The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพส.จังหวัดลำปาง เดือน มกราคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by older lampang, 2021-02-08 21:39:17

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพส.จังหวัดลำปาง เดือน มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพส.จังหวัดลำปาง เดือน มกราคม 2564

Keywords: ข่าวประชาสัมพันธ์,มกราคม 2564

ข่ำวกจิ กรรม ประจำเดือน มกรำคม 2564

ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิ ำรสังคมผู้สูงอำยุ จังหวัดลำปำง

ลำดับ วัน/เดือน/ปี รำยละเอียดกจิ กรรม สถำนท่ีจัดกจิ กรรม หมำยเหตุ
ส่งเสริมศักยภำพ ผู้สูงอำยุในสถำบนั
VDO
1 4 ม.ค. 64 ประชุมมาตรการ Covid-19 ศพส. จังหวัดลาปาง VDO
VDO
2 4 ม.ค. 64 กิจกรรมประคบร้อน ศพส. จังหวัดลาปาง VDO
VDO
3 4 ม.ค. 64 สวนอุ่นไอดนิ กล่ินไอรัก ศพส. จังหวัดลาปาง VDO

4 4 ม.ค. 64 ศพส.จังหวัดลาปาง ขอขอบพระคณุ ศพส. จังหวัดลาปาง

5 5 ม.ค. 64 พีธีสกั การะส่ิงศักด์ิสทิ ธ์ิ เน่ืองในดอกาสวันข้ึนปีใหม่ ศพส. จังหวัดลาปาง

6 5 ม.ค. 64 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ศพส. จังหวัดลาปาง

7 6 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พิชิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
8 6 ม.ค. 64 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ศพส. จังหวัดลาปาง

9 6 ม.ค. 64 กิจกรรมประคบร้อน ศพส. จังหวัดลาปาง

10 6 ม.ค. 64 กิจกรรมทาพรมเอนกประสงค์ ศพส. จังหวัดลาปาง

11 6 ม.ค. 64 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพส. จังหวัดลาปาง

12 7 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พิชิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
13 7 ม.ค. 64 กิจกรรมศลิ ปะบาบัด ดินเผาปั้นมือ ศพส. จังหวัดลาปาง

14 8 ม.ค. 64 ฒ ผู้เฒ่าครื้นเครง-เลน่ เปตอง ศพส. จังหวัดลาปาง

15 8 ม.ค. 64 นวดเพ่ือสุขภาพและประคบร้อน ศพส. จังหวัดลาปาง

16 11 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
17 11 ม.ค. 64 กิจกรรมทาพรมเอนกประสงค์ ศพส. จังหวัดลาปาง

18 12 ม.ค. 64 ปันผลให้สมาชิก จากผลผลติ สวนอุ่นไอดนิ กล่ินไอรัก ศพส. จังหวัดลาปาง

19 12 ม.ค. 64 เก็บผลผลติ สวนอุ่นไอดนิ กลิ่นไอรัก ศพส. จังหวัดลาปาง

20 12 ม.ค. 64 ฒ ผู้เฒ่าครื้นเครง-ดภู าพยนตร์ ศพส. จังหวัดลาปาง

21 13 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
22 13 ม.ค. 64 กิจกรรมทาพรมเอนกประสงค์ ศพส. จังหวัดลาปาง

23 13 ม.ค. 64 ศพส.จังหวัดลาปาง ขอขอบพระคุณ ศพส. จังหวัดลาปาง

24 13 ม.ค. 64 ผู้สงู อายุพบหมอผา่ นระบบ Video Call ศพส. จังหวัดลาปาง

25 14 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
26 14 ม.ค. 64 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ศพส. จังหวัดลาปาง

27 15 ม.ค. 64 ประคบร้อนเพ่ือผอ่ นคลาย ศพส. จังหวัดลาปาง

28 15 ม.ค. 64 smart office ศพส. จังหวัดลาปาง

29 18 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พิชิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
30 18 ม.ค. 64 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ศพส. จังหวัดลาปาง

