The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kwehjianyi, 2021-03-25 04:16:04

PERANCANGAN STRATEGIK KV(P)TI 2021-2025

PERANCANGAN STRATEGIK KV(P)TI 2021-2025

PERANCANGAN
STRATEGIK

KOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN
2021-2025

ISI KANDUNGAN 2

KANDUNGAN MUKA SURAT
Prinsip Kerja Pengarah BPLTV 6
Kerangka Hala Tuju TVET 7
6 Fokus Utama Perancangan Strategik BPLTV 2021-2025
Outcome Perancangan Strategik BPLTV 2021-2025 8 - 11
Matriks Perancangan Strategik 2021-2025 KV(P)TI dengan 12
Perancangan Strategik 2021-2025 BPLTV 13
Amanat Pengarah Pendidikan Negeri Perak
Kata Alu-aluan Pegawai Pendidikan Daerah 14
Sekapur Sirih Pengarah KV(P)TI 15
Profil Sekolah 16
Sejarah Sekolah 17
18
“Where Competence is Nurtured”

ISI KANDUNGAN 3

KANDUNGAN MUKA SURAT
Visi dan Misi 19
Penjenamaan KV(P)TI 20
Logo KV(P)TI 21
Objektif KV(P)TI 22
Piagam Pelanggan 23
Carta Organisasi Induk 24
Carta Organisasi Pengurus Akademik 25
Carta Organisasi Pengurusan Sokongan Akademik 26
Carta Organisasi Pengurusan Jaminan Kualiti 27
Carta Organisasi Unit Perancangan Strategik 28

“Where Competence is Nurtured”

ISI KANDUNGAN 4

KANDUNGAN MUKA SURAT
29 -30
Demografi KV(P)TI 31
Analisis Awot Umum 32
Kerangka Perancangan Strategik JPN Perak 2020-2024 33
34 - 82
Nilai Teras Utama Perancangan Strategik JPN Perak 2020-2024

Perancangan Strategik Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan
2021-2025:
Sasaran Utama Kluster 1
Sasaran Utama Kluster 2
Sasaran Utama Kluster 3
Sasaran Utama Kluster 4
Sasaran Utama Kluster 5
Sasaran Utama Kluster 6

“Where Competence is Nurtured”

ISI KANDUNGAN 4

KANDUNGAN MUKA SURAT
Carta Perbatuan Utama Perancangan Strategik KV(P)TI 83
Tindakan Pengurusan & Tadbir Urus Perancangan Strategik 84
KV(P)TI 2021-2025
Penjelasan Penetapan Petunjuk Prestasi Utama 85 -104
Borang Pengesahan Perancangan Strategik KV(P)TI 105 - 106

“Where Competence is Nurtured”

6

7

8

9

10

11

• OUTCOME 10: Pengoperasian struktur baharu Kolej Vokasional

12

Matriks Perancangan Strategik KV(P)TI 2021-2025 dengan
Perancangan Strategik BPLTV
2021-2025

BPLTV FOKUS 1 FOKUS 2 FOKUS 3 FOKUS 4 FOKUS 5 FOKUS 6
KV(P)TI X X

KLUSTER 1

KLUSTER 2 X X

KLUSTER 3 X

KLUSTER 4 X X

KLUSTER 5 XX

KLUSTER 6 X

13

AMANAT PENGARAH VISI PENDIDIKAN BERKUALITI,
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MISI SEKOLAH UNGGUL,
MURID HOLISTIK
Dr. Mohd Suhaimi bin Mohamed Ali
PENYAMPAIAN PENDIDIKAN BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUN SEKOLAH UNGGUL
BAGI MENYEDIAKAN MURID KALIS MASA HADAPAN

PEMIMPIN BERKESAN GURU BERKUALITI SEKOLAH BERKUALITI
& KEMENJADIAN MURID

Mengoptimumkan penggunaan data secara efektif dan beretika untuk mentafsir LITERASI TS25 Satu usaha holistik dan menyeluruh ke arah
dan mengambil tindakan susulan bagi meningkatkan prestasi murid DATA melahirkan modal insan unggul.

