The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สิทธิผู้สูงอายุ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by older lampang, 2021-04-21 03:29:07

สิทธิผู้สูงอายุ

สิทธิผู้สูงอายุ

คมู ือสิทธิ

ผูส ูงอายุ

ตามพระราชบัญญัตผิ ูสงู อายุ พ.ศ. 2546

¤Òí ¹Òí

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณเพ่ือสงเสริม
สนบั สนนุ ใหผูส ูงอายไุ ดร ับสิทธิ โดยไดก าํ หนดไวอยางชดั เจนในมาตรา 11
13 และ 17 ทงั้ นี้ หนวยงานที่เกยี่ วของ ทง้ั ภาครฐั ภาคเอกชน รัฐวิสาหกจิ
และทองถ่ินตางๆ มีหนาท่ีจัดบริการใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามกฎหมายฉบับน้ี

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุ ย จงึ ไดจ ดั ทาํ หนงั สอื คมู อื สทิ ธผิ สู งู อายตุ ามพระราชบญั ญตั ผิ สู งู อายุ
พ.ศ. 2546 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิ
ตลอดจนหลักเกณฑตางๆ ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญตอการใชสิทธิ ตามที่
บญั ญัติไวใ นกฎหมาย

กรมกจิ การผูสงู อายุ

¤Ù‹Á×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

ÊÒúÑÞ

หนา

1 1. ดานการแพทยแ ละสาธารณสขุ
2 2. ดานการศกึ ษา การศาสนา และขอมลู ขา วสาร
4 3. ดา นการประกอบอาชีพ ฝก อาชพี ทีเ่ หมาะสม
5 4. ดานการพฒั นาตนเอง การมีสวนรว มในกิจกรรมทางสังคม

การรวมกลมุ ในลักษณะเครือขาย/ชุมชน
6 5. ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร

สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอ่นื
7 6. ดานการลดหยอนคาโดยสาร และการอํานวยความสะดวก

ในการเดินทาง
11 7. ดานการยกเวน คา เขาชมสถานท่ีของรฐั
12 8. ดานการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการ

ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายหรอื ถูกทอดทิ้ง
14 9. การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
ในทางคดี และในทางการแกไ ขปญ หาครอบครัว
15 10. ดานการชวยเหลือดานที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหม
ใหต ามความจําเปนอยา งทั่วถึง
16 11. ดานการชว ยเหลือเงนิ เบี้ยยงั ชีพ
17 12. การสงเคราะหในการจดั การศพตามประเพณี

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

ÊÒúÑÞ (μÍ‹ )

หนา

19 13. การอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
19 13.1 การจัดบริการสถานที่ทองเท่ียว การจัดกิจกรรมกีฬา

และนนั ทนาการ ตามทคี่ ณะกรรมการผสู งู อายแุ หง ชาติ
ประกาศกาํ หนด
20 13.2 การจดั บรกิ ารเพอ่ื อาํ นวยความสะดวก ดา นพพิ ธิ ภณั ฑ
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแหงชาติ และการจัด
กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่
คณะกรรมการผูสงู อายแุ หง ชาตปิ ระกาศกําหนด
21 13.3 ผูอุปการะเลย้ี งดบู ุพการี ซึ่งเปนผสู ูงอายุท่ีไมมีรายได
เพยี งพอแกก ารยงั ชพี ผนู นั้ มสี ทิ ธไิ ดร บั การลดหยอ นภาษี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ในประมวลรษั ฎากร
22 14. ดา นกองทนุ ผูสงู อายุ

ภาคผนวก
24 ความหมายของตราสัญลกั ษณผ สู งู อายุ
25 ความหมายของดอกไมส ญั ลักษณผ สู งู อายุ
26 ความหมายของตราสญั ลกั ษณค ณะกรรมการผสู งู อายแุ หง ชาติ(กผส.)
27 ความหมายของตราสัญลกั ษณกองทนุ ผูสูงอายุ
28 สิทธผิ สู งู อายุตามพระราชบัญญตั ิผูสูงอายุ พ.ศ.2546

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

D

Ê·Ô ¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546
μÒÁÁÒμÃÒ 11 (1) – (13) ÁÒμÃÒ 13 áÅÐÁÒμÃÒ 17
¡®ËÁÒ¡Òí ˹´ã˼Œ ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØÁÕÊÔ·¸äÔ ´ŒÃѺ¡ÒäŒÁØ ¤Ãͧ Ê‹§àÊÃÔÁ

áÅÐʹѺʹع㹴ŒÒ¹μÒ‹ § æ ´Ñ§¹Õé

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

1

1. ´ÒŒ ¹¡ÒÃá¾·ÂᏠÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
การจดั ชอ งทางพิเศษเฉพาะ

