ครภร รรชว ญา
ว32285 เคมเร พวมพ เตวม 3 0.5 100 93.0 4 3 3 ครรพชส รวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรอนรค สตนห
ญ32221 ภาษาญรพปนปค 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครEร MAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟฟงพดร 3 1.0 100 95.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควผาและสรผางองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครชร คตมว า
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กจว กรรมเพพอล สงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชมค นมค เสรวมความรรผ
ก32927 กวจกรรมบคาเพญต ประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

พลนพ ฐาน เรรยน ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครรทปพร รกศ ษา
เพมพว เตมว 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซนโฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรร สตนห )
ผลการเรยร นเฉลรยล (GPA) 3.90 3.74 ผรอผ คานวยการโรงเรรยน
อสนดบส ทพรของหอผ ง 10 วนส ทรพ 9 พฤศจกว ายน 2564
อสนดสบทขพร องระดสบ 73
เกณฑหการประเมนว
คคณลสกษณะอนส พศงประสงคห การอนาน คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดเร ยพยร ม, 2 = ด,ร 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตอผ งปรบส ปรงค
กจว กรรมพสฒนาผรผเรยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมนผนาน

ความเหตนผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลอพ .............................................................................
ผปรผ กครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรรยนททร 1 ปปการศศกษา 2564 มธจ ยมศศกษาปปทรท 5 หหอง 2 เลขทรท 24

ชอทช นางสาวววมพหววภา นามสกลร เกษตรรตส นห เลขประจาบ ตวจ 29493

ครรทปรท รศกษา 1.นายครรชวต แซนโฮน

วชว า หนนวย การประเมวนผลสสมฤทธธว คณค คดว ครผร สรผ อน
กวต เตตม ไดผ ปกตว แกผตวส ลสกษณะ วเว คราะหห
ววชาพชพนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 77.0 3.5 3 3 ครรปรรยานคช
ค32101 คณตว ศาสตรห 3 1.0 100 91.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 93.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคม)ร 1.0 100 81.0 4 3 3 ครธร ญส ญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 80.5 4 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 96.0 4 3 3 ครรนาบรซะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศศกษา 3 0.5 100 87.0 4 3 3 ครรพฒค วพล
ศ32101 ศลว ปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครพร รเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 89.5 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพมวท เตมว 2.0 100 89.0 4 3 3 ครรพรชสย
ค32201 คณตว ศาสตรเห พพวมเตวม 3 1.5 100 92.0 4 3 3 ครรอดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 85.0 4 3 3 ครรจาตครงคห
ว32201 ฟสฟ วกสหเพมวพ เตวม 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครซร าลลอมา
ว32244 ชวร วทว ยาเพพมว เตมว 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครภร รร วชญา
ว32285 เคมเร พพมว เตมว 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรพชส รวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 97.0 4 3 3 ครรอนครสตนห
ญ32221 ภาษาญพรปนคป 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟงฟ พดร 3 1.0 100 89.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคนผ ควผาและสราผ งองคคห วามรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตมว า
วชว ากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กวจกรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32903 กวจกรรมเพพลอสสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32909 ชมค นคมเสรวมความรผร
ก32927 กจว กรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พลนพ ฐาน เรยร น ไดผ เรรยน ไดผ ลงชทชอ ...................................................................................................... ครรทปรพ รกศ ษา
เพมวพ เตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซโน ฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรร ตส นห )
ผลการเรยร นเฉลรลย (GPA) 3.97 3.62 ผผอร าค นวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทขรพ องหอผ ง 6 วสนทรพ 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดสบทรพของระดบส 36
เกณฑหการประเมนว
คณค ลกส ษณะอสนพงศ ประสงคห การอาน น คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยพร ม, 2 = ดร, 1 = ผาน นเกณฑห, 0 = ตผองปรบส ปรงค
กจว กรรมพฒส นาผผรเรยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน นาน

ความเหตนผรผปกครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพอล .............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรยร น ปลายภาคเรยร นทรท 1 ปกป ารศกศ ษา 2564 มจธยมศกศ ษาปทป รท 5 หอห ง 2 เลขทรท 25

