The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by halimimrusli, 2019-01-09 22:49:38

Metodologi Penyelidikan1

METODOLOGI PENYELIDIKAN


XBRR 3211 : METODOLOGI


PENYELIDIKAN II
EN. HALIMI BIN MUHAMAD RUSLI

UNIT SAINS KOMUNIKASI, KSKB SG. BULOH

0.0 OBJEKTIF KULIAH
Di akhir kuliah ini, pelatih akan dapat:


• Menerangkan Metodologi Penyelidikan

• Menerangkan kaedah soal selidik, temubual dan

pemerhatian

• Menyatakan kelebihan dan kelemahan soal selidik,

temubual dan pemerhatian

• Menerangkan fungsi dan kaedah kajian rintis (pilot

study)

• Menerangkan maksud, jenis dan fungsi persampelan

• Memahami kesan ralat dan bias dalam penyelidikan

kesihatan

• Menerangkan cara meminimumkan ralat dan bias

dalam penyelidikan kesihatan

PENGENALAN

• Kaedah memperolehi data (bergantung kepada jenis

rekabentuk penyelidikan) melalui soalselidik, temubual dan

pemerhatian dan kajian semula literatur• Fungsi: Metodologi sebagai alat penyelidikan (research tools)

untuk mendapatkan data

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

• Kaedah pengumpulan data; Soal selidik adalah suatu senarai

soalan yang dicetak dan bertujuan untuk mendapat

maklumat mengikut objektif kajian• Melibatkan cara sistematik untuk mendapat maklumat

dengan soal selidik yang telah disediakan• Diguna untuk mengukur pengetahuan, sikap, pendirian,

kepercayaan, idea, perasaan dan persepsi• Bergantung pada respondan, ingin menjawab atau tidak• Mencatat dan merekodkan ciri ciri yang dikehendaki oleh

penyelidik

KAEDAH : 1. SOAL SELIDIK

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

• Anda boleh membina soalan seperti yang anda mahu…


• Tapi INGAT, soalan mestilah berpandukan objektif yang telah


anda bina….


• Soalan juga mestilah bersesuaian dengan data dan skala


yang anda telah pilih

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

Antara perkara yang perlu dipertimbangkan semasa

merekabentuk soal selidik adalah:• Senaraikan pembolehubah


• Penyelidik perlu menetapkan persoalan atau hipotesis

• kajian dan mentakrifkan pembolehubah yang akan


digunakan.


• Memasukkan pemboleh ubah berkaitan


• demografik responden seperti jantina, umur


• tahap pendidikan, pendapatan, ketanpanamaan (INGAT

SEKIRANYA BERKAITAN SHJ)

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

Kelebihan


• Jimatkan kos & masa• Perbelanjaan: gaji, kos perjalanan.• Latihan kepada penemuduga tidak diperlukan lagi.• Elak pengaruh daripada penemuduga.


• Responden lebih selesa untuk jawab soalselidik

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

Kelemahan


• Kadar sambutan dari responden sukar• Responden tak faham soalan. Jawab tidak tepat.• Kemungkinan responden tidak mengisi sendiri soalselidik dan

orang lain yang mengisi.

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

SOALAN OPEN ENDED


Apakah pendapat anda mengenai pencegahan H1N1 yang


dijalankan di negara kita?


Bilakah anda akan mula mengulangkaji untuk peperiksaan?

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

SOALAN CLOSED ENDED


Adakah anda pernah masuk hospital?Ya Tidak


Berapakah bilangan jumlah pelatih yang lulus peperiksaan

penyelidikan?A. 31


B. 22


C. 14


D. 2

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

Format soalan jenis lain


• Soalan memimpin (leading)• Soalan hipotetikal• Soalan kabur (ambiguous)• Soalan sensitif

SOAL SELIDIK (ALAT KAJIAN/INSTRUMEN)

Soalan berdasarkan Skala Likert….