เพือ่ ใหผูสงู อายุไดรบั การบริการ
ทสี่ ะดวก รวดเรว็

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÁÔè àμÔÁä´·Œ Õè :
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ
โทรศพั ท : 0 2590 6000
www.dms.moph.go.th
สาํ นักงานปลดั กระทรวงกลาโหม
โทรศัพท : 0 2224 0717
www.mod.go.th
โรงพยาบาลตาํ รวจ
โทรศพั ท : 0 2207 6000
www.policehospital.org
สํานักพฒั นาสงั คม กรุงเทพมหานคร
โทรศพั ท : 0 2245 5165-6, 0 2247 9450
www.bangkok.go.th
โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง
โทรศพั ท : 0 2242 5119
www.mea.or.th

¤Ù‹Á×ÍÊÔ·¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

2

โรงพยาบาลบุรฉตั รไชยากร
โทรศพั ท : 0 22512042, 0 2245 2480
โรงพยาบาลโรงงานยาสบู
โทรศพั ท : 0 2656 4500

2. ´ÒŒ ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò áÅТ͌ ÁÙÅ¢Ò‹ ÇÊÒÃ

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
จัดศูนยการเรียนรูในชุมชน และใหมีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ

ผูสูงอายุ ตั้งแตการศึกษาข้ันพื้นฐาน ถึงขั้นอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ทงั้ ในระบบ นอกระบบ และตามอธั ยาศยั และมรี ายการตา ง ๆ เพอ่ื ผสู งู อายุ

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾ÁèÔ àμÔÁä´Œ·Õè :
สาํ นกั งาน กศน. กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
โทรศพั ท : 0 2281 7217
Call center 1660
www.nfe.go.th
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โทรศัพท : 0 2209 3699
www.dra.go.th
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ
โทรศัพท : 0 2590 6000
www.dms.moph.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

3

สํานักสงเสรมิ การพัฒนาเศรษฐกจิ สงั คม และการมีสว นรว ม
กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท : 0 2241 9000 ตอ 4131 - 4135
www.moi.go.th
สาํ นกั พัฒนาสงั คม กรุงเทพมหานคร
โทรศพั ท : 0 2245 5165-6
www.bangkok.go.th
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง ชาติ
โทรศพั ท : 0 2441 7999
www.onab.go.th
กรมกจิ การผสู งู อายุ
กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย
โทรศพั ท : 0 2642 4339
www.dop.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

4

3. ´ŒÒ¹¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ ½ƒ¡ÍÒªÕ¾·èàÕ ËÁÒÐÊÁ

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
ใหข อ มลู คาํ ปรกึ ษา ขา วสารตลาดแรงงาน การจดั หางาน รบั สมคั รงาน

บริการขอมูลทางอาชีพ ตําแหนงวางงาน การอบรมและฝกอาชีพ โดยมี
ศนู ยก ลางขอ มลู ทางอาชพี และตาํ แหนง งานสาํ หรบั ผสู งู อายเุ ปน การเฉพาะ
ทส่ี ํานกั งานจดั หางานทกุ แหง

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾èÁÔ àμÁÔ ä´·Œ Õè :
สาํ นกั เศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท : 0 2232 1328
www.mol.go.th
สาํ นกั งาน กศน. กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
โทรศพั ท : 0 2281 7217
Call center 1660
www.nfe.go.th
สาํ นกั สง เสรมิ การพฒั นาเศรษฐกจิ สงั คม และการมสี วนรวม
กระทรวงมหาดไทย
โทรศพั ท : 0 2241 9000 ตอ 4131 - 4135
www.moi.go.th
สาํ นักพฒั นาสังคม กรุงเทพมหานคร
โทรศพั ท : 0 2245 5165-5 , 0 2247 9455

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

5

4. ´ÒŒ ¹¡ÒþѲ¹Òμ¹àͧ ¡ÒÃÁÕʋǹÃÇ‹ Á㹡¨Ô ¡ÃÃÁ
·Ò§Êѧ¤Á ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Áã¹ÅѡɳÐà¤Ã×Í¢Ò‹ Â/ªØÁª¹

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
การสงเสริมและสนับสนุนกลุมหรือชมรม

ผสู งู อายุ ใหม สี ว นรว มในกจิ กรรมทางสงั คมภายใน
ชมุ ชน และ/หรอื ระหวา งชมุ ชน และสง เสรมิ การใช
ศกั ยภาพผสู งู อายุ โดยเพม่ิ การจดั กจิ กรรมทางกฬี า
นันทนาการ และการถา ยทอดภมู ิปญญา