menggunakan kaedah yang sesuai dengan peranan dan tanggungjawab EXPERT KEMAHIRAN ABAD KONTEKS SEKOLAH
profesional seorang pendidik. PRACTITIONER KE-21
Menggunakan latar belakang murid, kesediaan
Sistem Reka Bentuk Pengajaran Kolaboratif (CIDS) • Kreativiti dan Inovasi guru & kehebatan PGB sebagai asas untuk
Mekanisme perancangan guru dalam proses Perubahan Pedagogi, • Pemikiran Kritis & Penyelesaian Masalah kemajuan sekolah.
• Komunikasi & Kolaborasi
Pembangunan Kapasiti Guru dan Pengurusan Pendidikan dalam • Literasi Maklumat / Media / ICT KEBITARAAN SEKOLAH
melaksanakan Pembelajaran Berorentasikan Perkembangan bagi • Fleksibiliti
menghasilkan amalan terbaik dalam era Pendidikan 4.0 memenuhi • Berinisiatif Mencerminkan identiti, watak sekolah dalam
• Kemahiran Sosial dan Antara-Budaya bidang kebitaraan.
keperluan kerjaya Revolusi Industri 4.0. • Produktiviti dan Akauntabiliti
• Kepimpinan dan Tanggungjawab
Menilai dan melihat kekuatan & CIDS • Etika
kelemahan untuk menerajui
perubahan.

REFLEKSI SENARIO Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran bagi SUCCESS STORY
GLOBAL meneroka kaedah dan strategi baharu melalui
penyelidikan dan pemerhatian untuk Raikan dan war-warkan kejayaan yang telah
penambahbaikan proses PdPc dan kepimpinan. dicipta.

Beradaptasi dengan perubahan-
perubahan sekeliling seiring dengan
Revolusi Industri 4.0 (IR4.0).

STRESS-FREE SCHOOL

Memperkembangkan kemahiran profesional guru sebagai • Kegembiraan • Fun Learning
pengamal yang baik di dalam bilik darjah yang kompleks • Kasih Sayang • Sense of Belonging
dengan strategi dan impak yang lebih luas. • Hormat Menghormati • Esprit de Corps

GURU SEBAGAI 14
PENYELIDIK

KATA ALU-ALUAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera,

Segala pujian kehadrat Ilahi kerana berkat dan limpah kurnia-Nya penerbitan dokumen Perancangan
Strategik Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak 2020-2024 telah dapat direalisasikan dengan jayanya.

Perancangan Strategik Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak 2020-2024 bersandarkan Perancangan
Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perak 2020-2024 merupakan rujukan utama bagi seluruh warga
pendidik di daerah Hilir Perak dalam memacu hala tuju yang cemerlang dan berfokus mencakupi kualiti
pendidikan yang berfokus, sistematis, terancang serta mampu diukur pelaksanaan dan impak
pencapaiannya.

Dokumen ini berteraskan lima kluster utama iaitu Profesionalisme Guru Dan Kepemimpinan Pendidikan,
Kualiti Bakat Dan Kemenjadian Murid, Jaringan Dan Jalinan, Penyelidikan Dan Inovasi serta Tadbir
Urus Dan Sokongan Profesional. Terdapat 5 nilai teras utama iaitu Berilmu Dan Beramal, Beriltizam,
Bekerjasama, Berintegriti Dan Berakauntabiliti serta Bersyukur sebagai teras dalam membina negara
bangsa dan pembangunan modal insan dengan akhlak terpuji dan nilai-nilai murni.

Syabas dan tahniah atas komitmen dan muafakat semua warga PPD Hilir Perak dalam membuat kajian TN. HJ. MOHAMED SHAFIE BIN ABD KARIM, PPT
impak pencapaian terdahulu dan menetapkan sasaran yang relevan demi merencanakan Perancangan PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH HILIR PERAK
Strategik Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak 2020-2024. Semoga segala usaha cemerlang ini akan
mendokong visi dan misi JPN Perak dan memacu kejayaan berterusan Pejabat Pendidikan Daerah Hilir
Perak seiring dengan moto “PPD Hilir Perak Sentiasa Cemerlang”.

Sekian, terima kasih.

“PPD HILIR PERAK SENTIASA CEMERLANG”

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana berkat
limpah kurnianya, kita masih dapat meneruskan kehidupan dengan penuh kedamaian
dan keharmonian dan akhirnya berjaya menghasilkan buku Perancangan Strategik Kolej
Vokasional (Pertanian) Teluk Intan bagi tahun 2021-2025.

Buku Perancangan Strategik Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan 2021-2025 adalah
rujukan utama dan panduan kepada setiap komponen di dalam organisasi tadbir urus
kolej ini dalam merancang strategi dan inisiatif secara sistematik dan bersepadu.
Dokumen ini juga memusatkan segala komitmen seluruh warga KV(P)TI bagi
menjayakan visi dan misi organisasi untuk mencapai Visi dan Misi Bahagian Pendidikan
dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerrian Pendidikan Malaysia

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih tidak
terhingga kepada semua pihak yang telah melibatkan diri secara langsung atau secara
tidak dalam penghasilan Perancangan Strategik ini. Semoga usaha murni menyediakan
Perancangan Strategik ini akan menjadikan KV(P)TI sebagai peneraju pendidikan
teknikal dan vokasional yang unggul.

