The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

The 5 movie Fantasy

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

w1-24827

The 5 movie Fantasy

The Fantasy Movie

Aladdin
Aquaman
Harry Potter
Doctor Strange
Maleficentคำนำ

หนงั สือเลม่ นเี้ กี่ยวกบั หนงั ประเภท แฟนตำซี และ ได้
รวบรวมสรุปหนงั แต่ละเรอื่ งที่มคี วำมนำ่ สนใจไดเ้ ขำ้
มำสรุปใหอ้ ยำ่ งละเอียดสารบญั

Aladdin................................................................................. ค
Aquaman...............................................................................ง
Harry potter ......................................................................... จ
Doctor Strange ..................................................................... ช
Maleficent............................................................................ ซAladdin

ผกู้ ำกบั : กำย ริตชี
นกั แสดง นำโอมิ สก็อตต์ มีนำ มำซูต วิลล์ สมธิ
ฉำยเม่อื ไหร่ : 8 พฤษภำคม 2562
เร่ืองยอ่

ชวี ติ ของอะลำดิน เด็กหนมุ่ ยำกจนตอ้ ง
เปล่ยี นไปหลงั จำกถตู ะเกียงวิเศษปลดปลอ่ ย จี
น่ี ยกั ษจ์ อมกวนผเู้ สกใหอ้ ะลำดนิ กลำยเป็น
เจำ้ ชำยในพรบิ ตำ แตอ่ ปุ สรรคสำคญั อยทู่ ่ี
จำฟำระ่ อมดตวั รำ้ ยท่ีหมำยครอบครองตะเกียง
วเิ ศษอะลำดินตอ้ งต่อสกู้ บั ควำมช่วั รำ้ ยและ
พชิ ิตใจเจำ้ หญิงจสั มนิ ซ่งึ เขำตอ้ งพิสจู นใ์ หเ้ ห็นวำ่ เขำคือเจำ้ ชำยท่ีแทจ้ รงิAquaman

ผกู้ ำกบั :เจมส์ วำน

นดั แสดง เจสนั โมโมอำ แอมเบอร์ เฮิรด์ แพทริก วลิ
สนั

ฉำยเมื่อไหร่ 13 ธันวำคม 2561

เรื่องยอ่

เป็นเรอ่ื งรำวของ ARTHUR
CURRY ชำยหย่มุ ท่ไี ดร้ ูท้ ่ีมำท่ีไปของ
ตวั เองวำ่ มีสำยเลอื ดของชำวแอตแลนติส
อำณำจักรใตม้ หำสมทุ รท่ีหำยสำบสญู เขำ
เป็นลกู ชำยของ THOMAS พ่อท่ีเป็น
คนดแู ลประภำคำร Amnesty and
Queen แมท่ ่เี ป็นรำชนิ ีแหง่ แอตแลนติส
แลว้ ไดห้ ำยตวั ไป ทำใหพ้ ลงั ของ
Aquaman จะโดดเดน่ มำกกว่ำHarry potter