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾ÔÁè àμÁÔ ä´·Œ Õè :
สาํ นกั สง เสรมิ การพฒั นาเศรษฐกจิ สังคมและการมสี วนรว ม
กระทรวงมหาดไทย
โทรศพั ท : 0 2241 9000 ตอ 4131 - 4135
www.moi.go.th
กรมกจิ การผูสงู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย
โทรศัพท : 0 2642 4339
www.dop.go.th
กระทรวงวฒั นธรรม
โทรศพั ท : 0 2422 8892, 0 24228884 – 5
สายดว น 1765
www.m-culture.go.th
สาํ นกั พฒั นาสงั คม กรงุ เทพมหานคร
โทรศพั ท : 0 2245 5165-6, 0 22479455
www.bangkok.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

6 ´ŒÒ¹¡ÒÃÍÒí ¹Ç¤ÇÒÁÊдǡáÅФÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ã¹ÍÒ¤Òà ʶҹ·èÕ ÂÒ¹¾Ò˹РºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÐ͹è×
5.

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
- การจัดสภาพแวดลอ มที่เหมาะสมสาํ หรบั ผูสูงอายุ
- การดูแล ชวยเหลือจากเจา หนา ที่
- การบรกิ ารสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย
- การจดั พาหนะอาํ นวยความสะดวกสาํ หรับผสู ูงอายุ

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾èÁÔ àμÔÁä´·Œ Õè :
กรมโยธาธิการและผงั เมือง
กระทรวงมหาดไทย
โทรศพั ท : 0 2201 8099
สํานักสง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการมีสว นรว ม กระทรวงมหาดไทย
โทรศพั ท : 0 2241 9000 ตอ 4131 - 4135
www.moi.go.th
สํานกั พฒั นาสงั คม กรงุ เทพมหานคร
โทรศัพท : 0 2245 5165-6, 0 247 9455
www.bangkok.go.th
สํานกั งานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศพั ท : 0 2283 3071, 0 2283 3076
Call center ศูนยปลอดภยั คมนาคม : 1356
www.mot.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

7

เมอื งพทั ยา
โทรศพั ท : 0 3825 3100 , 0 3825 3260
Call center 1337
www.pattaya.go.th
กรมกิจการผสู ูงอายุ
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ย
โทรศพั ท : 0 2642 4305
www.dop.go.th

6. ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ´Ë‹͹¤Ò‹ â´ÂÊÒÃ
áÅСÒÃÍíҹǤÇÒÁÊдǡ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§

¡ÒÃöä¿áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
การลดคาโดยสารครึ่งราคาทุกช้ันตลอดทาง ทุกสาย (ไมรวม

คาธรรมเนียม) ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน โดยผูสูงอายุไมตอง
เขา แถวรอซือ้ ตัว๋ มที ่ีนง่ั รอรบั ตว๋ั พนักงานชวยยกสมั ภาระ
¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾ÔèÁàμÁÔ ä´Œ·Õè :

การรถไฟแหง ประเทศไทย
โทรศัพท : 0 2223 0341
www.railway.co.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

8

áÍϾÍÏμ àÃÅ ÅÔ§¤

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
การลดคา โดยสารใหผ สู งู อายคุ รงึ่ ราคา โดยใชบ ตั รผสู งู อายุ (senior

card) และยกเวนคา โดยสารวนั ผสู งู อายุแหง ชาติ 13 เมษายน ของทกุ ป
¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾èÔÁàμÁÔ ä´Œ·Õè :

แอรพ อรต เรล ลงิ ค
โทรศัพท : 0 2308 5600 ตอ 2906-2907
www.srtet.co.th

ö俿҇ ãμŒ´¹Ô (MRT)

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
การลดคาโดยสารคร่ึงราคาเปนไปตามขอบังคับท่ีกําหนด และ

ยกเวน คา โดยสารวนั ผสู งู อายแุ หง ชาติ 13 เมษายน ของทกุ ป
¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾èÔÁàμÔÁä´·Œ Õè :

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง ประเทศไทย (MRT)
โทรศพั ท : 0 2716 4000
www.mrta.co.th

ö俿҇ BTS

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
ลฟิ ตบ ริการที่สถานหี มอชิต สยาม อโศก ออนนุช และชอ งนนทรี

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÁÔ ä´Œ·Õè :
บริษทั ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)
โทรศัพท : 0 22617 7300
www.bts.co.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

9
öâ´ÂÊÒûÃШÒí ·Ò§ ¢ÊÁ¡.