Akhir kata, salam maju jaya dan semoga Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan akan
terus gemilang , cemerlang dan terbilang.
PN. HJH. MISSIAH BINTI HALIM

PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN

“Where Competence is Nurtured”

PROFIL SEKOLAH

Kod Sekolah: No. Tel:
AH5001 056227322

No. Fax: Emel:
056232941
[email protected]
moe.edu.my

“Where Competence is Nurtured” 17

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah SMV Teluk MPAV diganti
Vokasional Intan diberikan dengan Sijil
Teluk Intan Vokasional
ditubuh. nama baru
iaitu Sekolah Malaysia
Menengah (SVM)
Teknik Teluk

Intan

1982 1998 2002 2011 2013 2016

SMV Teluk Penjenama SM(T) Teluk
Intan semula kursus Intan

menawarkan aliran dijenamakan
dua aliran iaitu vokasional semula kepada
pertanian
aliran Kolej
vokasional dan kepada Vokasional
aliran teknikal pelajaran (Pertanian)

Aliran Teluk Intan.
Vokasional
“Where Competence is Nurtured” 18

VISI DAN MISI 19

VISI MISI

KPM Pendidikan Berkualiti, Insan Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Terdidik, Negara Sejahtera Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

JPN Pendidikan Berkualiti, Sekolah Penyampaian Pendidikan Berkualiti Untuk
Unggul, Murid Holistik Membangun Sekolah Unggul Bagi
Menyediakan Murid Kalis Masa Hadapan

BPLTV Memperkasakan Pendidikan Teknikal Dan
DAN Vokasional Melalui Perlaksanaan Program
Yang Berkualiti
KV(P)TI
Peneraju Pendidikan Teknikal Dan
Vokasional Yang Unggul

“Where Competence is Nurtured”

PENJENAMAAN KV(P)TI 20

20

LOGO KV(P)TI 21

21

OBJEKTIF KUALITI KV(P)TI 22

KECEMERLANGAN AKADEMIK KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN STAF
PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR
• 100 peratus pensyarah dan
• Pencapaian 95 peratus pelajar • Setiap pelajar menyertai staf sokongan menghadiri
sekurang-kurangnya lima hari
program Diploma layak sekurang-kurangnya satu kursus atau latihan setahun

bergraduat. program pembangunan • 100 peratus pensyarah
• Pencapaian 90 peratus pelajar sahsiah diri yang merangkumi mengikuti program
peningkatan kemahiran dalam
SVM mendapat Sijil Vokasional aspek-aspek berikut : bidang berkaitan

Malaysia. - Kognitif • 100 peratus pensyarah
• Pencapaian 90 peratus pelajar - Psikomotor vokasional memiliki sekurang-
kurangnya Sijil Kemahiran
SKM mendapat Persijilan - Afektif Malaysia Tahap 3

Kemahiran Malaysia.

22

PIAGAM PELANGGAN 23

Kami, warga kerja Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan, KV(P)TI beriltizam memberikan 23
perkhidmatan secara profesional kepada pelanggan kami dengan cara:

1. Pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar di KV(P)TI.

2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan
mengikut keperluan Sistem Pengurusan Kualiti KV.

3. Memberi maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas
aduan diterima.

4. Memberi perkhidmatan yang efisien dan berkualiti dengan meningkatkan kualiti pengurusan,
pentadbiran serta perkhidmatan.

5. Berkerjasama dengan BPLTV, JPN, PPD dan lain-lain agensi yang berurusan dengan KV(P)TI.

6. Memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar untuk memenuhi keperluan
kebolehkerjaan.

7. Berusaha untuk memperkasakan bakat kepimpinan bagi melahirkan modal insan yang holistik
dan peka kepada isu-isu kemasyarakatan dan perubahan global.