ผกู้ ำกบั

คริส โจเซฟ โคลมั บสั

นกั แสดง แดเนียล แรดคลิฟฟ์ เจคอบ เซำนเ์ ดอรส์
ไมเคิล

ฉำยเมอ่ื ไหร่ 4 พฤศจิกำยน 2544

เรื่องยอ่ แฮรร์ ่ี พ็อตเตอร์ กับ ศิลำอำถรรพ

เรอื่ งรำวเรมิ่ ตน้ ว่ำดว้ ยเดก็ ชำย แฮรร์ ี่ พอ็ ตเตอร์ ทีอ่ ำศยั อยกู่ ับครอบครวั เดอรส์
ลีย์ ซ่ึงเลีย้ งดเู ขำรำวกบั ไมม่ ตี วั ตนและใชง้ ำนหนกั สำรพดั ดว้ ยเหตผุ ลทว่ี ่ำแฮรร์ ี่
มบี ำงอย่ำงที่ทำใหพ้ วกเขำไมอ่ ยำกยงุ่ และมองวำ่ เขำเป็นตวั ประหลำดน่นั เอง วนั
หนงึ่ เขำไดไ้ ปเทยี่ วสวนสตั วก์ บั ครอบครวั แลว้ สำมำรถคยุ กบั งไู ด้ ก่อนที่จะเกิด
เรอ่ื งแปลกๆตำมมำเมอื่ ดดั ลยี ์ ลกู พล่ี กู นอ้ ง เห็นงตู ่ืนขนึ้ มำ ก่อนทกี่ ระจกสวน
สตั วห์ ำยไปอย่ำงงงๆ จนดดั ลยี ต์ กลงไป ซงึ่ เมอื่ กลบั บำ้ น ลงุ เวอรน์ อนและปำ้
เพต็ ทเู นีย จึงขงั เขำไวใ้ นหอ้ งใตบ้ นั ได โดยไมท่ รำบสำเหตวุ ่ำอะไรวนั หนึ่ง แฮรี่
ไดร้ บั จดหมำยฉบบั หนึ่งซ่ึงจ่ำหนำ้ ซองถึงเขำ แต่ไมไ่ ดบ้ อกว่ำมำจำกใคร แต่ยงัไมท่ นั ไดอ้ ำ่ น ครอบครวั เดอรส์ ลียก์ ็ยึดไป แตเ่ มอื่ ได้
เหน็ จดหมำย พวกเขำรูแ้ ลว้ วำ่ เรอ่ื งในอดตี ทีเ่ ก่ียวขอ้ ง
กบั แฮรไ่ี ดค้ บื คลำนเขำ้ มำ ทำใหล้ งุ เวอรน์ อน ทำทกุ
วิถีทำงทไ่ี มใ่ หจ้ ดหมำยส่งมำทน่ี ี่ได้ แตช่ ำยรำ่ งยกั ษ์
ปรำกฎตวั ขนึ้ และแนะนำตวั วำ่ เขำคอื รูเบอสั
แฮกรดิ เขำเป็นคนดแู ลโรงเรยี นฮอกวอตส์ ซงึ่ ไดบ้ อก
เล่ำเรอ่ื งรำวในอดีตใหแ้ ฮรร์ ฟ่ี ังวำ่ จรงิ ๆแลว้ แฮรร์ ่ี คอื
เด็กท่เี กิดจำกครอบครวั พ่อมดแม่มด ก่อนจะนำจดหมำยมำใหเ้ ขำ ซงึ่
รำยละเอียดในจดหมำยคือ “แฮรร์ ่ี ไดเ้ ขำ้ ไปเรยี นในโรงเรยี นเวทมนตฮ์ อกวอตส”์
วนั รุง่ เชำ้ แฮกรดิ จงึ พำ แฮรร์ ไี่ ปยงั ตรอกไดแอกอน ทนี่ ่ีทนั ท่ีแฮรร์ เ่ี ขำ้ มำ ทกุ คน
ตำ่ งเขำ้ มำจบั มอื ทกั ทำย ทำให้ แฮรร์ ่ี งนุ งงเลก็ นอ้ ยว่ำเขำเป็นคนสำคญั ขนำดนน้ั
เลยหรอื แฮกรดิ พำแฮรร์ ไ่ี ปธนำคำรกรงิ กรอตส์ เพอ่ื ถอนเงนิ มำเป็นคำ่ อปุ กรณ์
กำรเรยี น และยงั มำทำธรุ ะใหก้ ับโรงเรยี น ซ่งึ เป็นเร่ืองลบั สดุ ยอดท่ีเก็บไวใ้ นหอ้ ง
นิรภยั 713 แฮกรดิ เล่ำเรอ่ื งรำววำ่ แฮรร์ ่ี รอดชีวติ จำกฝีมอื ของพอ่ มดท่ีไมค่ วร
เอย่ นำมวำ่ ลอรด์ โวลเดอมอร์ ซ่ึงเป็นคนสงั หำรพ่อและแมข่ องเขำ และทิง้ รอย
แผลใหแ้ ฮรร์ ่ี ซ่ึงตอนนเี้ ขำหำยไปและไม่มใี ครรูว้ ำ่ เขำอย่ไู หน เมอ่ื ถึงวนั เปิดเทอม
ระหว่ำงทำงน่งั รถไฟไปเรยี นทฮ่ี อกวอตส์ เขำก็ไดเ้ จอ รอน วสิ ลยี ์ และ เฮอรไ์ มโอ
น่ี เกรนเจอร์ ซง่ึ ทงั้ สองคนนตี้ อ่ มำก็กลำยเป็นเพื่อนทรี่ ว่ มทกุ ขร์ ว่ มสขุ เสียงตำย
ตลอดทงั้ เรอ่ื งDoctor Strange