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
- การลดคาโดยสารคร่ึงราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม) ตลอดวัน
และยกเวน คา โดยสารในวนั ผสู ูงอายแุ หงชาติวนั ที่ 13 เมษายน
ของทุกป
- จดั ทีน่ ่ังสํารองเปนการเฉพาะ

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÔÁä´Œ·Õè :
องคการขนสง มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
โทรศัพท : 0 2246 0339 , 1348
www.bmta.co.th

öâ´ÂÊÒúÃÉÔ Ñ·¢¹Ê§‹ ¨Òí ¡Ñ´ (º¢Ê.)

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
- การลดคา โดยสารครง่ึ ราคา (ไมรวมคา ธรรมเนยี ม)
- จัดที่นั่งพกั ผอ น และหอ งสุขา

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÔÁä´Œ·Õè :
บริษทั ขนสง จํากัด
โทรศพั ท : 0 2936 2852
www.transport.co.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

10

à¤ÃÍè× §ºÔ¹

การบนิ ไทย
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ䴌ÃѺ¡ÒÃÅ´Ë‹͹¤‹Òâ´ÂÊÒÃã¹àÊŒ¹¡ÒúԹÀÒÂã¹
»ÃÐà·È ´Ñ§¹éÕ
- รอ ยละ 15 ชั้นธุรกจิ
- รอยละ 35 ของอัตราคาโดยสารปกติ ในชั้นประหยัด สําหรับ

การเดนิ ทาง วนั จนั ทร – พฤหสั บดี
- รอ ยละ 30 ของอัตราคา โดยสารปกติในชั้นประหยัด สาํ หรับ

การเดินทางวนั ศุกร – อาทติ ย
- การอาํ นวยความสะดวกข้นึ เคร่อื งเปน ลาํ ดับแรก
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´·Œ Õè :
บริษทั การบนิ ไทย จาํ กดั (มหาชน)
โทรศัพท : 0 2545 1000
www.thaiairways.com

ทาอากาศยาน
¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
- การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ลิฟต โทรศัพท ทางลาด

หองสขุ า มุมพกั ผอ น พน้ื ทจ่ี อดรถรับ-สง ผสู งู ายุท่ีมาใชบ ริการ
- ดาํ เนินการตามมาตรการกาํ หนดใหสายการบินถือปฏิบัติการ

ใหผโู ดยสารสงู อายขุ ้นึ เครื่องบนิ ลําดบั แรก
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾èÔÁàμÔÁä´·Œ Õè :
บรษิ ทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศพั ท : 0 2535 1111, 1722
www.airportthai.co.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

11

àÃÍ× ´‹Ç¹à¨ÒŒ ¾ÃÐÂÒ àÃ×Í㹤Åͧáʹáʺ áÅÐàÃ×Í¢ÒŒ Á¿Ò¡

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
การลดคา โดยสารครง่ึ ราคาแกผ สู งู อายทุ ใ่ี ชบ รกิ ารเรอื โดยสารประจาํ ทาง

ในแมนํ้าเจาพระยา ไดแก เรือดวนเจาพระยา (ยกเวนเรือพิเศษธงเขียว
และเรือทวั รธงฟา ) เรือในคลองแสนแสบ และเรอื ขา มฟาก
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÁÔ ä´·Œ Õè :

กรมเจาทา
โทรศพั ท : 0 2233 1311 – 8
สายดว น 1199
www.md.go.th

หมายเหตุ : ผูสูงอายุตองแจงและแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอ
เจาหนา ท่กี อ นซ้อื ตว๋ั โดยสารบริการขนสงสาธารณะ

7. ´ŒÒ¹¡ÒáàǹŒ ¤‹Òà¢ÒŒ ªÁʶҹ·Õ¢è ͧÃÑ°

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ

เชน พพิ ธิ ภณั ฑสถานแหง ชาติ อทุ ยานแหง ชาติ
อุทยานประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยวใน
ความรบั ผดิ ชอบขององคก ารอตุ สาหกรรมปา ไม
และองคก ารสวนพฤษศาสตร เปน ตน

¤Ù‹Á×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

12

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾èÁÔ àμÁÔ ä´Œ·Õè :
กรมอุทยานแหง ชาติ สัตวปา และพันธพ ืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอม
โทรศพั ท : 0 2561 0777 ตอ 1742, 0 2579 6666
www.dnp.go.th
กรมศิลปากร กระทรวงวฒั นธรรม
โทรศพั ท : 0 2221 7811, 0 2223 0976
www.finearts.go.th
กระทรวงวัฒนธรรม
โทรศพั ท : 0 2209 3530, 0 2209 3531