8. Mengukuhkan jaringan kerjasama dalam pelbagai rangkaian strategik tempatan dan global.

CARTA ORGANISASI INDUK 24

24

CARTA ORGANISASI 25
PENGURUSAN AKADEMIK

25

CARTA ORGANISASI 26
PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

26

CARTA ORGANISASI 27
PENGURUSAN JAMINAN KUALITI

27

CARTA ORGANISASI 28
UNIT PERANCANGAN STRATEGIK

PENYELARAS PERANCANGAN STRATEGIK
KWEH JIAN YI

PENOLONG PENYELARAS (TPA) PENOLONG PENYELARAS (TPSA) PENOLONG PENYELARAS (KJK)
NUR ARIFAH BT. MUHAMMAD LEE TACK HOOI ZAKIAH BT MOHD SHAKRI

28

DEMOGRAFI 29

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA DIPLOMA VOKASIONAL
(SVM) MALAYSIA (DVM)

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 1 TAHUN 2

JUMLAH PELAJAR 2018 130 113 82 194
JUMLAH PELAJAR 2019
JUMLAH PELAJAR 2020 132 124 87 78

110 125 109 85

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
(SKM)

TAHUN 1 TAHUN 2

JUMLAH PELAJAR 2019 - 12
JUMLAH PELAJAR 2020
50 44

29

DEMOGRAFI 30

PERATUS PENSYARAH MENGIKUT PANGKAT GRED DG TAHUN 2020

1% DG41
4%
16%

DG44

DG48

20% 59%

DG52

DG54

Jumlah pensyarah 2021: 135 orang

30

ANALISIS SWOT UMUM 31

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - Enam program diploma yang ditawarkan telah memperolehi Sijil MQA dan W1 - Enrolmen pelajar di bawah sasaran bagi program-program tertentu.

4 lagi dalam proses. W2 - Pencapaian kokurikulum di tahap memuaskan.

S2 - Graduan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pertanian. W3 - Pengurusan Hal Ehwal Pelajar masih boleh dipertingkatkan.

S3 - Pencapaian Inovasi dalam pertandingan hingga ke peringkat antarabangsa. W4 - Pengurusan Kewangan yang perlu dipertingkatkan.

S4 - Lebih 90% pelajar ditempatkan di kolej kediaman. W5 - Pengurusan aset perlu dipertingkatkan.

S5 - Peruntukan kewangan yang baik. W6 - Keadaan keceriaan kolej di tahap sederhana.

S6 - Layanan kaunter pejabat yang baik. W7 - Lebih 70% pensyarah berada pada gred DG41 dan DG44.

S7 - Kawasan kolej yang luas. W8 - Komitmen ibu bapa masih boleh dipertingkatkan lagi. Cth: Kurang komitmen

S8 - Pensyarah yang berkemahiran dan berpengalaman untuk membimbing daripada ibu bapa.

rakan sejawat. W9 - Graduan yang bekerja dalam bidang masih dibawah 60%.

S9 - Hubungan baik dengan agensi luar. W10 - Kemudahan ICT dan Pusat Sumber masih tidak menepati keperluan MQA.

S10 - Kebolehpasaran pelajar adalah 100.

PELUANG (O) ANCAMAN / CABARAN (T)

O1 - Banyak agensi dan badan perseorangan yang sedia membantu dan C1 - Kurang mendapat perhatian dari kalangan masyarakat dan pemimpin komuniti.
memberi C2 - Sebahagian besar pelajar daripada keluarga daripada kumpulan B40.
C3 - Pengaruh budaya negatif dari kawasan persekitaran.
sumbangan. C4 - Ancaman haiwan liar seperti monyet, babi hutan dan lain-lain.
O2 - PIBG mempunyai sumber kewangan yang kukuh. C5 - Kawasan Kolej terdedah dengan banjir dan air pasang.
O3 - Banyak kemudahan awam dan agensi luar di sekitar sekolah. C6 - Pelajar yang tinggal di luar kawasan asrama sukar untuk dikawal.
O4 - Mempunyai hubungan baik dengan tenaga pakar dari IPTA, IPTS dan pihak
31
industri.
O5 - Hanya empat kolej vokasional yang menawarkan program pertanian.
O6 - Hubungan dengan alumni sangat baik.

ISU STRATEGIK o Pencapaian mata pelajaran akademik yang rendah
(PNGK < 2.0) menyebabkan pelajar tak dapat
AKADEMIK SOKONGAN sambung belajar ke program diploma di Kolej
INFRA Vokasional (Pertanian) Teluk Intan

HAL EHWAL PENGURUSAN o Pembudayaan inovasi perlu dipertingkatkan dalam
PELAJAR kalangan warga kolej

HUBUNGAN PEMATUHAN o Capaian internet masih perlu dipertingkatkan
LUAR STANDARD o Isu kemudahan infrastruktur dan penyelenggaraan