ผกู้ ำกบั สก็อตต์ เดอรร์ ิคสนั

นกั แสดง เบเนดิกต์ คมั เบอร์
แบตช์ ทิลดำ สวนิ ตนั รำเชล
แมก็ อดมั ส์

ฉำยเม่อื ไหร่ 27 ตลุ ำคม 2559

เร่อื งยอ่ Doctor Strange เป็นเรอ่ื งรำวของ ดร. สตีเฟ่ น เสตรนจ์

(Dr.Stephen Strange) หมอศลั ยแพทยท์ ำงประสำทฝีมอื ดคี นหนึง่ ท่ี
ไดส้ ญู เสยี มอื ขำ้ งถนดั จำกอบุ ตั เิ หตุ จนเหมอื นอนำคตกำรเป็นหมอของเขำจะดบั
วบู้ ลงแตแ่ ลว้ น่ีกลบั เป็นจดุ เรมิ่ ตน้ ของควำมสำมำรถดำ้ นใหมท่ เี่ หนือควำมเชอ่ื
ของวทิ ยำศำสตร์ เมอื่ เขำไดพ้ บกับผวู้ ิเศษ ณ ดนิ แดนห่ำงไกลในทเิ บต ท่ที ำให้
เขำเขำ้ ส่โู ลกเรน้ ลบั ของพลงั แหง่ จกั ระ ในหว้ งศำสตรท์ ี่เต็มไปดว้ ยควำมพศิ วง
จนเป็นท่มี ำของมอื ขำ้ งใหม่และพลงั เวทมนตแ์ บบท่ีทง้ั ชีวิตเขำไมเ่ คยเช่ือมำก่อน
ชีวติ ใหมใ่ นฐำนะ “ฮโี ร”่ ผชู้ ่วยเหลือผคู้ นของ ดร.เสตรนจ์ ไดเ้ รมิ่ ตน้ อกี ครง้ั แต่
ไมใ่ ชใ่ นฐำนะ “หมอ” อีกตอ่ ไป เมอื่ เขำกลำยเป็นผมู้ คี วำมสำมำรถทำงดำ้ นเวท
มนต์ และไดน้ ำพลงั มำใชใ้ นกำรปกป้องผคู้ นจำกภยั คกุ คำมจำกมติ ิหรอื พลงั มดื
ต่ำงๆ ไดเ้ ป็นทวคี ณู และบทพสิ จู นแ์ รกของเขำในฐำนะฮโี รส่ ำยเวทยก์ ็กำลงั จะ
เรมิ่ ขนึ้ แลว้ กบั ศตั รูทมี่ ีพลงั เวทยไ์ ม่ยิง่ หยอ่ นไปกวำ่ เขำMaleficent

ผกู้ ำกบั ลนิ ดำ วลู เวอรต์ นั

นกั แสดง แอนเจลีนำ แซม จโู น เลสลีย์ เบรนตนั

ฉำยเม่ือไหร่ 16 ตลุ ำคม 2562

เรอ่ื งยอ่

เรอ่ื งรำวทีส่ ำนต่อจำก Maleficent เมื่อปี 2014 เจำ้ หญิงออโรรำ่ ตนื่ จำก
คำสำปนทิ รำ ปกครองเมอื งรว่ มกบั เจำ้ ชำย และมำลีฟิเซนต์ เรำไดเ้ ห็นกำรขอ
แตง่ งำนของเจำ้ หญิงและเจำ้ ชำย เหนอื จำกนนั้ คอื กำรเดินทำงไปยงั ตำ่ งเมอื ง
เผชญิ หนำ้ กับรำชนิ ีอิงกรติ (รบั บทโดย มเิ ชล ไฟเฟอร)์ เรำไดเ้ หน็ ควำมขดั แยง้ กัน
เบำ ๆ ระหว่ำงทงั้ สองตวั ละคร ท่ดี เู หมอื นว่ำจะมคี วำมเกี่ยวขอ้ งกบั เผำ่ พนั ธสุ์ ตั ว์
วเิ ศษในดนิ แดนท่ีมำลีฟิเซนตด์ แู ลนอกจำกนเี้ รำยงั ไดเ้ หน็ กำรปะทะกนั ภำยใน
โถงพระรำชวงั ระหว่ำงมำลีฟิเซนต์ และทหำร พรอ้ มกบั
คำถำมจำกเจำ้ หญิงออโรล่ำ ก่อนท่ีนำยหญิงแห่งเหล่ำ
ปีศำจจะบินหนีหำยไป ฉำกตดั ไปใหเ้ รำเห็นกำรคน้ หำ
ภำยใตค้ วำมลึกลบั อะไรบำงอยำ่ งทอ่ี ำจเปิดเผยควำมดำ
มดื ของดินแดน ซ่ึงยงั มผี บู้ กุ รุกเตรยี มประจนั หนำ้ อยหู่ นำ้
เมอื ง อกี ทง้ั ยงั มตี วั ละครใหม่ท่ชี วนใหน้ ำ่ สงสยั อย่ไู มน่ อ้ ยอำ้ งอิง

https://maanow.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5
%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/3230-

%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8
%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.html

https://www.metalbridges.com/aquaman-2018/
https://www.metalbridges.com/harry-potter-movie-story/

https://www.metalbridges.com/doctor-strange/
https://movie.kapook.com/view209937.html


Click to View FlipBook Version