8. ´ŒÒ¹¡Òê‹ÇÂàËÅ×ͼŒÊÙ Ù§ÍÒÂØ «è§Ö ä´ÃŒ ѺÍѹμÃÒ¨ҡ¡ÒÃ
¶Ù¡·ÒÃس¡ÃÃÁ ËÃ×Ͷ١áÊǧËÒ»ÃÐ⪹â´ÂÁªÔ ͺ
´ŒÇ¡®ËÁÒÂËÃ×Ͷ١·Í´·§Ôé

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
- การใหค าํ แนะนํา ปรึกษา และใหความชว ยเหลอื
- กรณผี สู งู อายทุ ี่ถูกทารณุ กรรม แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดว ย

กฎหมาย และถูกทอดท้ิง จะไดรับการชวยเหลือตามประกาศกระทรวง
การพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย เรอื่ ง กาํ หนดหลกั เกณฑ วธิ กี าร
และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลือ
ผสู งู อายุ ซงึ่ ไดร บั อนั ตรายจากการถกู ทารณุ กรรม หรอื ถกู แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคําแนะนํา ปรึกษา
ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว โดยชวยเหลือ
เปนเงินไดตามความจาํ เปน และเหมาะสม ครง้ั ละไมเกนิ 500 บาท

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

13

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾ÔÁè àμÁÔ ä´·Œ Õè :
สํานักอยั การสงู สุด
โทรศัพท : 0 2142 1444
www.ago.go.th
กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม
โทรศพั ท : 0 2141 2758
สายดวน 1111 กด 77
www.rlpd.moj.go.th
สาํ นกั งานตํารวจแหง ชาติ
โทรศัพท : 0 2251 4730 สายดว น 1599
www.royalthaipolice.go.th
กรมกิจการผูสงู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนษุ ย
โทรศพั ท : 0 2642 4305 , 0 2642 4306
www.dop.go.th

¤Ù‹Á×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

14 ¡ÒÃãˤŒ Òí á¹Ð¹Òí »ÃÖ¡ÉÒ ´Òí à¹¹Ô ¡ÒÃÍè¹× ·Õèà¡èÂÕ Ç¢ÍŒ §
ã¹·Ò§¤´Õ áÅÐã¹·Ò§¡ÒÃá¡äŒ ¢»˜ÞËÒ¤Ãͺ¤ÃÑÇ
9.

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
- การใหค าํ แนะนํา ปรกึ ษา และให

ความชว ยเหลือ
- กรณีผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
และถูกทอดท้ิง จะไดรับการชวยเหลือตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมนั่ คงของมนษุ ย เรอ่ื ง กาํ หนดหลกั เกณฑ
วธิ กี าร และเงอ่ื นไขการคมุ ครองการสง เสรมิ และการสนบั สนนุ การชว ยเหลอื
ผสู งู อายุ ซง่ึ ไดร บั อนั ตรายจากการถกู ทารณุ กรรม หรอื ถกู แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และการให คําแนะนํา ปรึกษา
ดาํ เนินการอ่นื ทเ่ี ก่ียวของในทางการแกไขปญ หาครอบครัว

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾èÔÁàμÔÁä´Œ·Õè :
กรมคุมครองสิทธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
โทรศพั ท : 0 2141 2758
สายดว น 1111 กด 77
www.rlpd.moj.go.th
กรมกิจการผูส งู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุ ย
โทรศพั ท : 0 2642 4305, 0 2642 4306
www.dop.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

15

10. ´ÒŒ ¹¡Òê‹ÇÂàËÅ×Í´ÒŒ ¹·Õ¾è Ñ¡ÍÒÈÑ ÍÒËÒÃáÅÐ
à¤ÃèÍ× §¹Ø‹§Ë‹ÁãËŒμÒÁ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹Í‹ҧ·ÑÇè ¶Ö§

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
กรณีผูสูงอายุที่เดือดรอนจะไดรับการชวยเหลือตามประกาศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง กําหนด
หลกั เกณฑ วธิ กี าร และเงอื่ นไขการคมุ ครอง การสง เสรมิ และการสนบั สนนุ
การจัดท่ีพักอาศัย อาหาร เครื่องนุมหมใหผูสูงอายุตามความจําเปน
อยางท่ัวถึง โดยชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม ไมเกินวงเงิน
คร้งั ละ 2,000 บาท และจะชว ยไดไมเกิน 3 ครง้ั ตอคนตอป

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÁÔ ä´Œ·Õè :
กรมกจิ การผสู งู อายุ
กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนุษย
โทรศัพท : 0 2642 4305, 0 2642 4306
www.dop.go.th