KUALITI Sekolah
PdP
GURU o Kualiti barisan pengurusan dan kepimpinan yang perlu
ditingkatkan

o Isu pematuhan MQA 04
o Isu pematuhan standard OSH dan MAMPU
o Isu pematuhan standard pengurusan kewangan dan

aset

o Amalan lama dalam PdP
o Kompetensi pengajar yang masih perlu ditingkatkan

o Hubungan luar kolej masih perlu ditingkatkan

o Isu enrolmen pelajar
o Kemahiran insaniah pelajar yang perlu ditingkatkan
o Isu kebolehpasaran pelajar mengikut bidang

MS 32

KERANGKA PERANCANGAN STRATEGIK KV(P)TI 2021-2025

KLUSTER 1 KLUSTER 2 KLUSTER 3 KLUSTER 4 KLUSTER 5 KLUSTER 6

PROFESIONALISME KUALITI BAKAT DAN JARINGAN DAN PENYELIDIKAN TADBIR URUS PENJENAMAAN
PENSYARAH DAN KEMENJADIAN JALINAN DAN INOVASI DAN IMEJ TVET KPM
KEPEMIMPINAN PELAJAR
SOKONGAN
PENDIDIKAN PROFESIONAL

Meningkatkan kualiti Menjana pelajar Memantapkan Membudayakan Mencemerlangkan Mempromosi KV
pensyarah dan yang berdaya saing perkongsian pintar penyelidikan dan prestasi tadbir urus dan kepada masyarakat
kepemimpinan dan berkemahiran dengan pemegang pematuhan standard. dan memperkasakan
pendidikan. di peringkat global. inovasi. laman sosial kolej
taruh.

MS 33

PERANCANGAN STRATEGIK
KOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN

KLUSTER 1 PROFESIONALISME
GURU DAN
KEPEMIMPINAN
SEKOLAH

KLUSTER 1 : PENERAJU : ISU SEMASA :
PROFESIONALISME TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK 1. Penguasaan ilmu pedagogi dan kompetensi masih perlu
GURU DAN
KEPEMIMPINAN ditingkatkan.
PENDIDIKAN 2. Semua pensyarah vokasional perlu sijil SKM mengikut tahap.
3. Penggunaan applikasi ICT pensyarah perlu ditingkatkan.
OBJEKTIF STRATEGIK : 4. Kualiti barisan pengurusan dan pentadbir yang perlu
Meningkatkan Kualiti
Guru dan ditingkatkan.
Kepemimpinan
Pendidikan MATLAMAT STRATEGIK:
1. Memantapkan ilmu pedagogi dan kompetensi guru.
2. Memperkasa kompetensi kepimpinan kolej.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2021 TAHUN SASARAN PELAKSANA
90 2025
1 Memantapkan ilmu Markah purata pencerapan PDP 2022 2023 2024
pedagogi dan kompentsi 50 92 93 94 96 Ketua Jabatan
guru Peratusan pensyarah vokasional yang mendapat
Sijil Kemahiran Malaysia. 55 60 65 70 ULKS

Peratus pensyarah yang menggunakan aplikasi 61 66 71 76 81 Ketua Unit ICT
ICT dalam PdP

2 Memperkasa kompetensi Bilangan Senior Leader Team (SLT) dan Middle 27 33 34 42 47 Pentadbir KV

kepimpinan sekolah Leader Team (MLT) baharu yang dilatih dan

dibimbing untuk meningkatkan kualiti pengurusan

dan kepimpinan 35

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN
OPERASI KLUSTER 1

36

STRATEGI 1 : MEMANTAPKAN ILMU PEDAGOGI DAN KOMPETENSI GURU

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi

#1 Pensyarah mengamalkan Pencerapan pensyarah secara Pensyarah Peningkatan markah pencerapan PdP Ketua Jabatan

pengajaran berdasarkan ilmu berkala Vokasional dan dan Pengawai

pedagogi Akademik Pencerap/

Penilai

Program Coaching & Mentoring Pensyarah Markah kerberhasilan PBPPP

Vokasional

Kursus peningkatan kemahiran Pensyarah Markah kerberhasilan PBPPP
pensyarah Vokasional

#2 Pensyarah yang Pemantauan berkala Pensyarah Peningkatan bilangan pensyarah yang Penyelaras
Unit Latihan
menyempurnakan portfolio Vokasional yang mendapat Sijil Kemahiran Malaysia. dan Kemajuan
belum memiliki Staf (ULKS)
mengikut tahap. Kursus Dalaman
Sijil Kemahiran

#3 Menggalakkan penggunaan Taklimat Google Classroom Pensyarah Peningkatan peratus pensyarah yang Ketua Unit
menggunakan applikasi ICT dalam PdP ICT
Google Classroom kepada pensyarah (atas

keperluan)