Saya berpuas hati dengan layanan yang diberi di kaunterSgt Setuju 5


Setuju 4


Sederhana 3


Tidak setuju 2


Sangat Tidak Setuju 1

KAJIAN RINTIS

Lakukan ujian pilot atau praujian


• Mengenal pasti masalah dan kesilapan dalam soal selidik atau


semasa menjalankan temu bual kesilapan boleh diperbaiki dan

masalah boleh diatasi untuk kajian yang sebenar.• Menguji tempoh yang diperlukan untuk menjawab soalselidik.


• Menyemak semua item dan arahan agar jelas.• Menganggar masa dan kos survei.• Menguji kelengkapan soalselidik, kefahaman, bentuk dan susunan

soalan.

KAJIAN RINTIS (SAMB.)

• Menggugurkan item-item yang tidak menghasilkan data yang

diperlukan.• Data kajian rintis digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan

instrumen• Menguji cara pengumpulan data, adakah cara yang digunakan

memberi kadar jawapan yang memuaskan.• Menguji kod – kod jawapan yang digunakan, lengkap dan saling

eksklusif• Menguji kawalan dan arah survei

ANONIMITI/ KETANPANAMAAN

• Kepentingannya terutama kes-kes menyentuh peribadi


• Cara mengamalkannya• Kenalpasti ciri responden kajian


• Tentukan populasi kajian dan subjek yang akan dikaji.

• Jenis item, format item dan bahasa yang digunakan mungkin

berbeza.


• Pilih kaedah mengagih borang soal selidik :

• Bersemuka


• Tidak bersemuka

PERSEMBAHAN SOAL SELIDIK

• Menarik bagi responden


• Sistematik dan jelas• Tiada kesilapan tipografi• Masukkan bahagian pengenalan dan penutup kajian• Sertakan surat rasmi sebagai pengenalan kajian


• Sertakan ucapan penghargaan dan terima kasih di akhir soal


selidik


• Sediakan ruangan nama dan alamat responden jika mereka


inginkan ringkasan keputusan.

PERSEMBAHAN SOAL SELIDIK

Terdapat LIMA aspek utama yang boleh membawa implikasi

negatif kepada sesuatu soal selidik:1. Arahan kepada responden :


• Responden tidak menjawab dengan betul atau seperti yang
diharapkan kerana arahan yang tidak jelas.

2. Panjang soal selidik :• Soal selidik yang terlampau panjang akan mengelirukan
responden.


• Soal selidik yang terlalu pendek akan menjejaskan kualiti
jawapan.

3. Kejelasan item :• Soalan kenyataan perlu ringkas, objektif dan tidak
mengelirukan.

PERSEMBAHAN SOAL SELIDIK

4. Format item :


• Item harus diatur daripada yang paling mudah kepada yang


paling sukar untuk memudahkan subjek menjawab


• Kandungan harus seimbang untuk mengelakkan bias kepada


tindak balas.


5. Kesesuaian dengan subjek :• Soalan mesti releven dengan subjek dan perkataan serta ayat

yang digunakan mesti sesuai dengan tahap pendidikan dan

sosiobudaya mereka bagi menjamin kesahihan.

CARA TINGKATKAN TINDAKBALAS

a) Sertakan surat rasmi


b) Surat atau poskad peringatan

c) Mengirim soal selidik kali kedua


d) Hubungi subjek yang belum menjawab melalui telefon


e) Sertakan hadiah sebagai harga penghargaan


f) Tulis arahan dengan jelas


g) Elak dari menggunakan soalan terbuka ( jika boleh)


h) Struktur tindak balas atau jawapan item sistematik dan


mudah diikuti


i) Pastikan borang soal selidik ditaip secara profesional

dan nampak menarik.

KAEDAH : 2. TEMUBUAL

Temubual
Temubual tidak
Temubual berstruktur
berstruktur

Temubual semi
berstrukturData diperolehi melalui verbal, lihat, sentuhan, bau, rasa dan

intuisi

TEMUBUAL BERSTRUKTUR

• Atau dikenali sebagai berstruktur/ formal/ membimbing


• Dijalankan secara formal, dirancang dengan teliti dan


dilaksanakan mengikut satu senarai soalan yang perlu dijawab

oleh responden• Soalan yang dibina mesti mencerminkan konsep

pembolehubah• 3 andaian asas :


Semua responden mempunyai keupayaan bahasa yang sama


Soalan yang dibina dengan bahasa yang difahami dengan jelas

oleh semua responden


Responden mempunyai fahaman yang sama tentang soalan

TEMUBUAL BERSTRUKTUR

• Penemuduga berjumpa terus dengan responden.