¤Ù‹Á×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

16

11. ´ÒŒ ¹¡ÒêNj ÂàËÅ×Íà§Ô¹àºÕéÂÂѧªÕ¾

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ สัญชาติไทย ไมเปนผูไดรับ

สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีไดจัดใหอยางเปนประจํา จะไดรับ
การชวยเหลือเงินเบ้ียยังชีพเปนรายเดือนตลอดชีวิต โดยแบงตามชวงอายุ
แบบขั้นบนั ได ดงั น้ี

อายุ 60 – 69 ป ไดร ับเดอื นละ 600 บาท
อายุ 70 – 79 ป ไดรับเดอื นละ 700 บาท
อายุ 80 – 89 ป ไดร บั เดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปข้นึ ไป ไดร ับเดือนละ 1,000 บาท

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÁèÔ àμÔÁä´·Œ Õè :
สํานกั สง เสรมิ การพฒั นาเศรษฐกจิ สังคมและการมีสว นรว ม
กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท : 0 2241 9000 ตอ 4131 - 4135
www.moi.go.th
เมอื งพัทยา
โทรศพั ท : 0 3825 3260,
0 3825 3100
Call center 1337
www.pattaya.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

17

สํานกั พัฒนาสงั คม กรุงเทพมหานคร
โทรศพั ท : 0 2245 5166
0 2247 9455
www.bangkok.go.th
กรมกิจการผูส ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนั่ คงของมนษุ ย
โทรศพั ท : 0 2642 4305, 0 2642 4306
www. dop.go.th

12. ¡ÒÃʧà¤ÃÒÐË㏠¹¡ÒèѴ¡ÒÃȾμÒÁ»ÃÐླÕ

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
ผสู งู อายทุ ม่ี คี ณุ สมบตั ติ ามหลกั เกณฑ (1) มอี ายเุ กนิ หกสบิ ปบ รบิ รู ณ

ขึ้นไป (2) มีสัญชาติไทย (3) อยูในครอบครัวท่ียากจนตามขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หรอื กรงุ เทพมหานครหรอื เมอื งพทั ยา(4)ไมม ญี าติหรอื มญี าตแิ ตม ฐี านะยากจน
ไมสามารถจัดการศพตามประเพณีได กรณีที่ผูสูงอายุยากจนและไมไดรับ
การสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ตองใหนายก
เทศมนตรี หรอื นายกองคก ารบรหิ ารสว นตาํ บล หรอื กาํ นนั หรอื ผใู หญบ า น
หรือประธานชุมชน หรอื ผอู าํ นวยการสาํ นกั งานเขต หรอื นายอาํ เภอ หรือ
นายกเมืองพัทยา เปนผูออกหนังสือรับรอง โดยย่ืนคําขอภายใน 30 วัน
นับต้ังแตวันท่ีออกใบมรณบัตร หากผานคุณสมบัติจะไดรับการชวยเหลือ
รายละ 2,000 บาท

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

18

¢ÍÃѺºÃ¡Ô ÒÃä´Œ·Õè :
 สาํ นกั งานพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ยจ งั หวดั ทกุ จงั หวดั

 สํานกั งานเขตกรงุ เทพมหานคร
ทว่ี า การอําเภอ
เมืองพัทยา
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾èÁÔ àμÔÁä´Œ·Õè :
กรมกจิ การผูสูงอายุ
กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมน่ั คงของมนุษย
โทรศัพท : 0 2642 4305 , 0 2642 4306
www.dop.go.th
สํานกั พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
โทรศพั ท : 0 2245 5166, 0 2247 9450, 0 2247 9455
www.bangkok.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

19

13. ¡ÒÃ͹è× ·Õ褳СÃÃÁ¡ÒûÃСÒÈ¡íÒ˹´

13.1 ¡ÒèѴºÃÔ¡ÒÃʶҹ·èÕ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÕÌÒ
áÅй¹Ñ ·¹Ò¡Òà μÒÁ·¤Õè ³Ð¡ÃÃÁ¡Òüʌ٠§Ù ÍÒÂáØ Ë§‹ ªÒμ»Ô ÃСÒÈ¡Òí ˹´

´ÒŒ ¹¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
การจดั กจิ กรรม โครงการนนั ทนาการสาํ หรบั ผสู งู อายุ เชน นนั ทนาการ

สญั จรผสู งู อายรุ นื่ รมย (ไหวพ ระ 9 วดั )

