The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พระพุทธศาสนา ม.3 หน่วยที่ 12

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ladda.ted, 2021-11-08 03:29:56

บทที่ 12การเป็นศิษย์ที่ดี

พระพุทธศาสนา ม.3 หน่วยที่ 12

พระพุทธศาสนา

ม.๓ ส 23106

รูปถา่ ยน้ี โดย ไม่ทราบผเู้ ขียน ลิขสิทธ์ิของ CC BY-NC-ND

หนว่ ยที่ ๑๒ การเปน็ ศิษยท์ ี่ดีตามทิศเบอื้ งขวาในทศิ ๖

ครูลดั ดา เทศศรีเมือง
กลมุ่ สาระสงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม โรงเรยี นสตรรี าชินทู ศิ อดุ รธานี

การเป็นศษิ ย์ที่ดีตามทศิ เบื้องขวาในทศิ ๖

ทิศ ๖

ในทางพระพุทธศาสนา มคี วามหมายเป็นการเปรยี บเทยี บบคุ คลแต่ละคน
ทเ่ี ราต้องเกีย่ วขอ้ งสัมพันธ์ ดุจทิศทอ่ี ยู่รอบตัวเรา ๖ ทศิ ไดแ้ ก่

การเปน็ ศษิ ย์ท่ีดีตามทิศเบื้องขวาในทศิ ๖

๑. ทิศเบือ้ งหนา้ (ปรุ ัตถิมทิส) หมายถึง บดิ ามารดา
๒. ทศิ เบ้ืองขวา (ทกั ขิณทสิ ) หมายถงึ ครอู าจารย์
๓. ทิศเบอื้ งหลงั (ปัจฉมิ ทสิ ) หมายถงึ บุตร ภรรยา หรือสามี
๔. ทิศเบอ้ื งซา้ ย (อุตตรทสิ ) หมายถงึ มติ รสหาย
๕. ทศิ เบอื้ งล่าง (เหฏฐิมทสิ ) หมายถงึ ผอู้ ย่ใู ต้บังคับบญั ชาและลูกจา้ ง
๖. ทศิ เบือ้ งบน (อุปรมิ ทิส) หมายถงึ พระภกิ ษุ

การเปน็ ศษิ ย์ทีด่ ตี ามทิศเบือ้ งขวาในทศิ ๖

นอกจากการเปน็ ลูกทดี่ ีของบิดามารดาตามทิศเบ้อื งหน้าแลว้ นกั เรียนยงั มีบทบาทของ
การเป็นศษิ ยท์ ีด่ ีของครูอาจารยท์ เ่ี สมอื นทศิ เบอ้ื งขวา เพราะครเู ป็นผู้ใหค้ วามรู้แกศ่ ษิ ย์

ครูอาจารยท์ ดี่ ีพึงปฏบิ ตั ติ นต่อศษิ ย์ ดังนี้

๑. ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
๒. สอนใหเ้ ข้าใจแจ่มแจ้ง
๓. สอนศลิ ปวิทยาใหส้ ิ้นเชงิ
๔. ยกย่องใหป้ รากฏในหม่เู พ่อื น
๕. สรา้ งเครอ่ื งค้มุ กนั ภยั ให้ คือ สอนใหศ้ ิษย์ปฏิบตั ิไดจ้ ริง สามารถนาวิชาความรู้
ไปประกอบสมั มาอาชพี เลีย้ งตนเองและครอบครัวได้

การเปน็ ศษิ ยท์ ดี่ ีตามทศิ เบ้ืองขวาในทศิ ๖

ศษิ ย์ท่ดี ีพงึ ปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์ ดงั น้ี

๑. ลกุ ต้อนรับ แสดงความเคารพ
๒. เข้าไปหา เพื่อปรกึ ษา ซกั ถามและรับคาแนะนา
๓. ใฝใ่ จเรียน คอื ตัง้ ใจฟงั ครูสอนด้วยการฟงั เปน็ ฟงั ให้เกิดปญั ญา
๔. ปรนนบิ ตั ิ รับใชแ้ ละช่วยเหลอื กจิ ของครอู าจารยด์ ้วยความเตม็ ใจ
๕. เรียนศิลปวทิ ยาโดยเคารพ อย่างเอาจรงิ เอาจงั และเตม็ ความสามารถ

การเป็นศิษย์ทด่ี ตี ามทศิ เบ้อื งขวาในทศิ ๖

ครูอาจารย์และศิษย์ท่ีดีควรปฏิบัติต่อกันตามหลักดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ครู
ผ้เู ปรียบเสมือนเรอื จา้ ง ทีต่ ้องนาพาศิษย์ไปส่งให้ถงึ ฝง่ั อยา่ งปลอดภัย ครจู ึงตอ้ งคอยแนะนา อบรม
ส่ังสอนให้ศิษย์เป็นคนดี และมีวิชาความรู้สามารถนาไปปฏิบัติหรือประกอบอาชีพได้ นอกจากน้ี
ยังต้องคอยเสริมกาลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชยเมื่อศิษย์ทาดีหรือได้ดี เพ่ือให้ศิษย์มีกาลังใจใน
การทจ่ี ะทาความดีและเปน็ คนดี

ในขณะเดียวกันเม่ือศิษย์ได้รับความรู้ และการอบรมสั่งสอนจากครูด้วยดีแล้ว
ย่อมตอ้ งมคี วามกตญั ญู ตอบแทนพระคุณของทา่ นโดยใหค้ วามเคารพ ต้ังใจฟังในส่ิงท่ีท่านสั่งสอน
บางครั้งอาจเข้าไปพบปะกับท่านเพ่ือปรึกษา ถามข้อสงสัยและรับคาแนะนาจากท่าน หรือ
ช่วยเหลอื กิจของทา่ นเม่ือมโี อกาสด้วยความเต็มใจ ซ่งึ ถือเป็นการตอบแทนพระคณุ ท่าน
อกี ทางหน่ึงได้เช่นกัน


Click to View FlipBook Version