31 19 ม.ค. 64 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย(ลาปาง) สธวท. ศพส. จังหวัดลาปาง
ร่วมบริจาคสิ่งของ

32 19 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
33 19 ม.ค. 64 สวนอุ่นไอดนิ กลิ่นไอรัก ศพส. จังหวัดลาปาง

34 19 ม.ค. 64 กิจกรรมยืดเหยียดกลา้ มเนื้อ ศพส. จังหวัดลาปาง

35 20 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พิชิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง

1

ขำ่ วกิจกรรม ประจำเดือน มกรำคม 2564

ศนู ย์พฒั นำกำรจัดสวัสดกิ ำรสังคมผู้สูงอำยุ จังหวัดลำปำง

ลำดบั วัน/เดือน/ปี รำยละเอยี ดกจิ กรรม สถำนท่ีจัดกจิ กรรม หมำยเหตุ
ศพส. จังหวัดลาปาง
36 20 ม.ค. 64 สวนอุ่นไอดิน กล่ินไอรัก VDO

37 20 ม.ค. 64 Happy Work Place “happy birthday” ศพส. จังหวัดลาปาง VDO
VDO
38 20 ม.ค. 64 ผู้สูงอายุพบหมอ ผา่ นระบบ Video Call ศพส. จังหวัดลาปาง VDO
VDO
39 21 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พิชิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
40 21 ม.ค. 64 ยืดกลา้ มเนื้อ ฝกึ สมองนับเลข ศพส. จังหวัดลาปาง

41 22 ม.ค. 64 นุ่งซ้ินไปก๋ินข้าว ใจ๊ถุงผา้ หิ้วป่ินโต ศพส. จังหวัดลาปาง

42 22 ม.ค. 64 ฒ ผู้เฒ่าครื้นเครง – เล่นเปตอง ศพส. จังหวัดลาปาง

43 25 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
44 25 ม.ค. 64 ประคบร้อนเพ่ือผ่อนคลาย ศพส. จังหวัดลาปาง

45 25 ม.ค. 64 สวนอุ่นไอดนิ กล่ินไอรัก ศพส. จังหวัดลาปาง

26 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
46 26 ม.ค. 64 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ศพส. จังหวัดลาปาง

47 27 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พิชิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง
48 27 ม.ค. 64 นวดประคบร้อน เพื่อผอ่ นคลาย ศพส. จังหวัดลาปาง

49 27 ม.ค. 64 ฒ ผู้เฒา่ ครื้นเครง - เลน่ บิงโก ศพส. จังหวัดลาปาง

50 28 ม.ค. 64 ขยับวันละนิด พชิ ิตกายแข็งแรง ศพส. จังหวัดลาปาง

51 28 ม.ค. 64 ฒ ผู้เฒา่ คร้ืนเครง - ดูภาพยนตร์ ศพส. จังหวัดลาปาง

52 29 ม.ค. 64 ฒ ผู้เฒ่าครื้นเครง – เลน่ เปตอง ศพส. จังหวัดลาปาง

53 29 ม.ค. 64 ศพส.ลาปางขอขอบพระคณุ ศพส. จังหวัดลาปาง

54 29 ม.ค. 64 ประคบร้อนเพื่อผอ่ นคลาย ศพส. จังหวัดลาปาง

คุ้มครอง พทิ ักษ์สิทธ์ิ ส่งเสริมศักยภำพ ผู้สูงอำยุในชุมชน

55 4 ม.ค. 64 ศูนย์ช่วยเหลือสงั คม สายดว่ น 1300 ศพส. จังหวัดลาปาง

56 7 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตาบล

ยากลาบาก แม่สนั อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง

57 7 ม.ค. 64 เยี่ยมบ้านผู้สงู อายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เทศบาลตาบลเกาะคา อ.เกาะคา
จังหวัดลาปาง