´ÒŒ ¹¡ÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡ÒÃ

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
- การบรกิ ารตรวจสขุ ภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางรา งกาย
- ใชบ รกิ ารในสนามกฬี า สวนสขุ ภาพ ลานกฬี าแอโรบคิ สนามเปตอง
หอ งออกกาํ ลงั กาย
- เขา รว มกจิ กรรมตา งๆ เชน การแขง ขนั กฬี า การลลี าศ
- การรบั สมคั รเปน สมาชกิ ชมรมศภุ ชลาสยั

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾ÁÔè àμÔÁä´·Œ Õè :
กระทรวงการทอ งเทยี่ วและกฬี า
โทรศพั ท : 0 2283 1500
www.mots.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

20
13.2 ¡Òè´Ñ ºÃ¡Ô ÒÃà¾Íè× ÍÒí ¹Ç¤ÇÒÁÊдǡ ´ÒŒ ¹¾¾Ô ¸Ô À³Ñ ±

âºÃҳʶҹ Ëͨ´ËÁÒÂàËμáØ Ë§‹ ªÒμÔ áÅСÒè´Ñ ¡¨Ô ¡ÃÃÁ´ÒŒ ¹ÈÒʹÒ
ÈÅÔ »Ð áÅÐÇ²Ñ ¹¸ÃÃÁ μÒÁ·¤Õè ³Ð¡ÃÃÁ¡Òüʌ٠§Ù ÍÒÂáØ Ë§‹ ªÒμ»Ô ÃСÒÈ
¡Òí ˹´

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
- จดั บรกิ ารโดยตรงสาํ หรบั ผสู งู อายุ เชน ลฟิ ต พนื้ เรยี บ ราวบนั ได
ทางลาด ราวจบั ในหอ งนา้ํ
- จดั เจา หนา ทอี่ าํ นวยความสะดวกและปลอดภยั สาํ หรบั ผสู งู อายุ
- จดั บรกิ ารรถเขน็

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÔÁä´·Œ Õè :
กระทรวงวฒั นธรรม
โทรศพั ท : 0 2422 8892, 0 2422 8884 - 5
www.m-culture.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

21
13.3 ¼ÍŒÙ Ø»¡ÒÃÐàÅÂéÕ §´ÙºØ¾¡ÒÃÕ «§èÖ à»¹š ¼ÊÙŒ Ù§ÍÒÂØ·äèÕ ÁÁ‹ ÕÃÒÂä´Œ
à¾Õ§¾Íá¡‹¡ÒÃÂѧªÕ¾ ¼ÙŒ¹Ñé¹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃѺ¡ÒÃÅ´Ë‹͹ÀÒÉÕ ·Ñ駹Õé
μÒÁËÅ¡Ñ à¡³± Ç¸Ô ¡Õ Òà áÅÐà§Íè× ¹ä¢·¡Õè Òí ˹´ã¹»ÃÐÁÇÅÃÉÑ ®Ò¡Ã

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ÃŒ Ѻ :
ผเู ลย้ี งดบู ดิ า มารดา ไดร บั การลดภาษเี งนิ ได จาํ นวน 30,000 บาท

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´·Œ Õè :
กรมสรรพากร
โทรศพั ท : 0 2272 8407, 0 2272 9479, 0 2272 9000,
0 2272 8000
www.rd.go.th

¤Ù‹Á×ÍÊ·Ô ¸¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

22

14. ´ÒŒ ¹¡Í§·Ø¹¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ

¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØä´ŒÃѺ :
ผสู งู อายสุ ามารถกยู มื เงนิ ทนุ ประกอบอาชพี รายบคุ คลได คนละไมเ กนิ

30,000 บาท และรายกลุมๆ ละไมนอยกวา 5 คน ไดกลุมละไมเกิน
100,000 บาท โดยตองชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน
3 ป โดยไมม ีดอกเบ้ีย

เอกสารทีใ่ ชประกอบในการยื่นกู
1. สาํ เนาบตั รประชาชนของผูกูยมื ฯ และผคู ํ้าประกนั
2. สําเนาทะเบียนบานของผูกยู ืมฯ และผูคํา้ ประกัน
3. สําเนาบัตรประจาํ ตัวคูสมรส และทะเบยี นบาน (ถา ม)ี
4. หนังสือรับรองเงินเดือน (ซ่ึงออกใหไมเกิน 90 วัน) หรือ

สลิปเงินเดือน เดือนลาสดุ ของผคู ํา้ ประกัน)

¢Í·ÃÒº¢ÍŒ ÁÙÅà¾èÔÁàμÁÔ ä´·Œ Õè :
กองทนุ ผสู งู อายุ กรมกจิ การผูส งู อายุ
กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โทรศพั ท : 0 2354 6100
www.olderfund.opp.go.th