ชชอท นายพวชญหพงษห นามสกลร พฒส นสมบตส สว ขค เลขประจาบ ตวจ 29551

ครทร ทรปรกศ ษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

วชว า หนนวย การประเมนว ผลสสมฤทธธว คณค ควด ครผร สผร อน
กวต เตมต ไดผ ปกตว แกผตสว ลกส ษณะ ววเคราะหห
วชว าพชพนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 78.0 3.5 3 3 ครปร รรยานคช
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครพร รชยส
ว32103 วทว ยาการคคานวณ 0.5 100 77.0 3.5 3 3 ครมร สส ณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคมร) 1.0 100 83.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สสงคมศกศ ษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 80.5 4 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 89.0 4 3 3 ครรนาบซร ะหห
พ32101 สขค ศกศ ษาและพลศกศ ษา 3 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรพฒค พว ล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครปร พนพสชรห
ง32101 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 3 1.0 100 92.0 4 3 3 ครพร รเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 95.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพทวมเตมว 2.0 100 91.0 4 3 3 ครรพรชสย
ค32201 คณตว ศาสตรหเพมวพ เตมว 3 1.5 100 94.0 4 3 3 ครรอดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรหและอวกาศ 3 2.0 100 75.0 3.5 3 3 ครจร าตรค งคห
ว32201 ฟฟสกว สเห พวมพ เตมว 3 1.5 100 82.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชรววทว ยาเพพมว เตมว 3 1.5 100 73.0 3 3 3 ครภร รรชว ญา
ว32285 เคมรเพพวมเตวม 3 0.5 100 89.0 4 3 3 ครพร สชรนว ทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครอร นรค ตส นห
ญ32221 ภาษาญปรพ ปนค 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพดร 3 1.0 100 83.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศกศ ษาคผนควผาและสรผางองคหความรผร
20.0 - 0.0 ผ ครรชคตวมา
วชว ากจว กรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กวจกรรมเพอลพ สสงคมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชตว
ก32909 ชมค นคมเสรวมความรรผ
ก32927 กจว กรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรยร น สะสม

เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชอท ...................................................................................................... ครทร ปพร รกศ ษา
พลพนฐาน 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชตว แซนโฮน )
เพพวมเตมว 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
รวม 19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรรตส นห )
ผลการเรยร นเฉลรลย (GPA) 3.82 3.73 ผผอร คานวยการโรงเรรยน
อนส ดบส ทรพของหอผ ง 15 วสนทรพ 9 พฤศจวกายน 2564
อนส ดบส ทรพของระดบส 104
เกณฑกห ารประเมนว
คคณลกส ษณะอนส พศงประสงคห การอาน น คดว ววเคราะหห และเขรยน
3 = ดเร ยยพร ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรบส ปรงค
กวจกรรมพฒส นาผผรเรยร น ผ = ผาน น, มผ = ไมผน าน น

ความเหตนผปรผ กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชอพล .............................................................................
ผปผร กครอง

............./................../.............

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารรง จงจ หวดจ ยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 1 ปกป ารศกศ ษา 2564 มธจ ยมศศกษาปปทรท 5 หหอง 2 เลขทรท 26

ชทอช นางสาวอภวชญา นามสกรล คงเหลน เลขประจบาตวจ 29573

ครทร รปท รศกษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

ววชา หนนวย การประเมนว ผลสมส ฤทธวธ คคณ ควด ครรผรผสอน
กวต เตตม ไดผ ปกตว แกตผ วส ลกส ษณะ วเว คราะหห
ววชาพพชนฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 78.0 3.5 3 3 ครรปรรยานชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 92.0 4 3 3 ครรพรชยส
ว32103 วทว ยาการคาค นวณ 0.5 100 88.0 4 3 3 ครรมสสณา
ว32105 ววทยาศาสตรกห ายภาพ(เคมร) 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรธญส ญา
ส32101 สงส คมศกศ ษา ศาสนาและวฒส นธรรม 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครสร คดา
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 93.0 4 3 3 ครนร าบรซะหห
พ32101 สคขศศกษาและพลศศกษา 3 0.5 100 82.0 4 3 3 ครรพคฒวพล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 91.0 4 3 3 ครรปพนพสชรห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 88.0 4 3 3 ครรพรเพตญ
อ32101 ภาษาอสงกฤษ 3 1.0 100 94.5 4 3 3 ครอร นงคห

วชว าเพวทมเตมว 2.0 100 85.0 4 3 3 ครพร รชสย
ค32201 คณวตศาสตรหเพพมว เตมว 3 1.5 100 92.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 76.0 3.5 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟสฟ กว สหเพพวมเตวม 3 1.5 100 80.0 4 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชวร ววทยาเพมพว เตมว 3 1.5 100 76.0 3.5 3 3 ครภร รรวชญา
ว32285 เคมรเพวมพ เตวม 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครรพสชรวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 96.0 4 3 3 ครรอนรค ตส นห
ญ32221 ภาษาญรพปนคป 3 0.5 100 94.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาองส กฤษฟฟงพรด 3 1.0 100 90.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคผนควาผ และสรผางองคคห วามรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครชร ตค มว า
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชวต
ก32903 กจว กรรมเพพลอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชคมนมค เสรมว ความรรผ
ก32927 กจว กรรมบาค เพญต ประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พพนล ฐาน เรยร น ไดผ เรยร น ไดผ ลงชชทอ ...................................................................................................... ครรทปพร รศกษา
เพวมพ เตวม 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซนโฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรร สตนห )
ผลการเรรยนเฉลรยล (GPA) 3.85 3.62 ผรอผ าค นวยการโรงเรยร น
อนส ดบส ทพรของหผอง 12 วนส ทรพ 9 พฤศจวกายน 2564
อสนดสบทขรพ องระดสบ 92
เกณฑกห ารประเมวน
คณค ลสกษณะอนส พงศ ประสงคห การอาน น คดว ววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยพยร ม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑ,ห 0 = ตผองปรสบปรงค
กจว กรรมพฒส นาผเรผ รรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมผน นาน

ความเหนต ผรผปกครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชพลอ.............................................................................
ผรผปกครอง

............./................../.............