Taklimat Google Classroom Pelajar
kepada pelajar pada minggu
orientasi pelajar (tahunan) MS 37

STRATEGI 2 : MEMPERKASA KOMPETENSI KEPIMPINAN SEKOLAH

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi

#1 Meningkatkan kecemerlangan Kursus Pengurusan Organisasi Barisan Bilangan Senior Leader Team (SLT) dan TPA

kepimpinan organisasi pengurusan, KP, Middle Leader Team (MLT) baharu yang

KU dilatih dan dibimbing untuk

meningkatkan kualiti pengurusan dan

kepimpinan

Kursus Kepimpinan Berkualiti Semua Bilangan Senior Leader Team (SLT) dan TPA, TPSA,
pensyarah Middle Leader Team (MLT) baharu yang KJK
dilatih dan dibimbing untuk
meningkatkan kualiti pengurusan dan
kepimpinan

Kursus Komunikasi Berkesan Semua Bilangan Senior Leader Team (SLT) dan Kauselor
pensyarah Middle Leader Team (MLT) baharu yang
dilatih dan dibimbing untuk
meningkatkan kualiti pengurusan dan
kepimpinan

MS 38

PERANCANGAN STRATEGIK
KOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN

KLUSTER 2 KUALITI BAKAT
DAN KEMENJADIAN
MURID

KLUSTER 2 : PENERAJU : ISU SEMASA :
KUALITI BAKAT DAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK 1. Keterampilan dan kepimpinan MPP di KV(P)TI di tahap minima.
KEMENJADIAN MURID DAN TIMBALAN PENGARAH 2. Kes disiplin dalam kalangan pelajar.
AKADEMIK 3. Penglibatan pelajar dalam kokurikulum di peringkat daerah, negeri,

kebangsaan dan antarabangsa yang masih boleh dipertingkatkan.
4. Bilangan pelajar yang layak menyambung ke peringkat diploma dan layak

bergraduat belum mencapai objektif kualiti KV(P)TI.
5. Kebolehpasaran pelajar dalam bidang perlu dipertingkatkan.
6. Pemasaran produk School Enterprise, SE dalam skala kecil.

OBJEKTIF STRATEGIK : MATLAMAT STRATEGIK:
Menjana pelajar yang 1. Menyediakan dan memupuk pelajar yang berketrampilan dan sifat
berdaya saing dan
berkemahiran di peringkat kepimpinan.
global 2. Mengurangkan kes displin dalam kalangan pelajar.
3. Memantapkan penglibatan pelajar dalam kokurikulum di peringkat daerah,

negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
4. Meningkatkan pencapaian akademik pelajar.
5. Meningkatkan kebolehpasaran pelajar dalam bidang.
6. Memantapkan pemasaran produk School Enterprise, SE.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA TAHUN SASARAN

2021 2022 2023 2024 2025 PELAKSANA

1 Mengurangkan kes displin Peratusan kes disiplin dalam kalangan 13% 12% 11% 10% 9% Ketua Unit Hal
dalam kalangan pelajar pelajar Ehwal Pelajar dan
Unit Psikologi dan
Kerjaya

2 Menyediakan dan memupuk Bilangan aktiviti yang melibatkan Majlis 7 8 9 10 11 Penyelaras Majlis
pelajar yang berketrampilan Perwakilan Pelajar, MPP Perwakilan Pelajar
dan sifat kepimpinan

3 Memantapkan penglibatan Pencapaian Sukan Permainan (bola Johan(D) Johan(D) Johan(D) ohan(D) Johan(D) Ketua Unit
pelajar dalam kokurikulum di jaring, memanah) Johan(N) Johan(N) Johan(N) Johan(N) Johan(N) Kokurikulum
Ke 4 (K) Ke 3 (K) Ke 2 (K) Johan(K) Johan(K)
peringkat daerah, negeri, 2SUKMA 3SUKMA PERAK PERAK PERAK 40
Bilangan pangkat dalam Unit
4E4P(D) 5E3P1G(D) 5E5P(D) 6E3P1G(D) 7E1P(D)
kebangsaan dan antarabangsa Beruniform 5E4P(N) 5E4P(N) 5E4P(N) 5E4P(N) 5E4P(N)
3E1P(K) 2E1P(K) 2E1P(K) 2E1P(K) 2E1P(K)
SUKMA Perak SUPER Perak SUKMA Perak
SUPER Perak SUPER Perak

KLUSTER 2 : PENERAJU : ISU SEMASA :
KUALITI BAKAT DAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK DAN 1. Keterampilan dan kepimpinan MPP di KV(P)TI di tahap minima.
KEMENJADIAN MURID TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK 2. Kes disiplin dalam kalangan pelajar.
3. Penglibatan pelajar dalam kokurikulum di peringkat daerah, negeri,
OBJEKTIF STRATEGIK :
Menjana pelajar yang kebangsaan dan antarabangsa yang masih boleh dipertingkatkan.
berdaya saing dan 4. Bilangan pelajar yang layak menyambung ke peringkat diploma dan
berkemahiran di peringkat
global layak bergraduat belum mencapai objektif kualiti KV(P)TI.
5. Kebolehpasaran pelajar dalam bidang perlu dipertingkatkan.
6. Pemasaran produk School Enterprise, SE dalam skala kecil.