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

23

ÀÒ¤¼¹Ç¡

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

24
¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧμÃÒÊÑÞÅѡɳ¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ

ความหมาย : เปนประยุกตจากโครงสรางลายประจํายาม ผสมผสานกับ
รปู จวั่ ทรงไทย อนั มคี วามหมาย แทนความสงู คา ความงดงาม
ของจติ ใจ โดยมรี ปู ทรงทแ่ี สดงถงึ ความเปน ไทยอยา งเดน ชดั
สื่อที่ใชสีน้ําเงิน เพื่อสื่อถึงความม่ันคงแสดงถึงความเปน
แกน หลักของสงั คม

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

25

´Í¡äÁŒÊÑÞÅѡɳ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

“ดอกลาํ ดวน” ลําดวนเลก็ ดอกไมสญั ลกั ษณข องผสู ูงอายุ
ลาํ ดวนเปน ไมท อี่ ายยุ นื ไมท ง้ิ ใบ จงึ เขยี วชอมุ ใหร ม เงาตลอดป ดจุ ดงั
ผสู งู อายซุ ง่ึ เปน ทพี่ ง่ึ ใหค วามรม เยน็ แกล กู หลานเสมอ นอกจากนน้ั ดอกลาํ ดวน
ยงั มกี ลน่ิ หอม กลบี ดอกแขง็ แรง ไมร ว งงา ย เปรยี บไดก บั ผสู งู อายทุ ที่ รงคณุ ธรรม
ความดีงาม ไวเปนแบบอยางแกสงั คมเสมอมา

¤Ù‹Á×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

26
μÃÒÊÑÞÅѡɳ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òüʌ٠٧ÍÒÂØá˧‹ ªÒμÔ (¡¼Ê.)

ความหมาย : เปน รปู ดอกลาํ ดวน หมายถงึ ดอกไมแ ทนผสู งู อายุ ตน ลาํ ดวน
เปนไมย นื ตน อายุยืน เปรียบเสมอื นกบั ผสู ูงอายุที่เปนท่ีพึง่
ใหความรมเย็นแกลูกหลาน กลีบของลําดวนมีกล่ินหอม
กลีบแข็งไมรวงงาย เปรียบกับผูทรงคุณธรรมพรอมไปดวย
วัยวุฒิ คุณวุฒิ และความดีงามเปนแบบอยางการประพฤติ
ใหแ กล กู หลาน สญั ลกั ษณม ลี กั ษณะรปู ทรงเพชร สอื่ ความหมาย
ถงึ ความงดงาม สงู คา แขง็ แกรง และเปนอมตะ ซ่งึ สที ใ่ี ชคอื
สีแดง/นํ้าเงิน แทนความมั่นคงและความเปนเอกภาพ
ของชาตไิ ทย สเี หลอื ง/นาํ้ ตาลเปน ลกั ษณะสขี องดอกลาํ ดวน
ใหความรสู ึกถงึ ความอบอนุ และไออุนของบพุ การี

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

27

μÃÒÊÑÞÅѡɳ¡ ͧ·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

ความหมาย : ถุงเงิน/ทอง สื่อถึง ศักยภาพผูสูงอายุ การคุมครองและ
คุณภาพชีวิต ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข
สีทอง สื่อถึง ความอุดมสมบูรณมั่งมีในโภคทรัพย บุคคล
สื่อถึง ผูสูงอายุ เพศชายหญิง อายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งเปน
ทรัพยากรบุคคลของชาติท่ีควรยกยองสรรเสริญ สีเหลือง
สอ่ื ถงึ สขี องดอกลําดวน ความหมายของความย่ังยนื คงทน
ทรงคณุ คา สญั ลักษณ “ผสู งู อายุ” มือแหง การโอบอมุ สอ่ื ถงึ
พันธกิจองคกร สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ดําเนิน
นโยบายใหบรรลุเปาประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูใชบ ริการ สีน้ําตาล ส่อื ถึง การกาํ กับดแู ลอยางกวางขวาง
ขององคกรความงดงาม สูงคา แข็งแกรง และเปนอมตะ
ซึ่งสีที่ใชคือ สีแดง/น้ําเงิน แทนความม่ันคงและความเปน
เอกภาพของชาติไทย สีเหลือง/นํ้าตาลเปนลักษณะสีของ
ดอกลาํ ดวน ใหค วามรสู กึ ถงึ ความอบอนุ และไออนุ ของบพุ การี

¤ÙÁ‹ ×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ ¼Ô ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

28

¤ÙÁ‹ ×ÍÊ·Ô ¸Ô¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂμØ ÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞμÑ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

กรมกิจการผูสงู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย


Click to View FlipBook Version