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารรง จงจ หวจดยะลา

รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนททร 1 ปปการศกศ ษา 2564 มจธยมศกศ ษาปทป ทร 5 หหอง 2 เลขททร 27

ชชทอ นางสาวกนกนคช นามสกลร วงศหวสชรเดช เลขประจาบ ตวจ 29586

ครทร รปท รกศ ษา 1.นายครรชตว แซโน ฮน

ววชา หนนวย การประเมนว ผลสมส ฤทธธว คณค คดว ครผร รสผ อน
กตว เตมต ไดผ ปกตว แกตผ วส ลสกษณะ วเว คราะหห
ววชาพนชพ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 100 82.0 4 3 3 ครรปรยร านชค
ค32101 คณวตศาสตรห 3 1.0 100 91.0 4 3 3 ครพร รชสย
ว32103 ววทยาการคคานวณ 0.5 100 85.0 4 3 3 ครมร สสณา
ว32105 ววทยาศาสตรหกายภาพ(เคมร) 1.0 100 81.0 4 3 3 ครธร สญญา
ส32101 สงส คมศศกษา ศาสนาและวสฒนธรรม 1.0 100 75.0 3.5 3 3 ครรสดค า
ส32102 ประวสตวศาสตรห 0.5 100 96.0 4 3 3 ครรนาบรซะหห
พ32101 สขค ศศกษาและพลศศกษา 3 0.5 100 87.0 4 3 3 ครพร ฒค พว ล
ศ32101 ศวลปะ 3 0.5 100 90.0 4 3 3 ครรปพนพชส รห
ง32101 การงานอาชพร และเทคโนโลยร 3 1.0 100 98.0 4 3 3 ครพร รเพตญ
อ32101 ภาษาองส กฤษ 3 1.0 100 88.5 4 3 3 ครอร นงคห

ววชาเพวมท เตมว 2.0 100 87.0 4 3 3 ครรพรชยส
ค32201 คณวตศาสตรหเพวมพ เตวม 3 1.5 100 92.0 4 3 3 ครอร ดลค
ว30262 โลก ดาราศาสตรแห ละอวกาศ 3 2.0 100 86.0 4 3 3 ครจร าตครงคห
ว32201 ฟสฟ กว สหเพวมพ เตวม 3 1.5 100 78.0 3.5 3 3 ครซร าลอล มา
ว32244 ชวร วทว ยาเพพวมเตมว 3 1.5 100 81.0 4 3 3 ครภร รรวชญา
ว32285 เคมเร พมพว เตวม 3 0.5 100 92.0 4 3 3 ครพร ชส รวนทรห
ส32203 พระพทค ธศาสนา 3 0.5 100 98.0 4 3 3 ครรอนรค สตนห
ญ32221 ภาษาญรพปนคป 3 0.5 100 95.0 4 3 3 ครรEMAMBU MARBEL
อ32203 ภาษาอสงกฤษฟฟงพดร 3 1.0 100 93.0 4 3 3 ครรเมธาวร
I31201 ศศกษาคผนควผาและสราผ งองคหความรรผ
20.0 - 0.0 ผ ครรชตค วมา
วชว ากวจกรรม 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32901 กจว กรรมแนะแนว 20.0 - 0.0 ผ ครรครรชวต
ก32903 กวจกรรมเพพลอสงส คมและสาธารณะประโยชนห 20.0 - 0.0 ผ ครคร รรชตว
ก32909 ชคมนคมเสรวมความรผร
ก32927 กวจกรรมบคาเพตญประโยชนห

ผลการเรรยน สะสม

พนลพ ฐาน เรรยน ไดผ เรรยน ไดผ ลงชอทช ...................................................................................................... ครทร รพปรศกษา
เพมพว เตมว 8.0 8.0 นก. 21.5 21.5 ( 1.นายครรชวต แซโน ฮน )
รวม 11.0 11.0 นก. 32.5 32.5
19.0 19.0 นก. 54.0 54.0 ลงชชทอ ...................................................
( นายนพปฎล มคณรร ตส นห )
ผลการเรยร นเฉลยลร (GPA) 3.93 3.58 ผรอผ คานวยการโรงเรยร น
อนส ดสบทขรพ องหผอง 8 วสนทพร 9 พฤศจกว ายน 2564
อนส ดสบทรพของระดสบ 63
เกณฑหการประเมวน
คณค ลสกษณะอนส พงศ ประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขยร น
3 = ดรเยยรพ ม, 2 = ด,ร 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตอผ งปรสบปรคง
กจว กรรมพฒส นาผผรเรยร น ผ = ผนาน, มผ = ไมผน นาน

ความเหตนผผปร กครอง ทราบ
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ลงชลพอ.............................................................................
ผผปร กครอง

............./................../.............


Click to View FlipBook Version