The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusaliena, 2021-04-19 00:30:20

DPK 2.0 PSV T2

DPK 2.0 PSV T2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 2

EDISI 2

1KATA PENGANTAR kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
dengan pengumuman pembukaan semula asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun Timbalan Pengarah Kanan
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan Kementerian Pendidikan Malaysia
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlahDokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1. Menggambar 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
i. Lukisan
ii. Catan 1.1.1 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan
iii. Gosokan
iv. Resis menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara

seni visual dalam berkumpulan mengikut

Bidang Menggambar (i) memilih dan kreativiti.

berdasarkan: memanipulasi media

secara kreatif.

(i) garisan, rupa,

imbangan dan (ii) menggunakan

kepelbagaian yang bahasa

ada pada lukisan. seni visual dalam

penghasilan karya

(ii) bentuk, warna, secara kreatif.

kontra dan

kepelbagaian yang (iii) mengaplikasikan

ada pada catan. pengetahuan,

kefahaman, dan

(iii) garisan, rupa, kemahiran bahasa

imbangan dan seni visual dalam

kepelbagaian yang menghasilkan karya

ada pada gosokan. secara kreatif.

(iv) garisan, warna, (iv) membuat kemasan
kontra serta ritma pada hasil karya.
dan pergerakan
yang ada pada 4.1 Penghayatan Karya Seni
resis. Visual
4.1.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.1 Kemahiran Seni Visual 4.1.2 Membuat apresiasi
2.1.1 Mengaplikasikan karya sendiri dan rakan
pengetahuan bahasa berpandukan bahasa
seni visual melalui seni visual, teknik dan
media dan proses serta
proses untuk menghubungkaitkan seni
menghasilkan karya dengan diri sendiri dan
dalam Bidang alam sekitar.
Menggambar

2. Membuat Corak 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya

dan Rekaan 1.1.2 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan

menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara

i. Lipatan dan seni visual dalam berkumpulan mengikut

Guntingan Bidang Membuat Corak (i) memilih dan kreativiti.

dan Rekaan memanipulasi

ii. Cetakan berdasarkan: media secara kreatif.

(i) rupa, warna, kontra (ii) menggunakan
dan harmoni yang bahasa seni visual
ada pada lipatan dan dalam penghasilan
guntingan. karya secara kreatif.

(ii) rupa, warna, kontra (iii) mengaplikasikan
dan kepelbagaian pengetahuan,
yang ada pada kefahaman, dan
cetakan. kemahiran bahasa
seni visual dalam
menghasilkan karya
secara kreatif.

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.1 Kemahiran Seni Visual (iv) membuat kemasan

2.1.2 Mengaplikasikan pada hasil karya.

pengetahuan bahasa

seni visual melalui 4.1 Penghayatan Karya Seni

media dan proses untuk Visual

menghasilkan karya 4.1.1 Mempamerkan karya

dalam Bidang Membuat yang dihasilkan.

corak dan rekaan.

4.1.2 Membuat apresiasi

karya sendiri dan rakan

berpandukan bahasa

seni visual, teknik dan

proses serta

menghubungkaitkan seni

dengan diri sendiri dan

alam sekitar.

3. Membentuk dan 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya

Membuat Binaan 1.1.3 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan

menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara

i. Stabail seni visual dalam berkumpulan mengikut

Bidang Membentuk (i) memilih dan kreativiti.

ii. Topeng dan Membuat Binaan memanipulasi

berdasarkan: media secara kreatif.

(i) bentuk, (ii) menggunakan
warna,imbangan bahasa seni visual
dan kepelbagaian dalam penghasilan
yang ada pada karya secara kreatif.

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

stabail.

(iii) mengaplikasikan

(ii) bentuk, jalinan, pengetahuan,

imbangan dan kefahaman, dan

penegasan yang kemahiran bahasa

ada pada topeng. seni visual dalam

menghasilkan karya

2.1 Kemahiran Seni Visual secara kreatif.

2.1.2 Mengaplikasikan

pengetahuan bahasa (iv) membuat kemasan

seni visual melalui pada hasil karya.

media dan proses untuk

menghasilkan karya 4.1 Penghayatan Karya Seni

dalam Bidang Visual

Membentuk dan 4.1.1 Mempamerkan karya

Membuat Binaan. yang dihasilkan.

4.1.2 Membuat apresiasi
karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta
menghubungkaitkan seni
dengan diri sendiri dan
alam sekitar.

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4. Mengenal Kraf 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya

Tradisional 1.1.4 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan

menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara

i. Alat Permainan seni visual dalam berkumpulan mengikut

Bidang Mengenal Kraf (i) memilih dan kreativiti.

ii. Tembikar Tradisional memanipulasi

berdasarkan: media secara kreatif.

(i) bentuk, jalinan, (ii) menggunakan
imbangan dan bahasa seni visual
kontra yang ada dalam penghasilan
pada alat karya secara kreatif.
permainan.
(iii) mengaplikasikan
(ii) bentuk, jalinan, pengetahuan,
imbangan dan kefahaman, dan
kepelbagaian yang kemahiran bahasa
ada pada tembikar. seni visual dalam
menghasilkan karya
2.1 Kemahiran Seni Visual secara kreatif.

2.1.4 Mengaplikasikan (iv) membuat kemasan
pada hasil karya.
pengetahuan bahasa
Penghayatan Karya Seni
seni visual melalui Visual
4.1.1 Mempamerkan karya
media dan proses untuk
yang dihasilkan.
menghasilkan karya 4.1

dalam Bidang Mengenal

Kraf Tradisional.

4.1.2 Membuat apresiasi

5

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta
menghubungkaitkan seni
dengan diri sendiri dan
alam sekitar.

6Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

7


Click to View FlipBook Version