MATLAMAT STRATEGIK:
1. Menyediakan dan memupuk pelajar yang berketrampilan dan sifat

kepimpinan.
2. Mengurangkan kes displin dalam kalangan pelajar.
3. Memantapkan penglibatan pelajar dalam kokurikulum di peringkat

daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
4. Meningkatkan pencapaian akademik pelajar.
5. Meningkatkan kebolehpasaran pelajar dalam bidang.
6. Memantapkan pemasaran produk School Enterprise, SE.

BIL MATLAMAT STRATEGI PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2021 TAHUN SASARAN 2025 PELAKSANA
88 2022 2023 2024 93 Ketua Jabatan dan
4 Meningkatkan pencapaian Peratusan pelajar Sijil Vokasional Malaysia yang Ketua Program
89 90 91

akademik pelajar. layak menyambung ke peringkat Diploma.

Peratusan pelajar Diploma yang layak bergraduat. 90 91 92 93 95

Peratusan kelulusan Sijil Kemahiran Malaysia. 83 86 89 92 95

Peratusan kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia 67 68 69 70 71

MS 41

KLUSTER 2 : PENERAJU : ISU SEMASA :
KUALITI BAKAT DAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK ISU SEMASA :
KEMENJADIAN MURID DAN TIMBALAN PENGARAH 1. Keterampilan dan kepimpinan MPP di KV(P)TI di tahap minima.
AKADEMIK 2. Kes disiplin dalam kalangan pelajar.
OBJEKTIF STRATEGIK : 3. Penglibatan pelajar dalam kokurikulum di peringkat daerah, negeri,
Menjana pelajar yang
berdaya saing dan kebangsaan dan antarabangsa yang masih boleh dipertingkatkan.
berkemahiran di peringkat 4. Bilangan pelajar yang layak menyambung ke peringkat diploma dan
global
layak bergraduat belum mencapai objektif kualiti KV(P)TI.
5. Kebolehpasaran pelajar dalam bidang perlu dipertingkatkan.
6. Pemasaran produk School Enterprise, SE dalam skala kecil.

MATLAMAT STRATEGIK:
1. Menyediakan dan memupuk pelajar yang berketrampilan dan sifat

kepimpinan.
2. Mengurangkan kes displin dalam kalangan pelajar.
3. Memantapkan penglibatan pelajar dalam kokurikulum di peringkat

daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
4. Meningkatkan pencapaian akademik pelajar.
5. Meningkatkan kebolehpasaran pelajar dalam bidang.
6. Memantapkan pemasaran produk School Enterprise, SE.

BIL MATLAMAT STRATEGI PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2021 TAHUN SASARAN 2025 PELAKSANA
2022 2023 2024
5 Meningkatkan Peratusan pelajar yang berniat untuk meneruskan 87 95 Unit Psikologi dan
kebolehpasaran pelajar kerjaya dalam bidang masing-masing 89 91 93 Kerjaya.

Peratusan kebolehpasaran graduan KV(P)TI 40 45 50 55 60
dalam bidang.

6 Memantapkan Bilangan produk School Enterprise (SE) 8 9 10 11 12 Penyelaras SE
pemasaran produk
School Enterprise (SE) MS 42

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN
OPERASI KLUSTER 2

43

STRATEGI 1 : MENGURANGKAN KES DISPLIN DALAM KALANGAN PELAJAR

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi

#1 Program Kesedaran Sahsiah Program Bersama Pegawai Semua Pelajar Penurunan peratusan kes disiplin dalam Penyelaras

dan Kerohanian Perhubungan Sekolah (PPS) kalangan pelajar Unit Disiplin

Program Bersama Kaunselor dan Pelajar Sijil

Sesi Bimbingan Vokasional

Malaysia Tahun 1

#2 Penguatkuasakan Peraturan Program Pemantapan Pelajar Khas Penurunan peratusan kes disiplin Penyelaras