58 8 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สงู อายุในภาวะ องค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว

ยากลาบาก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

59 11 ม.ค. 64 ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้าน โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สงู อายุในภาวะ ในพ้ืนที่เทศบาลตาบลเมืองยาว

ยากลาบาก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

60 13 ม.ค. 64 ศนู ย์ช่วยเหลอื สงั คม สายด่วน 1300 ศพส. จังหวัดลาปาง

2

ข่ำวกิจกรรม ประจำเดือน มกรำคม 2564

ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิ ำรสังคมผู้สูงอำยุ จังหวัดลำปำง

ลำดับ วัน/เดือน/ปี รำยละเอยี ดกิจกรรม สถำนที่จัดกจิ กรรม หมำยเหตุ

61 14 ม.ค. 64 เยี่ยมบ้านผู้สงู อายุติดเตียง องค์การบริหารส่วนตาบลใหม่

พฒั นา อาเภอเกาะคา จังหวัด

ลาปาง

62 14 ม.ค. 64 เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 2 แม่ลูก จากสายดว่ น 1300 เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง

63 15 ม.ค. 64 เยี่ยมบ้านผู้สงู อายุ จากสายด่วน 1300 เทศบาลเมืองลอ้ มแรด อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง

64 15 ม.ค. 64 กิจกรรมเสริมสร้างคลงั ปัญญา เพ่ือคนทุกวัย ประจาปี 2564 องคก์ ารบริหารสว่ นตาบลทุ่งฝาย
อ.เมือง จ.ลาปาง

65 18 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เมืองมายร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง องค์การบริหารสว่ นตาบลเมืองมาย
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง

66 20 ม.ค. 64 ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านผู้สงู อายุ อบต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลาปาง
67 21 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เย่ียมบ้านผู้สงู อายุ เทศบาลเมืองเขลางคน์ คร
68 21 ม.ค. 64 ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 8 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาปาง
69 22 ม.ค. 64 ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านผู้สงู อายุ ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
70 26 ม.ค. 64 เยี่ยมผู้สงู อายุที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม บ้านผู้สงู อายุ
71 28 ม.ค. 64 ออมแฮง แป๋งบ้าน สร้างสขุ ฮื่ออุ้ย พ้ืนท่ีตาบลปงแสนทอง อ.เมือง จ.
ลาปาง

72 28 ม.ค. 64 พม. Mobile “ปันสขุ สู่ชุมชน” ตาบลบุญนาคพฒั นา อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง

73 28 ม.ค. 64 พม. Mobile “ปันสขุ สู่ชุมชน” ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง

74 29 ม.ค. 64 พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ตาบลหัวเมือง อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง

75 29 ม.ค. 64 พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง

76 29 ม.ค. 64 พม. Mobile “ปันสขุ สู่ชุมชน” ตาบลหัวเมือง อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง

ส่งเสริมควำมร่วมมือเครือขำ่ ยผู้สูงอำยุ ศพส. จังหวัดลาปาง
77 5 ม.ค. 64 ให้การตอ้ นรับ คณบดคี ณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เนชั่น เรือนจากลางลาปาง
78 20 ม.ค. 64 ร่วมหารือขับเคล่ือนงาน โรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจา ศพส. จังหวัดลาปาง
79 22 ม.ค. 64 ประชุมการขับเคล่ือนภารกิจ ในสงั กัดกรมกิจการผู้สงู อายุ ผา่ นระบบ
ZOOM

80 22 ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการกากับดแู ลและช่วยเหลอื สานักงานพัฒนาสงั คมและความ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลาปาง ครั้งที่ 2/2564 ม่ันคงของมนุษย์ จ.ลาปาง

81 29 ม.ค. 64 ประชุมการขับเคล่ือนกิจกรรม ITA ศพส. จังหวัดลาปาง
ผา่ นระบบ ZOOM

3
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Aturcara Majlis
Next Book
TIUNG MELARIKAN KALUNG