The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สหกรณ์ ห่วงใย วัยเกษียณ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by coopsurat2471, 2021-09-26 23:20:16

สหกรณ์ ห่วงใย วัยเกษียณ

สหกรณ์ ห่วงใย วัยเกษียณ

Keywords: สหกรณ์ ห่วงใย วัยเกษียณ

เคล็ด็ (ไม่)่ ลับั
เพื่่อ� ชีวี ิติ ที่เ�่ ป็็นสุุขหลังั เกษียี ณฯ

คำ�ำ ว่า่ “เกษีียณ” ตามพจนานุกุ รมฉบับั ราชบัณั ทิติ ยสถานมีีความหมายว่า่
“สิ้�นไป” เมื่�่อต้้องก้้าวสู่่�วััยแห่่งการเกษีียณ แน่่นอนว่่าความรู้้�สึกและความหมาย
ของการเกษีียณสำำ�หรัับแต่่ละคนย่่อมมีีความแตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับทััศนคติิ
และความพร้้อมของแต่่ละบุุคคล ถ้้าเป็็นผู้้�ที่ม� ีีการเตรีียมตััวและวางแผนล่่วงหน้้า
ไว้เ้ ป็น็ อย่า่ งดีกี ็จ็ ะไม่ก่ ังั วลกับั การเปลี่ย� นแปลงที่่จ� ะเกิดิ ขึ้้น� ในชีวี ิติ และอาจมีคี วาม
สุุขด้้วยซ้ำ�ำ�ที่่�จะได้้พ้้นจากภาระหน้้าที่่�การงานเสีียทีี แต่่สำ�ำ หรัับผู้้�ที่�ขาดการเตรีียม
ความพร้้อม การเกษีียณอาจส่่งผลในทางลบมากกว่่าทั้้�งในด้้านสุุขภาพร่่างกาย
และจิติ ใจ ตลอดจนวิถิ ีชี ีวี ิติ ที่่ต� ้อ้ งเปลี่ย� นแปลงไปด้ว้ ย สิ่่ง� สำ�ำ คัญั ที่่จ� ะต้อ้ งทำำ�เสียี แต่่
วัันนี้้�ก็็คืือ การเตรีียมตััวให้้มีีความพร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�น
โอกาสนี้้�ขอเสนอแนวทางสร้้างความสุุข ดังั นี้้�
1. อยู่่�ได้้ด้้วยตนเอง และพึ่่�งพาตนเองให้้มากที่่�สุุด
2. อย่า่ ให้ช้ ีวี ิติ ไร้ค้ ุณุ ค่า่ เป็น็ ที่่พ� ึ่่ง� ทางปัญั ญาให้ก้ ับั ลููกหลาน และทำ�ำ ตนเป็น็
ประโยชน์์ต่อ่ สัังคม
3. พึงึ ตระหนักั ในสัจั ธรรมที่่ว� ่า่ ชีวี ิติ ย่อ่ มมีกี ารเปลี่ย� นแปลง อย่า่ ยึดึ ติดิ และ
จงมีชี ีีวิิตอยู่�่ กัับปััจจุุบััน
4. ศึึกษาธรรมะและหลักั คำ�ำ สอนของศาสนาเพื่�่อจิติ ใจที่่�สุุขสงบ
เหรีียญย่อ่ มมีี 2 ด้้านเสมอ เช่น่ เดียี วกับั “การเกษีียณ” ที่่�บางคนอาจมอง
ว่่าเป็็นความสููญเสีียบางสิ่�งบางอย่่างไปจากชีีวิิตและไม่่อาจยอมรัับได้้ แต่่ในทาง
ตรงกันั ข้า้ มหากมีคี วามพร้อ้ มและลองมองโลกในแง่ด่ ีจี ะพบว่า่ ถึงึ เวลาแล้ว้ ที่่จ� ะได้้
พัักผ่่อนและใช้เ้ วลาหาความสุุขให้ก้ ัับชีวี ิิตได้้อย่า่ งเต็็มที่่เ� สีียทีี

สหกรณ์อ์ อมทรััพย์์ครููสุรุ าษฎร์ธ์ านี ี จำ�ำ กัดัสวััสดิกิ ารเกื้อ้� กูลู สมาชิิกอาวุุโส

สหกรณ์จ์ ะจ่่ายเงินิ สวัสั ดิิการเกื้อ� กููลสมาชิกิ อาวุุโส ดัังนี้้�

อายุุการเป็น็ สมาชิกิ เงิินสวััสดิิการที่่ไ� ด้ร้ ับั
25 ปี ี 3,000.- บาท
35 ปีี 8,000.- บาท
45 ปีี 15,000.- บาท

การนับั อายุุการเป็น็ สมาชิกิ ให้้นับั เฉพาะอายุจุ ำำ�นวนเต็็มบริบิ ููรณ์เ์ ท่า่ นั้้น�

สวััสดิิการเพื่�่อการสงเคราะห์เ์ กี่่�ยวกับั ศพ
และประสบอุบุ ัตั ิเิ หตุุ

สหกรณ์จ์ ะจ่่ายเงิินสงเคราะห์เ์ กี่ย� วกัับการศพสมาชิกิ ดัังนี้้�

อายุกุ ารเป็็นสมาชิิก เงิินสวัสั ดิิการที่�ไ่ ด้ร้ ัับ
ไม่่เกินิ 60 เดืือน 10,000.- บาท
เกิินกว่่า 60 เดืือน ถึึง 120 เดืือน 20,000.- บาท
เกิินกว่่า 120 เดืือน ถึึง 180 เดืือน 30,000.- บาท
เกินิ กว่่า 180 เดืือน ถึงึ 240 เดืือน 40,000.- บาท
เกินิ กว่่า 240 เดืือน 50,000.- บาท

การนัับอายุุการเป็็นสมาชิิกให้้นัับเป็็นเดืือน เศษของเดืือนให้้นัับเป็็น
หนึ่่ง� เดืือน และให้้นัับเฉพาะเวลาที่่�เป็น็ สมาชิิกติดิ ต่อ่ กันั ครั้้�งหลัังสุุดจนถึงึ เสีียชีวี ิติ

4 สหกรณ์์ฯ ห่่วงใย วััยเกษีียณ

และหากสมาชิิกประสบอุุบััติิเหตุุและสููญเสีียอวััยวะ ให้้มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับ
ค่า่ ช่่วยเหลืือ ดังั นี้้�

รายละเอีียด เงินิ สวัสั ดิกิ ารที่่�ได้ร้ ัับ

นิ้้ว� เท้า้ นิ้้ว� ละ 3,000.- บาท
นิ้้�วมืือ นิ้้�วละ 5,000.- บาท
ใบหูู หรืือหููหนวก ข้้างละ 7,000.- บาท
ตาบอด ข้า้ งละ 9,000.- บาท
มืือ ข้า้ งละ 9,000.- บาท
เท้้า ข้า้ งละ 9,000.- บาท
แขน ข้า้ งละ 11,000.- บาท
ขา ข้า้ งละ 11,000.- บาท

อวััยวะสืืบพัันธุ์� 13,000.- บาท
ทุุพพลภาพถาวรสิ้�นเชิิง 40,000.- บาท

สวััสดิิการเพื่่�อการสงเคราะห์์ศพบิิดามารดา
คู่ส� มรส และบุุตรของสมาชิิก

สหกรณ์์จะจ่่ายเงิินสวััสดิิการสงเคราะห์์ศพบิิดา มารดา คู่�่สมรส และบุุตร
ของสมาชิิกให้แ้ ก่่สมาชิิกคนใดคนหนึ่่�ง จำำ�นวน 3,000.- บาท ต่่อศพ ซึ่่�งบิดิ า มารดา
คู่ส่� มรส หรืือบุตุ รที่่�ยัังไม่่บรรลุนุ ิิติภิ าวะ ที่่�ถึงึ แก่่กรรมต้อ้ งมิิได้เ้ ป็็นสมาชิกิ สหกรณ์์

สหกรณ์์ฯ ห่ว่ งใย วัยั เกษียี ณ 5

สวััสดิิการเพื่�่อช่่วยเหลืือสมาชิิกกรณีีเสีียชีีวิติ

สมาชิกิ ที่่�มีีสิทิ ธิ์์ไ� ด้้รับั ความคุ้�มครองช่ว่ ยเหลืือจากกองทุนุ ต้อ้ งเป็น็ สมาชิกิ ที่่�
ได้ช้ ำ�ำ ระเงิินค่า่ หุ้้�น และค่า่ ธรรมเนีียมแรกเข้า้

 กรณีสี มาชิิกเสีียชีีวิิตปกติ ิ ดัังนี้้�

อายุกุ ารเป็็นสมาชิกิ เงิินสวััสดิกิ ารที่�่ได้้รัับ
ไม่่เกินิ 12 เดืือน 100,000.- บาท
เกิิน 12 เดืือน ถึึง 24 เดืือน 150,000.- บาท
เกิิน 24 เดืือน ขึ้้น� ไป 200,000.- บาท

 กรณีสี มาชิิกเสีียชีวี ิิตด้้วยอุุบััติเิ หตุ ุ ดังั นี้้�

อายุุการเป็น็ สมาชิิก เงิินสวััสดิิการที่�่ได้้รัับ
ไม่่เกินิ 12 เดืือน 200,000.- บาท
เกินิ 12 เดืือน ถึึง 24 เดืือน 300,000.- บาท
เกินิ 24 เดืือน ขึ้้น� ไป 400,000.- บาท

6 สหกรณ์์ฯ ห่ว่ งใย วััยเกษียี ณ
Click to View FlipBook Version