Kolej Disiplin Pelajar (mempunyai dalam kalangan pelajar Unit Disiplin

masalah disiplin)

44

STRATEGI 2 : MENYEDIAKAN DAN MEMUPUK PELAJAR YANG BERKETRAMPILAN DAN SIFAT
KEPIMPINAN

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi

#1 Menggiatkan program Program Jalinan Perhubungan Rumah Anak Peningkatan bilangan aktiviti yang Penyelaras

Kolaborasi Majlis Perwakilan Luar MPP Yatim/Institusi melibatkan Majlis Perwakilan Pelajar MPP

Pelajar (MPP) dengan pihak Pengajian (MPP)

berkepentingan [email protected]

Sesi Dialog MPP bersama pelajar AJK MPP
dan pihak pentadbir

Mesyuarat dan Program-Program MPP & Pelajar

Khas MPP Kolej

45

STRATEGI 3 : MEMANTAPKAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KOKURIKULUM DI PERINGKAT
DAERAH, NEGERI, KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi

#1 Memantau keberkesanan Pemantauan keberkesanan Semua unit di Peningkatan pencapaian Sukan Ketua Unit
Kokurikulum
aktiviti kokurikulum dan aktiviti kokurikulum bawah kokurikulum Permainan

kejohanan sukan kolej Mengumpul laporan kejohanan Sukan-sukan dan
yang berlangsung uniform yang
Peningkatan bilangan pangkat Unit

berkaitan Beruniform (KRS)

#2 Menambahbaik prasarana Meningkatkan Pihak Pengurusan Peningkatan pencapaian Sukan Ketua Unit
Kokurikulum
sukan dan kelengkapan pembangunan prasarana KVPTI Permainan

kokurikulum seperti padang dan tapak

kem.

Naik taraf dan pembukaan Unit beruniform Peningkatan bilangan pangkat Unit
kem baharu
(KRS) Beruniform (KRS)

#3 Program-program Tumpuan sukan dan uniform Bola Jaring, Peningkatan pencapaian Sukan Ketua Unit
Memanah Permainan Kokurikulum
menggalakkan kesukanan kebitaraan

dan kokurikulum Penganjuran program baru

(dalaman) Semua pelajar Peningkatan bilangan pangkat Unit
Beruniform (KRS)

MS 46

STRATEGI 4 : MENINGKATKAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi
#1 Program pemantapan Pembelajaran Abad ke-21
pencapaian kurikulum Pelajar dan Peningkatan peratusan pelajar SVM Ketua Jabatan
Program pemantapan Pensyarah
profesionalisme pensyarah Akademik yang layak menyambung ke peringkat dan Ketua

diploma Unit

Peningkatan peratusan pelajar Akademik
Diploma yang layak bergraduat

Pencerapan pelaksanaan Peningkatan peratusan lulus SKM.
kurikulum Peningkatan peratusan lulus SPM

Analisis pencapaian
peperiksaan percubaan (SPM,
SKM) dan penilaian akhir (SVM)
pelajar

Program peningkatan kurikulum

47

STRATEGI 5 : MENINGKATKAN KEBOLEHPASARAN PELAJAR

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi

#1 Pendidikan kerjaya pelajar Memantapkan Pendidikan Pelajar Diploma Peningkatan peratusan pelajar yang Ketua Unit

Kerjaya Murid Tahun 2 ingin meneruskan kerjaya dalam Psikologi dan
Lawatan Kerjaya Kerjaya
bidang masing masing

Pelajar Diploma

Tahun 2 Peningkatan peratusan

kebolehpasaran graduan KV(P)TI

Soal Selidik Kajian Pengesanan Alumni KVPTI dalam bidang

Graduan

Pelajar On Job

Soal Selidik Maklumbalas Pelajar Training (OJT)

Latihan Industri

MS 48

STRATEGI 6 : MEMANTAPKAN PEMASARAN PRODUK SCHOOL ENTERPRISE (SE)

Inisiatif Program/ Aktiviti Kumpulan Indikator Tindakan
Sasaran Prestasi
Penyelaras
#1 Program menggalakkan Memperkenalkan laluan U-Lane Pelajar Dan Peningkatan bilangan produk SE SE

penghasilan produk SE dalam (Usahawan Lane) Pensyarah

kalangan pelajar KV(P)TI

Menggalakkan pelajar membuat Masyarakat

promosi dan jualan luar kolej Setempat

49

PERANCANGAN STRATEGIK
KOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN

JARINGAN DAN
JALINAN

KLUSTER 3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
bismillah
Next Book
คู่มือสะสมว่านกวักแม่ทองใบ.7