• Soalselidik yang sempurna disediakan• Tempat dan masa bergantung kepada keadaan populasi.

TEMUBUAL SEMI BERSTRUKTUR

Sebilangan soalan dibina sebelum temubual dan penemuduga

boleh menyoal mengikut jawapan responden secara spontan

sekiranya penemuduga ingin mengetahui lebih mendalam

mengenai jawapan responden tersebut

TEMUBUAL TIDAK BERSTRUKTUR

• Tidak menggunakan sebarang senarai soalan


• Soalan ditanya secara spontan• Objektif kajian dibina dalam sesi temubual secara spontan• Memahami lebih mendalam mengenai fenomena yang

terdapat dalam kajian (kaji persekitaran dan responden

sebelum bertanya soalan)

CIRI SOALAN TEMUBUAL YANG BAIK

• Tepat pada objektif kajian


• Menyatakan maksud secara jelas dan tepat kepada


responden


• Tidak bercanggah antara satu sama lain• Tidak mengelirukan responden• Ringkas, jelas dan mudah• Matlamat yang jelas


• Elakkan jawapan palsu dari responden

KAEDAH TEMUBUAL BERSEMUKA

KEBAIKAN


• Hasilkan % jawapan paling tinggi• Penemuduga dapat jelaskan kepada responden yang tak

faham soalan.• Jawapan spontan dan lebih tepatKEBURUKAN


• Kos yang tinggi• Latihan yang secukupnya perlu diberikan• Masa agak lama.


• Penemuduga mempengaruhi jawapan yang akan diberi


responden.

KAEDAH TEMUBUAL TIDAK BERSEMUKA

• Melalui telefon, pos dan email


• Tidak perlu bersemuka dengan responden

KAEDAH TEMUBUAL TIDAK BERSEMUKA

KEBAIKAN


• Soalan-soalan yang pendek dan ringkas sahaja sesuai


ditanya.


• Masa temubual terhad dan mungkin masa yang x sesuai• Tak dapat dijalankan untuk populasi yang tiada kemudahan

telefon, pos atau emailKEBURUKAN• Masa yang singkat


• Kos rendah• Sesuai untuk sampel yang tinggal segenap pelusuk negeri

KAEDAH : 3. PEMERHATIAN

PEMERHATIAN

• Mendapat matlumat melalui permerhatian visual


• Penyelidik menentukan jenis kelakuan untuk kajian:-


memerhati kelakuan


• Lakukan pemerhatian ke atas responden dan kaji.Boleh digunakan :• Kira bil pelanggan yang kunjungi sesuatu tempat beli belah


• Kira bilangan kenderaan yang melalui sesuatu kawasan.

PEMERHATIAN

KEBAIKAN


• Maklumat didapati secara spontan: lebih tepat, tunjukkan


keadaan sebenar


KEBURUKAN• Jika responden tahu sedang dipantau, responden tidak akan

bertingkahlaku seperti biasa.• Data yang dikumpul tak gambarkan tingkahlakau responden

yang sebenarnya.• Masa yang lama.

PROSES PEMERHATIAN

• Senarai kategori yg mungkin akan berlaku atau tidak oleh

subjek.• Penyelidik perlu perhatikan kelakuan/ tabiat yg disenaraikan

dlm list.• Dgn cheklist penyelidik akan kenalpasti kekerapan

(frequency) berlakunya kelakuan yg disenaraikan.• Cheklist menggunakan pemerhatian yg intensif pada semua

aktiviti responden iaitu – kurang aktif, sederhana aktif atau

terlampau aktif

PERSAMPELAN


Click to View FlipBook Version